Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Aktuálne informácie

Podnikatelia

Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického krajaVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že Mesto Banská Bystrica vytvorilo  Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF BB)

Informačno-poradenské centrum bolo zriadené s cieľom zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch  (EŠIF).

Kontakt

Mesto Banská Bystrica
Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického kraja
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Web: mesto.banskabystrica.sk/informacno-poradenske-centrum-pre-esif.phtml?id5=27723

E-mail: ipc@banskabystrica.sk

Mgr. Adriana Čížová
koordinátorka
Tel.: 048/ 4330 146
E-mail: adriana.cizova@banskabystrica.sk

 

Ing. Lívia Chaľová
referentka
Tel.: 048/ 4330 147
E-mail: livia.chalova@banskabystrica.sk

 

Mgr. Viktória Štepigová
referentka
Tel.: 048/ 4330 145
E-mail: viktoria.stepigova@banskabystrica.sk

 

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Konzultačné hodiny:

Pondelok:     7.30 - 15.30

Utorok:         7.30 - 15.30

Streda:          7.30 - 16.00

Štvrtok:         7.30 - 15.30

Piatok:          7.30 - 15.00

 

 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01Vytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnenými žiadateľmi sú nasledovné subjekty, ktoré musia spĺňať podmienku byť vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
· fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov
podnikatelia – fyzické a právnické osoby musia disponovať minimálne 1 účtovnou závierkou za posledné ukončené účtovné obdobie
· vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle § 2 ods. 4 predmetného zákona
· gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy
· mimovládne neziskové organizácie
Oprávnenými žiadateľmi pre aktivitu podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance) sú:
· stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.
Poznámka:
Oprávnenými žiadateľmi nie sú inštitúcie podľa § 4 ods. 1 písmena c) zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujúce kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpism.

Finančný príspevok bude prijímateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) a so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 18.1.2017 (zosúladené s textom výzvy)

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 20.3.2017 (zosúladené s textom výzvy)

Výzva tvorí prílohu oznamu!

LINK

https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/


 
 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu LučenecVytlačiť
 

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a o aktuálnych výzvach EŠIF a o ďalších možnostiach získania finančných zdrojov (napr. informovanie o aktuálnych výzvach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a pod.).

Všetky informácie o aktuálnych výzvach Vám mesto Lučenec sprístupní priebežným zverejňovaním na webovej stránke www.lucenec.sk v „Podnikateľskom okienku“. Pravidelne prosím sledujte uvedenú sekciu na webe mesta.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na kontaktnú osobu: Ing. Želmíru Kolimárovú, vedúcu oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie, t.č. 47/4307104.


 
 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.Vytlačiť
 

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.

Výška investície pri malom a strednom podniku musí byť minimálne 100 000 €, pri veľkom podniku 200 000 €vytvorenie 10 pracovných miest.

Grant môže byť poskytnutý pri MSP až do výšky 55 % oprávnených nákladov. Dotácia na vytvorené pracovné miesta môže byť 30 000 € na 1 pracovné miesto.

Projekty, ktoré sú podporované investičnou pomocou spadajú do oblasti priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienkou žiadosti o dotácie je história podnikateľa minimálne 1 rok.

Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v peňažných prostriedkoch, a to:

a) dotácia alebo grant,

b) príspevok,

c) úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru,

d) úhrada časti úveru,

e) návratná finančná výpomoc poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,

f) zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade s trhovými podmienkami.

 

Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, a to:

a) štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,

b) úľava na dani,

c) úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných sankciách,

d)predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,

e) poradenská služba poskytnutá bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,

f) odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky.

 

Viac informácií získate na stránke Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu:

http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/statna-pomoc

Kontaktovať môžete projektového konzultanta : Ing. Slavomíra Mikolaja, MBAE

mail: mikolaj@granty.sk ,telefón: +421 907 109 118.

 

Prípadne kontaktujte Ing. Želmíru Kolimárovú, vedúcu oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie Mestského úradu v Lučenci, telefón: 047/4307104.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

ďalšie dni

Utorok 29.8.
Lekáreň na Rúbanisku
Rúbanisko II.Q
047 4330697
Streda 30.8. - 31.8.
Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec
0901 961 094
Streda 30.8. - 31.8.
Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  


English version
Magyar verzió

34281185

Úvodná stránka