Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015


 

Úradné oznamy

Udeľovanie ocenení mestom Lučenec za rok 2014

Mesto Lučenec môže každoročne v zmysle VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení mestom Lučenec a Štatútu mesta udeliť tieto vyznamenania:
 
• Čestné občianstvo mesta Lučenec
• Cenu mesta
• Cenu primátorky
• Uznania mesta ...viac...


 

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky-Základnej školy Ulica Vajanského

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie
na f ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Národný projekt Rodina a práca

Pod záštitou Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR prebieha národný projekt Rodina a práca, ktorého cieľom je pomoc a podpora zamestnávateľov pri využívaní flexibilných foriem práce
pri začlenení zamestnankýň s rodičovskými povinnosťami ...viac...


 

Vývoz odpadu dňa 1.5.2015 a 8.5.2015

Oznamujeme,  že dňa 01.05. a 08.05.2015 bude uskutočnený  vývoz odpadu v meste Lučenec v zmysle platných harmonogramov tak ako v pracovný deň.
viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac máj 2015.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

14. Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru - Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚLCPLO), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú ploch ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Žiadosť o integrované povolenie - Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka


 

Žiadosť o integrované povolenie - Rekonštrukcia maštale


 

Oznam o začatí stavebných prác a obmedzení premávky na Ulici Begova

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec, že z dôvodu začatia prác na stavbe „Rekonštrukcia časti Ulici Begova v meste Lučenec“ dôjde na Ulici Begova v období mesiacov apríl a máj roku 2015 k obmedzeniu premávky v predmetnej lokalite. ...viac...


 

Štatistické zisťovanie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov FO v rôznych typoch domácností

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č291/2014 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom tohtťo zisťovanie je o.i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavko ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2015

Veľkonočný jarmok     27. – 28. 03. 2015
Lučenský jarmok         28. – 29. 08. 2015
Vianočné trhy              18. – 19. 12. 2015
viac...


 

Plán činnosti Denných centier pre seniorov v Lučenci


 

Propozície XVIII. ročníka celoslovenskej, XI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  XVIII. ROČNÍK  CELOSLOVENSKEJ, XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “
ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie š ...viac...


 

Víťazstvo mesta Lučenec v kategórií Originálny video spot - Európsky týždeň mobility 2014

„Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku“, ktorú na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) sa skonč ...viac...


 

Výsledková listina 16. ročníka súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA

I. kategória :
1. cena: Maximilian Bolf, Kúty
2. cena: Lukáš Mário Novota, Tisovec
3. cena: Marko Fehérpataky, Poltár
 
II. kategória :
1. cena: Mária Havrišková, Modrá nad Cirochou
2. cena: ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - domáce tiesňové volanie

Problémom seniorov, zdravotne postihnutých ľudí, ako aj iných skupín obyvateľstva, je strach z osamelosti a hlavne strach z toho, že v prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. Táto situácia je stiesňujúca ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa 14.2.2012 uznesením č. 3/2012 schválilo v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 3/2012 na zavedenie novej sociálnej služby – monitorovanie ...viac...


 

Štatút denného centra pre seniorov v Lučenci

Štatút denných centier Mesta Lučenec upravuje ich postavenie a poslanie, vnútornú štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta.
Štatút bol schválený primátorkou mesta dňa ...viac...


 

28.4. - 24.5.2015  

Ked utichli zbrane_pozvanka.jpg

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

Keď utíchli zbrane

Výstava pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny
Kurátor výstavy : Mgr. Štefan Chrastina
II. svetová vojna priniesla do dejín ľudstva doposiaľ najväčšiu intenzitu zabíjania a ničenia. Konflikt, ktorý skončil vytúženým mierom v roku 1945, trval takmer 6 rokov. Zapojilo sa doň mnoho krajín z celého sveta. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pri príležitosti 70. výročia jej ukončenia pripravila výstavu s názvom “Keď stíchli zbrane“. Prináša obraz nezmyselnosti vojny vo všetkých jej aspektoch. Predstaví kompaktný prehľad všeobecných udalostí a faktov týkajúcich sa priebehu druhej svetovej vojny, ktoré pomôžu dokresliť vystavené dobové zbrane a militárie. Podrobnejšie sa bude venovať základným faktom o priebehu vojny a oslobodzovacích bojov v našom regióne nielen formou veľkých vojenských operácií, ale aj osobných zážitkov ich priamych účastníkov. Široká verejnosť bude mať možnosť oboznámiť sa so životom v Novohrade v období od októbra 1944 až do februára 1945, kedy bolo naše územie oslobodené
Na výstave budú prezentované exponáty zo zbierkového fondu Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Múzea SNP v Banskej Bystrici a Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Výstavu vhodne dopĺňajú aj predmety zberateľov militárií a nadšencov združených v kluboch vojenskej histórie Tyrnau v Trnave a Krasnogvardejci v Košiciach. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s originálnymi dobovými zbraňami a vernými replikami uniforiem. Výstava potrvá do 24. 5. 2015.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

19477329

Úvodná stránka