Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2013

Úradné oznamy

Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014

V súlade s § 19 ods. 7, zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a § 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase v ...


 

Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž kamery ktorá bude súčasťou kamerového systému Mesta Lučenec

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:             6007004001/5600 ...


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na fu ...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

 
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
 
Na základe uznesenia Mestskej ra ...


 

Oznam o vývoze odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu bude dňa 18.4.2014 ( Veľký piatok ) zabezpečený tak ako v pracovný deň v zmysle harmonogramov.
Vývoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov, ktorý by mal byť rea ...


 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ - všeobecné informácie

Tak ako každý rok sa začiatkom januára rodičia predškolákov začínajú zaoberať myšlienkou prípravy na zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. Rodičia budúcich prváčikov si pred vstupom dieťaťa do školy kladú množstvo otázok. My Vám ponúkame informácie, ktoré v súvislosti s týmto dôležitým posunom v živote potrebujete.

viac...


 

Súťaž do práce na bicykli

Mesto Lučenec sa prihlásilo do súťaže „Do práce na bicykli“. Súťaž podporuje využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce a už niekoľko rokov sa organizuje aj v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy. V Slovenskej repub ...


 

Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku bicyklov pre cyklohliadku mestskej polície:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:             6007004001/5600 ...


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na fu ...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Oznámenie o konaní volieb do Európskeho parlamentu

Mesto Lučenec podľa § 20 ods. 1 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v platnom znení informuje, že voľby do Európskeho parlamentu na území mesta Lučenec sa budú konať v sobotu 24. mája 2014 od 07.00 hod. do 22.00 hod v ur ...


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „DODÁVKA FARIEB A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU“

Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku „Dodávka farieb a spotrebného materiálu “
Cenu žiadame uvádzať s DPH, odber v Lučenci.

Rozpis materiálu na nacenenie :
Email Praktik 5400, 5300, uni 9L –1ks
Riedidlo S 6 ...


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na fu ...


 

Ocenení na XVII. ročníku celoslovenskej a X. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s podtitulom Fauna a flóra sveta

 
I.kategória :  Meno, priezvisko, adresa, názov práce
1. miesto :   Emma Maceková, ZUŠ Poštová Púchov, „ Koník“                         
2. miesto :   Antónia Gášparová, ZUŠ Koháryho Fiľakovo, „ Žirafa“  
3. miesto :    D ...


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na fu ...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...


 

Zbierka obnoseného šatstva

         Mesto Lučenec  organizuje v spolupráci s Občianskym združením Diakonia  Broumov so sídlom v Prahe zber  obnoseného nepotrebného šatstva. Vyzývame občanov, aby sa do tejto zbierky zapojili.  Zber šatstva sa uskutoční v pracovných  dňoch od ...


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie
na f ...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac apríl 2014.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00
Koordinátor: Kováč Tibor     
Dátum:   Počet aktivač.prac. Lokalita:  
01.04.2014/utorok/ /19/   Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštie ...


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ulica partizánska 273/19, Lučenec

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na f ...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014


 

Výberové konanie na funkciu riaditel’a/riaditeľky Centra voľného času

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu ...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský ba ...


 

Upozornenie pre chodcov

Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovk ...


 

17.4. - 19.4.2014   štvrtok až sobota o 17.00 hod. Vstupné: 4,- €

cililing.jpg

KINO APOLLO

CILILING A PIRÁTSKA VÍLA 2D

USA – 2014 – 78 min. – 2D – rodinný/animovaný – SLOVENSKÝ DABING – uvádza SATURN ENTERTAINMENT

Zo sveta „Petra Pana“ prichádza „Cililing a pirátska víla“. Nový dobrodružný príbeh o Zarine, temperamentnej a ambicióznej víle, ktorá je očarená nekonečnými možnosťami hviezdneho prachu. Keď sa Zarina dostane do problémov, opustí svet víl a spojí svoje sily s intrigánskymi pirátmi. Cililing s priateľmi sa vydajú na epickú cestu za Zarinou, spoločne bojujú proti bande pirátov na čele s kapitánom Jamesom, z ktorého sa neskôr vykľuje sám kapitán Hook.
Tento film je vhodný pre maloletých.


 

19.4. - 21.4.2014   sobota až pondelok o 19.30 hod. Vstupné: 4,- €

transendence7f94b2.jpg

KINO APOLLO

TRANSCENDENCIA (Transcendence)

USA – 2014 – 120 min. – 2D – sci-fi/thriller – české titulky – uvádza BONTON FILM

Johnny Depp sa ako vedec snaží ísť za hranice možného a prepojiť ľudskú myseľ s nekonečným vesmírom umelej inteligencie. Jeho cesta za poznaním sa však zmení na honbu za neobmedzenou mocou a čoskoro je rovnako jasné ako desivé, že nikto nemá možnosť ho zastaviť. Sci-fi thriller Transcendencia prinášajú tvorcova kultových hitov Počiatok a trilógie Temný rytier. Film produkoval Christopher Nolan a natočil ho jeho dvorný kameraman Wally Pfister.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

12582270

Úvodná stránka