Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Apríl 2017

Rozhodnutie číslo:OU-LC-OSZP-2017/000096-4, Povolenie- stavebník - Ing. Daniel Ladoš a Mgr. Denis Ladoš, SNP č. 450/20, 985 56 Tomášovce

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Vladimír Berky, Ladislav Kora, Elena Schmiedlová, Pavel Poliak, Jaroslav Gašpar, Miroslav Vanzál

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Agáta Berkiová, Patrícia Berkyová, Dávid Krága

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslava Bartošová

 
Stavebné povolenie číslo:SP-3871/31113/2017 -"Obnova bytového domu 72 b. j., Adyho č. 2, 4, 6, 8 súp. č. 2935, Lučenec"

 
Verejná vyhláška - SP-4519/31690/2017

 
Verejná vyhláška - SP-3801/31654/2017

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Eva Botošová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslav Šingliar, Róbert Balogh, Michal Kokavec, Marcel Koronczi, Jolana Botošová, Martin Herák, Jolana Foszlányiová

 
Oznámenie o dražbe - DM/2/2017

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kora Ladislav, Vilhan Tomáš, Berky Eduard, Baláž Anton

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Miháľ Peter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šimunová Viera, Vargicz Marian, Berky Vladimír, Balog Stanislav, Kelemenová Viera, Botoš Jozef, Lengyel Ladislav, Čomajová Beata, Stojka Peter

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Atila Kováč nar. 13. 10. 1965, , Mária Kováčová nar. 18. 7. 1967

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Balogová Aneta, Rozinajová Ľudmila, Lauko Ivan, Lamper MIlan, Drugda Rudolf, Bodzáši Roland, Oláh Eduard, Kora Ladislav

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lancz Jozef, Matúz Ladislav, Oláh Andrej, Vilhan Tomáš

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Obert Rudolf, Koncoš Pavel, Dudkovičová Anna, Kružová Darina, Rožek Karol, Görsci Július

 
Verejná vyhláška SP-4314/31085/2017 - Mgr. Eva Zsélyiová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Jozef Daniš, Mária Feketeová, Viera Kelemenová, Karol Kováč, Darina Malá, Zlatica Sanková, Ladislav Rafaelis

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kora Ladislav

 
Záverečný účet mesta Lučenec za rok 2016 - návrh

 
Stavebné povolenie číslo: SP-3668/30620/2017 - SPV LC, Rúbanisko III/44, Lučenec "Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technická infraštruktúra"

 

Úradná tabuľa - Marec 2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe číslo A 11/2017 - LV č. 6324, byt č. 16, vchod č. 26 súp. č. 2362

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 048/2016 -LV č. 6674, byt č. 80, súp. č. 2904

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO007/17 - 3 izb. byt č. 72, vo vchode č. 55 na ulici Rúbanisko III, Lučenec

 
Oznámenie o dražbe D 200117 byt č. 108 na 5. poschodí, vo vchode č. 15, súp. č. 2900, na LV 5414

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO006/17

 

Úradná tabuľa - Február 2017

Verejná vyhláška - SPV LC s.r.o. - Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technická infraštruktúra

 
Štatistický úrad SR - Zisťovanie HFCS

 

Úradná tabuľa - Január 2017

Štatistický úrad SR - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

 

Výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na na funkciu riaditeľa/riaditeľkyVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme                      

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:

Základnej školy, Ul. Vajanského 2844/47, Lučenec

(plno organizovaná základná škola s roč. 1.- 9.) s predpokladaným nástupom od 18. júla 2017

 

Požadované predpoklady:

               Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

bezúhonnosť, 

zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka.

 

Iné predpoklady:

-          znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

osobnostné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

profesijný životopis,

písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica  novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  5. 5. 2017  do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy, Ul. Vajanského 2844/47, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

 

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta

 


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na na funkciu riaditeľa/riaditeľkyVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec

s predpokladaným nástupom od 25. októbra 2017.

 

Požadované predpoklady:

               Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“

bezúhonnosť,

zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

-          znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,

doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

profesijný životopis,

písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 05.05. 2017 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta

 

Súbor na stiahnutie VK_MŠ_DrHerza.pdf VK_MŠ_DrHerza.pdf (409.5 kB)

 
 

Majetok Mesta

Zámer predĺžiť nájom nebytových priestorov pre Slov. zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor LučenecVytlačiť
 

      V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 19/2017 zo dňa 14.02.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

 

 

A.1. zámer predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 13 a 14 o výmere   23 m2 na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.12.2017

pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

 

 

V Lučenci  dňa  10.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017 Lučenský jarmok 18.-19.08.2017   Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku: - tovar s tematikou veľkonočných sviatkov, - ľudovo-umelecké predmety, - potraviny, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.    


English version
Magyar verzió

31621366

Úvodná stránka