Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Harmonogram strojného jarného čistenia MK v meste LučenecVytlačiť
 

16. týždeň

19.04.2018      Fándlyho, Martinčeka, Chalúpku, Tolstého, Szabóa, Dobšinského, D. Matejovie,Dostojevského, Nešpora, Robotnícka, Kollára, Krasku.       

20.04.2018      K.Supa, Alexiho, Gagarinova, Kukorelliho, Študenská, Nógradyho, Kvetná,  M. Bella,   Malinovského, Tehelná, Maróthyho, B. S. Timravy.

17. týždeň 

23.04.2018      Štvrť za Tuhárskym nám. – Mocsáryho, Puškina,  Francisciho, Slovenskej republiky rád, Mládežnícka , Wolkrova, Wágnera, Poľná.

24.04.2018      Skladištná, Opatová – Továrenská, Záhradná, Potočná, Revolučná, Tkáčska, Petényiho, D. Mikovíniho.

25.04.2018      Malá Ves - Maloveská, Hlavná, Sadová, Jasná, Zámocká, Tichá, Úzka, Slnečná, T. Vansovej.

26.04.2018      J. Perlitziho, J. Jiskru, Parašutistov, Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná, Jiráskova, Parný mlyn, záhradky, cesta do Kúpeľov, Čárda.

V prípade nepriaznivého počasia sa časový harmonogram môže posunúť.

Pozn.: Po ukončení  prác v zmysle harmonogramu strojného jarného čistenia, dôjde k opätovnému dočisteniu nasledovných komunikácií: Ul. novohradská, M. Rázusa, Kuzmányho, Kpt. Nálepku, Gorkého, Novomeského, budovateľov, Komenského, Adyho, Husova, Lúčna, B. Němcovej, mlynská.

V Lučenci dňa 19.04.2018


 
 

Propagácia dobrovoľnej vojenskej prípravy Vytlačiť
 

Na základe záverov z operatívnej porady konanej dňa 27.3.2018 na Okresnom úrade Banská Bystrica a v zmysle listu Regrutačnej skupiny Banská Bystrica, Personálneho úradu OS SR, Vás žiadame o pomoc pri propagácii dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá je dôležitá pre obranu štátu.

Ministerstvo obrany SR v týchto dňoch začalo marketingovo - komunikačnú kampaň zameranú na podporu povedomia verejnosti o dobrovoľnej vojenskej príprave. Nakoľko je cieľom kampane osloviť čo najviac mladých ľudí s cieľom vzbudiť u nich záujem o obranu vlasti na báze dobrovoľnosti a posilnenie ich vlastenectva, žiadame Vás o súčinnosť pri spropagovaní tejto kampane, či už formou vyvesenia propagačných materiálov na Vašej úradnej tabuli, vyhlásenia o prebiehajúcej kampani vo Vašom obecnom / mestskom rozhlase, resp. zverejnenia propagačných materiálov na Vašich webových stránkach obce / mesta.

Keďže prihlásenie do dobrovoľnej vojenskej prípravy je terminované do 27.4.2018, prosíme Vás o realizovanie našej žiadosti o poskytnutie súčinnosť čo v najkratšom termíne.

Propagácia dobrovoľnej vojenskej prípravy - list Scansúčinnosť.pdf Scansúčinnosť.pdf (353.3 kB)

 
 

Oznámenie o predkladaní návrhov na udeľovanie ocenení mestom Lučenec za rok 2017Vytlačiť
 

     V našom meste býva peknou tradíciou udeľovať ocenenia Mestom Lučenec. Keďže sa pri výbere nechceme vyhnúť Vašim názorom, dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou predloženia návrhov na udelenie ocenení. 

     Mesto Lučenec môže v zmysle VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení Mestom Lučenec a Štatútu mesta udeliť tieto vyznamenania: 

 • Čestné občianstvo mesta Lučenec
 • Cenu mesta
 • Cenu primátorky
 • Uznania mesta Lučenec: 

                a) Čestné uznanie mesta Lučenec

                b) Ďakovný list mesta Lučenec

                c) Športovec roka, športový kolektív roka a tréner roka

 • Odmeny

 

     Ak sa vo Vašom okolí nachádza osoba, kolektív, inštitúcia, ktoré si podľa vášho názoru zaslúžia ocenenie Mesta Lučenec, zašlite svoje návrhy na adresu: Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, alebo e-mailom: sekretariat@lucenec.sk v termíne 

 

                                                        do 15. 5. 2018.

 

Návrh musí obsahovať:

a) osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, u právnických osôb presné meno a sídlo, identifikáciu štatutárneho zástupcu)

b) životopis

c) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, popis dosiahnutých úspechov, rozpis doteraz udelených ocenení a vyznamenaní)

d) autorizácia návrhu (meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu, prípadne označenie orgánu, ktorý návrh podáva)

 

Bližšie informácie o druhoch vyznamenaní a spôsobe predkladania návrhov nájdete na www.lucenec.sk, VZN č. 10/2009.


 
 

Stredoslovenská energetika, a. s. upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!Vytlačiť
 

Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu, že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta. Taktiež môžu tvrdiť, že SSE nie je slovenská spoločnosť, že sa zlučuje s inou spoločnosťou, alebo dokonca, že zaniká.

Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé!

ABY STE SI BOLI ISTÍ, ŽE SA NESTANETE OBEŤOU PODVODU:
- Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu, na ktorom je jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.
- Neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej percentuálnej zľavy. Nechajte si ju na mieste písomne vypočítať podľa účelu, na ktorý elektrinu využívate.
- Vyžiadajte si od predajcu zmluvu, cenník a všeobecné obchodné podmienky. Nechajte si čas na ich dôkladné preštudovanie.
- Nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti zmluvy za vás. Môže totiž rozhodnúť o zmluvných podmienkach, ktoré budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady.
- Poraďte sa so svojím okolím – rodina, priatelia, zákaznícka linka vášho súčasného dodávateľa energií.
- Nechajte si čas na rozmyslenie. Nepodpisujte nič okamžite.


POZOR BY SI MALI DÁVAŤ NAJMÄ STARŠÍ ĽUDIA, KTORÍ SA VEĽMI ČASTO STÁVAJÚ OBEŤAMI TAKÝCHTO DÍLEROV.


Čo robiť, ak ste zmluvu s podomovým predajcom podpísali?
Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji máte právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní
odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musíte odoslať poštou
(najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
Ak máte ďalšie otázky, môžete nás osloviť prostredníctvom nasledujúcich
kontaktov. Zákaznícka linka SSE pre domácnosti: 0850 111 468

RADI VÁM PORADÍME A POSKYTNEME VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE.

Plagás SSE - podomový predaj upozornenie plagat SSE_new.pdf plagat SSE_new.pdf (194.9 kB)

 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac apríl 2018Vytlačiť
 

                            Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 - do 12,00                                                                                                                                                                         Koordinátor: Kováč Tibor                                                                             

Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:     

03.04.2018/utorok/            /16/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

04.04.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

05.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

06.04.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

09.04.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

10.04.2018/utorok/            /16/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

11.04.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

12.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

13.04.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

16.04.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

17.04.2018/utorok/            /16/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

18.04.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

19.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

20.04.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

23.04.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

24.04.2018/utorok/            /16/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

25.04.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

26.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

27.04.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

30.04.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

03.04.2018//utorok/          /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

04.04.2018/streda/             /9/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

05.04.2018/štvrtok/           /9/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

06.04.2018/piatok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

09.04.2018/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

10.04.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

11.04.2018/streda/             /9/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

12.04.2018/štvrtok/           /9/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

13.04.2018/piatok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

16.04.2018/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

17.04.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

18.04.2018/streda/             /9/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

19.04.2018/štvrtok/           /9/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

20.04.2018/piatok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

23.04.2018/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

24.04.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

25.04.2018/streda/             /9/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

26.04.2018/štvrtok/           /9/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

27.04.2018/piatok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

30.04.2018/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

03.04.2018/utorok/            /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.04.2018/streda/             /10/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.04.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

06.04.2018/piatok/            /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.04.2018/pondelok/       /7/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.04.2018/utorok/            /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.04.2018/streda/             /10/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.04.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

13.04.2018/piatok/            /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.04.2018/pondelok/       /7/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.04.2018/utorok/            /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.04.2018/streda/             /10/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.04.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

20.04.2018/piatok/            /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.04.2018/pondelok/       /7/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.04.2018/utorok/            /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.04.2018/streda/             /10/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.04.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

27.04.2018/piatok/            /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.04.2018/pondelok/       /7/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.04.2018/utorok/            /9/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

04.04.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

05.04.2018/štvrtok/           /8/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

06.04.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.04.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

10.04.2018/utorok/            /9/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

11.04.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

12.04.2018/štvrtok/           /8/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

13.04.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.04.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

17.04.2018/utorok/            /9/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

18.04.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

19.04.2018/štvrtok/           /8/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

20.04.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

23.04.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

24.04.2018/utorok/            /9/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

25.04.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

26.04.2018/štvrtok/           /8/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

27.04.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

30.04.2018/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.04.2018/utorok/            /6/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.04.2018/streda/             /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

05.04.2018/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

06.04.2018/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.04.2018/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.04.2018/utorok/            /6/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.04.2018/streda/             /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

12.04.2018/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

13.04.2018/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.04.2018/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.04.2018/utorok/            /6/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.04.2018/streda/             /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

19.04.2018/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

20.04.2018/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.04.2018/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.04.2018/utorok/            /6/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.04.2018/streda/             /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

26.04.2018/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

27.04.2018/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.04.2018/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.04.2018/utorok/            /18/                                        LIDL, Poliklinika

04.04.2018/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

05.04.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

06.04.2018/piatok/            /15/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

09.04.2018/pondelok/       /12/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

10.04.2018/utorok/            /18/                                        LIDL, Poliklinika

11.04.2018/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

12.04.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

13.04.2018/piatok/            /15/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

16.04.2018/pondelok/       /12/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

17.04.2018/utorok/            /18/                                        LIDL, Poliklinika

18.04.2018/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

19.04.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

20.04.2018/piatok/            /15/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

23.04.2018/pondelok/       /12/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

24.04.2018/utorok/            /18/                                        LIDL, Poliklinika

25.04.2018/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

26.04.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

27.04.2018/piatok/            /15/                                        Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

30.04.2018/pondelok/       /12/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.04.2018/utorok/            /9/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

04.04.2018/streda/             /9/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

05.04.2018/štvrtok/           /8/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

06.04.2018/piatok/            /6/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

09.04.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

10.04.2018/utorok/            /9/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

11.04.2018/streda/             /9/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

12.04.2018/štvrtok/           /8/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

13.04.2018/piatok/            /6/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

16.04.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

17.04.2018/utorok/            /9/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

18.04.2018/streda/             /9/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

19.04.2018/štvrtok/           /8/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

20.04.2018/piatok/            /6/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

23.04.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

24.04.2018/utorok/            /9/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

25.04.2018/streda/             /9/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

26.04.2018/štvrtok/           /8/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

27.04.2018/piatok/            /6/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

30.04.2018/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.04.2018/utorok/            /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

04.04.2018/streda/             /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

05.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

06.04.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.04.2018/pondelok/       /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

10.04.2018/utorok/            /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

11.04.2018/streda/             /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

12.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

13.04.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.04.2018/pondelok/       /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

17.04.2018/utorok/            /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

18.04.2018/streda/             /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

19.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

20.04.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.04.2018/pondelok/       /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

24.04.2018/utorok/            /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

25.04.2018/streda/             /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

26.04.2018/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

27.04.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.04.2018/pondelok/       /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

 

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.04.2018/utorok/            /12/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

04.04.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

05.04.2018/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

06.04.2018/piatok/            /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.04.2018/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

10.04.2018/utorok/            /12/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

11.04.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

12.04.2018/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

13.04.2018/piatok/            /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.04.2018/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

17.04.2018/utorok/            /12/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

18.04.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

19.04.2018/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

20.04.2018/piatok/            /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.04.2018/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

24.04.2018/utorok/            /12/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

25.04.2018/streda/             /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

26.04.2018/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

27.04.2018/piatok/            /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.04.2018/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Juhaniak Botoš – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Kováč R. – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč - Lučenec časť Opatová

Markovičová - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

                                            

Nedeľa, sviatky

hlavný ťah v meste t.j.od Tržnice, Kubínyiho námestie, Masarykova ulica smerom k Nemocnici

bočné ulice od Masarykovej ulici t.j. Zlatá ulička po Úrad práce, Železničná ulica po stanicu, Novohradská ulica po kino Apollo,   ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

 

01.04.2018:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

02.04.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

 

07.04.2018:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

08.04.2018:   Markovič, Knisa, Kováč R., Botoš

 

14.04.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

15.04.2018:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

21.04.2018:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

22.04.2018:   Markovič, Knisa, Kováč R., Botoš

 

28.04.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

29.04.2018:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

Správca parku: Robert Gorelík

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 1 aktivačný pracovník


 
 

Analýza vody zo studní zdarma pri príležitosti Svetového dňa vodyVytlačiť
 

22.  marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody  organizáciou Spojených národov. Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.

Každý rok je venovaný konkrétnej  téme spojenej s vodou a  tohtoročná téma "Príroda pre vodu" upozorňuje, ako môžeme využiť možnosti, ktoré ponúka príroda na riešenie problémov týkajúcich sa vody v  21. storočí. Výsadba lesov, obnova a ochrana mokradí, dôraz na zelenú infraštruktúru sú riešenia, ktoré sú  udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom ako môžeme obnoviť rovnováhu vodného cyklu  a pomôcť zmierniť účinky zmeny klímy na vodu a vodné zdroje.

 

K oslave  Svetového dňa vody sa pripájame organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť. Okrem exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a prednášok ponúkame už tradične bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany, ktoré sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov.

 

Zber vzoriek budeme realizovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde je potrebné 22. marca 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l)vzorku vody z indivuálnych zdrojov (studní). Vodu treba  nechať pred odobratím vzorky 5 min. odtiecť.

Vzorky vody je možné odovzdať v ten istý deň aj v Obchodnom centre Europa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Viac informácií  a kontakty nájdete na www.stvps.sk, http://www.stvps.sk/zakaznicke-centra/)

 

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.


 
 

Verejná diskusia o projekte Zóna FándlyhoVytlačiť
 

architekti_v_meste_II_fandlyho.jpgMesto Lučenec spolupracuje s Fakultou architektúry STU v Bratislave v rámci projektu s názvom Architekti v meste. Ide o dlhodobý projekt zameraný na koncepčnú tvorbu v meste Lučenec. Témou spolupráce je aj riešenie návrhov revitalizácie „Zóny Fándlyho“.

Ide o koncepčné riešenie oblasti celého areálu medzi ulicami J. Fándlyho, Jánošíkova, Dukelských hrdinov a Haličská cesta.

Touto cestou Vás pozývame na verejné stretnutie o budúcej podobe „Zóny Fándlyho“.

 

Stretnutie sa uskutoční dňa 22.3.2018 o 16.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci, Haličská cesta 9, 1. poschodie.


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa informujeVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných vlastníkov pri chove hospodárskych zvierat v roku 2018. Viac v prílohách

Súbory na upload Popis Veľkosť Upload meter Vyradiť
6.54MB
Usmernenie domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka a ošípaných
Usmernenie domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka a ošípaných.pdf Usmernenie domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka a ošípaných.pdf (1 MB)
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018 Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018.pdf Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018.pdf (2.3 MB)
Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat.pdf Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat.pdf (1.1 MB)
Upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 201 Upozorneniena povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 2018.pdf Upozorneniena povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 2018.pdf (2.1 MB)

 
 

Rýchlostná cesta R2 až po LučenecVytlačiť
 

To, že pre mesto Lučenec a región je dobudovanie rýchlostnej cesty R2 spájajúcej Zvolen, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice veľmi dôležité, si všetci dobre uvedomujeme. Už viac desaťročí sa táto výstavba odkladá a región stále patrí medzi najmenej rozvinutejšie regióny Slovenska. Táto komunikácia je strategická vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu a jej dobudovanie sa priamo dotýka rozvoja okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Okrem odľahčenia obcí zaťažovaných tranzitnou dopravou, budú mať tieto úseky veľký význam pre znižovanie regionálnych rozdielov.
V piatok 16. februára 2018 sa v obci Mýtna konala tlačová konferencia ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti za účasti primátorov a starostov samosprávy. Týmto dňom bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa ďalšieho úseku R2 Mýtna – Tomášovce s pokračovaním v plnom profile po Lučenec.
Podľa slov ministra dopravy by sa súťaž mala bez zbytočných prieťahov ukončiť do konca roka, aby sa ešte tento rok mohlo začať stavať. Ide o zložitú stavbu v dĺžke 13,5 km, je na nej 148 objektov a predpokladaná výška nákladov je 162 mil. Eur bez DPH. 

Primátorka Alexandra Pivková: „Som nesmierne rada, že po dlhom a namáhavom období presviedčania kompetentných môžem dnes konštatovať, že argumenty, v ktorých sme upozorňovali na zaostalosť regiónu, sa stretlo na ministerstve dopravy s pochopením. Úžasnou správou pre občanov je, že rýchlostná cesta sa potiahne v plnom profile až po Lučenec. Zároveň sa koncom mája plánuje vyhlásenie ďalšej súťaže na zhotoviteľa stavby Kriváň – Mýtna. A treťou skvelou informáciou pre náš región a občanov je, že sa bude pokračovať vo výstavbe cesty I/71 v smere na Maďarsko v polovičnom profile. Veľmi ma teší, že pán minister je tomuto veľmi naklonený a chce nám pomôcť, aby sme vedeli rozvinúť náš región v oblasti cestovného ruchu a investícií. Touto cestou sa chcem poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, primátorom miest a starostom obcí a v neposlednom rade občanom a všetkým, ktorí svojou iniciatívou prispeli k podpore nášho zámeru pozdvihnúť tento región aj prostredníctvom dobudovania rýchlostnej cesty R2.“   

 


 
 

Propozície recitačnej súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK Vytlačiť
 

PREZIDENTKA FONDU PRE PODPORU VZDELÁVANIA RF, PRIMÁTORKA MESTA LUČENEC, GENERÁLNY KONZUL SR V SANKT PETERBURGU, ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, UL. VAJANSKÉHO 2844/47, LUČENEC vyhlasujú  Propozície recitačnej  súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK.                                                                             Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:                                                                        Generálny konzul SR v Petrohrade, veľvyslanec A. Čisár                                              Primátorka mesta Lučenec, A. Pivková                                                                           Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec                                                                Súťaž sa uskutoční pod záštitou Predsedu vlády SR R. Fica
a Gubernátora Sankt Peterburgu G. S. Poltavčenka                                                         Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku v dvoch vekových kategóriách:
 1. žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií
 2. študenti stredných škôl.                                                                                  2.Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.           3.  Časový limit:

 • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,       
 • umelecký prednes prózy maximálne 5 minút.
 1. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
 2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 3. Školské  kolá v prednese sa uskutočnia do 30.3.2018.
 4. Do mestského kola je potrebné prihlásiť sa do 6.4.2018.
  V prednese poézie i prózy súťažia po dvaja žiaci z každej prihlásenej školy.
 5. Mestská súťaž sa uskutoční v prvej polovici apríla 2018.
 6. Víťazi mestského kola sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci v predpokladom termíne 28. apríla 2018.
 7. Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk  do 10.4.2018.
 8. Porotu menuje:
 • do školského kola riaditeľ/ka školy,
 • do mestského kola primátor/ka mesta
 • do celoslovenského kola veľvyslanec – generálny konzul SR v Petrohrade.
 1. Finančné zabezpečenie:

      Školské a mestské kolá súťaže zabezpečia  príslušné mestá.              Celoslovenskú súťaž zastrešuje  vyhlasovateľ súťaže. Cestovné, ubytovanie, stravné si zabezpečí na vlastné náklady účastník súťaže, alebo vysielajúca organizácia.  

     Ceny, diplomy na celoslovenské kolo  zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne udeliť mimoriadnu cenu.

V Lučenci  24.1.2018

  PaedDr. Augustín Čisár               Tatiana Golubeva                    PhDr. Alexandra Pivková                 veľvyslanec                   prezidentka fondu pre podporu                  primátorka                   generálny  konzul SR                    vzdelávania RF                          mesta Lučenec                         v Petrohrade                   

 

 

Prihláška

Meno, priezvisko recitátora  :...................................................................................

Kategória :                                                                                                                                  ZŠ – SŠ                                                                                                                            poézia – próza *

Autor, prednášaný text:

Škola: ..................................................................................................................

Bydlisko, tel. kontakt na zákonného zástupcu :.......................................................................

                       

                                                                             .......................................                                           

                                                                podpis

 • nehodiace sa prečiarknite  

 
 

P r o p o z í c i e 21. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ A 14. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC “ Vytlačiť
 

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarej súťaže "Szabóov grafický Lučenec"            ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:   Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                            SPOLUORGANIZÁTOR SÚŤAŽE  JE :  LUKUS  Lučenec                                                               Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec (Slovenská republika ) - centrum NOVOHRADU.                                                           PODMIENKY ÚČASTI                                                                            Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ a VŠ a dospelí , jednotlivci a kolektívy. Vítané sú  všetky grafické techniky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ - nie kresba, perokresba, maľba !  Každý ročník súťaže je tematicky odlišný.

21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s podtitulom    „ CESTOVANIE“ - /niektorou formou grafiky zobraziť danú tému./                                                    Súťažné práce formátu najviac A3 / maximálne tri práce z jednej kategórie/ zašle škola do 5.5. 2018 na adresu:                                                                                      Mestský úrad                                                                                                          oddelenie  školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                                                    Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                                              Novohradská ul. č. 1                                                                                                                984 01 L u č e n e c                                                                                                                 Slovenská republika                                                                                                           Tel. číslo : 0421/ 047/4307232                                                                                                   Obálku označte heslom      „ Grafický Lučenec “.                                                                               Výstava „ Szabóov grafický Lučenec „ bude sprístupnená v priestoroch Radnice – mestské múzeum Lučenec Ul. Dr. Herza 1,  v termíne  od 14.6.2018 do 10.7.2018.                      Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                               c/ meno vyučujúceho                                                                                                             d/ adresa školy                                                                                                                       e/ pečiatka školy                                                                                                                     f/ dátum vyhotovenia                                                                                                             g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   Žiadame učiteľov ZUŠ, aby si na školách urobili školské kolá súťaže  a do celoslovenského kola posielali len tri práce z každej kategórie.                                                                                                                                   Každá práca by mala byť uložená v pasparte  /papierový rámec okolo obrazu/.        Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritéria súťaže                                                     VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                                                                         I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/                                                                    II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/                                                                     III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník                                                                                             IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník                                                                                           V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník                                                                                           VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/                               VII. kat.  Dospelí                                                                                                                 VIII. kat. Vysoké školy  s umeleckým zameraním

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž 14. júna 2018, kde si prevezmú ceny a diplomy. V prípade neúčasti na vernisáži ceny prepadnú v prospech usporiadateľa.

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        O vrátenie súťažných prác treba požiadať písomne na návratke, ktorá je súčasťou propozícií najneskôr do 25. júna  2018. Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom  mesta Lučenec a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

…………………………………………………………………………………………………..

N Á V R A T K A

                   Źiadam o vrátenie práce z výstavy Szabóov grafický Lučenec

Meno, priezvisko autora :……………………………………………………………………..

Bydlisko :……………………………………….. kategória…………………………………..

Názov diela :    …………………………………………………………………………………

Grafický list  prevezmem osobne v mesiaci júl 2018.

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                               podpis autora

 


 
 

Kamerový systémVytlačiť
 

Rozšírenie mestského kamerového systému o ďalších 11 kamier

Logo MV.jpgV meste Lučenec je mestský kamerový systému budovaný od roku 2001 začínali sme s 3 kamerami a momentálne ich je v meste celkove 25. Tento kamerový systém monitoruje miesta v meste Lučenec, kde je najväčší pohyb osôb, prípadne kde najviac dochádza k páchaniu trestnej činnosti. Prostredníctvom kamier je možnosť zadokumentovať trestnú činnosť napr. poškodzovanie všeobecne prospešných zariadení mesta, prípadne sa môže kamerový systém využiť aj na odhaľovanie priestupkov na úseku dopravy - parkovanie v zákaze, zákaz vjazdu a iné alebo kamerový systém môže slúžiť aj k zisteniu alebo objasneniu aj závažnejšej trestnej činnosti - vreckových krádeží, lúpeží, výtržností.

Koncom roka 2017 sme mestský kamerový systém rozšírili o ďalšie kamery a to celkove o 11 kamier, pričom tieto boli umiestnené na križovatku ulíc Masarykova - Dr. Vodu so zameraním sa na monitorovanie predajne Non stop a parčíka M. R. Štefánika, na  Ul. B. Němcovej, kde kamera sleduje mestský park - náučný chodník,  na Ul. Rádayho so zameraním sa na predajňu Non stop, parkovisko pred mestským cintorínom s čiastočnou kontrolou aj priestorov cintorína, na sídlisko Rúbanisko II so zameraním sa na križovatku pred bowlingovou halou.

Tri kamery boli umiestnené do areálu futbalového štadióna za účelom zabezpečenia majetku, ako aj prípadného dokumentovania výtržností počas športových zápasov. Na základe sťažností občanov bola doplnená ešte jedna kamera na Ul. tkáčskej do Opatovej. Dve  digitálne kamery boli umiestnené na Masarykovu ulicu, ktoré monitorujú svetelnú križovatku a Divadlo B. S. Timravy.

Vzhľadom na zvýšenie počtu kamier bolo potrebné vylepšiť aj obslužné zariadenia a to monitory, nahrávacie zariadenie a tiež vybavenie chránenej dielne, ktorá bola zriadená už v roku 2014 na pravidelné sledovanie výstupov z kamerového systému a ktorá pozostáva z 5 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kamerový systém plánujeme aj naďalej rozširovať a modernizovať. Pokiaľ to bude možné, plánujeme zrealizovať zmenu prenosu údajov z kamier do sídla mestskej polície cestou optickej siete.

DSC_6455.JPGWP_20151204_12_23_45_Pro__highres.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“ bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 9000 EUR. 

Logo MV 2.png


 
 

Rozšírenie mestského kamerového systému o ďalších 11 kamier Vytlačiť
 

V meste Lučenec je mestský kamerový systému budovaný od roku 2001 začínali sme s 3 kamerami  a momentálne ich je v meste celkove 25. Tento kamerový systém monitoruje miesta v meste Lučenec, kde je najväčší pohyb osôb, prípadne kde najviac dochádza k páchaniu trestnej činnosti. Prostredníctvom kamier je možnosť zadokumentovať trestnú činnosť napr. poškodzovanie všeobecne prospešných zariadení mesta, prípadne sa môže kamerový systém využiť aj na odhaľovanie priestupkov na úseku dopravy - parkovanie v zákaze, zákaz vjazdu a iné  alebo kamerový systém môže slúžiť aj k zisteniu alebo objasneniu aj závažnejšej trestnej činnosti - vreckových krádeží, lúpeží, výtržností.

         Koncom roka 2017 sme mestský kamerový systém rozšírili o ďalšie kamery a to celkove o 11 kamier pričom tieto boli umiestnené na križovatku ulíc Masarykova-Dr. Vodu so zameraním sa na monitorovanie  predajne Non stop  a parčíka M. R. Štefánika,  na  ul. B. Nemcovej kde kamera sleduje mestský park – náučný chodník,  na ul. Rádayho so zameraním sa na predajňu Non stop, parkovisko pred mestským cintorínom s čiastočnou kontrolou aj priestorov cintorína, na sídlisko Rúbanisko II so zameraním sa na križovatku pred bowlingovou halou.

         Tri kamery boli umiestnené do areálu futbalového štadióna za účelom zabezpečenia majetku ako aj prípadného dokumentovania výtržností počas športových zápasov. Na základe sťažností občanov bola doplnená ešte jedna kamera na ul. Tkáčsku do Opatovej. Dve  digitálne kamery boli umiestnené na Masarykovu ulicu ktoré monitorujú svetelnú križovatku a divadlo B.S. Timravy.

         Vzhľadom na zvýšenie počtu kamier bolo potrebné vylepšiť aj obslužné zariadenia a to monitory, nahrávacie zariadenie a tiež vybavenie chránenej dielne ktorá bola zriadená už v r. 2014 na pravidelné sledovanie výstupov z kamerového systému a ktorá pozostáva z 5 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

           Kamerový  systém plánujeme aj naďalej rozširovať a modernizovať  a pokiaľ to bude možné plánujeme zrealizovať zmenu prenosu údajov z kamier do sídla mestskej polície cestou optickej siete.

 


 
 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2017 Vytlačiť
 

 

1, Hockey club Lučenec                                                      22 000,00€

2, MŠK NOVOHRAD Lučenec                                            92 000,00€

3, MAC REDOX                                                                    7 300,00€

4, MBK Lučenec                                                                   56 700,00€

5, BKM Lučenec                                                                   20 000,00€

6, Akadémia Pohybu                                                            15 000,00€

7, Štefan Chlebo – Tanečná škola Wanted                            1 300,00€

8, Junior Judo club                                                                 1 800,00€

9, Dance Attack                                                                      3 000,00€

10, Futsal klub Lučenec                                                        10 800,00€

11, Boccia klub FORTINO                                                          400,00€

12, OZ Budúcnosť je zdravý život                                               500,00€

13, OZ NovoCk                                                                        1 500,00€

14, Junior Judo klub Katsudo                                                   1 800,00€

15, Volejbalový klub PELIKÁN                                                    800,00€

16, TK BRANCO                                                                          600,00€

17, Stolnotenisový klub                                                             1 000,00€

18, TJ Javor                                                                                  200,00€

19, FLORBALOVALIGALC                                                           500,00€

20, Box club IMPOCOMEX                                                        1 800,00€

21, Slov. asociácia boccie                                                          1 000,00€

22, Futbalový klub nepočujúcich                                                    200,00€

23, Športový klub NOVOKER                                                        300,00€

24, Boccia klub Lučenec                                                                400,00€

25, Karate klub Myiagi Lc                                                            1 800,00€

26, KST Lampáš                                                                            200,00€

27, ŠK Boules Novohrad                                                               500,00€

28, K-KART racing team                                                               500,00€

29, Fit Family/Fit klub Rodina                                                        200,00€

30, FORTIS                                                                                1 500,00€

31, Šachový klub Podpoľanie – družstvo MS                                250,00€


 
 

Vila s areálomVytlačiť
 

Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici v Lučenci s popisným číslom 7 a 13 bližšie k obnove.

    Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici s popisným číslom 7 a 13 reprezentujú v Lučenci staviteľstvo prvých desaťročí 20. storočia. Sú štýlovo čistým dielom secesnej architektúry, zastúpenej najmä obytnými meštiackymi domami. Vlastníkmi a staviteľmi boli členovia rodiny Rakottyay, ktorí vlastnili továreň na smaltované výrobky a významnou mierou zasiahli do života mesta.
    Nakoľko sa jedná o veľmi zachovalú a významnú architektonickú pamiatku, Mesto Lučenec ako vlastník objektu už od roku 2013 pripravuje všetku potrebnú dokumentáciu ku kvalitnej obnove objektu. Za finančnej podpory  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa v rámci štyroch úspešných projektov podarilo spracovať všetky technické dokumentácie potrebné k obnove pamiatkovo chráneného objektu.  
            V prvom projekte bol v roku 2013 realizovaný „Komplexný reštaurátorský prieskum secesnej vily s areálom. Výsledky tohto prieskumu boli jedným z hlavných východísk pre spracovanie Návrhu na reštaurovanie ako podkladu pre následnú realizáciu rekonštrukcie objektu. Predmetom výskumu boli omietkové a náterové farebné vrstvy spolu s výzdobou na  hlavných fasádach objektu ako aj objektov vo dvorovej časti s altánkom. Výskum potvrdil predpokladané hodnoty zachovaného areálu s nálezmi, ktoré dokumentujú stav zachovania pôvodných štruktúr z čias výstavby objektu. V druhom projekte s názvom „Technická dokumentácia pre obnovu secesnej vily s areálom“ ktorý bol realizovaný v roku 2015 sa spracovalo kompletné zameranie skutkového stavu objektu. Toto zameranie slúžilo ako podklad pre tretí úspešný projekt s názvom „Umelecko-historický výskum VILY S AREÁLOM“ realizovaný v roku 2016. Všetky doterajšie výstupy slúžili ako podklad pre posledný úspešný projekt s názvom „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok VILY S AREÁLOM“ ktorý bol realizovaný v roku 2017. V rámci projektu bol spracovaný statický posudok na všetky nosné časti objektu a tiež na všetky objekty v areály NKP (národná kultúrna pamiatka). Bola spracovaná projektová dokumentácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky do ktorej boli zapracované výsledky doterajších výskumov.
         Zámerom mesta Lučenec je reštaurovať nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku - secesnú „Vilu s areálom“ evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo nevyhnutné spracovať komplexnú technickú dokumentáciu potrebnú ako podklad k celkovej obnove kultúrnej pamiatky. Reštaurátorský zásah prinavráti pamiatke jej autenticitu a vysokú kvalitatívnu  úroveň mestskej výstavby v secesnom slohu.
    Projekt „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok VILY S AREÁLOM“ bol realizovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva Kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2018Vytlačiť
 

Veľkonočný jarmok        22. - 23.03.2018

 

Dni mesta Lučenec        23. - 26.08.2018

Pivný festival                  23.-25.08.2018

Lučenský jarmok            23. - 24.08.2018

 

Vianočné trhy                  13. - 14.12.2018


 
 

Novoročný darček mesta Lučenec: Školáci, cestujete zadarmoVytlačiť
 

Mesto Lučenec pripravilo pre školákov novoročný darček v podobe bezplatného cestovania v MHD. Bezplatná doprava sa týka žiakov základných škôl do 15 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Lučenec, a aj tých, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území mesta Lučenec. Spoločným cieľom mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali tento druh dopravy, aby bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná. Zvýšením počtu prepravených osôb v mestskej autobusovej doprave predpokladáme aj zníženie počtu osobných automobilov v meste, z čoho následne vyplýva zníženie znečistenia ovzdušia.

Zároveň chceme vyjsť v ústrety rodičom, aby nemuseli svoje deti dopravovať do školy osobnými motorovými vozidlami.

Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatňuje na predajnom mieste dopravcu, konkrétne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučenci. Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktorú už cestujúci vlastní. Nie je povinnosťou zakúpenie novej čipovej karty. Manipulačný poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú dopravnú kartu, musia požiadať o jej vydanie. K jej vybaveniu je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Poplatok za vydanie dopravnej karty je 3,20 eur plus 1 euro spomínaný manipulačný poplatok.

 

Informácie môžete získať osobne v Infocentre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru 5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385 denne od 6:00 - 17:30.

Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od 6:00 do 17:30. 


 
 

Online prenos zo zasadnutia MsZVytlačiť
 

On line prenos si môžete pozrieť v čase zasadnutia MsZ na adrese  https://www.youtube.com/user/elkon1958/live.


 
 

Operačný plán zimnej služby na obdobie 2017-2018Vytlačiť
 


 
 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňuVytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. V spolupráci s Mestom Lučenec, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským sa podarilo vypracovať projekt na vybavenie telocvične.

V júni bola naša žiadosť podporená sumou 3900,- €, ku ktorej sme použili aj vlastné prostriedky v hodnote 390,- €, t.j. 10%. Vďaka kvalitným športovým náradiam môžu naši žiaci bezpečne cvičiť nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Zároveň sme prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania žiakov. Zakúpené boli: rebriny, švédske debne, lavičky, karimatky, volejbalovú konštrukciu a sieť, žinenky, kozu, mostík, nízku kladinu. Prostredníctvom dotácie bol riešený dlhotrvajúci problém vybavenia telocvične. Peniaze boli investované na dobré miesto, čo dosvedčujú fotky z vyučovacej hodiny.

Mesto Lučenec                  Mgr. Peter Csúz, riaditeľ školy

         


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka