Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Vytlačiť
 

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:

Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

(plno organizovaná základná škola s roč. 1.- 9.) s predpokladaným nástupom od mája 2018

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

-znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 6. profesijný životopis,
 7. písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 8. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica  novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  26.01.2018  do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Lučenci dňa  05.01.2018.

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta Lučenec

vyhlásenie výberového konania vyhlásenie výberového konania.pdf vyhlásenie výberového konania.pdf (132.5 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

ďalšie dni

Piatok 30.3.
Lekáreň na Rúbanisku
Rúbanisko II.Q
047 4330697
Sobota 31.3.
Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec
0901 961 094
Sobota 31.3.
Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka