Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka mesta Lučenec

Úradné oznamy

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Implementácia projektu: Stredisko sociálnych služieb.“

Výzva na predkladanie ponúk
(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)  
Názo ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -KaMa-Počet videní: 74


 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Stredisko sociálnych služieb.“

Výzva na predkladanie ponúk
(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)  
Názo ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -KaMa-Počet videní: 71


 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Dodávka zemného plynu v meste Lučenec na rok 2020“

Výzva na predkladanie ponúk
(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)  
Názo ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -KaMa-Počet videní: 72


 

Výzva na predkladanie ponúk

 
 
 
Výzva na predkladanie ponúk
(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platno ...viac...

Zverejnené 13.9.2019Počet videní: 86


 

Výrub Ulica letná

Výrub Ulica letná
Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu ...viac...

Zverejnené 10.9.2019Počet videní: 68


 

Príprava programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2020-2022

Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2020, 2021 a 2022. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť pod ...viac...

Zverejnené 10.9.2019 -KM-
Aktualizované: 11.9.2019 -KM-Počet videní: 165


 

Výzva na na predloženie cenovej ponuky„Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VER ...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -gj-Počet videní: 277


 

Výzva na predkladanie ponúk ( postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) Názov predmetu zákazky : „ Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec „

Výzva na predkladanie ponúk
( postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)
1.Názov pre ...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -JFe-
Aktualizované: 10.9.2019 -JFe-Počet videní: 257


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac september 2019.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                    ...viac...

Zverejnené 27.8.2019 -MGo-Počet videní: 447


 

Propozície XXIII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička - Lučenec 15.11.2019

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec                                                                  Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osve ...viac...

Zverejnené 27.8.2019 -MH-
Aktualizované: 12.9.2019 -pc-Počet videní: 524


 

Národný projekt Zelené obce Slovenska

logo.png


Výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach podporí aj tento rok envirorezort v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Ze ...viac...

Zverejnené 27.8.2019Počet videní: 510


 

Miestna občianska poriadková služba opäť v našom meste

3.png 
 
 
   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo ...viac...

Zverejnené 19.8.2019Počet videní: 811


 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39

publicita.jpg

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom:
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39
Názov projektu:            Zníženie energetickej ...viac...

Zverejnené 8.8.2019Počet videní: 1062


 

Informácia o triedení nápojových kartónov

Trieď nápojové kartóny – ušetríš prírodné zdroje
Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Naj ...viac...

Zverejnené 6.8.2019 -JFe-Počet videní: 969


 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriská

IMG_8012.jpg

Mesto Lučenec pokračuje v rekonštrukcii detských ihrísk.
V priebehu mesiaca Jún pribudli vo vnútrobloku Osloboditeľov a na sídlisku Rúbanisko II nové zrekonštruované detské ihriská. Nové detské ...viac...

Zverejnené 19.7.2019 -JaMi-Počet videní: 1719


 

Zámer prenajať nehnuteľnosti - pozemky pre BBSK- Strednú odbornú školu hotelových služieb, Lučenec

prenajať nehnuteľnosti  -  pozemky z majetku mesta Lučenec, nachádzajúce sa v lokalite Ľadovo na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovné parcely :
-EKN č.2366/1 , trvalý trávny porast o  ...viac...

Zverejnené 19.7.2019 -IvPo-Počet videní: 2209


 

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov na parkovacie státia pre Spool,a.s.

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 115/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  zver ...viac...

Zverejnené 19.7.2019 -IvPo-Počet videní: 2174


 

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky situované na Ulici lúčna formou OVS

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 117/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  ...viac...

Zverejnené 12.7.2019 -IvPo-Počet videní: 2516


 

Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020

Mesto Lučenec zverejňuje Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020 v zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ...viac...

Zverejnené 3.7.2019 -JFe-Počet videní: 2249


 

Výkup papiera 2.polrok 2019

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , o  podmienkach  zberu resp. výkupu novinového papiera od obyvateľov mesta. Zberová spoločnosť MEPOS s.r.o. novinový papier od Vás prevezme a následne zaň pos ...viac...

Zverejnené 20.6.2019 -JFe-Počet videní: 2315


 

Propozície 4. ročníka výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje  4. ročník výtvarnej súťaže „ Petrohrad očami detí “pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT  PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova 
...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -MH-
Aktualizované: 27.8.2019 -MH-Počet videní: 2947


 

Trieďme odpad, má to zmysel

Ak odpad triedime, svet je krajší. 
1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -JFe-Počet videní: 4659


 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OPRÁV VÝTLKOV NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019

Termín vysprávok: 15. - 18. týždeň
 
Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu - Ul. B. Němcovej, Lúčna, Garbiarska,         Husova, M. Rázusa 
Novohradská, Jókaiho, kpt. Nále ...viac...

Zverejnené 4.4.2019 -gj-
Aktualizované: 10.6.2019 -gj-Počet videní: 5293


 

Význam značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi

V prílohe Vás chceme oboznámiť so značkami, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov 
podľa ktorých je potrebné obaly správne triediť.
Za Vaše aktívne a správne triedenie ďakujeme. 
viac...

Zverejnené 21.3.2019 -JFe-
Aktualizované: 22.3.2019 -pc-Počet videní: 6061


 

Wifi pre Teba v meste Lučenec

informovanost.jpg


Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom
Wifi pre Teba v meste Lučenec.
Opis projektu:
Projekt rieši vybudovanie WiFi prístupových bodov ...viac...

Zverejnené 8.3.2019Počet videní: 6127


 

Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec

oplz+eu_na sirku.png


                                                      
Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec. Prostredníctvom ...viac...

Zverejnené 8.3.2019Počet videní: 6055


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Lučenec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákon ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -JFe-Počet videní: 7423


 

Chcete byť informovaní o odstávke elektriny?

Vážení občania,
v súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom meste Vám dávame do pozornosti, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám ponúka bezplatnú ap ...viac...

Zverejnené 21.2.2019
Aktualizované: 15.4.2019 -pc-Počet videní: 6956


 

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

b.pngV roku 2018 Mesto Lučenec  rozšírilo systém zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci projektu s názvom „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec ...viac...

Zverejnené 28.1.2019Počet videní: 8462


 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 litrových zberných nádob

Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný v zmysle harmonogramu, ktorý je  uverejnený
nižšie.
VÝVOZNÉ DNI ODPADU V JEDNOTLIVÝCH ULICIACH :
UTORKY
Ulice: A. Bernoláka, A. ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -JFe-
Aktualizované: 15.1.2019 -JFe-Počet videní: 10004


 

Triedený zber odpadu od bytových domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2019 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ko ...viac...

Zverejnené 28.12.2018 -JFe-
Aktualizované: 15.1.2019 -JFe-Počet videní: 9955


 

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) od rodinných domov   v roku 2019 

 V roku 2019  bude odvoz triedeného  odpadu – plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov  od rodinných domov zabezpečovaný nasledovne  :
Ulice: A. Bernoláka, A. Petőfiho, A. S. Jegoro ...viac...

Zverejnené 28.12.2018 -JFe-Počet videní: 9863


 

Zmena harmonogramu odvozu komunálneho, triedeného a biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov na území mesta Lučenec od 1.1.2019

Vážení občania
Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. Lučenec s cieľom zavedenia jednotného systému zberu odpadu a zvýšenia čistoty v meste oznamuje občanom bývajúcich v rodin ...viac...

Zverejnené 21.12.2018 -JFe-Počet videní: 10692


 

Zmena harmonogramu odvozu komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov na území mesta Lučenec od 1.1.2019

Vážení partneri
Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. Lučenec s cieľom zavedenia jednotného systému zberu odpadu a zvýšenia čistoty v meste oznamuje podnikateľským subjektom ...viac...

Zverejnené 21.12.2018 -JFe-Počet videní: 10206


 

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území mesta Lučenec

Mesto Lučenec  informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene v ...viac...

Zverejnené 28.12.2016 -JFe-
Aktualizované: 22.3.2019 -JFe-Počet videní: 15986


 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a o aktuálnych výzvach EŠIF a o ďalších možnostiach získania finančných zdrojov (napr. infor ...viac...

Zverejnené 11.10.2016 -JaMi-Počet videní: 9193


 

Podujatia v meste

Filter
Dátum (RRRR-MM-DD)
Dátum (RRRR-MM-DD)
 • Terakotova armáda - ôsmy div sveta

  14.9.2019 30.11.2019 17:00
  Synagóga Od polovice septembra bude v Lučenci výstava bojovníkov terakotovej armády. Terakotová armáda je ôsmy div sveta, za ktorým cestujú tisíce ľudí do Číny ... web_foto.jpg
 • KarneWALL - výstava masiek a fotografií Petra Murína

  13.9.2019 25.10.2019 17:00
  Radnica Výstava v Radnici/ Mestskom múzeu Lučenec prináša návštevníkovi iný pohľad na ženu, spoločenskú problematiku, život .... cez hľadáčik fotoaparátu umel ... karnewall.jpg
 • Lučenec na bicykli II.

  22.9.2019 10:00
  Námestie republiky a iné lokality mesta Lučenec Mesto Lučenec, Kaviareň OXYGEN a firma TEATRO LCnet Vás v rámci Európskeho týždňa športu a Európskeho týždňa mobility pozývajú na zaujímavé rekreačno- ... 69527672_920459378292009_2527052731403730944_n.jpg
 • Július Barč - Ivan: Mastný hrniec

  24.9.2019 19:00
  Divadlo B. S. Timravy Divadelná klasika v podaní vynikajúceho Mestského divadla Trenčín. Jedna z najlepších slovenských veselohier o nemenlivom ľudskom charaktere, po ... Mastný hrniec.jpg
 • Európsky týždeň mobility a športu

  27.9.2019 09:00
  Námestie republiky Lučenec Športové predpoludnie. zdroj foto: mesto Lučenec ... EU den mobility a sportu.jpg
 • Šansóny a iné piesne: Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup

  28.9.2019 18:00
  Kino Apollo Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup S tohtoročným projektom “Šansóny a iné piesne” precestuje Richard Müller spolu s hosťami Michaelom Koc ... M.R 2.jpg

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka