Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

Na  základných  školách zriadených v meste  Lučenec  sa zápis do prvého ročníka

 uskutoční v termíne od 8. apríla 2018 (nedeľa) do 11. apríla 2018 (streda)

Presný termín a miesto  určí  riaditeľ príslušnej školy.

Postup pri zápise  dieťaťa do prvého ročníka  musí byť v súlade s § 20 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

 1. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (rodič, opatrovník, ...) s dieťaťom, ktoré sa narodilo v období od 01.09.2011 do 31.08.2012. V prípade že dieťaťu bol v minulom roku udelený odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis (aj keď navštevuje nultý ročník v základnej škole) – jedná sa o deti narodené pred dátumom 01.09.2011.

Ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt zostáva na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole („kmeňová škola“) na území SR, kde mu bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí.

 1. Zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 2. Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.
 3. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto. V takomto prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.
 4.  Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta Lučenec, je možné tiež  len na voľné miesta, a to spravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.
 5. Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín a to najneskôr do 20.04.2018.
 6. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

ŠKOLY ZRIADENÉ MESTOM LUČENEC

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47,  Lučenec

 

telefón: 047 45 12 692

mobil: 0915 816 587

e-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk

web: www.zsvajanlc.edu.sk

facebook: @zsvajanskeholc

riaditeľka školy: Jana Kamenská

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch: 9. – 10. apríla 2018 od 1400 do 1700 hod.

V školskom roku 2018/2019  otvárame prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a informatiky.

       Čo Vám ponúkame v našej škole:

 • nádherný zdravý zelený areál podporujúci vzťah k prírode
 • nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy
 • škola úspešne zapojená v projektoch: medzinárodný projekt - Erasmus+IT Akadémia,  Zdravá škola, Ovocie do škôl, Digiškola, Školské prírodné záhrady - Záhrada, ktorá učí, Modré školy a iné
 • pobyty v európskych mestách partnerských škôl
 • rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
 • v bežnom vyučovaní využívanie počítačov, notebookov, tabletov a interaktívnych tabúľ s pripojením na internet v každej triede
 • anglicky hovoriaceho lektora počas celého školského roka
 • projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch
 • popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, ale aj celoslovenskej
 • výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried,  jazierok, zelenej strechy
 • upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí nášho regiónu
 • plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
 • školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga
 • kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi
 • školský klub detí v prevádzke od 6.00 do 17.00 so všestrannou výchovnou činnosťou v siedmich oddeleniach
 • viac ako 50 záujmových krúžkov podľa záujmu dieťaťa – napr. jazykový, šachový, spevácky, tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom časopise Bzučoviny, výtvarný, Maškrtníček, loptové hry a mnohé iné
 • možnosť výuky anglického jazyka v popoludňajších hodinách v súkromnej jazykovej škole v našich priestoroch
 • rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch so zameraním na džudo, futbal, stolný tenis a hip-hop

Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 € na predpisové zošity. Veríme, že naša škola vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.

Vaše dieťa pripravujeme na úspešnú budúcnosť. Ďakujeme za dôveru.

 

ZŠ, Haličská cesta 1493/7, 984 03  Lučenec

 

Vyučovací jazyk - slovenský

Riaditeľstvo Základnej školy  Haličská cesta 1493/7  Lučenec oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch 9. - 10. apríla v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove školy. Na zápis príďte spolu s dieťaťom, prineste si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k overeniu správnosti  údajov k zápisu.

Viac informácií nájdete na webovej stránke školy,

Telefón: 047/4333791, e-mail: skola@zshal7lc.edu.sk

Vízia našej školy  ,,Dobrá škola je tá, do ktorej deti chodia rady,,

Poloha školy: V centre mesta, v blízkosti mestského parku. Škola má dve budovy prepojené strešnou prístavbou v rozsiahlom areáli s trávnatými plochami, enviro altánok  a jazierko. Budúcim prvákom ponúkame:

 1. športové vyžitie: multifunkčné ihrisko, veľké športové ihrisko, bežecká dráha, detské dopravné ihrisko
 2. učebne s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, notebookmi,  využívanie tabletov
 3. špecializovanú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov
 4. možnosť komunikácie s učiteľom prostredníctvom portálu Komenský
 5. internetovú žiacku knižku
 6. automat na mlieko, školský bufet
 7. DOD pre budúcich prvákov – bližšie info prostredníctvom materských škôl
 8. organizovanie škôl v prírode, výletov, lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií
 9.  Zameranie školy:
 1. zaručujeme odbornosť a kvalifikovanosť pedagógov
 2.  zvýšenú pozornosť venujeme informatike a anglickému jazyku
 3. špecializovaný pedagóg sa venuje vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou skupinovej integrácie v predmetoch SJL, Mat.,
 4.  odborná starostlivosť sa venuje aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou integrácie so špeciálnym pedagógom
 5. individuálny prístup sa uplatňuje aj k žiakom so špecifickými poruchami / slabý zrak, dysgrafia, dyslexia / prítomnosťou  asistentiek  učiteľa/.

Školský klub detí

ŠKD pracuje pod názvom Slniečko v šiestich oddeleniach. ŠKD je v prevádzke od 6. 30 hod. do 17. 00 hod. Stravovanie je denne zabezpečené v zrekonštruovanej ŠJ.V popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky pod vedením ped. pracovníkov podľa záujmu detí. Do výchovného programu je zakomponovaná  relaxačná činnosť i príprava na vyučovanie.

Mgr. Klučiarovská Katarína

zástupkyňa školy, poverená vedením školy

 

Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

 

Čas a miesto zápisu: 9. a 10. apríla 2018 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A.

Deň otvorených dverí: 5. apríla (štvrtok) 9.00-12.00 hod., 7. apríla (sobota) 9.00 -12.00 hod.

Kontakt: Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec, telefón: 047/4333648, e-mail: zsstefanikalc@gmail.com, web:  www.zsstefanikalc.edupage.org

kontaktná osoba – Mgr. Gabriela Aláčová (riaditeľka ZŠ, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk)

Čo ponúkame:

 • kvalitný inovovaný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
 • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
 • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka,
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,  možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
 • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
 • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka,
 • korčuliarsky výcvik v 1. a 2. ročníku, plavecký výcvik v 3. a 5. ročníku, lyžiarsky výcvik v 4. a 7. ročníku, 
 • Program vyučovania šťastia – témy: Vďačnosť, Dobré skutky podporujúce šťastie, Radosť z maličkostí, Odpustenie, ...
 • organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
 • odborná činnosť inkluzívneho tímu – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg a 7 asistentiek učiteľa,
 • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zo strany vyučujúcich a inkluzívneho tímu,
 • individuálny rozvoj nadaných žiakov,
 • úzka spolupráca s CPPPaP,
 • podpora prevencie v oblasti predchádzania výskytu sociálno-patologických javov,
 • príprava žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
 • odborné učebne s modernými informačno - komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
 • pestrá ponuka krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, umelecké krúžky, Včelársky krúžok, šachový krúžok, tanečný a iné),
 • činnosť školského parlamentu,
 • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.,
 • organizovanie letných táborov počas prázdnin,
 • bohatá zbierka knižných titulov v školskej knižnici,
 • Športová akadémia Mateja Tótha.

Veľký dôraz kladieme na podporu sociálnych zručností žiakov, čitateľskú gramotnosť, zameriavame sa na schopnosť riešiť konflikty, kritické myslenie a podporu zodpovednosti mladých ľudí.

Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé inovatívne prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

 

ZŠ Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec

 

      V zmysle cieľa „ Otvárať myseľ, meniť životy “ pristupujeme ku každému žiakovi ako k originálu, ktorý si zaslúži našu maximálnu pozornosť a ústretovosť.

Už od prvého ročníka sa zameriavame na rozvoj zručností v anglickom jazyku, v práci s počítačmi a technikou a rozvoj športovej kultúry detí.

     Vo výchovno–vzdelávacom procese okrem klasických tried využívame aj moderné odborné učebne cudzích jazykov, či informatiky a techniky.  S interaktívnymi tabuľami, tabletmi a notebookmi sa žiaci stretnú a pracujú s nimi  už od 1. ročníka.

Tradičné vyučovanie nie je jediná forma v procese učenia sa. Skupinové a blokové vyučovanie, či vyučovanie plné zážitkov, nie sú výnimkou už ani v prvom ročníku.

     Okrem rozvoja ducha sa venujeme aj rozvoju tela, na čo máme vytvorené vynikajúce podmienky v podobe 2 telocviční, posilňovne, miestnosti na gymnastiku a judo. Našou pýchou je krásny športový areál s 300 m tartanovou dráhou, vrhačským sektorom a multifunkčným ihriskom. Sídli u nás MAC Redox, Klub Judo Katsudo, Klub pohybu-gymnastika a v zime ŠK Novohrad, čo vítajú hlavne rodičia, že školu a tréning v športovom klube majú na jednom mieste. V škole pracuje množstvo rôznorodých záujmových útvarov, v ktorých majú žiaci možnosť rozvíjať svoj talent a záujmy. ŠKD tvorí 5 oddelení s prevádzkou 6:30 – 17:00 hod. V prvom ročníku máme ako jediný v meste hodinu telesnej výchovy zameranú na zdravý chrbát. Žiaci na základe odporúčania lekára majú možnosť navštevovať hodiny zdravotnej telesnej výchovy. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

    Stravovanie žiakov je realizované v školskej jedálni. V budúcom školskom roku  chceme ponúknuť výber z dvoch jedál. Žiaci majú možnosť mliečnej desiaty a výdatného obeda, ktorý je v čase 11:30 – 13:45 hod. Okrem toho funguje školský bufet s rôznymi šalátmi, mliečny automat Rajo a automat s bezkofeínovými nápojmi.

Tím odborných zamestnancov - školský psychológ, špeciálny pedagóg a výchovný poradca -sú v čase konzultačných hodín k dispozícii  a radi poradia a pomôžu.

Výrazné miesto v škole má aj školská knižnica, v ktorej sa uskutočňujú rôzne  podujatia zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

     V škole pracuje žiacky parlament. Organizujeme množstvo mimoškolských podujatí, pri ktorých nezastupiteľnú úlohu zohráva OZ Rodičov a priateľov ZŠ Ladislava Novomeského, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu.

     Organizujeme zájazdy pre najúspešnejších žiakov, lyžiarske a plavecké kurzy, školu v prírode. V školskom roku 2018/2019 chceme zorganizovať lyžiarsky aj pre ročníky 1. - 4. Spolupracujeme s partnerskou školou v poľskom Tešíne.

  Naša škola, ako jediná v meste, organizuje 10 dňový letný tábor so zameraním na komunikáciu v anglickom jazyku, prácu s tabletmi, tvorenie videí a rozvoj športu.

     V budúcom školskom roku teda ponúkame našim prváčikom tri triedy so zameraním na rozvoj anglického jazyka, techniky, pohybu, triedy s interaktívnou technikou, školský klub detí s množstvom podujatí ako aj s  letnou činnosťou, množstvo záujmových útvarov a vynikajúce pani učiteľky, zážitkové vyučovanie v blokoch, tímový duch práce v škole. Ak nám dáte dôveru, vytvoríme podmienky pre slobodný a tvorivý prejav Vašich detí, budeme rozvíjať ich talent a schopnosti, komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti, pozitívnu pracovnú atmosféru a urobíme všetko preto, aby zažili pocit úspechu.

Tešíme sa na Vás v dňoch 9. a 10. apríla 2018 od 13.00 do 17.00 hodiny.

Kontaktné údaje:  www.zslnlc.sk

                             zslnlc@gmail.com

                              047 / 43 33 793

 

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

 

 • vyučovací jazyk- slovenský
 • 9. a  10. apríl 2018, od 13:30 do 17:00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí
 • 11. apríl 2018 od 14:00 do 15:30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami - autizmus
 • kontakt: Ulica bratrícka 355/19, Lučenec; tel.: 4333789, zs.opatova@post.sk, web stránka: www.zsbratlc.edu.sk, fb: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19, Lučenec – Opatová, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Novotná – riaditeľka školy, mobil: 0911 890076, mail: novotnamgr@gmail.com
 • Prečo si vybrať našu školu?

-sme školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším počtom žiakov v triedach, ponúkame tiež vzdelávanie žiakov s autizmom v dvoch špeciálnych triedach,

- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,

- výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské ihrisko) s využívaním najnovších cvičebných náradí a pomôcok ( futbal, florbal, basketbal, bedminton, ping-pong,....),

- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom, ponúkame logopedickú starostlivosť priamo na škole,

- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy s využitím IKT (všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, PC, internetom, wifi...), a moderných didaktických pomôcok, zmodernizovaná počítačová učebňa,

- počas vyučovania žiaci využívajú modernú školskú knižnicu,

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka už od 1.ročníka ZŠ, vyučovanie jazyka inovatívnymi metódami,

- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa – futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,

- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov, množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nie len pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a priateľov školy,

- Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou ( návštevy rôznorodých podujatí – galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) – 06:30 – 07:45 hod., 11:40 – 16:30 hod.,

- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nie len o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).

Pracovné zošity a učebnice pre 1.ročník – 15,00  EUR

Zároveň Vás srdečne pozývame na "Deň otvorených dverí" - dňa 23.marca 2018 od 9.00 hod. do 15.00 hod., príďte a zažite atmosféru našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM"

 

ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda

 

Ul. J.Kármána 25/5, Lučenec

Tel: 047/4333792

Dátum zápisu: 9. apríla 2018 o 15.00 hod.

A beíratkozás ideje: 2018. április 9-én 15.00 órakor

„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať našim deťom, sú korene a krídla“

Čo to znamená?

 • vzdelávať sa v materinskom jazyku v škole, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Banskobystrickom kraji
 • celodenné vzdelávanie s modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ
 • naučiť sa tri jazyky
 • získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov
 • získať počítačové zručnosti
 • navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

Ez mit jelent?

 • anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
 • külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,
 • megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni
 • oktatást játékosan új módszertani segédeszközökkel, interaktív táblák segítségével,
 • külföldi cserediák-programban való részvételt
 • a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,
 • délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben.

 

ŠKOLA CIRKEVNÉHO ZRIAĎOVATEĽA

 

Cirkevná základná škola sv. J. Bosca, T. G. Masaryka 9, 984 01  Lučenec

 

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok) v priestoroch školy v čase od 13,00 hod. - 16,30 hod.

CZŠ sv. J. Bosca je plnoorganizovaná škola, ktorá môže prijať žiaka z ktoréhokoľvek obvodu. Sme škola rodinného typu, ktorá žiakom ponúka:

 • kvalitné vzdelávanie porovnateľné so štátnymi školami rovnakého typu,
 • zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálnych hodnôt,
 • možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách  Cirkevnú základnú umeleckú školu pod jednou strechou (platenie polovičného školného pre žiakov našej školy),
 • výhodnú lokalitu priamo v centre mesta,
 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,
 • rozvíjanie IKT zručnosti v moderne vybavených učebniach (počítačová, tabletová),
 • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho a korčuliarskeho kurzu, školy v prírode,  rôznych exkurzií a výletov na území Slovenska i v zahraničí,
 • školský klub detí, ktorý je v prevádzke od 6,30 – 7,45 hod. a 11,40 – 16,30 hod.,
 • rôznorodosť krúžkovej činnosti podľa záujmu detí a rodičov,
 • množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nielen pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov a starých rodičov,
 • individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami,
 • predchádzanie  výskytu sociálno–patologických javov,
 • rozvoj a prácu s  talentovanými a nadanými  žiakmi,
 • činnosť školského parlamentu,
 • úspešné  zapojenie sa do projektov Zelená škola, Fyzika hrou, Digiškola, Profesionálna orientácia žiakov, Školské ovocie, ...
 • rozvoj prírodovedných predmetov, čitateľskej a finančnej gramotnosti,
 • podporu zdravého životného štýlu.

Zároveň Vás srdečne pozývame na  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: dňa 23. marca 2018 od 8:00 hod. do 13:30 hod.  V prípade záujmu Vás radi privítame aj v iný termín.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme!

Kontakt: 047/43 33 787, 0915 804 553

www. czslc.sk

e-mail: skola@czslc.sk,

 

ŠKOLY SÚKROMNÝCH ZRIAĎOVATEĽOV

 

Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1 Lučenec

 

Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.

V školskom roku 2018/2019 otvárame v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v  dňoch 8. apríla 2018 (v nedeľu) od 14:00 h do 17:00 h a 9. apríla 2018 (v  pondelok) od 14:00 h do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Sme škola, ktorá Vám ponúka:

 • kvalitné vzdelanie
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • príjemné esteticky upravené triedy
 • hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom dieťati
 • integrovanú formu vyučovania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
 • úzku spoluprácu s rodinou
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie metodikou CLIL od 3. ročníka (časť predmetu je vyučovaná po anglicky)
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber ruský a nemecký jazyk)
 • rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
 • krúžkovú činnosť rôzneho zamerania
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
 • prípravu žiakov v 5. ročníku na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 21. marca 2018 od 8:00 h do 15:00 h v budove školy.

Kontakt: PaedDr. Mária Pálešová, t. č. 0907 309 755, mail: palesova@sgymlc.sk

Webová stránka: www.szslc.sk

 

Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Nám. Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec

 

Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 9.04.2018 – 10.04.2018 v čase od 13:00 – do 16:30 hod. v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

Informácie k zápisu : osobne v škole u riaditeľky školy Mgr. Lenky Dymovej, zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Janky Brodnianskej alebo na telefónnom čísle 047/4512034, aj na našej webovej stránke www. zskubinyiho.edupage.org

Naša základná škola má bohatú históriu v rámci vzdelávania  a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Od 1.09.2017 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým je Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.  Zmena zriaďovateľa predstavuje výrazný zásah do fungovania školy.

Najväčšie zmeny očakávame v oblasti vyučovania cudzích jazykov – anglický jazyk a nemecký jazyk, polytechnické vzdelávanie. Najlepším žiakom školy chceme poskytnúť výmenné pobyty do Nemecka a odmeny /relaxačný pobyt Novolandia Rapovce/. V školskom roku 2018/2019 ponúkame pre najmenších žiakov – prvákov rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej triede. Pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebné pomôcky zdarma.

Budúcim prvákom ponúkame:

 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk,
 • špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi,
 • učebne s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi,
 • multimediálnu knižnicu s pestrým knižným fondom,
 • individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
 • volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy,
 • športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
 • internetovú žiacku knižku,
 • pobyt dieťaťa v školskom klube detí,
 • zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni (desiata, obed),
 • veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým a umeleckým zameraním,
 • školu v prírode a lyžiarsky výcvik na druhom stupni,
 • kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka