Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do NR SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

 

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

-písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu trvalého pobytu,

- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

- hlasovacie lístky,

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

- poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

 

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra. (http://www.minv.sk/?volby-nrsr)


 
Zoznam okrskov pre volby do NR SR 2016

 

Volebné okrsky utvorené pre voľby do NR SR v roku 2016 a určenie volebných miestností v meste Lučenec

Okrsok číslo 1: Miestom konania  :  Pedagogická a sociálna akadémia

                                  Pedagógiai és Szociális Akadémia

                                  Ulica  J.A.Komenského č.727/12

Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica mlynská, Ulica letná, Ulica jarná, Ulica barákova, Ulica E. M. Šoltésovej, Ulica M.Šolochova, Ulica osada, Ulica krátka,  Ulica lúčna, Vinica, Markušova pustatina, Ulica garbiarska, Ulica sokolská,  Ulica M. Benku, Ulica cintorínska, Ulica slepá, Ulica J. A. Komenského, Ulica Františka Gyurkovitsa, Ulica malá,  Ulica P. J. Šafárika,  Ulica J. Husa, Pivničný rad, Ulica Kupeckého, Ulica Olbrachtova,  Mestský park, Ulica parková, Ulica B. Nemcovej, Ulica Dekr. Matejovie, Ulica F. Lehára, Ulica Júliusa Szabóa, Modré zeme

 

Okrsok číslo 2: Miestom konania :  Základná škola – Ulica Vajanského  č. 2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Vajanského, Ulica J. Wolkra, Ulica Alexandra Wágnera, Ulica poľná, Rapovská križovatka
 

Okrsok číslo 3: Miestom konania  :  Základná škola – Ulica Vajanského č.2844/47

Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica mikušovská, Ulica mládežnícka, Ulica Slovenskej republiky rád, Námestie Tuhárske,  Ulica A. S. Puškina,  Ulica A. Kmeťa, Ulica L. Mocsáryho, Ulica J. Vargu, Hladký majer, Ulica J. Francisciho,  Veterná osada.

 

Okrsok číslo 4:  Miestom konania  :  Základná škola – Ulica Vajanského č.2844/47
 Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Adyho, Ulica J. Jesenského, Ulica J. M. Hurbana, Ulica P. Tótha, Ulica špitálska, Ulica J. Smreka, Ulica J. G. Tajovského, Ulica I. P. Pavlova

 

 Okrsok číslo 5: Miestom konania :   Základná škola s materskou školou

                                   Námestie Kubínyiho č.42/6

Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica J. Bottu, Ulica Arm. Gen. L. Svobodu, Fiľakovská cesta, Fabianka, Fabianka - Sad, Havaška

 

Okrsok číslo 6: Miestom konania :  Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným  jazykom maďarským J. Kármána, Ulica  J. Kármána č.25/ 5
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Čajkovského, Ulica maloveská, Ulica Terézie Vansovej, Ulica A. Jiráska, Ulica Begova,   Ulica J. Kármána, Námestie  artézskych  prameňov, Ulica Dr. Ľudovíta Bazovského, Kolonáda,  Zlatá ulička
 

Okrsok číslo 7: Miestom konania  :    Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

                                    Ulica T. G. Masaryka č. 353/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Št. Moyzesa, Ulica Dr. Herza, Ulica Dr. Vodu, Ulica T. G. Masaryka, Ulica V. V. Majakovského, Ulica  železničná,   Ulica Jókaiho, Staničný obvod, Ulica A. Petöfiho,   Ulica J. J. Lermontova, Ulica Z. Nejedlého, Ulica Sládkovičova, Ulica Martina Rázusa nepárne od č. 1 - 53  párne č. 2 - 32
 

Okrsok číslo 8: Miestom konania  :  Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Ulica T. G. Masaryka č.353/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica osloboditeľov, Ulica P. Rádayho, Námestie Kubínyiho, Ulica Hviezdoslavova,Ulica Kolomana Banšella

 

Okrsok číslo 9: Miestom konania :  Centrum voľného času – Ulica  mieru č. 1702/39
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica mieru, Ulica Janka Kráľa, Ulica nová, Ulica Erenburgova,  Ulica novohradská okrem párnych čísiel od: 10 – 32


Okrsok číslo 10: Miestom konania :  Základná umelecká škola - Ulica  novohradská  č.1077/2
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Námestie republiky od čísla: 1 - 4,   Ulica novohradská - párne od čísla: 10 - 32, Ulica Martina Rázusa - párne od čísla 34 - 44,   Ulica partizánska,  Mesto Lučenec

 

Okrsok číslo 11: Miestom konania  : Divadlo  B. S. Timravy - Námestie republiky č.2095/5
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Námestie republiky od č. 5 - 25, Ulica Ľudovíta Štúra - nepárne od č. 1 - 23, Ulica A. Bernoláka - nepárne od č. 1 - 7,
 

Okrsok číslo 12: miestom konania  :  Divadlo  B. S. Timravy - Námestie republiky č.2095/5
Pre voličov bývajúcich : Štvrť M. R. Štefánika

 

Okrsok číslo 13 : Miestom konania  :  Centrum voľného času – Ulica mieru č. 1702/39
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Dukelských hrdinov, Ulica A. Bernoláka okrem nepárnych č. od 1 - 7, Ulica Ľudovíta Štúra okrem nepárnych čísiel od 1 - 23, Ulica Svätoplukova, Ulica Martina Rázusa  párne od č. 46   nepárne od č.55, Zvolenská cesta, Ulica Ľ. Podjavorinskej, Ulica B. S. Timravy, Ulica tehelná,Ulica D. Maróthyho, Ulica K. Kuzmányho, Ulica A. E. Timku, Ulica Zory Jesenskej, Ulica Hany Ponickej
 

Okrsok číslo 14: Miestom konania  : Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta č. 539/9

Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Pavla Dobšinského, Ulica J. Kollára, Ulica I. Krasku, Ulica robotnícka, Ulica F. M. Dostojevského, Ulica L. N. Tolstého,  Ulica Juraja Fándlyho, Ulica J. Martinčeka,   Ulica J. Chalupku, Ulica M. Nešpora, Haličská cesta

 

Okrsok číslo 15: Miestom konania  : Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II  súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na uliciach: Ulica Mateja Bela, Ulica kvetná, Ulica Ladislava Novomeského, Ulica Maxima, Gorkého,  Ulica M. Kukučína, Ulica Jánošíkova, Ulica F. Palackého, Smetanovo námestie, Ulica maršala  Malinovského, Ulica Gagarinova,  Ulica Janka Alexyho,   Ulica študentská,  Ulica Kukorelliho,   Ulica Karola Supa

 

Okrsok číslo 16: Miestom konania : Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II  súp.č.3079
Pre voličov bývajúcich na: Rúbanisko II - od čísla 1 - 18 a č.76, Rúbanisko III  - od čísla 53 – 58

 

Okrsok číslo 17: Miestom konania  :  Základná škola Ladislava  Novomeského, Rúbanisko II  súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na :  Rúbanisko I
 

Okrsok číslo 18: Miestom konania  :   Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II súp. č. 3079

Pre voličov bývajúcich na: Rúbanisko II - od čísla 20 - 48
 

Okrsok číslo 19: Miestom konania :  Základná škola Ladislava  Novomeského, Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na: Rúbanisko II -  od čísla 50 – 62

 

Okrsok číslo 20: Miestom konania  :   Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II súp. č. 3079

Pre voličov bývajúcich na: Rúbanisko II - od čísla 63 - 75, Ulica budovateľov,  Ulica športová,  Ulica okružná, Ľadovo,  Parný mlyn,  Mestská pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina
 

Okrsok číslo 21: Miestom konania  :  Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Ulica Karola Supa č. 2824/2
Pre voličov bývajúcich na:    Rúbanisko III  - od čísla 1 - 6
 

Okrsok číslo 22: Miestom konania  :  Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Ulica Karola Supa č.2824/2
Pre voličov bývajúcich na:    Rúbanisko III  - od čísla 7 – 23, 61-65
 

Okrsok číslo 23 : Miestom konania  :  Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Ulica Karola Supa č.2824/2
Pre voličov bývajúcich na :    Rúbanisko III od č. 24 - 52
 

Okrsok číslo 24: Miestom konania :  Denné centrum  Opatová, Ulica parašutistov súp. č. 585
Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová: Ulica revolučná, Ulica potočná, Ulica továrenská, Ulica Samuela Mikovíniho, Ulica tkáčska
 

Okrsok číslo 25: Miestom konania  :  Denné centrum  Opatová, Ulica parašutistov súp. č. 585
Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová: Ulica Jána Petiana -  Petényiho,  Ulica záhradná, Ulica A. S.Jegorova, Gemerská cesta, Ulica Jána Perlicziho, Ulica Daxnerova, Ulica bratrícka, Ulica kláštorná, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Čurgov, Ružová osada, Líšková osada, Ulica J. Jiskru, Ulica parašutistov, Ulica Karola Borhyho.
 

Okrsok číslo 26 : Miestom konania :  Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským J. Kármána, Ulica  J. Kármána č.25/ 5

Pre voličov bývajúcich v časti mesta  Malá Ves: Ulica hlavná, Ulica jasná, Ulica mesačná, Ulica nábrežná, Ulica pod kaštielom, Ulica sadová, Ulica slnečná, Ulica tichá, Ulica úzka, Ulica zámocká
 

                                                                                              PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                    primátorka  mesta

V  Lučenci  30.11. 2015


 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).
      Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.
      Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce alebo primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr do 11.1.2016 do 24.00 hod., osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme  na e-mailovú adresu volby2016@lucenec.sk.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
      - meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

      - meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

      - podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú  politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo v elektronickej forme:

      - elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.

      - ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené starostovi obce/primátorovi mesta pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty.

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

V Lučenci 10.12.2015

 

 


 

VZN č. 2/2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov v čase volebnej kampane

Mesto Lučenec podľa § 6 ods.2  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa § v platnom znení,   vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC

č. 09/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane, schválené uznesením MsZ č.61/2009 dňa 28.04.2009

 

§ 1

Predmet úpravy

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN“) o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich subjektov  pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste v čase volebnej kampane:

a) volieb do Európskeho parlamentu
b) volieb do orgánov samosprávnych krajov
c) volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
d) volieb do orgánov samosprávy obcí

2) Podľa § 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v platnom znení, je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada , smerujúca k propagácii činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie podľa osobitného predpisu1) . Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

 

§ 2

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

1) Umiestňovať volebné plagáty ( ďalej len „ volebné plagáty“) v čase volebnej kampane možno len na miestach vyhradených v súlade s týmto VZN.
2) Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane v meste Lučenec sú vyhradené výlepové  skrinky  nachádzajúce sa pred Divadlom B.  S. Timravy, Námestie republiky č. 5 Lučenec.
3) Plocha vyhradených výlepových skriniek pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
4) Na vysielanie politickej reklamy nemožno využívať mestský rozhlas s výnimkou oznamovania volebných zhromaždení.

 
§ 3

Povinnosti kandidujúcich subjektov

 

1) Rozdelenie vyhradenej plochy na umiestnenie volebných plagátov Mesto vykoná až po zverejnení zaregistrovaných kandidujúcich subjektov , a to tak, aby číslom označená plocha na umiestnenie volebného plagátu  sa zhodovala s vyžrebovaným číslom určeným mu na  kandidátnej listine.
2) Rozdelenie vyhradenej plochy na umiestnenie volebných plagátov platí do konca volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije alebo nie. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre tento kandidujúci subjekt  prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov
3) Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch na umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci subjekt .
4) Kandidujúci subjekt je povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty z určenej plochy, najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb.
5) V prípade, kandidujúci subjekt nebude postupovať spôsobom uvedeným v odseku 4 tohto paragrafu, zabezpečí odstránenie volebných plagátov Mesto na náklady kandidujúceho subjektu

 

§ 4

Kontrola dodržiavania VZN

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú primátorkou poverení zamestnanci Mesta

 

§ 5

Sankcie

1) Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje podľa osobitných predpisov2).

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

 

1) Mestské zastupiteľstvo v Lučenci sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Lučenec č. 09 /2015 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane, schválené uznesením MsZ č.61/2009 dňa 28.04.2009, uznieslo dňa 15.12.2015 uznesením č. 186  /2015
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Lučenec.

3) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.12.2015.

 

V Lučenci dňa 17.12.2015               

                                                                                           PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                             primátorka mesta      

 

Odvolávky

1)  zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení;

2) § 27a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka