Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2014

Kultúrne leto 2014

Úradné oznamy

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozo ...viac...


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - Geometrického plánu so zameraním parcely EKN 4989/1 do CKN a so zameraním nových pozemkov pre výstavbu garáží na parcele CKN 7207/1 v pokračovaní radu garáží ( posledná zameraná CKN 7207/440 nasledujú dve nečíslované betónové ) všetko v k. ú Lučenec.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - Geometrického plánu
 
so zameraním parcely EKN 4989/1 do CKN a so zameraním nových pozemkov pre výstavbu garáží na parcele CKN 7207/1 v pokračovaní radu garáží ( posledná zameraná CKN 72 ...viac...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Výrub Poľná 11

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o ...viac...


 

Jesenné upratovanie v meste Lučenec

 
Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 10.10.2014 do 24.10.2014 bude prebiehať   v meste  Lučenec jesenné upratovanie, v rámci ktorého bude realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov.
Na ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014
viac...


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „MERAČE RÝCHLOSTI VOZIDIEL V MESTE LUČENEC“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec,       IČO:00 316181
Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Kontaktná osoba:
Ing. Igor  Korniet
Telefón: 047/4307222
Elektronická pošta: prednosta@lucenec.sk
...viac...


 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov od rodinných domov

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad bude realizovaný v mesiaci september,  október a november  len v nepárnych týždňoch. Odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.
Odpad musí byť roztriedený na konáre  a ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac október 2014

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                              
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                        ...viac...


 

Oprava sokla pavilónu MS na MS Rúbanisko 1/16 Lučenec

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na stavebné práce
 
1.Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec          IČO: 00316181
Sídlo : Lučenec, Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár ...viac...


 

verejné losovanie nájomných bytov

Bez názvu.JPG

Mesto Lučenec oznamuje,  že verejné losovanie   nájomných bytov
v novom  bytovom dome na Rúbanisku III/61,62  pre uchádzačov, ktorí splnili
podmienky  prideľovania nájomných bytov sa uskutoční  dňa 27. októbra 2014 ( pondelok ) vo veľkej za ...viac...


 

Výmena skorodovaných armatúr

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec    IČO: 00316181
Konta ...viac...


 

PROPOZÍCIE XVIII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 14. 11. 2014

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR.
Termín: október - november 2014
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť deti ...viac...


 

Plán činnosti denných centier pre seniorov na II. polrok 2014


 

Zber objemného odpadu od bytových domov v roku 2014

Objemný odpad od kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch  je zbieraný  samostatne každý párny týždeň v pondelok.
Objemný odpad je možné umiestniť ku kontajnerovým stanovištiam v deň pred uskutočnením zberu objemného odpadu. Vyložiť je mož ...viac...


 

Štatistické sledovanie o zdraví 2014 (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 14 ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...viac...


 

Projekt Dom EURÓPA House

Projekt 2.png


Action 1 - Active Citizens for Europe
Measure 1 – Town Twinning
Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings
Projekt  Dom EURÓPA House financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Účasť: projekt u ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...viac...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský basketba ...viac...


 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Rakottayho vily s areálom, Jókaiyho ulica č.13 Lučenec

logo_real_fin_pdp_minv_kult.png

Hoci sa v Lučenci secesia objavuje súbežne s doznievajúcimi prejavmi neoslohov, predsa sa u nás zachovalo niekoľko význačných, štýlovo čistých diel secesnej architektúry  zastúpenej najmä obytnými meštianskymi domami. Honosné továrnicke vily na Jó ...viac...


 

Plán činnosti Denných centier I. polrok 2014


 

VZDELÁVANÍM K MOTIVÁCII SENIOROV K AKTÍVNEMU STARNUTIU

Od septembra 2013 realizuje Mesto Lučenec projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu: Vzdelávaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu.
Obsahom projektu je vzdelávanie seniorov vo veku nad 50 rokov, ktoré budú poskytovať profesion ...viac...


 

Mesto Lučenec medzi piatimi najlepšímí

Mesto Lučenec sa v súťaži Zlatýerb.sk umiestnilo medzi piatimi najlepšímí v kategórii "Najlepšia stránka miest a mestských častí" z prihlásených a hodnotených 60 miest na Slovensku.
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočni ...viac...


 

Výsledková listina 16. ročníka súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA

I. kategória :
1. cena: Maximilian Bolf, Kúty
2. cena: Lukáš Mário Novota, Tisovec
3. cena: Marko Fehérpataky, Poltár
 
II. kategória :
1. cena: Mária Havrišková, Modrá nad Cirochou
2. cena: ...viac...


 

10.10. - 30.11.2014  

MBpozvanka.jpg

Foajé obradnej siene Mestského úradu Lučenec

MESTO BUDÚCNOSTI

Základná umelecká škola Lučenec n.o. v spolupráci s Mestom Lučenec a Novohradským múzeom a galériou v Lučenci Vás pozývú na výstavu prvého ročníka celoslovenskej výtvarnej sútaže MESTO BUDÚCNOSTI. Vernisáž sa uskutoční 10.10.2014 o 10:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť


 

22.10. - 4.12.2014   večerné predstavenia o 18.00 HOD., študentské podľa rozpisu

divadelna jesen.jpg

Divadlo B.S. Timravy, kino Apollo, Café Lehár Reduta

Divadelná jeseň 2014

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovacej pôsobnosti BBSK, Mesto Lučenec, OZ Timrava, OZ Caduceus pozýva na divadelné predstavenia:
22.10. 10:00 hod. Kino Apollo
Teáter Komika - Príbeh rytiera
15:00 hod. – Komedianti v uliciach – sprievod,
šantenie v uliciach
17:00 Námestie republiky - Bitka pôstu s
karnevalom – pohybové divadlo

28.10. 18:00 div. DBST Lučenec
Slovenské divadlo Vertigo pri CSSM Budapešť –
Keď dozrel čas

4.11. 10:00 Divadlo BST Lučenec
Divadlo Ludus – Popletená punčocha

5.11. 18:00 DBST Lučenec
Teatro Wüstenrot – Šialené nožničky

11.11. 18:00 DBST Lučenec
Slovenské komorné divadlo Martin –
www.narodnycintorin.sk - 1. časť

26.11. 18:00 Café Lehár Reduta
Divadlo J. Kármána Lučenec – Týždeň v kaviarni

26.11. 18:00 hod. DBST Lučenec
Divadlo Malá scéna STU – Čierna komédia

27.11. 18:30 a 11:00 hod. DBST Lučenec
Divadlo Malá scéna STU – Čierna komédia

28.11. 18:00 DBST Lučenec
Divadelní soubor NA TAHU Červený kostelec –
Nebe na zemi

4.12. 18:00 DBST Lučenec
Divadlo L + S – Rybárik kráľovský

Sprievodné podujatia
24.10. Od čítania k prednesu, od obsahu k výrazu – seminár pre pedagógov
8.11. Regionálna prehliadka DOS – DS Timrava Lučenec, DOS Havkáči Tomášovce, Lupočská divadelnícka mládež strašidlá, Divadlo Stužka Kokava nad Rimavicou, OZ Opona Poltár
14.11. Timravina Studnička – celoštátne kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy
3. 12. Detská improvizačná liga
Autorské čítanie – Braňo Jobus
 

23.10. - 24.10.2014   19:00

plagat  v0.6.JPG

Mestská Tržnica Lučenec

Jazzové lístie 2014

Mesto Lučenec a Mestská tržnica Lučenec

Súmrak každým dňom prichádza skôr a hmlisté ráno čoraz pozdejšie odprevádza noc... Listy už netrpezlivo čakajú, kedy odovzdajú zemi posolstvo o tom, že jeseň je už tu...
A niekde bude padať opäť lístie jazzové...!

Mesto Lučenec a Mestská tržnica Lučenec
Vás pozývajú na

JAZZOVÉ LÍSTIE 2014

23.10. - 24.10. 2014


Dvojdňové podujatie pre priaznivcov kvalitnej jazzovej hudby na medzinárodnej úrovni. Dva večery prinesú do Lučenca špičkové hudobné formácie, z ktorých niektoré účinkujú aj na legendárnych Bratislavských Jazzových Dňoch v Bratislave.

Snahou organizátorov je využívať priestory Mestskej tržnice aj na iné podujatia s vysokým kultúrno- spoločenským presahom. Aj takýmto spôsobom zviditeľňovať tržnicu a vytvoriť z nej miesto stretnutí
občanov nielen pri tradičných trhoch, ale aj pri kultúrnych podujatiach rôzneho druhu.
Jazzové lístie malo v roku 2013 premiéru a hneď aj vynikajúce ohlasy.
Aj v roku 2014 siahli organizátori po domácej, ale aj zahraničnej špičke, pričom viacero interpretov sa v daný víkend predstaví aj na Jazzových dňoch v Bratislave a Košiciach.

Na dva večery sa Mestská tržnica zmení na kvalitný jazzový klub s medzinárodným hudobným obsadením, komfortným sedením, barom s bohatým sortimentom nápojov a to všetko korunované špičkovou zvukovou a svetelnou technikou.

Program:

RUGERRO ROBIN TRIO (Taliansko)


MICHAL ŽÁČEK & BAND (Česká republika)
KAVORKA (Írsko)
DAVID HODEK PROJEKT (Slovensko)
ŠANI SÁSI Projekt (Slovensko)
GERÓ JAZZ BAND (Slovensko)

K vynikajúcemu programu patrí aj vynikajúce vstupné!

Dvojdňová permanentka.... 17,- Eur (na mieste 25,-)
Jedno dňová vstupenka...... 13,- Eur (len na mieste)
VIP VSTUPENKA.................. 92,- Eur/dva dni * 120,- Na mieste
Študenti, státie na galérii (poschodie).........5,- Eur/deň**
* Sedenie pri stole ( 4 miesta), kvalitné vínko, minerálna voda, drobné občerstvenie, obsluha. VIP sa predáva len celý stôl!
** študentské vstupné platí len pre študentov ktorí sa preukážu občianskym preukazom (do 19rokov) alebo vysokoškolským indexom. Študentská vstupenka sa dá zakúpiť len priamo pred podujatím!
Všetky vstupenky v sále sú na konkrétne miesto na sedenie.
Predpredaj: MIC Lučenec, 13TY Zlatá ulička
Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že opäť bude panovať senzačná atmosféra tak, ako v roku 2013.
Viac info na:
https://www.facebook.com/events/623436931108904/?fref=ts
!!!!!!!ZMENA PROGRAMU VYHRADENA!!!!!!!!


 

23.10. - 24.10.2014   štvrtok a piatok o 19.30 hod. Vstupné: 4,- €

coslaskou633bf5.jpg

KINO APOLLO

ČO S LÁSKOU (Best of Me)

USA – 2014 – 100 min. – 2D – romantický – české titulky – uvádza FORUM FILM

V roku 1984 boli Amanda a Dawson spolužiakmi na strednej škole. Pochádzali z odlišných sociálnych pomerov, napriek tomu medzi nimi vznikla priam osudová láska. Meštiacka spoločnosť im ju nedopriala. Sklamaná Amanda odišla študovať na vysokú školu a Dawsona po tragickej autonehode zavreli do väzenia. Nevideli sa celé štvrťstoročie, až kým sa nestretli na pohrebe spoločného priateľa Tucka.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

23.10. - 27.10.2014   štvrtok,piatok a pondelok o 17.00hod.,SO a NE o 15.00hod. Vstupné: 6€

boxtr4_39ce3f.jpg

KINO APOLLO

ŠKATULIACI 3D (The Boxtrolls)

v pondelok znížené vstupné 4,50 €!!!

USA – 2014 – 97 min. – 3D – animovaný/dobrodružný – SLOVENSKÝ DABING – uvádza BARRACUDA MOVIE

V Syrovanoch po zotmení radšej nevychádzajte z domu. Z podzemných skrýš vyliezajú zvláštne bytosti nazývané Škatuliaci, ktoré kradnú všetko čo im príde pod ruku. Raz vraj ukradli aj malého chlapca! A práve tento ukradnutý chlapec vám v dobrodružnom a zábavnom rozprávaní prezradí, že všetky legendy sú úplné výmysly. Tvorcovia filmu Koralína a svet za tajnými dverami a Norman a duchovia zase raz popustili uzdu svojej vizuálnej fantázii a stvorili svet, do ktorého sa každý rád vydá.
Tento film je vhodný pre maloletých.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

16030579

Úvodná stránka