Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne informácie

Podnikatelia

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiachVytlačiť
 

Od 18. septembra 2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:  Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach.

 

Dokument je k dispozícii na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12063

 


 
 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch SRVytlačiť
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR.

 

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ: 50 000 000 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. september 2017

Typ výzvy: otvorená

Oprávnené územie: najmenej rozvinuté okresy SR

Uzávierky hodnotiacich kôl: 1. kolo - 15.11.2017, 2. kolo - 15.01.2018, ďalšie kolá - 15-ty deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

 

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovovania existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa menej náročný.

 

Informačné semináre pre žiadateľov k výzve sa uskutočnia v dňoch 03.10.2017 v Lučenci a 04.10.2017 v Prešove.

 

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk, resp. prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.


 
 

Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického krajaVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že Mesto Banská Bystrica vytvorilo  Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF BB)

Informačno-poradenské centrum bolo zriadené s cieľom zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch  (EŠIF).

Kontakt

Mesto Banská Bystrica
Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického kraja
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Web: mesto.banskabystrica.sk/informacno-poradenske-centrum-pre-esif.phtml?id5=27723

E-mail: ipc@banskabystrica.sk

Mgr. Adriana Čížová
koordinátorka
Tel.: 048/ 4330 146
E-mail: adriana.cizova@banskabystrica.sk

 

Ing. Lívia Chaľová
referentka
Tel.: 048/ 4330 147
E-mail: livia.chalova@banskabystrica.sk

 

Mgr. Viktória Štepigová
referentka
Tel.: 048/ 4330 145
E-mail: viktoria.stepigova@banskabystrica.sk

 

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Konzultačné hodiny:

Pondelok:     7.30 - 15.30

Utorok:         7.30 - 15.30

Streda:          7.30 - 16.00

Štvrtok:         7.30 - 15.30

Piatok:          7.30 - 15.00

 

 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01Vytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnenými žiadateľmi sú nasledovné subjekty, ktoré musia spĺňať podmienku byť vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
· fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov
podnikatelia – fyzické a právnické osoby musia disponovať minimálne 1 účtovnou závierkou za posledné ukončené účtovné obdobie
· vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle § 2 ods. 4 predmetného zákona
· gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy
· mimovládne neziskové organizácie
Oprávnenými žiadateľmi pre aktivitu podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance) sú:
· stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.
Poznámka:
Oprávnenými žiadateľmi nie sú inštitúcie podľa § 4 ods. 1 písmena c) zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujúce kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpism.

Finančný príspevok bude prijímateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) a so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 18.1.2017 (zosúladené s textom výzvy)

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 20.3.2017 (zosúladené s textom výzvy)

Výzva tvorí prílohu oznamu!

LINK

https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/


 
 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu LučenecVytlačiť
 

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a o aktuálnych výzvach EŠIF a o ďalších možnostiach získania finančných zdrojov (napr. informovanie o aktuálnych výzvach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a pod.).

Všetky informácie o aktuálnych výzvach Vám mesto Lučenec sprístupní priebežným zverejňovaním na webovej stránke www.lucenec.sk v „Podnikateľskom okienku“. Pravidelne prosím sledujte uvedenú sekciu na webe mesta.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na kontaktnú osobu: Ing. Želmíru Kolimárovú, vedúcu oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie, t.č. 47/4307104.


 
 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.Vytlačiť
 

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.

Výška investície pri malom a strednom podniku musí byť minimálne 100 000 €, pri veľkom podniku 200 000 €vytvorenie 10 pracovných miest.

Grant môže byť poskytnutý pri MSP až do výšky 55 % oprávnených nákladov. Dotácia na vytvorené pracovné miesta môže byť 30 000 € na 1 pracovné miesto.

Projekty, ktoré sú podporované investičnou pomocou spadajú do oblasti priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienkou žiadosti o dotácie je história podnikateľa minimálne 1 rok.

Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v peňažných prostriedkoch, a to:

a) dotácia alebo grant,

b) príspevok,

c) úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru,

d) úhrada časti úveru,

e) návratná finančná výpomoc poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,

f) zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade s trhovými podmienkami.

 

Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, a to:

a) štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,

b) úľava na dani,

c) úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných sankciách,

d)predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,

e) poradenská služba poskytnutá bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,

f) odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky.

 

Viac informácií získate na stránke Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu:

http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/statna-pomoc

Kontaktovať môžete projektového konzultanta : Ing. Slavomíra Mikolaja, MBAE

mail: mikolaj@granty.sk ,telefón: +421 907 109 118.

 

Prípadne kontaktujte Ing. Želmíru Kolimárovú, vedúcu oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie Mestského úradu v Lučenci, telefón: 047/4307104.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka