Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemky pre účely vybudovania parkovacích státí - REVITAL SK s.r.o.Vytlačiť
 

  

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 200/2017 zo dňa  12.12.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-prenajať pozemok parcely CKN č. 604/184 o výmere 518 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV Mesta Lučenec č. 5424, k. ú. Opatová, Okres Lučenec, Obec: Lučenec

Nájom pozemku sa schvaľuje pre účely vybudovania spevnených parkovacích miest na celej ploche mestského pozemku p. č. 604/184 o výmere 518 m2 s výnimkou 2 priznaných vstupov v šírke 1 x 5,0 m  a 1 x 6 m 

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Za dôvod tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať vybudovanie parkovacích miest prístupných pre verejnosť  24 hodín denne bezodplatne s podmienkou, že parkovacia plocha od Ulice parašutistov nebude oplotená a jej sprístupnenie na účely verejného parkovania bude časovo zhodné so skolaudovaním objektu na podnikateľské účely  /provizórne spevnené parkovacie plochy/.  Definitívna povrchová úprava parkovacích plôch bude zrealizovaná do 2 rokov po skolaudovaní objektu na podnikateľské účely.

za cenu nájmu: 1,00 - EUR /rok

na dobu nájmu : určitú , t. j. na 20 rokov

v prospech:  REVITAL – SK , s.r.o., IČO: 475179401, Partizánska 655/2A, 985 11 Halič

 

V Lučenci  dňa  15.12.2017 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka