Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Január 2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DEMETER 2016, s. r. o., Rúbanisko III 2900/13, Lučenec

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - SDM trans, s. r. o., Čajkovského č. 16, Lučenec

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Viliam Berky, Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Patrícia Berkyová pre Annamáriu, Margita Berkyová, Vier Číková, Róbert Šárközi, Denisa Bartošová, Jozef Hrnčál, Ľudovít Bartoš, Ľubomír Oláh

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Ján Berky

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Balogová Monika, Šárközi Peter, Baláž Tibor, Kocka Jakub, Uhrin Lukáš

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botošová Michaela

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Fekiač Ladislav, Solovyjová Klaudia, Šárköziová Eva, Berkyová Patrícia, Lászlóová Erika, Kačáni Jakub, Bota Július, Garaj Juraj

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dominika Kašinská

 
Verejná vyhláška - 102647619/2017 - Miroslav Spodniak

 
Verejná vyhláška OU-LC-OSZP-2018/000750-2 Územný plán mesta Lučenec - Zmeny a doplnky č. 33

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Ľupták Ľubomír, Imlingová Eva, Čipčalová Zdenka, Koronczi Marcel, Oláh Ján, Balog Peter, Hyravý Milan

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Jančo Ján, Kačáni Norbert, Bella Matej, Císárová Martina, Jančová Denisa, Kárászová Zdena

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter, Kelemenová Viera

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Katkó Jozef

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ladislav Holek

 
Verejná vyhláška - SP-6907/52967/2017

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bariová Elena, Mihály János Péter, Novotka Miroslav, Jakubove Alexander, Bojna Ľubomír, Berkyová Margita

 
Predvolanie na hlavné pojednávanie - Lakatosová Sofia Mercedes

 
Verejná vyhláška - J2M-automation s.r.o. - 102590620/2017

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Miticky Štefan, Bariová Elena

 

Úradná tabuľa - December 2017

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Zmeny a doplnky č. 33 Územného plánu mesta Lučenec"

 
Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe - nehnuteľnosti evidované na LV č. 382 pre okres Lučenec, obec Lučenec, katastr. územie Lučenec

 
Zámer Mesta Lučenec - odpredať pre REVITAL-SK, Partizánska č. 2A, Halič

 
Oznam verejnosti - SPV LC s. r. o., Rúbanisko III/44, Lučenec, podal žiadosť na povolenie stavby - "STL privádzač plynu pre zónu I. a II. Lučenec - Ľadovo"

 

Úradná tabuľa - Október 2017

Verejná vyhláška - SP-6982/43271/2017

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - KREMPOS s.r.o. Lučenec

 

Úradná tabuľa - September 2017

Návrh na vydanie rozhodnutia - rozšírenia skládky Lučenec-Čurgov

 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multimediálna informačná tabuľa do exteriéruVytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov:  Mesto Lučenec

Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec

IČO:      00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Hrnčiarová

Telefón: 047/4331513

E-mail: michaela.hrnciarova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

„Multimediálna informačná tabuľa do exteriéru“ - tovar

3. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je multimediálna informačná tabuľa do exteriéru v počte 2 ks s nasledovnými parametrami pre každú tabuľu:

- veľkosť tabule –  max. veľkosť 1945 x 1240 mm z liatiny/hliníka

- umiestnenie v exteriéri s vhodnou operačnou teplotou a dostatočným osvetlením v noci

- numerická klávesnica na výber jazykovej mutácie a informácii o jednotlivých pamiatkach, viacjazyčný návod k obsluhe, LCD displej, osvetľovacia LED lišta

- zhotovenie mapy mesta Lučenec a zvukový záznam o jednotlivých vybraných pamiatkach v mape v počte max. do 30, výroba až 30 ks 30 sekundových videospotov o pamiatkach

-  štúdiová nahrávka zvuku vo vybraných jazykových verziách vo všetkých troch jazykových mutáciách

- predvoľba 3 jazykových mutácií /slovenský, anglický a maďarský jazyk/

- súčasťou zákazky je mobilná aplikácia  o meste Lučenec a okolí – v OS iOS a Android – obsahujúca informácie z informačnej tabule

- vlastný know-how použitý pri zabezpečení multimediálnej informačnej tabule

- dodávka, inštalácia, sfunkčnenie tabulí

Mesto Lučenec ako verejný obstarávateľ zabezpečí pre realizáciu umiestnenia predmetu zákazka nasledovné služby, ktoré nebudú predmetom zákazky:

- zabezpečenie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení

- realizácia elektrickej prípojky

- poskytnutie podkladov o meste Lučenec a jeho okolí pre tvorbu informačných tabulí

4. Miesto dodania predmetu obstarávania: Mesto Lučenec – Námestie republiky a Kubínyiho námestie.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: do 31.08.2018

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom.

7. Rozdelenie predmetu obstarávania

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: áno – riešenia po stránke kvalitatívnej a cenovej, pričom predmet zákazky zostáva nezmenený a tiež nemôže sa prekročiť predpokladaná hodnota predmetu zákazky.

9. Cena a spôsob určenia ceny:

 • cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky – v súvislosti s dodaním kompletného tovaru vrátane dopravy a inštalovania
 • cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH.
 • žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

10. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 18 333 EUR bez DPH

11. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

- preukázanie kvalifikácie a skúseností zamestnancov uvedeného dodávateľa s predmetom zákazky

-  návrh/náčrt multimediálnych informačných tabúľ

12. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.01.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke na adrese: Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1, Lučenec číslo dverí 158

Obálku označte heslom „Multimediálna informačná tabuľa – neotvárať“

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

13. Otváranie obálok s ponukami: 30. 01. 2017

Miesto otvárania obálok s ponukami: Ulica Novohradská 1,  984 01 Lučenec

14. Hodnotenie ponúk:

Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s predmetom zákazky, kvalita produktu a tiež preukázanie kvalifikácie a skúseností dodávateľa za stanovených podmienok.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 11.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponuka nespĺňa podmienky verejného obstarávateľa alebo ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa

V Lučenci, dňa 11. 01. 2018

                                                                            

                                                                                          PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                              primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multimediálna informačná tabuľa do exteriéru VO - výzva - interaktívna tabuľa final.pdf VO - výzva - interaktívna tabuľa final.pdf (399.2 kB)

 
 

Výberové konanie

Výber uchádzača na miesto vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Lučenci Vytlačiť
 

Mesto Lučenec vyhlasuje dňa 17. januára 2018 výber uchádzača na miesto vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Lučenci

Miesto výkonu práce : Mesto – Mestský úrad Lučenec, oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Druh pracovného pomeru : hlavný pracovný pomer

 1. Kvalifikačné predpoklady :  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 1. Iné kritériá a požiadavky :
 1. najmenej 5 rokov  praxe ( prax v oblasti verejnej správy, prípadne v oblasti školstva alebo sociálnych vecí ), prax v riadiacej funkcii vítaná,
 2.  bezúhonnosť ,
 3. znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy , orientácia vo všeobecne záväzných nariadeniach Mesta, prehľad legislatívy pre oblasť  školstva a sociálnych vecí
 4. znalosť problematiky samosprávy,
 5. komunikatívnosť, kreatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti,
 6. zvládnutie vysokého pracovného nasadenia 
 7. práca s PC ( min. OS Windows XP, Word, Excel, Outlook Internet)
 8. zvládanie záťažových situácií
 1. Požadované doklady :
 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača, vrátane kontaktu na uchádzača

      ( tel.č., e-mail)

 1. úradne overená fotokópia diplomu o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa,
 2. štruktúrovaný životopis, motivačný list,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti; písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

     V prípade ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1, 2 písm. b) a 3. tohto oznámenia o vyhlásení výberu uchádzača, nebude prizvaný a ani sa nemôže zúčastniť výberu uchádzačov .

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi uchádzač doručuje v zalepenej obálke s označením hesla: „Vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Lučenec –  neotvárať“  

osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu, Ul. novohradská 1, Lučenec č. dverí 158 alebo zasiela poštou na adresu : Mesto – Mestský úrad Lučenec, Ul. novohradská  1, 984 01 Lučenec v termíne do 24. januára 2018 do 12,00 hod.

Prihlášky doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberu uchádzačov  vylúčené.

Vyhlasovateľ výberu uchádzača si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberu uchádzača.

Uchádzačovi, ktorý splnil podmienky podľa bodu 1, 2 písm. b) a 3. tohto oznámenia bude e-mailom (prípadne telefonicky) oznámené dňa 24.01.2018 účasť na osobnom pohovore, ktorý sa uskutoční dňa 25.01.2018 o 9,00 hod v budove MsÚ na III. poschodí.

Bližšie informácie k výberovému konaniu poskytne Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ v Lučenci, tel. č. 047/4307200 v úradných hodinách.

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      Primátorka mesta

Oznámenie o vyhlásení výberu - ved. odd. školstva Oznámenie o vyhlásení výberu - ved. odd. školstva..._.pdf Oznámenie o vyhlásení výberu - ved. odd. školstva..._.pdf (274 kB)

 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Vytlačiť
 

Mesto Lučenec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:

Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

(plno organizovaná základná škola s roč. 1.- 9.) s predpokladaným nástupom od mája 2018

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

-znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 6. profesijný životopis,
 7. písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 8. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica  novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  26.01.2018  do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy, Haličská cesta 1493/7, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Lučenci dňa  05.01.2018.

PhDr. Alexandra Pivková, v. r.

primátorka mesta Lučenec

vyhlásenie výberového konania vyhlásenie výberového konania.pdf vyhlásenie výberového konania.pdf (132.5 kB)

 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať pozemky pre účely vybudovania parkovacích státí - REVITAL SK s.r.o.Vytlačiť
 

  

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 200/2017 zo dňa  12.12.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-prenajať pozemok parcely CKN č. 604/184 o výmere 518 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV Mesta Lučenec č. 5424, k. ú. Opatová, Okres Lučenec, Obec: Lučenec

Nájom pozemku sa schvaľuje pre účely vybudovania spevnených parkovacích miest na celej ploche mestského pozemku p. č. 604/184 o výmere 518 m2 s výnimkou 2 priznaných vstupov v šírke 1 x 5,0 m  a 1 x 6 m 

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Za dôvod tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať vybudovanie parkovacích miest prístupných pre verejnosť  24 hodín denne bezodplatne s podmienkou, že parkovacia plocha od Ulice parašutistov nebude oplotená a jej sprístupnenie na účely verejného parkovania bude časovo zhodné so skolaudovaním objektu na podnikateľské účely  /provizórne spevnené parkovacie plochy/.  Definitívna povrchová úprava parkovacích plôch bude zrealizovaná do 2 rokov po skolaudovaní objektu na podnikateľské účely.

za cenu nájmu: 1,00 - EUR /rok

na dobu nájmu : určitú , t. j. na 20 rokov

v prospech:  REVITAL – SK , s.r.o., IČO: 475179401, Partizánska 655/2A, 985 11 Halič

 

V Lučenci  dňa  15.12.2017 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka