Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Máj 2017

Verejná vyhláška - SP-5275/34525/2017

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Roman Berky, Július Tóth, Ladislav Lengyel

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Jozef Vajda, Silvia Oláhová, Ján Albert, Beata Čomajová, Zoltán Lendel, Róbert Vass, Róbert Gallyas, Dávid Krága, Peter Horváth, Marcel Koronczi

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Michal Bezek, Imrich Vagaj, Valter Bodzáši, Ľubomír Púpava, Edita Gondová, Adriana Lindorová, Natália Koleničová, Alexandra Lindorová, Mária Oláhová, Tibor Gallyas

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Erik Deme, Ján Oláh, Karol Görči, Miroslav Novotka, Kristián Botoš, Tomáš Baláž, Peter Danč, Žaneta Berkyová, Štefan Nemčický

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

 
Rozhodnutie číslo: OU-LC-OSZP-2017/00267-4 - SPV LC spol. s r. o., Rúbanisko III 2907/44, Lučenec

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Iveta Jureková, Peter Kadlubek, Anton Kusy, Štefan Mag, Pavol Markotán, Erika Miková, Peter Nosáľ, Radka Nosáľová, Milan Oláh, Karol Oláh, Renata Paulíková, Terézia Pelčová, Michal Plavucha, Zoltán Pulai, Mária Rácová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Angel Dayni, Ladislav Matúz, Andrea Oláhová

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Baláž Anton, Botoš Roman, Krokovai Alexander, Kikíny Martin

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Pitoňáková Denisa, Kmeťová Jolana, Baláž Anton, Hroncová Anna, Künzel František, Künzelová Eva, Pócošová Mariana, Balážová Jana, Hegedüš Tibor

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Pócošová Mariana, Miklóšová Barbora, Kremničanová Edita

 
Stavebné povolenie - SP-4519/34057/2017

 
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. A 11/2017 - LV č. 6324, byt č. 16 na 7. poschodí, vchod č. 26, bytového domu s. č. 2362

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľubomír Púpava, Jolana Kmeťová, Ľubomír Bojna, Dávid Krága

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Vladimír Berky

 
Poskytnuté finančné prostriedky v I. polroku 2017 -OZ, NO

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Irena Botošová, nar. 28. 10. 1982

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Irena Vargicová, Alžbeta Oláhová, Peter Oravec

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ladislav Kora, Vendelín Bartoš, Karol Görči, Július Spodniak

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Marta Foszlányiová

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Inžiniersko-obchodné služby, pol. s r. o., Lučenec

 
Stavebné povolenie číslo: SP-4314/33469/2017 - "prístavba garáže k rodinnému domu, oplotenie" - Mgr. Eva Zsélyiová, Mlynská ulica č. 47, Lučenec - stavebník

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Marcela Botová, Lučenec

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Juraj Krága, Veronika Krágová, Sebastián Krága, Bryan Krága, Lucia Krágová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Martin Kikíny, Silvia Farkašová, Vlastimil Zubo, Nataša Danyiová, Nikolas Illéš, Nataša Danyiová za Pabla

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Július Šárközi

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jana Martináková nar. 04. 09. 1977

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Tibor Leszkó, Michal Lukáč, Miartin Micháľ, Alžbeta Oláhová, Július Péli, Vladimír Malý, Tibor Medve, Mário Berky, Richard Berky, Tomáš Havran

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Mária Bódyová, Marian Bojna, Zoltán Botoš, Jozef Dedinský, Eva Demeová, Alžbeta Farkašová, Július Gabriel, Štefan Gál, Marian Gerčák, Patrik Henžel, Ladislav Hirjak, Katarína Hoffmanová, Július Husárik, Jozef Ivic, Miroslava Iždinská

 
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho pojednávania číslo: SP-4906/33039/2017

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Endiex century s.r .o., Rúbanisko III 2900/9, Lučenec

 
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 3432016 - LV č. 5584

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie číslo: 431/001/2017 - opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov na území miesta a obcí okresu Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Fána Plešková, Július Görcsi

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Róbert Vass, Mariana Pócošová, Štefan Košičiak, Martina Oravcová, Alexandra Stojková, Zdena Karászová, Adam Jakubove

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľudmila Botová, Jaroslav Ostrovský, Norbert Kačáni, Andrej Oláh, Stanislav Balog, Ľudmila Rozinajová, Beata Čomajová, Mária Kováčová, Tibor Hegedüš, Zdena Kárászová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Roman Botoš

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Zdenko Morava, Nikola Berkyová, Radoslava Farkašová, Igor Plavucha, Alexander Krokovai

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Štefan Nemčický

 
Oznámenie o opakovanej dražbe č. 009/2017 - byt č. 143 v bytovom dome súp. č. 2900, ul. Rúbanisko III/17, Lučenec

 
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - EX 1333/2008-47-eš - LV č. 776, katastrálne územie Šurice

 

Úradná tabuľa - Február 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Tomáš Vilhan, Ľubica Oláhová, Dávid Krága, Igor Dolnák, Michal Kokavec, Marcel Koronczi, Miroslav Vanzál, Jana Tisovská, Alena Sopúchová, Nikolas Potančok

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Zdenka Berkyová, Ľubomíra Tóthová, Ján Lakatoš, Michaela Botošová, Aladár Botoš, Ľubica Barová, Ľudmila Botová, Jozef Stojka, Štefan Fazekaš, Andrea Šárköziová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Elena Puhová, Vladimír Svorad

 

Verejné obstarávanie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

na poskytnutie služieb verejného obstarávania

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www. lucenec.sk

Adresa profilu verejného obstarávateľa : www. lucenec.sk

Kontaktné miesto: Novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 2. Poschodie č. dverí 317

Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár

Telefón: +421905777935

E-mail: vojtech.ottmar@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Rúbanisko II/39.
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu materskej školy v rozsahu na realizáciu stavby.

Jedná sa o zníženie energetickej náročnosti MŠ.

Zameranie skutkového stavu.
Architektúra ( Tepelná izolácia striech a obvodového muriva, výmena okien, rekonštrukcia a zateplenie podláh)

Ústredné kúrenie – výmena vykurovacích telies, výmena rozvodov kúrenia, výmena a izolácia rúr diaľkového vykurovania.

Výmena a zateplenie rozvodu vody a prívodu TÚV.

Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a elektrických rozvodov.

PD v rozsahu na realizáciu stavby 8 sád, 2x na CD , 6x rozpočet a 2x  výkaz výmer

 

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE
predloženia ponuky: Možnosť  Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Obhliadka budovy MŠ: V pracovných dňoch od 8.00 do 15.00.  Záujemca sa hlási u Ing. Ottmára č. t. 0905777935.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  19 850,00  EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:  30.05.2017,  Čas: do 12:00 hod.

doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené  v bode l. tejto výzvy. Na obálku uviesť : „NEOTVÁRAŤ PD na MŠ Rúbanisko II/39“.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2017.

 

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

v predmete zákazky 1. Doklad (kópia) o oprávnení podnikať  (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

2. Návrh ceny  vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka.

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

Projektová dokumentácia bude realizovaná v čase   jún/2017

v súlade s usmernením Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 - § 565 obchodného zákonníka


Obchodné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a z rozpočtu Mesta Lučenec.  Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služby, splatnosť faktúry je  60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí projektovej dokumentácie diela.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

 

V Lučenci 17.05.2017

 

PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta


 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať nebytové priestory v budove Okresného úradu Lučenec pre Alternatíve Centrum nezávislého života, n.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 63/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

prenajať nebytové priestory- kancelárie č.517 vo výmere 33,21 m2 nachádzajúcej sa  na  5. poschodí v budove  Okresného  úradu v Lučenci na  Námestí republiky 26,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva

za cenu nájmu :1,- €/ročne ,

na dobu nájmu  1 rok,

pre: Alternativa - Centrum nezávislého života, n.o.,Rúbanisko II/20, 984 01 Lučenec  IČO: 50 189 786 zastúpené riaditeľkou n.o. Mgr. Denisou Nincovou

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice zámocká pre Invictum, s.r.o., LučenecVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 65/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice zámocká  nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6299/2 o výmere 128 m², záhrada a parcelu CKN č.6300/2 vo výmere 42 m²,zastavané plochy, spolu vo výmere 170 m², ktoré vznikli oddelením z parcely  EKN č.3291/1  o výmere 5311 m², zastavané plochy,  vedenej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec na základe Geometrického plánu č. 36049905-41/2017 zo dňa  24.03.2017 vypracovaným spoločnosťou Reality Trading spol. s r.o.,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemky v prírode tvoria priľahlé časti k  pozemkom  vo  vlastníctve žiadateľa a  budú súčasťou projektového zámeru vybudovania prístupovej komunikácie do areálu kaštieľa v Malej Vsi ,    zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľných pozemkoch,  

za kúpnu cenu 12,–€ za 1 m², ( pri celkovej odkupovanej výmere 170 m² je celková kúpna cena 2 040,– € )

pre kupujúceho : Invictum, s.r.o., Erenburgova 15, 984 01 Lučenec, IČO:48 010 715, zastúpená  Ing.Lukášom Halmom,  MAE   konateľom spoločnosti 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer prenajať pozemok pre účely letnej terasy na Námestí republiky v Lučenci pre Annu Lajtošovú - LAFONTAIN.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.60/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

 prenajať časť pozemku vo výmere 66 m2 z  parcely CKN č.2655/7zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV Mesta Lučenec č.5414 za účelom prevádzkovania  letnej  terasy situovanej na Námestí republiky  v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  - poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky

za cenu nájmu :   34,50 €/m2 počas letnej sezóny za mesiace máj – september

                               1,--  €/mesačne  mimo letnej  sezóny za mesiace   október- apríl

na dobu nájmu :  3 roky

pre  nájomcu:  Anna Lajtosová – LAFONTAIN, 985 58 Radzovce 309, IČO: 50 797 239  

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Zámer prenajať pozemok pre účely letnej terasy pred PJ - AGILIS PLUS, s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 54/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

 

  prenajať časť pozemku vo výmere 20 m2 z  parcely CKN č. 3354/2 zastavané plochy a nádvoria  vedenej na LV Mesta Lučenec č.5414 za účelom prevádzkovania  celoročnej  terasy situovanej pred prevádzkovou jednotkou Caffé & Bar – Skalka na Ul.Ľ. Štúra 1  v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  - zachovanie a podpora malých podnikateľov v oblasti  poskytovania  služieb v meste Lučenec. 

za cenu nájmu :   34,50 €/m2 počas letnej sezóny ( 6 mesiacov z roka) a

                             1,-€/ mesačne, mimo letnej  sezóny (6 mesiacov z roka)

na dobu nájmu : 5 rokov 

pre  nájomcu:   AGILIS PLUS, s.r.o.,IČO: 50629697,  Ulica sadová 73/26, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom NP pre Úniu nevidiacich a slabozrakých SlovenskaVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 53/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

predĺžiť nájom nebytového priestoru- kancelárie č.318 vo výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa  na 3. poschodí v budove  Okresného  úradu v Lučenci, Námestie republiky 26,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov Mesta Lučenec so zrakovým postihnutím

za cenu nájmu :1,- €/mesiac ,

na dobu nájmu  do 31.07. 2018,

pre: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.Wágnera pre Ing.Peter SabóVytlačiť
 

 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  48/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Wágnera, nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

-  časť  pozemku o výmere cca 112,0 m2 z  parcely CKN č.1440/6 vo výmere 263 m2, záhrada vedenej  na LV Mesta Lučenec č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, ako „prípad hodný osobitného zreteľa“ pričom   dôvodom tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti je zníženie nákladov na zabezpečenie pravidelnej údržby prístupovej komunikácie- pozemku   k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a  tento je pre Mesto Lučenec inak nevyužiteľný a nepotrebný.

za kúpnu cenu : 10,-- €/m2

pre  kupujúceho : Ing. Peter Sabó, rod. Sabó, nar.06.02.1983   a manž. Katarína Sabóová rod.Kurtiniaková nar.12.01.1988,spoločne bytom  Ulica Alexandra Wágnera  3015/8 A,   984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 


 
 

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,LučenecVytlačiť
 

 

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

 

 

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 5958/9 o výmere 5 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená  Geometrickým plánom č. 11932856-10/2017 zo dňa  03.02.2017 vypracovaným kanceláriou Róberta Sekerku –geodetické zamerania,    oddelením z parcely  EKN č.2188/201  o výmere 85 m², trvalý trávny porast vedenej  na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok v prírode tvorí časť priľahlú k nehnuteľnosti – garáže vo  vlastníctve žiadateľa a  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri celkovej odkupovanej výmere 5 m² je celková kúpna cena 50,–€ )

pre kupujúceho : Ján Viazanička rod. Viazanička, nar. 01.04.1976,  Ulica továrenská 316/13, 984 01 Lučenec

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5


English version
Magyar verzió

32312796

Úvodná stránka