Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemok pre účely letnej terasy na Námestí republiky v Lučenci pre Annu Lajtošovú - LAFONTAIN.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.60/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

 prenajať časť pozemku vo výmere 66 m2 z  parcely CKN č.2655/7zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV Mesta Lučenec č.5414 za účelom prevádzkovania  letnej  terasy situovanej na Námestí republiky  v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  - poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky

za cenu nájmu :   34,50 €/m2 počas letnej sezóny za mesiace máj – september

                               1,--  €/mesačne  mimo letnej  sezóny za mesiace   október- apríl

na dobu nájmu :  3 roky

pre  nájomcu:  Anna Lajtosová – LAFONTAIN, 985 58 Radzovce 309, IČO: 50 797 239  

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka