Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice zámocká pre Invictum, s.r.o., LučenecVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 65/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice zámocká  nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6299/2 o výmere 128 m², záhrada a parcelu CKN č.6300/2 vo výmere 42 m²,zastavané plochy, spolu vo výmere 170 m², ktoré vznikli oddelením z parcely  EKN č.3291/1  o výmere 5311 m², zastavané plochy,  vedenej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec na základe Geometrického plánu č. 36049905-41/2017 zo dňa  24.03.2017 vypracovaným spoločnosťou Reality Trading spol. s r.o.,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemky v prírode tvoria priľahlé časti k  pozemkom  vo  vlastníctve žiadateľa a  budú súčasťou projektového zámeru vybudovania prístupovej komunikácie do areálu kaštieľa v Malej Vsi ,    zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľných pozemkoch,  

za kúpnu cenu 12,–€ za 1 m², ( pri celkovej odkupovanej výmere 170 m² je celková kúpna cena 2 040,– € )

pre kupujúceho : Invictum, s.r.o., Erenburgova 15, 984 01 Lučenec, IČO:48 010 715, zastúpená  Ing.Lukášom Halmom,  MAE   konateľom spoločnosti 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  


English version
Magyar verzió

32926161

Úvodná stránka