Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Pozvánka na 30. zasadnutie MsZVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 30. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 23.10.2018   /utorok/  o 15.00 hod. v priestoroch  Radnice,   v zasadacej miestnosti  na prízemí

Predbežný program:

1. Otvorenie  -  schválenie programu

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola  plnenia  uznesení

Predkladateľ : JUDr.  Eva  Szabóová,  hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  JUDr.  Eva  Szabóová,  hlavný kontrolór mesta

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 10/2009 o udeľovaní ocenení mestom Lučenec, schválené uznesením MsZ č. 96/20009 dňa 23.06.2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2012 schváleného uznesením MsZ č. 113/2012 dňa 28.08.2012 – návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, ved. oddelenia  vnútornej správy

5. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 3/2017 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy usporiadané mestom Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2018

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, ved.odd.ekonomiky a majetku mesta

7.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiac  september  2018
Predkladateľ: JUDr.  Eva  Szabóová,  hlavný kontrolór
Spracovateľ:  JUDr.  Eva  Szabóová,  hlavný kontrolór

9. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Lučenec  na roky 2016 - 2021

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing.Ivana Jasenková Olšágová, ved.odd.školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                

10. Zaradenie  Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne na Ul. F.Lehára do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania   a pracovísk  praktického   vyučovania  MŠVVaŠ“

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing.Ivana Jasenková Olšágová, ved.odd.školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                

11. Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Meste Lučenec s prítomnosťou MRK – súhlas s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

12. Wifi pre Teba v meste Lučenec - súhlas s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

13. Zavedenie triedeného zberu odpadu a prevencia zdravia v lokalite Rapovská križovatka - súhlas s predložením Žiadosti o poskytnutie dotácie

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

14. Územný plán mesta Lučenec  - Zmeny a doplnky č. 34“ –   zmena funkčného využitia územia: lokalita A – z občianskej vybavenosti na zmiešané mestské, lokalita B – z bývania mestského v bytových domoch na zmiešané mestské, lokalita C – z priemyselnej výroby na zmiešané mestské, lokalita D – zo športu a rekreácie (nerealizované) na územie pre nie nebezpečný odpad (zberňa odpadov), lokalita E – zo zmiešaného mestského na priemyselnú výrobu (nezávadnú).

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

15. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorke mesta – návrh

Predkladateľ : Ing.  Igor  Korniet,  prednosta  MsÚ

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia  vnútornej správy

16. Návrhy a podnety poslancov

17. Interpelácie poslancov

18. Záver

   

 

                                                                   PhDr. Alexandra Pivková   v.r.

                                                                             primátorka mesta


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Ľadovo - 15.11.2018 07:00 do: 15.11.2018 18:00Vytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Ľadovo - 15.11.2018 07:00 do: 15.11.2018 18:00 Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (423.5 kB)

 
 

Región Neogradiensis v spolupráci s mestom Lučenec vyhlasuje: Výzvu č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD. Vytlačiť
 

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg

Dňom 11.10.2018 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis už druhú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke www.produktnovohrad.sk.

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 19.11.2018. 

O značku sa môžu uchádzať remeselnící, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).

Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:

 • remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné....)
 • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,...)
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...

 

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.

Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD – žiadosť“.

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 26.11.2018 do 30.11.2018. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok. (Certifikačná komisia menovaná predsedníčkou združenia Región Neogradiensis z .p. o. má 7 stálych členov a 2 externých členov - odborníkov, podľa zamerania aktuálnej výzvy).

V I. kole sa nám podarilo úspešne certifikovať 11 záujemcov o certifikáciu svojich produktov:

Ondrej Gajdoš, Vidiná - Med a výrobky z medu

Emília Meszárosová, Fiľakovo - Mydlá z kozieho mlieka a nechtívková masť

Katarína Schonová, Polichno - Medy

Helena Rohožníková, Trebeľovce - Med a výrobky z medu

Ľubica Mitterová, Želovce - Medovníčky od Ľubice

SKLODEKOR SZILÁGYI, s.r.o.Lučenec - Maľované, gravírované a dekorované sklo

Peter Kanda, Vidiná - Medy

Jaroslava Bolyóšová, Trebeľovce - Muľka - Med a výrobky z medu

Jana Sláviková, Lučenec - Krížiková výšivka aplikovaná na rôznych materiáloch

VÍNO NATURAL Domin α Kušický, Veľký Krtíš - „Víno – akostné odrodové víno“

Esencie života, s. r. o., Lučenec - Novohradská výšivka v ľudovom odeve a novohradský čepiec., Ľanové vrecko na chlieb


 
 

Oznam o zahájení stavebných prác - Stojiská polopodzemných kontajnerov Vytlačiť
 

 Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec – pilotný projekt   “.

Predpokladaný termín realizácie stavebných prác :

      zahájenie  v 41. týždni  2018

      ukončenie  v 44. týždni 2018.

Miesto stavby : Rúbanisko III/2 jestvujúce kontajnerové stanovište

                           Ulica Novohradská 10 jestvujúce kontajnerové stanovište

                           Ulica Adyho 5 jestvujúce kontajnerové stanovište

    Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov  a  ostatných  dotknutých subjektov sídliacich v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác.

Za pochopenie ďakujeme

                                                                                                  mesto Lučenec

 


 
 

Pomôžte! Zbierka športových potrieb Vytlačiť
 

Pomôžte ! Máte funkčné športové potreby – lopty, bicykle, lyže, korčule  a pod., ktoré niekomu urobia radosť ? Neváhajte,  prineste ich na Mestský úrad, oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu, č. dv.  147 do 11.12.2018. Zozbierané športové potreby budú odovzdané na pomoc deťom  zo  sociálne  slabších rodín pre rozvoj športu.


 
 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobuVytlačiť
 

Mesto Lučenec vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu

        Cieľom súťaže je ponúknuť záujemcom  možnosť prezentovať sa,  využiť  tvorivosť a talent a tak aktívne tráviť voľný čas v rodine, škole , kluboch a pod. Je to príležitosť prispieť vlastnou tvorbou   k vianočnej atmosfére,  poskytnúť  priestor na prezentáciu výrobcom jedinečných ozdôb, ktoré budú súčasťou vianočnej výzdoby v meste.

                                                                     PODMIENKY ÚČASTI

 • Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec, alebo kolektív.
 • Súťažené práce sa nevracajú.
 • Súťažiaci zhotovia vianočnú ozdobu z ľubovoľného materiálu, ktorý je vhodný aj do exteriéru s možnosťou upevnenia na vianočný strom v meste Lučenec.
 • Vianočné ozdoby spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné doručiť do 11.12.2018  osobne, resp. poštou na  adresu : 

                                         Mestský úrad

                                               oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

                                               Bc. Renáta Libiaková Peržeľová

                                               Novohradská ul. č. 1

                                               984 01 L u č e n e c

                                               Slovenská republika

                                               Tel. číslo : 0421/ 047/4307232

Obálku označte heslom      „  súťaž Najkrajšia vianočná ozdoba “

 • Vybrané vianočné ozdoby budú ocenené. Súťažiaci si prevezmú ceny počas konania podujatia Vianočné posolstvo dňa 13.12.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihláška do súťaže

/prosíme priložiť k zhotovenej vianočnej ozdobe/.

Meno a priezvisko súťažiaceho : ......................................................................................

Bydlisko :............................................................................

Telefonický kontakt :...........................................  Email : ........................................................                                                                                                 

Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov spolu so zaslaním vianočnej ozdoby do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

                                                         .........................................                                                                          podpis súťažiaceho                                                                               (zákonného zástupcu)


 
 

Pozvánka na slávnostné prijatie jubilantovVytlačiť
 

Mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci                                                             

           Vážení spoluobčania,  mesto Lučenec , Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci pozýva všetkých, ktorí sa v mesiacoch september a október 2018 dožívajú  životných jubileí 75, 80,85, 90 a viac rokov do radnice mesta.

Prijmite prosím  pozvanie  na slávnostné prijatie jubilantov, ktoré sa  uskutoční

dňa 27. októbra 2018 o 15.30 hod.

v priestoroch Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č.1.

      V prípade, že máte záujem o prijatie v priestoroch radnice, oznámte nám to prosím do 22.10.2018 na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Ul. Novohradská 1, 984 01 Lučenec.   

      Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ  Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, kancelária číslo dverí 147, číslo tel. 047/4307232, mobil: 0905 614 782, e-mail renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk.

         Tešíme sa na stretnutie

                                                                               PhDr. Alexandra Pivková                                                                                                               primátorka mesta 


 
 

Jedinečná publikácia „Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“je už v predaji Vytlačiť
 

Kto bol Jan Jiskra z Brandýsa? Kde sa konala Bitka pri Lučenci?To všetko sa dozviete v jedinečnej publikácii od autora Jozefa Klindu: Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci. 
Knihu vydalo mesto Lučenec a aj napriek rozsiahlosti (472 strán a 1722 obrázkov, erbov a máp) ju ponúkame vo výhodnej cene 25 €. Zakúpiť si ju môžete v Mestskom informačnom centre, Ulica Dr. Herza 1, Lučenec.

Kniha Bitka pri Lučenci.jpg

 


 
 

Propozície súťaže o najkrajší príbeh, alebo báseň s témou - Výnimočné Vianoce Vytlačiť
 

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž  o najkrajší  príbeh, alebo  báseň  s témou - Výnimočné Vianoce

Termín zaslania prác:  do 30.  novembra 2018

Poslanie a cieľ súťaže:                                                                                   Neopakovateľnú atmosféru Vianoc , najkrajší vianočný  zážitok vyjadriť umeleckým slovom – poéziou, popr. prózou a tak viesť  deti a mládež , ako aj širokú verejnosť k bližšiemu vzťahu k literatúre, poskytovať priestor na popularizáciu vlastnej tvorby, podporovať talent mladých autorov. 

 • Vekové kategórie:

I.  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl

II.  kategória :    V. - IX. ročník základných škôl

III.  kategória : stredné školy

IV.  kategória:  dospelý

Zásady súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci všetkých vekových kategórií.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci aj kolektív. 
 • Podmienkou je napísať vianočný príbeh max. v počte 60 riadkov, popr. báseň s vianočnou tematikou max. 4 strofy /formát A4/. Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/.
 • Súťažné práce je potrebné poslať v 3 kópiách s uvedením názvu, mena autora, bydliska, adresy, tel. kontakt  / u žiakov a študentov adresy školy /  
 • Jednotlivec, škola zasiela maximálne tri  vybrané práce do súťaže z každej kategórie
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota.
 • Písomné príspevky späť nezasielame .
 • Súťaž bude vyhodnotená do 15.12.2018, kde si víťazi prevezmú ceny.
 • Výsledky súťaže zverejníme na stránke mesta www.lucenec.sk

Priebeh súťaže:

 • Termín zaslania prác do 30. 11. 2018, (meno súťažiaceho, kategória, adresa, telefonický kontakt ). Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/ v stanovenom termíne na adresu s priloženou prihláškou do súťaže : 

                             Mestský úrad

                             oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu

                             Bc. Renáta Libiaková Peržeľová     

                             Novohradská ul. 1,

                             984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782

                             Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                                          

Ceny účastníkom:

Ceny  zabezpečí  organizátor súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v kategórii poézia a próza . Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, popr. udeliť mimoriadnu cenu.

Prihláška

do súťaže vo vlastnej tvorbe Výnimočné Vianoce

 

Meno a priezvisko súťažiaceho  : .........................................................................................

Bydlisko :............................................................................

Telefonický kontakt : .........................................................

Veková kategória : .............................................................

Názov súťažného textu :  ...............................................................                                                         

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Organizátorovi súťaže Výnimočné Vianoce súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.  

                                          

               .........................................

                                                     podpis súťažiaceho    

                                                       / zákonného zástupcu/

Náležitosti k súhlasu so spracovaním osobných údajov

Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad ,Novohradská ul. č. 1, Lučenec

Kontakt, zodpovedná osoba: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk

Prenos údajov do tretej krajiny nebude.

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle archivačného poriadku

Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva súťažiaceho  k jeho osobným údajom:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci  kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese Organizátora,
 • Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Súťažiaci  má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac október 2018Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                          Koordinátor: Kováč Tibor                                                                             

Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:     

01.10.2018/pondelok/       /11/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

02.10.2018/utorok/            /14/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

03.10.2018/streda/            /12/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

04.10.2018/štvrtok/           /14/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

05.10.2018/piatok/            /9/                                          Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

08.10.2018/pondelok/       /11/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

09.10.2018/utorok/            /14/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

10.10.2018/streda/            /12/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

11.10.2018/štvrtok/           /14/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

12.10.2018/piatok/            /9/                                          Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

15.10.2018/pondelok/       /11/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

16.10.2018/utorok/            /14/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

17.10.2018/streda/            /12/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

18.10.2018/štvrtok/           /14/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

19.10.2018/piatok/            /9/                                          Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

22.10.2018/pondelok/       /11/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

23.10.2018/utorok/            /14/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

24.10.2018/streda/            /12/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

25.10.2018/štvrtok/           /14/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

26.10.2018/piatok/            /9/                                          Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

29.10.2018/pondelok/       /11/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

31.10.2018/streda/            /12/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.10.2018/pondelok/       /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

02.10.2018/utorok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

03.10.2018/streda/             /5/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

04.10.2018/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

05.10.2018/piatok/            /3/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

08.10.2018/pondelok/       /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

09.10.2018/utorok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

10.10.2018/streda/             /5/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

11.10.2018/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

12.10.2018/piatok/            /3/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

15.10.2018/pondelok/       /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

16.10.2018/utorok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

17.10.2018/streda/             /5/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

18.10.2018/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

19.10.2018/piatok/            /3/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

22.10.2018/pondelok/       /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

23.10.2018/utorok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

24.10.2018/streda/             /5/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

25.10.2018/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

26.10.2018/piatok/            /3/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

29.10.2018/pondelok/       /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

31.10.2018/streda/             /5/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

02.10.2018/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.10.2018/streda/             /8/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.10.2018/štvrtok/           /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.10.2018/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

08.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.10.2018/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.10.2018/streda/             /8/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.10.2018/štvrtok/           /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.10.2018/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

15.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.10.2018/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.10.2018/streda/             /8/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.10.2018/štvrtok/           /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.10.2018/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

22.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.10.2018/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.10.2018/streda/             /8/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.10.2018/štvrtok/           /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.10.2018/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

29.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

31.10.2018/streda/             /8/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.10.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

02.10.2018/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

03.10.2018/streda/             /5/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

04.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

05.10.2018/piatok/            /5/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

08.10.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.10.2018/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

10.10.2018/streda/             /5/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

11.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

12.10.2018/piatok/            /5/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

15.10.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.10.2018/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

17.10.2018/streda/             /5/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

18.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

19.10.2018/piatok/            /5/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

22.10.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

23.10.2018/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

24.10.2018/streda/             /5/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

25.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

26.10.2018/piatok/            /5/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

29.10.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

31.10.2018/streda/             /5/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.10.2018/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

02.10.2018/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

03.10.2018/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

05.10.2018/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

08.10.2018/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.10.2018/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.10.2018/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

12.10.2018/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

15.10.2018/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.10.2018/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.10.2018/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

19.10.2018/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

22.10.2018/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.10.2018/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.10.2018/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

26.10.2018/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

29.10.2018/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

31.10.2018/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.10.2018/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

02.10.2018/utorok/            /9/                                          LIDL, Poliklinika

03.10.2018/streda/             /12/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

04.10.2018/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

05.10.2018/piatok/            /10/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

08.10.2018/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

09.10.2018/utorok/            /9/                                          LIDL, Poliklinika

10.10.2018/streda/             /12/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

11.10.2018/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

12.10.2018/piatok/            /10/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

15.10.2018/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

16.10.2018/utorok/            /9/                                          LIDL, Poliklinika

17.10.2018/streda/             /12/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

18.10.2018/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

19.10.2018/piatok/            /10/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

22.10.2018/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

23.10.2018/utorok/            /9/                                          LIDL, Poliklinika

24.10.2018/streda/             /12/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

25.10.2018/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

26.10.2018/piatok/            /10/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

29.10.2018/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

31.10.2018/streda/             /12/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

 

Koordinátor: Markovič Jozef           

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

02.10.2018/utorok/            /6/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

03.10.2018/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

04.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

05.10.2018/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

08.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

09.10.2018/utorok/            /6/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

10.10.2018/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

11.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

12.10.2018/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

15.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

16.10.2018/utorok/            /6/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

17.10.2018/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

18.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

19.10.2018/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

22.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

23.10.2018/utorok/            /6/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

24.10.2018/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

25.10.2018/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

26.10.2018/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

29.10.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

31.10.2018/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.10.2018/pondelok/       /8/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

02.10.2018/utorok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

03.10.2018/streda/             /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

04.10.2018/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

05.10.2018/piatok/            /6/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

08.10.2018/pondelok/       /8/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.10.2018/utorok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

10.10.2018/streda/             /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

11.10.2018/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

12.10.2018/piatok/            /6/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

15.10.2018/pondelok/       /8/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.10.2018/utorok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

17.10.2018/streda/             /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

18.10.2018/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

19.10.2018/piatok/            /6/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

22.10.2018/pondelok/       /8/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.10.2018/utorok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

24.10.2018/streda/             /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

25.10.2018/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

26.10.2018/piatok/            /6/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

29.10.2018/pondelok/       /8/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

31.10.2018/streda/             /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.10.2018/pondelok/       /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

02.10.2018/utorok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

03.10.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

04.10.2018/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

05.10.2018/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

08.10.2018/pondelok/       /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.10.2018/utorok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

10.10.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

11.10.2018/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

12.10.2018/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

15.10.2018/pondelok/       /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.10.2018/utorok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

17.10.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

18.10.2018/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

19.10.2018/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

22.10.2018/pondelok/       /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.10.2018/utorok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

24.10.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

25.10.2018/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

26.10.2018/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

29.10.2018/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

31.10.2018/streda/             /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Juhaniak Botoš – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Kováč R.  - Lučenec časť Opatová

Markovičová - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

Nedeľa, sviatky

hlavný ťah v meste t.j.od Tržnice, Kubínyiho námestie, Masarykova ulica smerom k Nemocnici

bočné ulice od Masarykovej ulici t.j. Zlatá ulička po Úrad práce, Železničná ulica po stanicu, Novohradská ulica po kino Apollo,   ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

Rúbanisko I., II., III.

Opatová

 

06.10.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh, Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 5

07.10.2018:   Markovič, Knisa, Rendek, Botoš, Oláh, Oláhová

 

13.10.2018:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh, Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 5

14.10.2018:   Bartoš, Kováč, Kováč R., Korová, Juhaniak, Oláh, Oláhová

 

20.10.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh, Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 5

21.10.2018:   Markovič, Knisa, Rendek, Botoš, Oláh, Oláhová

 

27.10.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh, Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 5

28.10.2018:   Bartoš, Kováč, Kováč R., Korová, Juhaniak, Oláh, Oláhová

 

30.10.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh, Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 5

 

Správca parku: Robert Gorelík

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky


 
 

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodovVytlačiť
 

Mesto Lučenec uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Katarína Benčíková, Ing., 57 r., riaditeľka školy, Slovenská národná strana
2. Patrik Bíró, Bc., 27 r., obchodný riaditeľ, Spolu – občianska demokracia
3. Ján Bystrianský, 35 r., podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
4. Ivan Dobrocký, 50 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
5. Peter Gottreich, RNDr., 63 r., stredoškolský učiteľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
6. Vladimír Halaj, Mgr., 58 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
7. Norbert Ilčík, Bc., 49 r., personálny manažér, Smer – sociálna demokracia
8. Aneta Jánošíková, Mgr., 41 r., riaditeľka ZŠ, nezávislá kandidátka
9. Roman Kalocsai, Mgr., 46 r., sociálny pracovník, Smer – sociálna demokracia
10. Michal Kelemen, 30 r., stavebný manažér, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
11. Katarína Köbölová, 30 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
12. Pavol Krokoš, JUDr., 66 r., podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
13. Zaher Mahmoud, MUDr., 60r., chirurg, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
14. Dobruša Mižúrová, Ing., 59 r., ekonómka, Nova
15. Andrea Moravčíková, Mgr., 43 r., vedúca múzea, Nova
16. Rút Olšiaková, Ing., 50 r., štátna zamestnankyňa, Slovenská národná strana
17. Rudolf Slivka, MUDr., 42 r., lekár, Slovenská národná strana
18. Viera Šandulová, 60 r., ekonómka, Strana moderného Slovenska (sms)
19. Marian Šulek, 61 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska
20. Anna Václavíková, Ing. arch., 66 r., architektka – technička, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 2

1. Pavol Baculík, Mgr., 58 r., pedagóg, Nova
2. Renáta Endrődyová, JUDr., 49 r., advokátka, nezávislá kandidátka
3. Slavomír Olšiak, Mgr., 46 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
4. Patrik Svediak, Mgr., MBA, 43 r., ekonóm, Sme rodina – Boris Kollár
5. Peter Vretenička, Ing., 44 r., riaditeľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
6. Zoltán Zvarík, Mgr., 65 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms)

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 3

1. Pavol Balážik, Ing., 62 r., SZČO, Strana moderného Slovenska (sms)
2. Lukáš Čavoj, 32 r., referent prevádzky, Spolu – občianska demokracia
3. Marian Duzbaba, 37 r., vedúci predajne, Nova
4. Vlastimil Duzbaba, 33 r., zamestnanec Zboru väzenskej a justičnej stráže, nezávislý kandidát
5. Branislav Hrdlička, Mgr., 51 r., pedagóg, Nova
6. František Kelemen, 59 r., lesný inžinier, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
7. Jozef Kramec, Mgr., 44 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Lucia Lásková, 38 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka
9. Vladimír Marko, JUDr., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
10. Michal Novodomský, Mgr., 45 r., učiteľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
11. Juraj Pelč, MUDr., 65 r., lekár, nezávislý kandidát
12. František Trizna, 49 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
13. Alexander Varga, 50 r., geodet, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 4

1. Radoslav Čičmanec, Mgr., 41 r., riaditeľ školy, Doma dobre
2. Peter Grenda, Ing., 49 r., živnostník, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
3. Jana Kučerová, 57 r., podnikateľka, Nova
4. Vojtech Lauko, PaedDr, 62 r., stredoškolský účiteľ, Sme rodina – Boris Kollár
5. Erika Lőrinčíková, 48 r., podnikateľka, Nova
6. Ivan Siláči, Ing. arch., 28 r., architekt, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 5

1. Eva Balážová, Ing., PhD., 63 r., vysokoškolská učiteľka, Smer – sociálna demokracia
2. Matej Bella, 30 r., živnostník, Strana moderného Slovenska (sms)
3. Boris Bodnár, Ing., 57 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
4. Peter Danyi, 44 r., sociálny poradca, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
5. Zoltán Ďurčík, 61 r., agropodnikateľ, Doma dobre
6. Milan Gabriel, 60 r., elektroúdržbár, Slovenská národná strana
7. Michal Hronec, 26 r., manažér, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Peter Ilčík, Mgr., 34 r., štátny zamestnanec, Progresívne Slovensko
9. Lucia Kašiarová, 39 r., koordinátorka AC, Komunistická strana Slovenska
10. Martin Kašina, 35 r., referent, Nova
11. Roman Konečný, Ing., 29 r., štátny zamestnanec, Most - Híd
12. Milan Molnár, Mgr., 46 r., riaditeľ ZŠ, Sme rodina – Boris Kollár
13. Jozef Oravec, JUDr., 42 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
14. Marian Šulek, 37 r., predavač, Komunistická strana Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 6

1. Simona Adamove, 25 r., SZČO, Spolu – občianska demokracia
2. Štefan Bohinský, 38 r., obchodný zástupca, Progresívne Slovensko
3. Attila Demjen, 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
4. Jana Haláková, Mgr., 54 r., vedúca strediska sociálnych služieb, Smer – sociálna demokracia
5. Branislav Hámorník, Ing., 54 r., prednosta okresného úradu, Smer – sociálna demokracia
6. Vlastimil Hrdlička, 56 r., hospodár, Nova
7. Ladislav Hulina, 34 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Dušan Ilčík, 35 r., technik BOZP a PO, Progresívne Slovensko
9. Peter Jasenka, JUDr., 40 r., štátny zamestnanec, Most - Híd
10. Michal Kováč, 39 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
11. Branislav Krpeľan, Mgr., 33 r., obchodný zástupca, Národná koalícia
12. Ivan Krupa, 52 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
13. Helena Maráková, Mgr., 55 r., pedagogička, Nova
14. Miroslav Matúška, 49 r., vedúci dopravy, Slovenská národná strana
15. Boris Mojžiš, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
16. Juraj Péter, Mgr., 49 r., pedagóg, Nova
17. Ľubomír Poltársky, 61 r., bezpečnostný pracovník, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
18. Tomáš Šurik, 32 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 7

1. Ondrej Drugda, Ing., 73 r., znalec – lesníctvo, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2. Pavol Križo, PhDr., Ing., PhD., MBA, 45 r., riaditeľ spoločnosti, Slovenská národná strana
3. Miroslav Morháč, Ing., 58 r., manažér, Demokrati Slovenska
4. Miroslav Moučka, 43 r., správca, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
5. Jaroslav Szabó, 56 r., THP pracovník, Nova
6. Elena Uličná, Ing., 58 r., štátna úradníčka, nezávislá kandidátka
7. Robert Virág, 48 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do MsZ Zoznam zaregistrovaných kandidátov do MsZ.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov do MsZ.pdf (91 kB)

 
 

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2018 v rámci cyklu Pre drobcovVytlačiť
 

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy 2018 pre deti predstavuje kolekciu najlepších súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré nikde inde neuvidíš.

O cykle "Pre drobcov" 
V rámci cyklu „Pre drobcov“ bude premietanie prispôsobené pre deti: bude znížená hlasitosť, v sále nebude „úplná“ tma, budeme tolerovať pobehovanie po sále ako aj komentovanie filmov. 

Dĺžka pásma: 52 min.
Prístupnosť: od 4 do 10 rokov
Jazyk: Slovenský/ bez dialógov

Predpredaj vstupeniek na stránke:
www.kultura.lucenec.sk/klient-1155/stranka-10937/film-256972


 
 

Dobudovanie náučného chodníka v mestskom parkuVytlačiť
 

P1180117.JPGV novom školskom roku 2018/2018 deti z materských škôl, základných škôl, ale i široká verejnosť môžu  aktívne spoznávať život rastlín, drevín i živočíchov na dobudovanom náučnom chodníku „Poznaj svoj park  flóru a faunu“ v Mestskom parku v Lučenci. Slávnostne ho otvorila dňa 7. 9. 2018 primátorka mesta Lučenec, Alexandra Pivková spolu s deťmi, ktoré sa do projektu zapojili. Počasie bolo ukážkové a tak deti mohli s nadšením v novom bludisku skúmať chrobáky, skladať náučné pexeso, spájať hlavy zvierat na hravej náučnej tabuli, čítať zaujímavé texty o včelách, zvieratách a rastlinách, odskúšať zážitkový chodník, či skúmať úle včiel.

 

Mesto Lučenec začalo projekt vybudovania náučného chodníka realizovať v roku 2017. V I. etape sa podarilo vytvoriť časť o poznávaní vtáctva a drevín parku. Deti si tu hravou formou môžu osvojiť vedomosti o okrídlených obyvateľoch parku a o stromoch a drevinách tu rastúcich. V záverečnej etape sa podarilo projekt dokončiť časťou o spoznávaní zvierat, rastlín a chrobákov, ktoré sa v parku vyskytujú. Vďaka finančnému grantu od Nadačného fondu Adient v Nadácii Pontis boli vo finálnej fáze projektu zhotovené prvky – náučná tabuľa „pexeso“ a hracia náučná tabuľa „spájanie hláv zvierat“. Prostredníctvom finančného grantu Nadácie EPH bolo možné dofinancovať pre malých zvedavcov vybudovanie bludiska, v ktorom sa naučia spoznávať chrobáky žijúce v parku. Mesto Lučenec dalo zhotoviť pre detičky „pocitový chodník“, ktorý  umožní deťom vnímať prírodu všetkými zmyslami.

 

 V celom náučnom chodníku sú inštalované náučné tabule a hracie náučné prvky k spoznávaniu drevín, vtáctva, rastlín, zvierat a chrobákov. Okrem náučných tabúľ obsahujúcich informácie o flóre a faune parku, sú v ňom osadené 3 ks náučné pexesá, 2 ks tabuľa - spoznávanie kmeňov dreva, drevená hracia zvonkohra, 8 ks vtáčích búdok zhotovených deťmi zo ZŠ, tabuľa s vletovými otvormi vtákov od detí z MŠ, hracia tabuľa "spájanie hláv zvierat", bludisko s poznávaním chrobákov, zážitkový chodník - spoznávaj prírodné bohatstvo, nefunkčné zrepasované a pekne vymaľované včelie úle. Informácie o živote v parku môžu deti čerpať v náučnom chodníku a nemusia tráviť čas za počítačmi, NB a pri internete. Môžu si priamo v prírode pripraviť referáty napr. na hodiny biológie či prírodovedy. Informačné tabule v náučnom chodníku vznikli aj vďaka finančnej podpore Nadácie ČSOB a Nadáciou Veolia. Projekt dofinancovalo Mesto Lučenec.

 

Po celý čas budovania náučného chodníka sa do realizácie projektu aktívne zapájali deti z MŠ i ZŠ – maľovali obrázky zvierat, rastlín, včiel, vyrábali vtáčie búdky, CVČ pod vedením Marianny Žilkovej zrepasovalo a vymaľovalo včelie úle. Do projektu sa priebežne zapájali všetky MŠ a ZŠ v pôsobnosti mesta Lučenec: ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec, ZŠ/MŠ Ulica bratrícka 355/19, Lučenec, MŠ Rúbanisko I 2870/16, Lučenec, MŠ Rúbanisko II 2872/39, Lučenec, MŠ Štvrť M.R.Štefánika 407, Lučenec, MŠ Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec a MŠ Ul. Partizánska 273/19, Lučenec. Všetkým deťom, učiteľom i vychovávateľom veľmi pekne ďakujeme.

 

Ďakujeme za spoluprácu počas celej realizácie projektu: Danici Prepelicovej (kresby chrobákov a hracia tabuľa „spájanie hláv“), Mestským lesom Lučenec, s. r. o. (komponenty do časti poznávanie drevín), ornitológovi Dušanovi Kerestúrovi (odborné informácie), Stanislav Havrančík (fotografie vtákov).

P1180133.JPG

P1180134.JPG

P1180137.JPG

P1180142.JPG

P1180147.JPG


 
 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU V LUČENCI Od 16. do 22. septembra MHD ZDARMAVytlačiť
 

Európsky týždeň mobility a športu prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Téma 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!“.

Tak ako vlani, aj tento rok sa mesto Lučenec zaregistrovalo do vyhláseného celoslovenského podujatia s tým, že k mobilite v našom meste ešte pribudne slovko ŠPORT.

Organizátori z mesta Lučenec a ich spoluorganizátori s radosťou potvrdzujú informáciu, že po minuloročnej účasti olympijského víťaza z Rio de Janeiro Mateja Tótha bude ambasádorom všetkých aktivít človek, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou a pustil sa do športovania za účelom pomôcť ľuďom s rovnakým hendikepom - Peter Káčer.

Program Európskeho týždňa mobility a športu

21. septembra 2018 (piatok)

Námestie republiky Lučenec

9:00 Slávnostné otvorenie podujatia.

9:15 Prvý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci I. stupňa základných škôl).

9:15 - 12:00 Propagácia športových klubov a občianskych združení v areáli námestia. Športovci mestských klubov budú deťom predvádzať svoj druh športu s možnosťou si osobne vyskúšať náročnosť športového odvetvia, prípadne aj získať informácie o klube a prihlásiť sa za člena.

9:15 - 12:00 Propagácia vozového parku SAD Lučenec, a.s. Prehliadka najstaršieho a najnovšieho autobusu.

10:00 Úspešný novohradský strongman (silák) Milan Šuľan - železný muž, sa chystá odtiahnuť po ukončení basketbalovej pyramídy na 20 metrov autobus Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. značky IRISBUS.

10:30 Druhý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci I. stupňa základných škôl).

11:00 Štart propagačnej cyklistickej jazdy ulicami mesta žiakov základných a stredných škôl s Petrom Káčerom.

Poznámka

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v športovej hale Arena.

 

Zimný štadión Lučenec

11:00 Exhibičný zápas hokejového tímu vysokoškolských študentov ÚMB Hockey team Banská Bystrica, úspešného účastníka Európskej univerzitnej hokejovej ligy EUHL.

 

23. septembra 2018 (nedeľa)

Bicyklové podujatie rodičov s deťmi. štart 10:00 Oxygen Café - CIEĽ Reštaurácia Biela labuť v mestskom parku.

 

Počas týždňa mobility a športu bude MHD ZDARMA

Aj tohto roku mesto Lučenec v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s. zabezpečilo počas týždňa od 16. do 22. septembra mestskú hromadnú dopravu zdarma!

 


 
 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriskáVytlačiť
 

P1180921.JPGVo štvrtok 13. septembra vo vnútrobloku Ul. J. M. Hurbana a vo vnútrobloku Ul. L. Svobodu slávnostne otvorili nové detské ihriská.

Na otvorení boli prítomní zástupcovia mesta Lučenec. „Odovzdávame obyvateľom, ale hlavne našim deťom ďalšie detské ihriská a vidíme, že to prijímajú veľmi pozitívne. Myslím si, že je samozrejmosťou pri bytových domoch budovať nielen chodníky a cesty, ale starať sa aj o to, aby rodiny s deťmi mohli zmysluplne tráviť čas na bezpečných a pekných ihriskách,“ povedala primátorka Alexandra Pivková. Nové detské ihriská budú plniť športovo-oddychovú funkciu. Hracie prvky sú určené pre deti od 3 do 12 rokov. Do areálu ihrísk nainštalovali visiacu hojdačku, kolotoč, kombinovanú zostavu, preklápaciu hojdačku, tabuľu na kreslenie, informačnú tabuľu. Boli umiestnené aj nové lavičky a odpadkové koše.

V najbližšom období ešte pribudnú aj ďalšie prvky na detské ihriská, napr. pieskovisko, pružinové hojdačky, interaktívny panák, visiaca hojdačka s hniezdom. Všetky náklady nad rámec hradí mesto z vlastných zdrojov. Tento projekt finančne podporila Nadácia Veolia a Stredoslovenská prevádzková spoločnosť a.s.. Hodnota daru pre obidve ihriská je 20 000 eur.

NadaciaVEOLIA_logo_500x200.png

 


 
 

Príprava rozpočtu na roky 2019-2021 Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania, počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a 2021. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021, a to predložením Vašich návrhov a požiadaviek prostredníctvom poslancov za Vaše volebné obvody, prípadne písomne do schránky pre návrhy a podnety občanov mesta Lučenec umiestnenej na prízemí budovy Mestského úradu v Lučenci alebo na oddelenie ekonomiky a majetku mesta v termíne do 30. septembra 2018.

Za Váš záujem a aktívny prístup ďakujeme.


 
 

Projekt 100 v kine ApolloVytlačiť
 

Projekt 100 je filmová prehliadka pripravovaná Asociáciou slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, ktorý prebieha od septembra do februára. V septembri sme do kina Apollo vybrali  muzikál Moulin Rouge. Cenami ovenčený muzikál, v ktorom slovo „láska“ odznie viac ako 140-krát, si môžete pozrieť na plátne s 11 metrovou uhlopriečkou už 14. 9. o 17:00 hod. (vstupné 3 €).

Aktuálne informácie o dianí v kine Apollo nájdete na Facebook profile kina Apollo

Predpredaj: www.kultura.lucenec.sk

 

 


 
 

Propozície 3. ročníka VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ Petrohrad očami detí “ Vytlačiť
 

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko                             Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár                                        Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková

vyhlasujú výtvarnú súťaž - Petrohrad očami detí                                                                                         Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na  mesto celosvetového  významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest  Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov.  Je jedným z najkrajších  miest na svete  označované aj ako Benátky severu . Mesto založil roku 1703 Peter I.  Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.                                                            PODMIENKY ÚČASTI                                                                                                    Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ , jednotlivci a kolektívy. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu stvárniť mesto Petrohrad.                                                      Vítané sú rôzne techniky, ako kresba, maľba, perokresba, akvarel,  kombinované techniky, grafika : linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod. 

Súťažné práce formátu najviac A3  zašle škola, alebo  jednotlivec do 25.11. 2018 na adresu:                                                                                                                                 Mestský úrad                                                                                                          oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                                    Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                        Novohradská ul. č. 1                                                                                                           984 01 L u č e n e c                                                                                                 Slovenská republika                                                                                                          Tel. číslo : 0421/ 047/4307232

Obálku označte heslom      „  súťaž Petrohrad očami detí “.

Výstava  bude sprístupnená v priestoroch  radnice mesta Lučenec v decembri 2018.  Vybraných 50 prác  bude vystavených   v meste Petrohrad. 

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora

b/ veková kategória

c/ meno vyučujúceho

d/ adresa školy

e/ pečiatka školy

f/ dátum vyhotovenia

g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.                                             Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                            

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/

   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/

  III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník

  IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník

   V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník

  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž , kde si prevezmú ceny a diplomy. 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa  a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

Súťažiaci zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zaslaním výtvarnej práce do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností. 

Náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad ,  Novohradská ul. č. 1, Lučenec              Kontakt, zodpovedná osoba:  renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                             Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle archivačného poriadku

Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Súťažiaceho k jeho osobným údajom:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Organizátora,
 • Súťažiaci  má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 


 
 

PROPOZÍCIE XXII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA 23.11.2018 Vytlačiť
 

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec

Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ                                                                    Termín: október - november 2018                                                                             Poslanie a cieľ súťaže:                                                                                                    Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej litera-túry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.                                                                                 Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Zásady súťaže:

 • Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.
 • Vekové kategórie:   

 

 I.  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl                                                                        II.  kategória :    V. - VI. ročník základných škôl                                                                      III.  kategória : VII. - IX. ročník základných škôl                                                                      IV.  kategória: stredné školy                                                                                                      V.   kategória : dospelí

 • Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.
 • Časový limit – maximálne  pre     

I. II. kat. – 4 min                                                                                                                          III. kat. – 5 min.                                                                                                                        IV. kat. -  6 min.                                                                                                                        V. kat. -  6 min.                                                                                                             Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať.

 • Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

Priebeh súťaže:

 • Súťaž začína základnými kolami - triednymi,  školskými príp. obvodovými. Z týchto kôl víťazi postupujú do regionálnych kôl. Počet postupujúcich z regionálnych kôl do celoslovenského kola: z každej kategórie jeden.
 • Školské kolá súťaže organizujú jednotlivé školy.
 • Regionálne kolá - Regionálne osvetové strediská v SR
 • Celoslovenské kolo – Mestský úrad Lučenec.
 • Okresné resp. oblastné kolá odporúčame uskutočniť do 25. októbra 2018 a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť usporiadateľovi celoslovenskej súťaže.
 • Termín nahlásenia súťažiacich:                                                                                    do celoslovenského kola súťaže písomne do 31. 10. 2018, (meno súťažiaceho, kategória, adresa). Súťažný text je potrebné zaslať písomne v stanovenom termíne.

              Adresa:                                                                                                           Mestský úrad                                                                                                           oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                                                Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                            Novohradská ul. 1,                                                                                                              984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782                                                       Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk


Prihláška celoslovenské kolo súťaže Timravina studnička                                          Meno a priezvisko postupujúceho Recitátora: 

.............................................................................................

Bydlisko :............................................................................

Telefonický kontakt : .........................................................

Veková kategória : .............................................................

Meno autora : .....................................................................

Prednášaný text :  ...............................................................

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Organizátorovi súťaže Timravina studnička súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.  

                                        

               .........................................

                                                           podpis Recitátora    

                                                       / zákonného zástupcu/


 
 

Biela pastelka 2018 Aj vďaka vašej pomoci to nevidíme až tak čiernoVytlačiť
 

Biela_pastelka.jpgPiatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. V OC Eurovea v Bratislave, v City Aréne v Trnave, v OC Centro v Nitre, na Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, v OC Mirage v Žiline, na Divadelnom nám. v Martine, na Nám. sv. Egídia v Poprade, v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, v Europa SC v Banskej Bystrici a na Hlavnej ulici v Košiciach budú pre vás od 10:00 do 17:00 pripravené informačné stánky, kde si vďaka simulačným okuliarom budete môcť vyskúšať, ako „vidia“ ľudia s poruchou zraku, prejsť sa s bielou palicou, napísať si niečo v Braillovom písme či oboznámiť sa s kompenzačnými a optickými pomôckami, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú v každodennom živote.

Aj merania zrakových parametrov sú v ponuke. Bezplatne, bezbolestne a s výsledkom známym ihneď. Predskokanom budú Dudince, kde sa 19. septembra medzi 10:00 a 16:00 v Kúpeľnom dome Smaragd pozrú na hodnoty vnútroočného tlaku dospelých záujemcov, počas hlavného zbierkového dňa sa tak bude diať v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a v Žiline. Bratislava, Nitra a Prešov sa popri tom zamerajú aj na stav sietnice a jej jednotlivých vrstiev. Tieto merania bude zabezpečovať spoločnosť Novartis, v Trnave vám odpovede ohľadom vašich zrakových parametrov poskytne Carl Zeiss a na škôlkarov si naši pracovníci posvietia prístrojom Plusoptix v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove.

Program je ale oveľa pestrejší! Ak ste milovníkom tanca, hudby a spevu, odporúčame navštíviť stánok v Košiciach, ak preferujete výtvarné umenie Banskú Bystricu, kde budú vystavené snímky z fotografickej súťaže ÚNSS s názvom Cesta svetla, ak ste knihomoľ a radi by ste mali všetko latinkou čierne a Braillom biele na bielom, zájdite do Prešova prelistovať si knižky o a pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Hlavné podujatie už 17. ročníka sa uskutoční v OC Eurovea v Bratislave. Patrik Herman a Dodo Kuriľák sa budú pýtať aj za vás: aké je poslanie Bielej pastelky, kam putuje jej výnos, aké pomôcky používajú ľudia so zrakovým postihnutím, čo všetko môže a čo nemôže vodiaci pes, ale čaká vás aj koncert Miriam Kaiser, maľovanie deťom na tvár a od 15:00 aj stretnutie s našou tohtoročnou ambasádorkou Adelou Vinczeovou. Tá si už pár hodín v úplnej tme vyskúšala, a preto vie, že to naozaj netreba vidieť až tak čierno. Príďte si aj vy s ňou zasúťažiť, kto to s klapkami na očiach zvládne lepšie.

 

Pomôcť môžete do 31. decembra

 • zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti Orange, Telekom a O2,
 • on-line darom cez www.darujme.sk,
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006,
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo viacerých inštitúciách.

 

Ďakujeme, že nás vidíte


 
 

Kino Apollo začína od septembra 2018 opäť premietaťVytlačiť
 

Po dvojmesačnej pauze a s novou programovou koncepciou. Prioritami bude európska kinematografia, slovenský film a tematicky vybrané tituly. 

Aktuálny program nájdete na stránke www.kultura.lucenec.sk 

 


 
 

Poskytnuté finančné prostriedky v I. polroku 2018 – d o t á c i e – sociálna oblasť, humanitná a charitatívna činnosťVytlačiť
 

Rozpočet v roku 2018 - 5 000,00 €

 

 

P.č.

 

Organizácia

 

 

Suma

odporúčaná komisiou

 

Suma

schválená primátorkou

1.

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.

15 000,00

15 000,00

 

Zdravotníctvo

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

2.

Slovenský červený kríž

Zvolenská cesta 1164/27, Lučenec

400,00

400,00

3.

Slovenský zväz telesne postihnutých

Námestie republiky 315/26, Lučenec

400,00

400,00

4.

OZ Tretí vek

Námestie Tuhárske 886/10, Lučenec

210,00

210,00

5.

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

Námestie republiky 315/26, Lučenec

250,00

500,00

6.

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Ulica Mateja Bela 1679/6, Lučenec

300,00

500,00

7.

Jednota dôchodcov na Slovensku

Ulica barákova 1085/8, Lučenec

250,00

500,00

8.

OZ Rúbanisko  III

Štvrť M.R.Štefánika 2476/20, Lučenec

300,00

300,00

9.

OZ „Za dôstojný život“

Ulica Vajanského 1496/71, Lučenec

200,00

200,00

10.

ISTOTA, n.o.

Ulica A.S.Puškina 2371/19, Lučenec

220,00

200,00

 

Spolu čerpanie – neziskové organizácie, OZ

 

2 530,00

 

 

 

3210,00

 

 


 
 

Rýchlostná cesta R2 až po LučenecVytlačiť
 

To, že pre mesto Lučenec a región je dobudovanie rýchlostnej cesty R2 spájajúcej Zvolen, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice veľmi dôležité, si všetci dobre uvedomujeme. Už viac desaťročí sa táto výstavba odkladá a región stále patrí medzi najmenej rozvinutejšie regióny Slovenska. Táto komunikácia je strategická vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu a jej dobudovanie sa priamo dotýka rozvoja okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Okrem odľahčenia obcí zaťažovaných tranzitnou dopravou, budú mať tieto úseky veľký význam pre znižovanie regionálnych rozdielov.
V piatok 16. februára 2018 sa v obci Mýtna konala tlačová konferencia ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti za účasti primátorov a starostov samosprávy. Týmto dňom bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa ďalšieho úseku R2 Mýtna – Tomášovce s pokračovaním v plnom profile po Lučenec.
Podľa slov ministra dopravy by sa súťaž mala bez zbytočných prieťahov ukončiť do konca roka, aby sa ešte tento rok mohlo začať stavať. Ide o zložitú stavbu v dĺžke 13,5 km, je na nej 148 objektov a predpokladaná výška nákladov je 162 mil. Eur bez DPH. 

Primátorka Alexandra Pivková: „Som nesmierne rada, že po dlhom a namáhavom období presviedčania kompetentných môžem dnes konštatovať, že argumenty, v ktorých sme upozorňovali na zaostalosť regiónu, sa stretlo na ministerstve dopravy s pochopením. Úžasnou správou pre občanov je, že rýchlostná cesta sa potiahne v plnom profile až po Lučenec. Zároveň sa koncom mája plánuje vyhlásenie ďalšej súťaže na zhotoviteľa stavby Kriváň – Mýtna. A treťou skvelou informáciou pre náš región a občanov je, že sa bude pokračovať vo výstavbe cesty I/71 v smere na Maďarsko v polovičnom profile. Veľmi ma teší, že pán minister je tomuto veľmi naklonený a chce nám pomôcť, aby sme vedeli rozvinúť náš región v oblasti cestovného ruchu a investícií. Touto cestou sa chcem poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, primátorom miest a starostom obcí a v neposlednom rade občanom a všetkým, ktorí svojou iniciatívou prispeli k podpore nášho zámeru pozdvihnúť tento región aj prostredníctvom dobudovania rýchlostnej cesty R2.“   

 


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2018Vytlačiť
 

Veľkonočný jarmok        22. - 23.03.2018

 

Dni mesta Lučenec        23. - 26.08.2018

Pivný festival                  23.-25.08.2018

Lučenský jarmok            23. - 24.08.2018

 

Vianočné trhy                  13. - 14.12.2018


 
 

Novoročný darček mesta Lučenec: Školáci, cestujete zadarmoVytlačiť
 

Mesto Lučenec pripravilo pre školákov novoročný darček v podobe bezplatného cestovania v MHD. Bezplatná doprava sa týka žiakov základných škôl do 15 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Lučenec, a aj tých, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území mesta Lučenec. Spoločným cieľom mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali tento druh dopravy, aby bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná. Zvýšením počtu prepravených osôb v mestskej autobusovej doprave predpokladáme aj zníženie počtu osobných automobilov v meste, z čoho následne vyplýva zníženie znečistenia ovzdušia.

Zároveň chceme vyjsť v ústrety rodičom, aby nemuseli svoje deti dopravovať do školy osobnými motorovými vozidlami.

Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatňuje na predajnom mieste dopravcu, konkrétne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučenci. Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktorú už cestujúci vlastní. Nie je povinnosťou zakúpenie novej čipovej karty. Manipulačný poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú dopravnú kartu, musia požiadať o jej vydanie. K jej vybaveniu je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Poplatok za vydanie dopravnej karty je 3,20 eur plus 1 euro spomínaný manipulačný poplatok.

 

Informácie môžete získať osobne v Infocentre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru 5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385 denne od 6:00 - 17:30.

Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od 6:00 do 17:30. 


 
 

Online prenos zo zasadnutia MsZVytlačiť
 

On line prenos si môžete pozrieť v čase zasadnutia MsZ na adrese  https://www.youtube.com/user/elkon1958/live.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka