Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015

Úradné oznamy

Štatistické zisťovanie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov FO v rôznych typoch domácností

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č291/2014 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom tohtťo zisťovanie je o.i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavko ...viac...


 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Lučenci

Mesto Lučenec -primátorka Mesta Lučenec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Lučenci
 
     V súlade s § 3 zák. č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Výrub dreviny Rúbanisko II/26

Výrub Rúbanisko II/26 , Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Výrub drevín Ulica Hviezdoslavova 33

Výrub Ulica Hviezdoslavova 33 , Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochran ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Oznámenie k stavbe OC Galéria Lučenec

Galéria LC s.r.o. ako stavebník stavebného diela OC Galéria realizovaného na Námestí republiky v Lučenci a Mesto Lučenec oznamuje, že v termíne od 05.02.2015 do 28.02.2015 sa budú na stavbe vykonávať stavebné práce v nočných hodinách od 22:00 hod do ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Výrub dreviny Ulica Arm. Gen. Ľ. Svobodu 4

 
Výrub Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 4 , Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté ...viac...


 

Propozície 3. ročníka výtvarnej súťaže Memoriálu Milana Rastislava Štefánka

Mesto Lučenec Novohradská 1, 984 01 Lučenec, Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec, Dom Matice slovenskej Rázusova 33, 984 01 Lučenec, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánka
Propozície 3. ročníka výtvarnej súťaže ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Výrub devín Malinovského

 
Výrub Malinovského , Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2015

Veľkonočný jarmok     27. – 28. 03. 2015
Lučenský jarmok         28. – 29. 08. 2015
Vianočné trhy              18. – 19. 12. 2015
viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac február 2015

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                      ...viac...


 

Plán činnosti Denných centier pre seniorov v Lučenci


 

Zmena dopravných predpisov na Ul. Masaryka a v lokalite križovatky I/75 a II/585 riadenej cestnou svetelnou signalizáciou.

­­­­­­­­­­­­­Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci v ostatnom období roka 2014 zaznamenal výrazné zhoršenie dopravno-bezpečnostnej situácie, nárast dopravných nehôd s následkom na zdraví a škodových udalostí ...viac...


 

Propozície XVIII. ročníka celoslovenskej, XI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  XVIII. ROČNÍK  CELOSLOVENSKEJ, XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “
ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie š ...viac...


 

Víťazstvo mesta Lučenec v kategórií Originálny video spot - Európsky týždeň mobility 2014

„Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku“, ktorú na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) sa skonč ...viac...


 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozo ...viac...


 

Výsledková listina 16. ročníka súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA

I. kategória :
1. cena: Maximilian Bolf, Kúty
2. cena: Lukáš Mário Novota, Tisovec
3. cena: Marko Fehérpataky, Poltár
 
II. kategória :
1. cena: Mária Havrišková, Modrá nad Cirochou
2. cena: ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - domáce tiesňové volanie

Problémom seniorov, zdravotne postihnutých ľudí, ako aj iných skupín obyvateľstva, je strach z osamelosti a hlavne strach z toho, že v prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. Táto situácia je stiesňujúca ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa 14.2.2012 uznesením č. 3/2012 schválilo v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 3/2012 na zavedenie novej sociálnej služby – monitorovanie ...viac...


 

Štatút denného centra pre seniorov v Lučenci

Štatút denných centier Mesta Lučenec upravuje ich postavenie a poslanie, vnútornú štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta.
Štatút bol schválený primátorkou mesta dňa ...viac...


 

26.2. - 30.3.2015   15:30 hod.

stur-a-stefanik.jpg

Dom Matice Slovenskej

Štúr a Štefánik v nás

Mesto Lučenec, Dom Matice Slovenskej Lučenec, Miestny odbor Matice Slovenskej Lučenec, Slovenská evanjelická jednota Novohradský seniorát E.C.A.V., Jednota dôchodcov a ZŠ Vajanského Vás pozývajú na výstavu Štúr a Štefánik v nás: "veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa" Ľ. Štúr, zo súkromnej zbierky p. Marty Galádovej, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra a k roku Štúra a pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika. Výstava je zameraná na čítanie študujúcej mládeže. Výstava potrvá do 30.3.2015. Otváracie hodiny výstavy od 8:00 do 16:00 hod., prípadne podľa dohody.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

18339696

Úvodná stránka