Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.Wágnera pre Ing.Peter SabóVytlačiť
 

 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  48/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Wágnera, nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

-  časť  pozemku o výmere cca 112,0 m2 z  parcely CKN č.1440/6 vo výmere 263 m2, záhrada vedenej  na LV Mesta Lučenec č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, ako „prípad hodný osobitného zreteľa“ pričom   dôvodom tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti je zníženie nákladov na zabezpečenie pravidelnej údržby prístupovej komunikácie- pozemku   k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a  tento je pre Mesto Lučenec inak nevyužiteľný a nepotrebný.

za kúpnu cenu : 10,-- €/m2

pre  kupujúceho : Ing. Peter Sabó, rod. Sabó, nar.06.02.1983   a manž. Katarína Sabóová rod.Kurtiniaková nar.12.01.1988,spoločne bytom  Ulica Alexandra Wágnera  3015/8 A,   984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka