Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Júl 2017

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Berkyová Eva

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Garaj Juraj, Rehák Martin, Kökény Erik, Berkyová Nikola, Jančo Milan

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kelemenová Viera, Šinková Ľubica, Vanzál Miroslav, Kress Ondrej

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dominik Veselý, Viktória Kačániová, Jakub Kačáni

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lindor Mirko, Miháľ Peter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Miháľ Peter, Čipčalová Zdenka, Oláh Stanislav, Lengyel Ladislav, Chyláková Renata, Mag Dezider

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bojna Ľubomír

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Görcsi Július

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šárköziová Andrea, Dančo Edmund, Oláh Mikuláš, Vass Róbert, Mlejnek Ivan, Krága Dávid, Berkyová Patrícia, Balog Peter

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dudáš Rastislav

 
Verejná vyhláška č. 101478602/2017 - PUBLISITA LOGISTICS s.r.o., Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Beňo Jozef

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Berky Ján

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Grlák Marian, Koronczi Ivan, Berky Viliam, Kora Ladislav, Medeová Iveta, Mede Miroslav, Bodzáši Valter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kelemenová Viera, Šinková Ľubica, Bartošová Paula, Berkyová Sláva, Daniová Elena

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Poliaková Margaréta

 
Verejná vyhláška - SP-6024/39005/2017

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Görcsi Július, Benda Ján, Varga Imrich, Berkyová Patrícia, Varga Miroslav, Berki René, Čomajová Beata, Balogh Róbert

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kokavcová Soňa

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kora Ladislav, Weinrebová Klaudia, Kress Ondrej

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Milei Ladislav, Lendel Zoltán, Botoš Viktor, Kamenský Pavol, Oláhová Žaneta, Görči Radoslav, Hegedüš Tibor

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vilhan Štefan

 
Oznam - zámer predať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Görcsi Július

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kačáni Norbert, Baláž Peter, Botoš Kristián, Hroncová Anna, Botošová Michaela

 
Oznámenie miesta doručenia zásielky - Berky Eduard, Pócošová Mariana, Bezek Michal, Chovanec mIroslav, Gallyas Tibor, Tresťanský Peter, Končoš Pavel, Košičiak Štefan

 
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - DD 326/2017

 
Oznámenie - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica

 
Oznámenie miesta doručenia zásielky - Bača Marian, Sikela Martin, Mazúch Pavol, Bystrý Jozef, Berki Róbert

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Pitoňáková Denisa, Kačáni Norbert, Lindorová Alexandra, Dudkovičová Anna, Oláh Andrej, Botová Andrea, Pjaták Pavol, Bojnová Viera

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šárköziová Andrea (pre: Góman Rómeó), Kamenský Pavol

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Andrej Oláh, Stanislav Balog, Marian Stojka, Eduard Berky, Irena Vargiczová

 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

 

Úradná tabuľa - Jún 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Karolína Oláhová, Július Görcsi

 
zámer Mesta Lučenec odpredať z majetku mesta pre kupujúceho - Soňa Beerová, Fiľakovská cesta č. 1151/26, Lučenec

 
zámer Mesta Lučenec odpredať z majetku mesta pre kupujúceho - Miroslav Léke, Ulica zámocká č. 50/1, Lučenec

 
Zisťovanie o používaní palív domácnostiach

 
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti EX 9373/2015/Ba - LV č. 6458, súp. čč. 2048, vchod č. 4, byt č. 15, Ulica K. Kuzmányho č. 4

 

Majetok Mesta

Zámer odpredať pozemky v lokalite Rapovská cestaVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 76/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

-odpredať   nehnuteľnosti - pozemky :

- parcelu registra „C“ parcelné číslo 7431/7 o výmere 17201 m², orná pôda, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 32616881-098/2017 z 19.6.2017, vypracovaným Geodet - Ing. Ján Šága oddelením z parcely registra „C“ parcelné číslo 7431/6 o výmere 33348 m², orná pôda zapísanej v katastri nehnuteľností Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec nadobudnutá kúpou od spoločnosti KOBRA spol. s.r.o.

- parcelu registra „C“ parcelné číslo 7431/8 o výmere 2225 m², orná pôda, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 32616881-098/2017 z 19.6.2017, vypracovaným Geodet - Ing. Ján Šága oddelením z parcely registra „E“ parcelné číslo 2662 o výmere 4639 m², orná pôda zapísanej v katastri nehnuteľností Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za účelom následného odpredaja pre budúceho investora z dôvodu realizácie jeho investičného zámeru v súvislosti s vybudovaním prevádzky strojárenskej výroby

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových 100 pracovných miest v Lučenci

za kúpnu cenu : 10,00 €/ 1m2 , spolu za celú odkupovanú výmeru 19.426 m², kúpna cena predstavuje sumu 194 260,– €,

pre kupujúceho:   SKL Cuting, s.r.o. IČO: 43 891 934 so sídlom :Výrobný areál 346, 991 03 Pôtor,  štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Kachnič – konateľ

 

V Lučenci  dňa  30.06.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Fiľakovská cesta pre Soňu BeerovúVytlačiť
 

 

  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 90/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

 odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Fiľakovská cesta , nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

-parcelu  EKN č.3340/1  o výmere 51 m2 vodné plochy,  zapísaná na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti, možno považovať, že žiadateľka si odkúpením predmetnej parcely usporadúva svoje vlastníctvo, nakoľko odkupovaný pozemok súvisí s jej vlastníctvom          

za kúpnu cenu : 10,--€/m2

pre  kupujúceho: Soňa Beerová, rodená Hašková, nar.15.03.1958,  Fiľakovská cesta č.1151/26, 984 01 Lučenec

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  23.06.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 

 

zverejnené dňa   ...........................................

 

 


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice skladištná pre Miroslava LékehoVytlačiť
 

 

   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.89/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

 

odpredať z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti - pozemky v lokalite Ulice skladištná konkrétne :

-   parcelu  CKN č.6051/32 o výmere 439 m2, zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec   a

 -  parcelu CKN č.6051/34 o výmere 968 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je oddelená v zmysle GP č.36624039-63/2017 zo dňa 27.4.2017 z parciel CKN č.5936/8 o výmere  245 m2 a CKN 6051/1 o výmere  6319 m2  , zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

spolu vo výmere 1407 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je majetko -právne vysporiadanie pozemkov pod nehnuteľným majetkom vo  vlastníctvom žiadateľa

za kúpnu cenu: 10,--€/m2

pre  kupujúceho : Miroslav Léke, rodený Léke, nar.: 03.05.1981, Ulica zámocká 50/1, 984 01 Lučenec

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  23.06.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.Wágnera pre Ing.Peter SabóVytlačiť
 

 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  48/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Wágnera, nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

-  časť  pozemku o výmere cca 112,0 m2 z  parcely CKN č.1440/6 vo výmere 263 m2, záhrada vedenej  na LV Mesta Lučenec č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, ako „prípad hodný osobitného zreteľa“ pričom   dôvodom tohto zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti je zníženie nákladov na zabezpečenie pravidelnej údržby prístupovej komunikácie- pozemku   k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a  tento je pre Mesto Lučenec inak nevyužiteľný a nepotrebný.

za kúpnu cenu : 10,-- €/m2

pre  kupujúceho : Ing. Peter Sabó, rod. Sabó, nar.06.02.1983   a manž. Katarína Sabóová rod.Kurtiniaková nar.12.01.1988,spoločne bytom  Ulica Alexandra Wágnera  3015/8 A,   984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 


 
 


English version
Magyar verzió

33549382

Úvodná stránka