Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 19. zasadnutie MsZVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

 

25.04.2017 /utorok/ o 15.00 hod.

v priestoroch Radnice, v zasadacej miestnosti na prízemí

 

Program:

1. Otvorenie - schválenie programu

2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016

Predkladateľ : JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

5. Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2016, Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2016 a Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2016

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

6. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec na rok 2017

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

7. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru v roku 2017

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2017

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2016

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2016

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

12. Schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 3007/2008 uzavretej medzi SPOOL a.s. a MEPOS s.r.o. zo dňa 30.07.2008

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti SPOOL a.s

13. Žiadosť o úver zo ŠFRB na „Obnovu bytového domu, 16 bj., Komenského, vchod č.: 24, Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved. odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január - marec 2017

Predkladateľ : JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

15. Informatívna správa o podpise Memoranda o porozumení medzi mestom Lučenec a spoločnosťou Lazarski, s.r.o.

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová, zastupujúca vedúca kancelárie primátorky

16. Návrh na udelenie ocenenia Čestné občianstvo mesta pre Violu Rozáliu Fischerovú

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová, zastupujúca vedúca kancelárie primátorky

17. Interpelácie poslancov

18 Návrhy a podnety poslancov

19. Rôzne

20. Diskusia

21.Záver

 

 

PhDr. Alexandra Pivková v.r.

primátorka mesta


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka