Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 
Položky 1-50 z 67

Úradná tabuľa - september 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Fekiač Ladislav, Pulai Dušan, Kováč Jozef

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Herák Martin, Porteleky Loránt, Botošová Eva, Bartošová Angelika, Bota Patrik, Klimentová Judita, Albert Ján, Farkašová Radoslava, Danyiová Rozália

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Krupa Milan, Krága Juraj, Mikušová Oľga

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláhová Matilda, Miko Alexander, Oláh Ľubomír, Danyi Angel, Molnárová Jesika, Oláhová Jolana, Molnárová Monika, Balážová Jana: Rendek Dario, Balážová Jana

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Potančoková Magdaléna, Karman Peter

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Urban Marian, Kováčová Želmíra, Bari Ján, Görcsi Július

Verejná vyhláška - SP-6454/45208/2018 - Zaslanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu mesta Lučenec zo dňa 12.4.2018 pod číslom SP-2748/32974/2018 a výzva na vyjadrenie

Verejná vyhláška - Územie zástavby rodinných domov - zóna II.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Lučenec

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bota Patrik, Karmanová Aneta: Karman Adam

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lászlóová Erika, Dančová Alžbeta, Berky Viliam

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Buka Milan, Rutkaj Jaroslav, Matta Zoltán, Botošová Jolana, Berkiová Agáta, Oláhová Ružena, Kováč Karol, Danyi Kristián, Botošová Helena

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Čík Atila, Kalaš Nikolas, Botoš Kristián, Baláž Anton, Stojka Jozef, Őze Marian, Hegedűš Tibor, Veselý Dominik, Kovács František

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Hrnčálová Eva

Oznámenie o opakovanej dražbe - DD 04/2018

Verejná vyhláška - 74s/2018-Ha - Rekonštrukcia ulice Sládkovičova v meste Lučenec

Verejná vyhláška - 101789102/2018 - Illusion Promo Agency s.r.o.

Verejná vyhláška - 101802497/2018 - WEIDNER SLOVAKIA s.r.o.

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Horáčeková Alena, Danislavová Ivana, Demeová Alžbeta, Botošová Žaneta

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Horáčeková Alena, Baláž Pavol, Solovýjová Iveta, Blažek Miroslav, Končoš Pavel

Verejná vyhláška-D1/2018/01667-4-Optický prepoj Lučenec-Fiľakovo-SAJT2037BB

Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Molnár Ladislav, Fúra Adam, Botošová Mária, Oláh Pavel

Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Berkyová Patrícia, Šípek Jaroslav

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Farkašová Erika, Őze Marian, Görči Karol, Dolnák Igor, Oláh Pavel, Kováč Jozef, Veselý Dominik, Kovács František, Hrnčálová Eva

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Chovanec Miroslav

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Matta Zoltán

Oznámenie o zmarení dražby - D 5090918

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Hariš Ľudovít, Vargicz Marian, Potančoková Magdaléna, Karman Peter

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Obert Rudolf, Strcula František, Rožek Karol, Foszlányiová Marta

Verejná vyhláška - 45s/2018-Ha - Detské ihrisko vo Štvrti M.R.Štefánika

Verejná vyhláška - 71s/2018-Ha - Oprava Ulice J. Husa a časti ulíc garbiarska, lúčna v meste Lučenec

Verejná vyhláška - SP-5583/44430/2018 - Oprava strešného plášťa bytového domu T-06B-BB, 80 b.j., Rúbanisko II, bl. K, or.č. 63, 64, 65, 66, súp.č. 428, Lučenec

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Barániová Kristína, Oláhová Adriana, Bohó Marian, Koronczi Tomáš, Lindor Mirko, Bartošová Angelika

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Vagaj Vincent, Krupa Milan, Kružová Darina, Šárköziová Renata, Lakó Susanne

Verejná vyhláška - SP-6255/44201/2018 - Budova na biblické vzdelávanie

Oznámenie verejnou vyhláškou - Zmeny a doplnky č. 34 Územného plánu mesta Lučenec

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu- Alan Cerovský, Leonardo Cerovský

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Berky Eduard, Fúra Adam, Šarkőzi Július, Slávkovský Adam

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu- Mgr.Andrej Krupa
 OZNÁMENIE.pdf (281 kB) OZNÁMENIE.pdf (281 kB)

Oznámenie o uložení zásielky - Farkašová Maja, Štefánik Ján, Kováč Jozef, Csongrády Miroslav

Verejná vyhláška - SP-6259/44164/2018 - Obchod-REVITAL

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Novotka Miroslav, Hyravý Milan, Šárközi Jozef, Víboch Štefan

Verejná vyhláška - 72s/2018 - Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka na Rúbanisku I v parčíku pri kotolni v smere k BD č. 19, 21 v meste Lučenec

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Chovanec Miroslav

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Číková Viera: Číková Jenifer, Lakatošová Nikoleta, Chlpošová Marianna, Danyiová Nataša, Sabová Mária, Magera Štefan

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botoš Aladár, Herák Martin, Margóč Jozef, Juhás Adam, Vass Róbert, Lindor Mirko

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Čipčalová Zdenka

Volebná kampaň kandidátov v obci nad 5000 obyvateľov - prehľad základných povinností
 Voľby.pdf (913.2 kB) Voľby.pdf (913.2 kB)

Oznam o plánovanom odkalení rozvodného vodovodného potrubia verejného vodovodu - Kuzmányho, Novohradská, Mieru, Erenburgova

Položky 1-50 z 67

Verejné obstarávanie

Výber zhotoviteľa diela na Detské ihrisko Rúbanisko III/18-39 Lučenec Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie... Vytlačiť
 

Mesto Lučenec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 verejný obstarávateľ v zmysle § 7 verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

Vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 pre projekt s názvom: “ Vybudovanie Materskej školy - Lehára v meste Lučenec.“ 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľaverejného obstarávateľaverejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľVerejný obstarávateľVerejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 


Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec
Štatutárny zástupca:  Primátorka - PhDr. Alexandra Pivková
IČO: 00316181              
DIČ:  2021237152
Tel.:  +421 47 4307223       
E-mail: primatorka@lucenec.sk 
Internetová stránka: www.lucenec.sk
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:  SK41 5600 0000 0060 0700 4001         
2.    Miesto predloženia/doručenia ponuky: EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
3.    Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Viktória Szebellaiová, viktoria.szebellaiova@eufc.sk 
4.    Predmet obstarávania: Vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 pre projekt s názvom: “ Vybudovanie Materskej školy - Lehára v meste Lučenec.“
5.    Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
S úspešným uchádzačom  bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6.    Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je Vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 pre projekt s názvom: “ Vybudovanie Materskej školy - Lehára v meste Lučenec.“
Detailný Opis predmetu zákazky prikladáme v prílohe č. 2.  

7.    Predpokladaná hodnota zákazky:  49.666,67 € bez DPH - cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných v rámci prieskumu trhu.

8.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto dodania: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec 
Termín dodania predmetu zákazky: 
-    Odovzdanie architektonickej štúdie vrátane odhadu ceny stavby do 30.9.2018
-    Odovzdanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie do 60 kalendárnych dni od účinnosti zmluvy
-    Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia do 30 kalendárnych dní od schválenia projektového zámeru

9.    Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
-    Odovzdanie architektonickej štúdie vrátane odhadu ceny stavby do 30.9.2018
-    Odovzdanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie do 60 kalendárnych dni od účinnosti zmluvy
-    Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia do 30 kalendárnych dní od schválenia projektového zámeru 

10.    Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou tejto výzvy

11.    Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok, ani zálohovú platbu. 
Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry formou bezhotovostného styku.

12.    Lehota na predloženie ponuky: 25.09.2018 do 12:00h

13.    Spôsob predloženia ponuky: 
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom, nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: „Cenová ponuka - Vybudovanie Materskej školy - Lehára v meste Lučenec. - Neotvárať“, alebo na e-mailovú adresu: viktoria.szebellaiova@eufc.sk .
V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
V prípade zaslania ponuky formou e-mailu postačuje sken originálnych dokumentov vrátane podpisu a pečiatky uchádzača vo formáte PDF, prípadne vo formáte JPG.

14.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

15.    Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,) 
Uchádzač predloží celú ponuku, vrátane dokladov a dokumentov v nej, v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

              
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 
-    ako cena celkom bez DPH, 
-    výška a sadzba DPH a 
-    cena celkom vrátane DPH. 
             Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
             Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania. 

Cenu v cenovej ponuke je nutné uviesť štruktúrovane  a to nasledovne:
-    Cena za spracovanie architektonickej štúdie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu
-    Cena za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
-    Cena za spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a LCC hodnotenia
-    Cena spolu.

Vyplácanie honoráru za služby bude realizované vo fázach, podľa odovzdania jednotlivých častí investorovi. Bližšie platobné podmienky budú uvedené v zmluve o dielo.             
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
-    Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
a.    Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
b.    Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: vyplnená Príloha č. 1
c.    Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená. 
16.    Otváranie ponúk: 25.09.2018 o 13:00h, EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
17.    Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. 
18.    Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018 
19.    Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Viktória Szebellaiová, osoba zmocnená na úkony súvisiace s VO, viktoria.szebellaiova@eufc.sk 
20.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady: 
-    Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky uvedené v tejto výzve meniť alebo toto verejné obstarávanie zrušiť.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Predložená cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne výhrady voči požiadavkám, pokynom a špecifikáciám uvedeným v tejto výzve a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s ňou alebo ktorá by bola inak neprijateľná

S úctou, 


V Lučenci dňa 17.09.2018
.......................................................... 
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky 
 

Výzva na vypracovanie architektonickej štúdie PD Výzva na vypracovanie architektonickej štúdie PD.pdf Výzva na vypracovanie architektonickej štúdie PD.pdf (159 kB)

 
 

Výber zhotoviteľa DI Novohradská 22, LučenecVytlačiť
 

Výzva zhot DI Novohradská 22 Lučenec.pdf Výzva zhot DI Novohradská 22  Lučenec.pdf Výzva zhot DI Novohradská 22 Lučenec.pdf (5.2 MB)

 
 

Výber zhotoviteľa DI Rúbanisko III/5, LučenecVytlačiť
 

Výzva zhot DI Rúbanisko III,5 Lučenec.pdf Výzva zhot DI Rúbanisko III,5 Lučenec.pdf Výzva zhot DI Rúbanisko III,5 Lučenec.pdf (5.4 MB)

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Majetok Mesta

Zámer odpredať v lokalite Ulice lúčna pozemok pod TS pre SSD,a.s.Vytlačiť
 

    

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  124/2018 zo dňa  11.09.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice lúčna nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :  - časť pozemku o výmere cca 25  m² z parcely CKN č. 3261/14 vo výmere 325 m², ostatné plochy,  ktorá je zapísaná na  LV č.9689, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, odpredávaná časť bude oddelená porealizačným  geodetickým zameraním,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa  § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom  osobitného zreteľa je, že stavba , ktorá bude vybudovaná na predmetnom pozemku je verejnoprospešná  .  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere cca 25 m² je celková kúpna cena 250,–€ )

pre kupujúceho :  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

V Lučenci  dňa  18.09.2018 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Zámer prenajať pozemok na poľnohospodárske účely pre Občianske združenie Obnova poľnohospodárskej a potravinárskej sebestačnosti SRVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  119/2018 zo dňa  11.09.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať   pozemok -   časť z parcely EKN č.2571/1 o výmere 55 437 mz celkovej výmery parcely  57772 m2 , orná pôda,   vedenej  na LV mesta Lučenec  č.5414  Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,  na poľnohospodárske účely – výsadbu  ovocného sadu

podľa Článku 2, bodu 2.5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ktorá je pre  ornú pôdu  za  0,00767   €/1 m2/rok   .

na dobu nájmu : 5 rokov

s nájomcom: OZ OPPS SK – Občianske združenie Obnova poľnohospodárskej a potravinárskej sebestačnosti SR, IČO: 51458314, Rúbanisko III 2900/17 , 984 03 Lučenec zastúpené predsedom OZ Štefanom Hrončekom

V Lučenci  dňa  17.09.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Parný mlyn Vytlačiť
 

  

  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 118/2018 zo dňa  11.09.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať nehnuteľnosť – pozemok z majetku Mesta Lučenec nachádzajúci sa v lokalite Parný mlyn, konkrétne :

- parcelu  CKN č. 4969/2 o výmere 111  m2 vytvorenú odčlenením z parcely CKN č.4969    o celkovej výmere   4134 m2 ,zastavané plochy a nádvoria vedenú na LV mesta Lučenec č.5414  Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec na základe       Geometrického plánu č. 40446751-22/2018 zo dňa 13.6.2018 vypracovaný geodetom      Láska Igor, Za parkom 24, 990 01 Veľký Krtíš. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, že pozemok v prírode tvorí priľahlú časť k pozemkom   vo  vlastníctve žiadateľa,  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere 111 m² je celková kúpna cena  1.110,– € )

pre kupujúcich :

    Tkáčová Anna, rod., nar.20.3.1945, Parný mlyn 1054/9, 984 01 Lučenec

     Tkáč Ján, rod.Tkáč, nar.7.8.1961, Lučenecká 837/83, 990 01 Veľký Krtíš

     Mgr.Repová Kristína, rod.Tkáčová , nar.15.4.1967,  Vieska 2 , 991 02 Dolná Strehová

     Mernyo Michal,rod.Mernyo, nar.10.11.1987 985 31 Trebeľovce 198

     Mernyová Nikoleta,rod., nar.13.5.1992   Rúbanisko II / 62 ,984 01 Lučenec

 

V Lučenci  dňa  17.09.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                        primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov na Námestí republiky 26 v Lučenci pre OZ Nádej Novohradu Vytlačiť
 

      V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 120/2018 zo dňa  11.09.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje :

zámer predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kanceláriu   č.322  o výmere 27,27  m2  na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.07.2020

pre  nájomcu : Občianske združenie Nádej Novohradu, IČO: 45022313, Námestie republiky 26, Lučenec

 

V Lučenci  dňa  17.09.2018 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka