Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Marec 2018

Verejná vyhláška číslo SP- 3368/12419/2018 - Dtnet Detva s. r. o., M. R. Štefánika č. 65, Detva

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Jolana Fúrová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Milan Buka

 
Oznámenie číslo:18s/2018-Ha-"Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť M. R. Štefánika č. 16-21, Lučenec

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti číslo:100517745/2018 - Mária Gondová, Lučenec

 
Oznámenie o plánovanom odkalení rozvodného vodovodného potrubia - L. Svobodu a ul. Továrenská

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Peter Kurák, Ladislav Kora, Elena Kocková pre Jakuba, Martina Oravcová, Július Šárközi, Alžbeta Oláhová, Ján Oláh

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ladislav Kora 1998

 
Výzva na odstránenie vozidla - Fiat Doblo e. č. LC 979 BI na ulici J. Bottu

 
Oznam o výberovom konaní - na jedno pracovné miesta odborného miesta KC

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Roland Baláž, Marcela Balážová, Erika Balážová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Mário Berky, Ľudmila Kováčovák Lukáš Kováč, Jaroslav Rutkaj, Martina Císarová, Nataša Danyiová, Helena Balážová, Ľubica Šinková, Mirko Lindor

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Eva Botošová, Pavol Kamenský, Tomáš Kormoš

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ema Bagoľová, Tibor Berta, Oľga Bordová, Júlia Darabošová, Pavel Dobiaš, Anna Garajová, Elena Gáborová, Soňa Gáliková, Aladár Görči, Mária Horváthová, Marta Kanková, Anton Kmetík, Juliana Lindorová

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Gejza Oláh, Elena Oláhová, Erika Starove, Ladislav Šingliar, Magdolna Tóth, Július Husárik, Tibor Leszko

 
Oznámenie číslo_ SP-3277/5532/2018 -"Obnova bytového domu, Daxnerova č. 5, Lučenec"

 
Oznámenie číslo: SP-3278/5530/2018 - "Obnova bytového domu, Daxnerova č. 6, Lučenec"

 
Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Tibor Balog, Štefan Magera, Miroslav Balog, Peter Karman

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Beata Čomajová

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mačudová Žaneta, Pulai Eugen

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Molnár Ladislav, Botoš Jozef, Mihály János Péter, Botoš Jozef, Hegedüš Tibor, Hrnčál Jozef, Hrnčálová Eva

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláh Ján, Hrnčálová Eva, Berkyová Patrícia, Krága Dávid, Šimunová Viera, Samková Zlatica, Malá Darina, Syrovcová Estera, Oláh Ján

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DU-POS DD 186/2017

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Adam Juhás, Peter Juhás

 
Verejná vyhláška - 100405123/2018 - Slovenský zväz záhradkárov ZO 21-25, VII.ZO

 
Verejná vyhláška - SP-2748/4988/2018 - Optický kábel na stĺpoch verejného osvetlenia

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Feketeová Mária, Kelemenová Viera, Kováč Karol

 

Úradná tabuľa - Február 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Fekiač Ladislav

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Škrváňová Mária, Karman Peter, Puffler Oliver

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Tomáš Vilhan, Adriana Lindorová, František Kovács

 

Úradná tabuľa - Január 2018

Verejná vyhláška - 10247-Lučenec-za rozvodňou-zahustenie TS a NNK pre IBV

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter, Kelemenová Viera

 

Úradná tabuľa - Október 2017

Verejná vyhláška - SP-6982/43271/2017

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - KREMPOS s.r.o. Lučenec

 

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady - KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC Vytlačiť
 

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávaná verejným obstarávateľom.

Pokiaľ  všetky predložené ponuky neprekročia výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako cenové ponuky pre účely stanovenia ceny zákazky.

Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO).

 

Predmet zákazky :

(poskytnutie služieb)

 

KRYTÁ   PLAVÁREŇ   LUČENEC

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby

 

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v  rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby krytej plavárne.

 

Postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. súvisiace s vyhláseným postupom verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o VO.

 

 

   

 

                                                                                   ....................................................................                                                                                                                                                                                 PhDr. Alexandra  P i v k o v á, v.r.

Primátorka mesta Lučenec

Lučenec  dňa  07.03.2018

Súťažné podklady vypracovala : Ing. Želmíra Kolimárová


 
 

Výberové konanie

Výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centraVytlačiť
 

IA MPSVR SR.png
Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon 
KC : Komunitné centrum Lučenec 

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 
(ITMS 2014+: 312041A136)


Poskytovateľ Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na

                             jedno pracovné miesto odborného pracovníka  KC


Výberové konanie sa uskutoční dňa 06.04.2018  o 13.00 hod. v priestoroch                zasadačky II. poschodie č. d. 321 na Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č.1 .

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci (prízemie budovy), alebo zaslať poštou na adresu Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Obálku je potrebné označiť heslom „ NEOTVÁRAŤ “ „ Výberové konanie- KC “.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 03.04.2018 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania  :
* štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
* doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
* doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
* uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
* súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník  KC sú: 
V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:
      1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),
      
       alebo
      2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b).  
V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.


Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník  KC sú:
* Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
* osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
* skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
* znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
* znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
* práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
* osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
* odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Komunitné centrum Lučenec, Rapovská križovatka. 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2018.

Charakteristika práce odborného pracovníka  KC
Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. 

Odborný pracovník vykonáva činnosti:
* zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;
* zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;
* vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;
* pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
* prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
* svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
* posudzuje sociálnu situáciu klienta;
* poskytuje základné informácie o možnostiach  riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);
* poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);
* rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;
* navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;
* napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;
* vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
* pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;
* realizuje  odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti; 
* vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
* vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov  KC a potrieb užívateľov;
* zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
* vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk 


 


 
 

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Vytlačiť
 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

EU ESF OP LZ.png

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ


Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06.04.2018 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky č.321,
 II. poschodie na Mestskom úrade v Lučenci, Ulica novohradská č.1.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť do kancelárie prvého kontaktu ( prízemie ) alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem ( TP ).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.03.2018 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
* žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
* životopis uchádzača,
* doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
* uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
* čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.1
* súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:
- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.2
Výberové kritériá na pozíciu TP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
3. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miesto výkonu práce sú lokality v meste Lučenec – Ulica tkáčska, Ulica lúčna, Zvolenská cesta, ubytovňa Rúbanisko a ďalšie, kancelária TSP v priestoroch mestského úradu. 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2018

Popis práce TP:3
- asistencia  terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. 
- aktívne vyhľadávanie  a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií smerujúcich k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádzanie  osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka, 
- podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie
a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne spracovanie výkonu svojej práce.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
1 Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná. 
2 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.
3 Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

 

Oznámenie o výberovom konaní TP 2018 Oznámenie o výberovom konaní TP 2018.pdf Oznámenie o výberovom konaní TP 2018.pdf (179.7 kB)

 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať pozemok v k.ú.Opatová pre Súkromné Gymnázium, Lučenec Vytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 13/2018 zo dňa  13.02.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- prenajať  pozemok parcely CKN č.604/182 , zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2630 m² vedenej na LV Mesta Lučenec č.5424  v k.ú. Opatová  ako prípad hodný osobitného zreteľa,podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenie voľnočasových aktivít žiakov a študentov,   vytvorenie resp. vybudovanie možností pre ďalšie športové aktivity.

za cenu nájmu: 1,-€/ ročne

na dobu nájmu:   10 rokov

pre Súkromné Gymnázium,IČO:45024065,  Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  16.02.2018 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer prenajať časť pozemku na umiestnenie letnej terasy - Ingrid KarásekováVytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa  13.02.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- zámer prenajať časť pozemku vo výmere 20 m2  z  parcely CKN č. 3354/2 zastavané plochy a nádvoria  vedenej na LV Mesta Lučenec č.5414 za účelom prevádzkovania  celoročnej  terasy situovanej pred prevádzkovou jednotkou Caffe&Bar – Skalka na Ul.Ľ.Štúra 1  v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  - zachovanie a podpora malých podnikateľov v oblasti  poskytovania  služieb v meste Lučenec. 

za cenu nájmu :   34,50 €/m2 počas letnej sezóny ( 6 mesiacov z roka) a

                             1,- €/mesiac, mimo letnej  sezóny (6 mesiacov z roka)

na dobu nájmu : 5 rokov 

pre  nájomcu: Ingrid Karáseková,IČO: 504 185 05 Dolná Slatinka 273/4, 984 01 Lučenec  Lučenec

 

 

V Lučenci  dňa  16.02.2018 

 

 


 
 

Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov v budove OÚ pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - OVVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 9/2018 zo dňa  13.02.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 13 a 14 , spolu o výmere   23 m2 ,na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.12.2018

pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  16.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka