Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl a materských škôlVytlačiť
 

Zápis  detí  do  prvého  ročníka  základných  škôl  na  školský  rok 2017/2018  sa  na  všetkých  školách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta  Lučenec 

 uskutoční v pondelok 3. apríla 2017 a v utorok 4. apríla 2017

 

Presný termín a miesto  určí  riaditeľ príslušnej školy.

Postup pri zápise  dieťaťa do prvého ročníka  musí byť v súlade s § 20 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

 1. Rodičia sú povinní predložiť pre zistenie osobných údajov svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec.

 1. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto. V takomto prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.
 2. Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta Lučenec, je možné tiežlen na voľné miesta, a to z pravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.
 3. Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín a to najneskôr do 15.04.2017.
 4. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

Školský obvod č. 1:  Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

 

Dátum a čas zápisu do 1.ročníka: 3. – 4. apríla 2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

 

     V školskom roku 2017/2018  plánujeme otvoriť prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a informatickej výchovy.

 

     Čo Vám ponúkame v našom školskom vzdelávacom programe:

 

 • nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy
 • škola úspešne zapojená v projektoch: Zdravá škola, Ovocie do škôl, Fyzika hrou, Digiškola, Školské prírodné záhrady - ,,Záhrada, ktorá učí“, Medzinárodný projekt - ,,Erasmus“, Profesionálna orientácia žiakov..., Modré školy...
 • prácu na počítačoch, notebookoch, tabletoch a interaktívnych tabuliach s pripojením na internet v každej triede
 • projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch
 • popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, ale aj celoslovenskej
 • rozvoj environmentálneho cítenia – výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried, jazierok, zelenej strechy
 • rozvoj regionálnej výchovy -upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí nášho regiónu
 • rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom vybudovanom dopravnom ihrisku
 • kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi
 • popoludní po skončení vyučovania všestrannú výchovnú činnosť v siedmich oddeleniach školského klubu detí a v početných záujmových krúžkoch – ekologický, počítačový, spevácky, tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom časopise Bzučoviny, výtvarný, futbalový a mnohé iné
 • plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
 • rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch so zameraním na džudo, futbal, stolný tenis a hip-hop

 

     Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 € na predpisové zošity. Veríme, že naša škola vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.

Motiváciou pre nás je Vaša spokojnosť!

 

Bližšie informácie o škole: www.zsvajanlc.edu.sk

Kontakt: skola@zsvajanlc.edu.sk

  047/4333794, 047/4512 692

Mgr. Ľudmila Lacová

Školský obvod č. 2:       Základná škola, Haličská cesta 1493/7,

984 03 Lučenec

 

Vyučovací jazyk - slovenský

Riaditeľstvo Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/18 sa uskutoční  dňa 3. a 4.apríla 2017 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove školy. Na zápis je potrebné prísť spolu s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Viac informácií nájdete na webovej stránke školy : www.zshal7lc.edu.sk

Telefón : 047 / 4333791           

Email: skola@zshal7lc.edu.sk

Poloha školy: V centre mesta, v blízkosti mestského parku. Škola má dve budovy prepojené strešnou prístavbou v rozsiahlom areáli s trávnatými plochami, enviro altánok  a jazierko.

,,Škola napĺňa víziu hodnotovo orientovanej školy , ktorá spĺňa očakávania ľudí vstupujúcich do jej systému.“

Budúcim prvákom ponúkame:

 • športové vyžitie: multifunkčné ihrisko, veľké športové ihrisko, bežecká dráha, detské dopravné ihrisko
 • učebne s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, notebookmi, využívanie tabletov
 • špecializovanú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov
 • možnosť komunikácie s učiteľom prostredníctvom portálu Komenský
 • internetovú žiacku knižku, konzultačné hodiny s rodičmi
 • školský bufet ,automat na mlieko a výrobky z neho, pitný režim
 • DOD /Deň otvorených dverí / pre budúcich prvákov – predprvácke stretnutie
 • organizovanie škôl v prírode, výletov, lyžiarskych aj plaveckých kurzov, exkurzií
 • rozvoj mimo vyučovacích aktivít v rôznych záujmových krúžkoch
 • vyučovanie anglického jazyka inovatívnou metódou , prerozprávaním príbehov ,formou záujmového krúžku pod vedením certifikovanej lektorky
 • odmeňovanie najúspešnejších žiakov hodnotnými cenami v závere škol .roka

 Zameranie školy:

 • zaručujeme odbornosť a kvalifikovanosť pedagógov
 • zvýšenú pozornosť venujeme informatike a anglickému jazyku už od 1.ročníka
 • zvýšená pozornosť a podpora potenciálu tých žiakov, ktorým bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie – formou individuálnej integrácie v skupine v predmetoch SJL., Mat., Obohatenie
 • odborná starostlivosť sa venuje aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou integrácie so špeciálnym pedagógom
 • individuálny prístup sa uplatňuje aj k žiakom so špecifickými poruchami / slabý zrak, dysgrafia, dyslexia /prítomnosťou asistentiek učiteľa/

Školský klub detí - pracuje pod názvom Slniečko v šiestich oddeleniach, v prevádzke je od 6: 30 hod. do 17:00 hod. Stravovanie je denne zabezpečené v zrekonštruovanej ŠJ. V popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky pod vedením ped. pracovníkov podľa záujmu detí. Do výchovného programu je zakomponovaná relaxačná činnosť i príprava na vyučovanie.

Mgr.Gabriel Pál

Školský obvod č. 3:     Základná škola M. R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

 

Vyučovací jazyk:     slovenský

Čas a miesto zápisu: 3. a 4. apríla 2017 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A .

Kontakt:       Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec, telefón: 047/4333648, e-mail: zsstefanikalc@gmail.com, web:  www.zsstefanikalc.edupage.org

kontaktná osoba – Mgr. Gabriela Aláčová (riaditeľka ZŠ)

mobil: 0911650189, e-mail:  alacova@zsstefanikalc.sk

Ponúkame:

 • kvalitný inovovaný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
 • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
 • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
 • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5.ročníka,
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,
 • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka,
 • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zo strany vyučujúcich, školskej špeciálnej pedagogičky a asistentov učiteľa,
 • individuálny rozvoj nadaných žiakov,
 • prípravu žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
 • odborné učebne s modernými informačno - komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
 • organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií, lyžiarskeho výcviku v 4. a 7. ročníku a plaveckého výcviku v 3. a 5. ročníku,
 • pestrú ponuku krúžkovej činnosti ,
 • činnosť školského parlamentu,
 • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.

Veľký dôraz kladieme na podporu prevencie v oblasti predchádzania výskytu sociálno – patologických javov, rozvíjame environmentálne zručnosti žiakov (v školskom roku 2016/2017 realizujeme projekt Zelená škola), sociálne kompetencie, čitateľskú gramotnosť, zameriavame sa na schopnosť riešenia konfliktov, kritické myslenie a podporu zodpovednosti mladých ľudí.

Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Školský obvod č. 4:     Základná škola Ladislava Novomeského,

Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec

ZŠ Ladislava Novomeského oslavuje v tomto roku 40-te narodeniny. Za tento čas prešlo jej bránami množstvo mladých ľudí. V zmysle cieľa „ Otvárať myseľ, meniť životy “ pristupujeme ku každému žiakovi ako k originálnemu jedincovi, ktorý si zaslúži našu maximálnu pozornosť a ústretovosť.

Na výchovno – vzdelávací proces okrem klasických tried využívame aj moderné učebne ako jazykov či informatiky, tak aj matematiky, fyziky a chémie s interaktívnymi tabuľami, tabletmi a notebookmi.

Okrem rozvoja ducha sa venujeme aj rozvoju tela, na čo máme vytvorené vynikajúce podmienky v podobe 2 telocviční, posilňovne, miestnosti na gymnastiku a judo. Našou pýchou je krásny športový areál s 300 m tartanovou dráhou, vrhačským sektorom a multifunkčným ihriskom. Sídli u nás MAC Redox, Klub Judo Katsudo a v zime ŠK Novohrad. Na škole pracuje 21 záujmových útvarov, v ktorých majú žiaci možnosť rozvíjať svoj talent a záujmy. ŠKD tvorí 5 oddelení s prevádzkou 6:30 – 17:00 hod. Od prvého ročníka máme ako jediný v meste hodinu telesnej výchovy zameranú na zdravý chrbát, v čom budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Stravovanie žiakov je realizované v školskej jedálni. Žiaci majú možnosť mliečnej desiaty a výdatného obeda, ktorý je v čase 11:30 – 13:45 hod. Okrem toho funguje školský bufet, mliečny automat a automat s bezkofeínovými nápojmi.

V škole pracuje žiacky parlament. Organizujeme množstvo mimoškolských podujatí, pri ktorých nezastupiteľnú úlohu zohráva OZ Rodičia a priatelia ZŠ Ladislava Novomeského, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu.

Organizujeme zájazdy do Viedne i Londýna, pre najúspešnejších žiakov zájazd do chorvátskeho Umagu v mesiaci jún. Spolupracujeme s partnerskou školou v poľskom Tešíne, s ktorou nás spája 15 –ročné priateľstvo.

V rámci prieskumu INEKO  sme za posledné 3 roky boli vyhodnotení v BB kraji medzi ZŠ na 6. – 12. mieste.

V budúcom školskom roku ponúkame našim prváčikom triedy so zameraním na rozvoj pohybovej prípravy a anglického jazyka, kvalitný školský klub detí, množstvo záujmových útvarov a vynikajúce pani učiteľky. Ak nám dáte dôveru, vytvoríme podmienky pre slobodný a tvorivý prejav Vašich detí, budeme rozvíjať ich talent a schopnosti, komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti, pozitívnu pracovnú atmosféru a pocit úspechu.

Tešíme sa na Vás v dňoch 3.a 4. apríla 2017 v čase od 14: 00 – 18: 00 hod.

Kontaktné údaje:  www.zslnlc.sk

zslnlc@gmail.com

047 / 43 33 793

Školský obvod č. 5:     Základná škola s materskou školou

Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

 

 

 

 

 

Vyučovací jazyk- slovenský

Dátum, čas a miesto zápisu:

- 3. a 4. apríl 2017, od 13:30 do 17:00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí

- 5. apríl 2017 od 14:00 do 15:30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami - autizmus

Kontakt: Ulica bratrícka 355/19, Lučenec; tel.: 4333789, mobil: 0911 890076

mail: novotnamgr@gmail.com, zs.opatova@post.sk,

web stránka: www.zsbratlc.edu.sk, fb: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19, Lučenec – Opatová, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Novotná – riaditeľka školy

Prečo si vybrať našu školu?

-sme školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším počtom žiakov v triedach,

- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,

- výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy s využívaním najnovších cvičebných náradí a pomôcok ( futbal, florbal, basketbal, bedminton, ping-pong, jumping ....) i v areáli školy,

- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom,

- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy s využitím IKT (všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, PC, internetom, wifi...) a moderných didaktických pomôcok, zmodernizovaná počítačová učebňa,

- počas vyučovania žiaci využívajú modernú školskú knižnicu,

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka už od 1.ročníka ZŠ, vyučovanie jazyka inovatívnymi metódami (Storytelling, Hocus α Lotus, Jazz Chants ....),

- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa – futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,

- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov, množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nie len pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a priateľov školy,

- Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou ( návštevy rôznorodých podujatí – galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) – 06:30 – 07:45 hod., 11:40 – 16:30 hod.,

- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nie len o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).

Informácie o škole Vám radi poskytneme na čísle: 0911 890076

Pracovné zošity a učebnice pre 1.ročník – 15,00  EUR

Zároveň Vás srdečne pozývame na "Deň otvorených dverí" - dňa 31.marca 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod., príďte a zažite atmosféru našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM"

 

Školský obvod č. 6:     Základná škola s materskou školou

J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda

Ul. J.Kármána 25/5, Lučenec, Tel: 047/4333792

 

Zápis – Beíratkozás: 3.apríla 2017 od 1500 - 2017. aprílis 3-án 1500

 

„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať našim deťom, sú korene a krídla“

 

Čo to znamená?

 • vzdelávať sa v materinskom jazyku v škole, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Banskobystrickom kraji
 • celodenné vzdelávanie s modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ
 • naučiť sa tri jazyky
 • získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov
 • získať počítačové zručnosti
 • navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

 

„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

 

Ez mit jelent?

 • anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
 • külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,
 • megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni
 • oktatást játékosan új módszertani segédeszközökkel, interaktív táblák segítségével,
 • külföldi cserediák-programban való részvételt
 • a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,
 • délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben,

 

Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 3.4.2017 a 4.4.2017 v čase od 13:00 – do 17:00 hod. v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2017 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku o 1 rok.

Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Informácie k zápisu :  - osobne v škole u riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Zachara,  zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. Márie Kožíkovej alebo na telefónnych číslach: 047/4512034, 0903512034, aj na našej webovej stránke www. zskubinyiho.edupage.org

Naša základná škola má bohatú históriu v rámci vzdelávania  a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Od 1. septembra 2017 sa naša škola stáva súkromnou školou s novým názvom Súkromná ZŠ s MŠ DSA Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec s novými zriaďovateľskými kompetenciami.

Zmena zriaďovateľa bude predstavovať výrazný zásah do fungovania školy.

Najväčšie zmeny očakávame v oblasti vyučovania cudzích jazykov – anglický jazyk a nemecký jazyk, polytechnické vzdelávanie. V školskom roku 2017/2018 ponúkame pre najmenších žiakov – prvákov rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej triede.

Pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebnú pomôcku - tablet, ktorý bude  využívať na vyučovaní.

Budúcim prvákom ponúkame:

 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk,
 • špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi,
 • učebne s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi,
 • multimediálnu knižnicu s pestrým knižným fondom,
 • individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
 • volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy,
 • športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
 • internetovú žiacku knižku,
 • pobyt dieťaťa v školskom klube detí,
 • zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni (desiata, obed),
 • veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým

a umeleckým zameraním,

 • školu v prírode a lyžiarsky výcvik na druhom stupni,
 • kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.

 

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.

Súkromné základné školy

 

Súkromná základná škola   

Gemerská cesta č. 1 Lučenec

 

 

Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.

V školskom roku 2017/2018 plánujeme otvoriť dve prvácke triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. apríla (v nedeľu) od 14:00 do 17:00 hod. a 3. apríla (v pondelok) od 14:00 do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Na zápis je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Sme škola, ktorá Vám ponúka:

 • kvalitné a moderné vzdelávanie
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • príjemné esteticky upravené triedy
 • hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom dieťati
 • integrovanú formu vyučovania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
 • úzku spoluprácu s rodinou
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie metodikou CLIL od 3. ročníka (časť predmetu je vyučovaná po anglicky)
 • anglického lektora
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka
 • rozmanitú činnosť v Školskom klube detí počas celého roka
 • krúžkovú činnosť rôzneho zamerania
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
 • prípravu žiakov v 5. ročníku na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Zároveň Vás pozývame na Deň so Súkromnou základnou školou, ktorý sa uskutoční dňa 12. 3. 2017 od 14:00 do 17:00 hod. v OC Galéria na 1. poschodí v priestore Súkromných škôl a na Deň otvorených dverí dňa 23. 3. 2017 od 8:00 do 15:00 hod. v budove školy.

Kontakt: PaedDr. Mária Pálešová, t. č. 0907 309 755, mail: palesova@sgymlc.sk

Webová stránka: www.szslc.sk

 

 

Cirkevná základná škola sv. J. Bosca,

T. G. Masaryka 9 Lučenec

 

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční 3. až 4. apríla 2017  ( pondelok až utorok) v triede 4.A v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

CZŠ sv. J. Bosca je škola, ktorá môže prijať žiaka z ktoréhokoľvek obvodu, škola rodinného typu, plnoorganizovaná, ktorá žiakom ponúka:

 • výhodnú lokalitu priamo v centre mesta
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • prácu s počítačmi, tabletmi, v moderne vybavených odborných učebniach
 • formovanie žiakov po vedomostnej, umeleckej a duchovnej stránke
 • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu, rôznych exkurzií a výletov
 • školský klub detí, ktorý je v prevádzke od 6:30 – 16:30 hod.
 • pod „jednou strechou“umeleckú školu – platenie polovičného školného pre žiakov našej školy
 • rôznorodosť krúžkovej činnosti
 • individuálny prístup k žiakom  
 • rozvoj talentovaných žiakov
 • príjemný a milý prístup vyučujúcich
 • moderné vyučovacie metódy a pomôcky
 • zrekonštruované priestory

 

Kontakt: 047/43 33 787, 0915 804 553

e-mail: czslc@stonline.sk

www. czslc.sk

 

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

Čo treba vedieť pred zápisom do materskej školy...

 

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok alebo priebežne, pokiaľ je kapacita voľná. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a na  inom verejne dostupnom mieste.

Vo všetkých materských školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne: od 26. 4. 2017 do 27. 4. 2017. V  tomto termíne v  čase od 8.30 - do 11.30 hodiny sa konajú aj Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť priestory, porozprávať sa s pani učiteľkami, kamarátmi...).

Informácie pre rodičov:

Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v  materskej škole, o ktorú má záujem. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii aj na internetovej stránke mesta Lučenec www.lucenec.sk, v  sekcii Školstvo. Tiež tu nájdete zoznam a opis všetkých materských škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec s  priloženou fotodokumentáciou. Povinnou súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o  zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Do materskej školy sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v Detských jasliach, Jókaiho 13 v Lučenci. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku. Riaditeľka materskej školy je povinná vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v  ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa, respektíve poldennú prevádzku. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole a stravovanie je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č.3/2008.                                                                       Mgr. Gabriela Sarvašová, Školský úrad

 

Zoznam materských škôl so spoločným zriaďovateľom Mesto Lučenec pôsobiacich v meste Lučenec s ich krátkou charakteristikou:

 

Materská škola, Ul. Dr. Herza 375/5,  Lučenec  

Riaditeľka: PaedDr.  Iveta Filčíková         tel. 4333771  

Prevádzka: 6,30 – 16,30 hod.         

E-mail: ms.herza@lucenec.sk 

vyučovací jazyk - slovenský  

Sme štvortriedna materská škola so školskou kuchyňou, v strede mesta, rodinného  typu, ktorá sa hrdí historickou hodnotou  v podobe 1. Detskej opatrovne založenej v roku 1844. Deťom a rodičom je k dispozícii bezbariérový vstup do MŠ, sú k dispozícii  štyri samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu mesta zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí. 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie „ŠTVORLÍSTOK“ vychádza z cieľov stanovených v Štátnom vzdelávacom programe pre cieľovú skupinu – deti v MŠ – predprimárne vzdelávanie a cieľov stanovených pedagogickým kolektívom. Ponúkame: tradičné krúžky, projekt Škola podporujúca zdravie, projekt regionálna výchova, projekt Filipko s uplatňovaním prvkov environmentálnej výchovy, oboznamovanie s anglickým jazykom. Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sú zaradené do projektového programu „Budem prváčik“, ktorý sa zameriava na rozvoj kultúrnej gramotnosti. Pri rozvíjaní e-gramotnosti  (oblasť informačných technológií) pracujú s interaktívnou tabuľou a využívajú edukačné softvéry “Hurá do školy, Hravé slovíčka, Krok za krokom, Výlety šaša Tomáša.“ Našou snahou je naše projekty neustále resp. každoročne obohacovať o nové prvky na základe vízie našej MŠ, ktorá je orientovaná na deti a na školu ako celok.

Pedagogickí kolektív si vytýčil, ako stratégiu štyri základné piliere v školskom programe pod názvom

  „Vzdelávací proces v MŠ ako výchova pre úsmev, radosť, šťastie a zdravie našich detí“.

História našej materskej školy nás zaväzuje, pokračovať v poslaní  starostlivosti  o deti predškolského veku, starať sa o ich rozvoj  ako po stránke duševnej, tak aj telesnej, v súlade s požiadavkami dnešnej doby.

 

Materská škola, Ulica partizánska  273/19, Lučenec:

Riaditeľka : Mgr. Iveta Lekeňová             tel. 4333780      

Prevádzka : 6,30 – 16,30 hod.

E-mail: ms.partizanska@lucenec.sk 

vyučovací jazyk - slovenský

Materská škola sa nachádza  v strede mesta a je šesť triedna, má samostatnú školskú jedáleň.  Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka a záhradka s ovocným krovím.  Súčasťou budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na betóne sú namaľované farebné skákalky a moderné bezpečné preliezačky obohacujú život detí pri pobyte vonku Budova je zrekonštruovaná a interiéry tried sú vytvorené na báze bezprašnosti.

Názov nášho Školského vzdelávacieho programu:„ Šantivé slniečka“.

Prečo?  -sme veselé a máme radi zábavu, zvedavé, hravé, šikovné a zručné

  -sme kamaráti, športovci, maliari, speváci, tanečníci, ochranári, proste šantivé slniečka - čo sa vo svete nestratia  a stále sa tešia na nové poznatky a prekvapenia o živote.

Na základe analýzy MŠ sa do Školského vzdelávacieho programu materskej školy zapracovalo športové a environmentálne zameranie, nakoľko problematika zdravého životného štýlu, absencia športu a environmentálnej výchovy naďalej pretrváva.  Na našej materskej škole už niekoľko rokov prebieha projekt „Zelená škola“ – za spolupráce s rodičmi si skrášľujeme okolie MŠ, vysádzame zeleň. Od septembra 2016 sa realizuje projekt
„Technická škôlka“ otvorila sa aj technická trieda. Priebežne počas roka sa zapájame do iných projektov:  „Zdravé očká “, „ Zdravé zúbky “, „Eko - dni“( deň vody, zeme, mlieka, zdravej výživy,...) a športové dni.       
     Okrem odbornej starostlivosti materská škola ponúka rôzne aktivity a činnosti v krúžkoch napr. Tanečná škola Štefana Chleba, spevokol Lienky, mažoretky, práca s počítačom a interaktívnou tabuľou, angličtina hravou formou, cvičenie „ Zdravé chrbátiky“, pobyt detí v škole  v  prírode, kurz korčuľovania a plávania, sánkovačka, tvorivé dielne s rodičmi, zážitkové učenie, oberačka na vidieku, na farme, výlety a exkurzie, regionálne aktivity - tradície ( Lucia, páračky, pochovávanie basy,...).Poslaním školy je získavať poznatky, vedomosti a pripravovať deti na úspešný vstup do  základnej školy, formovať intelektuálne schopnosti deti predškolského veku vzhľadom na individuálnu osobitosť a vekovú primeranosť. Viesť ich k dodržiavaniu etických, humánnych princípov a základom zdravého životného štýlu prostredníctvom športového a environmentálneho zamerania. Týmto je naša materská škola  otvorenou inštitúciou pre deti, rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou služieb rôznej výchovno- vzdelávacej činnosti.

 

Materská škola, Štvrť M. R. Štefánika  407/12, Lučenec                                                       Riaditeľka: Mgr. Dagmar Horáčiková             tel. 4333779    

Prevádzka:  6,30  -   16,30 h.                                                             

E-mail:ms.stefanika@lucenec.sk  
vyučovací jazyk – slovenský

Zameranie materskej školy - dopravná a environmentálna výchova
Štvortriedna materská škola pavilónového typu s kapacitou 95 detí je umiestnená v strede mesta, v bezprašnom prostredí, disponuje  veľkým areálom s množstvom stromov ,zelene, preliezkami, hojdačkami a štyrmi pieskoviskami. Na školskom dvore je  vybudované dopravné ihrisko, environmentálny a pocitový chodník  .V školskom  areáli  sa nachádzajú  dva altánky, ktoré slúžia deťom na  hry a vzdelávacie aktivity.                   

Tri triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Súčasťou materskej školy je aj samostatná jedáleň a  telocvičňa.Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a  Školským vzdelávacím programom- S Bezpečkom bezpečne. V materskej škole realizujeme krúžok anglického jazyka. V zimnom období ponúkame deťom Školu v prírode. Počas roka realizujeme rôzne  aktivity a výlety, napr. výlet na hrad Modrý Kameň, prechádzku jesennou prírodou do zvieracej obory v Jelšovci a rôzne školské  akcie: Okresnú výtvarnú súťaž, výchovné koncerty, zimné radovánky, karneval, Deň matiek, bábkové divadlá, vynášanie Moreny, Deň otvorených dverí, Deň mlieka a zdravej výživy, rozlúčku s predškolákmi atď. V spolupráci s Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva ponúkame individuálne výchovné poradenstvo a saunovanie detí. V materskej škole sa poskytuje logopedická starostlivosť.

 

Materská škola Rúbanisko I  2870/16 Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Eva Balážiková         tel.047/4333776, 0907778561

Prevádzka: 6,30 – 17.00 hod.

E - mail: ms.rubanisko1@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský  

Ponúkame: .

školský vzdelávací program Školička plná pohybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zážitkové učenie a učenie vlastnou skúsenosťou. Do popredia kladie dieťa, vývinový prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi osobitosťami. Program je zameraný na rozvoj pohybovej schopnosti a telesnej zdatnosti detí

upevňovanie ľudových tradícií  hudobno-tanečným súborom Lúčik  

základy počítačovej gramotnosti a prácu  na interaktívnych tabuliach

oboznamovanie s anglickým jazykom - krúžkovou formou

logopedickú  starostlivosť 

každodenné využívanie vlastnej telocvične

2 triedy najmladších detí sú vybavené čističkami  vzduchu

materská škola disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou

krásny, zatrávnený a zalesnený školský dvor, poskytuje deťom možnosť športových aktivít ako loptové hry, softenis, floorbal,  bicyklovanie, kolobežkovanie, vozenie sa na odrážadlách, hry na  preliezkach, hojdačkách, v  zimných mesiacoch   spúšťanie sa na   klzákoch ... Každá  trieda má k dispozícii vlastné pieskovisko. V rámci spolupráce  využívame športový areál ZŠ L. Novomeského

máme dobrú spoluprácu s rodičmi a Rodičovské združenie je občianskym  združením, ktoré ako príjemca 2% z daní  používa finančné prostriedky aj na dovybavenie  školského dvora a  na  realizáciu športových podujatí

organizujeme každoročne športové podujatia, hudobnú súťaž "Malý slávik" v rámci MŠ v meste, školu v prírode, korčuliarsky kurz a iné aktivity v rámci ročných období

počas mesiaca   jún   ponúkame adaptáciu  novoprijatých detí v spoločných hrách na školskom dvore

                                                                                        

 

Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Jana Košťálová              tel.  4333783       

Prevádzka: 6,00 – 16,30 hod.

E-mail: ms.rubanisko2@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský  

Šesťtriedna materská škola je umiestnená v príjemnom nehlučnom prostredí, so zameraním na environmentálnu výchovu.

Postupne prešla výmenou okien, fasády a nového zariadenia na jednotlivých triedach.

Exteriér materskej školy je priestranný, s množstvom zelene, vybavený novými detskými ihriskami, pieskoviskami a altánkom. Celý areál je pokrytý trávnatou plochou kde si deti rozvíjajú a upevňujú motorické a kognitívne kompetencie vedúce k zdravému životnému štýlu.

 Predškolské triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou. Náš školský vzdelávací program „Hravo-zdravo“ je zameraný na výchovu a vzdelávanie zdravo sebavedomého dieťaťa, ktoré dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života v spoločnosti.

V kvalitnej odbornej starostlivosti sa zameriavame na hru, ktorá je hlavnou aktivitou a zároveň kľúčom k úspechu ako deti zaujať a motivovať. 

MŠ je zapojená do rôznych projektov – Zdravý chrbátik, Evička nám ochorela, Škola otvorená všetkým... V popoludňajších hodinách deti navštevujú krúžky – hudobno-spevácky, pohybový, výtvarný a anglický.

V spolupráci s rodičmi, starými rodičmi sa pravidelne stretávame na rôznych besiedkach, kultúrnych vystúpeniach a pracovných aktivitách. V blízkosti MŠ deti navštevujú bývalý školský majetok, kde sa  oboznamujú so starostlivosťou o koníky a iné hospodárske zvieratá.  Predškoláci si svoje teoretické poznatky následne utvrdzujú v skutočnom prostredí – v Škole v prírode alebo formou dennej exkurzie.

Počas školského roka absolvujeme množstvo rôznych akcií: bábkové divadlo, výchovné koncerty, zimné radovánky, šarkaniáda, karneval, Deň matiek, deň otvorených dverí, rozlúčku s budúcimi prvákmi.

 

Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Jaroslav Zachar              tel. 4328919      

Zástupca riaditeľa  pre materskú školu:    Mgr. Milota Ulbrichtová /dlhdobo PN/

Poverená zástupkyňa:  Mgr. Simona Krupová

E-mail: mskubinylc@gmail.com

Prevádzka: 6,30 – 16,30 hod.

vyučovací jazyk - slovenský  

Materská škola sídli na Ul. osloboditeľov v samostatnej budove s telocvičňou, jedálňou, dvomi priestrannými dvormi, veľkými preliezkami, dreveným altánkom a pieskoviskami. K základnej škole s materskou školou patrí aj telovýchovný areál s tartanovou dráhou a umelým trávnikom, ktorý využíva materská škola aj v zimnom období. Filozofia výchovy detí je zahrnutá do školského vzdelávacieho programu „Čarovná záhrada“. Deťom je poskytovaná odborná logopedická starostlivosť, športový krúžok, spevácky krúžok a krúžok anglického jazyka. Deti majú možnosť rozvíjať si svoje zručnosti aj v oblasti informačných technológií pri práci s počítačom a interaktívnou tabuľou.

Výhodou materskej školy je, že je spojeným právnym subjektom so základnou školou, vďaka čomu je pre deti prechod z materskej školy do základnej školy plynulejší.  Pedagógovia aj prostredie školy  je deťom známe zo spoločne realizovaných aktivít a zábavných popoludní.

Prihlášku do MŠ nájdete na našej webovej stránke:

https://zskubinyiho.edupage.org/files/Ziadost_o_prijatie_do_MS.pdf

 

Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda

Adresa:  Ul. Begova 26/13, 984 01 Lučenec          tel.4333788

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Péter Csúsz

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Judita Gyetvai    .
E-mail: mskarmana@gmail.com

Prevádzka: 6,30 – 16,30 hod

Názov školského vzdelávacieho programu materskej školy: „Detská záhrada“

Motto MŠ: „Každý, kto si myslí, že súčasne s jahodami dozrieva všetko ovocie, nevie nič o hrozne.“ (Paracelsus)

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským už vo svojom názve zahŕňa rôznorodosť, odlišnosť. Okrem názvu je kultúrne bohatstvo inštitúcie ešte charakteristickejšie, keďže materskú školu, okrem detí maďarskej národnosti navštevujú deti aj slovenskej národnosti.
Vlastné zameranie ŠkVP materskej školy tak obohacuje výchovu a vzdelávanie o multikultúrnu výchovu.

Našou víziou je v deťoch vzbudiť záujem o spoznávanie seba samého, vlastnej kultúry, spôsobu života, ako i kultúry iných národov. Chceme deti viesť k tolerancii, k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle. Kladenie základov systematickej multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní rešpektuje neopakovateľnú hodnotu každého dieťaťa, neprehliadnuteľnú hodnotu skupiny detí ako prirodzeného prostredia pre dieťa. Základy budúcej systematickej multikultúrnej výchovy realizujeme hlavne hrovými a zážitkovými metódami práce s deťmi.

Az óvoda igazgatója: Mgr. Csúsz Péter

Az óvodáért felelős helyettes: Gyetvai Judit

Az óvodai program címe: Gyermekkert

Mottó: „Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.” (Paracelsus)

A magyar tanítási nyelvű óvoda már nevében is hordozza a sokféleséget, s a különbözőséget. Az óvoda kulturális gazdagsága a sokszínűségében rejlik, amelyre jellemző az a tény is, hogy magyar és szlovák anyanyelvű gyermekek egyaránt látogatják az óvodát. Az óvodai programunk célja, hogy a multikulturális nevelés alapelveit betartva, felkeltsük a gyermekekben az érdeklődést önmaguk, saját kultúrájuk iránt, akárcsak más nemzetek életmódjuk, kultúrájuk iránt. Szeretnénk gyermekeinknek megtanítani a tolerancia alapjait, megismertetni és tisztelni a különböző hagyományokat, szokásokat.  Az óvodai nevelést elsősorban a játék, és az élményszintű tanulás módszereivel valósítjuk meg.

 

Základná škola s materskou školou Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Novotná        tel. 4333789

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Mgr. Adriana Kurišová

Prevádzka: 6.30 – 16.30 hod.

E-mail: mszsopatova.lc@hotmail.com

vyučovací jazyk - slovenský

Sme trojtriednou materskou školou rodinného typu, spojenou so základnou školou, nachádzajúcou sa  v príjemnom prostredí v mestskej časti Lučenec - Opatová. V uplynulých rokoch prebiehala rekonštrukcia budovy ako aj priestorov MŠ. Okolie budovy tvoria veľké trávnaté plochy, esteticky a zároveň účelovo vysadené ihličnatými a listnatými stromami a kríkmi.  Poskytujú deťom priestor na realizáciu pohybových aktivít rôzneho druhu, organizovanie športových súťaží a možnosti  plnenia prvkov enviromentálnej výchovy. Na malom dvore MŠ sú preliezky, konštrukcie pre hojdačky, šmýkačka, a dve pieskoviská. Asfaltový dvor využívame na tvorivé aktivity a dopravné aktivity - rozvíjanie dopravnej výchovy, ktoré deťom umožňujú oboznamovať sa s dopravnými značkami a jazdou na kolobežkách. V jarných mesiacoch vysádzame stromčeky a záhony v okolí MŠ, o ktoré sa počas roka staráme. Interiér školy je vybavený veľkou telocvičňou, čo nám umožňuje vykonávať pohybové aktivity bez priestorového obmedzenia, hlavne v zimnom období.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, od ktorého sa odvíja koncepcia Školského vzdelávacieho programu Zvedavé slniečka. Podľa tohto programu sa naša materská škola zameriava na zvýšené uvedomenie a citlivosť detí na problematiku prírody, životného prostredia a celej zeme

-     rozvíjaním schopností získať informácie o prírode 

                                                           skúmaním, pozorovaním

-učením sa o prírode v prírode

-rozvíjaním návykov u detí súvisiacich so zdravím

      životným štýlom

okrem toho ponúkame:

- vzdelávanie metódou práce na elektronickej tabuli,

- upevňovanie ľudových tradícií,

- stravovanie vo vlastnej školskej jedálni. 

Tešíme sa na Vás a ak sa pre nás rozhodnete, dúfame, že splníme Vaše očakávania.

 

Deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je venovaná odborná starostlivosť v Materskej škole pri Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci a v Špeciálnej materskej škole internátnej, K. Supa 48 v Lučenci. Zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica.

 

Špeciálna materská škola ktorej súčasť je Centrum špeciáno-pedagogického poradenstva Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci

Riaditeľka: PaedDr. Elena Herédy   tel.047/4332237              

Prevádzka: 6,30 – 16,30      

E-mail: dic-lc@mail.t-com.sk

Špeciálna materská škola v strede mesta, s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne vzdelávanie v špeciálnych triedach pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa orientuje na základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky pre úpravu prostredia triedy, modifikáciu obsahu vzdelávania, aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, špecifikácie organizácie a foriem vzdelávania, požiadavky zabezpečujúce kompenzačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky, zabezpečenie servisu rôznych odborníkov pod jednou strechou. Materská škola tiež poskytuje svojim klientom denne rehabilitačnú starostlivosť, ktorú vykonáva fyzioterapeut. V triedach je maximálny počet 10 detí.  Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy je k 1. septembru školského roka na základe predchádzajúcich vyšetrení a odporúčania lekára . Prijatie  počas  školského roka je možné len v prípade voľnej kapacity.

Žiadosti. môžu podávať zákonní zástupcovia detí od 30.apríla  do 31.mája 2017. Bližšie informácie sú na webovom sídle školy www.specmslc.sk.

 

Špeciálna materská škola internátna Karola Supa 48 Lučenec

Riaditeľka: PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD.      tel.047/4331459

Prevádzka: 7,30 – 16,00  

E-mail: zsiplc@pobox.sk

web: www.zsisplc.edupage.org

Materská škola je organizačnou zložkou Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím internátnej. V nezávislom hodnotení v r. 2013 v rámci SR naša špeciálna materská škola dosiahla najvyššie hodnotenie. Poskytuje poldennú, celodennú, aj týždennú výchovnú starostlivosť. Nachádza sa v príjemnom prostredí  na kraji mesta s novovybudovaným detským ihriskom a pieskoviskom. Všetky okná sú vymenené, triedy sú zariadené prevažne novým nábytkom.  Deti sa vzdelávajú podľa programu Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na rozvoj komunikačnej schopnosti stimulačnými rozvíjajúcimi programami. Deti majú k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej výchovy, počítačovú miestnosť, telocvičňu, psychomotorickú miestnosť a miestnosť s interaktívnou tabuľou. Denne sa poskytuje individuálna logopedická intervencia  kvalifikovanými logopédkami, je poskytovaná  komplexná psychologická diagnostika a terapia. V triedach je maximálny počet 10 detí.  Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy internátnej je k 1. septembru školského roka na základe žiadosti zákonného zástupcu a predchádzajúceho špeciálnopedagogického -  logopedického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. Prijatie  počas  školského roka je možné len v prípade voľnej kapacity.

 

 

 

Zápis detí do materských škôl zápis.pdf zápis.pdf (222.6 kB)
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl Zápis detí do prvého ročníka základných škôl.pdf Zápis detí do prvého ročníka základných škôl.pdf (534.4 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka