Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania - zníženie energetickej náročnosti MŠVytlačiť
 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obstarávateľa : www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 2. Poschodie č. dverí 317

Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár

Telefón: +421905777935

E-mail: vojtech.ottmar@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

 

II. OPIS

Názov zákazky: Vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska.
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu materskej školy v rozsahu na realizáciu stavby.

Jedná sa o zníženie energetickej náročnosti MŠ.

Zameranie skutkového stavu.
Architektúra ( Tepelná izolácia striech a obvodového muriva, výmena okien, rekonštrukcia a zateplenie podláh)

Ústredné kúrenie – výmena vykurovacích telies, výmena rozvodov kúrenia, výmena a izolácia rúr diaľkového vykurovania.

Výmena a zateplenie rozvodu vody a prívodu TÚV.

Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a elektrických rozvodov.

PD v rozsahu na realizáciu stavby 8 sád, 2x na CD , 6x rozpočet a 2x  výkaz výmer

 

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE
predloženia ponuky: Možnosť  Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Obhliadka budovy MŠ: V pracovných dňoch od 8.00 do 15.00.  Záujemca sa hlási u Ing. Ottmára č. t. 0905777935.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  19 850,00  EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:  19.05.2017,  Čas: do 12:00 hod.

doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené  v bode l. tejto výzvy. Na obálku uviesť : „NEOTVÁRAŤ PD na MŠ Partizánska“.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2017.

 

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

v predmete zákazky 1. Doklad (kópia) o oprávnení podnikať  (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

2. Návrh ceny  vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka.

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

Projektová dokumentácia bude realizovaná v čase od  máj/2017 do  jún/2017

v súlade s usmernením Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 - § 565 obchodného zákonníka

 

Obchodné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a z rozpočtu Mesta Lučenec.  Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služby, splatnosť faktúry je  60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí projektovej dokumentácie diela.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

V Lučenci 04.05.2017

 

PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                     primátorka mesta


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka