Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Vnútorné predpisy a nariadenia

PDF - súbor na stiahnutie

 
Organizačná schéma
 Dok1.dot (737.5 kB) Dok1.dot (737.5 kB)

 

 

 


 

INTERNÁ SMERNICA č.   01/2013 - Previerky telesnej spôsobilosti

 


Organizačný poriadok
Mestskej polície v Lučenci

 

OBSAH

 

Prvá časť - Úvodné ustanoveia


Článok 1: Úvodné ustanovenia
Článok 2: Rozsah platnosti

 

Druhá časť – Postavenie, pôsobnosť, úlohy a spolupráca MsP s inými orgánmi


Článok 3: Postavenie MsP
Článok 4: Pôsobnosť MsP
Článok 5: Úlohy MsP
Článok 6: Spolupráca MsP s inými orgánmi a organizáciami

 

Tretia časť – Príslušníci MsP, ich povinnosti a oprávnenia


Článok 7: Príslušník MsP
Článok 8: Povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP

 

Štvrtá časť – Organizácia, riadenie a zameranie činnosti MsP


Článok 9: Organizácia MsP
Článok 10: Riadiace akty
Článok 11: Organizačná štruktúra MsP
Článok 12: Náčelník MsP
Článok 13: Zástupca náčelníka MsP
Článok 14: Veliteľ zmeny
Článok 15: Veliteľ hliadky
Článok 16: Člen hliadky
Článok 17: Kadet
Článok 18: Príslušník prevencie kriminality
Článok 19: Administratívny pracovník
Článok 20: Mestský kamerový monitorovací systém
Článok 21: Prijímanie nových príslušníkov MsP
Článok 22: Pracovná doba a pracovný čas príslušníkov MsP
Článok 23: Dovolenka príslušníkov MsP
Článok 24: Vybavenie a výstroj príslušníkov MsP
Článok 25: Strelná zbraň
Článok 26: Technické vybavenie MsP
Článok 27: Dokumentácia a tlačivá MsP

 

Piata časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia


Článok 28: Sťažnosti na postup a činnosť mestskej polície
Článok 29: Záverečné ustanovenia.


 

 

Časť I.
Úvodné ustanovenia

 

§ 1
1. Organizačný poriadok Mestskej polície v Lučenci (ďalej len „MsP“) je vnútorným organizačným predpisom MsP určovaný podľa ustanovenia § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov ( ďalej len“ zákon o obecnej polícii“) a upravuje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a úlohy MsP, jej organizáciu, organizačnú štruktúru, vnútorné organizačné členenie mestskej polície, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, predpoklady pre výkon funkcie príslušníka MsP a ich preverovanie, ako aj vzťahy MsP k štátnym orgánom, organizáciám a orgánom samosprávy.
2. Organizačný poriadok je základným organizačným predpisom Mestskej polície v Lučenci. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov Organizačný poriadok MsP schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Lučenci .

§ 2
Rozsah platnosti
Tento organizačný poriadok je záväzný a platí pre príslušníkov mestskej polície, ktorí sú zamestnancami Mesta Lučenec ( ďalej len „ príslušník“) ako aj pre tých občianskych zamestnancov Mesta, ktorí sú zaradení do organizačnej štruktúry mestskej polície a plnia povinnosti pri zabezpečovaní úloh MsP ( ďalej len „ občiansky zamestnanec“)

 

Časť II.
Postavenie, pôsobnosť, úlohy a spolupráca MsP s inými orgánmi

 

§ 3
Postavenie MsP
1. MsP je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátorky mesta.
2. Pre zriaďovanie a zrušenie MsP platí ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o obecnej polícii. Právne skutočnosti pre činnosť MsP sú určené zákonom o obecnej polícii a sú pre mesto záväzné; zákon o obecnej polícii neobsahuje splnomocňujúce ustanovenia tieto právne skutočnosti upravovať všeobecne záväzným nariadením mesta.
3. Mestská polícia vykonáva svoju pracovnú činnosť podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a v ich rámci sa riadi pokynmi náčelníka príp. pokynmi primátorky.

§ 4
Pôsobnosť MsP
1. Územná pôsobnosť MsP je daná katastrálnym územím mesta Lučenec a mestských častí .
2. Vecná pôsobnosť MsP je daná platnou právnou úpravou SR.

§ 5
Úlohy MsP
1. MsP plní základné úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
2. Mestská polícia sleduje, preveruje, zisťuje a kontroluje:
a) na úseku ochrany verejného poriadku najmä:
- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách, vo verejne prístupných objektoch,
- poškodzovanie a znečisťovanie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, verejnej zelene a parkov,
- poškodzovanie verejnoprospešných zariadení,
- poškodzovanie prvkov drobnej mestskej architektúry, informačných a reklamných tabúľ alebo dopravného značenia,
- poškodzovanie alebo neoprávnené vylepovanie plagátov, reklám, rôznych oznámení,
- dodržiavanie trhového poriadku a predajnej doby v obchodoch a reštauračných zariadeniach,
- dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a podnapitým osobám v reštauračných a iných podobných zariadeniach,
- vykonáva kontrolu zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladších ako 18 rokov na predajných miestach,
- poškodzovanie národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta,
- dozerá na to, či právnické a fyzické osoby majú predpísané povolenie na osobitné užívanie mestských komunikácii /prekopávky/ alebo povolenie na záber /užívanie/ verejného priestranstva napr. na skladovanie materiálov, a pod.,
- poškodzovanie alebo neoprávnene odstraňovanie dopravných značiek na miestnych komunikáciách, označení ulíc a domov,
- zabezpečuje udržiavanie verejného poriadku na verejných zhromaždeniach na území mesta a spolupracuje s orgánmi policajného zboru v tejto oblasti,
- oprávnenosť usporadúvania verejných kultúrnych podujatí (zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) a dodržiavanie podmienok stanovených v povolení,
- dodržiavanie protipožiarnych, hygienických a ďalšie predpisov pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí.
b) na úseku ochrany životného prostredia najmä:
- dohliada na dodržiavanie poriadku, čistoty a podmienok predaja na určených trhových miestach,
- dohliada, aby sa ambulantný predaj vykonával len na miestach na to vyhradených,
- kontroluje čistotu chodníkov aj ciest pred obytnými budovami, obchodmi, na verejných priestranstvách a dbá, aby boli vykonané účinné opatrenia v súlade s platnými právnymi prepismi vrátane všeobecne záväzného nariadenia mesta ,
- kontroluje, či právnické alebo fyzické osoby dodržiavajú právne predpisy na úseku nakladania s odpadmi na území mesta,
- kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany drevín a ochrany ovzdušia,
- kontroluje dodržiavanie čistoty v okolí vodných tokov a zdrojov pitnej vody,
c) na úseku dopravy najmä :
- zisťuje, prejednáva a objasňuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami,
3. MsP pôsobí na úseku ochrany verejného poriadku za účelom predchádzania páchania priestupkov najmä tým, že:
- vykonáva sústavný dozor, najmä pochôdzkovú (pešiu) a hliadkovú službu na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a v ostatných verejne prístupných objektoch,
- výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania,
- predkladá návrhy a podnety orgánom samosprávy mesta na odstránenie príčin vedúcich k porušovaniu verejného poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany.
4. MsP sa pri plnení úloh podieľa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí na území mesta
5. MsP vykonáva monitoring formou kamerového monitorovacieho systému a plní úlohy z toho vyplývajúce
6. MsP vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie zákazov v zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov za účelom preukázania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
7. Plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými právnymi predpismi
8. Zabezpečuje úlohy v oblasti PCO – v zmysle Pracovného predpisu k prevádzke pultu centralizovanej ochrany
9. Plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti zákona o obecnej polícii
10. Mesto môže vymedziť MsP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony

§ 6
Spolupráca MsP s inými orgánmi a organizáciami
MsP spolupracuje pri plnení úloh MsP s inými orgánmi a organizáciami v zmysle zákona.

 

Časť III.
Príslušníci MsP, ich povinnosti a oprávnenia

 

§ 7
Príslušník MsP
1. Pracovnoprávny vzťah príslušníka MsP je upravený pracovnou zmluvou medzi Mestom Lučenec v zastúpení primátorkou a príslušníkom MsP.
2. Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.

§ 8
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP
Všetci príslušníci MsP sú povinní:
a) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom zamestnania, pokiaľ by ich prezradenie mohlo narušiť plnenie úloh MsP alebo iné oprávnené záujmy zamestnávateľ, alebo na ktoré sa vzťahuje zákonná ochrana osobných údajov, a to aj po skončení pracovného pomeru,
b) zachovávať dôstojnosť a vážnosť príslušníka MsP ako aj osoby proti ktorej zakročuje,
c) pri konaní so stránkami a priestupcami postupovať maximálne ústretovo a slušne, osobám starším ako 15 rokov vykať,
d) dbať na ochranu osôb a majetku, ako aj bezpečnosť obyvateľov mesta,
e) neustále sa oboznamovať s nariadeniami a predpismi, ktoré súvisia s výkonom služby a zvyšovaním úrovne práce MsP,
f) dbať o zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie, zúčastňovať sa školení a odborných kurzov pre zvýšenie kvality výkonu služby, zabezpečovať svoju fyzickú zdatnosť a odbornosť pri použití donucovacích prostriedkov,
g) zúčastňovať sa na pravidelnej príprave fyzickej zdatnosti a streleckej príprave a na pravidelných ročných previerkach fyzickej zdatnosti a streleckých testoch,
h) na základe nariadenia primátorky mesta kedykoľvek sa podrobiť psychologickému vyšetreniu za účelom preukázania duševnej spôsobilosti príslušníka MsP pre výkon jeho úloh,
i) bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému pracovný úraz alebo útok na jeho osobu ako verejného činiteľa,
j) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z pracovného poriadku zamestnancov Mesta Lučenec a právnej úpravy na úseku výkonu prác vo verejnom záujme.

 

Časť IV.
Organizácia, riadenie a zameranie činností MsP

 

§ 9
Organizácia MsP
1. Organizačná štruktúra MsP Lučenec sa delí na dve hlavné zložky:
a) riadiaca a administratívna – ide o systém činností vzťahujúci sa na riadiacu a administratívnu zložku, ktorý je zameraný na riadenie výkonnej služby, evidencie policajných záznamov, objasňovanie priestupkov, spracovanie správ o činnosti a štatistických ukazovateľov a administratívne úkony. Riadiacu a administratívnu činnosť vykonávajú náčelník MsP a v jeho neprítomnosti zástupca náčelníka MsP alebo náčelníkom poverený príslušník. Do administratívnej zložky patria aj občianski zamestnanci – administratívna pracovníčka.
b) výkonná - je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi MsP v jednotlivých zmenách a je vykonávaná prostredníctvom hliadkovej činnosti, vyhľadávacej činnosti, zásahovej činnosti, kriminálno – preventívnej činnosti, štatistiky a analýzy.

Hliadková činnosť MsP je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný
výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v meste
(prevencia).
Vyhľadávacia činnosť MsP je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin
výskytu priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na
udržiavanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku.
Zásahová činnosť MsP je vykonávaná príslušníkmi MsP, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť motorizovane a je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo
spáchania priestupku alebo trestného činu alebo prečinu na základe oznámenia,
prípadne vlastného zistenia.
Kriminálno - preventívna činnosť MsP je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti
a iných činností najmä príprava a realizácia kriminálno-preventívnych programov v
záujme predchádzania kriminalite v meste.
O určení počtu príslušníkov MsP a občianskych zamestnancov MsP na návrh náčelníka MsP
a odporúčaní primátorky mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah
úloh MsP stanovených zákonom o obecnej polícii.

§ 10
Riadiace akty
Riadiacimi aktmi v MsP sú:
a) pokyn primátorky
b) pokyn náčelníka
c) pracovný poriadok zamestnancov Mesta Lučenec
d) organizačný poriadok MsP
e) výstrojný a výzbrojný poriadok MsP
f) smernice ( ak sa vydávajú) upravujúce činnosť MsP ( napr. pri mimoriadnych situáciách v meste)
g) príkazy nadriadených

§ 11
Organizačná štruktúra MsP
Personálna a organizačná štruktúra MsP je nasledovná:
a) náčelník MsP
b) stály zástupca náčelníka MsP
c) príslušník prevencie kriminality
d) veliteľ zmeny
e) veliteľ hliadky
f) člen hliadky
g) administratívna pracovníčka

Príslušník MsP môže byť zaradený na funkciu podľa potreby a podľa rozhodnutia náčelníka MsP.

§ 12
Náčelník MsP
1. Náčelníka do funkcie vymenúva a odvoláva na návrh primátorky mesta mestské zastupiteľstvo.
2. Náčelník zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti, koncepcie vývoja a ďalšieho smerovania MsP, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť MsP, je v priamom styku s verejnosťou, primátorkou a sleduje požiadavky na policajný výkon v meste.
3. Za svoju činnosť zodpovedá primátorke mesta.
4. Ďalej má nasledovné povinnosti:
a) podáva správy primátorke mesta o situácii na úseku dodržiavania verejného poriadku, o činnosti MsP a závažných udalostiach informuje primátorku okamžite,
b) predkladá primátorke mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP,
c) predkladá návrh príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly MsP, návrhy rozpočtových opatrení, zodpovedá za čerpanie výdavkov MsP podľa schváleného rozpočtu,
d) zabezpečuje odborný výcvik, školenie, prípravu a previerky fyzickej zdatnosti a streleckú prípravu a previerky príslušníkov MsP,
e) podáva primátorke mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP,
f) zodpovedá za majetok v spravovaní MsP,
g) predkladá primátorke návrhy na realizáciu kriminálno-preventívnych programov na eliminovanie určitého druhu kriminality na území mesta,
h) v mimoriadnych prípadoch môže vyhlásiť pohotovosť ktorémukoľvek, alebo všetkým príslušníkom MsP,
i) prideľuje alebo ukladá špecifické povinnosti alebo zodpovednosti poriadeným príslušníkom MsP,
j) vedie porady MsP, vysvetľuje zámery v danej situácii, získava informácie a poznatky,
k) spolupracuje s veliteľmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta a s inými orgánmi,
l) vystupuje a koná v mene MsP vo vzťahu k orgánom PZ SR, prokuratúry, štátnym orgánom, orgánom Mesta a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Mesto,
m) zabezpečuje výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP,
n) zabezpečuje registratúru písomností MsP v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Mestského úradu Lučenec,
o) spracováva , sleduje a plánuje služby, pripravuje na výkon práce nadčas, pracovnú pohotovosť s ohľadom na potreby MsP a dosiahnutie jej cieľov,
p) riadi, vydáva úlohy a kontroluje podriadených príslušníkov MsP.

§ 13
Zástupca náčelníka MsP
1. Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície.
2. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátorky môže zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka MsP.
3. Zástupcu náčelníka MsP na návrh náčelníka MsP vymenováva a odvoláva do funkcie primátorka mesta.
4. Hlavné úlohy zástupcu náčelníka: stály zástupca náčelníka MsP zastupuje náčelníka v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu práv a povinnosti okrem vecí, ktoré si náčelník vyhradil.

Okrem toho :
a) Vypracováva mesačné plány služieb pre príslušníkov MsP a vykonáva ich úpravu po schválení náčelníkom MsP podľa požiadaviek na výkon služby.
b) Vypracováva plán kontrolnej činnosti pre náčelníka MsP a stáleho zástupcu náčelníka ku kontrole príslušníkov MsP zaradených v zmenovej nepretržitej prevádzke a v prípade zistenia nedostatkov pri výkone služby spracováva úradný záznam z kontrolnej činnosti.
c) Zabezpečuje odborný výcvik, odborné školenia alebo preškolenia príslušníkov MsP.
d) Vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov o bezpečnosti práce pri manipulácii so zbraňami a strelivom príslušníkmi MsP, priebežne kontroluje evidenciu, uskladnenie, vydávanie, manipuláciu so zbraňami a strelivom a vykonáva opatrenia s náčelníkom MsP ak sa zistili nedostatky.
e) Vyhodnocuje s náčelníkom MsP oprávnenosť použitia donucovacích prostriedkov a oprávnení vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii.
f) Vykonáva kontrolu výstroja vyzbroja, ustrojenosť a vonkajší vzhľad hliadok pri nástupe do výkonu služby, počas výkonu služby v teréne.
g) Navrhuje opatrenia na skvalitnenie práce MsP , opatrenia pre zvýšenie výsledkov ochrany verejného poriadku, životného prostredia, objasňovania a riešenia priestupkov v kompetencii MsP.

§ 14
Povinnosti veliteľa zmeny
1. Príslušník MsP je za veliteľa zmeny určovaný náčelníkom MsP .
2. Veliteľ zmeny plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva dozor nad hliadkovou službou a rieši priestupky vo vymedzenej oblasti vykonávanej MsP,
b) zabezpečuje prevádzku informačného systému,
c) vybavuje korešpondenciu podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov,
d) vedie evidencie, záznamy, kartotéky alebo protokoly,
e) preberá pracovisko od predchádzajúceho veliteľa zmeny a podpisom potvrdzuje prevzatie agendy, techniky , zbraní a streliva,
f) podľa pokynov náčelníka, alebo jeho zástupcu vykonáva inštruktáž jednotlivých hliadok k pracovnému zameraniu a výkonu práce,
g) vydáva hliadkam zbrane a strelivo, techniku, spojovacie prostriedky a určuje rozsah používania technických prostriedkov hliadkami,
h) vedie o všetkých vykonaných úkonoch záznamy,
i) prijíma podnety a oznámenia občanov, organizácií a inštitúcií, eviduje ich prijatie,
j) vykonáva dohľad nad pultom centralizovanej ochrany ( ďalej len „PCO“) a dbá na prísne dodržiavanie „ Pracovného predpisu k prevádzke PCO“, účinného od 1.2.2004,
k) venuje zvýšenú pozornosť „Mestskému kamerovému monitorovaciemu systému ( ďalej ne „MKSM“) a dbá na prísne dodržiavanie Smernice MKMS,
l) koordinuje a kontroluje pomocou spojenia hliadok ich rozmiestnenie a určuje dobu prestávok v práci.

§ 15
Veliteľ hliadky
1. Príslušník MsP je za veliteľa hliadky určovaný náčelníkom MsP v pláne služieb alebo v deň výkonu služby.
2. Veliteľ hliadky nie je spravidla určovaný za vodiča služobného motorového vozidla.
3. Veliteľ hliadky plní tieto úlohy:
a) riadi, koordinuje činnosť hliadky počas služby; zodpovedá za riadny výkon služby, disciplínu a poriadok v hliadke,
b) zodpovedá za preberanie a odovzdávanie motorového vozidla ( čistota vozidla, technický stav),
c) preberá odkazy od predchádzajúceho veliteľa hliadky na zabezpečenie činnosti zmeny,
d) zodpovedá za ustrojenosť hliadky,
e) v službe je nadriadený všetkým príslušníkom pridelených do hliadky,
f) zodpovedá za policajnú agendu a zápisy v priebehu výkonu služby,
g) mimoriadne udalosti hlási neodkladne náčelníkovi MsP,
h) podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§ 16
Člen hliadky
1. Príslušník MsP je určovaný za člena hliadky náčelníkom MsP v pláne služieb alebo v deň výkonu služby.
2. Člen hliadky je spravidla určovaný za vodiča služobného motorového vozidla.
3. Člen hliadky plní tieto úlohy:
a) v hliadke je podriadený veliteľovi hliadky,
b) vykonáva riadny výkon hliadkovej služby v pešej hliadke, prípadne motohliadke podľa pokynov veliteľa hliadky,
c) stará sa o zverené hodnoty a manipuláciu s nimi, dbá o hospodárne využívanie zverených výstrojných a výzbrojných súčiastok,
d) ukladá výstrojné a výzbrojné súčiastky a veci osobnej potreby na miesta na to určené a riadne ich zabezpečuje proti odcudzeniu a poškodeniu,
e) upozorňuje svojich nadriadených na závady sťažujúce výkon služby,
f) v službe na verejnosti je riadne ustrojený a upravený, na verejnosti sa vyvaruje výrokov a poznámok, ktoré môžu poškodiť dobré meno samotnej MsP ako aj mesta,
g) dbá o čistotu rovnošaty a udržiava ju v dobrom stave,
h) vedie svoju riadnu evidenciu súvisiacu s výkonom služby,
i) podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§ 17
Kadet
1. Kadetom je zamestnanec MsP do doby získania odbornej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP.
2. Kadet vykonáva službu len pod dozorom príslušníka MsP, ktorý za tento výkon preberá zodpovednosť.
3. Kadet nenosí služobnú zbraň počas výkonu služby.
4. Kadetovi nie je vydaný služobný odznak a menovka.
5. Rovnošata a preukaz kadetov sú označené nápisom „kadet“.
6. Kadet sa povinne zúčastňujú odborného výcviku v dobe určenej náčelníkom MP.
7. Kadetovi nie sú vydané bloky na ukladanie blokových pokút, nie je povolené mu vydávať
písomnosti v mene MsP.
8. Kadet plní úlohy vo výkone služby ako člen hliadky.
9. Kadet sa stáva príslušníkom MsP po získaní odbornej spôsobilosti v zmysle zákona. § 18
Príslušník prevencie kriminality
Zamestnanec prevencie kriminality najmä:
a) podieľa sa spolu s náčelníkom MsP na vzdelávaní a školení príslušníkov MsP,
b) vypracováva programy preventívnej činnosti a vykonáva aktivity súvisiace s prevenciou kriminality v meste,
c) v zmysle programu prevencie kriminality organizuje stretnutia ( prednášky) s deťmi a mládežou, najmä so zameraním na protidrogovú činnosť, trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži,
d) zabezpečuje styk s verejnosťou a zapájanie verejnosti do spolupráce najmä včasným informovaním verejnosti, varovaním pred negatívnymi javmi, nadviazaním spolupráce s občanmi osobným kontaktom, cestou masmédií a propagačným materiálom,
e) zabezpečuje a pripravuje príspevky pre hromadné masovokomunikačné prostriedky,
f) poskytuje pomoc a zároveň rieši problematiku narušenia občianskeho spolunažívania,
g) za svoju činnosť zodpovedá priamo náčelníkovi MsP,
h) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.

§ 19
Administratívna pracovníčka
U samostatnej administratívnej zamestnankyne sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie. Táto zamestnankyňa MsP :
a) vedie administratívnu agendu mestskej polície
b) vedie evidenciu výdaja a príjmu pokutových blokov
c) vedie evidenciu technických prostriedkov
d) vedie evidenciu finančných operácií, odvod finančných prostriedkov za pokutové bloky
e) vedie evidenciu výzbroje a výstroja, ich zabezpečenie a nákup
f) vykonáva inventarizáciu pokutových blokov
g) vedie evidenciu drobného hnuteľného investičného majetku a hnuteľného investičného majetku
h) mesačne vykonáva vyúčtovanie spotreby PHM
i) zodpovedá za archív a sklad
j) vykonáva ďalšie práce k administratívnemu zabezpečeniu činnosti mestskej polície podľa pokynov náčelníka

§ 20
Mestský kamerový monitorovací systém
1. Účelom monitorovacieho bezpečnostného systému je obmedzenie sociálno - patologických javov (napr. ochrana majetku obce a občanov, vandalizmus, porušovanie dopravných predpisov, poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov sprejermi a pod.).
2. Monitorovací bezpečnostný systém sa umiestňuje na vyhradených verejných priestranstvách, kde je sledovanie nevyhnutné z dôvodu ochrany majetku a osobnej bezpečnosti.
3. Bezpečnostné kamery počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov.
4. Kamery majú naprogramovaný sled priestorov, ktoré monitorujú. Tento sled monitorovacích miest je v nepravidelných intervaloch menený obsluhou kamier.
5. O umiestnení kamier vo vyhradenom priestore musí byť verejnosť oboznámená. Priestor musí byť zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovacieho systému sa nevyžaduje, ak to ustanovuje osobitný zákon.
6. Monitory monitorovacieho systému sú umiestnené v osobitnej miestnosti stálej služby MsP Lučenec tak, aby nepovolané osoby nemali prístup k obrazovkách jednotlivých monitorov.

§ 21
Prijímanie nových príslušníkov MsP
1. Príslušníkom MsP sa môže stať:
a. osoba staršia ako 21 rokov
b. telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh MsP
c. musí mať minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ukončené
d. musí byť držiteľom zbrojného preukazu a vodičského oprávnenia skupiny B, ktoré však môže získať aj počas prípravného odborného školenia
e. ovláda slovom a písmom úradný jazyk
f. zloží predpísaný sľub príslušníka obecnej polície
2. Uchádzač o pracovné miesto v MsP sa musí podrobiť pohovoru, fyzickému testu , odbornému testu z právneho minima, previerke ovládania úradného jazyka a vyšetreniu psychológa. Na základe súhrnných výsledkov a na návrh náčelníka MsP primátorka mesta rozhodne o prijatí uchádzača do pracovného pomeru.
3. Ak príslušník MsP nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti a odbornej prípravy podľa § 25 osobitného zákona , zamestnávateľ postupuje podľa § 63 ods.1 písm. d) ZP .
4. O vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru rozhoduje primátorka mesta na základe návrhu náčelníka MsP.

§ 22
Pracovná doba a pracovný čas príslušníkov MsP
1. Ustanovený týždenný pracovný čas príslušníkov MsP je 35 hodín týždenne ( ide o tzv. čistý pracovný čas bez zákonných prestávok).
2. V rámci nepretržitého režimu je pracovný čas príslušníkov MsP rozvrhnutý nasledovne:
a) Hlavná zmena:

Od 7:00 h do 19:00 h
19:00 h 7:00 h
b) Ďalšie zmeny:

Od 7:00 h do 15:00 h
8:00 h 16:00 h
12:00 h 20:00 h
Od 22:00 h do 6:00 h
c) Nepravidelné zmeny : podľa požiadaviek bezpečnostnej situácie (konania sa jednotlivých kultúrno- spoločenských, športových a ďalších akcií).
3. Rozvrhnutie pracovného času je dané „Plánom služieb“, ktorý sa vypracováva na obdobie jedného mesiaca. Plán služieb musí obsahovať menoslov príslušníkov, začiatok a koniec zmeny.
4. Činnosť zmeny po nástupe do zamestnania v trvaní 15 minút predstavuje:
a) oblečenie rovnošaty,
b) vykonanie zápisov v knihách,
c) zoznámenie sa s úlohami v uvedený deň,
d) kontrola a príprava výstroja a výzbroje do zamestnania.
5. Činnosť zmeny pred ukončením zamestnania v trvaní 15 minút predstavuje:
a) ošetrenie a odovzdanie výstroja a výzbroje
b) vykonanie zápisov v knihách,
c) vyzlečenie rovnošaty.
6. Prestávka na odpočinok a jedenie je stanovená v rozsahu 30 minút v čase a podľa dohody s nadriadeným.
7. V mimoriadnych prípadoch môže náčelník MsP nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým príslušníkom MsP.
8. Do pracovnej doby príslušníkovi MsP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania aj :
a) čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre, PZ SR, na správnych orgánoch, ak to súvisí s výkonom práce MsP,
b) príprava fyzickej zdatnosti, strelecká príprava a tomu zodpovedajúce preskúšania,
c) účasť na služobných poradách vyplývajúcich z povinností príslušníkov MsP.

§ 23
Dovolenka príslušníkov MsP
1. Súhlas na dovolenku schvaľuje:
- pre náčelníka primátorka mesta
- pre príslušníkov a zamestnancov MsP náčelník, v jeho neprítomnosti ním určený príslušník MsP.
2. V období mesiacov január – marec sa spracúva na základe návrhov príslušníkov a zamestnancov MsP plán čerpania dovoleniek na kalendárny rok. Schválený plán dovoleniek je podkladom pre určenie nástupu na dovolenku. Pri určovaní dovolenky sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a oprávnené záujmy príslušníka MsP.
3. Z dôvodu závažnosti plnenia úloh príslušníkov MsP môže náčelník povoliť naraz dovolenku i 30%-tám z celkového počtu stavu príslušníkov MsP.

§ 24
Vybavenie a výstroj príslušníkov MsP
1. Vybavenie a výstroj príslušníka MsP je daná zákonom o obecnej polícii.
2. Súčasťou výstroje a výzbroje príslušníka MsP je okrem policajnej rovnošaty:
a) krátka guľová zbraň,
b) putá,
c) obušok,
d) baterka,
e) vreckový nožík,
f) prenosná rádiostanica,
g) puzdro na záznamník (notes) a pero,
h) obranný spray (kasér),
i) pokutové bloky.
3. Príslušníci MsP používajú pri výkone služby policajnú rovnošatu, ktorá je určená zákonom o obecnej polícii.
4. Príslušník MsP môže okrem výstrojných súčiastok používať aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí Mesto v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii.
5. Náčelník MsP môže podľa momentálnej potreby nariadiť výkon služby v občianskom odeve.
6. Za upravenosť a čistotu rovnošaty zodpovedá každý príslušník osobne.
7. Každý príslušník MsP je povinný chrániť zverené výstrojné súčiastky pred poškodením a stratou alebo zničením a narábať s nimi hospodárne.
8. Po skončení pracovnej zmeny si každý príslušník odloží výstroj a výzbroj (okrem služobnej zbrane) v šatni MsP, kde má pridelenú šatníkovú skriňu. Za odložené veci zodpovedá každý príslušník MsP osobne.
9. Príslušníkom MsP sa zakazuje nosiť výstrojné súčasti mimo zamestnania.
10. Podmienky prideľovania výstrojných a výzbrojných súčiastok, ich životnosti, odovzdávania pri skončení pracovného pomeru sú dané Smernicou pre vystrojenie schválenou primátorkou mesta.
11. Výstrojné a výzbrojné súčiastky sú evidované na Evidenčných kartách výstrojných súčiastok a Evidenčných kartách výzbrojných súčiastok, ktoré sú pridelené jednotlivým príslušníkom MsP.
12. Spoločné výstrojné a výzbrojné súčiastky potrebné pre výkon zamestnania sú evidované na Spoločnej evidenčnej karte výstrojných súčiastok a Spoločnej evidenčnej karte výzbrojných súčiastok, ktorú majú podpísanú všetci príslušníci MsP.

§ 25
Strelná zbraň
1. Príslušník MsP nosí pri pracovnej činnosti strelnú zbraň.
2. Príslušník MsP má pri nabíjaní a vybíjaní a manipulácii v priestoroch MsP tieto povinnosti:
a) nabíjať a vybíjať zbraň môže len na mieste tomu určenému,
b) počas nabíjania a vybíjania zbraní sa môže v priestoroch zbrojného skladu zdržiavať len veliteľ hliadky /zmeny/ a člen MsP preberajúci alebo odovzdávajúci zbraň,
c) pri zaobchádzaní so zbraňou klásť dôraz na zvýšenú opatrnosť
d) počas služby sa zakazuje členom MsP nosiť inú strelnú zbraň než tú, ktorá bola členovi MsP vydaná MsP
e) zakazuje sa akékoľvek manipulovanie so zverenou zbraňou v priestoroch MsP, okrem nabíjania, vybíjania, organizovaného čistenia a prípadov vyplývajúcich zo zákona.
3. Výdaj zbraní a streliva môže vykonávať len príslušník MsP, ktorý je poverený k manipulácií náčelníkom MsP za týchto ďalších podmienok :
a) každý pohyb zbraní a streliva sa zaznamenáva v knihe zbraní a streliva
b) v knihe zbraní a streliva musí byť zaznamenané:
- vzor a výrobné číslo zbrane, poradové číslo výdaja a množstvo streliva
- dátum vydania zbrane a streliva
- meno preberajúceho a popis preberajúceho zbraň a strelivo
- čas a účel vydania zbrane a streliva
- dátum, čas prevzatia zbrane a streliva /množstvo/ veliteľom zmeny a jeho podpis
c) v trezore sa môžu nachádzať len zbrane k priamemu výkonu služby,
d) strelivo musí byť uložené zvlášť,
e) zbrojný sklad musí byť po vydaní alebo prevzatí zbraní vždy uzavretý a uzamknutý,
f) v knihe výdaja zbraní a streliva sa zakazuje trhať listy.

§ 26
Technické vybavenie MsP
MsP má k dispozícii na výkon svojej činnosti toto technické vybavenie :
1. Služobné osobné motorové vozidlo
2. Služobné bicykle
3. Digitálny fotoaparát
4. Digitálna kamera
5. Reflexné vesty
6. Ďalekohľad
7. Hasiace prístroje
8. Lekárnička
9. Monitorovací kamerový systém – v počte 3 ks
10. Rádiotelekomunikačné záznamové zariadenie
11. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla
12. Počítačové zostavy
13. Podľa potreby môže byť MsP vybavená aj ďalšími technickými prostriedkami.

§ 27
Dokumentácia a tlačivá MsP
MsP vedie v rámci svojej činnosti tieto dokumenty a tlačivá :
1. Kniha príchodov a odchodov.
2. Kniha priebehu služby.
3. Protokol udalosti.
4. Záznamové knihy zbraní a streliva
5. Knihy evidencie priestupkov
6. Denník priestupkových spisov.
7. Kniha došlej a odoslanej pošty
8. Kniha blokových pokút
9. Kniha odňatých, uschovaných a stratených vecí.
10. Ostatná dokumentácia potrebná pre činnosť MsP.
11. Iné tlačivá v zmysle zákona o obecnej polícii.

 

Časť VI.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

§ 28
Sťažnosti na postup a činnosť mestskej polície
1. Fyzická alebo právnická osoba môže podať sťažnosť na postup alebo činnosť príslušníkov MsP, ktorú adresuje náčelníkovi MsP, alebo primátorke mesta.
2. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažnosti určuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

§ 29
Záverečné ustanovenia
1. Podrobné rozpracovanie činnosti príslušníkov MsP a občianskych zamestnancov MsP sú upravené v popisoch práce pre jednotlivé pracovné zaradenia, ktoré tvoria súčasť personálnych dokladov zamestnancov Mesta.
2. Funkčná schéma organizačnej štruktúry MsP tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.
3. Systemizovaný počet zamestnancov MsP (t.j. príslušníkov MsP a občianskych zamestnancov) tvorí prílohu č.2 tohto organizačného poriadku.
4. Zmeny, doplnky tohto Organizačného poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Lučenci.
5. Tento organizačný poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Lučenci dňa ..... uznesením č. ......
6. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 5.12.2011
7. Originál Organizačného poriadku MsP je uložený u správcu dokumentácie. Organizačný poriadok je prístupný na intranete.

 

V Lučenci, dňa 5.12.2011
PhDr. Alexandra Pivková Primátorka mesta


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

33549531

Úvodná stránka