Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016


 

Úradné oznamy

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňu

foto - telocvična.jpg

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonšt ...viac...


 

Výrub Ulica Slovenskej republiky rád

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Pozvánka na Reprezentačný ples Mesta Lučenec

MESTSKY PLES_A3_A_Web (8).jpg

Mesto Lučenec Vás pozýva na Reprezentačný ples ktorý sa bude konať 21.1.2017 o 18:30 v Synagóge

viac...


 

Pozvánka na seminár Regionálne značenie produktov v období PRV SR 2014 - 2020

VIDIECKA ORGANIZÁCIA PRE KOMUNITNÉ GRANTY, BBSK, NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR
pozýva
 na seminár: „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“
Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu ro ...viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoži ...viac...


 

Výrub Rúbanisko I.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac december 2016

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na I. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na I. polrok 2017 
 
Kontrola spôsobu prijímania a úrovne plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2016. Kontrolované obdobie: r.  2016
Kontrolovaný s ...viac...


 

Ocenení na XX. ročníku súťaže Timravina studnička 2016

I. Kategória :
1.miesto : Samuel Kurák , Rimavská Sobota , G. Futová  : Nezblázni sa mamičk
2.miesto : Tomáš Fehérpataky,  Poltár , M.Hlušíková – Prečo moja banka nemá anténky
2. miesto : Kristína Sakmárová , Levoča , Dana Podrac ...viac...


 

Výberové konanie na odborného garanta KC

IA MPSVR SR.png

 

 
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon
 KC : Komunitné centrum Lučenec
 
v rámci Náro ...viac...


 

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 03.11.2016
V Ý Z V U
na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálne ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.158/2016 zo dňa 25.10.2016, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :
prenajať majetok –
a) ...viac...


 

IROP - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Image29988.jpg

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre priotnú os 3:  Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje
                                
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný pr ...viac...


 

Zberný dvor v meste Lučenec

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta, že od 1.7.2016 je v prevádzke zberný dvor , ktorý sa nachádza  na Fiľakovskej  ceste, Lučenec v areáli firmy MEPOS spol. s r. o.
Do zberného dvora môžu obyvatelia mesta Lučenec priniesť:
oddele ...viac...


 

Video z podujatia Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sa dňa 22.09.2016 konalo podujatie Mesto Lučenec v pohybe a uvedené video z podujatia vyhralo Národnú súťaž  o cenu ETM 2016 v kategórií - originálna aktivita: 
viac...


 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a o aktuálnych výzvach EŠIF a o ďalších možnostiach získania finančných zdrojov (napr. informovanie o aktuálnych výzvach Ministerstva hospodár ...viac...


 

Nebuďme leniví, trieďme odpad


 

Upozornenie pre účastníkov cestnej premávky

Policajny zbor.png

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 

 
 920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
                             101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených
                 ...viac...


 

VIANOČNÉ TRHY 16. - 17.12.2016

Sortiment predaja na Vianočných trhoch:
 
- vianočné ozdoby,
- ľudovo - umelecké predmety a remeselné výrobky,
- občerstvenie a potraviny.
 
 
Po podaní úplnej žiadosti so všetkými prílohami budú infor ...viac...


 

Sprievodný bulletin k hádaniu rozprávkových postáv v mestskom parku

búdkazm.jpg

 
Pri jesennej prechádzke mestským parkom môžu  obyvatelia ale i návštevníci mesta Lučenec pozorovať „nových obyvateľov parku“ - drevené sochy, ktoré stvárňujú jednotlivé rozprávkové postavy. S finančnou podporou Slovenskej sporiteľne, a.s. sa ...viac...


 

Každá biela pastelka znamená pomoc zrakovo postihnutým

Foto 1.jpg

Biela pastelka - symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých - kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť ...viac...


 

Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

plaga?tbike zm..jpg
 

Príprava rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

       Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec ...viac...


 

Mesto Lučenec Tombola – Lučenské hodovanie 2016 Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod. Námestie republiky – hlavná tribúna

Mesto Lučenec
Tombola – Lučenské hodovanie 2016
Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod.   Námestie republiky – hlavná tribúna
 
Zoznam vyhrávajúcich tombolových lístkov
 
Ceny:                                        ...viac...


 

Zdravá spoločnosť—Budúcnosť Európy

eacea-logo.gif


 
Projekt "Zdravá spoločnosť - Budúcnosť Európy" bol realizovaný v Lučenci v termíne 1.- 4. júna 2016, kde sa stretli partneri zo 7 krajín (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Slovensko) za účelom získania nových ...viac...


 

20.10. - 6.12.2016   čas začiatkov predstavení je podľa rozpisu nižšie

Divadelná jeseň 2016.jpg

Divadlo B.S. Timravy

Divadelná jeseň 2016

Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, OZ Timrava, ZO Csemadok Vás pozývajú na divadelné predstavenia konané v rámci divadelného festivalu Divadelná jeseň 2015:

20.10.2016 o 13:30 a 16:00 hod. - námestie pred OC Galéria, 15:00 hod. - ulice mesta - Otvorenie Divadelnej jesene 2016 - Divadlo z domčeka - DIVADELNÝ REBRINIAK

27.10.2015 o 10:00 a 18:00 hod. - Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter - OBEC ROKA

3.11.2016 o 18:00 hod. - Divadlo Commedia Poprad NEPREBUDENÝ

9.11.2016 o 10:30 a 12:30 hod. - DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DS TRMA VRMA Spoj. škola Letná Poprad - SLOVÁCI SME OD RODU

13.112016 o 15:00 hod. - PIKNIK NÁRODOV KRAJÍN V4 - spoločný projekt

18.11.2016 o 19:00 hod. - MIRANDOLINA, TY DRAHÁ (Mirandolina, te drága)- Divadlo Thália Košice - predstavenie v maďarskom jazyku

21.11.2016 o 18:00 hod. - O PSÍKOVI A MAČIČKE - Slovenské divadlo Vertigo Budapešť

24.11.2016 o 18:00 hod. - PLAY KARENINA - Celkom malé divadlo Starý Tekov

27.11.2016 o 18:00 hod. - ŤAPÁKOVCI - DS Timrava Lučenec

29.11.2016 - o 18:00 hod. - ŽOBRÁCI, BLÁZNOVE ZÁPISKY - Monodrámy - Marián Lacko, Vladimír Sadílek

6.12.2016 o 19:00 hod. - ÍRSKA KLIATBA - Divadlo ARÉNA BRATISLAVA

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Tvorivé dielne, stretnutia a rozhovory divadelníkov

15.11.2016 - Timravina studnička - celoslovenská súťaž prednese pôvodnej slovenskej prózy

30.11. - Detská improvizačná ligy - workshop a súťaž


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Video z podujatia Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sa dňa 22.09.2016 konalo podujatie Mesto Lučenec v pohybe a uvedené video z podujatia vyhralo Národnú súťaž  o cenu ETM 2016 v kategórií - originálna aktivita:  


English version
Magyar verzió

29591329

Úvodná stránka