Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

PROPOZÍCIE XXI. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 24. 11. 2017 Vytlačiť
 

PROPOZÍCIE XXI. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 24. 11. 2017

Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ

Termín: október - november 2017

Poslanie a cieľ súťaže:

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej litera-túry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Zásady súťaže:

 • Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.
 • Vekové kategórie:

I.  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl

II.  kategória :    V. - VI. ročník základných škôl

III.  kategória : VII. - IX. ročník základných škôl

IV.  kategória: stredné školy

V.   kategória : dospelí

 • Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.
 • Časový limit – maximálne  pre

                                I. II. kat. – 4 min

    III. kat. – 5 min.

IV. kat. -  6 min.

      V. kat. -  6 min.

      Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať.

 • Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

Priebeh súťaže:

 • Súťaž začína základnými kolami - triednymi,  školskými príp. obvodovými. Z týchto kôl víťazi postupujú do regionálnych kôl. Počet postupujúcich z regionálnych kôl do celoslovenského kola: z každej kategórie jeden.
 • Školské kolá súťaže organizujú jednotlivé školy.
 • Regionálne kolá - Regionálne osvetové strediská v SR
 • Celoslovenské kolo – Mestský úrad Lučenec.
 • Okresné resp. oblastné kolá odporúčame uskutočniť do 25. októbra 2017 a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť usporiadateľovi celoslovenskej súťaže.
 • Termín nahlásenia súťažiacich:

do celoslovenského kola súťaže písomne do 31. 10. 2017, (meno súťažiaceho, kategória, adresa). Súťažný text je potrebné zaslať písomne v stanovenom termíne.

              Adresa: Mestský úrad

                             oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu

                             Bc. Renáta Libiaková Peržeľová      

                             Novohradská ul. 1,

                             984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782

                             Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk Finančné zabezpečenie:

Finančné zabezpečenie:

Triedne, školské a regionálne kolá súťaže si zabezpečí každý región sám. Celoslovenskú súťaž finančne zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. Zabezpečíme recitátorom stravu, cestovné.  

Ceny účastníkom:

Ceny /diplomy, vecné ceny/ zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Na celoslovenskom kole môžu byť udelené aj ďalšie ceny – Cena primátorky mesta Lučenec, Cena Matice slovenskej, Cena Novohradského osvetového strediska.

Porota si vyhradzuje právo pridelenia mimoriadnych cien od právnických osôb, ale cenu od fyzickej osoby prenecháva na udelenie darcovi.

Harmonogram podujatia :

24. novembra 2017 /piatok/  :

09.00 – 10.00 hod. - prezentácia

10.00 -  10.15 hod. - prijatie účastníkov súťaže

10.20 – 13.00 hod. - priebeh súťaže

13.00 – 13.30 hod. - rozborový seminár pre recitátorov

14.00 -  15.00 hod. -  slávnostné vyhlásenie výsledkov

15.00 – 16.00 hod. -  recepcia

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka