Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2014

Kultúrne leto 2014

Úradné oznamy

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac november 2014

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                               
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                       ...viac...


 

Prieskum záujmu o pozemky pre výstavbu garáží na Rúbanisku III.

Prieskum záujmu o pozemky pre výstavbu garáží na Rúbanisku III.
 
        Mesto Lučenec opätovne oslovuje záujemcov o pozemky v lokalite Rúbaniska III., ktoré budú vhodné pre výstavbu radových garáží.
        Pozemky v tejto  lok ...viac...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Víťazstvo mesta Lučenec v kategórií Originálny video spot - Európsky týždeň mobility 2014

„Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku“, ktorú na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) sa skonč ...viac...


 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov od rodinných domov

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad bude realizovaný v mesiaci september,  október a november  len v nepárnych týždňoch. Odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.
Odpad musí byť roztriedený na konáre  a ...viac...


 

Propozície 47. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „MERAČE RÝCHLOSTI VOZIDIEL V MESTE LUČENEC“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec,       IČO:00 316181
Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Kontaktná osoba:
Ing. Igor  Korniet
Telefón: 047/4307222
Elektronická pošta: prednosta@lucenec.sk
...viac...


 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozo ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014
viac...


 

Zber objemného odpadu od bytových domov v roku 2014

Objemný odpad od kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch  je zbieraný  samostatne každý párny týždeň v pondelok.
Objemný odpad je možné umiestniť ku kontajnerovým stanovištiam v deň pred uskutočnením zberu objemného odpadu. Vyložiť je mož ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...viac...


 

PROPOZÍCIE XVIII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 14. 11. 2014

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR.
Termín: október - november 2014
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť deti ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...viac...


 

Plán činnosti denných centier pre seniorov na II. polrok 2014


 

Štatistické sledovanie o zdraví 2014 (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 14 ...viac...


 

Projekt Dom EURÓPA House

Projekt 2.png


Action 1 - Active Citizens for Europe
Measure 1 – Town Twinning
Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings
Projekt  Dom EURÓPA House financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Účasť: projekt u ...viac...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský basketba ...viac...


 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Rakottayho vily s areálom, Jókaiyho ulica č.13 Lučenec

logo_real_fin_pdp_minv_kult.png

Hoci sa v Lučenci secesia objavuje súbežne s doznievajúcimi prejavmi neoslohov, predsa sa u nás zachovalo niekoľko význačných, štýlovo čistých diel secesnej architektúry  zastúpenej najmä obytnými meštianskymi domami. Honosné továrnicke vily na Jó ...viac...


 

Plán činnosti Denných centier I. polrok 2014


 

VZDELÁVANÍM K MOTIVÁCII SENIOROV K AKTÍVNEMU STARNUTIU

Od septembra 2013 realizuje Mesto Lučenec projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu: Vzdelávaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu.
Obsahom projektu je vzdelávanie seniorov vo veku nad 50 rokov, ktoré budú poskytovať profesion ...viac...


 

Mesto Lučenec medzi piatimi najlepšímí

Mesto Lučenec sa v súťaži Zlatýerb.sk umiestnilo medzi piatimi najlepšímí v kategórii "Najlepšia stránka miest a mestských častí" z prihlásených a hodnotených 60 miest na Slovensku.
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočni ...viac...


 

Výsledková listina 16. ročníka súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA

I. kategória :
1. cena: Maximilian Bolf, Kúty
2. cena: Lukáš Mário Novota, Tisovec
3. cena: Marko Fehérpataky, Poltár
 
II. kategória :
1. cena: Mária Havrišková, Modrá nad Cirochou
2. cena: ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - domáce tiesňové volanie

Problémom seniorov, zdravotne postihnutých ľudí, ako aj iných skupín obyvateľstva, je strach z osamelosti a hlavne strach z toho, že v prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. Táto situácia je stiesňujúca ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa 14.2.2012 uznesením č. 3/2012 schválilo v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 3/2012 na zavedenie novej sociálnej služby – monitorovanie ...viac...


 

Štatút denného centra pre seniorov v Lučenci

Štatút denných centier Mesta Lučenec upravuje ich postavenie a poslanie, vnútornú štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta.
Štatút bol schválený primátorkou mesta dňa ...viac...


 

10.10. - 30.11.2014  

MBpozvanka.jpg

Foajé obradnej siene Mestského úradu Lučenec

MESTO BUDÚCNOSTI

Základná umelecká škola Lučenec n.o. v spolupráci s Mestom Lučenec a Novohradským múzeom a galériou v Lučenci Vás pozývú na výstavu prvého ročníka celoslovenskej výtvarnej sútaže MESTO BUDÚCNOSTI. Vernisáž sa uskutoční 10.10.2014 o 10:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť


 

22.10. - 4.12.2014   večerné predstavenia o 18.00 HOD., študentské podľa rozpisu

divadelna jesen.jpg

Divadlo B.S. Timravy, kino Apollo, Café Lehár Reduta

Divadelná jeseň 2014

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovacej pôsobnosti BBSK, Mesto Lučenec, OZ Timrava, OZ Caduceus pozýva na divadelné predstavenia:
22.10. 10:00 hod. Kino Apollo
Teáter Komika - Príbeh rytiera
15:00 hod. – Komedianti v uliciach – sprievod,
šantenie v uliciach
17:00 Námestie republiky - Bitka pôstu s
karnevalom – pohybové divadlo

28.10. 18:00 div. DBST Lučenec
Slovenské divadlo Vertigo pri CSSM Budapešť –
Keď dozrel čas

4.11. 10:00 Divadlo BST Lučenec
Divadlo Ludus – Popletená punčocha

5.11. 18:00 DBST Lučenec
Teatro Wüstenrot – Šialené nožničky

11.11. 18:00 DBST Lučenec
Slovenské komorné divadlo Martin –
www.narodnycintorin.sk - 1. časť

26.11. 18:00 Café Lehár Reduta
Divadlo J. Kármána Lučenec – Týždeň v kaviarni

26.11. 18:00 hod. DBST Lučenec
Divadlo Malá scéna STU – Čierna komédia

27.11. 18:30 a 11:00 hod. DBST Lučenec
Divadlo Malá scéna STU – Čierna komédia

28.11. 18:00 DBST Lučenec
Divadelní soubor NA TAHU Červený kostelec –
Nebe na zemi

4.12. 18:00 DBST Lučenec
Divadlo L + S – Rybárik kráľovský

Sprievodné podujatia
24.10. Od čítania k prednesu, od obsahu k výrazu – seminár pre pedagógov
8.11. Regionálna prehliadka DOS – DS Timrava Lučenec, DOS Havkáči Tomášovce, Lupočská divadelnícka mládež strašidlá, Divadlo Stužka Kokava nad Rimavicou, OZ Opona Poltár
14.11. Timravina Studnička – celoštátne kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy
3. 12. Detská improvizačná liga
Autorské čítanie – Braňo Jobus
 

31.10. - 2.11.2014   17:00 hod.

zlomene kridla.jpg

Lučenský cintorín

Zlomené krídla

Mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci, Rímskokatolícka cirkev Lučenec, Evanjelická cirkev a.v. v Lučenci, Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Lučenci, Reformovaná cirkev v Lučenci vás pozývajú od 31.10.2014 do 2.11.2014 na spomienkové stretnutia venované pamiatke zosnulým:

31.10.2014 o 17:00 hod. ekumenické stretnutie pri veľkom kríži lučenského cintorína spojené s otvorením zrekonštruovanej budovy domu smútku

1.11.2014 o 17:00 hod. spomienka na zosnulých pri veľkom kríži lučenského cintorína

2.11.2014 o 17:00 hod. spomienka na zosnulých pri veľkom kríži lučenského cintorína

2.11.2014 o 17:30 hod. zádušná svätá omša cintorín Lučenec -novozrekonštruovaný bývalý dom smútku pri veľkom kríži


 

1.11.2014   sobota o 17.00 hod. Vstupné: 4,- €

dom_190817.jpg

KINO APOLLO

DOM KÚZIEL 2D

Belgicko – 2013 – 87 min. – 2D – animovaný/dobrodružný – SLOVENSKÝ DABING – uvádza ITA FILM

Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší. Situácia sa ešte zhorší, keď sa im začne do života miešať kúzelníkov chamtivý synovec. Dom je v ohrození a rovnako tak jeho obyvatelia. Kocúrik však vymyslí skvelý plán a za pomoci nových kamarátov sa mu nakoniec podarí Dom kúziel zachrániť.
Tento film je vhodný pre maloletých.


 

1.11. - 3.11.2014   sobota a nedeľa o 19.30 hod., pondelok o 17.00 hod. Vstupné: 4,- €

nebo_f2b978.jpg

KINO APOLLO

NEBO NIE JE VÝMYSEL(Heaven is For Real)

USA – 2014 – 99 min. – 2D – dráma – slovenské titulky – uvádza ITA FILM

Skutočný príbeh štvorročného Coltona, ktorý po ťažkej operácii tvrdí, že bol v nebi, zatiaľ čo lekári bojovali o jeho život. Svoju neuveriteľnú cestu do neba a napäť opisuje s detskou úprimnosťou a čo viac, hovorí o veciach, ktoré sa udiali dávno pred jeho narodením. Coltonovi rodičia považujú synove slová spočiatku za výmysel, no postupne sa ich viera v Boha zmení na presvedčenie, že kráľovstvo nebeské naozaj existuje...
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

16262872

Úvodná stránka