Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o ocenovani

Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste ( zabezpečenie verejného poriadku)

Návrh - VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Lučenec na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Návrh - Zrušenie VZN o správe, údržbe a čistení ciest, miestnych a účelových komunikácií na území mesta Lučenec

Návrh - VZN o niektorých podmienkach držania psov na území

Návrh - VZN zrusenie VZN o verejnom poriadku

Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadeného mestom Lučenec

VZN o o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec

Návrh VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu pri prevode z vlastníctva mesta

Návrh VZN o určovaní názvov ulíc, námestí, verejných priestranstiev na území mesta Lučenec a jeho častí

Návrh VZN, ktorým zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 o symboloch mesta Lučenec, insígniách primátora mesta Lučenec a ich používaní

Návrh VZN o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Lučenec a jeho častiach

Návrh VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC o zriadení Mestskej polície v Lučencič ............/2017

Návrh zmeny VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Lučenec

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Lučenec

VZN, ktorým sa mení Príloha k VZN č. 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN, ktorým sa mení Príloha k VZN č. 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Návrh VZN io miestnych daniach a miestnom poplatku

N á v r h VZN -vyhradenie miest volebná kampaň.pdf

VZ N o podmienkach drzania psov

VZN-Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Lučenec

VZN o podmienkach podnikania na území mesta Lučenec

VZN o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia

VZN o pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec

VZN o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavenými a nadobudnutými s podporou štátu

Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec

VZN o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu

VZN o pravidlách prideľovania bytov v majetku Mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2012

VZN o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty os.určenia a byty v domoch os. určenia, ktorým sa dopĺňa VZN č.7/2012

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhrad.odvádzania odpad.vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Lučenec

Návrh VZN o poskytovaní jednorázovej dávky

Návrh VZN o stanovení sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známky pre psa

NÁVRH - VZN, ktorým sa zrušuje VZN č.09/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný

Návrhy VZN a INM

Návrhy VZN

VZN mesta Lučenec č. /2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Lučenec

VZN č. xx/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 04/2011 o verejnom poriadku na území mesta Lučenec

VZN Mesta Lučenec č. /2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 6/2008 v znení VZN č.15/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009, VZN č. 6/2010 a VZN č. 15/2010

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. /2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č.15/2009, ktorým a mení a doplňa VZN č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN Mesta Lučenec č. 8/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Návrh na zmenu a doplnenie VZN Mesta Lučenec č.5/2004 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Lučenec

VZN Mesta Lučenec č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2003 o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Lučenec

VZN Mesta Lučenec č. 5/2009 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia

Roky


 

Aktuálny rok 2018

Účinnosť od: 23.7.2018

4/2018


 
VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 04/2011 o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov VZN č 4 2018.pdf VZN č 4 2018.pdf (126.4 kB)

 
Účinnosť od: 13.3.2018

1/2018


 
Trhový poriadok pre príležitostné trhy usporiadané Mestom Lučenec VZN Trhový poriadok prilezitostnych jarmokov.pdf VZN Trhový poriadok prilezitostnych jarmokov.pdf (161.3 kB)

 
Účinnosť od: 13.11.2009

14/2009


 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zásady_hospodárenia_s_majetkom_mesta.pdf Zásady_hospodárenia_s_majetkom_mesta.pdf (869.2 kB)

 
Účinnosť od: 19.6.2007

68/2007


 
 
Účinnosť od: 1.1.2006

234/2005


 
Doplnok č.2 ktorým sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok Mestského úradu Lučenec, schválený uznesením MsZ č. 37/2005 dňa 10.3.2005 vzn_2005234.pdf vzn_2005234.pdf (149.2 kB)

 
Účinnosť od: 15.7.2005

96/2005


 
Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/95 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí fyzickým a právnickým osobám vzn_2005096.pdf vzn_2005096.pdf (64.8 kB)

 
Účinnosť od: 10.3.2005

35/2005


 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Lučenci vzn_2005035.pdf vzn_2005035.pdf (230.5 kB)

 
Účinnosť od: 12.3.2005

27/2005


 
Doplnok č. 2 k VZN o pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec vzn_2005027.pdf vzn_2005027.pdf (68.1 kB)

 
Účinnosť od: 6.5.2004

67/2004


 
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení vzn_2004067.pdf vzn_2004067.pdf (131.7 kB)

 
Účinnosť od: 25.9.2003

113/2003


 
VZN o pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku mesta Lučenec vzn_2003113.pdf vzn_2003113.pdf (107.2 kB)

 
Účinnosť od: 12.5.2003

51/2003


 
Súbor na stiahnutie vzn_2003051.pdf vzn_2003051.pdf (61.4 kB)

 
Účinnosť od: 11.9.2002

89/2002


 
Súbor na stiahnutie vzn_2002089.pdf vzn_2002089.pdf (88.6 kB)

 
Účinnosť od: 15.9.2001

1/2001


 
Súbor na stiahnutie vzn_2001056.pdf vzn_2001056.pdf (70 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2001

49/2000


 
Súbor na stiahnutie vzn_2000049.pdf vzn_2000049.pdf (89.1 kB)

 
Účinnosť od: 7.10.1996

0VZN/1996


 
Súbor na stiahnutie vzn_1996076.pdf vzn_1996076.pdf (88.6 kB)

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka