Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Podporte petíciu R2 - podporíš vlastnú prosperitu

Vážení občania,

podporte petíciu za urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2: Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice
V roku 2011 by na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest malo ísť až trojnásobne viac financií ako v tomto roku. Odhad termínu úplného prepojenia Bratislavy a Košíc sa opäť posúva až na rok 2016. Cesta Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava - Košice je spolu s R1 najkratšou, najrýchlejšou a geograficky najmenej náročnou spojnicou medzi východom a západom Slovenska.
Žiadame preto urýchlene dobudovať viac desaťročí sľubovanú rýchlostnú cestu R2 Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava - Košice. Táto komunikácia je strategická vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu a podporuje vyhlásenia o znižovaní regionálnych rozdielov z inštitúcií Európskej únie, vlády SR a politických strán. Jej dobudovanie sa priamo dotýka rozvoja okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Odkladom výstavby tejto cesty môžeme predpokladať ďalšie zaostávanie dotknutých okresov a regiónu, čo naďalej negatívne ovplyvní ekonomický, sociálny a demografický vývoj celej spádovej oblasti. Veď práve v tejto oblasti býva a žije skoro tretina zo všetkých obyvateľov Slovenska, čo je však alarmujúce už takmer tretina z nich žije pod hranicou chudoby. Za tento stav môže aj nedobudovaná infraštruktúra ciest a tým aj nezáujem investorov.
Prečo petícia?
Lebo sa o svoje práva musíme hlásiť sami!
Občania majú pocit, že sa našou ekonomickou a sociálnou situáciou, ktorá sa pomaly ale isto stáva neudržateľnou, nikto vážne nezaoberá. Zdá sa, že nikoho z politikov veľmi netrápi takmer 25% nezamestnanosť nášho regiónu.
Zdĺhavé cestovanie z Bratislavy do Lučenca odradí takmer každého investora, ktorý je pre nás životne dôležitý, aby už nevymierali naše dediny a suroviny neležali ladom.
Prečo práve my?
Záleží nám na prosperite regiónu, v ktorom žijeme a pracujeme a doteraz sa nikto z kompetentných v meste a regióne dostatočne nezaoberal.
K petícii sa denne pridávajú ďalší ľudia, ktorí ju podporujú a pomáhajú s jej realizáciou.
Koho ďalej oslovujeme a prečo?
Všetky štátne orgány, inštitúcie, tretí sektor, právnické a fyzické osoby
- Políciu a dopravné inšpektoráty, ktoré súčasné prepojenie cesty I/50 medzi Zvolenom a Košicami každoročne vyhodnocujú ako jeden z najnehodovejších úsekov ciest.
- Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa dostávajú do styku s nezamestnanými a evidujú alarmujúcu mieru nezamestnanosti takmer 25% v našom regióne
- Obvodné úrady, ktoré svojím postavením môžu napomôcť k presadeniu nášho cieľa urýchlene vybudovať rýchlostnú cestu R2
- Tretí sektor a mimovládne organizácie, ktoré sa každodenne dostávajú do styku so skupinami ľudí čo najviac potrebujú našu pomoc (nezamestnaní, ľudia na hranici chudoby)
Podporením petície podporíte náš región a vlastnú prosperitu.

Základné ciele podpory petície za urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2
- Znižovanie regionálnych rozdielov
- Zvýšenie zamestnanosti v regióne
- Pozastavenie odlivu a následné zabezpečenie nárastu počtu obyvateľov v mestách
- Kvalitnejšia a rýchlejšia dostupnosť do okolitých miest
- Zabezpečenie odklonu nákladnej, tranzitnej dopravy z centier miest a obcí

Kde môžete petíciu podpísať?
- Na Mestskom a Obecnom úrade počas pracovných dní v čase úradných hodín
- Vo všetkých organizáciách, inštitúciách, firmách ktoré sa zapojili do petície
- Turistické centrum Karpaty na Železničnej stanici v Lučenci

 

Petičný výbor:
Predseda: PhDr. Rapco Pavol, Bazovského 9, Lučenec, 984 01
Členovia: Ing. Greksa Pavel, Mýtna 287, 985 53
PhDr. Alexandra Pivková, Martina Rázusa 5458/12A, Lučenec, 984 01

 

Petičný hárok si môžte stiahnuť aj priamo tu!
 


 
Petičný hárok
 Petícia R2 hárok.pdf (155 kB) (155 kB)

 

Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa, Tomášovce – Ožďany (opis)

 

Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa, Tomášovce – Ožďany
Miesto stavby
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota
Katastrálne územie obcí: Tomášovce, Vidiná, Opatová, Boľkovce, Pinciná, Buzitka, Nové Hony, Veľké Dravce, Ožďany
Kategória cesty: R 24,5/120
Druh cesty: rýchlostná cesta
Druh stavby: novostavba

Stavebník
Názov a adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Zriaďovateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Projektant
Názov a adresa: Dopravoprojekt, a.s.
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 3
Spracovateľský útvar: Divízia Zvolen
M.R.Štefánika 4724, 960 01 Zvolen
Hlavný projektant: Ing. Marian Ferenčuk


 

 

Predmetom stavby „Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany"' je vybudovanie úseku rýchlostnej cesty v dĺžke 20.744 km. Predmetný úsek je navrhnutý v zmysle STN 73 6101 v kategórii R 24.5/120, križovatky sú navrhnuté v zmysle STN 73 6102.
Rýchlostná cesta R2 začína v staničení 0,000 00 pričom v tomto mieste sa plynulo napája na predchádzajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce.
Trasa rýchlostnej cesty R2 v riešenom úseku prechádza odlišnými morfologickými úsekmi. Je vedená mimo zastavaných časti obcí, prechádza prevažne poľnohospodárskou pôdou, lúkami, pasienkami a zasahuje aj do lesného pôdneho fondu. Nezasahuje do žiadnych chránených krajinných oblastí. V blízkostí trasy sa nachádzajú dobývacie priestory Vidina - Halier a Pinciná.
Trasa zasahuje do ochranného pásma letiska Tomášovce a do prekážkových rovín letiska Lučenec. Trasa križuje železničnú trať Lučenec - Utekáč.
Rýchlostná cesta R2 je navrhnutá ako smerovo rozdelená cesta s dvomi jazdnými pruhmi šírky 2x 3,50 m v oboch smeroch jazdy, v šírkovej kategórii R 24,5 m s návrhovou rýchlosťou 120 km/h.
Na začiatku úseku je umiestnené veľké ľavostranné odpočívadlo. Príjazd/výjazd z odpočívadla je navrhnutý z oboch smerov rýchlostnej cesty R2 (obojstranné pripojenie) vo forme mimoúrovňového pripojenia.
Odpočívadlo je riešené s pripojením na inžinierske siete ale bez vybavenia infraštruktúry na ploche odpočívadla.
Ďalej trasa v úseku km 1,0 - km 4,5 pokračuje údolím potoka Točnica. V úseku km 3,0 - km 4,0 dochádza, ku križovaniam trasy a potoka Točnica; križovania budú riešené premostením a preložkou koryta Točnice.
V km 5,0 trasa rýchlostnej cesty R2 križuje železničnú trať Lučenec - Utekáč. V tomto mieste je navrhnutý mostný objekt, ktorý premosťuje aj miestnu cestu do lokality Dolná Slatinka. Trasa rýchlostnej cesty R2 pri lokalite Dolná Slatinka prechádza nezastavaným priestorom medzi existujúcou regulačnou stanicou VTL plynovodu a najbližším rodinným domom. V tomto priestore šírky cca 50 m je trasa vedená na spomínanom moste, aby nedošlo k zásahu do ochranného a bezpečnostného pásma VTL plynovodu (plynovod prechádza súbežne s trasou navrhovanej rýchlostnej cesty R2) a aby nedošlo k demolácii rodinného domu. Trasa však bude v bezpečnostnom pásme regulačnej stanice plynovodu.
V km 5,7 v mieste križovania s cestou I/50 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka (MÚK) „Lučenec". Je to okružná križovatka ciest R2, I/50 spolu so zárodkom cesty I/71 (výhľadové napojenie rýchlostnej cesty R7, resp. cesty I/71). Rýchlostná cesta R2 je vedená na násype a na mostoch v mieste prstenca okružnej križovatky. Prepojenie všetkých jazdných smerov prstenca cesty I/50 a rýchlostnej cesty R2 je riešené prostredníctvom križovatkových vetiev.
Severovýchodne od MÚK „Lučenec" pri ceste I/50 je situované Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR). Na ploche SSÚR sú umiestnené prevádzky pre správu a údržbu rýchlostnej cesty spotrebným vybavením (garáže, sklad soli, dielne, silá, prevádzková budova, atď), ďalej objekty pre dopravnú políciu a objekty pre hasičský a záchranný zbor. Dopravné napojenie SSÚR je riešené z cesty I/50.
V úseku km 8,0 – 12,5 trasa prechádza poľnohospodárskymi pozemkami v lokalite Močiar.
Po preklenutí toku rieky Ipeľ mostom trasa výškovo stúpa pozdĺž prírodnej strže, prechádza čiastočne zalesneným úsekom a lúkami. Od km 14,7 prechádza opäť lúkami a poľnohospodárskymi pozemkami, obchádza obce Nové Hony zo severnej strany a pozdĺž terajšej cesty I/50 sa napája pred obcou Ožďany na už vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 v km 20,744 51. Napojenie trasy na konci úseku sa prispôsobí k polovičnému profilu existujúcej rýchlostnej cesty R2. Pred koncom úseku pri križovaní trasy rýchlostnej cesty R2 s cestou I/50 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka „Ožďany“. Križovatka ciest R2 a I/50 je navrhnutá ako osmičková križovatka. Z priestorového dôvodu dôjde pri realizácií pripájacieho pruhu na rýchlostnej ceste R2 v smere na R. Sobotu k zásahu do už sprevádzkovaných stavebných objektov, vybudovaných v rámci stavby obchvatu Oždian.
Základné urbanisticko - architektonické riešenie bolo dané predchádzajúcim stupňom, územnoplánovacími dokumentáciami a Záverečnými stanoviskami MŽP SR, v ktorých bolo stanovené umiestnenie trasy v teréne a zásahy do krajiny.
Z dopravného hľadiska a posúdenia kapacity navrhovanej rýchlostnej cesty R2 vyplýva, že posudzovaný úsek vyhovuje dopravným nárokom po celé výhľadové obdobie a že na navrhovanej rýchlostnej ceste nedôjde k prekročeniu prípustnej intenzity dopravného prúdu najmenej do roku 2045.
Technické riešenie stavby bolo ovplyvnené hlavne požiadavkou na ochranu a minimálne zásahy do koryta potoka Točnica.
Významnými stavebno - technickými prvkami, ktoré do veľkej miery ovplyvnia architektonický ráz stavby sú objekty mostných konštrukcií, protihlukových stien, oporných a zárubných múrov. Tieto boli navrhované tak, aby čo najviac minimalizovali zásah do krajiny. Vedenie trasy rýchlostnej cesty si vyžiada preložky, prípadne rekonštrukcie existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, potokov, ciest, ktoré sú vyvolanými investíciami tejto stavby.
Vybavenosť rýchlostnej cesty R2 tvoria zariadenia dopravnej telematiky (informačný systém rýchlostnej cesty)., bezpečnostné zariadenia (zvodidlá, zábradľové zvodidlá, tlmiče nárazov), zvislé a vodorovné dopravné značenie, prejazdy stredným deliacim pásom, vegetačné úpravy, kanalizácia s odlučovačmi ropných látok, a oplotenie.
Predpokladané orientačné termíny výstavby (podľa PD):
- 2013 začiatok výstavby
- 2016 ukončenie výstavby
- Doba výstavby je 37 mesiacov
Zdroj: dokumentácia pre územné rozhodnutie 10/2010

Predpokladané orientačné termíny výstavby (podľa NDS):
- 10/2015 začiatok výstavby
- 10/2020 ukončenie výstavby

Na úseku je projektovaná výstavba 32 mostov z toho 19 na rýchlostnej ceste a 13 nad rýchlostnou cestou. Ďalej sa uvažuje s dvoma mimoúrovňovými križovatkami, jedným obojstranným odpočívadlom „Tomášovce“
Dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia stavebného zámeru bola dodaná dňa 28.12.2010, v súčasnosti sa koná pripomienkovacie konanie.

Zdroj: www.ndsas.sk
 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka