Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky - Monitoring médiíVytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                             
Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo: Ulica novohradská  č. 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 6007004001/5600
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová
Telefón: 047/4307221
E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk
 
2. Predmet obstarávania:
Monitoring médií

3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie informácií (Slovensko, mesto Lučenec) z monitorovania
verejných informačných zdrojov (celoplošná a regionálna periodická tlač, spravodajské
a publicistické relácie televízneho a rozhlasového vysielania, internetové spravodajské servery a spravodajské agentúry) každý pracovný deň do 08.00 hod. formou odoslania dát
elektronickou cestou.

4. Miesto dodania predmetu obstarávania:
e-mailové adresy zadané obstarávateľom

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
od 1.1.2018 do 31.12.2018

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.
Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe
odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.

7. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

9. Cena a spôsob určenia ceny:
-    cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí
zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
-    cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba
a výška DPH, cena s DPH
-    žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
-    cenovú ponuku na predmet zákazky
-    fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk do 12.12.2017 do 13.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Monitoring médií – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad,Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.
Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:
13.12.2017; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01
Lučenec
 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s vyhotovením a dodaním monitoringu.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode
č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena
presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 06.12.2017

PhDr. Alexandra  Pivková
      primátorka mesta


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka