Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2018

Zasadnutie zo dňa 31.3.2011Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa: 31.03.2011

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvorila a viedla primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková
Primátorka : „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní! Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci . Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom č. 479/2010- Úplné znenie zákona SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci: JUDr. Pavol Krokoš, Ing.Kvetoslava Dedinská, neospravedlnený  MUDr. Ondrej Balco
Dámy a páni, dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva je
prerokovanie žiadostí súvisiacich so zabezpečením realizačného zámeru výstavby obchodného centra KAUFLAND.“
K návrhu programu nemali poslanci mestského zastupiteľstva námietky a pani primátorka dala zaň hlasovať.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec. Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing.Mária Móricová, ved.odd.ekonomiky a majetku Mesta Lučenec 4. Záver
Výsledok hlasovania č.1: za: 20 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov pani primátorka navrhla za zostavovateľov uznesenia Mgr. Romana Grebáča, Ing. Pavla Kalinského a za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov Ing. Miroslava Klochana, Jána Jackuliaka.
K návrhu nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e :
A.1. za zostavovateľov uznesenia: Mgr.Roman Grebáč, Ing.Pavol Kalinský
A.2.za overovateľov zápisnice: Ing.Miroslav Klochan, Ján Jackuliak
Výsledok hlasovania č.2: za: 19 proti:0 zdržali sa: 1 nehlasovali: 0

3. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Primátorka - spoločnosť HRIVIS dealing, s.r.o. požiadala o zámenu pozemkov z dôvodu zabezpečenia realizačného zámeru výstavby obchodného centra KAUFLAND Lučenec. Zámennou zmluvou dôjde k zámene pozemkov, ktoré sú konkrétne špecifikované v predloženom materiály. Mestská rada na zasadnutí dňa 22.3.2011 odporučila mestskému zastupiteľstvu zámennú zmluvu schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci :
A. s c h v a ľ u j e
A.1. – zámennú zmluvu medzi HRIVIS dealing, s.r.o., IČO 35 823 151, so sídlom Galvániho 7/D, Bratislava a Mestom Lučenec. Zámennou zmluvou dôjde k zámene pozemku časť parcely č. CKN 6525/72, ostatné pl., v k.ú. Lučenec, vedenej na LV č. 10488, vlastníka HRIVIS dealing, s.r.o. vo výmere 188 m2 a pozemku časť parcely č. EKN 613, TTP, v k.ú. Lučenec, vedenej na LV č. 5414, vlastníka Mesto Lučenec, vo výmere 170 m2.
Geometrickým plánom č. 36626040-27/2011, vyhotovitel GRUY spol. s r.o. boli vytvorené novozamerané parcely. Parcela č. 6553/2 o výmere 170 m2 odčlenená od parcely č. 613, ktorá je vo vlastníctve Mesta Lučenec a parcela č. 6525/73 o výmere 188 m2 odčlenená od parcely č. 6525/73, ktorá je vo vlastníctve HRIVIS dealing, s.r.o. Bratislava. Zámennou zmluvou dôjde k zmene vlastníka, kde Mesto Lučenec bude vlastníkom novozameranej parcely č. 6525/73 o výmere 188 m2 a HRIVIS dealing., s.r.o. Bratislava bude vlastníkom novozameranej parcely č. 6553/2 o výmere 170 m2.
Výsledok hlasovania č.3: za: 20 proti:0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

2) KAUFLAND Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava
Primátorka - žiadateľ požiadal o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim oprávneným Kaufland Slovenská republika v.o.s. Bratislava a budúcim povinným Mesto Lučenec z dôvodu prekládky verejného vodovodu , ako aj z dôvodu vybudovania prípojky plynu a dažďovej a splaškovej kanalizácie. Otvorila rozpravu k tomuto bodu.
Mgr.Grebáč – opýtal sa na výšku odplaty za zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. na špecifikáciu odplaty.
Primátorka – zatiaľ výška odplaty nebola konkrétne špecifikovaná. Pri stanovení jej výšky sa bude postupovať podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Následne bude predmetom rokovania zasadnutia mestskej rady.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. – zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi budúcim oprávneným Kaufland Slovenská republika v.o.s. Bratislava a budúcim povinným Mesto Lučenec na parcele EKN č. 613, TTP, v k.ú. Lučenec, zapísanom na LV č. 5414 z dôvodu prekládky verejného vodovodu, pričom v texte zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je potrebné uviesť klauzulu o tom, že zmluva o zriadení vecného bremena bude za odplatu.
A.2. - zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi budúcim oprávneným Kaufland Slovenská republika v.o.s. Bratislava a budúcim povinným Mesto Lučenec na parcele EKN č. 3191, zast. pl., v k.ú. Lučenec a parcele EKN č. 613, TTP, v k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5414 z dôvodu vybudovania prípojky plynu a dažďovej a splaškovej kanalizácie, pričom v texte zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je potrebné uviesť klauzulu o tom, že zmluva o zriadení vecného bremena bude za odplatu.
Výsledok hlasovania č.4: za: 20, proti:0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

3) Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava
Primátorka - žiadateľ požiadal o uzavretie dohody, predmetom ktorej je vybudovanie a prevádzka verejného osvetlenia s označením prevádzkovateľa v súlade s dokumentáciou stavby stĺpu verejného osvetlenia s reklamným zariadením – označením prevádzkovateľa obchodného centra Kaufland v Lučenci. Kaufland na vlastné náklady vybuduje na pozemku stĺp a po dokončení bezodplatne prevedie vlastnícke právo k stĺpu na Mesto Lučenec.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. – dohodu o vybudovaní a prevádzke verejného osvetlenia s označením prevádzkovateľa na Smetanovom námestí, na pozemku parc. č. 646/28, zast.pl., v k.ú. Lučenec, vedenej na LV č. 5414, na meno Mesto Lučenec s podmienkou zachovania existujúceho stromu.
Výsledok hlasovania č.5: za: 19 proti:0 zdržali sa: 1 nehlasovali: 1

4) Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava – nájom pozemku od ZŠ M.R.štefánika
Primátorka - predmetom súhlasu žiadateľa je prenájom časti pozemku pred budovou ZŠ M.R.Štefánika smerom k Haličskej ceste, kde bude umiestnené 1 svetelné reklamné zariadenie spoločnosti Kaufland.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. – súhlas pre Základnú školu M.R.Štefánika v Lučenci, prenajať časť parcely CKN č.4012 v k.ú Lučenec, ktorú má ZŠ v správe, pre umiestnenie reklamného zariadenia spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Výsledok hlasovania č.6: za: 21 proti:0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

 

4. Záver.
Na záver pani primátorka poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie.
 

 

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Ing.Igor Korniet

prednosta MsÚ

 


Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Klochan

 Ján Jackuliak

 


Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa 01.04.2011
 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka