Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2018

Zasadnutie zo dňa 28.8.2012

        
Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 28.08.2012

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvorila a viedla primátorka mesta  PhDr. Alexandra Pivková.
Primátorka –„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní! Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 12.zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov  mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Pavol Krokoš  a MUDr. Ondrej Balco.“
Pani primátorka dala hlasovať za predložený program rokovania.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interná norma Mesta Lučenec –Štatút Mesta Lučenec, ktorou sa mení a dopĺňa INM  
    č. 01/2010   – Štatút Mesta Lučenec, schválený uznesením MsZ č. 32/2010 dňa   
    27.04.2010 - návrh
    Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
    Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny asistent
5. Interná norma Mesta Lučenec –Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, ktorou 
    sa mení a dopĺňa Interná norma Mesta Lučenec č.02/2010  –  Rokovací poriadok MsZ  
    schválený uznesením č. 33/2010 dňa 27.04.2010 v znení Internej normy Mesta  číslo
    02/2011 schválenej uznesením MsZ č. 22/2011 dňa 7.1.2011 - návrh
    Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
    Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny asistent 
6. Interná norma Mesta Lučenec–Rokovací poriadok mestskej rady, ktorou sa mení   
    a dopĺňa INM č.03/2010 – Rokovací poriadok MsR schválený uznesením č. 34/2010 
    dňa 27.04.2010 – návrh
    Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
    Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny asistent
7. Interná norma Mesta Lučenec–Rokovací poriadok stálych komisií Mestského   
    zastupiteľstva   v Lučenci,   ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 04/2010 – Rokovací 
    poriadok stálych komisií mestského zastupiteľstva schválený uznesením č. 35/2010  
    dňa 27.04.2010 - návrh
    Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
    Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny asistent 
8. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec, ktorým sa mení
     a dopĺňa VZN č.  10/2009 o udeľovaní ocenení Mesta Lučenec - návrh
     Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
     Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny asistent
9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec  o pravidlách a postupe  
     prideľovania bytov  v majetku Mesta Lučenec
     Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
     Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí,  
     kultúry  a športu
10.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví   
     poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia
     Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
     Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí,   
     kultúry  a športu
11.Návrh na vyradenie a odpredaj neupotrebiteľného a prebytočného majetku Mesta
     Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
     Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
12.Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru v roku 2012
      Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
      Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
13. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2012 
      Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
      Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
14. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
      Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
      Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
15. Schválenie podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2012-2013
      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva  a.s. SPOOL Lučenec
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka  a.s. SPOOL Lučenec
16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace jún –  
      júl  2012
      Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
      Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
17. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného
poriadku za    I. polrok 2012
       Predkladateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
       Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,
       investícií  a stratégie
18. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok
       2012
       Predkladateľ:  Bc. Ján Tuček,  náčelník MsP
       Spracovateľ:   Bc. Ján Tuček,  náčelník MsP
19. Návrh na voľbu člena stálej  komisie mestského zastupiteľstva – doplnenie    
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
       Spracovateľ: Mgr. Mária Sárová, sekretárka primátorky
20. Interpelácie poslancov
21. Návrhy  a podnety  poslancov
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver

Výsledok hlasovania č.1: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko,  JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (MUDr. Karol Mičko),  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla pani Ing.arch. Annu Václavíkovú a Štefana Prístavku.
Rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za overovateľov zápisnice navrhla pani  Ing. Evu Balážovú PhD.  a Mgr. Branislava Hrdličku.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Ing.arch. Annu Václavíkovú, Štefana Prístavku
A.2. Za overovateľov zápisnice  Ing. Evu Balážovú PhD., Mgr. Branislava Hrdličku

Výsledok hlasovania č.2: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko,  JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (MUDr. Karol Mičko),  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)


3.  Kontrola plnenia uznesení.
Ku kontrole plnenia uznesení nemali poslanci mestského zastupiteľstva pripomienky.
Pani primátorka dala hlasovať za nasledujúce uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  berie  na vedomie
A.1.  Kontrolu plnenia uznesení
Výsledok hlasovania č.3: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

4. Interná norma Mesta Lučenec –Štatút Mesta Lučenec, ktorou sa mení a dopĺňa INM  
č. 01/2010 – Štatút Mesta Lučenec, schválený uznesením MsZ č. 32/2010 dňa 27.04.2010 - návrh
Primátorka - z legislatívnych dôvodov sa upravuje Štatút Mesta  Lučenec, ktorý sa dáva  do súladu so zákonom č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e  
A.1.  Internú normu Mesta Lučenec č. 06/2012 –Štatút Mesta Lučenec, ktorou sa mení a dopĺňa Interná norma Mesta   č. 01/2010 – Štatút Mesta Lučenec, schválený uznesením MsZ č. 32/2010 dňa 27.04.2010

Výsledok hlasovania č.4: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

5. Interná norma Mesta č. XX/2012 –Rokovací poriadok MsZ, ktorou sa mení a dopĺňa INM č.02/2010 –  Rokovací poriadok MsZ schválený uznesením č. 33/2010 dňa 27.04.2010 v znení INM č. 02/2011 schválenej uznesením MsZ č. 22/2011 dňa 7.1.2011 – návrh
Primátorka - z dôvodu, že v  § 12 ods. 1,  zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení bolo po novelizácii upustené od možnosti zvolávať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, bolo nevyhnuté upraviť rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu mesta č. 07/2012 –Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, ktorou sa mení a dopĺňa INM č.02/2010 –  Rokovací poriadok MsZ schválený uznesením č. 33/2010 dňa 27.04.2010 v znení INM č. 02/2011 schválenej uznesením MsZ č. 22/2011 dňa 7.1.2011

Výsledok hlasovania č.5: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

6. Interná norma Mesta č. XX/2012 –Rokovací poriadok MsR , ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 03/2010 – Rokovací poriadok MsR schválený uznesením č. 34/2010 dňa  27.04.2010  - návrh
Primátorka - úprava Rokovacieho poriadku mestskej rady vychádza z úpravy Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. V bode 2 – v odvolávkach sa upravuje odvolanie na platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec  č. 1/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  Internú normu Mesta č. 08/2012 –Rokovací poriadok MsR , ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 03/2010 – Rokovací poriadok MsR schválený uznesením č. 34/2010 dňa  27.04.2010
Výsledok hlasovania č.6: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

7. Interná norma Mesta č. XX/2012–Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci,  ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 04/2010 – Rokovací poriadok stálych komisií MsZ schválený uznesením č. 35/2010 dňa 27.04.2010 - návrh
Primátorka - zmena v bode 1 vychádza z úpravy Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva a zároveň sa doplňuje článok 11, ods.4 .
Ing. Balážová PhD. -  predložila poslanecký návrh na úpravu textu  v článku 7, ods. 1. Podľa jej názoru nie je dôvod určiť nariadením čas zasadnutia komisie, preto navrhuje upraviť  pôvodný text nasledovne „podľa vopred schváleného a zverejneného harmonogramu zasadnutí príslušnej komisie na obdobie I. a II.polroka príslušného roka“. Poslanecký návrh teda nahrádza určenie termínu pre zasadnutie komisie pred konaním zasadnutia MsZ na termíny, ktoré si príslušná komisia vopred  schváli a zverejní.
Primátorka – predložený návrh rokovacieho poriadku  rešpektuje zákon, preto sa opýtala, či je potrebné upraviť zasadnutia nad rámec ?  Poznamenala, že harmonogram zasadnutí sa vypracováva vopred.
Ing. Balážová PhD. – navrhuje doplniť text „podľa harmonogramu zasadnutí príslušnej komisie, najmenej raz za 3 mesiace“
JUDr. Ilčík – nerozumie zneniu textu v článku 1, lebo ak zákon upravuje  zasadnutie komisie najmenej raz za 3 mesiace, tak to neznamená, že komisia nemôže zasadnúť každý mesiac. Navrhuje zmeniť formuláciu textu v danom bode, aby bolo zrejmé, že komisia nezasadná v termíne, keď má zasadnutie mestské zastupiteľstvo.
Primátorka – dala hlasovať za poslanecký návrh pani poslankyne Ing. Balážovej PhD. v nasledovnom znení: „komisia zasadá podľa predom schváleného a zverejneného harmonogramu zasadnutí príslušnej komisie na obdobie I. a II.polroka, najmenej však raz za 3 mesiace“
Výsledok hlasovania č.7: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)
Následne pani primátorka dala hlasovať za nasledovné uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. Internú normu Mesta č. 09/2012–Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci,  ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 04/2010 – Rokovací poriadok stálych komisií MsZ schválený uznesením č. 35/2010 dňa 27.04.2010 s úpravou poslaneckého návrhu.
Výsledok hlasovania č.8: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

8. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia  č. XX/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  10/2009  o udeľovaní ocenení Mesta Lučenec – návrh
Primátorka - dôvodom predloženia návrhu novelizácie je danie ustanovenia § 3 a § 4  do súladu so zákonom o obecnom zriadení.  Zákon neupravuje mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva Štatútom Mesta,  ocenenie je v Štatúte Mesta Lučenec upravené  v § 47.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 05/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2009  o udeľovaní ocenení Mesta Lučenec.

Výsledok hlasovania č.9: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o pravidlách a postupe prideľovania bytov  v majetku Mesta Lučenec
Primátorka – v predloženom materiáli je odôvodnenie zmeny  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta. Jednou z priorít mesta v roku 2012 bolo zhodnotenie situácie v oblasti bytovej politiky a zefektívnenie a zosúladenie práce v oblasti prideľovania nájomných bytov.  Za týmto účelom boli zvolané pracovné stretnutia, kde bol zanalyzovaný súčasný stav pri prideľovaní nájomných bytov  v majetku Mesta  Lučenec, ich technický stav a prehodnotenie kompetencie a.s. SPOOL Lučenec v rámci mandátnej zmluvy. Správa konštatuje  zhodnotenie  technického stavu bytov a návrh riešenia, ako aj zhodnotenie bývania a návrh riešenia obyvateľov Rapovskej križovatky.  Upozornila na doplňujúcu správu, ktorá bola spracovaná na základe metodického usmernenia okresného prokurátora. Vzhľadom k tomu, že protest prokurátora prišiel  po odoslaní materiálov na mestské zastupiteľstvo, uvedená správa bola dodatočne pripravená a predložená na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za nasledujúce uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 06/2012 o pravidlách a postupe prideľovania bytov  v majetku Mesta Lučenec, ktorá sa dopĺňa o dôvodovú správu  v zmysle metodického usmernenia okresného prokurátora.

Výsledok hlasovania č.10: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia
Primátorka – v predloženej správe sú uvedené byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktoré sú v majetku Mesta Lučenec a vo vlastníctve SPOOL a.s. Lučenec.  Mesto Lučenec prideľuje byty, ktoré sú vo vlastníctve SPOOL a.s. Lučenec. Jedná sa o bytový dom (40 b.j.)  na Ulici novohradskej 34 a 36, sú to  byty osobitného určenia a byty na Komenského ulici. Znovu upozornila na doplňujúcu správu, ktorá  vychádza z protestu prokurátora.  V záujme zosúladenia  námietok Okresnej prokuratúry v Lučenci  s vydaným Všeobecne záväzným nariadením Mesta bol vypracovaný a dodatočne predložený uvedený materiál na dnešné rokovanie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 07/2012 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia
s doplnením  dôvodovej správy v zmysle usmernenia okresného prokurátora.
Výsledok hlasovania č.11: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného  majetku Mesta Lučenec
Primátorka - jedná sa o osobný automobil Škoda Felicia COMBI,  ktoré  a.s. SPOOL  pre jeho maximálne opotrebovanie, nefunkčnosť a zastaralosť nevyužíva a z tohto dôvodu ho navrhuje vyradiť z evidencie. Odstránenie závad  je možné len vykonaním nákladných opráv, čo pri takomto starom motorovom vozidle nie je rentabilné. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča  ponúknuť vozidlo na odpredaj.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za nasledovné uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec v celkovej  hodnote 37 953,94 € nasledovne:
A.1.1. Škoda Felicia COMBI,  EČ: LC-605AC  HIM 6/14     obstarávacia cena 10 348,24  €
A.1.2  Autorádio Sencor,  DHM/3654   obstarávacia cena      107,55 €
a ich ponúknutie na odpredaj
A.1.3. Prekrytie pred budovou Mestskej tržnice na Ul. Vajanského,  inv. č. 1/13/095,  obstarávacia cena 27 498,15  €
Výsledok hlasovania č.12: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

11. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru v roku 2012
Primátorka - budova na Námestí republiky č. 26 bola odovzdaná do užívania v roku 1971 a vzhľadom k značnému opotrebeniu celej budovy, rozvodov energií a vysokým prevádzkovým nákladom, je  potrebné vykonať rekonštrukciu budovy. Odhadovaná výška investičných nákladov na rekonštrukciu budovy v úspornejšom variante je predbežne cca 1 000 000 €. Na financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy na Námestí republiky môže Mesto použiť návratné zdroje financovania, t.j. úver vo výške 1 000 000 €, avšak je potrebné zabezpečiť v rámci rozpočtu bežných výdavkov splácanie istiny aj úrokov naviac ročne o cca 95 800 €.  Finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru ročne vo výške cca 95 000 € pokryje úspora zo zníženia výdavkov potrebných na prevádzku budovy na Námestí republiky, ktorá vznikne presťahovaním úradu a rekonštrukciou budovy.
Otvorila rozpravu.
RSDr. Cerovský – vyjadril súhlas poslancov s predloženým návrhom na prijatie investičného úveru s podmienkou, aby do uznesenia bolo zapracované, že rozhodnutie o celkovom rozsahu rekonštrukcií vykoná mestské zastupiteľstvo
Prednosta – vysvetlil možnosť schválenia rozsahu prijatia úveru. V prípade, ak sa schváli menší rozsah Mesto nenaplní výsledky auditu. Energetický audit predpokladá ročnú úsporu cca 50 000,-€. V prípade, ak Mesto dosiahne požadovanú úsporu v nákladoch na energie, bude  poskytnutý  grant  vo výške  20 % z objemu uvedených investičných akcií. Enegretický audit hovoril o prácach, ktoré musí Mesto zabezpečiť (oprava strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí, výmena zdroja vykurovania), aby dosiahlo požadovanú úsporu.
RSDr. Cerovský – jedná sa o práce naviac, ktoré by malo schváliť mestské zastupiteľstvo. Uvedenú požiadavku predkladáme z dôvodu, aby v budúcnosti nedošlo k podobným prípadom,  aké Mesto riešilo v minulosti 
Ing. Balážová PhD. – súhlasí s pripomienkou pána poslanca RSDr. Cerovského. Zároveň poukázala na prípad rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorý bol schválený rozpočet 24 mil.Sk a výsledný rozpočet, ktorý bol potrebný na dokončenie bol vo výške 90 mil.Sk
MUDr. Pelč – opýtal sa, kde bude sobášna sieň po presťahovaní mestského úradu do budovy obvodného úradu na Námestí republiky a ako sa bude riešiť interiér  budovy. Výška úveru, uvedená v správe zahŕňa vonkajšie úpravy na budove, ale nepočíta s ďalšími prácami, ktoré sú potrebné na úpravu interiéru.  
Prednosta – vedenie Mesta  vytýčilo  úlohy, medzi ktoré patrí rekonštrukcia 3 objektov -  budovy obvodného úradu, kina APOLLO a budovy mestskej tržnice. Na všetkých objektoch bol vykonaný energetický  audit. Konkrétne na budove obvodného úradu energetický audit  ukázal, že  vykonaním príslušných opatrení (oprava strechy, zateplenie obvodových múrov budovy, výmena okien a dverí, oprava kotolne a vodno-tepelných rozvodov) a presťahovaním mestského úradu, dokážu  tieto opatrenia vygenerovať zdroje potrebné na splátky istiny aj úroku.  Podotkol, že s oddelením vnútornej správy riešil aj otázku úpravy interiéru budovy.  V súčasnosti však nie je možné určiť, kde sa bude nachádzať sobášna sieň, pretože je to otázka projektovej dokumentácie. 
Ing. Klochan -  uvítal myšlienku rekonštrukcie budovy obvodného úradu. Podľa jeho názoru by v prvom rade mala byť spracovaná projektová dokumentácia, ktorá určí základný smer  rozsahu a následne sa vyhodnotí. Potom by mala nasledovať etapa, ktorá predpokladá reálnu cenu investičnej akcie, teda rozpočet. Po tejto etape, keď už bude známa výška rozpočtu, mal by sa predložiť návrh na schválenie úveru. Zároveň dodal, že by bolo vhodné vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by manažovala celý proces. Podporuje myšlienku rekonštrukcie budovy obvodného úradu.
Prednosta – poskytnutie grantu-príspevku banky je podmienené dosiahnutím splnenia kritérií energetických úspor. Mesto predpokladá úsporu vo výške 20 %. Poznamenal,  že energetický audit predložil aj správu o rozpočte na spomenuté realizačné práce, ktoré predstavujú čiastku cca 566 000 €.
Teda investičný úver vo výške 1 mil. €  je predbežný odhad na rekonštrukčné práce.
Primátorka – predložený poslanecký návrh pojednáva  o rozsahu prác
RSDr. Cerovský -  poslanecký zbor  mestského zastupiteľstva dnes schvaľuje úver vo výške  1 mil. €. Je však možné, že za prevedené práce bude potrebná vyššia alebo nižšia suma, preto predkladá  poslanecký návrh  o doplnení uznesenia  o schvaľovaní celkového rozsahu prác
Primátorka -  na dnešnom rokovaní sa schvaľuje len investičný zámer a nie je možné  konkrétne  určiť rozsah prác
JUDr. Ilčík – požiadal pani primátorku, aby vedúca oddelenia  financií, ekonomiky  a majetku Mesta podala  vysvetlenie k čerpaniu tohto úveru

Ing. Klochan – navrhuje prijať uznesenie, aby pracovná skupina poslancov dohliadala na celkovú realizáciu rekonštrukčných prác, ako aj čerpanie úveru
Ing. Móricová – k návrhu uznesenia dodala, že predložené uznesenie rieši prijatie  investičného úveru, nie rozsah  prác. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo schváli prijatie investičného úveru vo výške 1 mil. €,  je potrebný čas na pripravu projektovej dokumentácie,  pokiaľ sa vyhodnotí a vyberie projektant, pokiaľ sa spracuje projektová dokumentácia,  teda reálne čerpanie úveru sa predpokladá koncom 1.polroka 2013. Na základe predbežných rokovaní  s bankovými inštitúciami  je možné aj náklady na obstaranie výkresovej časti projektovej dokumentácie zahrnúť do financovania úveru. Dôvod, prečo sa predkladá  schválenie investičného úveru je ten, aby sa mohlo začať s prípravou projektovej  dokumentácie.  Dodala, že uvedená výška úveru nepostačuje na pokrytie ďalších prác na obnovenie interiéru budovy. Z úveru sa majú vykonať nasledovné práce – oprava strechy, zateplenie obvodových múrov budovy, výmena okien a dverí, oprava kotolne a vodno-tepelných rozvodov.  Časť prác, ktoré budú naviac, môžu byť financované z príspevku, ktoré Mestu poskytne banka. Citované uznesenie navrhuje doplniť tak, že o rozsahu rekonštrukčných prác na základe  spracovanej projektovej  dokumentácie  rozhodne  mestské zastupiteľstvo.
JUDr. Marko – dodal,  že  zatiaľ je to len návrh na prijatie investičného úveru
Primátorka – pokiaľ Mesto má záujem o rekonštrukciu budovy, je potrebné chváliť prijatie investičného úveru, aby sa mohla pripraviť  projektová  dokumentácia
Primátorka – poslanecký návrh pána poslanca Ing. Klochana spočíva v doplnení uznesenia o bod A.3. nasledovne: „Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje investičný zámer s uplatnením postupu:
a) stanovenie pracovnej skupiny  s uplatnením PD, ako aj na realizačnú časť PD
b) zabezpečenie projektovej prípravy investičnej akcie prostredníctvom pracovnej skupiny
c) vyhodnotenie projektovej dokumentácie
d) príprava výberu dodávateľa v súvislosti s platnou legislatívou
e) spracovanie návrhu financovania pracovnou skupinou na základe vysúťaženej ceny po odsúhlasení realizačného projektu“
RSDr. Cerovský – predložil poslanecký návrh  na doplnenie uznesenia, že celkový  rozsah prác po vypracovaní projektovej dokumentácie schváli mestské zastupiteľstvo
JUDr. Ilčík -  opýtal sa, čo bude  robiť pracovná  skupina ?
Ing. Klochan – podľa jeho názoru, pracovná skupina  by mala  dohliadať na rozsah prác, preto pokladá za dôležité vytvoriť ju
Primátorka -  po spracovaní projektovej dokumentácie  bude  návrh predložený poslancom mestského zastupiteľstva
Ing. Dedinská – podotkla, že v tejto budove má sídlo aj štátny aparát, preto je potrebné  venovať pozornosť nájomným zmluvám 
Mgr. Bc. Konečný – z dôvodu, že Mesto Lučenec nie je platcom DPH,  výška úveru bude cca 830 000,-€.  Navrhuje, aby uvedenú investičnú akciu Mesto riešilo prostredníctvom SPOOL  a.s., ktorá je platcom DPH
Ing. Matuška -  upozornil na prípad rekonštrukcie zimného štadióna, kde pôvodný rozpočet bol plánovaný na 27 mil.Sk a skutočný rozpočet bol vo výške 90 mil.Sk.  Navrhuje určiť  korektné pravidlá poskytnutia úveru až do doby, kým nebude predložený kvalifikovaný odhad rozsahu prác
Ing. Klochan – stiahol svoj poslanecký  návrh
RSDr. Cerovský -  sťahuje   svoj pôvodný poslanecký  návrh
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1 prijatie investičného úveru vo výške 1 000 000 € potrebného na financovanie rekonštrukcie budovy na Námestí republiky 26 s podmienkou,  že  celkový  rozsah prác po vypracovaní projektovej dokumentácie schváli mestské zastupiteľstvo.
A.2   ručenie investičného úveru formou biankozmenky

Výsledok hlasovania č.13: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (Ing. Miroslav Klochan)  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

13. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2012
Primátorka - zmeny rozpočtu sa týkajú presunu kapitálového rozpočtu ZŠ Opatová  na montáž a oživenie digitálneho rekordéra do kamerového systému mestskej polície, rekonštrukcie hygienických zariadení pre deti a personál v priestoroch materskej školy Ul. Osloboditeľov 1, na vyhotovenie PD na zakreslenie skutkového stavu tribúny futbalového štadióna,  na presun dotácie pre materské školy bez právnej subjektivity na materské školy s právnou subjektivitou, a na doplnenie finančných prostriedkov  na rekonštrukciu strechy ZŠ  Opatová.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 8.2. Dotácie na šport, oddiel
          08.1.0 vo výške 13 300 € z položky 640 Bežné transfery a z podprogramu 10.7
          Príspevky neštátnym subjektom, oddiel 10.7.0.4 z položky 640 Bežné transfery
          v čiastke 7 000 €  na podprogram 7.1. Organizácia kultúrnych podujatí, oddiel 08.2.0.3 
          na položku 630  Tovary a služby spolu 20 300 €. 
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3.7 ZŠ Opatová z oddielu
          09.1.2.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 700 € na
          Podprogram  11.1 na oddiel 06.4.0 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu
        v celkovej sume 4 700 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 321 Kapitálové granty o 4 700 €
          a zároveň zvýšenie v Podprograme 11.1 na oddieli  06.4.0 na položke 710
          Obstarávanie kapitálových aktív o 4 700 €

Výsledok hlasovania č.14: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

14. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy  bývalej kotolne a energobloku na Petöfiho ul.
Primátorka - hodnota budovy a pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 30/2012 zo dňa 12.3.2012 -  152 000 €. Dňa 1.8.2012 komisia na vyhodnotenie ponúk, konštatovala, že súťaž bola neúspešná nakoľko prišla len jedna ponuka, ktorá nespĺňala podmienky
(ponúknutá cena 100 000 €). Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :      
- budovy, KOTOLŇA“, súp.č. 3069 , ide o nebytovú stavbu s doterajším využitím z časti ako trafostanica a z časti ako bývalá kotolňa pre vykurovanie reštaurácie ORAVA a centrálnej výrobne jedál GASTRO ( zastavaná plocha 259 m2 ),
- parcely č. CKN 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2,
- parcely č. CKN 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2,
- parcely č. CKN 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2,
- parcely č. CKN 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  541 m2 ,
- komisia na vyhodnotenie ponúk došlých do OVS sa stretla dňa 1.8.2012 a konštatovala, že do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj  budovy  „KOTOLŇA“, súp.č. 3069  prišlo 1 podanie, ktoré  nespĺňa podmienky vyhlásenej OVS výškou ponúknutej ceny (bolo ponúknutých 100.000,–€ ), čím je OVS na odpredaj predmetnej budovy neúspešná.

Výsledok hlasovania č.15: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

2) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov pre výstavbu garáží z majetku Mesta Lučenec
Primátorka - z podnetu občanov na vytvorenie miesta pre výstavbu garáží bolo vytipovaných 7 nových miest vhodných pre výstavbu garáží, z toho dva pozemky sú navrhnuté v garážovej zástavbe medzi ulicami Kvetná a M. Malinovského  a päť pozemkov na sídlisku Adyho.
Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta  odporúča  odpredaj výberovým konaním za minimálnu cenu 30,– €/ 1 m2. Zároveň navrhuje dať do podmienok výberového konania bydlisko v blízkosti predmetných pozemkov.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :
pozemkov určených na výstavbu garáží :
- parcely CKN č. 5382/113, zastavané plochy a nádvoria o výmere  27 m2, situovanej v garážovej zástavbe pri štvrti Malinovského,
- parcely CKN č. 5382/114, zastavané plochy a nádvoria o výmere  29 m2, situovanej v garážovej zástavbe pri štvrti Malinovského,
- parcely CKN č. 447/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, situovanej pri bytových domoch ulica Adyho,
- parcely CKN č. 447/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, situovanej pri bytových domoch ulica Adyho,
- parcely CKN č. 447/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, situovanej pri bytových domoch ulica Adyho,
- parcely CKN č. 447/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, situovanej pri bytových domoch ulica Adyho,
- parcely CKN č. 447/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, situovanej pri bytových domoch ulica Adyho,
komisia na vyhodnotenie ponúk došlých do OVS sa stretla dňa 1.8.2012 a konštatovala, že do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj  pozemkov určených pre výstavbu garáží prišlo 12 podaní, ktoré  spĺňali podmienky vyhlásenej OVS, všetky podania sa týkali pozemkov pri bytových domoch na ulici Adyho, o pozemky pri štvrti Malinovského nebol prejavený záujem.
    
B. s c h v a ľ u j e 
B.1.  prevod pozemkov pre výstavbu garáží v zmysle odporúčania výberovej komisie zo dňa 1.8.2012 pre Ing. Martinu Šimonekovú, rod. Medveovú, nar. 11.7.1979, bytom Adyho 2935/8, 984 01 Lučenec prevod  parcely CKN č. 447/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec z majetku Mesta Lučenec,  za ponúknutú kúpnu cenu 101,01 €/1 m2, spolu za výmeru 22 m2  2.222,22 €

B.2.  prevod pozemkov pre výstavbu garáží v zmysle odporúčania výberovej komisie zo dňa 1.8.2012 pre Milana Kantoráka, rod. Kantoráka, nar. 6.3.1970 a manželku Ľudmilu Kantorákovú, rod. Majorošovú, nar. 8.12.1969, spoločne  bytom Adyho 2, 984 01 Lučenec,
prevod  parcely CKN č. 447/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec z majetku Mesta Lučenec,  za ponúknutú kúpnu cenu 100,00 €/1 m2, spolu za výmeru 22 m2  2.200,– €

B.3.  prevod pozemkov pre výstavbu garáží v zmysle odporúčania výberovej komisie zo dňa 1.8.2012 pre Ľubicu Gondovú, rod. Brhlíkovú, nar. 6.4.1948,  Hurbanova 2932/4, 984 01 Lučenec, prevod  parcely CKN č. 447/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec z majetku Mesta Lučenec,  za ponúknutú kúpnu cenu 80,00 €/1 m2, spolu za výmeru 22 m2  1.760,– €

B.4.  prevod pozemkov pre výstavbu garáží v zmysle odporúčania výberovej komisie zo dňa 1.8.2012 pre Petra Kertésza, rod. Kertésza, nar. 16.7.1961 a manželku Angelu Kertészovú, rod. Osaďanovú, nar.18.12.1956, spoločne bytom Adyho 1, 984 01 Lučenec, prevod  parcely CKN č. 447/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec z majetku Mesta Lučenec, 
za ponúknutú kúpnu cenu 80,00 €/1 m2 , spolu za výmeru 22 m2  1.760,– €

B.5.  prevod pozemkov pre výstavbu garáží v zmysle odporúčania výberovej komisie zo dňa 1.8.2012 pre Ivanu Čemanovú, rod. Hunčagovú, nar. 23.1.1955, bytom Adyho 4, 984 01 Lučenec, prevod  parcely CKN č. 447/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec z majetku Mesta Lučenec, 
za ponúknutú kúpnu cenu 75,00 €/1 m2 , spolu za výmeru 22 m2  1.650,– €
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
-za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.16: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

3) Podmienky OVS na odpredaj budovy na Rázusovej ul. súp.č. 138 v Lučenci
Primátorka - budova vyžaduje značné výdavky na rekonštrukciu z dôvodu zlého technického stavu ( strecha, rozvody ...)  a je pre Mesto Lučenec prebytočným majetkom. Hodnota budovy a pozemku je v zmysle znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Jarmilou Dobaiešovou, 136.000,– €. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. Mestská rada odporúča  schváliť navrhované podmienky OVS.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  podmienky  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
- stavby „ budova CVČ“, súp.č. 138, ide o dvojpodlažnú stavbu pôvodne rodinného domu využívanú v poslednej dobe ZŠ Vajanského (zastavaná plocha 272,08 m2), vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 8815,
- parcely, nachádzajúcej sa pod a okolo citovanej stavby, č. CKN 1969,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  425 m2, vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 8815, za nasledovných podmienok
v znení :
1. Výberového konania sa môžu zúčastniť fyzické alebo právnické osoby (ak je žiadateľom PO doloží fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra).
2. Výška ponúknutej kúpnej ceny je minimálne 136.000,– €.
3. Zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 40,– € v pokladni MsÚ. Účastnícky poplatok   sa nevracia.
4. V prihláške do výberového konania záujemca uvedie  :
a) ponúkanú kúpnu cenu,
b) zámer, akým spôsobom chce záujemca budovu v budúcnosti využívať ,
c) doloží potvrdený výkaz nedoplatkov, z ktorého bude zrejmé, že záujemca nie je dlžníkom Mesta Lučenec,   
d) doloží potvrdenie, že uhradil účastnícky poplatok
e) písomný záväzok uchádzača, že splní podmienky kúpnej zmluvy tak, ako sú uvedené vo vyhlásení tejto súťaže .
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže, ako               i právo odmietnuť všetky predložené návrhy, resp. zrušiť obchodnú verejnú súťaž.             V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo zruší              obchodnú verejnú súťaž, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom            písomnou formou.
6. Vyhlasovateľ oznamuje že podmienky kúpnej zmluvy budú nasledovné :
- úspešný uchádzač podpíše do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku výberového konania kúpnu zmluvu,
- termín splatnosti kúpnej ceny bude do 14 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami,
- návrh na vklad pre Správu katastra bude podaný po úhrade kúpnej ceny v plnej výške,
- do úhrady kúpnej ceny bude podpísaná kúpna zmluva v depozite u vyhlasovateľa, t.j  u Mesta Lučenec,
- vkladovací poplatok pre Správu katastra hradí kupujúci,
- ak kupujúci do 14 dní kúpnu cenu neuhradí, v kúpnej zmluve bude dohodnutá zmluvná pokuta vo výške  10.000,–€.
7.  Prípadný záujemca si môže dohodnúť obhliadku budovy minimálne 3 pracovné dni   
vopred.
8. Uzávierka prihlášok (predloženie ponúk) do obchodnej verejnej súťaže bude dňa  10.10.2012  do 14,00 hod.
9.   Prihlášky ( ponuky) budú zasielané poštou, alebo osobne doručené do podateľne Mestského úradu   v Lučenci na Novohradskej ulici č.1 v zalepených obálkach s označením :
     „ NEOTVÁRAŤ
        OVS na odpredaj budovy, „budova CVČ“, súp.č. 138“
       Mestský úrad Lučenec
       Novohradská č. 1
       984 01  Lučenec “
10. Prihlášky ( ponuky) doručené po termíne budú neotvorené zaslané na adresu odosielateľa, ak táto nebude uvedená, budú neotvorené uložené ako príloha dokumentácie k predmetnému konaniu s označením „doručené po uzávierke“. 

A.2.  komisiu  na vyhodnotenie došlých ponúk do obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. arch. Anna Václavíková, JUDr. Vladimír Marko, Mgr. Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, RsDr. Jozef Cerovský, zapisovateľ komisie JUDr. Eva Szabóová,

A.3. spôsob zverejnenia obchodnej verejnej súťaže :
- zverejnenie na webovej stránke Mesta Lučenec www.lucenec.sk,
- zverejnenie v Mestských novinách Mesta Lučenec,
- zverejnenie na úradnej tabuli Mesta Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
-za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.17: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

4) Podmienky OVS na odpredaj budovy bývalého CO skladu na Jesenského ul. V Lučenci
Primátorka - budova je po presťahovaní CO skladu prázdna, Mesto Lučenec ju nevyužíva, čím sa stala  pre Mesto Lučenec  prebytočným majetkom. Hodnota budovy a pozemku je v zmysle znaleckého posudku 51.600,– €.Mestská rada odporúča  schváliť navrhované podmienky OVS.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  podmienky  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :
- stavby, garáže o výmere 16,27 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464,  ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- stavby, skladu o výmere 36 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- stavby, CO skladu o výmere 150,25 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcely, nachádzajúcej sa pod a okolo citovaných budov, č. CKN 464,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  403 m2, vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414, za nasledovných podmienok
v znení :
1. Výberového konania sa môžu zúčastniť fyzické alebo právnické osoby (ak je žiadateľom PO doloží fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra).
2. Výška ponúknutej kúpnej ceny je minimálne 51.600,– €.
3. Zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 40,– € v pokladni MsÚ. Účastnícky poplatok   sa nevracia.
4. V prihláške do výberového konania záujemca uvedie  :
a. ponúkanú kúpnu cenu,
b. zámer, akým spôsobom chce záujemca budovu v budúcnosti využívať ,
c. doloží potvrdený výkaz nedoplatkov, z ktorého bude zrejmé, že záujemca nie je dlžníkom Mesta Lučenec,   
d. doloží potvrdenie, že uhradil účastnícky poplatok
e. písomný záväzok uchádzača, že splní podmienky kúpnej zmluvy tak, ako sú uvedené vo vyhlásení tejto súťaže .
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže, ako               i právo odmietnuť všetky predložené návrhy, resp. zrušiť obchodnú verejnú súťaž.             V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo zruší              obchodnú verejnú súťaž, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom            písomnou formou.
6. Vyhlasovateľ oznamuje, že podmienky kúpnej zmluvy budú nasledovné :
- úspešný uchádzač podpíše do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku výberového konania kúpnu zmluvu,
- termín splatnosti kúpnej ceny bude do 14 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami,
- návrh na vklad pre Správu katastra bude podaný po úhrade kúpnej ceny v plnej výške,
- do úhrady kúpnej ceny bude podpísaná kúpna zmluva v depozite u vyhlasovateľa, t.j.   Mesta Lučenec,
- vkladovací poplatok pre Správu katastra hradí kupujúci,
- ak kupujúci do 14 dní kúpnu cenu neuhradí, v kúpnej zmluve bude dohodnutá zmluvná pokuta vo výške  5.000,–€
7. Prípadný záujemca si môže dohodnúť obhliadku budovy minimálne 3 pracovné dni vopred.
      8.  Uzávierka prihlášok ( predloženie ponúk) do obchodnej verejnej súťaže bude dňa   
           10.10.2012  do 14:00 hod.
      9. Prihlášky (ponuky) budú zasielané poštou, alebo osobne doručené do podateľne  
          Mestského úradu  v Lučenci na Novohradskej ulici č.1 v zalepených obálkach s   
          označením :
          „ NEOTVÁRAŤ
            OVS na odpredaj budovy, „budova CO skladu“
            Mestský úrad Lučenec
            Novohradská č. 1
            984 01  Lučenec “
      10. Prihlášky (ponuky) doručené po termíne budú neotvorené zaslané na adresu  
      odosielateľa, ak táto nebude uvedená budú neotvorené uložené ako príloha dokumentácie  
      k predmetnému konaniu s označením „doručené po uzávierke“. 

A.2.-  komisiu  na vyhodnotenie došlých ponúk do obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. arch. Anna Václavíková, JUDr. Vladimír Marko, Mgr. Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, RSDr. Jozef Cerovský, zapisovateľ komisie JUDr. Eva Szabóová,

A.3. -  spôsob zverejnenia obchodnej verejnej súťaže :
- zverejnenie na webovej stránke Mesta Lučenec www.lucenec.sk,
- zverejnenie v Mestských novinách Mesta Lučenec,
- zverejnenie na úradnej tabuli Mesta Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
-za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.18: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

5) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy  bývalej MŠ na ul. SRR
Primátorka - uznesením mestského zastupiteľstva bola znížená kúpna cena na 80.000,- €. S prihliadnutím na neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže a ponukového konania je možné opätovne znížiť minimálnu cenu ponúkanej nehnuteľnosti. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča za minimálnu cenu 50.000,– €. Mestská rada taktiež odporúča citovaný zámer a zníženie ceny chváliť. Zároveň stiahla bod A.2. z rokovania, nakoľko pri schválení bodu A.1., kde sa určuje minimálna cena 50 000,- € je možné mať aj iných záujemcov.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovu so súpisným číslom 2449 „BUDOVA MŠ“ zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, stojacu na pozemku parc. CKN č.1008,
- parcelu CKN č. 1008 o výmere 396 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1009 o výmere 229 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2009, obchodná súťaž na jej odpredaj bola neúspešná a napriek zverejneným ponukám, nebol záujem ani o jej prenájom,
za kúpnu cenu minimálne  50.000,–  €
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

A.2.  – bod stiahnutý z rokovania

Výsledok hlasovania č.19: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)

6) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy  - spoluvlastníckeho podielu v budove Pošta – VB – Osveta na Rúbanisku II.
Primátorka - uznesením mestského zastupiteľstva bola znížená kúpna cena na 138.728,37 €. Príslušné oddelenie zverejnilo zámer Mesta Lučenec odpredať predmetný majetok za zníženú cenu, ale do spracovania tohto materiálu nebola doručená žiadna ponuka. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča za  minimálnu cenu 51.000,– €. Mestská rada taktiež odporúča citovaný zámer a zníženie ceny chváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- spoluvlastnícky podiel z budovy „POŠTA-VB-OSVETA“ so súpisným číslom 2906 zapísaný na LV č.6078, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,       stojacej na pozemku parc. CKN č.4999/113,
- podiel 594/1000 z parcely CKN č. 4999/113 o výmere 1206 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.10525, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že spoluvlastnícky podiel Mesta Lučenec v predmetnej budove je klasifikovaný ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2009, ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  minimálne 51.000,–  €,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 20
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1

Výsledok hlasovania č.20: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (MUDr. Karol Mičko)  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)


7) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Primátorka - ani po ukončení obchodnej verejnej súťaže a napriek tomu, že zámer mesta odpredať budovu bol značne medializovaný, sa neprihlásil žiaden záujemca.  Z uvedeného dôvodu je s prihliadnutím na neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže možné znížiť minimálnu cenu ponúkanej nehnuteľnosti. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča odpredaj budovy za minimálnu cenu 750.000,– €.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  minimálne  750.000,–  €,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
  21  takto :
- za 17
- proti    1
- zdržal sa  3
- nehlasoval  0
Výsledok hlasovania č.21: za: 17   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing. Eva Balážová PhD.,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná)
proti: 1 (MUDr. Juraj Pelč)
zdržali sa: 3 ( Ing.Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  Ing.arch.Anna Václavíková)
nehlasovali: 0 
neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)


8)  M- Market, a.s. Ulica Dukelských hrdinov 2814/2, Lučenec          
Primátorka - spoločnosť požiadala o odkúpenie pozemkov z vlastníctva Mesta Lučenec, časť parcely č. CKN 2937/1 o výmere cca 100 m2, ktorú potrebuje pre vybudovanie parkoviska pre zásobovacie vozidlá a zákazníkov prevádzky, ktorú má v nehnuteľnosti zriadenú. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča odpredaj pozemkov, ale len na vybudovanie parkoviska. Mestská rada  odporúča  schváliť  navrhované uznesenie. Zámer už bol schválený.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj pozemku, parcely CKN parcelné číslo 2937/87, o výmere 81m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorenej Geometrickým plánom na oddelenie nehnuteľnosti parc.č. 2937/87, č. 36626040-56/2012, zo dňa 7.8.2012 vypracovaným GRUY spol. s r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2937/1 o výmere 9673 m2, zastavané plochy a nádvoria., zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec , z majetku Mesta Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že z pozemku je priamy vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý potrebuje na odkúpenej časti vybudovať parkovisko pre zásobovacie vozidlá a zákazníkov prevádzky, ktorú má v nehnuteľnosti zriadenú,
za kúpnu cenu 52,99 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 81 m2 4.292,19 €,
pre M-Market, akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel : Sa, vložka číslo : 474/S, IČO 36027146, sídlo : ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01  Lučenec, zastúpená Marianom Šufliarskym, predsedom predstavenstva,
zámer odpredať citovaný pozemok horeuvedeným spôsobom  bol schválený uznesením MsZ v Lučenci č. 89/2012 zo dňa 26.6.2012 a bol zverejnený dňa 3.7.2012 na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21  takto :
- za 20
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1

Výsledok hlasovania č.22: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (Ing.arch.Anna Václavíková)  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

9) Ivan Lörinčík, a manželka Adriana Lörinčíková,  Svätoplukova č.27, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia opätovne požiadali o odkúpenie pozemku o výmere 30m2, podľa priloženého nákresu. Na pozemku plánujú postaviť drobnú stavbu, ktorá bude využívaná ako predajňa tlače, tabakových výrobkov a drobného doplnkového tovaru. Doterajší stánok stojaci na predmetnom pozemku je značne fyzicky a morálne opotrebovaný a majitelia jeho rekonštrukciou sledujú celkovo esteticky lepší vzhľad danej lokality. Za to, že im bude predmetný pozemok odpredaný, navrhujú Mestu Lučenec výstavbu všeobecne prospešného zariadenia - autobusovej zastávky s prístreškom namiesto doterajšej, ktorá sa nachádza na predmetnej parcele  alebo vybudovanie pešieho prechodu pre chodcov. Jedno alebo druhé zariadenie vybudujú na vlastné náklady.
Pani primátorka dala hlasovať za bod A.1. v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  zámer odpredať  časť parcely CKN č. 7205 zast. pl.  o výmere cca  30 m2, vedenej v k.ú. Lučenec  na LV č.5414 z majetku Mesta Lučenec, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že žiadateľ vybuduje na vlastné náklady autobusovú zastávku slúžiacu širokej verejnosti  v tesnej blízkosti odkupovanej časti pozemku, alebo pešieho prechodu pre chodcov,
za kúpnu cenu 51,91 €/1m2 , čo pri výmere 30 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.557,30 €,
pre Ivana Lörinčíka, rod. Lörinčíka, nar. 13.12.1961, bytom Točnica 134 a manželku Adrianu Lörinčíkovú rod. Kollárovú, nar. 1.8.1970, bytom Svätoplukova č.27, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 20
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1

Výsledok hlasovania č.23: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (MUDr. Juraj Pelč)  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

JUDr. Ilčík – predložil poslanecký návrh, aby žiadateľ vybudoval priechod pre chodcov
Pani primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh v nasledovnom znení:
A.2.  vzhľad budúcej drobnej stavby podľa varianty III. s vybudovaním priechodu pre chodcov
Výsledok hlasovania č.24: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 1 (MUDr. Juraj Pelč)  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

10)  Katarína Škrabáková a Milan Škrabák, Rúbanisko I./11, 984 03  Lučenec
Primátorka - žiadatelia žiadajú o odpredaj parcely o výmere 23 m2, v k.ú. Lučenec, nakoľko sú vlastníkmi nadstavby, garáže so súpisným číslom 5534, čo doložili listom vlastníctva č. 8250. Mestská rada odporúča  schváliť navrhované uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpredaj pozemku, parcely CKN parcelné číslo 5155 o výmere 23 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec , z majetku Mesta Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vzhľadom k tomu, že nadobúdatelia sú vlastníkmi stavby, garáže súp. č.5534, ktorá je vedená v k.ú. Lučenec na  LV č.8250,
za kúpnu cenu v zmysle piatej časti, článku 8, bodu 14 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, 10,–€/1m2, čo pri výmere 23 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,– €,
pre Milana Škrabáka, rod. Škrabáka nar. 30.6.1963 a manželku Kararínu Škrabákovú, rod. Magovú, nar. 26.3.1963, spoločne bytom Rúbanisko I./11, 984 03 Lučenec,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.25: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

11) MVDr. Ján Jančovič a Beáta Jančovičová, Vajanského 18, 984 01 Lučenec
Primátorka - žiadatelia žiadajú o odpredaj parcely o výmere 13 m2, nakoľko sú vlastníkmi nadstavby, garáže, ktorá je umiestnená na odpredávaných parcelách.  Mestská rada odporúča  schváliť navrhované uznesenie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  odpredaj pozemku, parcely CKN parcelné číslo 3028/1 výmere 13 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a  parcely CKN parcelné číslo 3028/2 výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec , z majetku Mesta Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vzhľadom k tomu, že nadobúdatelia sú vlastníkmi stavby, garáže, ktorá je umiestnená na odpredávaných parcelách,
za kúpnu cenu v zmysle piatej časti, článku 8, bodu 14 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, 10,–€/1m2, čo pri výmere 18 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 180,– €,
pre MVDr. Jána Jančoviča, rod. Jančoviča, nar. 22.1.1951 a manželku Beátu Jančovičovú, rod. Hruškovú, nar. 26.9.1949, spoločne bytom Vajanského 18, 984 01 Lučenec,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 18
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  3 
Výsledok hlasovania č.26: za: 18   (Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0   
nehlasovali: 3 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, Ing. Miroslav Klochan)
neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

12) Patrik Ružinský, Rúbanisko III 2804/7, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požiadal o zámenu pozemkov o výmere cca 200 m2, ktoré sú situované v nezastavanej časti za tenisovým areálom medzi Fiľakovskou cestou a Malou Vsou. Pozemok potrebuje zameniť z dôvodu plánovanej rekonštrukcie oplotenia vlastnej nehnuteľnosti, týmto riešením by sa pre Mesto Lučenec vytvorila možnosť lepšieho prístupu k vlastným t.č. nevyužiteľným pozemkom. Mestská rada neodporučila navrhovanú zámenu pozemkov, ale navrhla osloviť žiadateľa, aby si odkúpil pozemky, ktoré  od Mesta Lučenec požaduje zameniť. Dňa 17.2.2012 bolo doručené vyjadrenie p. Ružinského, že na odkúpenie nemá finančné prostriedky a preto žiada o vyjadrenie k  navrhovanej zámene.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer  uskutočniť  zámenu pozemkov časť parciel CKN č. 6172/2 záhrady a 6173/2 zast.pl. o výmere cca 200 m2, vedenej v k.ú. Lučenec  na LV č.9427, ktoré sú vlastníctvom p. Ružinského , 
za časť parcely EKN č. 3331/25 vodné plochy o výmere cca 200 m2, vedenej v k.ú. Lučenec  na LV č.5414, ktorá je vlastníctvom Mesta Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že zámena umožní žiadateľovi rozšíriť dvornú časť pri rodinnom dome a Mesto získa väčší ucelený pozemok namiesto dvoch, ktoré sú vzhľadom na ich tvar a umiestnenie v prírode nateraz pre Mesto nepotrebné a nevyužiteľné.
pre Patrika Ružinského rod. Ružinského nar. 17.10.1980, bytom  Rúbanisko III/7, 984 03  Lučenec, 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 18
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  3 

Výsledok hlasovania č.27: za: 18   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 3 (Ing. Pavol Kalinský, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

13)  Lucia Ružinská, Ulica Martina Rázusa 2402/40, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľka požiadala o zámenu pozemkov o výmere cca 400 m2, ktoré sú situované v nezastavanej časti za tenisovým areálom medzi Fiľakovskou cestou a Malou Vsou, konkrétne zameniť časť parcely EKN č. 3341 v k.ú. Lučenec z majetku Mesta Lučenec za časť parcely EKN č. 2074/2 v k.ú. Lučenec, ktorá je jej vlastníctvom, podľa priloženého nákresu. Pozemok je pre ňu potrebný z dôvodu ďalšieho rozšírenia športového areálu tenisových kurtov. Mestská rada neodporučila navrhovanú zámenu pozemkov, ale navrhla osloviť žiadateľku, aby si pozemky, ktoré  od Mesta Lučenec požaduje zameniť, odkúpila. Dňa 9.2.2012 bolo doručené vyjadrenie p. Ružinskej, že na odkúpenie nemá finančné prostriedky a preto požaduje vyjadrenie k ňou navrhovanej zámene.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer  uskutočniť  zámenu pozemkov časť parcely CKN č. 2074/2 TTP o výmere cca 400 m2, vedenej v k.ú. Lučenec  na LV č.1563, ktorá je vlastníctvom p. Ružinskej , 
za časť parcely EKN č. 3341/24 vodné plochy o výmere cca 400 m2, vedenej v k.ú. Lučenec  na LV č.5414, ktorá je vlastníctvom Mesta Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že zámena umožní žiadateľovi rozšíriť športový areál a Mesto získa väčší ucelený pozemok namiesto dvoch, ktoré sú vzhľadom na ich tvar a umiestnenie v prírode nateraz pre Mesto nepotrebné a nevyužiteľné.
pre Luciu Ružinskú rod. Ružinskú nar. 28.8.1979, bytom  Ulica Martina Rázusa 2402/40, 984 01  Lučenec, 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 17
- proti    0
- zdržal sa  2
- nehlasoval  2 
Výsledok hlasovania č.28: za: 17   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, PaedDr.Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 2 (MUDr. Karol Mičko, Ing. Kvetoslava Dedinská)  
nehlasovali: 2 (Ing.Elena Uličná, Norbert Krišta)
neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)
14 ) KOBRA, spol. s r.o. , Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec
Primátorka - KOBRA s.r.o., ako vlastník nehnuteľnosti, Synagógy ponúkla Mestu Lučenec spoluprácu, ktorej cieľom je záchrana tejto národnej kultúrnej pamiatky. Jej stratou by Lučenec prišiel o jednu z mála svojich dominánt a historických budov. Na jej rekonštrukciu, aby mohla slúžiť ako multifunkčné kultúrne a spoločenské centrum, je potrebné získať prostriedky zo  zdrojov EU zo ŠR a z rôznych súkromných grantov a nadácií. Vzhľadom na to, Mesto Lučenec má väčšie možnosti získať  potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie tohto cieľa, je potrebné vytvoriť administratívne podmienky pre uchádzanie sa o tieto prostriedky. Existujú dve alternatívy právneho titulu (vzťahu k budove), na základe ktorého sa Mesto Lučenec môže uchádzať o takéto prostriedky:
I. alternatíva je, že Mesto Lučenec bude dlhodobým nájomcom predmetnej budovy a susediacich pozemkov a bude budovu rekonštruovať zo získaných prostriedkov a bude ju po rekonštrukcii využívať a prevádzkovať po dobu nájmu, vlastník KOBRA s.r.o. poskytne statický posudok, projektovú dokumentáciu a 5% ako spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie z prostriedkov EU.
II. alternatíva je, že Mesto Lučenec sa stane vlastníkom predmetnej budovy a susediacich pozemkov ( za symbolické 1 € ), bude budovu rekonštruovať zo získaných prostriedkov a bude ju po rekonštrukcii využívať a prevádzkovať, ale po uplynutí doby povinnej viazanosti, ktorá bude vyplývať zo zmluvy o dotácii na rekonštrukciu budovy, Mesto Lučenec prevedie predmetný majetok späť na KOBRA s.r.o. ( za symbolické 1 € ),  ktorá aj v tomto prípade poskytne statický posudok, projektovú dokumentáciu a 5% ako spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie z prostriedkov EU.
Pred spätným odpredajom sa KOBRA s.r.o. zmluvne zaviaže,  že Mestu Lučenec bude naďalej niekoľkokrát do roka umožnené bezplatne využívať túto budovu na rôzne spoločensko-kultúrne podujatia. Mestská rada odporúča schváliť odkúpenie budovy.
Pani primátorka otvorila rozpravu.
Ing. Klochan -  opýtal sa, kto pripravil návrh zmluvy ?
Prednosta – návrhy zmlúv pripravilo oddelenie financií, ekonomiky a majetku Mesta   v spolupráci s externým právnikom  mesta
Ing. Uličná -  podporuje a víta myšlienku záchrany tejto kultúrnej pamiatky. Zároveň  navrhuje do návrhov zmlúv zapracovať, aby Mesto Lučenec mohlo všetky akcie a podujatia prevádzať v budove bezplatne.
Primátorka – ak predmetná nehnuteľnosť sa stane majetkom Mesta, potom bude možné špecifikovať podmienky prevádzkovania budovy
Ing. Uličná – navrhuje, aby v prípade, keby došlo k situácii, ktorá si vyžaduje zmenu predloženej zmluvy, akúkoľvek zmenu schválilo mestské zastupiteľstvo
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .    
V záujme zrekonštruovania a obnovy budovy Synagógy a vytvorenia multifunkčného kultúrneho spoločenského objektu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nasledovný variant riešenia :  A.1. 
-kúpu :
- parcely CKN č. 1599/4, o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 1599/7, o výmere 230 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- budovy so súpisným číslom 69, SYNAGÓGA stojacej na parcele CKN č. 1599/4, o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za  cenu 1,– €/, za celý predmet kúpy,
od spoločnosti KOBRA, spol. s r.o. , Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec, IČO : 31 639 674,
A.2
- text kúpnej zmluvy príloha č.1 tohto uznesenia
A.3
- zámer odpredať :
- parcely CKN č. 1599/4, o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 1599/7, o výmere 230 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- budovy so súpisným číslom 69, SYNAGÓGA stojacej na parcele CKN č. 1599/4, o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia podmienky z kúpnej zmluvy, uzavretím ktorej boli vytvorené administratívne podmienky pre uchádzanie sa o prostriedky na rekonštrukciu predmetnej budovy,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za kúpnu cenu 1,–  € ,
pre KOBRA, spol. s r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S ,  sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec ,       zastúpenú  Milošom Kelemenom, konateľom, IČO : 31 639 674.
A.4
prijatie daru  :
- úradného statického posudku na budovu Synagógy,
- realizačný projekt na rekonštrukciu a obnovu budovy Synagógy.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 20
- proti    0
- zdržal sa  1
- nehlasoval  0 
Výsledok hlasovania č.29: za: 20   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 1 (JUDr.Vladimír Marko)   nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

15) Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava
Primátorka - spoločnosť požiadala Mesto Lučenec o zriadenie vecného bremena  na parcelu EKN č. 3191, ulica Dukelských hrdinov, vecné bremeno má spočívať v práve vstupu prechodu a prejazdu za účelom uloženia a užívania kanalizačnej prípojky na parcele CKN 3821/21 vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zriadenie  vecného bremena  na parcelu EKN č. 3191, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 3227 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísaný na Liste vlastníctva č. 5414, vedenom Správou katastra Lučenec,
spočívajúceho v práve vstupu a prejazdu na parcelu CKN č. 3829/21, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 9840 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísaný na Liste vlastníctva č. 10740, vedenom Správou katastra Lučenec,
za účelom uloženia a užívania kanalizačnej prípojky vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj prípadného odstránenia a pre prístup a príjazd k prípojke za účelom jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav vrátane jej prípadného odstránenia,
pre Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B
za jednorazovú úhradu 300,– €, na dobu neurčitú

A.2.
- text  zmluvy príloha č.1 tohto uznesenia
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 19
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  2 

Výsledok hlasovania č.30: za: 19   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 2 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj)
neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)


16)  René Rusnák, Nám. Republiky 2261/3, Lučenec
Primátorka - žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na parcely CKN 22/4 a 22/3 v k.ú. Opatová, ktoré bude spočívať v práve prechodu a prejazdu po citovaných parcelách k parcele CKN č.32/9 v k.ú Opatová, nakoľko sa jedná o jediný prístup k citovanej parcele. Prístup k svojim pozemkom, ktorý má zo Záhradnej ulice, neumožňuje vjazd do dvora, len peší prístup.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A. b e r i e  na  v e d o m i e
A.1. zriadenie  vecného bremena na parcely CKN 22/4, zastavané plochy o výmere 19 m2  a parcelu 23/4, záhrady o výmere 17 m2 , zapísané na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
spočívajúce v práve prechodu a prejazdu po citovaných parcelách k parcele CKN č.32/9 v k.ú Opatová, nakoľko sa jedná o jediný prístup k citovanej parcele,
pre René Rusnáka, Námestia republiky 2261/3, 984 01  Lučenec,
za jednorazovú úhradu  166,–€,
na dobu neurčitú.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0 

Výsledok hlasovania č.31: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

17) Tibor Horáček, Vajanského 2932/18, 984 01  Lučenec
Primátorka - pán Horáček ponúkol Mestu Lučenec dar, garáž na parcele 3695/3 , konkrétne za bytovým domom ku ktorému je prístup zo Zvolenskej cesty ( za TESCO),  nakoľko garáž nepotrebuje, nevyužíva ju, nenašiel záujemcu o odkúpenie a pozemok pod garážou je mestským majetkom. Mestská rada  odporúča schváliť  navrhované uznesenie.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1 Prijatie daru,  garáže bez označenia súpisným číslom, stojacej na parcele CKN 3695/3 v k.ú. Lučenec, ktorá je majetkom Mesta Lučenec,
od Tibora Horáčeka, bytom ul. Vajanského 2932/1,Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0 

Výsledok hlasovania č.32: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

18) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec
Primátorka - žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 24/2011 zo dňa 30.9.2011 na prenájom pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 604/182 zast.pl., vo výmere 5874 m2 – tvoriaca areál školy, CKN č. 604/185 zast.pl., vo výmere 1169 m2 – pod budovou školy, CKN č. 604/212 zast.pl., vo výmere 67 m2 – pod budovou trafostanice, ktorá je súčasťou areálu školy a CKN č. 604/243 zast.pl., vo výmere 2836 m2, spolu vo výmere 9946 m2, za 0,12 €/m2/rok, na obdobie 1 roka, t.j. do 30.9.2013.
Mestská rada odporúča schváliť predĺženie nájomnej zmluvy č. 24/2011 na prenájom pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 604/182 (5874 m2) – tvoriaca areál školy, CKN č. 604/185 (1169 m2) – pod budovou školy, CKN č. 604/212 (67 m2) – pod budovou trafostanice, ktorá je súčasťou areálu školy a CKN č. 604/243 (2836 m2), spolu vo výmere 9946 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie využívania pozemkov na účely súvisiace so vzdelávaním žiakov, za cenu nájmu – 0,12 €/m2/rok, na dobu nájmu 1 rok, t.j. do 30.9.2013. Do rozpravy  sa nikto  neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 24/2011 na prenájom pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 604/182 (5874 m2) – tvoriaca areál školy, CKN č. 604/185 (1169 m2) – pod budovou školy, CKN č. 604/212 (67 m2) – pod budovou trafostanice, ktorá je súčasťou areálu školy a CKN č. 604/243 (2836 m2), spolu vo výmere 9946 m2,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie využívania pozemkov na účely súvisiace so vzdelávaním žiakov,
za cenu nájmu – 0,12 €/m2/rok,
na dobu nájmu 1 rok, t.j. do 30.9.2013,
pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
- za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0 

Výsledok hlasovania č.33: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

19 ) BAWAG Leasing & Fleet s.r.o., Trnavská cesta č. 50, Bratislava
Primátorka - spoločnosť BAWAG Leasing & Fleet s.r.o.  je ako poskytovateľ leasingu v zmluvnom vzťahu so spoločnosťami :
SPV Ľadovo 1 s.r.o. ako leasingovým užívateľom na základe Leasingovej zmluvy č. 451603/292262 zo dňa 9.2.2012,
SPV Ľadovo 2 s.r.o. ako leasingovým užívateľom na základe Leasingovej zmluvy č. 451604/292266 zo dňa 9.2.2012,
SPV Ľadovo 5 s.r.o. ako leasingovým užívateľom na základe Leasingovej zmluvy č. 451286/291082 zo dňa 10.1.2012.
Vzhľadom na vyššie uvedené, s cieľom zabezpečenia kontinuity počas doby leasingu, má spoločnosť BLF požiadavku voči spoločnostiam SPV Ľadovo 1 s.r.o., SPV Ľadovo 2 s.r.o. a
SPV Ľadovo 5 s.r.o. zabezpečiť podpis Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve, ktorých predmetom je prevod práv a povinností, vyplývajúcich z predmetných nájomných zmlúv na BLF pre prípad, že si spoločnosť SPV Ľadovo 1 s.r.o., SPV Ľadovo 2 s.r.o. a SPV Ľadovo 5 s.r.o. neplnia povinnosti, vyplývajúce z nájomných zmlúv a to povinnosť hradiť v nich dohodnutý nájom v predpísanej výške a včas. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta neodporúča  uzatvorenie dodatku č.2 k nájomným zmluvám. Mestská rada odporúča neschváliť uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomným zmluvám. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dal hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci
A.neschvaľuje
A.1 uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomným zmluvám č. 43/2010 SPV Ľadovo 1 s.r.o., č. 44/2010 SPV Ľadovo 2 s.r.o. a  č. 47/2010 SPV Ľadovo 5 s.r.o.

Výsledok hlasovania č.34: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

20) Varšo, s.r.o., Modré zeme č. 24, Lučenec
Primátorka - vzhľadom na problémy schválenia prenájmu pozemku, parc. CKN č. 568/93 zo strany Mesta (premiestnenie reklám, umiestnenie umyvárky k potoku, vjazd z hlavnej cesty, nájom na menej ako 15 rokov...), žiada o prehodnotenie možnosti prenájmu, a to pozemku, parc. CKN č. 568/94 vo výmere cca 600 m2 za cenu 2,– €/m2/rok na dobu nájmu 15 rokov. Jedná sa o pozemok za supermarketom BILLA, vedľa železničnej trate s už vybudovaným vchodom z cesty za budovou Billy. Plocha je zarastená krovím a je nutné urobiť terénne úpravy. Na uvedenom pozemku plánuje umiestnenie samoobslužnej bezkontaktovej autoumyvárky. Mestská rada odporúča schváliť prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 568/94 zast.pl., vo výmere cca 600 m2, za účelom umiestnenia bezkontaktovej umyvárky áut, podľa Šiestej časti, článku 9, bodu 2) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za cenu nájmu – 4,26 €/m2/rok, na dobu nájmu – 15 rokov.
JUDr. Ilčík -  uvedená služba je potrebná pre občanov. Podľa jeho názoru, Mesto by malo podporiť  podnikateľov. Navrhuje zvážiť možnosť zníženia ceny nájmu na 2,-€ 
Primátorka – podotkla, že pri znížení ceny nájmu, musí  byť uvedený dôvod osobitného zreteľa
JUDr. Ilčík – osobne si myslí, že  Mesto by malo podporiť takýchto podnikateľov
MUDr. Mičko – pripája sa k návrhu pána poslanca JUDr. Ilčíka  a podporuje myšlienku, aby
podnikateľ  mohol zrealizovať svoj podnikateľský plán
Ing. Balážik – podotkol, že pre neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže bola cena budovy „ORAVA“  znížená o 250 000,- € a podľa jeho názoru v tomto prípade sa jedná o zníženie ceny o 2,-€/m². Súhlasí s podporou  podnikateľa.
JUDr. Ilčík – predložil poslanecký návrh na zníženie ceny nájmu na 2 €/m2/rok, na dobu nájmu 15 rokov s podmienkou,  že žiadateľ skultúrni prenajatý priestor, vybuduje prístupovú cestu na vlastné náklady a bude poskytovať kvalitné služby občanom mesta 
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za poslanecký návrh v nasledovnom znení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 568/94 zast.pl., vo výmere cca 600 m2, za účelom umiestnenia bezkontaktovej umyvárky áut,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa čl.9, bodu 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Dôvodom osobitného zreteľa je, že žiadateľ skultúrni prenajatý priestor, vybuduje prístupovú cestu na vlastné náklady a bude poskytovať kvalitné služby občanom mesta. 
za cenu nájmu – 2,- €/m2/rok,
na dobu nájmu – 15 rokov,
pre  spoločnosť Varšo, s.r.o., Modré zeme č. 24, Lučenec
  
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21  takto :
-za 21
- proti    0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.35: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

21) Oxygen Cafe s.r.o., Námestie SNP č. 22, Zvolen
Primátorka - žiadateľ žiada o dlhodobý prenájom (15 rokov) objektu verejných WC na pozemku, parc. CKN č. 2659/2 zast.pl., vo výmere cca 92 m2 na Námestí republiky v Lučenci, za účelom vybudovania kaviarne na streche verejných WC, za symbolický ročný poplatok (napr. 1 €). Aj keď prevádzkovanie verejných WC je čisto stratová záležitosť, spoločnosť má pripravený investičný zámer, pri ktorom by funkcia verejných WC v meste ostala zachovaná a zároveň by novootvorené námestie oživila maličká kaviareň. Kaviareň by postavili na streche existujúcich verejných WC z vlastných zdrojov a zároveň by tieto bezplatne prevádzkovali.
MUDr. Pelč – opýtal sa, či verejné WC  bude otvorené  len počas prevádzky kaviarne, alebo bude otvorené nonstop?  Podľa jeho informácií bol v minulosti prezentovaný návrh na výstavbu amfiteátra za budovou YMCA, preto sa opýtal, či uvedená stavba bude realizovaná ? 
Primátorka - projektová dokumentácia Rekonštrukcie Námestia republiky nezahŕňala realizáciu výstavby amfiteátra
Do rozpravy sa nikto  ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom objektu verejných WC na pozemku, parc. CKN č. 2659/2 zast.pl., vo výmere cca 92 m2 na Námestí republiky v Lučenci, za účelom vybudovania kaviarne na streche verejných WC,
podľa Šiestej časti, článku 9, bodu 2) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 10,42 €/m2/rok,
na dobu nájmu – 15 rokov,
pre Oxygen Cafe s.r.o., Námestie SNP č. 22, Zvolen
  
Výsledok hlasovania č.36: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

22) Kočalka Marek, Rúbanisko II/37, Lučenec 
Primátorka - Žiadateľ žiada o predĺženie lehoty spustenia prevádzky v skolaudovanej budove v priemyselnom parku JUH Lučenec v termíne do 30.3.2013. Svoju žiadosť odôvodňuje problémami so zavedením elektrickej prípojky, čo zabrzdilo spustenie a samotný postup prác pri celej výstavbe. Budova je už zastrešená, uzavretá a nasledujú práce vo vnútri budovy. Na základe týchto skutočností sa posúva aj termín dodávky technológie, pretože tú je možné osádzať iba v dokončenej budove. Mestská rada odporúča schváliť predĺženie lehoty spustenia prevádzky v skolaudovanej budove, ktorá bude slúžiť ako stolárska dielňa v priemyselnom parku JUH Lučenec, v termíne do 30.3.2013.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie lehoty spustenia prevádzky v skolaudovanej budove, ktorá bude slúžiť ako stolárska dielňa v priemyselnom parku JUH Lučenec, v termíne do 30.3.2013
pre  Kočalku Mareka, Rúbanisko II/37, Lučenec

Výsledok hlasovania č.37: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

23) Zväz protikomunistického odboja, občianske združenie, Obchodná č. 52, Bratislava  
Primátorka - žiadateľ žiada o zníženie platby za služby spojené s nájmom kancelárie č. 21 o výmere 12,91 m2 na prízemí budovy na Námestí republiky, v časti budovy s vchodom od severu. Ministerstvo vnútra SR im pre rok 2012 znížilo príspevok na činnosť o 70 %, čo je pre ich organizáciu likvidačné. Preto žiadajú o zníženie poplatkov za služby na 10 €/mesiac od 1.9.2012. V kancelárii nie sú žiadne elektrické spotrebiče. Úradné hodiny pre členov organizácie sú  len 4 hod. počas jedného dňa.
Mgr.Bc.Konečný – predložil poslanecký návrh, aby sa uvedený materiál stiahol z rokovania a odročil.
  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. odročuje prejednanie uvedeného návrhu

Výsledok hlasovania č.38: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

15.Schválenie podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2012-2013
Primátorka - žiadosť HC bola prerokovaná na zasadnutí Predstavenstva a.s. SPOOL dňa 24.07.2012. Predstavenstvo a.s. SPOOL prijalo Uznesenie č. 9/7/2012, ktorým odporúča Mestskej rade schváliť Podnájomnú zmluvu s Hokejovým klubom Lučenec na sezónu 2012-2013 s účinnosťou od 28.08.2012 do 30.04.2013 za symbolickú cenu prenájmu vo výške 1,-€ vrátane služieb a rozšírenie podnájmu areálu Zimného štadióna o nebytové priestory troch šatní nachádzajúcich sa v starej budove na poschodí o ich podlahových plochách: miestnosť č. 1 – sklad HC o výmere 9,45m2, miestnosť č.2 – miestnosť trénera o výmere 9,45m2, miestnosť č.3 – mladší žiaci o výmere 28,3m2.
Do rozpravy  sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Podnájom areálu Zimného štadióna, a nebytových priestorov podľa vzájomne odsúhlasenej výmery (v rozsahu ako počas hokejovej sezóny 2011-2012 s rozšírením o nebytové priestory troch šatní nachádzajúce sa v starej budove na poschodí o ich podlahových plochách: miestnosť č. 1 – sklad HC o výmere 9,45m2, miestnosť č.2 – miestnosť trénera o výmere 9,45m2, miestnosť č.3 – mladší žiaci o výmere 28,3m2) pre HC Lučenec, občianske združenie na hokejovú sezónu 2012-2013 na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č.9/7/2012 zo dňa 24.07.2012 s účinnosťou od 28.08.2012 do 30.04.2013 za symbolickú cenu 1,-€ vrátane služieb spojených s podnájmom.

Výsledok hlasovania č.39: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

16.Správa o činnosti hlavného kontrolóra za mesiac jún – júl 2012
Primátorka - správa hodnotí  výsledky kontrolných akcií uskutočnených v mesiacoch jún a júl 2012.  Za sledované obdobie boli uskutočnené tieto kontrolné akcie:
Kontrola čerpania rozpočtu na vybranej položke – Mestské noviny
Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu na vybranej položke – Daňové príjmy
Následná finančná kontrola na oddelení školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu za príspevky
Kontrola čerpania rozpočtu Mesta za 1.polrok 2012 – Správa a údržba budov
Ing.Matuška – upozornil na nefunkčnosť redakčnej rady, ktorá je zapracovaná v štatúte mesta. Navrhuje zvážiť možnosť zrušenia redakčnej rady.
Do rozpravy  sa nikto  neprihlásil  a pani primátorka dala hlasovať  za uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A .berie na vedomie
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za mesiac jún – júl 2012

Výsledok hlasovania č.40: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

17. Vyhodnotenie činnosti Spoločného stavebného úradu – na úseku stavebného poriadku za 1.polrok 2012
Primátorka - Spoločný obecný úrad  bol zriadený v roku 2003, ktorého účastníkmi je 37 obcí. Bežné výdavky na činnosť spoločného obecného úradu boli realizované za 1.polrok 2012  vo výške 27 169,-€. Plnenie predstavuje 29,90 %.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Vyhodnotenie činnosti Spoločného stavebného úradu – na úseku stavebného poriadku za 1.polrok 2012

Výsledok hlasovania č.41: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

18. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2012
Primátorka - za 1.polrok 2012 bolo spáchaných celkom 650 trestných skutkov, z čoho bolo objasnených 361. Lúpežných prepadnutí bolo 7, mravnostných trestných činov 6  a trestných skutkov majetkovej povahy bolo spáchaných 302. Výkon služby  mestskej polície  bol za sledované obdobie zameraný predovšetkým na aplikáciu preventívnej a osvetovej  činnosti predchádzať protiprávnym  konaniam.  
JUDr. Ilčík – vyslovil pochvalu spracovateľovi správy, ktorá je výstižná a veľmi dobre spracovaná

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2012

Výsledok hlasovania č.42: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

19.Návrh na voľbu člena stálej komisie mestského zastupiteľstva –doplnenie.
Primátorka -Ing. Grenda súhlasí so vzdaním sa členstva v komisii  a navrhuje celú záležitosť doriešiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Pani primátorka požiadala volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti. Po sčítaní hlasov predsedkyňa volebnej komisie Ing. Balážová PhD. informovala prítomných o výsledkoch hlasovania.
Ing. Balážová PhD. -  hlasovania sa zúčastnilo 20 poslancov. Všetky hlasovacie lístky boli platné a Ing. Miroslav Miadok získal plný počet hlasov.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
A.1. vzdanie sa Ing. Petra Grendu členstva v komisii financií, ekonomiky a majetku Mesta   
       pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci
B. v o l í
B.2. do komisie financií, ekonomiky a majetku Mesta   
         za člena z radov občanov :   Ing. Miroslava Miadoka

Výsledok hlasovania č.43: za: 21   (Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr.Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali: 0,  neprítomní: 4 (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud)

20. Interpelácie poslancov
Ing. Balážik – interpeloval pani primátorku vo veci žiadosti občanov z jeho volebného obvodu, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta.  Nakoľko je jedným zo žiadateľov, vzdal sa svojej žiadosti o odkúpenie predmetného pozemku. Požiadal pani primátorku o vysvetlenie, prečo nebolo odpovedané týmto občanom na žiadosť o odkúpenie záhrad a prečo nebola ich žiadosť zaradená do programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva.  Žiadatelia spoločne požiadali dňa 26.4.2012 o odkúpenie časti parcely  CKN č. 3526/1, ktoré sú pokračovaním ich záhrad, ktoré na vlastné náklady skultúrnili a vyčistili a o ktoré sa dlhodobo starajú. Z dôvodu neúplných informácií v žiadosti boli žiadatelia vyzvaní na jej doplnenie. Po doplnení žiadosti bola ich požiadavka prerokovaná v komisii financií, ekonomiky a majetku Mesta, ako aj v mestskej rade. Nerozumie, prečo je potrebné k odkúpeniu týchto pozemkov vyjadrenie  a.s. SPOOL. Podotkol, že je členom dozornej rady a.s. SPOOL, kde od 26.4.2012 neprišla žiadna žiadosť na prerokovanie, týkajúca sa predmetných pozemkov.  Osobne si myslí, že týmto občanom sa malo odpovedať, preto žiada o vysvetlenie.
Primátorka – na interpeláciu bude odpovedať písomne
Mgr. Baculík -  k interpelácii Ing. Balážika dodal, že uvedené prostredie pozná, ale zároveň poukázal na snahu vedenia mesta, aby sa uvedené byty zrekonštruovali a dali do užívania  mladým rodinám s deťmi
Ing. Balážik – k odpovedi pána viceprimátora dodal, že od roku 1984 sa situácia podstatne zmenila a v krátkosti poukázal na nepriaznivý stav

21.  Návrhy a podnety  poslancov
Ing. Balážik – poukázal na nedostatky v práci aktivačných pracovníkov, ktorí vyprázdňujú obsah nádob na domový odpad do kontajnerov. Zo strany koordinátorov požiadal o dôslednejšiu kontrolu a zjednanie nápravy
MUDr. Pelč – poukázal na aktivačných pracovníkov, ktorí sa hojdali na hojdačkách pre deti. Požiadal mestskú políciu o častejšie hliadkovanie, dôslednejšiu kontrolu aktivačných pracovníkov zo strany koordinátorov a ich upozornenie
Ing. Uličná – predložila požiadavku občanov z Dolnej Slatinky, Čurgov a Líškovej osady v súvislosti s prechádzaním občanov tejto lokality mesta na druhú stranu cestnej komunikácie.  Požiadala vedenie mesta o možnosť oslovenia vlastníka cestnej komunikácie a vyriešenie tohto problému k bezpečnosti a spokojnosti občanov
Ing. Barcaj – požiadal o pravidelnejšie kosenie v lokalitách, ktoré sú vyhradené na venčenie psov, ako aj pravidelnejšie kosenie trávnatých plôch na Námestí republiky
Ing. arch.Václavíková – opýtala sa, či je možné zakúpiť prenosné parkovacie karty v Lučenci,  nakoľko má poznatky o tom, že takéto karty sa v Lučenci vyskytujú
Ing. Vasilová – odpovedala pani Ing. Václavíkovej, že prenosné parkovacie karty v Lučenci nie je možné zakúpiť
Mgr. Baculík – opýtal sa v akom stave je rekonštrukcia plavárne AQUA SPOOL a požiadal pani riadieľku Ing. Vasilovú o ústnu aj písomnú odpoveď
Ing. Vasilová -  vzhľadom k tomu, že akciová spoločnosť SPOOL pri výbere zhotoviteľa je povinná dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní, bola vyhlásená súťaž, ktorú  predchádzalo priradenie  identifikačného kódu z Úradu pre verejné obstarávanie.  Taktiež bolo potrebné vypracovanie právneho stanoviska a ekonomickej analýzy z dôvodu, že finančnou čiastkou cca 70 000,-€  SPOOL  a.s. nedisponuje. Do podmienok súťaže bolo zapracované, aby zhotoviteľ umožnil  a.s. SPOOL splácať uvedenú cenu do roku 2013.  Súťaž bude ukončená v septembri 2012 a termín realizácie je určený v súťažných podkladoch. Termín ukončenia je 15.november 2012

 

22. Rôzne
Ing.Dedinská – poďakovala sa v mene svojom aj v mene občanov  všetkým zamestnancom MsÚ, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii osláv Dní mesta – Lučenské hodovanie. Zároveň pozvala všetkých prítomných na Rúbaniskovú  veselicu spojenú s kultúrnym programom, ktorá sa uskutoční dňa 22.9.2012

23.Diskusia.

24. Záver
Na záver pani primátorka poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie.
    

PhDr. Alaxandra Pivková

primátorka mesta


     Ing. Igor Korniet                                                                         
       prednosta MsÚ                                                                            

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Eva Balážová PhD


Mgr. Branislav Hrdlička

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   03.09.2012

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka