Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

- schválené

VZN mesta Lučenec, ktorým sa zrušuje VZN č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky

Dátum zverejnenia návrhu: 10.6.2019

Schválené: 27.6.2019

Účinnosť: 17.7.2019

Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 4 /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky


§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zrušenie VZN č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v meste Lučenec

§ 2
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v meste Lučenec, schválené uznesením MsZ č. 100/2019 zo dňa 27.6.2019

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka Mesta Lučenec

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Lučenci dňa 27.6.2019 uznesením č. 100/2019.
2. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Lučenec dňa 4.7.2019
3. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 19.7. 2019

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka