Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Životné prostredie

Odpady a separácia

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností Vytlačiť
 

Mesto Lučenec v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. aj tento rok organizuje mobilný zber  nebezpečných odpadov vyseparovaných  z odpadu z domácností, ktorý bude realizovaný dňa 1.4.2017 v sobotu.

Na zberné miesta môžete priniesť : autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, fotografický papier, lieky po záručnej dobe, motorový olej, olejové filtre, odpadové chemikálie, olejové látky, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, textílie  znečistené olejom alebo chemikáliami, televízory,  ustaľovač, vývojky,  výbojky, zvyšky pesticídov a látok určených na boj proti škodcom, žiarivky, elektroodpad.

Zber bude uskutočnený v zmysle harmonogramu nasledovne :

Zberné miesta                    Umiestnenie zástavky                           Čas

Štvrť M.R.Štefánika     pri predajni nábytku                                      8.30- 8.50

Ulica  mieru 38             vnútroblok pri garážach                               9.00- 9.20

Ulica kvetná  12           pri garážach                                                   9.30- 9.50

Rúbanisko I                  pri poliklinike                                              10.00-10.20

Rúbanisko III                pri Tržnici                                                     11.00-11.20

Rúbanisko II                 pri kotolni                                                     11.30-11.50

Ulica Pavla Dobšinského 38    križovatka Ul. Dobšinského a  Nešporu    12.00-12.20

Ulica Vajanského        CBA                                                               12.30-12.50

križovatka Ulica  Alexandra  Wágnera  a Ulica poľná                 13.30-13.50

Ulica L. Mocsáryho 6    pred domovom dôchodcov                     14.00-14.20

Ulica osloboditeľov       parkovisko za Kalinovčanom                  14.30-14.50

Ulica zámocká 2            Malá Ves,autobusová zastávka              15.00-15.20

Ulica továrenská            pri kotolni                                                    15.30-15.50

Ulica kpt. Nálepku         parkovisko pod nadjazdom                     8.30-16.00

Otázky a pripomienky  je možné podať na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk

ODPADY  ODOVZDÁVAJTE  OSOBNE. 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ AKTÍVNY PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU


 
 

Zberný dvor Vytlačiť
 

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta, že od 1.7.2016 je v prevádzke zberný dvor , ktorý sa nachádza  na Fiľakovskej  ceste, Lučenec v areáli firmy MEPOS spol. s r. o.

Do zberného dvora môžu obyvatelia mesta Lučenec priniesť:

oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a to papier, plasty, sklo, obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov ( tetra packy), kovové obaly,

objemný odpad ( nábytok, staré okná, dvere, koberce, umývadlá, vane, WC misy a pod. ),

jedlé oleje,

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene,

elektroodpad, žiarivky,  batérie,

drobný stavebný odpad ( zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.).

Odpady sú v zbernom dvore od obyvateľov mesta Lučenec( fyzických osôb nepodnikateľov) odoberané bezplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad je vyrubovaný  správcom poplatku -  Mestom Lučenec  v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta  Lučenec na základe  predloženého dokladu  o odovzdaní drobného stavebného odpadu prevádzkovateľom zberného dvora.

Doklad o odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore slúži ako  jeden z povinných  dokladov k oznámeniu o  ukončení prác, ktoré boli oznámené stavebnému úradu.   

Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín:

v pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod.,

v stredu od 7:30 do 17:30 hod.,

v sobotu každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.

Každý návštevník zberného dvora je povinný najmä  :

- ohlásiť sa na vrátnici zberného dvora, kde sa preukáže dokladom totožnosti,

- ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov zberného dvora tak,  aby bol čo najviac minimalizovaný( nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod. ) svojpomocne, vo vlastnej réžii a na vlastné nebezpečenstvo,

- na vjazd návštevníka do zberného dvora použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³.   

V prípade otázok sa kontaktujte na f. MEPOS spol. s r.o. č. t. 047/4323035, na MsÚ č. t. 047/4307211. 


 
 

Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi vyprodukovanými v domácnostiach na území mesta Lučenec Vytlačiť
 

Mesto Lučenec  informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé   zložky a umiestňovať ich  nasledovne:   

Zmesový komunálny odpad : 

- pri rodinných domoch  umiestňovať  do  110 l alebo 120 litrových  kontajnerov

z pozinkovaného plechu alebo plastu,

- pri bytových domoch  do  1100 l kontajnerov z pozinkovaného  plechu alebo plastu a tiež  veľkoobjemových  uzatvárateľných  kontajnerov

- v okrajových častiach mesta  Čurgov, Fabianka, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Ružová osada, Líškova osada, Vinica  do veľkoobjemových kontajnerov

Zberné nádoby od rodinných a bytových  domov sú vyvážané v zmysle platných harmonogramov .

 

Triedený  zber komunálnych odpadov

V meste sa vykonáva triedený zber nasledovných zložiek komunálnych odpadov:

a) elektroodpad z domácností,

b) odpady z obalov a  odpady z neobalových výrobkov ( papier, sklo, plasty, kovy),

c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,

d) veterinárne lieky a humánne lieky  nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke  pomôcky,

e) jedlé oleje a tuky z domácností,

f) šatstvo a textílie z domácností,

g) biologicky rozložiteľné  odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

 

Elektroodpad z domácností

Občan je povinný  elektroodpad z domácnosti   odovzdať:

- distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,

- na  zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta,

- prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do pristaveného zberného auta,

- osobe oprávnenej na zber elektroodpadu .

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných  nádob určených na komunálny odpad  alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

 

Odpady z obalov a  odpady z neobalových výrobkov papiera, skla, plastov, kovov

Papier a lepenka

Na separovanú zložku  papier  a lepenku sú určené :

- pri bytových domoch označené 1100 l kontajnery s modrým poklopom alebo modré   zberné nádoby 

- pri rodinných domoch modré vrecia alebo  modré 120 litrové  zberné nádoby.  

Do zberných nádob :

patria : noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,

nepatria: plastové obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou     fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier,  kopírovací papier a pod.

Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

 

Sklo 

Na separovanú zložku sklo sú určené :  

- pri bytových domoch označené  1100 litrové kontajnery so zeleným poklopom alebo zelené  a 2000    litrové  kontajnery

- pri rodinných  domoch  zelené  vrecia  alebo zelené  120 litrové zberné nádoby. 

Do zberných nádob

patria : sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky

od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

nepatria : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Väčšie kusy skleneného odpadu ( napr. okenné tabule) je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

 

Odpady z plastov     

Na separovanú zložku plast  sú určené :  

- pri bytových domoch označené 1100   litrové  kontajnery so žltým poklopom alebo žlté zberné nádoby ,

- pri rodinných domoch žlté vrecia alebo žlté 120 litrové zberné nádoby.

Do  týchto zberných nádob  je potrebné  ukladať aj obaly z viacvrstvových  kombinovaných  materiálov.  

Do zberných nádob

patria :  plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov,

nepatria: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

 

Odpady z kovov    

Na separovanú zložku  kov  sú určené :  

- pri bytových domoch označené 1100   litrové  kontajnery so žltým poklopom alebo žlté ,

- pri rodinných domoch žlté vrecia alebo žlté 120 litrové zberné nádoby.

Do zberných nádob okrem plastov

patria : kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky,

nepatria: znečistené obaly, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zozbierané zložky zo zberných nádob určených na zber plastov, kovov a viacvrstvových materiálov sú  následne roztriedené.   

Väčšie kusy kovového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

Odpady z papiera, plastov, skla a kovov je okrem zavedeného systému triedeného zberu    komunálneho odpadu na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

 

Použité   batérie a akumulátory

Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory:

- do nádob výrobcu, tretej osoby umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch,

- na zbernom dvore, 

- prostredníctvom mobilného zberu

- osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov.

Do skupiny použitých batérií a akumulátorov patria automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení a pod.

 

Veterinárne liekov a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Jedlé oleje  a tuky z domácností

Na území mesta občania musia jedlé oleje a tuky z domácností  odovzdať :

- na zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta

- prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do pristaveného zberného auta.

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na dohodnutom mieste . Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

 

Objemný  odpad

Objemný odpad z domácností je  komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Medzi objemný odpad patrí :  nábytok, staré okná, dvere, koberce, sanitárne vybavenie ( WC misa, umývadlo, vaňa), plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

Mesto  zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v meste prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Od bytových domov Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu v rámci kalendárového zberu v termíne 1 krát za 2 týždne. Harmonogram zberu objemného odpadu  je uverejnený na webovom sídle Mesta.

Mesto  zabezpečuje zber objemného odpadu na zbernom dvore.

 

Odpad s obsahom škodlivín

Mesto  zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Mesto  zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta   na webovom sídle mesta www.lucenec.sk, v mestských novinách, letákmi doručenými do domácností.

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, priemyselné  hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli v lokalite Fiľakovská cesta – areál firmy MEPOS, s. r. o. 

Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste a preukáže sa dokladom totožnosti  môže na zbernom dvore odovzdať:

- bezplatne oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu – papier a lepenku, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály v rozsahu ustanovenom v tomto VZN

- bezplatne objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drevo bez obsahu škodlivín, jedlé oleje a tuky, elektroodpad v rozsahu ustanovenom v tomto VZN

- drobný stavebný odpad, za ktorý bude pôvodcovi určený miestny poplatok na  základe odváženia a odovzdania na zbernom dvore. Miestny poplatok bude vyrubený Mestom Lučenec.

Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín:

v pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod.,

v stredu od 7:30 do 17:30 hod.,

v sobotu každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.

Každý návštevník zberného dvora je povinný najmä  :

- ohlásiť sa na vrátnici zberného dvora, kde sa preukáže dokladom totožnosti,

- ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov zberného dvora tak,  aby bol čo najviac minimalizovaný( nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod. ) svojpomocne, vo vlastnej réžii a na vlastné nebezpečenstvo,

- na vjazd návštevníka do zberného dvora použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³.  

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

 

Drobný  stavebný  odpad

Drobný stavebný odpad  sa odovzdáva na zbernom dvore v meste .

Zber drobného stavebného odpadu  sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená  vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  vo výške 0,015 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného pre zberné nádoby.

 

Zber textilu

       Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta.

Do špeciálnych kontajnerov na textil patria:

- šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

- topánky (topánky iba v pároch, nezničené),

- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v časti individuálnej bytovej výstavby, ak si držiteľ nezabezpečí jeho zhodnotenie na svojej nehnuteľnosti, sa odváža  traktorom v určených termínoch. Odpad musí byť roztriedený na konáre  a bylinné zvyšky t.j. lístie, tráva, bylinný odpad  zo záhrad. Konáre musia byť upravené na dĺžku 1 m.  

- Harmonogramy zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú zverejnené na  webovom sídle mesta www.lucenec.sk

- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  môžu  občania  mesta Lučenec odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnou dopravou v kompostárni, ktorá sa nachádza v lokalite Dolná Slatinka.

- Pri odovzdaní odpadu do kompostárne sú občania  povinní preukázať sa  platným občianskym preukazom. 

- Biologicky rozložiteľné komunálne odpady zo záhradkárskych osád nachádzajúcich sa na území mesta Lučenec, ak si nezabezpečia ich  zhodnotenie na pozemkoch záhradkárskych osád sú  užívatelia záhradiek povinní odpady odviesť do kompostárne na vlastné  náklady. Pri dovezení odpadu sú povinní sa preukázať dokladom o vlastníctve alebo nájme záhradky. Odpad v kompostárni bude prevzatý bezplatne.

- Je zakázané ukladať biologický odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

 

 


 
 

Zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu od rodinných domov v roku 2017Vytlačiť
 

Triedený zber odpadu  z rodinných domov


Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2017 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalendára viď príloha .
Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených vriec nasledovne:

Do žltého  vreca  na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinované materiály – obaly z mlieka a džúsov, umelohmotné zátky, fólie z cestovín , obaly z drogistického tovaru ( napr. od šampónu ), sudy, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie a obaľovacie fólie a alumíniové obaly – plechovky  od piva, coca coly.
PET fľaše je potrebné odovzdávať v stlačenom stave.
Obaly od mliečnych  a iných výrobkov  odovzdávať v umytom stave.
Nepatria !!!! : Obaly znečistené ropnými látkami, chemickými látkami a syntetickými farbivami.

 

Do  zeleného  vreca na SKLO
Patria : obaly z nealko nápojov, obaly z alkoholických nápojov, obaly z kompótov, ploché tabuľové sklo 
Nepatria !!!! : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá

 

Do modrého vreca na PAPIER
Patria : noviny, časopisy, korešpondencia ,  katalógy, prospekty, zošity, knihy , baliaci papier, sáčky, kartóny, lepenka hladká, vlnitá,  tetrapaky ( obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria !!!! : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, pampers
Vytriedený papier nesmie byť znečistený ropnými látkami, mastnotami a nesmie byť mokrý.


     
Zber biologicky rozložiteĺných odpadov zo záhrad sa bude odvážať traktorom podľa zberového kalendára ( viď príloha ). Odpad musí byť roztriedený na konáre a bylinné zvyšky, na verejné priestranstvo môže byť vyložený len deň pred zberom. Konáre musia byť upravené na dĺžku jedného metra


 
 

Zber vytriedených zložiek a objemného odpadu od bytových domov v roku 2017Vytlačiť
 

Triedený zber odpadu od bytových domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2017 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených kontajnerov

Do kontajnera   na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinované materiály – obaly z mlieka a džúsov, umelohmotné zátky, fólie z cestovín , obaly z drogistického tovaru ( napr. od šampónu ), sudy, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie a obaľovacie fólie a alumíniové obaly – plechovky  od piva, coca coly.
PET fľaše je potrebné odovzdávať v stlačenom stave.
Obaly od mliečnych  a iných výrobkov  odovzdávať v umytom stave.
Nepatria !!!! : Obaly znečistené ropnými látkami, chemickými látkami a syntetickými farbivami.

 

Do  kontajnera  na SKLO
Patria : obaly z nealko nápojov, obaly z alkoholických nápojov, obaly z kompótov, ploché tabuľové sklo 
Nepatria !!!! : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá

 

Do kontajnera na PAPIER
Patria : noviny, časopisy, korešpondencia ,  katalógy, prospekty, zošity, knihy , baliaci papier, sáčky, kartóny, lepenka hladká, vlnitá,  tetrapaky ( obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria !!!! : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, pampers
Vytriedený papier nesmie byť znečistený ropnými látkami, mastnotami a nesmie byť mokrý.

 

Samostatne bude zbieraný aj objemný odpad z kontajnerových stanovíšť. Zber takéhoto odpadu bude realizovaný každý párny týždeň v pondelok ( viď zberový kalendár v prílohe).

Ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad je možné objemný odpad umiestniť v deň pred uskutočnením prepravy objemného odpadu. Vyložiť je možné napr. sanitu, dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra, elektroodpad.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017 Lučenský jarmok 18.-19.08.2017   Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku: - tovar s tematikou veľkonočných sviatkov, - ľudovo-umelecké predmety, - potraviny, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.    


English version
Magyar verzió

31243120

Úvodná stránka