Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemky v lokalite Rapovská cestaVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 76/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

-odpredať   nehnuteľnosti - pozemky :

- parcelu registra „C“ parcelné číslo 7431/7 o výmere 17201 m², orná pôda, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 32616881-098/2017 z 19.6.2017, vypracovaným Geodet - Ing. Ján Šága oddelením z parcely registra „C“ parcelné číslo 7431/6 o výmere 33348 m², orná pôda zapísanej v katastri nehnuteľností Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec nadobudnutá kúpou od spoločnosti KOBRA spol. s.r.o.

- parcelu registra „C“ parcelné číslo 7431/8 o výmere 2225 m², orná pôda, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 32616881-098/2017 z 19.6.2017, vypracovaným Geodet - Ing. Ján Šága oddelením z parcely registra „E“ parcelné číslo 2662 o výmere 4639 m², orná pôda zapísanej v katastri nehnuteľností Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za účelom následného odpredaja pre budúceho investora z dôvodu realizácie jeho investičného zámeru v súvislosti s vybudovaním prevádzky strojárenskej výroby

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových 100 pracovných miest v Lučenci

za kúpnu cenu : 10,00 €/ 1m2 , spolu za celú odkupovanú výmeru 19.426 m², kúpna cena predstavuje sumu 194 260,– €,

pre kupujúceho:   SKL Cuting, s.r.o. IČO: 43 891 934 so sídlom :Výrobný areál 346, 991 03 Pôtor,  štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Kachnič – konateľ

 

V Lučenci  dňa  30.06.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

ďalšie dni

Sobota 18.11. - 30.11.
Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec
0901 961 094
Sobota 18.11. - 30.11.
Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka