Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2017

Harmonogram predpokladaných podujatí na rok 2017. Harmonogram sa priebežne počas roka aktualizuje.

 

Úradné oznamy

Vyrozumenie o prerušení dodávky elektriny

Vážení  občania, oznamujeme Vám
že v termíne od: 20.02.2017 07:30:00 do: 20.02.2017 11:45:00
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribu ...viac...


 

Výrub Ulica L. Mocsáryho

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Výrub Ulica I. P. Pavlova

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na náradie, pracovné oblečenie a obuv a pracovné a ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov na rok 2017.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0060 0700 4001 ...viac...


 

Oznámenie SSE - DISTRIBÚCIA v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len "SSE-D, a.s.") informuje občanov mesta Lučenec - vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okli ...viac...


 

Výberové konanie na odborného garanta KC

IA MPSVR SR.png

 

 
 
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon
 KC : Komunitné centrum Lučenec
 
v r ...viac...


 

Zber vytriedených zložiek a objemného odpadu od bytových domov v roku 2017

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2017 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu od rodinných domov v roku 2017

Triedený zber odpadu  z rodinných domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2017 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberovéh ...viac...


 

Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi vyprodukovanými v domácnostiach na území mesta Lučenec

Mesto Lučenec  informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé   zložky a umiestňov ...viac...


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto pedagogický asistent

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
 
Na základe § 11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a dopln ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac január 2017.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňu

foto - telocvična.jpg

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonšt ...viac...


 

Pozvánka na Reprezentačný ples Mesta Lučenec

MESTSKY PLES_A3_A_Web (8).jpg

Mesto Lučenec Vás pozýva na Reprezentačný ples ktorý sa bude konať 21.1.2017 o 18:30 v Synagóge

viac...


 

Pozvánka na seminár Regionálne značenie produktov v období PRV SR 2014 - 2020

VIDIECKA ORGANIZÁCIA PRE KOMUNITNÉ GRANTY, BBSK, NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR
pozýva
 na seminár: „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“
Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu ro ...viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoži ...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na I. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na I. polrok 2017 
 
Kontrola spôsobu prijímania a úrovne plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2016. Kontrolované obdobie: r.  2016
Kontrolovaný s ...viac...


 

Ocenení na XX. ročníku súťaže Timravina studnička 2016

I. Kategória :
1.miesto : Samuel Kurák , Rimavská Sobota , G. Futová  : Nezblázni sa mamičk
2.miesto : Tomáš Fehérpataky,  Poltár , M.Hlušíková – Prečo moja banka nemá anténky
2. miesto : Kristína Sakmárová , Levoča , Dana Podrac ...viac...


 

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 03.11.2016
V Ý Z V U
na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálne ...viac...


 

IROP - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Image29988.jpg

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre priotnú os 3:  Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje
                                
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný pr ...viac...


 

Video z podujatia Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sa dňa 22.09.2016 konalo podujatie Mesto Lučenec v pohybe a uvedené video z podujatia vyhralo Národnú súťaž  o cenu ETM 2016 v kategórií - originálna aktivita: 
viac...


 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a o aktuálnych výzvach EŠIF a o ďalších možnostiach získania finančných zdrojov (napr. informovanie o aktuálnych výzvach Ministerstva hospodár ...viac...


 

Sprievodný bulletin k hádaniu rozprávkových postáv v mestskom parku

búdkazm.jpg

 
Pri jesennej prechádzke mestským parkom môžu  obyvatelia ale i návštevníci mesta Lučenec pozorovať „nových obyvateľov parku“ - drevené sochy, ktoré stvárňujú jednotlivé rozprávkové postavy. S finančnou podporou Slovenskej sporiteľne, a.s. sa ...viac...


 

Každá biela pastelka znamená pomoc zrakovo postihnutým

Foto 1.jpg

Biela pastelka - symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých - kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť ...viac...


 

Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

plaga?tbike zm..jpg
 

Príprava rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

       Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec ...viac...


 

9.12.2016 - 31.1.2017   Vernisáž o 15:00 hod.

Petrohrad očami detí.jpg

Radnica Lučenec

Výstava - Petrohrad očami detí

Mesto Lučenec a LUKUS Vás pozývajú na vernisáž výstavy "Petrohrad očami detí" dňa 9.12.2016 o 15:00 hod. do priestorov Radnice v Lučenci. Výstava potrvá do 31.1.2017.


 

21.12.2016 - 29.1.2017  

TA_2016_pozvanka.jpg

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

vernisáž výstavy medzinárodnej súťažnej prehliadky akvarelovej tvorby

Pozývame Vás dňa 21.12.2016 o 16:00
na vernisáž výstavy medzinárodnej súťažnej prehliadky akvarelovej tvorby spojenú s odovzdávaním cien, XII. TRIENÁLE AKVARELU.


 

10.1. - 29.1.2017  

ATT00010.jpg

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

František Kubínyi

Pozývame Vás do našich priestorov
na výstavu o živote a diele Františka Kubínyiho.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Video z podujatia Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sa dňa 22.09.2016 konalo podujatie Mesto Lučenec v pohybe a uvedené video z podujatia vyhralo Národnú súťaž  o cenu ETM 2016 v kategórií - originálna aktivita:  


English version
Magyar verzió

30209228

Úvodná stránka