Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Máj 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kováčová Ľudmila, Berky Viliam, Ing. Balážová Alena, Drugdová Mária

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO042/18

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO218/17

 
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - DU-POS DD 186a/2017

 
Oznámenie o plánovanom odkalení rozvodného vodovodného potrubia - L. Svobodu, Továrenská

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Görči Karol, Vargicz Marian

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kamenský Pavol

 
Verejná vyhláška - SP-3967/35023/2018 - Prestavba bytu č. 30

 
Verejná vyhláška - SP-4366/34927/2018 - Maroš Vrábeľ

 
Verejná vyhláška - SP-4435/35140/2018 - D&J Design s.r.o.

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Július Berky, Jozef Hrnčál, Jesika Molnárová, Slávka Gregáňová, Pavol Baláž, Barbora Číková, Viera Číková, Kristián Agócs

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Marcela Balážová pre Eriku, Žaneta Mačudová, Patrik Bota

 
Zaburinenie pozemkov - upozornenie - OU-LC-PLO-2018/005453

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Oláhová Karolína, Danislav Radomír, Bota Patrik, Baláž Peter, Kárászová Zdena, Baláž Tibor, Strcula František

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Berky Ján, Molnárová Dženifera, Danyiová Zdenka, Šárköziová Renata, Obert Rudofl, Krško Ľubomír

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO008/18

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Monika Molnárová, Helena Botošová, Milan Buka, Ladislav Molnár, Angel Danyi, Štefan Košičiak, Simon Oláh, Zdenko Bota, Karol Kováč

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Katarína Danyiová, Ľubomír Oláh, Jolana Oláhová, Róbert Čomor, Jolana Botošová, Maja Farkašová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Eva Botošová, Vasil Bartoš, Jesika Molnárová, Peter Baláž, Nikoleta Illéšová, Tomáš Havran, Cyntia Kalašová, Anton Baláž, Atila Čík

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Patrícia Bartošová, Andrea Botová, Koloman Oláh, Juraj Kováčik, Denisa Kalašová, Nikolas Kalaš, Dezider Berky, Ladislav Fekiač, Mário Berky

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Lukáš Kováč, Igor Berky, Jaroslav Šípek, Patrik Bota, Jaroslav Rutkaj, Jaroslav Kralinský, Radoslav Farkaš, Aladár Botoš, Radoslava Farkašová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Pavol Kamenský, Ivana Danislavová, Peter Kora, Viktor Botoš, Patrícia Berkyová, Adrián Bota, Christián Čery, Ján Jančo, Erika Lászlóová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľudmila Kováčová, Patrik Bota, Andrea Botová, Vendelín Bartoš

 
Oznam o výberovom konaní na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC

 
Zámer Mesta odpredať pre Stredoslovenskú distribučnú, Žilinu

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botoš Vojtech

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lászlóová Erika, Lancz Jozef

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Viera Číková, Maja Farkašová, Vendelín Bartoš, Martin Herák, Tibor Berky, Erika Lászlóová, Peter Oravec, Mária Ondriškovičová

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Buka Milan, Vagaj Vincent, Strcula František, Kačáni Jakub, Bodzáši Roland, Kocková Elena, Berkyová Patrícia, Krága Dávid

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šinková Erika, Danč Peter

 
Verejná vyhláška - PPZ-HCP-BB6-66/017/2018-PP - Furkan SPAHIU

 
Verejná vyhláška - 100794408/2018 - HOTEL PELIKÁN LUČENEC s.r.o.

 
Verejná vyhláška - 100789189/2018 - P S V - R S s.r.o.

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Krupa Milan, Rožek Karol, Lakó Susanne, Kora Ladislav, Botová Andrea, Mernyo Štefan, Roziková Katarína

 
Oznámenie o dražbe - 048/2018

 

Úradná tabuľa - Apríl 2018

Oznam verejnosti - "Výrobná hala SO-09" Ul. mikušovská č. 5528, Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ladislav Matúz

 
Zisťovanie Štatistického úradu SR o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

 
Zisťovanie Štatistického úradu SR o príjmoch a životných podmienkach domácností

 

Úradná tabuľa - Marec 2018

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - EX 2138/2008/-78-eš

 

Úradná tabuľa - Január 2018

Verejná vyhláška - 10247-Lučenec-za rozvodňou-zahustenie TS a NNK pre IBV

 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky :

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Mesto Lučenec

Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

IČO : 00316181

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 6007004001/5600

      IBAN: SK41 5600 000 00600700 4001

      Kontaktná adresa : Ing. Jarmila Fekiačová, č.t. 047/4307211

2. Predmet zákazky 

Dodanie betónových košov Maxi aj s vložkami

3. Opis predmetu zákazky

Betónový kôš maxi s vložkou z pozinkovaného plechu.  Dolná časť koša má byť zabezpečená otvorom na odtok vody .

4. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutom termíne

Miesto plnenia : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

5. Cena

Cena  zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky .

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :

Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 20 kusov

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky

7. Lehota a miesto predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk : do 25.5.2018 do 12.00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť :

Poštou alebo osobne na adresu : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01

Lučenec

Obálku označte : „ Cenová ponuka na dodanie betónových košov Maxi“

8. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania

 

V Lučenci, 16.5.2018

 

 

 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady - KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC Vytlačiť
 

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávaná verejným obstarávateľom.

Pokiaľ  všetky predložené ponuky neprekročia výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako cenové ponuky pre účely stanovenia ceny zákazky.

Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO).

 

Predmet zákazky :

(poskytnutie služieb)

 

KRYTÁ   PLAVÁREŇ   LUČENEC

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby

 

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v  rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby krytej plavárne.

 

Postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. súvisiace s vyhláseným postupom verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o VO.

 

 

   

 

                                                                                   ....................................................................                                                                                                                                                                                 PhDr. Alexandra  P i v k o v á, v.r.

Primátorka mesta Lučenec

Lučenec  dňa  07.03.2018

Súťažné podklady vypracovala : Ing. Želmíra Kolimárová


 
 

Výberové konanie

Oznam o výberovom konaní na pracovníka komunitného centraVytlačiť
 

IA MPSVR.jpg

Poskytovateľ Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

 

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 

podporuje výkon

KC : Komunitné centrum Lučenec

 

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+: 312041A136)
 

vyhlasuje výberové konanie na

 

                             jedno pracovné miesto odborného pracovníka  KC

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.05.2018  o 10.00 hod. v priestoroch

               zasadačky II. poschodie č. d. 321 na Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č.1 .

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci (prízemie budovy), alebo zaslať poštou na adresu Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Obálku je potrebné označiť heslom „ NEOTVÁRAŤ “ „ Výberové konanie- KC “.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23.05.2018 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania  :

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník  KC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),

alebo

2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b).

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.

 

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník  KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

 

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Komunitné centrum Lučenec, Rapovská križovatka.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.06.2018.

 

Charakteristika práce odborného pracovníka  KC

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

 

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

 • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;
 • zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;
 • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
 • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
 • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
 • posudzuje sociálnu situáciu klienta;
 • poskytuje základné informácie o možnostiach  riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);
 • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;
 • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;
 • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;
 • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
 • pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;
 • realizuje  odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti;
 • vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
 • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov  KC a potrieb užívateľov;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.


 
 

Vberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Vytlačiť
 


 
 

Majetok Mesta

Zámer odpredať pozemok pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Vytlačiť
 

 

      V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.46/2018-A a č.46/2018-B zo dňa  24.04.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

 odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná  nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 30  m² z parcely CKN č. 5935/2 vo výmere 9359 m², zastavané plochy,  ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, odpredávaná časť bude oddelená porealizačným  geodetickým zameraním,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa  § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom  je, že stavba , ktorá bude vybudovaná na predmetnom pozemku je verejnoprospešná  .  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere cca 30 m² je celková kúpna cena 300,–€ )

pre kupujúceho :  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

 

 

V Lučenci  dňa  09.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer odpredať pozemok z majetku mesta pre DDL GROUP s.r.o.Vytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  50/2018 zo dňa  24.04.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti v lokalite Ulice Petőfiho :

- budovu, súp.č. 3069 Kotolňa, stojacu na parcele CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, parcele CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2  a parcele CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

parcelu  CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu  CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu  CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu  CKN č. 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  402 m2 , ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj  ako aj  už schválený odpredaj konkrétnej spoločnosti boli neúspešné.

za kúpnu cenu:  50.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,

pre kupujúceho: DDL GROUP, s.r.o, sídlo SNP 450/20,985 56 Tomášovce, IČO:44 408 773

 

 

V Lučenci  dňa  09.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer odpredať pozemok pre Ing.Balážika a manž. Evu BalážikovúVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.46/2018-A a č.46/2018-B zo dňa  24.04.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gorkého  nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne:

- parcelu CKN č. 3526/7 o výmere 192 m2 záhrada,  vedenú na LV Mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, že pozemok v prírode tvorí priľahlú časť k  pozemkom  vo  vlastníctve žiadateľa,  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,  za kúpnu cenu 1000,–€ za celú  odkupovanú výmeru 192 m²     pre kupujúceho : Ing.Pavol Balážik, rod.Balážik, nar.28.04.1956 a manž. Mgr. Eva Balážiková     rod.Luptáková, nar.19.07.1959, bytom: Dukelských hrdinov 10, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  09.,05.2018 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť nájom nebytových priestorov pre Úniu nevidiacich a slabozrakých SlovenskaVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 56/2018 zo dňa  24.04.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- predĺžiť nájom nebytového priestoru- kancelárie č.318 vo výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa  na 3. poschodí v budove  Okresného  úradu v Lučenci, Námestie republiky 26,

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov Mesta Lučenec so zrakovým postihnutímza cenu nájmu :1,- €/mesiac ,na dobu nájmu  do 31.07. 2019, pre: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876

 

V Lučenci  dňa  09.05.2018 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka