Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na na funkciu riaditeľa/riaditeľkyVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme                      

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:

Základnej školy, Ul. Vajanského 2844/47, Lučenec

(plno organizovaná základná škola s roč. 1.- 9.) s predpokladaným nástupom od 18. júla 2017

 

Požadované predpoklady:

               Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

bezúhonnosť, 

zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka.

 

Iné predpoklady:

-          znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

osobnostné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

profesijný životopis,

písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica  novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  5. 5. 2017  do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy, Ul. Vajanského 2844/47, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

 

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka