Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Vytlačiť
 

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:

Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

(plno organizovaná základná škola s roč. 1.- 9.) s predpokladaným nástupom od mája 2018

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

-znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 6. profesijný životopis,
 7. písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 8. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica  novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  26.01.2018  do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Lučenci dňa  05.01.2018.

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta Lučenec

vyhlásenie výberového konania vyhlásenie výberového konania.pdf vyhlásenie výberového konania.pdf (132.5 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka