Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na na funkciu riaditeľa/riaditeľkyVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec

s predpokladaným nástupom od 25. októbra 2017.

 

Požadované predpoklady:

               Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“

bezúhonnosť,

zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

-          znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,

doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

profesijný životopis,

písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 05.05. 2017 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta

 

Súbor na stiahnutie VK_MŠ_DrHerza.pdf VK_MŠ_DrHerza.pdf (409.5 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka