Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - September 2017

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Berkyová Žaneta, Miháľ Peter, Mika Alexander, Chyláková Renáta, Vargicz Marian, Matušková Mária, Puffler Oliver, Kačáni Jakub, Šárközi Peter

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Danislav Radomír

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Malý Vladimír, Oláhová Andrea, Martináková Jana

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Medve Tibor, Oláh Marko

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Uhorskai Rastislav

 
Verejná vyhláška - 101862991/2017 - Jana Tóthová, Lučenec

 
Verejná vyhláška - OU-LC-OSZP-2017/009514-3 - ECOLUTION s.r.o., Lučenec

 
Verejná vyhláška - OU-LC-OSZP-2017/009417-1

 
Oznámenie o opakovanej dražbe - D 200117
 Dražba.pdf (617.5 kB) Dražba.pdf (617.5 kB)

 
Kolaudačné rozhodnutie číslo:SP-6409/42425/2017 -"Damové hospodárstvo Lučenec"

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Viera Šimunová, Erika Lászlóová, František Strcula, Renata Šárköziová, Aladár Botoš

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Július Péli

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslav Csongrády, Peter Baláž, Marian Bohó, Tomáš Havran

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Zoltán Lendel

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ladislav Komár, Drahoslava Oláhová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Anton Baláž, Peter Miháľ, Slávka Gregáňová, Martin Oláh, Peter Oravec, Alena Horáčeková, Peter Kora, Mária Lukáčová, Tibor Berky, Monika Molnárová

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petronela Botošová nar. 1978, Patrik Botoš nar. 2003

 
Verejná vyhláška - SP-6296/42251/2017

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Štefan Fürješ, Ing. Dana Fürješová, Martin Fürješ, Jakub Fürješ

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alena Slavkovská, Marek Slavkovský, Michaela Račanská, Renata Račanská

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia"VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu"

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Arnold Balog, Jakub Kačáni, Miroslav Horváth, Erika Láslóová, Viera Chomisteková

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Iveta Rozborová, Jozef Beňo, Renáta Oláhová, Renáta Balážová, Eva Šárköziová, Július Bota

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Patrik Bota, Alexandra Lindorová, Ľubomír Bojna, Alena Horáčeková, Monika Blažeková, Miroslav Blažek, Robert Csonka, Ladislav Lengyel, Peter Tresťanský, Tibor Gallyas

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Andrea Šárköziová, Július Šarközi, Vladimír Berta, Andrea Oláhová, Alexander Miko, Martin Vašaš, Alexandra Lindorová, Norbert Kačáni, Silvia Galambová,

 
Oznámenie o dražbe Zn. 3432016 - nehnuteľnosti evidované na LV č. 5584 - pozemky registra "C" a pozemok registra "C" na LV č. 9079

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Erika Lászlóová, Christián Čery

 

Úradná tabuľa - August 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ján Mendl, Roman Botoš

 

Úradná tabuľa - Júl 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky :

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Mesto Lučenec

Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

IČO : 00316181

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 6007004001/5600

      IBAN: SK41 5600 000 00600700 4001

      Kontaktná adresa : Ing. Jarmila Fekiačová, č.t. 047/4307211

2. Predmet zákazky 

Dodanie betónových košov Maxi aj s vložkami

3. Opis predmetu zákazky

Betónový kôš maxi s vložkou z pozinkovaného plechu.  Dolná časť koša má byť zabezpečená otvorom na odtok vody .

4.Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v termíne 11/2017 

Miesto plnenia : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

5. Cena

Cena  zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky .

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :

Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 20 kusov

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky

7. Lehota a miesto predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk : do 29.9.2017 do 12.00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť :

Poštou alebo osobne na adresu : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01

Lučenec

Obálku označte : „ Cenová ponuka na dodanie betónových košov Maxi“

8. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania

 

 

 

 

 

 

 


 
 


English version
Magyar verzió

34974600

Úvodná stránka