Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice GagarinovaVytlačiť
 

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.162/2017 zo dňa  24.10.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova  nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :

-parcelu  CKN č. 5663/91 vo výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá  vznikne odčlenením z parcely EKN č. 7058/1 vo výmere 3899 m2 evidovanej  na LV Mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec na základe  Geometrického plánu č.50134647-99/17 od spoločnosti GEOMET REALITY s.r.o., Svätoplukova 2, Lučenec zo dňa 23.8.2017

ako:  prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, že pozemok v prírode tesne susedí s pozemkom a stavbou vo vlastníctve žiadateľky, zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere 19 m² je celková kúpna cena 190, –€ )

pre kupujúceho :  Jarmila Kubečková,rod.Ružinská  nar.05.03.1961 bytom, Ulica Gagarinova 2958/12, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  30.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka