Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Vytlačiť
 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

EU ESF OP LZ.png

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ


Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06.04.2018 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky č.321,
 II. poschodie na Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č.1.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť do kancelárie prvého kontaktu ( prízemie ) alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem ( TP ).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.03.2018 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
* žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
* životopis uchádzača,
* doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
* uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
* čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.1
* súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:
- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.2
Výberové kritériá na pozíciu TP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
3. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miesto výkonu práce sú lokality v meste Lučenec – Ulica tkáčska, Ulica lúčna, Zvolenská cesta, ubytovňa Rúbanisko a ďalšie, kancelária TSP v priestoroch mestského úradu. 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2018

Popis práce TP:3
- asistencia  terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. 
- aktívne vyhľadávanie  a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií smerujúcich k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádzanie  osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka, 
- podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie
a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne spracovanie výkonu svojej práce.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
1 Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná. 
2 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.
3 Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

 

Oznámenie o výberovom konaní TP 2018 Oznámenie o výberovom konaní TP 2018.pdf Oznámenie o výberovom konaní TP 2018.pdf (179.7 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka