Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - November 2017

Stavebné povolenie číslo: SP-7428/49542/2017 - "Bytový dom ul. Arm. Gen. L. Svobodu č. 2832 orient. č. 2, 4, 6, -dodatočná realizácia logií"

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Vasil Bartoš, Dušan Pulai, Jolana Fúrová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Renáta Chyláková, Zoltán Lendel, Jana Tisovská

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Tibor Medve, Peter Miháľ - 2x, Miroslav Novotka, Marcel Koronczi, Peter Malček, Ivan Koronczi, Peter Malček, Ivan Koronczi, Pavel Mázik, Milan Samko, Norbert Kalaš

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Jozef Lancz

 
Oznámenie o odkalení vodovodného potrubia - 30. 11. 2017 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. - Kuzmányho, Novohradská, Mierová, Erenburgova

 
Oznámenie o odkalení vodovodného potrubia - 28. 11. 2017 v čase od 8:00 hod. - 15:00 hod. - Rúbanisko I a časť Kozí Potok - štvrť Malinovského

 
Oznámenie o odkalení rozvodného vodovodného potrubia - 23. 11. 2017 v čase od 8:00 - 15:00 hod. - Vajanského a Adyho

 
Oznámenie o odkalení rozvodného vodovodného potrubia - 21. 11. 2017 v čase od 8:00 - 15:00 hod. - L. Svobodu a ul. Továrenská časť Opatová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Štefan Nemčický

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Erika Lászlóová, Stanislav Balog, Tibor Miklóš, Peter Horváth, Karol Rožek

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti -Adam Fúra, Jolana Fúrová - 2 x, Gejza Bota, Peter Tresťanský, Ján Danihel, Michaela Botošová, Marián Bohó, Tomáš Koronczi

 
Oznámenie číslo: SP-7830/49062/2017 "Stavebné úpravy bytu č. 36, Rúbanisko I/22, Lučenec"

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Jesika Molnárová, Juraj Garaj

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Norbert Kalaš, Lukáš Uhrin, Tibor Gallyas

 
Výzva na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botoš Jozef, Bartoš Vendelín, Tresťanský Peter, Plešková Fána, Krátka Vanda, Blažeková Monika, Blažek Miroslav, Bojna Ľubomír, Balog Peter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Čipčalová Zdenka, Kováč Stanislav

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Novotka Miroslav, Ružinský Peter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Gregáňová Slávka, Görcsi Július

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Miháľ Peter, Vámošová Sandra, Puffler Oliver, Balogh Róbert, Ondriškovičová Mária

 
Verejná vyhláška - SP-7224/48761/2017

 
Rozhodnutie číslo: OU.LC-OSZP-2017/010187-5 - "Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technická infraštruktúra Lučenec - Ľadovo - územie zástavby rodinných domov"

 
Rozhodnutie čislo. OU-LC-OSZP-2017/009514-5 - "Spoločenský dom -technológia pivovaru - rozšírenie technológie pivovaru"

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - WINKLER INFORMATIKA, s. r .o., Masarykova č. 15, Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Iveta Bellová, Mária Lendelová, Mária Kováčová, Erika Lászlóová, Ján Albert

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Pavol Kladivík

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Karol Horváth

 

Úradná tabuľa - Október 2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO112/17
 Dražba.pdf (2.7 MB) Dražba.pdf (2.7 MB)

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Balog Stanislav, Berkyová Patrícia, Lászlóová Erika, Balážová Renáta, Berky Vladimír, Liptáková Monika, Lakatoš Kristián, Matta Zoltán, Künzelová Eva

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Spodniak Mário, Mag Lukáš, Berky Roman, Mázik Pavel, Baláž Pavol, Mede Miroslav, Mikuš Tibor, Lindor Mirko, Molnárová Jesika

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Vilhan Tomáš, Berky Viliam, Matušková Mária, Matúz Ladislav, Končoš Pavel, Kurák Peter, Miháľ Peter

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Norbert Berki, Ľubomír Oláh, Jaroslav Ostrovský, Miroslav Horváth, Róbert Rácz

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Roland Görči, Ľudovít Hariš

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Aladár Oláh

 
Oznámenie o dražbe Zn. 3322016/1 - nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV č. 5584

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - JUDr. Vladislav Majirský

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Molnárová Dženifera

 
Verejná vyhláška - SP-6982/43271/2017

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - KREMPOS s.r.o. Lučenec

 

Úradná tabuľa - September 2017

Návrh na vydanie rozhodnutia - rozšírenia skládky Lučenec-Čurgov

 

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

 zákazky s nízkou hodnotou na  stavebné práce

Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky : „Technická vybavenosť pre bytové domy Ul. Cintorínska – Ul. Járková v Lučenci – I. a II. etapa sekcia G“

1.Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec

IČO: 00316181

Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár

Sídlo

Obec / mesto/ : Lučenec                                                                  PSČ: 984 01

Ulica: Novohradská                                                                        Číslo: 1

Telefón: 047/4307218                                                                      

Elektronická pošta:vojtech.ottmar@lucenec.sk

Internetová adresa: www.lucenec.sk

2.Zmluva o dielo: nie je potrebné doložiť

3. Názov predmetu obstarávania: : „Technická vybavenosť pre bytové domy Ul. Cintorínska – Ul. Járková v Lučenci – I. a II. etapa sekcia G“

4. Opis predmetu obstarávania: Jedná sa o vybudovanie technickej vybavenosti pre bytový dom G a to :

I etapa:

1, SO – 04 Dažďový zberač DA (od ŠD6 po výustný objekt)

 

II. etapa:

1, SO -01 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy

2, SO 04 Dažďová kanalizácia

3,  SO – 09 Rozvody NN

4, SO – 10 Verejné osvetlenie

5, SO – 14 Plynovod

 

5. Obhliadka staveniska :

Je možná v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. Hlásiť sa u kontaktnej osoby  Ing. Vojtecha Ottmára č. tel. +421905777935.

5. Miesto dodania predmetu obstarávania: Lučenec.

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Podľa výkazu výmer je potrebné oceniť. Výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov.

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

8.Možnosť predloženia variantných riešení: nie

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

Zahájenie prác : 01.03.2018

Dokončenie prác : 31.05.2018

10. Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 22                          mesiac: 11                        rok: 2017                      hodina: 12.00 hod

Adresa na ktorú majú ponuky doručiť:

Ponuky je potrebné doručiť alebo zaslať na adresa obstarávateľa uvedenú v bode 1. Obálky je potrebné označiť heslom zákazky – „TV IBV Ul. Cintorínska – Ul. Járková“. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

11. Otváranie obálok s ponukami:

deň: 22                      mesiac: 11                           rok: 2017                      hodina: 14.00 hod

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Názov:

Mesto/obec:Lučenec                                                                                  PSČ: 984 01

Ulica:  Novohradská                                                                                  Číslo: 1

Miestnosť: malá zasadačka na 2. poschodí

Otváranie obálok nie je verejné

12. kritériá na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena 

13.  Výkaz výmer tvorí prílohu k výzve na predkladanie ponúk

14. Predpokladaná hodnota zákazky je  137 541,08 EUR bez DPH.

 

Dátum: 08.11.2017

                                                                             PhDr. Alexandra Pivková

                                                                               primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV IBV pre byt domy Ul. cint-járk IO.II. et sekcia G- výzva § 117 2017 TV IBV pre byt domy Ul. cint-járk IO.II. et sekcia G- výzva § 117 2017.doc TV IBV pre byt domy Ul. cint-járk IO.II. et sekcia G- výzva § 117 2017.doc (42 kB)
so_10_verejne_osvetlenie_vykaz_vymer so_10_verejne_osvetlenie_vykaz_vymer.pdf so_10_verejne_osvetlenie_vykaz_vymer.pdf (200.3 kB)
so_04_dazdovy_zberac_da_vykaz_vymer so_04_dazdovy_zberac_da_vykaz_vymer.pdf so_04_dazdovy_zberac_da_vykaz_vymer.pdf (199.9 kB)
so_04_dazdova_kanalizacia_vykaz_vymer so_04_dazdova_kanalizacia_vykaz_vymer.pdf so_04_dazdova_kanalizacia_vykaz_vymer.pdf (204 kB)
so_01_komunikacia_cast_1_4_bodisova_chodnik_parkovisko_vykaz so_01_komunikacia_cast_1_4_bodisova_chodnik_parkovisko_vykaz.pdf so_01_komunikacia_cast_1_4_bodisova_chodnik_parkovisko_vykaz.pdf (259.9 kB)

 
 

Majetok Mesta

Zámer predĺžiť nájom pozemkov na parkovacie státieVytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 133/2017 zo dňa  07.09.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť nájom pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie 735 parkovacích miest, v zmysle nájomnej zmluvy č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 v znení Dodatkov  v nasledovnom rozsahu :

 

1.

Rúbanisko II

pri budove Polikliniky

50

2.

Ulica F. Lehára

úsek od Haličskej cesty po Ulicu B. Němcovej

21

3.

Námestie rebupliky

úsek od Haličskej cesty popri križovatke s Ulicou Gorkého s ulicami Gorkého, Štúra, Partizánska s vyústením s ulicou Novohradská

18

4.

parkovisko pri budove Okresného úradu

zadná časť

18

5.

parkovisko pri budove Okresného úradu

smerom k nemocnici

15

6.

Ulica novohradská

úsek od ulice T.G.Masaryka po Ulicu mieru plus časť komunikácie medzi budovou YMCA a poštou

82

7.

parkovisko na Námestí republiky

 

6

8.

Ulica Jókaiho

úsek od J.Kármana po Ulicu novohradskú

45

9.

parkoviská na Ulici M.Rázusa

oproti Ipeľským tehelniam a protiľahlá strana

40

10.

Ulica mieru

úsek od Ulice Nejedlého po Ulicu novohradskú

31

11.

Ulica Eremburgova

 

5

12.

Ulica železničná

úsek od Ulice T.G. Masaryka po ulicu kpt. Nálepku

64

13.

Ulica Sládkovičova

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

17

14.

Ulica Nejedlého

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

16

15.

Ulica Petőfiho

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu železničnú

48

16.

Ulica Begova

úsek od Ulice Čajkovského po Ulicu Rádayho

49

17.

Ulica Rádayho

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Majakovského

9

18.

Ulica Dr. Vodu

úsek od Ulice T.G.Masaryka po Ulicu Komenského a Dr. Herza

34

19.

Ulica Komenského

úsek od Ulice T.G. Masaryka po Ulicu Husova

19

20.

Ulica Moyzesa

úsek od Ulice Dr. Vodu po Ulicu Komenského

7

21.

Ulica Dr. Herza

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Dr. Vodu (včetne parkoviska za Radnicou)

58

22.

Ulica Olbrachtova

úsek od Ulice Komenského po Ulicu Vajanského

20

23.

parkovisko Adyho

pri CBA predajni

44

24.

parkovisko za bývalou budovou SPOOL na Ulici Masaryka

 

21

25.

parkovisko na ul. železničnej

pri bývalej budove GASTRO

10

 

 

spolu parkovacích miest :

747

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie parkovacích služieb a spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,

za cenu nájmu   1.000,- €/mesiac,

na dobu nájmu – do 31.12.2018, 

        pre SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  30.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice GagarinovaVytlačiť
 

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.162/2017 zo dňa  24.10.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova  nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :

-parcelu  CKN č. 5663/91 vo výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá  vznikne odčlenením z parcely EKN č. 7058/1 vo výmere 3899 m2 evidovanej  na LV Mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec na základe  Geometrického plánu č.50134647-99/17 od spoločnosti GEOMET REALITY s.r.o., Svätoplukova 2, Lučenec zo dňa 23.8.2017

ako:  prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, že pozemok v prírode tesne susedí s pozemkom a stavbou vo vlastníctve žiadateľky, zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere 19 m² je celková kúpna cena 190, –€ )

pre kupujúceho :  Jarmila Kubečková,rod.Ružinská  nar.05.03.1961 bytom, Ulica Gagarinova 2958/12, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  30.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

ďalšie dni

Sobota 18.11. - 30.11.
Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec
0901 961 094
Sobota 18.11. - 30.11.
Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka