Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016

Harmonogram pripravovaných podujatí v meste Lučenec v roku 2016. Dokument sa priebežne aktualizuje! ZMENA PROGRAMU VYHRADENA!!!

 

Lučenské kultúrne leto 2016 - harmonogram

Lučenské hodovanie PROGRAM 2016

 
Harmonogram podujatia Lučenské Kultúrne Leto 2016. POZOR: Zmena programu vyhradená!

 

Úradné oznamy

Oznam

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom, že odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov je v zmysle harmonogramu odvozu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov realizovaný  v mesiacoch október a november v cykle je ...viac...


 

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností

 
Mesto Lučenec v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. aj tento rok organizuje mobilný zber  nebezpečných odpadov vyseparovaných  z odpadu z domácností, ktorý bude realizovaný dňa 1.10.2016 v sobotu.
Na zberné miesta môžete priniesť : autob ...viac...


 

Každá biela pastelka znamená pomoc zrakovo postihnutým

Foto 1.jpg

Biela pastelka - symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých - kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť ...viac...


 

Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

plaga?tbike zm..jpg
 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY LITERÁRNO – DRAMATICKÝCH PÁSIEM ŠKOLY TIMRAVE

Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu vyhlasuje súťažnú prehliadku Literárno – Dramatických pásiem "Školy Timrave".
Cieľom je upriamiť pozornosť detí a mládeže na osobnosť Boženy Slančíkovej Timravy ...viac...


 

Propozície 1. ročníka výtvarnej súťaže „ Petrohrad očami detí “

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž „Petrohrad očami detí“
Poslaním súťaže je ...viac...


 

PROPOZÍCIE XX. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA, Lučenec  15. 11. 2016


Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ
Termín: október - november 2016
Poslanie a cieľ súťaže:
Vi ...viac...


 

Príprava rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

       Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec ...viac...


 

Oznam o začatí stavebných prác na ulici Dr.Herza v Lučenci

Mestský úrad  Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 05.09.2016 (pondelok) bude zahájená realizácia stavby "Oprava miestnej komunikácie a chodníkov ul. Dr.Herza, Lučenec".
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 15.11.2016.
...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac september 2016.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Mesto Lučenec Tombola – Lučenské hodovanie 2016 Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod. Námestie republiky – hlavná tribúna

Mesto Lučenec
Tombola – Lučenské hodovanie 2016
Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod.   Námestie republiky – hlavná tribúna
 
Zoznam vyhrávajúcich tombolových lístkov
 
Ceny:                                        ...viac...


 

Zdravá spoločnosť—Budúcnosť Európy

eacea-logo.gif


 
Projekt "Zdravá spoločnosť - Budúcnosť Európy" bol realizovaný v Lučenci v termíne 1.- 4. júna 2016, kde sa stretli partneri zo 7 krajín (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Slovensko) za účelom získania nových ...viac...


 

Živá socha labute v Mestskom parku

SK_Nadacia_BLUE.jpg

Mesto Lučenec sa svojim projektom „Revitalizácia zelených zón v Mestskom parku v Lučenci“ zapojilo do grantového kola programu „Obce bližšie k Vám 2016“ Nadácie Slovenskej sporiteľne. Cieľom projektu bolo revitalizovať zelené oddychové zóny v Mestsko ...viac...


 

Zoznam ocenených na 19. ročníku celoslovenskej a 12. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC 2016 s podtitulom „ TANEC“

Výstava je sprístupnená do 30.júna 2016 v priestoroch Novohradského  múzea a galérie, Nám. Kubínyiho č. 3, Lučenec
 
I.kategória :      Meno, priezvisko, adresa, názov práce
1. miesto :   Johanka Jakubcová, ZUŠ F.Špániho, Martins ...viac...


 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.
Výška investície pri malom a stred ...viac...


 

VOZENIE SA NA KONÍKOVI V MESTSKOM PARKU

Mesto Lučenec v spolupráci s jazdeckým oddielom Robínia ponúkajú v Mestskom parku v Lučenci vozenie sa na koníkovi už od 01.05.2016 do konca októbra 2016.
V zóne oddychu a relaxu pre deti aj dospelých v blízkosti altánku sa budú môcť deti každú ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospod ...viac...


 

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí po ...viac...


 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Lučenec v súlade s § 9 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela "Memento" v objekte synagógy v Lučenci.
Usporiadateľ ...viac...


 

LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Lučenci

Lidl ihrisko Zihadielko 1.jpg

Milí občania,
podporte Mesto Lučenec a hlasujte za projekt "LIDL ihrisko ŽIHADIELKO" v Lučenci. Hlasujte na www.zihadielko.sk a pomôžte spoločne s nami získať detské ihrisko pre naše deti.
Za vaše hlasy vopred ďakujeme.

viac...


 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14.01.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.vo veľkej sále v budove okresného úradu na Námestí republiky č.26 sa uskutoční 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci s nasledovným programom :
 
Program:
1. Otvorenie
2. Schv ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2016

 
Vianočné trhy   16.-17.12.2016
 
viac...


 

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU PRE PODNIKATEĽOV

Kuka nádoby, ktoré sa vyvážali v párny týždeň sa od roku 2016 budú vyvážať v nepárny týždeň.
 
Bobry s frekvenciou vývozu 1 x mesačne sa od roku 2016  vyvážajú 1. párny pondelok v mesiaci.
 
Bobry, ktoré sa vyvážali v párnu stredu ...viac...


 

Triedený zber od rodinných domov v roku 2016

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov v roku 2016

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

6.9. - 30.9.2016  

ATT00004.jpg

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Advokácia včera a dnes

Výstava je ako celok výsledkom tvorivej spolupráce univerzitnej knižnice a Slovenskej advokátskej komory. Podnet na jej zorganizovanie vyšiel z komisie pre históriu advokácie, ktorá aktívne pôsobí v rámci komory od roku 2010 pod vedením JUDr. Kerecmana.
Príbeh advokácie sa odvíja na unikátnych paneloch, ktoré mapujú jej vývoj od čias starého Ríma po súčasnosť. Advokát v doslovnom preklade je ten, kto je „privolaný na pomoc“ ako priateľ znalý práva. Na prvom plagáte ožíva meno Iva Hélory z Kermatínu, ktorý žil v rokoch 1253 – 1303 a už v tej dobe sa ujímal chudobných a utláčaných. Ďalšie plagáty poskytujú informácie o výkone advokácie v Uhorsku a Československu, o významných slovenských advokátoch – medzi inými napríklad o slávnych národovcoch bratoch Daxnerovcoch či o advokátoch, ktorí okrem aktívneho výkonu advokácie významnými umeleckými počinmi vtisli nezmazateľnú pečať slovenskej literatúre (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, I. Horváth, D. Okáli či J. Poničan) a pod. Je nepochybnou historickou pravdou, že advokáti boli vždy aj významnými kultúrnymi a politickými činiteľmi. Výstava sa venuje aj úlohe, poslaniu a pôsobeniu advokátskych komôr do roku 1948, činnosti prvých žien v advokácii na Slovensku, advokácii za Slovenskej republiky a v 50-tych rokoch, následne v rokoch 1968 – 1989 a po prelomovom roku 1989, ako aj súčasným orgánom komory a ich právomociam. Všetky panely zjednocuje základná idea – konanie advokáta v rôznych spoločenských režimoch vždy na prospech klienta.
Zaujímavosťou je panel venovaný pôsobeniu žien v profesii advokáta, ktoré je pomernou „novinkou“, keďže prvé ženy advokátky pôsobili na našom území až od 30-tych rokov 20. storočia, dovtedy bolo toto povolanie výlučne mužskou doménou. Za necelých sto rokov pôsobenia v tejto profesii v súčasnosti už majú ženy advokátky takmer 50% zastúpenie.
Výstava sa z hľadiska načasovania konala v roku, kedy si advokácia na Slovensku pripomenula dva významné historické míľniky: 140. výročie vzniku moderných advokátskych komôr (na území Uhorska, teda aj Slovenska sa tak stalo v roku 1875) a 140. výročie narodenia advokáta, spisovateľa a legionára Janka Jesenského.
Výstava sa stala putovnou a bola inštalovaná v mestách Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Nitra, Sečovce, Banská Bystrica a Trnava.


 

20.9. - 2.10.2016  

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Fotografie

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás pozýva do svojich priestorov na regionálnu výstavu amatérskej fotografie


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

28500157

Úvodná stránka