Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Oznamy

Všeobecné

Jarné upratovanie a environmentálne podujatia  v meste LučenecVytlačiť
 

 

 

Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 17.3.2017  do 23.4.2016 bude prebiehať  v meste  Lučenec celoplošné čistenie mesta, ktoré bude podporené akciami Deň vody, Deň Zeme, jarným   upratovaním a mobilným zberom nebezpečných odpadov vytriedených z domácností.

V rámci  jarného upratovania, ktoré bude prebiehať v období 17.3.2017 do 31.3.2017  bude realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov a mobilný zber nebezpečných odpadov 1.4.2017.

Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú   rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  je možné podať osobne v kancelárii  č. 320, na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk  do 28.3.2017.

V prípade, že z rodinných domov potrebujete  odovzdať elektroodpad alebo použité jedlé oleje  môžete  ich  odviesť do zberného dvora f. MEPOS, s r.o. na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase 07.30 do 15.30 hodiny v stredu  v čase od 07.30 do 17.30 hodiny a v nepárny týždeň v sobotu ( 18.3.,1.4.2017) v čase 08.00 – 13.00 hodiny.   Tu od Vás odpad bezplatne odoberú.

Upozorňujeme všetkých občanov aby do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad.  

Rastlinný odpad  bude v mesiaci marec  zbieraný v termíne 20. až 24. marca 2017 v zmysle harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke mesta. Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.

Ak potrebujete  z rodinných domov vyviesť  rastlinný odpad v iných termínoch  , môžete  ho odviesť do kompostárne v lokalite Čurgov  v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.  Tu od Vás rastlinný odpad  bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov ( napr. kamene, plasty, sklo, pletivo ...)     

Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozov sú  20.marca a 3.apríla 2017. Objemný odpad môže byť vyložený pri zberných nádobách na komunálny odpad len deň pred zberom.  

Zároveň Vás, občanov mesta, majiteľov a užívateľov nehnuteľností v meste vyzývame, aby ste aj Vy svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jarnému upratovaniu , a tým skrášleniu nášho mesta. V rámci čistenia mesta okrem svojich objektov, domov, dvorov a záhrad si vyčistili aj okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných zásad všeobecne záväzných nariadení a zapojili sa do akcií prebiehajúcich v období 17.3.2017 – 23.4.2017.

Bližšie informácie o prebiehajúcich podujatiach  budú uverejnené v ďalších číslach mestských novín a na stránke mesta www.lucenec.sk .

 


 
 

Propozície recitačnej súťaže Puškinov pamätník Vytlačiť
 

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:

Generálny konzul SR v Petrohrade, veľvyslanec A. Čisár, Primátorka mesta Lučenec, A. Pivková, Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec, Prezidentka fondu pre podporu vzdelávania RF.  Súťaž sa uskutoční pod záštitou Predsedu vlády SR R. Fica a Gubernátora Sankt Peterburgu G. S. Poltavčenka

Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl 6. – 8. ročníka a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií.
 2. Súťaže sa zúčastňujú žiaci, ktorým materinským jazykom nie je ruský jazyk.
 3. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.
 4. Časový limit:
 • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,       
 • umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.
 1. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
 2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 3. Školské  kolá v prednese sa uskutočnia do 30.3.2017.
 4. Do mestského kola je potrebné prihlásiť sa do 20.4.2017.
  V prednese poézie i prózy súťažia po dvaja žiaci z každej prihlásenej školy.
 5. Mestská súťaž sa uskutoční v prvej polovici mája 2017.
 6. Víťazi mestského kola sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci koncom mesiaca máj 2017.
 7. Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk  do 17.5.2017.
 8. Porotu menuje:
 • do školského kola riaditeľ/ka školy,
 • do mestského kola primátor/ka mesta
 • do celoslovenského kola veľvyslanec – generálny konzul SR v Petrohrade.
 1. Finančné zabezpečenie:                                                                                                      Školské a mestské kolá súťaže zabezpečia  príslušné mestá. Celoslovenskú súťaž zastrešuje  vyhlasovateľ súťaže. Cestovné, ubytovanie, stravné si zabezpečí na vlastné náklady účastník súťaže, alebo vysielajúca organizácia.                                                

Ceny, diplomy na celoslovenské kolo  zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne udeliť mimoriadnu cenu.

V Lučenci  22.2.2017

 PaedDr. Augustín Čisár  - veľvyslanec, generálny konzul SR v Petrohrade                                      Tatiana Golubeva - prezidentka fondu pre podporu vzdelávania RF                                                PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec       

          

 


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac marec 2017.Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                                       

Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                                                                                                                  

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:                                                                                                                         

01.03.2017/streda/            /29/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

02.03.2017/štvrtok/           /31/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

03.03.2017/piatok/            /18/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

06.03.2017/pondelok/       /16/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

07.03.2017/utorok/            /30/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

08.03.2017/streda/            /29/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

09.03.2017/štvrtok/           /31/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

10.03.2017/piatok/            /18/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

13.03.2017/pondelok/       /16/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke

14.03.2017/utorok/            /30/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

15.03.2017/streda/            /29/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

16.03.2017/štvrtok/           /31/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

17.03.2017/piatok/            /18/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

20.03.2017/pondelok/       /16/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

21.03.2017/utorok/            /30/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

22.03.2017/streda/            /29/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

23.03.2017/štvrtok/           /31/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

24.03.2017/piatok/            /18/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

27.03.2017/pondelok/       /16/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

28.03.2017/utorok/            /30/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

29.03.2017/streda/            /29/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

30.03.2017/štvrtok/           /31/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

31.03.2017/piatok/            /18/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.03.2017/streda/             /11/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

02.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

03.03.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

06.03.2017/pondelok/       /7/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

07.03.2017/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

08.03.2017/streda/             /11/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

09.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

10.03.2017 /piatok/           /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

13.03.2017/pondelok/       /7/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

14.03.2017/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

15.03.2017/streda/             /11/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

16.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

17.03.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

20.03.2017/pondelok/       /7/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

21.03.2017/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

22.03.2017/streda/             /11/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

23.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

24.03.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

27.03.2017/pondelok/       /7/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

28.03.2017/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

29.03.2017/streda/             /11/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

30.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

31.03.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.03.2017/streda/             /24/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

02.03.2017/štvrtok/           /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.03.2017/piatok/            /14/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

06.03.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

07.03.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

08.03.2017/streda/             /24/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.03.2017/štvrtok/           /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.03.2017/piatok/            /14/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

13.03.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

14.03.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

15.03.2017/streda/             /24/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.03.2017/štvrtok/           /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.03.2017/piatok/            /14/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

20.03.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

21.03.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

22.03.2017/streda/             /24/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.03.2017/štvrtok/           /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.03.2017/piatok/            /14/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

27.03.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

28.03.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

29.03.2017/streda/             /24/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.03.2017/štvrtok/           /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

31.03.2017/piatok/            /14/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.03.2017/streda/             /13/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

02.03.2017/štvrtok/           /16/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

03.03.2017/piatok/            /9/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

06.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

07.03.2017/utorok/            /15/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

08.03.2017/streda/             /13/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

09.03.2017/štvrtok/           /16/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

10.03.2017/piatok/            /9/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

13.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

14.03.2017/utorok/            /15/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

15.03.2017/streda/             /13/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

16.03.2017/štvrtok/           /16/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

17.03.2017/piatok/            /9/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

20.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

21.03.2017/utorok/            /15/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

22.03.2017/streda/             /13/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

23.03.2017/štvrtok/           /16/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

24.03.2017/piatok/            /9/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

27.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

28.03.2017/utorok/            /15/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

29.03.2017/streda/             /13/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

30.03.2017/štvrtok/           /16/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

31.03.2017/piatok/            /9/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.03.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

02.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

03.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

06.03.2017/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

07.03.2017/utorok/            /10/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

08.03.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

10.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

13.03.2017/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

14.03.2017/utorok/            /10/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

15.03.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

17.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

20.03.2017/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

21.03.2017/utorok/            /10/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

22.03.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

24.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

27.03.2017/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

28.03.2017/utorok/            /10/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

29.03.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.03.2017/štvrtok/           /11/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

31.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.03.2017/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

02.03.2017/štvrtok/           /17/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

03.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

06.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

07.03.2017/utorok/            /17/                                        LIDL, Poliklinika

08.03.2017/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

09.03.2017/štvrtok/           /17/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

10.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

13.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

14.03.2017/utorok/            /17/                                        LIDL, Poliklinika

15.03.2017/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

16.03.2017/štvrtok/           /17/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

17.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

20.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

21.03.2017/utorok/            /17/                                        LIDL, Poliklinika

22.03.2017/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

23.03.2017/štvrtok/           /17/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

24.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

27.03.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

28.03.2017/utorok/            /17/                                        LIDL, Poliklinika

29.03.2017/streda/             /17/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

30.03.2017/štvrtok/           /17/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

31.03.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.03.2017/streda/             /15/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

02.03.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

03.03.2017/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

06.03.2017/pondelok/       /8/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

07.03.2017/utorok/            /15/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

08.03.2017/streda/             /15/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

09.03.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

10.03.2017/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

13.03.2017/pondelok/       /8/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

14.03.2017/utorok/            /15/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

15.03.2017/streda/             /15/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

16.03.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

17.03.2017/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

20.03.2017/pondelok/       /8/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

21.03.2017/utorok/            /15/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

22.03.2017/streda/             /15/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

23.03.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

24.03.2017/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

27.03.2017/pondelok/       /8/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

28.03.2017/utorok/            /15/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

29.03.2017/streda/             /15/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

30.03.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

31.03.2017/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.03.2017/streda/             /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

02.03.2017/štvrtok/           /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

03.03.2017/piatok/            /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

06.03.2017/pondelok/       /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

07.03.2017/utorok/            /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

08.03.2017/streda/             /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.03.2017/štvrtok/           /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

10.03.2017/piatok/            /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

13.03.2017/pondelok/       /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

14.03.2017/utorok/            /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

15.03.2017/streda/             /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.03.2017/štvrtok/           /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

17.03.2017/piatok/            /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

20.03.2017/pondelok/       /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

21.03.2017/utorok/            /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

22.03.2017/streda/             /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.03.2017/štvrtok/           /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

24.03.2017/piatok/            /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

27.03.2017/pondelok/       /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

28.03.2017/utorok/            /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

29.03.2017/streda/             /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.03.2017/štvrtok/           /27/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

31.03.2017/piatok/            /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

 

 

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.03.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

02.03.2017/štvrtok/           /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

03.03.2017/piatok/            /10/                                        areál parku, parkovisko pri parku

06.03.2017/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

07.03.2017/utorok/            /14/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

08.03.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.03.2017/štvrtok/           /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

10.03.2017/piatok/            /10/                                        areál parku, parkovisko pri parku

13.03.2017/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

14.03.2017/utorok/            /14/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

15.03.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.03.2017/štvrtok/           /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

17.03.2017/piatok/            /10/                                        areál parku, parkovisko pri parku

20.03.2017 pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

21.03.2017/utorok/            /14/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

22.03.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.03.2017/štvrtok/           /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

24.03.2017/piatok/            /10/                                        areál parku, parkovisko pri parku

27.03.2017 pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

28.03.2017/utorok/            /14/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

29.03.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.03.2017/štvrtok/           /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

31.03.2017/piatok/            /10/                                        areál parku, parkovisko pri parku

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 11,00 hod.

 

Lokality:     

 

Sobota

 

Bartoš, Korová - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Juhaniak – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč - Lučenec časť Opatová

Markovičová - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

                      

                      

Nedeľa, sviatky

 

hlavný ťah v meste t.j. od Tržnice, Kubínyiho námestie, Masarykova ulica smerom k Nemocnici

bočné ulice od Masarykovej ulici t.j. Zlatá ulička po Úrad práce, Železničná ulica po stanicu, Novohradská ulica po kino Apollo,  

ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

 

 

04.03.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                     Oláhová + aktivační pracovníci 8

05.03.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

 

11.03.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                     Oláhová + aktivační pracovníci 8

12.03.2017:   Markovič, Knisa, Rendek

 

 

18.03.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 8

19.03.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

 

25.03.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                     Oláhová + aktivační pracovníci 8

26.03.2017:   Markovič, Knisa, Rendek

 

Správca parku: Robert Gorelík

 

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 2 aktivační pracovníci


 
 

TERMÍNY JARMOKOVVytlačiť
 

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017


Lučenský jarmok 18.-19.08.2017

 

Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku:

- tovar s tematikou veľkonočných sviatkov,

- ľudovo-umelecké predmety,

- potraviny,

- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.

 

 


 
 

Propozície 20. ročníka celoslovenskej a 13. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec Vytlačiť
 

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  20. ROČNÍK  CELOSLOVENSKEJ A 13. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “

ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                          

SPOLUORGANIZÁTOR SÚŤAŽE  JE : Novohradské múzeum a galéria Lučenec

         Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec (Slovenská republika ) - centrum NOVOHRADU.

                                                                    

PODMIENKY ÚČASTI

        Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ a VŠ a dospelí , jednotlivci a kolektívy. Vítané sú  všetky grafické techniky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ - nie kresba, perokresba, maľba !  Každý ročník súťaže je tematicky odlišný.

20. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s podtitulom "HRAČKY"  /niektorou formou grafiky zobraziť  hračky vo všetkých podobách.../  

Súťažné práce formátu najviac A3 / maximálne tri práce z jednej kategórie/ zašle škola do 30.4. 2017 na adresu:

                                               Mestský úrad

                                               oddelenie  školstva, soc.vecí, kultúry a športu

                                               Bc.Renáta Libiaková Peržeľová

                                               Novohradská ul. č. 1

                                               984 01 L u č e n e c

                                               Slovenská republika 

                                               Tel. číslo : 0421/ 047/4307232

Obálku označte heslom      „ Grafický Lučenec “.

Výstava „ Szabóov Grafický Lučenec „ bude sprístupnená v priestoroch Novohradského múzea a galérie   v Lučenci  v termíne  od 1.6.2017do 18.6.2017.

      Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora

b/ veková kategória

c/ meno vyučujúceho

d/ adresa školy

e/ pečiatka školy

f/ dátum vyhotovenia

g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   Žiadame učiteľov ZUŠ, aby si na školách urobili školské kolá súťaže  a do celoslovenského kola posielali len tri práce z každej kategórie.

       Každá práca by mala byť uložená v pasparte  /papierový rámec okolo obrazu/.

Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritéria súťaže.

 

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                            

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/

   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/

  III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník

  IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník

   V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník

  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/

 VII. kat.  Dospelí

VIII. kat. Vysoké školy  s umeleckým zameraním

 

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž 1. júna 2017, kde si prevezmú ceny a diplomy. V prípade neúčasti na vernisáži ceny prepadnú v prospech usporiadateľa.

 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        O vrátenie súťažných prác treba požiadať písomne na návratke, ktorá je súčasťou propozícií najneskôr do 25. júna  2017. Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom  Mesta Lučenec a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

…………………………………………………………………………………………………..

N Á V R A T K A

Źiadam o vrátenie práce z výstavy Szabóov grafický Lučenec

Meno, priezvisko autora :……………………………………………………………………..

Bydlisko :……………………………………….. kategória…………………………………..

Názov diela :    …………………………………………………………………………………

Grafický list  prevezmem osobne v mesiaci júl 2017.

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                               podpis autora

 

 


 
 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňuVytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. V spolupráci s Mestom Lučenec, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským sa podarilo vypracovať projekt na vybavenie telocvične.

V júni bola naša žiadosť podporená sumou 3900,- €, ku ktorej sme použili aj vlastné prostriedky v hodnote 390,- €, t.j. 10%. Vďaka kvalitným športovým náradiam môžu naši žiaci bezpečne cvičiť nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Zároveň sme prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania žiakov. Zakúpené boli: rebriny, švédske debne, lavičky, karimatky, volejbalovú konštrukciu a sieť, žinenky, kozu, mostík, nízku kladinu. Prostredníctvom dotácie bol riešený dlhotrvajúci problém vybavenia telocvične. Peniaze boli investované na dobré miesto, čo dosvedčujú fotky z vyučovacej hodiny.

Mesto Lučenec                  Mgr. Peter Csúz, riaditeľ školy

         


 
 

webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017 Lučenský jarmok 18.-19.08.2017   Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku: - tovar s tematikou veľkonočných sviatkov, - ľudovo-umelecké predmety, - potraviny, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.    


English version
Magyar verzió

31243173

Úvodná stránka