Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,LučenecVytlačiť
 

 

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

 

 

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 5958/9 o výmere 5 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená  Geometrickým plánom č. 11932856-10/2017 zo dňa  03.02.2017 vypracovaným kanceláriou Róberta Sekerku –geodetické zamerania,    oddelením z parcely  EKN č.2188/201  o výmere 85 m², trvalý trávny porast vedenej  na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok v prírode tvorí časť priľahlú k nehnuteľnosti – garáže vo  vlastníctve žiadateľa a  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri celkovej odkupovanej výmere 5 m² je celková kúpna cena 50,–€ )

pre kupujúceho : Ján Viazanička rod. Viazanička, nar. 01.04.1976,  Ulica továrenská 316/13, 984 01 Lučenec

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka