Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016

Harmonogram pripravovaných podujatí v meste Lučenec v roku 2016. Dokument sa priebežne aktualizuje! ZMENA PROGRAMU VYHRADENA!!!

 

Lučenské kultúrne leto 2016 - harmonogram

Lučenské hodovanie PROGRAM 2016

 
Harmonogram podujatia Lučenské Kultúrne Leto 2016. POZOR: Zmena programu vyhradená!

 

Úradné oznamy

Mesto Lučenec Tombola – Lučenské hodovanie 2016 Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod. Námestie republiky – hlavná tribúna

Mesto Lučenec
Tombola – Lučenské hodovanie 2016
Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod.   Námestie republiky – hlavná tribúna
 
Zoznam vyhrávajúcich tombolových lístkov
 
Ceny:                                        ...viac...


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK - NÁKUP FÚKAČA

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0060 0700 4001 ...viac...


 

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02)

Primátorka Mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková Vás v spolupráci so SARIO a RRA Lučenec pozýva na Informačný seminár k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02), ktorý sa bude konať dňa
 < ...viac...


 

Mesto Lučenec Primátorka Mesta Lučenec v y h l a s u j e výber uchádzača na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Lučenci

Mesto Lučenec, Ul. novohradská  1, 984 01 Lučenec
 
Mesto Lučenec
Primátorka Mesta Lučenec
 
v y h l a s u j e
výber uchádzača  na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Lučenci
 < ...viac...


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto odborný zamestnanec školského úradu

MESTO LUČENEC zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou, primátorkou mesta,
 so sídlom Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
vyhlasuje oznam o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
 
Odborný zamestnanec školského úradu
  ...viac...


 

Rozpi a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac august 2016.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Informácia o stave cestnej svetelnej signalizácie

Mesto Lučenec po zistení nefunkčnosti Cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS) na križovatke - cesta I/75 Ul. T. G. Masaryka, J. Kármána x cesta II/585 Ul. Vajanského x miestna komunikácia Ul. begova zabezpečilo vykonanie technickej kontroly a ...viac...


 

Zdravá spoločnosť—Budúcnosť Európy

eacea-logo.gif


 
Projekt "Zdravá spoločnosť - Budúcnosť Európy" bol realizovaný v Lučenci v termíne 1.- 4. júna 2016, kde sa stretli partneri zo 7 krajín (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Slovensko) za účelom získania nových ...viac...


 

Živá socha labute v Mestskom parku

SK_Nadacia_BLUE.jpg

Mesto Lučenec sa svojim projektom „Revitalizácia zelených zón v Mestskom parku v Lučenci“ zapojilo do grantového kola programu „Obce bližšie k Vám 2016“ Nadácie Slovenskej sporiteľne. Cieľom projektu bolo revitalizovať zelené oddychové zóny v Mestsko ...viac...


 

Zoznam ocenených na 19. ročníku celoslovenskej a 12. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC 2016 s podtitulom „ TANEC“

Výstava je sprístupnená do 30.júna 2016 v priestoroch Novohradského  múzea a galérie, Nám. Kubínyiho č. 3, Lučenec
 
I.kategória :      Meno, priezvisko, adresa, názov práce
1. miesto :   Johanka Jakubcová, ZUŠ F.Špániho, Martins ...viac...


 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.
Výška investície pri malom a stred ...viac...


 

VOZENIE SA NA KONÍKOVI V MESTSKOM PARKU

Mesto Lučenec v spolupráci s jazdeckým oddielom Robínia ponúkajú v Mestskom parku v Lučenci vozenie sa na koníkovi už od 01.05.2016 do konca októbra 2016.
V zóne oddychu a relaxu pre deti aj dospelých v blízkosti altánku sa budú môcť deti každú ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospod ...viac...


 

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí po ...viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít - ZRUŠENÁ!

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie ( ďalej len SO) oznamuje, že dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšeni ...viac...


 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Lučenec v súlade s § 9 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela "Memento" v objekte synagógy v Lučenci.
Usporiadateľ ...viac...


 

LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Lučenci

Lidl ihrisko Zihadielko 1.jpg

Milí občania,
podporte Mesto Lučenec a hlasujte za projekt "LIDL ihrisko ŽIHADIELKO" v Lučenci. Hlasujte na www.zihadielko.sk a pomôžte spoločne s nami získať detské ihrisko pre naše deti.
Za vaše hlasy vopred ďakujeme.

viac...


 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14.01.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.vo veľkej sále v budove okresného úradu na Námestí republiky č.26 sa uskutoční 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci s nasledovným programom :
 
Program:
1. Otvorenie
2. Schv ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2016

 
Lučenský jarmok     19.-20.08.2016
 
Vianočné trhy   16.-17.12.2016
 
viac...


 

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU PRE PODNIKATEĽOV

Kuka nádoby, ktoré sa vyvážali v párny týždeň sa od roku 2016 budú vyvážať v nepárny týždeň.
 
Bobry s frekvenciou vývozu 1 x mesačne sa od roku 2016  vyvážajú 1. párny pondelok v mesiaci.
 
Bobry, ktoré sa vyvážali v párnu stredu ...viac...


 

Triedený zber od rodinných domov v roku 2016

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov v roku 2016

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

10.8. - 11.9.2016  

MKS_pozvanka_.jpg

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2016

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec vernisáž: 10. 8. 2016 o 16,30 hod.
Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, prispieva k rozvoju umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne každoročne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska, závodom Žiaromat a.s Kalinovo, Mestom Lučenec a obcou Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu a tak môžu využiť jedinečné možnosti, ktoré im závod Žiaromat poskytuje - miestnu hlinu (šamot), technické vybavenie a vypaľovanie vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVIII. ročníku svoje diela predstavia : Firdevs Müjde Gökbel a Oya Asan Yuksel z Turecka, Veronika Selingerová z Českej republiky a Paula Hoššová zo Slovenska.

Andrea Németh Bozó


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

27993539

Úvodná stránka