Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - november 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Karman Peter

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD 366/2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD 367/2018

Rozkaz o nariadení technickej kontroly mimo ustanovených lehôt

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bota Bejza, Vargiczová Irena, Vagaj Vincent, Botošová Eva, Strcula František, Krupa Milan, Lakó Susanne, Rožek Karol

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Markovičová Milota

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu spotrebu podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

Verejná vyhláška - SP-3953/48934/2018 - Obytná zóna-rodinné domy, Novomeského ul., Lučenec-I.etapa

Farkašová Radoslava, Farkaš Radoslav, Fekete Artúr, Matta Zoltán, Bartošová Patrícia, Milei Ladislav, Čipčala Peter

Koronczi Ivan, Katkó Jozef, Dudkovičová Anna, MUDr. Mustapha Mohamad Ahmad, Mgr. Urban Marian, Magera Štefan

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mede Miroslav, Baláž Pavol

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Stojka Marian, Bartoš Vasil, Kárászová Zdena

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Vámošová Sandra

Samko Milan , Bellová Iveta

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Císarová Martina

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kikíny Karol, Vass Róbert

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šárköziová Renata

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláhová Žaneta, Bartoš Vendelín, Mernyová Mária, Botová Andrea, Stojka Marian, Botoš Aladár, Bohó Marián

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Císarová Martina, Danč Peter, Baloghová Renáta

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter, Kárászová Zdena

Linka na výrobu hlavových opierok PIP2

VZN č. 09/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení mestom Lučenec schválené uznesením MsZ č. 96/2009 dňa 23.6.2009 v znení VZN č. 05/2012 schváleného uznesením MsZ č- 113/2012 dňa 28.8.2012
 VZN 09-2018.pdf (417.9 kB) VZN 09-2018.pdf (417.9 kB)

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Čery Christián, Šípoš Patrik, Baláž Patrik

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Stojka Jozef, Oláh Pavel

VZN č. 10/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Lučenec č. 3/2017 Trhový poriadok pre príležitostné trhy usporiadané Mestom Lučenec
 VZN 10-2018.pdf (677.1 kB) VZN 10-2018.pdf (677.1 kB)

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bartoš Vasil, Mihály János Péter, Hariš Ľudovít

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botošová Jolana, Tóthová Alena

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Martin Jakúbek

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka na zástup počas čerpania materskej dovolenky

Úradná tabuľa - október 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lászlóová Erika, Molnárová Dženifera, Oláh Ivan, Dančo Oto

Územie zástavby rodinných domov - zóna II

Verejná vyhláška o dražbe podielu nehnuteľnosti

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šárköziová Andrea

Úradná tabuľa - september 2018

Verejná vyhláška - Územie zástavby rodinných domov - zóna II.

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa §117 Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestíVytlačiť
 

Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Výzva na predkladanie ponúk
zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi
hodnotami podľa § 117
Postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom:
„Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí“
V Lučenci, dňa: 10.10.2018
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na dodanie tovaru
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a sídlo: Mesto Lučenec
Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
IČO: 00316181
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktné miesto: Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste .
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk
Zatriedenie verejného obstarávateľa: §7, odst. 1, písm. b)
Použije sa elektronická aukcia: nie
2. Kúpna zmluva
Kúpna zmluva netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach
podpísanú štatutárnym zástupcom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.
3. Názov predmetu obstarávania
- Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí.“
4. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie hudobných prvkov s cieľom vytvoriť interaktívne detské ihrisko na centrálnom námestí v meste Lučenec. Detailný popis prikladáme v Prílohe č. 2.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti - požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 37524900-6 Herné prvky
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
- podľa požiadavky verejného obstarávateľa
- podľa § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, je možné použiť výrobok, materiál ekvivalentný
8. Predpokladaná hodnota zákazky
- 15 034,29 € bez DPH (cena za predmet obstarávania vrátane montáže)
- cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných v rámci prieskumu trhu
9. Miesto dodania predmetu obstarávania
- Námestie republiky, 984 01 Lučenec, parcela KN - C 2655/7
10. Termín dodania predmetu zákazky
- 9 týždňov od podpísania zmluvy
11. Variantné riešenie
- neumožňuje sa
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
12. Lehota na predkladanie ponúk
deň: 24 mesiac: 10 rok: 2018 hodina: 12.00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, poštovou zásielkou, kuriérom alebo e - mailom)
Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Vyhodnotenie ponúk
deň: 24 mesiac: 10 rok: 2018 hodina: 14.00 hod.
Miesto vyhodnotenia ponúk: Mestský úrad Lučenec
Názov: Ulica novohradská č. 1
Mesto/obec: Lučenec PSČ: 984 01
Miestnosť: č. 322
Vyhodnotenie ponúk nie je verejné.
14. Kritérium vyhodnotenia ponúk
-jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom
15. Vysvetlenie súťažných podkladov
- Ing. Katarína Magová, asistentka pre prípravu a realizáciu projektov
- tel.: +421908522081, e-mail: katarina.magova@lucenec.sk
V Lučenci, 10.10.2018
PhDr. Alexandra P i v k o v á
primátorka
Mesto Lučenec
uiica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

SUTAZNE PODKLADY A PODMIENKY
na spracovanie ponuky
Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom:
„Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí“
V Lučenci, dňa: 10.10.2018
PhDr. Alexandra P i v k o v á
primátorka
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
Časť I.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a sídlo: Mesto Lučenec
Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
IČO: 00316181
Ulica novohradská č. 1,984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktné miesto: Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste .
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk
Zatriedenie verejného obstarávateľa: §7, odst. 1, písm. b)
Použije sa elektronická aukcia: nie
2. Predmet obstarávania
- tovar
- Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na
námestí.“
3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie hudobných prvkov s cieľom vytvoriť interaktívne detské ihrisko na
centrálnom námestí v meste Lučenec.
Detailný popis prikladáme v Prílohe č. 2.
3.1 Komplexnosť dodávky zákazky
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
4. Podmienky financovania
- projekt bude financovaný z dotácie Úradu vlády SR, v prípade, že finančné prostriedky nebudú
poskytnuté, projekt nebude realizovaný
4.1 Predpokladaná hodnota zákazky
- 15 034,29 € bez DPH (cena za predmet obstarávania vrátane montáže)
- cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných
v rámci prieskumu trhu
5. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania
- Námestie republiky, 984 01 Lučenec, parcela KN - C 2655/7
- termín dodania tovaru: 9 týždňov od podpísania zmluvy
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
37524900-6 Herné prvky
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
- podľa požiadavky verejného obstarávateľa
- podľa § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, je
možné použiť výrobok, materiál ekvivalentný
8. Variantné riešenie
- neumožňuje sa
9. Obsah ponuky
- vyplnený návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 1
- doklad o oprávnení dodávať tovar - originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu
Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
10. Spôsob predkladania ponúk
- ponuka musí byť doručená písomne poštou, osobne alebo kuriérom v uzavretej obálke na adresu:
Mesto Lučenec
Ing. Katarína Magová
Ulica novohradská č. 1
984 01 Lučenec
alebo na e-mailovú adresu: katarina.magova@lucenec.sk
- ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s
DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)
- označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy: „Dodanie hudobných prvkov“ - cenová ponuka
- NEOTVÁRAŤ
Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
10.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
10.2 Uchádzač predloží v ponuke:
1. Identifikačné údaje uchádzača.
2. Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Doklad musí byť
predložený ako originál, nie starší ako 3 mesiace, alebo kópia originálu, nie staršieho ako 3 mesiace
alebo vytlačený z internetu.
Cenovú ponuku v členení :
- náklady s uvedením ceny bez DPH,
- vyčíslenie DPH
- cenu s DPH
(u neplatiteľov DPH cena konečná)
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní.
11. Lehota viazanosti ponúk
Ponuky zostávajú platné do 31.03.2019.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
V prípade požiadavky objasniť súťažné podklady obstarávateľ poskytne vysvetľovanie údajov
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bezodkladne.
Časť III.
Príprava ponuky
13. Jazyk ponuky
Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení
neskorších predpisov.
14.2 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.
14.3 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH, vyčísli DPH a ceny vrátane
DPH. Ak nie je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a v ponuke na túto skutočnosť upozorní.
15. Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
16. Označenie ponúk
Uchádzač ponuku predkladá poštou, osobne, kuriérom alebo elektronicky.
- označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy: „Dodanie hudobných prvkov“ - cenová ponuka
- NEOTVÁRAŤ
17. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 24.10.2018 do 12,00 hod.
Časť V.
18. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.10.2018 o 14.00 hod.
Mesto/obec: Lučenec PSČ: 984 01
Ulica: Ulica novohradská Číslo: 1
Miestnosť: č. 322
Vyhodnotenie ponúk nie je verejné.
- s úspešným uchádzačom sa uzatvorí Kúpna zmluva
19. Kritérium vyhodnotenia ponúk
- jediným kritériom je najnižšia cena za dodanie tovaru (vrátane montáže) podľa výzvy a Prílohy č. 1:
Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH
- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
1. Všetky výdavky, náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca, uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami.
21. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám určeným vo výzve na
predloženie ponuky a v súťažných podkladoch
- ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Práva verejného obstarávateľa - v prípade ak úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy, v lehote
viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom
v poradí v zmysle platného vyhodnotenia ponúk.
Prílohy
1) Návrh na plnenie kritérií
2) Opis predmetu obstarávania
Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
 

Súbor na stiahnutie výzva.pdf výzva.pdf (3.8 MB)
Súbor na stiahnutie príloha č 1.doc príloha č 1.doc (59.5 kB)

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - na zástup počas čerpania materskej dovolenky Vytlačiť
 

Mesto Lučenec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zástup počas čerpania materskej dovolenky

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.11.2018 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky č.321, II. poschodie na Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č.1.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť  do kancelárie prvého kontaktu ( prízemie MsÚ ), alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).

Predpokladaná hrubá mzda: TSP – 763,- €

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.11.2018 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie môže byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miesto výkonu práce sú lokality v meste Lučenec – Ulica tkáčska, Ulica lúčna, Zvolenská cesta, ubytovňa Rúbanisko a ďalšie, kancelária TSP v priestoroch mestského úradu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.12.2018

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete  Mestu Lučenec  súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať pozemky v priemyselnom parku Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1642/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne :

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/89

1156

Zastav.plochy a nádvoria

CKN

7498/64

3789

Ostatná plocha

CKN

7498/95

775

Ostatné plochy

CKN

7498/62

4280

ostatné plochy

 

spolu

10000

 

 

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec,

pre účel vybudovania a prevádzky modernej certifikovanej haly na výrobu a plnenie biokozmetiky,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových priamych pracovných miest v Priemyslenom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2038 

pre  HADO Investments, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto IČO:50 266 535

V Lučenci  dňa  26.10.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                         primátorka  mesta   Lučenec

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka