Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Obsah povinného zverejňovania informácií v podmienkach Mesta Lučenec (zák.č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)

SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám  

Úhrada nákladov za poskytovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie
Informácie podľa ustanovení zák .NR SR č.211/2000 Z. z. je možné získavať spôsobom ustanoveným cit. zákonom. Všetky žiadosti o sprístupnenie informácie sa prijímajú, vybavujú a evidujú prostredníctvom podateľne a registratúry Mestského úradu v Lučenci. Evidenciu všetkých žiadostí vedie sekretariát primátora, zodpovedná osoba je Mgr. Mária Sárová, tel. č. 047 4307 220, e-mail : maria.sarova@lucenec.sk.
Mesto Lučenec zverejňuje na internetovej stránke www.lucenec.sk tieto druhy informácií:
- Organizačný poriadok Mesta Lučenec
- platné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Lučenec
- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci
- Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci
- Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva
- Organizačný poriadok Mestského úradu v Lučenci
- Organizačný poriadok Mestskej polície v Lučenci
- Požiarny štatút Mesta Lučenec
- ostatné platné smernice a príkazné listy primátora mesta, vnútroorganizačné predpisy

Ďalej sa týmto spôsobom zverejnia aj informácie týkajúce sa Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Lučenci (termíny konania zasadnutí, návrh programu zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia orgánov Mesta, výpisy o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva, okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí). Informácie vyššie uvedeného rozsahu bude možné získať aj spôsobom v meste obvyklým (úradná tabuľa umiestnená na Masarykovej ulici Lučenec a v mestskom rozhlase).
Ústne podanie žiadosti je možné iba počas stránkových hodín.
Lehoty na vybavenie žiadosti sú upravené zákon č.211/2000 Z .z. v § 17. Žiadosti sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa, kedy začína plynúť lehota na vybavenie, t.j. dňom kedy bola Mestu podaná. Podaná je dňom, kedy sa o nej poverený zamestnanec dozvedel. Ak sa bude vyžadovať doplnenie žiadosti, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odstránením nedostatkov žiadosti.
O každom vybavení žiadosti, ktorým sa sprístupnia informácie v plnom rozsahu a stanoveným spôsobom sa urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. V podmienkach Mesta Lučenec je odvolacím orgánom primátor mesta.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote stanovenej § 19 zák.č.211/2000 Z z.
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Podrobnosti o úhrade nákladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Pre žiadateľov budú zverejnené informácie o zozname skutočností, o ktorých je povinnosť dodržiavať mlčanlivosť: z úradnej povinnosti a ako obchodné tajomstvo.

Zriadenie Mesta ako samostatného samosprávneho subjektu
Mesto ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Právomoc a kompetencie Mesta Lučenec
Mesto má právo združovať sa s inými občanmi v záujme dosiahnutia spoločného prospechu
právo na svoj znak a právo ho používať pri výkone samosprávy mesta Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

Kompetencie Mesta
Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

Mesto najmä:
-vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
- usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej  činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestňovaniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,  udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa  a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
- zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov  a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
- spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,  s občianskymi združeniami  a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,
- vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
- zabezpečuje verejnoprospešné služby / odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod./ a verejnú dopravu
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
- utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor /povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská/
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
- organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
- určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
- zabezpečuje verejný poriadok v meste
- vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne v jazyku príslušnej národnosti
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
- spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi v meste činnosť, ako aj záujmovými združeniami obyvateľov mesta pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste v záujme plnenia úloh mesta spolupracuje s orgánmi štátu
- poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva pre svoje územie všeobecne záväzné nariadenia
- financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, v rozsahu podľa osobitných predpisov , prípadne z cudzích zdrojov /účelová štátna dotácia, neúčelová štátna dotácia/.

Orgány Mesta

Orgánmi Mesta sú:
- mestské zastupiteľstvo
- primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky. Posledné voľby sa uskutočnili v roku  2010 . Mestské zastupiteľstvo v Lučenci má 25 poslancov . Menovité zloženie poslaneckého zboru je širokej verejnosti k dispozícii zverejnené formou tabule /tabla/ nachádzajúcej sa v priestoroch vestibulu budovy Pedagogickej fakulty UK, pracovisko Lučenec, Novohradská ulica č.1. Kompetencie mestského zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie mestského zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva Lučenec, v znení zmien a doplnkov. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť rokovanie mestského zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

Primátor mesta je predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkcia primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Posledné voľby primátora sa uskutočnili v roku 2010 . Kompetencie primátora mesta sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 až 13c.

Orgány Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci zriadilo ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
Mestskú radu , ktorá je zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva. V podmienkach Mesta Lučenec tento orgán je zložený z 7 poslancov mestského zastupiteľstva.
Mestská rada zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Stále komisie Mestského zastupiteľstva sú schválené v počet 8.
Obidva orgány Mestského zastupiteľstva majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení / § 14 a 15/ a Rokovacími poriadkami.
Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Je zložený zo zamestnancov Mesta .  Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení a Organizačným poriadkom Mestského úradu v Lučenci v znení neskorších doplnkov. Prácu Mestského úradu v Lučenci organizuje a vedie prednosta úradu, ktorého do funkcie vymenúva na dobu neurčitú primátor mesta.
Organizačná štruktúra s popisom činností jednotlivých oddelení je uvedená TU.
Sídlom Mestského úradu je budova Pedagogickej fakulty UK, pracovisko Lučenec, Novohradská ul.č.1.
Hlavný kontrolór je pracovníkom Mesta , ktorého do funkcie volí Mestské zastupiteľstvo. Jeho kompetencie upravuje § 18  a nasl. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mestská polícia je zriadená ako poriadkový útvar Mestského zastupiteľstva. Mestskú políciu vedie náčelník polície, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Činnosť Mestskej polície je upravená všeobecne platným právnym predpisom a Organizačným poriadkom Mestskej polície Lučenec.
Zástupcu primátora  spravidla na celé funkčné obdobie poverí primátor mesta, Zástupcom primátora môže byť len poslanec. Zástupca primátora je členom mestskej rady. Jeho kompetencie sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a primátorom stanovená pracovná náplň.

 

 


 
Sadzobník správnych poplatkov Mesto Lučenec

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka