Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice skladištná pre Miroslava LékehoVytlačiť
 

 

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.89/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

 

odpredať z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti - pozemky v lokalite Ulice skladištná konkrétne :

-   parcelu  CKN č.6051/32 o výmere 439 m2, zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec   a

 -  parcelu CKN č.6051/34 o výmere 968 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je oddelená v zmysle GP č.36624039-63/2017 zo dňa 27.4.2017 z parciel CKN č.5936/8 o výmere  245 m2 a CKN 6051/1 o výmere  6319 m2  , zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

spolu vo výmere 1407 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je majetko -právne vysporiadanie pozemkov pod nehnuteľným majetkom vo  vlastníctvom žiadateľa

za kúpnu cenu: 10,--€/m2

pre  kupujúceho : Miroslav Léke, rodený Léke, nar.: 03.05.1981, Ulica zámocká 50/1, 984 01 Lučenec

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  23.06.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka