Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multimediálna informačná tabuľa do exteriéruVytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov:  Mesto Lučenec

Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec

IČO:      00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Hrnčiarová

Telefón: 047/4331513

E-mail: michaela.hrnciarova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

„Multimediálna informačná tabuľa do exteriéru“ - tovar

3. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je multimediálna informačná tabuľa do exteriéru v počte 2 ks s nasledovnými parametrami pre každú tabuľu:

- veľkosť tabule –  max. veľkosť 1945 x 1240 mm z liatiny/hliníka

- umiestnenie v exteriéri s vhodnou operačnou teplotou a dostatočným osvetlením v noci

- numerická klávesnica na výber jazykovej mutácie a informácii o jednotlivých pamiatkach, viacjazyčný návod k obsluhe, LCD displej, osvetľovacia LED lišta

- zhotovenie mapy mesta Lučenec a zvukový záznam o jednotlivých vybraných pamiatkach v mape v počte max. do 30, výroba až 30 ks 30 sekundových videospotov o pamiatkach

-  štúdiová nahrávka zvuku vo vybraných jazykových verziách vo všetkých troch jazykových mutáciách

- predvoľba 3 jazykových mutácií /slovenský, anglický a maďarský jazyk/

- súčasťou zákazky je mobilná aplikácia  o meste Lučenec a okolí – v OS iOS a Android – obsahujúca informácie z informačnej tabule

- vlastný know-how použitý pri zabezpečení multimediálnej informačnej tabule

- dodávka, inštalácia, sfunkčnenie tabulí

Mesto Lučenec ako verejný obstarávateľ zabezpečí pre realizáciu umiestnenia predmetu zákazka nasledovné služby, ktoré nebudú predmetom zákazky:

- zabezpečenie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení

- realizácia elektrickej prípojky

- poskytnutie podkladov o meste Lučenec a jeho okolí pre tvorbu informačných tabulí

4. Miesto dodania predmetu obstarávania: Mesto Lučenec – Námestie republiky a Kubínyiho námestie.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: do 31.08.2018

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom.

7. Rozdelenie predmetu obstarávania

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: áno – riešenia po stránke kvalitatívnej a cenovej, pričom predmet zákazky zostáva nezmenený a tiež nemôže sa prekročiť predpokladaná hodnota predmetu zákazky.

9. Cena a spôsob určenia ceny:

  • cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky – v súvislosti s dodaním kompletného tovaru vrátane dopravy a inštalovania
  • cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH.
  • žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

10. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 18 333 EUR bez DPH

11. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

- preukázanie kvalifikácie a skúseností zamestnancov uvedeného dodávateľa s predmetom zákazky

-  návrh/náčrt multimediálnych informačných tabúľ

12. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.01.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke na adrese: Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1, Lučenec číslo dverí 158

Obálku označte heslom „Multimediálna informačná tabuľa – neotvárať“

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

13. Otváranie obálok s ponukami: 30. 01. 2017

Miesto otvárania obálok s ponukami: Ulica Novohradská 1,  984 01 Lučenec

14. Hodnotenie ponúk:

Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s predmetom zákazky, kvalita produktu a tiež preukázanie kvalifikácie a skúseností dodávateľa za stanovených podmienok.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 11.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponuka nespĺňa podmienky verejného obstarávateľa alebo ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa

V Lučenci, dňa 11. 01. 2018

                                                                            

                                                                                          PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                              primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multimediálna informačná tabuľa do exteriéru VO - výzva - interaktívna tabuľa final.pdf VO - výzva - interaktívna tabuľa final.pdf (399.2 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka