Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - júl 2018

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Oznámenie miesta uloženia písomnosti-Berkyová Zdenka, Balážová Marcela, Oláh Marko, Bota Patrik, Strcula František, Spodniak Július, Markovič Jozef

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
 Oznámenie.pdf (1.5 MB) Oznámenie.pdf (1.5 MB)

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Medve Tibor, Kelemenová Viera

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláhová Jolana, Botoš Jozef, Chlpošová Marianna, Berky Richard, Botová Andrea, Hroncová Anna

Verejná vyhláška - 101359428/2018 - Pavel Mázik

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Botoš Roman, Oláhová Matilda, Botoš Aladár, Oláhová Žaneta , Šarkőzi Peter

Verejná vyhláška-SDM trans s.r.o.

Verejná vyhláška - SDM trans s.r.o.

Výzva na odstránenie vozidla- FORD

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Mária Sabová. Miroslav Sabo, Vladimír Sabo

Oznámenie miesta uloženia písomnosti-Gallyas Tibor, Mihaly Janos Peter, Andrej Oláh

Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Jakubove Adam, Kamenský Pavol, Spodniaková Lucia, Šinka Peter, Tóthová Ľubomíra, Králik Ronald, Balogh Róbert, Bartoš Ľudovít, Oláhová Adriana

Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Farkašová Maja, Oláh Andrej

Verejná vyhláška-SP- 3887/40145/2018-Budova na biblické vzdelávanie

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-János Péter Mihály, Oláhová Ružena:Oláhová Nikola (2013)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti- Krokovaiová Estera, Deme Erik, Ladislav Martinský

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Krágová Veronika, Görcsiová Marcela, Šárközi Július, Botošová Žaneta

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter, Móc Miroslav

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláhová Alena, Molnár Ladislav, Vajda Jozef, Šárközi Július, Číková Barbora

Verejná vyhláška - 42s/2018 - Spevnenie plôch na Rúbanisko I pri vnútroblokovej ceste pozdĺž BD bl. č. 1-8 v meste Lučenec

Verejná vyhláška - 43s/2018 - Stavebné úpravy poškodených chodníkov na Rúbanisku III bl. L2, L6 v meste Lučenec

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Balážová Marcela: Balážová Erika, Číková Jenifer

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Gondová Edita, Lendelová Mária, Martinský Ladislav, Šárközi Július, Kačáni Michal, Albert Ján

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bartošová Miroslava

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Galamb Ladislav, Lakatošová Magdaléna

Verejná vyhláška - SP-4435/39692/2018 - Výrobná hala SO-09 - D&J Design s.r.o.

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Hrnčálová Eva

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - EX 276/2010-79-eš

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bartoš Ľudovít, Danyiová Nataša, Šárköziová Karina

Úradná tabuľa - Jún 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Görcsi Július, Kováčová Želmíra, Bari Ján, Šárköziová Lila, Molnárová Lívia: Molnár Adam, Berkyová Nikola: Bartoš Bryan

Oznámenie o dražbe

Úradná tabuľa - Máj 2018

Verejná vyhláška - SP-4435/35140/2018 - D&J Design s.r.o.

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady - KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC Vytlačiť
 

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávaná verejným obstarávateľom.

Pokiaľ  všetky predložené ponuky neprekročia výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako cenové ponuky pre účely stanovenia ceny zákazky.

Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO).

 

Predmet zákazky :

(poskytnutie služieb)

 

KRYTÁ   PLAVÁREŇ   LUČENEC

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby

 

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v  rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby krytej plavárne.

 

Postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. súvisiace s vyhláseným postupom verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o VO.

 

 

   

 

                                                                                   ....................................................................                                                                                                                                                                                 PhDr. Alexandra  P i v k o v á, v.r.

Primátorka mesta Lučenec

Lučenec  dňa  07.03.2018

Súťažné podklady vypracovala : Ing. Želmíra Kolimárová


 
 

Majetok Mesta

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov pod predajnými stánkami od 1.7.2019 pre MEDIA PRESS LUČENEC s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 88 /2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje :

A.1. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Fiľakovskej ceste,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu : neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.2. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 6589/22 vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Novohradskej ulici,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu:  neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.3. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2 v k.ú. Opatová, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Gemerskej ceste,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.4. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Ulici Vajanského

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

 

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov pod predajnými stánkami od 1.1.2019 pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 87/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje :

A.1. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. EKN č. 639 vo výmere 6,25 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na chodníku križovatky Ulice partizánskej s Námestím republiky,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu : neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.2. zámer predĺžiť prenájom prenájom pozemku, parc. CKN č. 4999/51 vo výmere 6,25 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa v lokalite  Rúbaniska I Poliklinika Q,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu:  neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.3. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 4994/3 vo výmere 6 m2 v k.ú.Lučenec , za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Rúbaniska II- pri bloku A,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.4. zámer predĺžiť prenájom prenájom pozemku, parc. CKN č. 6608/1 vo výmere 5,76 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Ulici T.G.Masaryka

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom plynových kotolní tvoriacich spoločné zariadenia bytových domov na Ulici cintorínska,Komenského a Pivničný rad v Lučenci pre Veoliu Energia, a.s.Vytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  85/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- predĺžiť  nájom plynových kotolní  o celkovej výmere 56 m2   tvoriacich spoločné zariadenia bytových domov na Ulici cintorínska  4624/1, Ulici Komenského  súp.č.4972/26 a Pivničný rad  č.4972/2 v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie  komplexnej dodávky tepla a teplej vody pre príslušných odberateľov tepla, s plánovaným preinvestovaním finančných prostriedkov do ich rekonštrukcie v ponúkanej výške 21 000,- €.

za cenu nájmu : vo výške  2.545,11 €/rok

na dobu nájmu : 10 rokov -  od 1.1.2019 do 31.12.2028

s nájomcom:  Veolia Energia Lučenec, a.s., Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať nehnuteľnosť - pozemok v lokalite Ulice Jegorovova pre Pavla Práznovského.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 82/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 odpredať nehnuteľnosť - pozemok z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jegorovova v Opatovej,  konkrétne :

- parcelu CKN č.29/1 vo výmere 166 m², záhrada,  vedenú na LV Mesta  Lučenec č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, vyčistenie a  zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa  a tento  je zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľným pozemkom,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere 166 m² je celková kúpna cena  1.660,– € )

      pre kupujúceho : Pavol Práznovský,rod.Práznovský,  nar.: 20.02.1972, bytom Ulica   

      záhradná 176/17, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                         primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Zámer odpredať časť nehnuteľnosti -pozemku v lokalite Ulice Palackého pre Martina BarcajaVytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 83/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- odpredať časť nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec nachádzajúceho sa v lokalite Ulice Palackého ,  konkrétne :

- časť pozemku z parcely  EKN č. 610/7 o predpokladanej výmere cca 40 m2, ktorá bude vytvorená geodetickým zameraním odčlenením z parcely  EKN č. č.610/7 vo výmere  60m2,    zastavané plochy a nádvoria,  vedenej na LV Mesta  Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa  a tento  je zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľným pozemkom,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere cca 40 m² bude celková kúpna cena  400,– € )

      pre kupujúceho : Martin Barcaj, rod. Barcaj, nar.: 25.05.1987, Ulica osloboditeľov                2837/19, 984 01    Lučenec   

 

 

 

       V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka