Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 20. zasadnutie MsZVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci 20.06.2017 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch Radnice, v zasadacej miestnosti na prízemí

 

Program:

 

1. Otvorenie - schválenie programu

2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Lučenec – návrh.

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. xx/2017 o obmedzení/zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Lučenec- návrh

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, ved. oddelenia vnútornej správy

6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2017
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

7. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2018, 2019, 2020

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

9. Krytá plaváreň Lučenec – investičný zámer

Predkladateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10.Ponuka Slovenského futbalového zväzu na financovanie modernizácie futbalového štadiónu Lučenec

Predkladateľ: Mgr. Pavol Baculík, viceprimátor mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2016, schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na rok 2017

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s.

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti SPOOL a.s.

12. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2016 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Predkladateľ : Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

Spracovateľ : Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

13. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2016 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Predkladateľ : Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

Spracovateľ : Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

14. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločnosti Veolia Energia Lučenec akciová spoločnosť

Predkladateľ : Ing. Eva Balážová PhD., poslankyňa mestského zastupiteľstva

Spracovateľ : Ing. Eva Balážová PhD., poslankyňa mestského zastupiteľstva

15. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Lučenec.

Predkladateľ:PhDr. Magdaléna Káčeríková,ved.odd.školstva, soc.vecí, kultúry a športu

Spracovateľ :PhDr. Magdaléna Káčeríková,ved.odd.školstva, soc.vecí, kultúry a športu

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie

Predkladateľ : JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavný kontrolór mesta

18. Schválenie predloženia žiadosti o NFP "Predškolské zariadenie pre integráciu detí - rekonštrukcia objektu p.č. 1969 typ "C" – Ul. M. Rázusa, Lučenec (spolufinancovanie mesta 331 964,85 € )

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

19.Schválenie predloženia žiadosti o NFP za 5 ZŠ (ZŠ Ulica Vajanského, ZŠ s MŠ J. Kármána, ZŠ s MŠ Kubínyiho nám., ZŠ M.R. Štefánika, Haličská 8, ZŠ L. Novomeského) - spolufinancovanie mesta 10 387,26 €

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

20. Zmena a doplnok č. 30 Územného plánu mesta Lučenec – zmena funkčného využitia územia z nezastavaného územia - lesného fondu pre funkčné využitie KO – územie pre nie nebezpečný odpad.

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

21. Návrh Memoranda o porozumení medzi The Europe and China Friendly Chamber a mestom Lučenec

Predkladateľ: Ing. Eva Balážová PhD., predseda Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

22.Návrh Dohody medzi Správou Admiralitného obvodu Sankt-Peterburga (Ruská federácia) a Magistrátom mesta Lučenec (Slovenská republika) o obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej spolupráci

Predkladateľ: Ing. Eva Balážová PhD. predseda komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová, asistentka primátorky pre medzinárodnú spoluprácu a implementáciu projektov

23. Schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 30072008 uzavretej medzi SPOOL a.s. a MEPOS s.r.o. zo dňa 30.07.2008

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric , predseda predstavenstva a.s. SPOOL

Spracovateľ: Mgr. Bibiana Hulinová

24.Prerokovanie žiadosti futbalového klubu ŠK Novohrad s predĺžením podnájmu pre futbalový klub ŠK Novohrad na obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s.

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti SPOOL a.s.

25. Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2017-2018

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s.

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti SPOOL a.s.

26. Zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Lučenci- návrh

Predkladateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy

Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy

27. Schválenie zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Lučenec a internej normy Požiarneho poriadku Mesta Lučenec

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Milan Chamula, autorizovaný bezpečnostný technik

28. Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová, zastupujúca vedúca kancelárie primátorky

29. Hymnická pieseň o meste Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd.školstva, soc.veci,kultury a športu

Spracovateľ : Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, tajomníčka ZPOZ

30. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na II. polrok 2017

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Mgr. Mária Sárová, sekretárka primátorky

31. Interpelácie poslancov

32 Návrhy a podnety poslancov

33. Rôzne

34. Diskusia

35. Záver


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka