Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút mesta

Štatút mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo Lučenec v zmysle Štvrtej hlavy ÚSTAVY Slovenskej republiky v platnom znení a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení) rešpektujúc požiadavky EURÓPSKEJ CHARTY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY, vyhlásenej RADOU EURÓPY v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje


Internú normu Mesta Lučenec č.  01/2015 - Štatút Mesta Lučenec

Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Štatút Mesta Lučenec upravuje v súlade so všeobecne záväznými  právnymi  predpismi   postavenie a pôsobnosť  Mesta, práva   a  povinnosti   obyvateľov  mesta, základné   zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom Mesta, ďalej postavenie  a  pôsobnosť  mestského  zastupiteľstva,  primátora a ďalších  orgánov   samosprávy, ich  vnútornú  štruktúru, deľbu práce medzi nimi,  formy a metódy  ich práce,  rieši  tiež širšie vzťahy Mesta, symboly mesta udeľovanie čestného občianstva, cien mesta  a odmien.
2) Štatút Mesta Lučenec je základným  normatívno právnym a organizačným predpisom mesta.

§ 2
Postavenie Mesta

1) Mesto Lučenec (ďalej len "Mesto") je samostatným samosprávnym územným celkom  Slovenskej republiky, združujúcim občanov majúcich na jeho území trvalý pobyt.
Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území:
a) mesta Lučenec
b) mestskej časti - Opatová
Zmeny územia mesta Lučenec možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi  predpismi.
2) Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným  majetkom a so svojimi  finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými  nariadeniami Mesta.
3) Mesto má právo na svoje mestské symboly.
4) Ukladať Mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom mesta je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2) Obyvatelia  mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta . Majú právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy Mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta ( miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány Mesta,
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok Mesta slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
g) požadovať pomoc v čase núdze.   
3) Obyvatelia mesta sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytujú pomoc orgánom Mesta.
 V súvislosti s tým sú povinní:
a) ochraňovať majetok Mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby        
organizované Mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických       
podmienok   a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní  
následkov  živelnej pohromy, alebo havárie v meste.
4) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej  núdzi spôsobenej  živelnou pohromou alebo  inou podobnou  udalosťou, najmä zabezpečiť  mu prístrešie , stravu alebo inú  nevyhnutnú materiálnu pomoc.
5) Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok     
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt ,
c) má čestné občianstvo mesta.
6) Na osoby uvedené v odseku 5  sa nevzťahuje odsek.2 písm. a) a b) tohto paragrafu.

§  4
Samospráva Mesta

1) Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou Mesta a  jeho majetkom, ak  osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo  fyzickej osobe.
2) Samosprávu Mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom :
a) orgánov Mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
3) Mesto pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Mesta
a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet Mesta a záverečný účet Mesta,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a   poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tu ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas,
záväzné  stanovisko,  stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti a inej činnosti právnických osôb  a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej  činnosti v meste ,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne
podmienky pre jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
 mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území a pamätihodností mesta,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným  odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného    
osvetlenia, zásobovanie  vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo
žúmp a miestnu verejnú  dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,  osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i)  plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje     nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri
utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové
organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l)  organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
m) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov,
o) vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitných predpisov,
r)  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
4) Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými, právnickými  a  fyzickými  osobami pôsobiacimi v meste  a  taktiež  Mesto  spolupracuje  s  politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi  činnosť   v  meste,  ako  aj so záujmovými združeniami  obyvateľov mesta.

§ 5
Vzťah štátu k mestu

1) Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy Slovenskej republiky všestranne pomáhajú mestu plniť jeho poslanie a funkcie
podľa zákona.
2) Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne potrebné finančné a iné  materiálne prostriedky.
3) Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta

1) Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila  súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným  zákonom.
2) Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou  
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nariadením vlády, so všeobecne záväznými predpismi
ministerstiev  a ostatných  ústredných orgánov štátnej správy.
3) Súdne preskúmanie všeobecne záväzných nariadení sa riadi § 6a a 6b zákona o obecnom zriadení.
4) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní Mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese Mesta v tej istej lehote, alebo iným spôsobom  v meste obvyklým.
5) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou  možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
6) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je to potrebné na zabránenie škodám na majetku, sa postup podľa odseku 3 a 4 tohto  paragrafu nepoužije.
7) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční  navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým  pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
8) Vyhodnotenie pripomienok  sa musí predložiť poslancom v písomnej forme  najneskôr tri dni pred rokovaním   mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
9) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený  neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, aj je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť  skorší začiatok účinnosti  nariadenia.
     10) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa
nariadenie  zverejní aj spôsobom v meste obvyklým, a to na internetovej adrese Mesta.
     11) Nariadenia musia byť každému prístupné na Mestskom úrade v Lučenci, v kancelárii prvého kontaktu.

Druhá  hlava
Majetok   Mesta
§ 7
Podstata majetku a jeho použitia

1) Majetok Mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky  a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve Mesta podľa osobitného predpisu,1 alebo  ktoré Mesto nadobudne do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky a na základe osobitného predpisu1  alebo vlastnou činnosťou.
2) Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku Mesta, ktorým  jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu2.
3) Majetok Mesta je možné použiť najmä:
a) pre verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy Mesta.
Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné.
4) Majetok Mesta,  ktorý slúži  pre verejné  účely najmä miestne  komunikácie  a  iné  verejné   priestranstvá,  je  verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať.
5) Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti3 alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu4.


§ 8
Hospodárenie s majetkom Mesta

1) Orgány Mesta a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom Mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany tvorby životného prostredia.
2) Orgány Mesta a organizácie sú povinné majetok Mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä :
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojho práva alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu5.
3) Mesto je povinné zachovávať účelové určenie majetku, ktorý nadobudlo prechodom vlastníctva6, ktorý ku dňu prechodu slúži na výchovno – vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činností s nimi súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti.
4) Povinnosť podľa ods. 3 tohto ustanovenia sa končí na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva
a) o zmene účelového využitia majetku,
b) o vklade majetku do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,
c) o prebytočnosti nehnuteľnej veci,
d) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci, ak jej zostatková hodnota je vyššia ako  3 500 eur.
5)Podrobnosti o hospodárení s majetkom Mesta upravujú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta,  ktoré určuje mestské zastupiteľstvo.
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta upravujú najmä :
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré Mesto zriadilo, pri správe majetku Mesta,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré Mesto zriadilo,
c) postupy prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi Mesta
f ) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených Mestom, alebo v ktorých má Mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
6)Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú všetky:
a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku ; to neplatí, ak povinnosť previesť nehnuteľný majetok vyplýva z osobitného predpisu7,
b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú mestským zastupiteľstvom,
c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
d) aukčný predaj vecí podľa osobitného predpisu,
e) vklady hnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
f) vklady iného majetku alebo majetku uvedeného v písm. e) v hodnote určenej mestským zastupiteľstvom do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.


Tretia hlava
Financovanie a rozpočet Mesta
§ 9
Financovanie Mesta

1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
2) Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými mestami, obcami, so
samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými osobami.


§ 10
Rozpočet Mesta

1) Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mesta schvaľovaný mestským zastupiteľstvom.  Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje  tiež  jeho  zmeny,  kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.
2) Pred schválením sa rozpočet Mesta zverejní najmenej na pätnásť dní spôsobom v meste obvyklým (na úradnej tabuli v meste a internetovej adrese Mesta)  tak, aby sa k  nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté sa týka záverečného  účtu Mesta a návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky, ktorá je príjmom rozpočtu Mesta.
3) Rozpočet Mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia Mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj zo zmlúv. Rozpočet Mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude Mesto realizovať z výdavkov rozpočtu Mesta ( program Mesta).
4) Príjmom rozpočtu Mesta sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu8,
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku Mesta a z činností mesta a jeho rozpočtových organizácií,
c) výnosy z finančných prostriedkov Mesta,
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené Mestom,
e) dary a výnosy  dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
f)  podiely na daniach podľa osobitného predpisu9,
g) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov10,
h) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok a dotácie zo štátnych fondov,
i) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
j) prostriedky Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
   
  5) Z rozpočtu Mesta sa uhrádzajú:
a) záväzky Mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností Mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených Mestom,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou , údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta a majetku iných osôb, ktorý Mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce,
f) úroky z prijatých úverov,  pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
g) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných Mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
h) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
6) Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj:
a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
b) zisk z podnikateľskej činnosti,
c) návratné zdroje financovania,
d) združené prostriedky.
7) Prebytky  rozpočtu Mesta možno  previesť do rozpočtu  Mesta na ďalší kalendárny rok.
8) Účtovníctvo  o  stave  a  pohybe  majetku  Mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade   s   platnou   právnou   úpravou   vedie  mestský  úrad. Hospodárenie  s prostriedkami  rozpočtu Mesta  sa riadi osobitnými právnymi  predpismi11 ako i stanoveným zákonom o   štátnom rozpočte  na príslušný  rok.
9) Mesto  môže  využívať  ekonomické  nástroje  (dane, poplatky, pokuty  a  pod.)  ako  regulatívy  na  podporu  ochrany  životného prostredia.
10) Výsledky  hospodárenia  Mesta, vrátane  výsledkov hospodárenia peňažných fondov, obsahuje záverečný účet Mesta,  ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
11) Ročnú účtovnú závierku Mesta overuje audítor.

§ 11
Rozpočtové provizórium Mesta

1) Ak rozpočet Mesta na nasledujúci rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31.decembra bežného roka, hospodári Mesto podľa rozpočtu Mesta predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu Mesta predchádzajúceho kalendárneho roka.
2) Rozpočtové  príjmy a výdavky  uskutočnené v čase  rozpočtového provizória  sa  zúčtujú  do   rozpočtu Mesta  po  jeho  schválení v mestskom zastupiteľstve.
3) Podrobnejšiu   úpravu  hospodárenia  v   období  rozpočtového provizória   obsahujú  Zásady   hospodárenia  s finančnými prostriedkami Mesta  Lučenec a zákon o rozpočtových pravidlách 11 .

Štvrtá   hlava
Orgány Mesta  Lučenec
§ 12
Základné ustanovenia

1) Orgánmi Mesta sú :
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta
2) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány , potrebné na samosprávu mesta a určovať im náplň práce .
3) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov aj ďalšie svoje
orgány a útvary, ktorými sú:
a) mestská polícia
b) mestský hasičský zbor
c) zbor pre občianske záležitosti,
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór ktorého postavenie a činnosť  upravuje §  18  a § 19
tohto štatútu.
4) Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a  kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 13
Mestské zastupiteľstvo

1) Mestské zastupiteľstvo  je zastupiteľský  zbor Mesta Lučenec, zložený z poslancov  zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
2) Mestské zastupiteľstvo v Lučenci má  dvadsaťjeden  poslancov.
3) Funkčné obdobie  mestského zastupiteľstva  sa končí  zložením sľubu poslancov  novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.


§ 14
Úlohy mestského zastupiteľstva

1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Lučenec12 , je mu vyhradené najmä :
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta, a majetkom štátu ,ktorý užíva , schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet Mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, kontrolovať jeho čerpanie , schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov , schvaľovať zmluvy12   , rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí  ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie  rozvoja jednotlivých oblastí  života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru  alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať  zhromaždenie obyvateľov mesta ,
g) uznášať sa na nariadeniach Mesta ,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo v medzinárodnom združení12 ,
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona13 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné  obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta ( ďalej len „ hlavného kontrolóra“), určiť rozsah výkonu   funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov  ,  
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie Mesta a na návrh primátora
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti, ako aj iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov Mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť Mesta v právnickej osobe, na základe predložených podkladových materiálov predstavenstvom a.s. schvaľovať riadne, resp. mimoriadne alebo konsolidačné závierky, rozhodovať  o rozdelení zisku,  vyrovnaní straty , rozhodovať o zmene stanov  spoločnosti,
m) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  Mesta,
n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,  nakladanie s majetkovými právami,    
aukčný  predaj vecí, prenájom majetku Mesta v zmysle Zásad  hospodárenia s majetkom Mesta,
o) stanovovať farby mesta, mestskú vlajku a mestský erb,
p) schvaľovať združovanie prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného   
regionálneho alebo záujmového fondu,
r) konať a rozhodovať o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta podľa osobitného  zákona
s) udeľovať čestné občianstvo mesta , mestské vyznamenania a ceny.
3) Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života  mesta.
4) Podrobnú úpravu  pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah  rokovania, prípravu  materiálov a podkladov na rokovanie,  spôsob uznášania sa  a  prijímania nariadení  Mesta, uznesení , spôsob   kontroly plnenia  uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje Rokovací  poriadok  Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

§ 15
Primátor   mesta

1) Primátor  mesta je predstaviteľom  a najvyšším výkonným  orgánom Mesta, ktorého volia   obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.
2) Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach a právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca Mesta. Poverený zamestnanec Mesta rozhoduje v mene Mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3) P r i m á t o r
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a poslaneckého grémia , ak tento Štatút neustanovuje inak,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje Mesto navonok vo vzťahu k štátnym orgánom ,právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok , organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania  zamestnancov Mesta14; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a o zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy Mesta, ktoré nie sú  zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému  zastupiteľstvu,
f) uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia Mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
4) Primátor   môže   pozastaviť   výkon   uznesenia   mestského zastupiteľstva  ak sa domnieva, že  odporuje zákonu  alebo je pre mesto  zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Pozastavenie výkonu uznesenia sa nevzťahuje na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora a na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.
5) Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské  zastupiteľstvo toto uznesenie  trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť;  ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
6) Mesto  môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do   
   6 638 eur , ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad  alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených  miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú
pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo
pri inej mimoriadnej udalosti.
7)Spôsob ukladania pokuty upravuje § 13 ods. 10 zákona o obecnom zriadení.
8) Primátor mesta:
a) je povinný dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona,
b) nesmie vykonávať funkcie , zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou primátora  podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákona o obecnom zriadení ; ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť vykonáva, musí ju do 30 dní od zloženia sľubu skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu ( ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti ústavného zákona, tak ju musí skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu),
c) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho,    kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej   činnosti okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze; tento zákaz sa nevzťahuje na jeho zastupovanie  ak  ide o zastupovanie Mesta v orgánoch právnických osôb  s majetkovou účasťou Mesta, alebo ak sa za členstvo v tomto orgáne neposkytuje finančná odmena,  

d) je povinný na rokovaní mestského zastupiteľstva, ako aj iných orgánov Mesta, na ktorých sa zúčastní  a na ktorých vystúpi v úvode svojho vystúpenia oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na ktorej má osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo hnutie, ktorej je členom, ak mu je táto skutočnosť známa,
e) podať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie primátora mesta podávať  vždy do   
31.marca komisii za predchádzajúci rok  písomné oznámenie v rozsahu podľa čl.7 ústavného zákona,
f) je povinný v období jedného roka od skončenia výkonu funkcie primátora mesta dodržiavať zákazy        a obmedzenia podľa čl.8 ods.1 ústavného zákona,
g) podať komisii do 30 dní  po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie primátora   písomné oznámenie podľa čl.8 ods.5 a 6 ústavného zákona.
9) Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.
10) Zánik mandátu primátora mesta je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení a v čl. 11 ods. 2 ústavného zákona.
11) Primátor je povinný bezodkladne písomne oznámiť Mestu skutočnosti podľa § 13a ods.1 písm. d),g) a k) zákona o obecnom zriadení.

§  16
Zástupca primátora

1) Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
2) Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
3) Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
4) Primátor môže zastupovaním poveriť dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.
5) Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora.
6) Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
7)Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. V prípade, že sú dvaja zástupcovia, platí poradie podľa odseku 6 tohto paragrafu.

§ 17
Postavenie hlavného kontrolóra

1) Hlavného kontrolóra volí  a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Na zvolenie a odvolanie hlavného
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov . Spôsob a podmienky priebehu volieb hlavného kontrolóra určuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva.
2) Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom,  ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na
uzatvorenie pracovnej zmluvy s Mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas,
ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo  pred vyhlásením voľby kontrolóra.
3) Primátor mesta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného  kontrolóra..
4) Hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu15.
5) Hlavný kontrolór nesmie  bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú  činnosť a byť členom riadiacich,  kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na vykonávanie činností kogentne upravených v osobitnom predpise29.
6) Hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami  kontrolnej činnosti.
7) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby , ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je Mesto,
d) iného zamestnanca Mesta,
e) podľa osobitného zákona16 .

§ 18
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
hlavného kontrolóra

1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli ,
v regionálnej tlači a internetovej adrese Mesta najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa
voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho  hlavného kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní
pred dňom konania voľby . Písomnú prihlášku kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne mestského úradu.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad  o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní sa rozumie úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, vysokoškolského diplomu alebo iného obdobného dokladu. V prípade zahraničných dokladov o vzdelaní sa postupuje podľa osobitných predpisov33
3) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie ,smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyhlási mestské zastupiteľstvo nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie  hlavného kontrolóra.
4) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká :
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo
právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia  slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra.
5) Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca15,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz
písomne upozornený uznesením mestského zastupiteľstva,   
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o tom, že nevykonáva podnikateľskú činnosť a že
nevykonáva činnosti uvedené v § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich
majetkových pomeroch.  
6) Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

§ 19
Úlohy hlavného kontrolóra

1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami Mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných
predpisov 17, kontrolu príjmov , výdavkov  a finančných operácií Mesta, kontrolu vybavovania sťažností
a petícii, kontrolu  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení Mesta, kontrolu plnenia  uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov Mesta a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými  predpismi,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu Mesta a k návrhu záverečného účtu  Mesta pred
jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,
d) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý
musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli Mesta
a internetovej adrese Mesta,
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní
po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými
Mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych  fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon 18,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom  poradným,
j) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi mesta
k) plní úlohy zodpovednej osoby podľa osobitného zákona32  .

§ 20
Útvar hlavného kontrolóra

1) Mesto si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu.
2) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.  
3) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

§ 21
Poslanecké grémium

1) Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov zriaďuje
Poslanecké grémium , ktoré je zložené zo všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
2) Náplňou práce poslaneckého grémia  je najmä:
a) plnenie úloh podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva ,
b) prijímanie stanovísk k dôležitým otázkam života mesta, hlavne v oblasti nakladania s majetkom mesta a finančnými prostriedkami mesta pred prijatím rozhodnutia o nich  na zasadnutí mestského zastupiteľstva;  odporúčania poslanecké grémium prijíma hromadným vyjadrením súhlasu ( aklamačne),
c) v prípade potreby prerokováva  zásadné materiály predkladané na zasadnutie mestského zastupiteľstva   ( napr. návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta a jeho návrhy zmien, návrhy nakladania s majetkom mesta); k prerokovaniu takýchto materiálov si prizýva spracovateľov materiálu;
3) Odporúčania poslaneckého grémia pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta nie sú záväzné.
4) Poslanecké grémium podľa potreby zvoláva primátor mesta.
5) Odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh poslaneckého grémia zabezpečuje mestský úrad.

§  22
Komisie mestského zastupiteľstva

1) Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov  zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány . Stále komisie sú zložené z  8-mich členov v zastúpení štyria poslanci  a  štyria obyvatelia mesta, zvolení mestským  zastupiteľstvom, okrem komisie na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec, ktorá  je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany  alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia na ochranu verejného záujmu má najmenej troch členov.   
2) Mestské  zastupiteľstvo volí predsedu  komisie podľa § 3 ods.  15 a 16  jeho rokovacieho poriadku . Predsedu  komisie na ochranu verejného záujmu pri  výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec si na svojom prvom  zasadnutí volí komisia nadpolovičnou   väčšinou hlasov všetkých členov komisie. Pre voľbu ďalšieho predsedu komisie v priebehu volebného obdobia platí prvá veta tohto odseku. Predseda komisie je vždy poslancom . Mestské zastupiteľstvo volí členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa platných právnych predpisov a podľa miestnych podmienok a potrieb.
3) Každý poslanec je spravidla členom aspoň jednej stálej komisie, maximálne však dvoch stálych komisií; to sa netýka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec.
4) Každá komisia sa skladá  z predsedu, zapisovateľa komisie  a členov komisie.
Predseda komisie :
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutie a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom  komisie  pripravuje program zasadnutia,
b) zostavuje plán činnosti ,
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
d) zastupuje komisiu navonok.
Zapisovateľ komisie :
a) spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
b) vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
c) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho predseda komisie poverí.
5) Mestské zastupiteľstvo má vytvorené tieto stále komisie:
1. komisia financií ,ekonomiky a majetku Mesta,
2. komisia životného prostredia, výstavby, ÚP a verejného poriadku,
3. komisia dopravy a údržby MK,
4.komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií
5. komisia školstva, vzdelávania, mládeže
6. komisia športu, kultúry a tretieho sektoru
7. komisia sociálna, zdravotná a bytová.
8. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec.
6) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.
7) Stále komisie :
a) plnia    poradnú,   iniciatívnu   a   kontrolnú   funkciu
1. vystupujú ako poradný orgán mestského zastupiteľstva,
2. zaujímajú stanoviská k riešeniu úloh mesta,
3. vypracúvajú návrhy, podnety  a  stanoviská  na  riešenie najdôležitejších otázok života  mesta,
4. kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzných nariadení Mesta, dozerajú na hospodárenie s majetkom Mesta, prípadne s iným majetkom ponechaným Mestu  na  dočasné hospodárenie,  kontrolujú  ako  sa  vybavujú sťažnosti,  oznámenia,  pripomienky obyvateľov, vykonávajú dozor  nad    podnikateľskou    a    investičnou   činnosťou    v meste
 b)  vykonávajú  činnosť  vymedzenú nasledovnou pracovnou náplňou :

1. Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta
Predkladá  návrhy   pri  zostavovaní  ročného   rozpočtu,  hodnotí rozpočtové hospodárenie. Navrhuje
opatrenia v oblasti hospodárenia Mesta,  vyjadruje sa  k rozpočtu  a zaujíma  stanovisko k výsledku
finančného hospodárenia, vykonáva kontrolnú činnosť na opodstatnenosť a účelnosť použitia
finančných  prostriedkov. Pracuje  ako poradný  orgán  mestského zastupiteľstva pri nakladaní s majetkom Mesta v zmysle  osobitného predpisu1 a  v zmysle platných   všeobecne  záväzných  nariadení  Mesta  v  tejto  oblasti; navrhuje riešenie  problematiky  predaja  a zámeny   mestského majetku,  kúpu majetku  od fyzických alebo právnických osôb do vlastníctva  Mesta a pod. , plní  ďalšie úlohy  vyplývajúce  zo  súvisiacich  platných  právnych  predpisov a záväzných nariadení Mesta, pripravuje návrh  odmeny pre hlavného kontrolóra v súlade s osobitným predpisom30, plat primátora31.     

2.Komisia životného prostredia, výstavby, ÚP a verejného poriadku
Navrhuje riešenie problémov  životného prostredia a  ochrany prírodných hodnôt; pripravuje  iniciatívne návrhy  v  oblasti životného  prostredia a zabezpečuje kontrolnú  činnosť pri porušovaní ochrany životného prostredia a prírodných hodnôt; vyjadruje sa k investičným zámerom  z pohľadu ochrany  životného prostredia, ak si  to riešený problém vyžaduje. Iniciuje a  sleduje prípravné práce  investičných zámerov v súlade s územným plánom  mesta   a   regiónu,   kontroluje  dodržiavanie stavebného  poriadku, sleduje  stav kultúrnych  pamiatok a podáva návrhy  na ich  opravu, prípadne  odstránenie nedostatkov mestskému zastupiteľstvu,  zaujíma  stanoviská  ku kúpe, predaju,  prenájmu a  zámene majetku  Mesta z hľadiska stavebného poriadku , v rámci  svojich  možností  vykonáva   prvý   kontakt   pri  riešení   sťažnosti  na   občianske spolunažívania;  plní  ďalšie  úlohy   vyplývajúce  zo  súvisiacich platných právnych predpisov a záväzných  nariadení Mesta .

3.Komisia dopravy a údržby MK,
V rámci verejnoprospešných  služieb ( ďalej  len "VPS" )  vykonáva poradnú činnosť  v koncepčných
návrhoch a zabezpečenie optimálnych podmienok  vykonávania VPS  a  zároveň  vykonáva kontrolnú  činnosť  úrovne VPS; sleduje stav miestnych komunikácií, dopravných značení a podáva  návrhy  na  ich  opravu prípadne odstránenia nedostatkov mestskej polícii a  mestskému zastupiteľstvu;  prejednáva podnety, sťažnosti obyvateľov   v   tejto  oblasti;   plní  ďalšie   úlohy vyplývajúce zo súvisiacich platných právnych predpisov a záväzných nariadení Mesta . Je   poradným   orgánom   mestského   zastupiteľstva.

4. Komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce ,cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií
Spolupracuje s miestnymi orgánmi  štátnej správy, nezávislými organizáciami a inými inštitúciami na príprave realizácii projektov, smerujúcich k rozvoju mesta  a novohradského regiónu ako celku; podieľa sa na:    
a) rozvojových programoch,
b) zapájaní Mesta do rôznych aktivít,
c) vytváraní predpokladov pre odbornú spoluprácu so zahraničnými mestami ,
d) podpore cestovného ruchu,
e) analýze a stratégie rozvoja cestovného ruchu,
f) tvorbe informačných a propagačných materiálov,
g) zámeroch Mesta v oblasti cestovného ruchu;
plní ďalšie  úlohy vyplývajúce zo súvisiacich  platných právnych predpisov  a záväzných   nariadení Mesta . Navrhuje riešenia  podnikateľských záujmov  Mesta; vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja mesta, zameraných  na oblasť služieb, obchodu a podnikateľských aktivít; prijíma stanoviská pri tvorbe  všeobecne záväzných nariadení o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste; navrhuje možnosti podpory rozvoja  malého a stredného podnikania na   území mesta; prijíma stanoviská k podnikateľským zámerom spoločností, ktorých akcionárom je Mesto, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám Mesta; vyjadruje sa k podnikateľským zámerom u prevádzkových jednotiek s navrhovanou prevádzkovou dobou po 22,00 hod.; plní ďalšie úlohy  vyplývajúce z platných právnych predpisov a legislatívnych noriem Mesta.

5.Komisia školstva , vzdelávania a mládeže
Posudzuje  žiadosti  o  príspevok   z  rozpočtu  Mesta  v oblasti vzdelávania a  mládeže; napomáha rozvoju mimoškolskej vzdelávacej a záujmovej  činnosti  škôl  v  školských zariadeniach  v  meste; podporuje a motivuje rozvoj talentovaných detí a mládeže v rôznych oblastiach, všetky činnosti prispievajúce k rozvoju osobnosti detí a mládeže;  pri  svojej  práci  spolupracuje  s orgánom štátnej správy v oblasti školstva, vedením škôl, oceňuje iniciatívnu prácu učiteľov v mimoškolskej oblasti;  plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo súvisiacich platných  právnych  predpisov  a  záväzných nariadení Mesta .

6.Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru
Je   poradným   orgánom   mestského   zastupiteľstva   v oblasti posudzovania   a  riešenia   problémov  kultúry  v meste;  vydáva stanovisko k  materiálom predkladaným do mestského zastupiteľstva  v oblasti  kultúry; predkladá  návrhy mestskému  zastupiteľstvu  na  vylepšenie  alebo  rozšírenie  okruhu činnosti v oblasti kultúry; podporuje   celkový   rozvoj   kultúry   v meste;   vyjadruje   sa k žiadostiam  o  poskytnutie   príspevku z rozpočtu  Mesta v oblasti kultúry;  zaujíma stanovisko  k obsahovej  stránke  kroniky  mesta; spolupracuje s tretím sektorom ; iniciuje a podporuje vzájomne výhodnú spoluprácu medzi Mestom a občianskymi združeniami ; plní ďalšie  úlohy vyplývajúce zo súvisiacich  platných právnych predpisov  a  záväzných nariadení Mesta .
Podporuje  rozvoj  mládežníckeho  športu  v meste  a reprezentácie mesta v rôznych   športových odvetviach, rozvoj masovej a rekreačnej telovýchovy,   ako   aj   rozvoj   športu  zdravotne  postihnutých športovcov; podieľa   sa   na   riešení   aktuálnych  športových  záležitostí v meste;  podieľa sa  na organizovaní športových  podujatí, súťaží s domácou  i zahraničnou účasťou;   vyjadruje   sa   k žiadostiam   o   finančný  príspevok z rozpočtu   Mesta;    podporuje   ,   motivuje     a   vyhodnocuje najtalentovanejšie  deti a  mládež v oblasti  športu; plní  ďalšie úlohy   vyplývajúce  zo  súvisiacich platných  právnych  predpisov a záväzných nariadení Mesta .

7.Komisia sociálna, zdravotníctva, bytová
Je  poradným  orgánom  mestského  zastupiteľstva  pri  posudzovaní a riešení  problémov  v  oblasti  sociálno- zdravotnej;   v tejto súvislosti sa  vyjadruje  k  žiadostiam  o poskytnutie  príspevku z rozpočtu Mesta v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta; podieľa  sa  na  riešení  aktuálnych  otázok týkajúcich sa  sociálnej  problematiky   na  území mesta   v  oblasti  sociálnej a zdravotnej a  charitatívnymi organizáciami;  členovia   komisie sa zúčastňujú akcií usporadúvaných Mestom. Zaoberá  sa bytovými  otázkami  a  na  základe  konkrétnej situácie a možností  Mesta  pripravuje  a  prostredníctvom predsedu   komisie  predkladá  do mestského zastupiteľstva materiály riešiace túto problematiku, overuje a prerokováva podklady týkajúce sa nakladania s bytmi vo  vlastníctve Mesta a odporúča primátorovi mesta  riešenie  žiadostí  v  súlade s platným   všeobecne záväzným nariadením  Mesta, plní  ďalšie úlohy  vyplývajúce zo   súvisiacich  platných právnych predpisov a záväzných nariadení Mesta .

8.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec
a) prijíma písomné oznámenia primátora mesta a poslancov  podľa  ústavného zákona27 a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od dotknutých  funkcionárov vysvetlenia,
b) podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu25  na preskúmania úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
c) poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa ústavného zákona27 v rozsahu  a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom26 rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom27,  d) predkladá mestskému zastupiteľstvu podnet na konania podľa § 15 Rokovacieho poriadku      mestského  zastupiteľstva,
e)  preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či
obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia, predkladá
zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
f)  udeľuje výnimky podľa ústavného zákona27 primátorovi mesta do jedného roka od ukončenia funkcie  zo zákazov uvedených v ústavnom zákone27,
g) kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení
funkcionármi mesta(/ vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy
zastupiteľstvu.
8) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sú upravené v Rokovacom poriadku stálych komisií mestského  zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§  23
Prednosta mestského úradu

1) Prednosta mestského úradu je zamestnancom Mesta, ktorého vymenúva na dobu neurčitú a odvoláva primátor  mesta.
2) Kvalifikačným predpokladom na funkciu prednostu mestského úradu je ukončené vysokoškolské
vzdelanie  druhého stupňa .
3) Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
4) Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy :
a) organizuje prácu mestského úradu,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
c) zostavuje návrh rozpočtu Mesta a zabezpečuje jeho plnenie, podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva ,
d) zúčastňuje sa na zasadnutí zastupiteľstva  a poslaneckého grémia s hlasom poradným.
5) Prednosta mestského úradu plní aj  ďalšie úlohy,  ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, primátor  mesta a  ktoré  sú vymedzené Organizačným poriadkom Mestského úradu v Lučenci.

§ 24
Mestský úrad

1) Mestský  úrad  zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov Mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností Mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutie mestského zastupiteľstva,  ,  poslaneckého grémia a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí Mesta vydávaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutí Mesta.
Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.
3) Prácu mestského úradu riadi primátor.

§ 25
Mestská   polícia

 1) Mestská polícia je  poriadkový útvar Mesta Lučenec pôsobiaci pri zabezpečovaní  mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných  nariadení Mesta, z uznesení mestského  zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
2) Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje Mesto všeobecne záväzným nariadením.
3) Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
4) Podrobnejšiu   úpravu    organizácie   polície,   jej   úloh a postavenia,  povinnosti  náčelníka  polície  a  jej  zamestnancov, vzťahy  polície  k  samosprávnym  orgánom  Mesta , spolupráce s inými  orgánmi ako aj  označovanie mestskej polície upravuje   Organizačný poriadok  Mestskej polície v Lučenci.

§ 26
Mestský hasičský zbor

1) Mestský hasičský zbor plní úlohy pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
2) Oblasť pôsobenia, kompetencie orgánov Mesta bližšie určuje Požiarny poriadok Mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo

§ 27
Zbor pre občianske záležitosti

1) Zbor pre občianske záležitosti ( ďalej len „ZPOZ“) pôsobí ako orgán mestského zastupiteľstva, a to na zásadách dobrovoľnosti a vyvíja záujmovo – spoločenské a nepolitické činnosti.
2) ZPOZ usiluje o vlastný rozvoj, o rozširovanie občianskych obradov, slávností, starostlivosť o občanov pri ich významných životných udalostiach a o rozvoj miestnej kultúry.
3) ZPOZ tvoria poslanci, určení zamestnanci mesta a ostatní občania.
4) Počet členov ZPOZ -u nie je obmedzený.
5) Pôsobnosť ZPOZ -u sa vzťahuje na územie mesta.
6) Zásady činnosti ZPOZ -u schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Zásady určujú tiež organizáciu a orgány ZPOZ -u.

Piata hlava
§  28
Miestne referendum

1) Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta.
2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o :
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta19 ako aj zmenu názvu mesta
b) odvolanie primátora20
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov21 ; petíciu overujú traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor; primátor neoveruje petíciu podanú vo veci odvolania primátora podľa § 13a ods.3 písm. a) prvého bodu zákona o obecnom  zriadení. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície Mestu.
3) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy.
4) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods. 2 písm. a) a b) a odseku 3 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
5) Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
6) Mesto najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi21 oznámenie o vyhlásení miestneho referenda22 , v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda, alebo doručenie petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie sa zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli Mesta, ako aj spôsobom v meste obvyklým.
7) Podrobnosti o organizácii miestneho referenda Mesto ustanoví nariadením.

Šiesta   hlava
§  29
Zhromaždenia obyvateľov mesta

Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho častí.


 

Siedma   hlava
§ 30
Poslanci mestského zastupiteľstva

1) Poslancov  volia obyvatelia mesta v priamych voľbách.
2) Poslanci sa pri výkone svojej činnosti riadia záujmami občanov  mesta. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími platnými právnymi  predpismi.

§  31
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.
2) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zloženia sľubu a končí dňom skončenia volebného   obdobia (zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva).
3) Mandát poslanca zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon   trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne  úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz zasadnutia mestského  zastupiteľstva,
h) ak vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca podľa § 11 ods.2 zákona o  obecnom zriadení,
i) smrťou
j) v prípadoch podľa čl. 11 ods.2 ústavného zákona27.
4) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), f) a j) bezodkladne písomne oznámiť Mestu.

§  32
Práva a povinnosti poslancov

 1) Práva a povinnosti poslanca mestského zastupiteľstva sú zakotvené v ust. § 25 zákona.
Poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých boli  zvolení,
c) dodržiavať Štatút Mesta a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d)  obhajovať záujmy Mesta a jeho obyvateľov,
e) sú povinní dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona27,
f) nesmú vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca
podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákona o obecnom zriadení; ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť  vykonávajú, musia ju do 30 dní od zloženia poslaneckého sľubu    
skončiť alebo vykonať zákonom  ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu ( ak vykonávajú takúto funkciu, zamestnanie  alebo činnosť ku dňu účinnosti ústavného zákona, tak ju  musia skončiť  alebo vykonať zákonom  ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu),
g) sú povinní na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ako aj iných orgánov Mesta, na ktorých sa
zúčastnia a na ktorých vystúpia v úvode svojho vystúpenia oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na
ktorej majú osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má prospech politická strana alebo hnutie, ktorej
sú členmi, ak im je táto skutočnosť známa,
h) podávať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu poslaneckej funkcie vždy do 31. marca komisii   
za  predchádzajúci rok písomné oznámenie v rozsahu podľa čl.7 ústavného zákona27.
2) Poslanci sú oprávnení najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho  práce,
c) požadovať od riaditeľov mestských podnikov a vedúcich ostatných právnických osôb vysvetlenie vo
veciach týkajúcich sa ich činností ,
d) požadovať informácie a vysvetlenie od fyzických a právnických  osôb,  ktoré vykonávajú  v  meste
 podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich   podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavení sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú  orgány  Mesta,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon  poslaneckej funkcie,
g) žiadať vysvetlenie od zamestnancov Mesta Lučenec,
h) prizvať riaditeľov MŠ a ZŠ na rokovanie orgánov Mesta v prípade potreby.
3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby  na účinné vykonávanie poslaneckého  mandátu, na prehĺbenie  spolupráce, výmeny  názorov  a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4) Poslanec je povinný  na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti  mestského zastupiteľstva.

§  33
Náhrady poslancov

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného  pomeru.
2)  Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
3) Poslanec nesmie byť pre výkon funkcie ukrátený na právach ani nárokoch  vyplývajúcich z pracovného   pomeru.
4) Primátorovi a poslancom , ktorí sú pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnení zo  zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Ich pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov28.

Ôsma hlava
§ 34
Výbory v mestských častiach

 1) Mesto môže zriadiť v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím  výbory. Členmi výboru  sú všetci poslanci zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorý je  zvolený členmi výboru.
 2) Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve Mesta. Dôležité rozhodnutia  týkajúce sa mestskej časti, najmä zmenu jej katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny a zmeny  názvu mestskej časti možno vykonať iba so  súhlasom výboru.
3) Výboru prislúchajú najmä tieto oprávnenia a povinnosti:
a) zabezpečovať úlohy zverené im orgánmi Mesta,
b) radiť sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti,
c) informovať obyvateľov mestskej časti o činnosti mestského zastupiteľstva a o svojich návrhoch, ktoré predkladá mestskému zastupiteľstvu  alebo iným orgánom  Mesta,
d) informovať mestské zastupiteľstvo o požiadavkách a návrhoch občanov, týkajúcich  sa rozvoja mesta a jeho hospodárenia,
e) organizovať dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej  vybavenosti mestskej časti.

§  35
Zloženie výboru

1) Výbor tvoria : predseda, podpredseda, sekretár a ďalší  členovia.
2) Predsedu a podpredsedu si spomedzi seba volia členovia výboru.
3) Predseda najmä:
a) zastupuje výbor navonok,
b) riadi a organizuje prácu výboru,
c) zvoláva a vedie zasadnutia výboru,
d) vykonáva kontrolu plnenia prijatých opatrení,
e) organizuje spoluprácu s orgánmi Mesta a organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
4) Podpredseda najmä zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v rozsahu oprávnenia zvereného mu   predsedom.
5) Sekretár najmä:
a) vykonáva nevyhnutné administratívne úkony výboru,
b) zodpovedá za prípravu rokovania výboru,
c) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí výbor.
6) Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi výboru určuje predseda podľa miestnych  podmienok a potrieb.

§  36
Metódy práce výborov

1) Základným poslaním výborov je spoločné prerokúvanie dôležitých otázok a úloh na  pracovných zasadnutiach a ich osobný styk s občanmi.
2) Zasadnutia výborov sa konajú podľa potreby, minimálne raz za tri mesiace. Oznam o zasadnutí výboru musí byť  zverejnený obvyklým spôsobom najneskôr tri dní pred konaním zasadnutia.
3) Výbory sa podieľajú na plnení úloh, ktoré vychádzajú z vyhradenej právomoci mestského  astupiteľstva, jeho rozhodnutí a opatrení primátora, podieľajú sa na príprave zasadnutia mestského zastupiteľstva, najmä v prípade prerokúvania vecí  týkajúcich sa občanov mestskej časti.

§ 37
Vzťah výboru k orgánom Mesta

1) Výbory predkladajú iniciatívne návrhy primátorovi, a mestskému  zastupiteľstvu.
2) Výbory spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva, najmä:
a) pri zostavovaní rozpočtu Mesta,
b) pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti v sociálnej oblasti,
c) pri riešení otázok, týkajúcich sa mestskej časti.
3) Vo vzťahu k mestskému úradu, mestskej polícií a mestskému hasičskému zboru výbory napomáhajú pri  plnení úloh v oblasti verejného poriadku, ochrane životného prostredia.
4) Prácu výborov koordinuje a usmerňuje primátor mesta. Primátor mesta má právo pozastaviť výkon opatrenia  výboru v prípade ak odporuje zákonu alebo všeobecne záväznému nariadeniu Mesta a vec predložiť na  prerokovanie mestskému zastupiteľstvu.

Deviata     hlava
Vzťahy s právnickými a fyzickými
osobami, s politickými
stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

§  38

1) Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, územne špecializovanými  úradmi štátnej správy,  právnickými osobami a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (súdy, prokuratúra, polícia a pod.).
2) Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja mesta a na prospech mesta s  podnikateľskými právnickými   a fyzickými osobami a politickými stranami a hnutiami a   občianskymi združeniami.

Desiata    hlava
Symboly mesta, čestné občianstvo, ceny a odmeny,
kronika mesta
§  39

1) Mestskými symbolmi sú :
a) erb mesta Lučenec
b) vlajka mesta Lučenec
c) pečať mesta Lučenec  
2) Mesto je povinné používať symboly pri výkone samosprávy.

§ 40
Erb mesta Lučenec

1) Erb mesta Lučenec tvorí v modrom štíte pelikán (s červeným zobákom a nohami) kŕmiaci  svoje tri mláďatá (heraldicky čistá podoba).
2) Právo používať a použiť erb mesta je viazané na súhlas  mesta. Súhlas   mesta sa vydáva
najviac na dobu jedného roka. Záujemca o používanie mestského erbu  uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú  všetky subjekty, okrem mestskej polície, mestského  hasičského zboru,  mestského úradu, dobrovoľného hasičského zboru a zboru pre občianske záležitosti.
3) Žiadosť musí obsahovať :
a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia.
 
   4) Erb mesta sa používa :
a) na pečatidle mesta,
b) na plakete mesta
c) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov Mesta,
d) v úradnej miestnosti primátora mesta,
e) na insígniách primátora mesta,
f) na budovách, v ktorých majú sídlo primátor, mestský úrad, mestská polícia, mestský  hasičský zbor,
g) na označenie územia mesta,
h) na preukazoch poslancov a zamestnancov Mesta,
i) na rovnošatách príslušníkov mestskej polície a a mestského hasičského zboru,
j) na  označenie   motorových  vozidiel   mestskej  polície, mestského hasičského zboru
   a referentských vozidiel mestského úradu.
5) Listiny a úradné pečiatky s erbom mesta Lučenec sa používajú len vtedy, ak listina  obsahuje nariadenie, vnútorné normy mesta, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov Mesta alebo orgánov mestského zastupiteľstva, listiny vydané v súlade s § 47 tohto štatútu ( ocenenia mesta). Nepoužívajú sa v bežnom korešpondenčnom styku.  Listový  papier  s  vyobrazeným  erbom  používa  výlučne primátor mesta.
6) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo  právnická osoba,  ktorá ho použila alebo používa.
7) Mesto Lučenec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu mesta a sankcie za  neoprávnene alebo nesprávne používanie erbu.

§  41
Vlajka mesta Lučenec

1) Vlajku mesta Lučenec tvoria štyri rovnaké široké vodorovné pruhy, zhora nadol v poradí :
biela, modrá, červená a žltá. Zástrih siaha vždy do jednej tretiny dĺžky zástavy. Je vždy  pevne pripevnená k žrdi.
2) Vlajkou mesta Lučenec sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov Mesta, zasadacia  miestnosť mestského  zastupiteľstva a úradná miestnosť primátora mesta.
3) Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej  výzdoby miestností a  siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
4) Mesto Lučenec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania  vlajky mesta Lučenec.

§ 42
Pečať mesta Lučenec

1) Pečať mesta Lučenec tvorí erb mesta Lučenec s hrubopisom  "Mesto Lučenec" v  slovenskom jazyku.
2) Pečať mesta Lučenec uschováva primátor mesta.
3) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach (udelenie čestného občianstva  mesta, na pečatenie  významných listín a dokumentov a pod.).

§ 43
Ocenenie Mesta Lučenec

1) Mesto Lučenec môže udeliť tieto vyznamenania:
a) Čestné občianstvo mesta Lučenec
b) Cenu mesta
c) Cenu primátora
d) Uznanie mesta Lučenec:
da) Čestné uznanie mesta Lučenec
db) Ďakovný list mesta Lučenec
dc) Športovec roka, športový kolektív roka a tréner roka
e) Odmeny
    
2) Vyznamenania podľa odseku 1) písm. a) a b) možno udeliť  aj „ in memoriam“.
3) Mestské zastupiteľstvo Lučenec môže pri významných udalostiach mesta, inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na jeho území rozhodnúť aj o udelení mimoriadnych ocenení mesta Lučenec.
4) Podrobnosti pre udeľovanie ocenení mesta Lučenec môže upraviť mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

§  44
Kronika mesta Lučenec

1) Kronika mesta Lučenec sa vedie v úradnom jazyku.
2) Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo
spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o  občanoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia mestského  spoločenstva.
3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a  odvoláva primátor mesta.
4) Text jednotlivých zápisov do kroniky prejednáva komisia kultúry a tretieho sektora,  jedenkrát ročne.
Jedenásta   hlava
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 45
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych
situáciách

1) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú, okamžitú pomoc v jeho núdzi  spôsobenej živelnou   pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú  materiálnu pomoc.
2) Mesto organizuje a riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho  významu. V prípade  nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb  plnenie všeobecných povinností pri ochrane  pred povodňami.
3) Mesto zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností  ochranu majetku a vypracúva plán záchranných prác.
4) Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii
prostredníctvom mestského hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§  46
Odstraňovanie následkov pri živelných a iných mimoriadnych
udalostiach

1) Primátor mesta môže udeliť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc  pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon25 neustanovuje  inak.
2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc má právo na náhradu účelne  vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do  dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava
§ 47
Regionálne a záujmové združovanie

1) Mesto je členom :
a) Združenia miest a obcí Slovenska
b) Združenia miest a obcí Novohradu
c) Únie miest Slovenska
d) Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota
e) Slovenského združenia samospráv Poprad
f) Euroregión Neogradiensis ZPO  
g)Oblastná destinačná organizácia cestovného ruchu  „ Turistický Novohrad“
2) Mesto môže byť členom aj iných združení, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Trinásta hlava
§ 48
Poskytovanie informácií

1) Mesto zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle osobitného zákona26  a v súlade s týmto zákonom.
2) Mesto :
a) vydáva mestské noviny obsahujúce najmä informácie o práci orgánov mestskej samosprávy, o príprave, schválení nariadení o ich zmenách ,o práci mestského úradu, mestskej polície a pod. a zabezpečuje jeho distribúciu obyvateľom mesta ,
b) zabezpečuje tvorbu a údržbu internetovej stránky mesta tak, aby plnila úlohu povinného
zverejňovania informácií podľa osobitného zákona, zverejňovanie ďalších informácií  a súčasne plnila aj úlohu internetového portálu poskytujúceho ďalšie informácie o živote mesta, vrátane celého spektra informácií pre  obyvateľov mesta, pre tuzemských ako aj zahraničných návštevníkov mesta.
Štrnásta  hlava
§  49
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Štatút, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
2) INM č. 01  /2015 -  Štatút Mesta Lučenec bol schválený uznesením MsZ č. 12  /2015 dňa 13.01.2015 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto INM č. 01 /2015 - Štatútu sa v plnom rozsahu ruší INM č. 01/2010 Štatút Mesta – úplné znenie schválený uznesením MsZ č. 32/2010, ďalej INM č. 06/2012 – Štatút Mesta, schválený uznesením č. 109/2012 dňa 28.08.2012, uznesenie MsZ č. 184/2012 zo dňa 30.10.2012, ktorým bol zrušený § 23 a 24 Štatútu , INM č. 04/2013 schválená uznesením č. 205/2013 dňa 10.12.2013.

V Lučenci, dňa 14. 01..2015

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta    

Odvolávky:

1) Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
2) § 21 zák.č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.
3) § 56 Obchodného zákonníka
4) Napr. § 56 Obchodného zákonníka, zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
5) Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
6) § 2b  ods.1, § 2c a 7a zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
8) Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
9) Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10) Napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11) Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
12) § 11 ods.4, § 20 až § 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13) Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
14) § 1 ods.3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
15) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
16) napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokuratúre a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
17) Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
18) Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
19) § 2a z.č.369/1990 Zb.
20) § 13 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
21) § 3 a § 4 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22) Zákon .č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších úprav,zák.č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení , od 1.7.2015  zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23) Zákon č. 666/ 2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
24) Rokovací poriadok MsZ,
25) Zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok
26) Zákon č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií v znení zmien a doplnení
27) Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
28) Napr. Zákonník práce
29) § 18 ods. 1, štvrtá veta zák.č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
30)  § 18c ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
31) § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
32) § 11 ods.4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
33) zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a vyhl.č 207/1993, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelávaní vydaných
           zahraničnými základnými a strednými školami  

 

 

 


 
Štatút Mesta Lučenec

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka