Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Školstvo

Oznamy - školstvo

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl Vytlačiť
 

Zápis  detí  do  prvého  ročníka  základných  škôl  na  školský  rok 2017/2018  sa  na  všetkých  školách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta  Lučenec 

 uskutoční v pondelok 3. apríla 2017 a v utorok 4. apríla 2017

 

Presný termín a miesto  určí  riaditeľ príslušnej školy.

Postup pri zápise  dieťaťa do prvého ročníka  musí byť v súlade s § 20 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

 1. Rodičia sú povinní predložiť pre zistenie osobných údajov svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec.

 1. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto. V takomto prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.
 2. Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta Lučenec, je možné tiežlen na voľné miesta, a to z pravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.
 3. Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín a to najneskôr do 15.04.2017.
 4. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

Školský obvod č. 1:  Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

 

Dátum a čas zápisu do 1.ročníka: 3. – 4. apríla 2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

 

     V školskom roku 2017/2018  plánujeme otvoriť prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a informatickej výchovy.

 

     Čo Vám ponúkame v našom školskom vzdelávacom programe:

 

 • nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy
 • škola úspešne zapojená v projektoch: Zdravá škola, Ovocie do škôl, Fyzika hrou, Digiškola, Školské prírodné záhrady - ,,Záhrada, ktorá učí“, Medzinárodný projekt - ,,Erasmus“, Profesionálna orientácia žiakov..., Modré školy...
 • prácu na počítačoch, notebookoch, tabletoch a interaktívnych tabuliach s pripojením na internet v každej triede
 • projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch
 • popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, ale aj celoslovenskej
 • rozvoj environmentálneho cítenia – výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried, jazierok, zelenej strechy
 • rozvoj regionálnej výchovy -upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí nášho regiónu
 • rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom vybudovanom dopravnom ihrisku
 • kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi
 • popoludní po skončení vyučovania všestrannú výchovnú činnosť v siedmich oddeleniach školského klubu detí a v početných záujmových krúžkoch – ekologický, počítačový, spevácky, tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom časopise Bzučoviny, výtvarný, futbalový a mnohé iné
 • plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
 • rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch so zameraním na džudo, futbal, stolný tenis a hip-hop

 

     Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 € na predpisové zošity. Veríme, že naša škola vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.

Motiváciou pre nás je Vaša spokojnosť!

 

Bližšie informácie o škole: www.zsvajanlc.edu.sk

Kontakt: skola@zsvajanlc.edu.sk

  047/4333794, 047/4512 692

Mgr. Ľudmila Lacová

Školský obvod č. 2:       Základná škola, Haličská cesta 1493/7,

984 03 Lučenec

 

Vyučovací jazyk - slovenský

Riaditeľstvo Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/18 sa uskutoční  dňa 3. a 4.apríla 2017 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove školy. Na zápis je potrebné prísť spolu s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Viac informácií nájdete na webovej stránke školy : www.zshal7lc.edu.sk

Telefón : 047 / 4333791           

Email: skola@zshal7lc.edu.sk

Poloha školy: V centre mesta, v blízkosti mestského parku. Škola má dve budovy prepojené strešnou prístavbou v rozsiahlom areáli s trávnatými plochami, enviro altánok  a jazierko.

,,Škola napĺňa víziu hodnotovo orientovanej školy , ktorá spĺňa očakávania ľudí vstupujúcich do jej systému.“

Budúcim prvákom ponúkame:

 • športové vyžitie: multifunkčné ihrisko, veľké športové ihrisko, bežecká dráha, detské dopravné ihrisko
 • učebne s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, notebookmi, využívanie tabletov
 • špecializovanú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov
 • možnosť komunikácie s učiteľom prostredníctvom portálu Komenský
 • internetovú žiacku knižku, konzultačné hodiny s rodičmi
 • školský bufet ,automat na mlieko a výrobky z neho, pitný režim
 • DOD /Deň otvorených dverí / pre budúcich prvákov – predprvácke stretnutie
 • organizovanie škôl v prírode, výletov, lyžiarskych aj plaveckých kurzov, exkurzií
 • rozvoj mimo vyučovacích aktivít v rôznych záujmových krúžkoch
 • vyučovanie anglického jazyka inovatívnou metódou , prerozprávaním príbehov ,formou záujmového krúžku pod vedením certifikovanej lektorky
 • odmeňovanie najúspešnejších žiakov hodnotnými cenami v závere škol .roka

 Zameranie školy:

 • zaručujeme odbornosť a kvalifikovanosť pedagógov
 • zvýšenú pozornosť venujeme informatike a anglickému jazyku už od 1.ročníka
 • zvýšená pozornosť a podpora potenciálu tých žiakov, ktorým bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie – formou individuálnej integrácie v skupine v predmetoch SJL., Mat., Obohatenie
 • odborná starostlivosť sa venuje aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou integrácie so špeciálnym pedagógom
 • individuálny prístup sa uplatňuje aj k žiakom so špecifickými poruchami / slabý zrak, dysgrafia, dyslexia /prítomnosťou asistentiek učiteľa/

Školský klub detí - pracuje pod názvom Slniečko v šiestich oddeleniach, v prevádzke je od 6: 30 hod. do 17:00 hod. Stravovanie je denne zabezpečené v zrekonštruovanej ŠJ. V popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky pod vedením ped. pracovníkov podľa záujmu detí. Do výchovného programu je zakomponovaná relaxačná činnosť i príprava na vyučovanie.

Mgr.Gabriel Pál

Školský obvod č. 3:     Základná škola M. R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

 

Vyučovací jazyk:     slovenský

Čas a miesto zápisu: 3. a 4. apríla 2017 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A .

Kontakt:       Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec, telefón: 047/4333648, e-mail: zsstefanikalc@gmail.com, web:  www.zsstefanikalc.edupage.org

kontaktná osoba – Mgr. Gabriela Aláčová (riaditeľka ZŠ)

mobil: 0911650189, e-mail:  alacova@zsstefanikalc.sk

Ponúkame:

 • kvalitný inovovaný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
 • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
 • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
 • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5.ročníka,
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,
 • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka,
 • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zo strany vyučujúcich, školskej špeciálnej pedagogičky a asistentov učiteľa,
 • individuálny rozvoj nadaných žiakov,
 • prípravu žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
 • odborné učebne s modernými informačno - komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
 • organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií, lyžiarskeho výcviku v 4. a 7. ročníku a plaveckého výcviku v 3. a 5. ročníku,
 • pestrú ponuku krúžkovej činnosti ,
 • činnosť školského parlamentu,
 • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.

Veľký dôraz kladieme na podporu prevencie v oblasti predchádzania výskytu sociálno – patologických javov, rozvíjame environmentálne zručnosti žiakov (v školskom roku 2016/2017 realizujeme projekt Zelená škola), sociálne kompetencie, čitateľskú gramotnosť, zameriavame sa na schopnosť riešenia konfliktov, kritické myslenie a podporu zodpovednosti mladých ľudí.

Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Školský obvod č. 4:     Základná škola Ladislava Novomeského,

Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec

ZŠ Ladislava Novomeského oslavuje v tomto roku 40-te narodeniny. Za tento čas prešlo jej bránami množstvo mladých ľudí. V zmysle cieľa „ Otvárať myseľ, meniť životy “ pristupujeme ku každému žiakovi ako k originálnemu jedincovi, ktorý si zaslúži našu maximálnu pozornosť a ústretovosť.

Na výchovno – vzdelávací proces okrem klasických tried využívame aj moderné učebne ako jazykov či informatiky, tak aj matematiky, fyziky a chémie s interaktívnymi tabuľami, tabletmi a notebookmi.

Okrem rozvoja ducha sa venujeme aj rozvoju tela, na čo máme vytvorené vynikajúce podmienky v podobe 2 telocviční, posilňovne, miestnosti na gymnastiku a judo. Našou pýchou je krásny športový areál s 300 m tartanovou dráhou, vrhačským sektorom a multifunkčným ihriskom. Sídli u nás MAC Redox, Klub Judo Katsudo a v zime ŠK Novohrad. Na škole pracuje 21 záujmových útvarov, v ktorých majú žiaci možnosť rozvíjať svoj talent a záujmy. ŠKD tvorí 5 oddelení s prevádzkou 6:30 – 17:00 hod. Od prvého ročníka máme ako jediný v meste hodinu telesnej výchovy zameranú na zdravý chrbát, v čom budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Stravovanie žiakov je realizované v školskej jedálni. Žiaci majú možnosť mliečnej desiaty a výdatného obeda, ktorý je v čase 11:30 – 13:45 hod. Okrem toho funguje školský bufet, mliečny automat a automat s bezkofeínovými nápojmi.

V škole pracuje žiacky parlament. Organizujeme množstvo mimoškolských podujatí, pri ktorých nezastupiteľnú úlohu zohráva OZ Rodičia a priatelia ZŠ Ladislava Novomeského, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu.

Organizujeme zájazdy do Viedne i Londýna, pre najúspešnejších žiakov zájazd do chorvátskeho Umagu v mesiaci jún. Spolupracujeme s partnerskou školou v poľskom Tešíne, s ktorou nás spája 15 –ročné priateľstvo.

V rámci prieskumu INEKO  sme za posledné 3 roky boli vyhodnotení v BB kraji medzi ZŠ na 6. – 12. mieste.

V budúcom školskom roku ponúkame našim prváčikom triedy so zameraním na rozvoj pohybovej prípravy a anglického jazyka, kvalitný školský klub detí, množstvo záujmových útvarov a vynikajúce pani učiteľky. Ak nám dáte dôveru, vytvoríme podmienky pre slobodný a tvorivý prejav Vašich detí, budeme rozvíjať ich talent a schopnosti, komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti, pozitívnu pracovnú atmosféru a pocit úspechu.

Tešíme sa na Vás v dňoch 3.a 4. apríla 2017 v čase od 14: 00 – 18: 00 hod.

Kontaktné údaje:  www.zslnlc.sk

zslnlc@gmail.com

047 / 43 33 793

Školský obvod č. 5:     Základná škola s materskou školou

Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

 

 

 

 

 

Vyučovací jazyk- slovenský

Dátum, čas a miesto zápisu:

- 3. a 4. apríl 2017, od 13:30 do 17:00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí

- 5. apríl 2017 od 14:00 do 15:30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami - autizmus

Kontakt: Ulica bratrícka 355/19, Lučenec; tel.: 4333789, mobil: 0911 890076

mail: novotnamgr@gmail.com, zs.opatova@post.sk,

web stránka: www.zsbratlc.edu.sk, fb: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19, Lučenec – Opatová, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Novotná – riaditeľka školy

Prečo si vybrať našu školu?

-sme školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším počtom žiakov v triedach,

- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,

- výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy s využívaním najnovších cvičebných náradí a pomôcok ( futbal, florbal, basketbal, bedminton, ping-pong, jumping ....) i v areáli školy,

- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom,

- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy s využitím IKT (všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, PC, internetom, wifi...) a moderných didaktických pomôcok, zmodernizovaná počítačová učebňa,

- počas vyučovania žiaci využívajú modernú školskú knižnicu,

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka už od 1.ročníka ZŠ, vyučovanie jazyka inovatívnymi metódami (Storytelling, Hocus α Lotus, Jazz Chants ....),

- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa – futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,

- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov, množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nie len pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a priateľov školy,

- Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou ( návštevy rôznorodých podujatí – galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) – 06:30 – 07:45 hod., 11:40 – 16:30 hod.,

- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nie len o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).

Informácie o škole Vám radi poskytneme na čísle: 0911 890076

Pracovné zošity a učebnice pre 1.ročník – 15,00  EUR

Zároveň Vás srdečne pozývame na "Deň otvorených dverí" - dňa 31.marca 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod., príďte a zažite atmosféru našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM"

 

Školský obvod č. 6:     Základná škola s materskou školou

J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda

Ul. J.Kármána 25/5, Lučenec, Tel: 047/4333792

 

Zápis – Beíratkozás: 3.apríla 2017 od 1500 - 2017. aprílis 3-án 1500

 

„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať našim deťom, sú korene a krídla“

 

Čo to znamená?

 • vzdelávať sa v materinskom jazyku v škole, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Banskobystrickom kraji
 • celodenné vzdelávanie s modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ
 • naučiť sa tri jazyky
 • získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov
 • získať počítačové zručnosti
 • navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

 

„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

 

Ez mit jelent?

 • anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
 • külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,
 • megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni
 • oktatást játékosan új módszertani segédeszközökkel, interaktív táblák segítségével,
 • külföldi cserediák-programban való részvételt
 • a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,
 • délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben,

 

Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 3.4.2017 a 4.4.2017 v čase od 13:00 – do 17:00 hod. v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2017 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku o 1 rok.

Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Informácie k zápisu :  - osobne v škole u riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Zachara,  zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. Márie Kožíkovej alebo na telefónnych číslach: 047/4512034, 0903512034, aj na našej webovej stránke www. zskubinyiho.edupage.org

Naša základná škola má bohatú históriu v rámci vzdelávania  a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Od 1. septembra 2017 sa naša škola stáva súkromnou školou s novým názvom Súkromná ZŠ s MŠ DSA Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec s novými zriaďovateľskými kompetenciami.

Zmena zriaďovateľa bude predstavovať výrazný zásah do fungovania školy.

Najväčšie zmeny očakávame v oblasti vyučovania cudzích jazykov – anglický jazyk a nemecký jazyk, polytechnické vzdelávanie. V školskom roku 2017/2018 ponúkame pre najmenších žiakov – prvákov rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej triede.

Pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebnú pomôcku - tablet, ktorý bude  využívať na vyučovaní.

Budúcim prvákom ponúkame:

 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk,
 • špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi,
 • učebne s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi,
 • multimediálnu knižnicu s pestrým knižným fondom,
 • individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
 • volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy,
 • športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
 • internetovú žiacku knižku,
 • pobyt dieťaťa v školskom klube detí,
 • zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni (desiata, obed),
 • veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým

a umeleckým zameraním,

 • školu v prírode a lyžiarsky výcvik na druhom stupni,
 • kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.

 

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.

Súkromné základné školy

 

Súkromná základná škola   

Gemerská cesta č. 1 Lučenec

 

 

Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.

V školskom roku 2017/2018 plánujeme otvoriť dve prvácke triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. apríla (v nedeľu) od 14:00 do 17:00 hod. a 3. apríla (v pondelok) od 14:00 do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Na zápis je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Sme škola, ktorá Vám ponúka:

 • kvalitné a moderné vzdelávanie
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • príjemné esteticky upravené triedy
 • hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom dieťati
 • integrovanú formu vyučovania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
 • úzku spoluprácu s rodinou
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie metodikou CLIL od 3. ročníka (časť predmetu je vyučovaná po anglicky)
 • anglického lektora
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka
 • rozmanitú činnosť v Školskom klube detí počas celého roka
 • krúžkovú činnosť rôzneho zamerania
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
 • prípravu žiakov v 5. ročníku na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Zároveň Vás pozývame na Deň so Súkromnou základnou školou, ktorý sa uskutoční dňa 12. 3. 2017 od 14:00 do 17:00 hod. v OC Galéria na 1. poschodí v priestore Súkromných škôl a na Deň otvorených dverí dňa 23. 3. 2017 od 8:00 do 15:00 hod. v budove školy.

Kontakt: PaedDr. Mária Pálešová, t. č. 0907 309 755, mail: palesova@sgymlc.sk

Webová stránka: www.szslc.sk

 

 

Cirkevná základná škola sv. J. Bosca,

T. G. Masaryka 9 Lučenec

 

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční 3. až 4. apríla 2017  ( pondelok až utorok) v triede 4.A v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

CZŠ sv. J. Bosca je škola, ktorá môže prijať žiaka z ktoréhokoľvek obvodu, škola rodinného typu, plnoorganizovaná, ktorá žiakom ponúka:

 • výhodnú lokalitu priamo v centre mesta
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • prácu s počítačmi, tabletmi, v moderne vybavených odborných učebniach
 • formovanie žiakov po vedomostnej, umeleckej a duchovnej stránke
 • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu, rôznych exkurzií a výletov
 • školský klub detí, ktorý je v prevádzke od 6:30 – 16:30 hod.
 • pod „jednou strechou“umeleckú školu – platenie polovičného školného pre žiakov našej školy
 • rôznorodosť krúžkovej činnosti
 • individuálny prístup k žiakom  
 • rozvoj talentovaných žiakov
 • príjemný a milý prístup vyučujúcich
 • moderné vyučovacie metódy a pomôcky
 • zrekonštruované priestory

 

Kontakt: 047/43 33 787, 0915 804 553

e-mail: czslc@stonline.sk

www. czslc.sk

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl Zápis detí do prvého ročníka základných škôl.pdf Zápis detí do prvého ročníka základných škôl.pdf (534.4 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017 Lučenský jarmok 18.-19.08.2017   Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku: - tovar s tematikou veľkonočných sviatkov, - ľudovo-umelecké predmety, - potraviny, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.    


English version
Magyar verzió

31143450

Úvodná stránka