Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 19.2.2013

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 16. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční
19.02.2013 (utorok)  o 15.00 hod.
vo veľkej  sále v budove  obvodného úradu na Námestí republiky č.26 
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia uznesení
    4. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.04/2011 o verejnom  poriadku na území mesta Lučenec - návrh
       Predkladateľ:  PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ:  Mgr. Alžbeta Lukačovičová , legislatívny asistent
    5.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, ved. oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
    6.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, ved. oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
   7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 2012
       Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
       Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
    8.Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu:  „Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC“
        Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovatelia:  Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,  investícií a stratégie
        Ing. Michaela Hrnčiarová - asistentka primátorky pre medzinárodnú spoluprácu a  implementáciu projektov
   9. Schválenie zmeny a doplnku  č. 18 ÚP mesta Lučenec lokalita Nám. Republiky –  zmena funkčného využitia územia  z verejnej zelene na územie zmiešané centrálne – v súvislosti so zrealizovanou regeneráciou Nám. republiky a plánovanou priľahlou realizáciou polyfunkčnej  vybavenosti
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ:   Ing. arch. Vladimír Ragan,  odd. stavebného poriadku, investícií a  stratégie
10.  Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“  pri MsZ v Lučenci za rok 2012
       Predkladateľ: Ing.Eva Balážová PhD.,  predsedkyňa ZPOZ
       Spracovateľ: Renata Libiaková  Peržeľová,  tajomníčka ZPOZ
11. Informatívna správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva  v Lučenci   za  rok 2012
      Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
      Spracovateľ:  Mgr. Pavol Baculík, zástupca primátorky mesta
12. Interpelácie poslancov
13. Návrhy  a podnety  poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

 

 PhDr. Alexandra Pivková,  v.r.
                                                                                      

  primátorka mesta
     
 

 

 

 

Súpis uznesení zo 16.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 19.02.2013

UZNESENIE Č. 1/2013
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   MUDr. Juraja Pelča, Jána Jackuliaka
A.2. Za overovateľov zápisnice    MUDr. Rudolfa  Slivku,  PaedDr. Vojtecha Lauka
       
UZNESENIE Č. 2/2013
K bodu programu:    Kontrola  plnenia  uznesení
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
A.1.   Kontrolu plnenia uznesení.


UZNESENIE Č. 3/2013
K bodu programu:     Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.04/2011 o verejnom  poriadku na území mesta Lučenec - návrh
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec  č. 04/2011 o verejnom
       poriadku na území mesta Lučenec


UZNESENIE Č. 4/2013
K bodu programu:  Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o priebehu a výsledku kontroly Priemyselný park JUH  (II. etapa)
        Lučenec

B.     ukladá
B.1. hlavnému kontrolórovi vypracovať stanovisko  k výsledkom kontroly  realizácie projektu „ Priemyselná zóna JUH Lučenec ( II. etapa), kód projektu : 111102000 v súvislosti s dodanými tovarmi, službami a prácami, v rozsahu ustanovenom v § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach Mesta Lučenec ( INM- 04/04 schv. uzn. MsZ č. 143/2004 zo dňa 26.08.2004) s návrhom možnosti riešenia. Správu predložiť v termíne do 23.04.2013.

C. schvaľuje
C.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
C.1.1  presun vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

- z Podprogramu 1.1 Výkon funkcie primátora oddiel 01116 položka 630                    - 615 €
- z Podprogramu 1.8 Regionálny rozvoj oddiel 0620 položka 630                           - 10 000 €
- z Podprogramu 2.2 Mestské informačné centrum oddiel 08204 položka630              - 616 €
- z Podprogramu 2.3 Trhy a jarmoky oddiel 0860 položka 630                                      - 264 €
- z Podprogramu 3.1 Mestská polícia oddiel 0310 položka 630                                  - 1 479 €
- z Podprogramu 3.2 Požiarna ochrana oddiel 0320 položka 630                                  - 225 €
- z Podprogramu 4.4 Dotácia pre SAD oddiel 0451 položka 640                              - 20 000 €
- z Podprogramu 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu oddiel 0510 položka 630    - 46 000 €
- z Podprogramu 6.7 ZPOZ oddiel 0840/18 položka 630                                               - 300 €
- z Podprogramu 6.9 Mestské noviny oddiel 0830/15 položka 630                             - 1 197 €
- z Podprogramu 6.10 Cintorínske služby oddiel 0840/17 položka 630                      - 2 709 €
- z Podprogramu 7.1 Kultúrne podujatia oddiel 08203 položka 630                           - 2 550 €
- z Podprogramu 7.2 Kino Apollo a letné kino oddiel 08203 položka 630                  - 3 165 €
- z Podprogramu 8.2 Dotácie na šport oddiel 0810 položka 640                              - 35 000 €
- z Podprogramu 9.2 Materské školy oddiel 09111/2 položka 630                             - 5 657 €
- z Podprogramu 9.5 Centrum voľného času oddiel 09502 položka 630                    - 3 000 €
- z Podprogramu 10.2 Opatrovateľská služba oddiel 10202 položka 630                      - 351 €
- z Podprogramu 10.3 Sociálnoprávna ochrana oddiel 10701 položka 640                   - 345 €
- z Podprogramu 10.5 Dávky sociálnej pomoci oddiel 10701 položka 630                    - 420 €
- z Podprogramu 10.7 Príspevky neštátnym subjektom oddiel 10704 položka 640         - 64 €
- z Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie oddiel 0640 položka 630                         - 10 200 €
- z Podprogramu 11.2 Verejná zeleň oddiel 0540 položka 630                                   - 6 000 €
- z Podprogramu 11.3 Útulok pre psov oddiel 04213 položka 630                                 - 123 €
- z Podprogramu 11.5 Aktivačné práce oddiel 0412 položka 630                                  - 690 €
- z Podprogramu 12.1 Právne služby oddiel 01116/1 položka 630                             - 3 700 €
- z Podprogramu 12.3 Správa a údržba budov oddiel 0660 položka 630                  - 10 000 €
- z Podprogramu 12.4 Starostlivosť o majetok mesta oddiel 0660 položka 630          - 1 200 €
- z Podprogramu 12.8 Mestský informačný systém oddiel 01111/31 položka 630      - 1 200 €
- z Podprogramu 13.2.0 Posudky a projekty oddiel 0443 položka 630                          - 300 €
- z Podprogramu 13.1.3 Prevádzka priemys. parku oddiel 0660 položka 630          - 20 000 €
- z Podprogramu 14.1 Správa MsÚ oddiel 01116/1 položka 630                               -  2 156 €
- z Podprogramu 14.5 Splátky úverov oddiel 0170 položka 820                               - 36 707 €
- z Podprogramu 14.6 Finančná oblasť oddiel 0112 položka 630                               - 9 500 €

spolu vo výške 235 733 € na Podprogram 13.1.2  Technická infraštruktúra priemyselného parku na oddiel 0443 na položku 630 Tovary a služby

C.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
          z oddielu 09.1.2.1 z položky 610 Mzdy vo výške 106 593 €, z položky 620 Poistné vo
          výške 37 520 € a z položky 630 Tovary a služby vo výške 28 537 € na Podprogram 9.3
          Základné školy do rozpočtu základných škôl spolu vo výške 172 650 €

C.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3.0 Hmotná núdza z oddielu
          10.7.0.1 z položky 640 Bežné transfery vo výške 97 990 € na Podprogram 9.3
          Základné školy do rozpočtu základných škôl

C.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.5.2 Školské kluby detí vo výške
          3 110 € na Podprogram 9.2.2 Materské školy pri ZŠ

C.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.1 TV Cintorínska z oddielu
           04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 656 € na
           Podprogram 4.2 Rekonštrukcie MK na oddiel 04.5.1 na položku 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív 


C.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu
        v celkovej sume 453 534 € nasledovne:

C.2.1. zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v  Podprograme 14.5 Splácanie úverov na
          oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 36 707 €

C.2.2.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov
           z predchádzajúcich rokov o 79 583 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
           časti v Podprograme 9.3 Základné školy v rozpočte základných škôl o 62 806 €, 
           v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy na
           položke 630 Tovary a služby o 13 033 € a v Podprograme 10.4 Nocľaháreň na oddieli
           10.7.0.1 na položke 630 Tovary a služby o 3 744 €

C.2.3  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 296 857 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Základné školy
           v rozpočte základných škôl o 284 810 €, v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS
           na oddieli 09.1.1.1/2 na položke 610 Mzdy o 6 000 €, na položke 620 Odvody o 2 100
           €,  v Podprograme 9.5.1 Centrum voľného času na oddieli 09.5.0.2 na položke 610
           Mzdy o 1 125 €, na položke 620 Odvody o 400 € a v Podprograme 9.4.2 ŠJ pri MŠ na
           oddieli 09.6.0.1 na položke 610 Mzdy o 1 792 €, na položke 620 Odvody o 630 €

C.2.4  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 223 Poplatky za predaj tovarov
           a služieb vo výške 16 049 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
           v Podprograme 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí na oddieli 08.2.0.3 na položke
           630 Tovary a služby o 16 049 €

C.2.5  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl o 7 436 € a zároveň zvýšenie
           rozpočtu vo výdavkovej časti v rozpočte základných škôl o 7 436 €

C.2.6  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 14 400 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 10.4 Nocľaháreň
           na oddieli 10.7.0.1 na položke 600 Bežné výdavky o 14 400 €

C.2.7. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 2 502 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie
           MK na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 2 502 €

UZNESENIE Č. 5/2013
K bodu programu:    Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Miroslava Siláčiová, Rúbanisko I. 2163/10 a Ing. Slavomíra Filková, M.R.Štefánika 2476/16, Lučenec
 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zámenu, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Podjavorinskej nehnuteľnosť, pozemok konkrétne,  parcelu CKN č. 5804/1 o výmere 770 m², záhrady, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parcely EKN č. 2298/1, o výmere 44 m², orná pôda  a EKN č. 2298/2 o výmere 722 m², orná pôda zapísané na  LV č.2323, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v podielovom spoluvlastníctve žiadateliek, Miroslavy Siláčiovej a Ing. Slavomíry Filkovej
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela, ktorá je majetkom Mesta Lučenec tvorí v prírode záhradu rodinného domu, ktorý žiadateľky zdedili po rodičoch a Miroslava Siláčiová je zamestnankyňou Mesta Lučenec,
bez finančného vyrovnania,
pre Miroslavu Siláčiovú rod. Filkovú, nar. 22.5.1960, bytom Rúbanisko I. 2163/10, 984 01  Lučenec v podiele ½  a pre Ing. Slavomíru Filkovú, rod. Filkovú, nar. 23.7.1964, bytom Štvrť M.R.Štefánika 2476/16, 984 01  Lučenec v podiele ½.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 6/2013
K bodu programu:     2) Patrik Ružinský, Rúbanisko III 2804/7, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zámenu prevod nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Fiľakovská cesta, pozemku konkrétne, 
- parcely CKN parcelné číslo 6172/4 o výmere  242 m2, záhrada, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 6172/4, 6173/6 a určenie vlast. práva k pozemku parc.č. 6172/4, číslo plánu 36049905-77/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parciel EKN parcelné číslo 3331/25 o výmere 777 m², vodné plochy a EKN parcelné číslo 3341 o výmere 2433 m², vodné plochy zapísaných na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parciel
- parcely CKN parcelné číslo 6173/6 o výmere  60 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 6172/4, 6173/6 a určenie vlast. práva k pozemku parc.č. 6172/4, číslo plánu 36049905-77/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6173/2 o výmere 157 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 9427, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN parcelné číslo 6172/2 o výmere  182 m2, záhrady, zapísaná na LV č. 9427, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré sú výlučným vlastníctvom Patrika Ružinského
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že zámena umožní žiadateľovi rozšíriť dvornú časť pri rodinnom dome a Mesto získa väčší ucelený pozemok namiesto dvoch, ktoré sú vzhľadom na ich tvar a umiestnenie v prírode nateraz pre Mesto nepotrebné a nevyužiteľné,
pre Patrika Ružinského rod. Ružinského nar. 17.10.1980, bytom  Rúbanisko III/7, 984 03  Lučenec, 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 7/2013
K bodu programu:   3)  Lucia Ružinská, Ulica Martina Rázusa 2402/40, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1 zámenu prevod nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Fiľakovská cesta, pozemku konkrétne, 
- parcely CKN parcelné číslo 6178/5 o výmere  388 m2, trvalé trávne porasty, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie a určenie vlast. práva k pozemkom parc.č. 6178/4-5 a 6179/8, číslo plánu 36049905-76/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely EKN parcelné číslo 3341 o výmere 2433 m², vodné plochy, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parcely
- parcely CKN parcelné číslo 6178/4 o výmere  340 m2, trvalé trávne porasty, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie a určenie vlast. práva k pozemkom parc.č. 6178/4-5 a 6179/8, číslo plánu 36049905-76/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely EKN parcelné číslo 2074/2 o výmere 662 m², trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 1563, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN parcelné číslo 6179/8 o výmere  48 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie a určenie vlast. práva k pozemkom parc.č. 6178/4-5 a 6179/8, číslo plánu 36049905-76/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely EKN parcelné číslo 2074/2 o výmere 662 m², trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 1563, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré sú výlučným vlastníctvom Lucie Ružinskej,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že zámena umožní žiadateľovi rozšíriť športový areál a Mesto získa väčší ucelený pozemok namiesto dvoch, ktoré sú vzhľadom na ich tvar a umiestnenie v prírode nateraz pre Mesto nepotrebné a nevyužiteľné.
pre Luciu Ružinskú rod. Ružinskú nar. 28.8.1979, bytom  Ulica Martina Rázusa 2402/40, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 8/2013
K bodu programu:  4)  Alexius Bilka, Ulica továrenská 315/21, Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta ( pod  železničnou traťou pri bývalej knižnici) nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 507/5 o výmere  5 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 507/4, 507/5,,507/6, číslo plánu 36033481-4/2013, zo dňa 11.2.2013,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária, s.r.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 540 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
- parcelu CKN parcelné číslo 507/6 o výmere  4 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 507/4, 507/5,,507/6, číslo plánu 36033481-4/2013, zo dňa 11.2.2013,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária, s.r.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 540 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť tvorí súčasť oplotenej záhrady, ktorá je vlastníctvom kupujúceho,
za kúpnu cenu 30,88 €/ 1 m² , čo pri výmere 10 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 308,80 €
pre Alexiusa Bilku, rod. Bilku nar. 30.8.1955, bytom Továrenská 21, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 9/2013
K bodu programu:  5) Ing. Jozef Svitek a manželka Eva Sviteková, bytom Kolomana Banšela 2603/7  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A. 1.   odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela nehnuteľnosť, pozemok konkrétne parcelu CKN parcelné číslo 28/8 o výmere  95 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 28/8, číslo plánu 36624039-85/2012, zo dňa 29.10.2012,  vypracovaného GEODETI G5 s.r.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 28/1 o výmere 793 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 95 m2  950,– €,
pre Ing. Jozefa Sviteka, rod. Sviteka nar. 25.10.1954, a manželku Evu Svitekovú, rod. Šoltésovú, nar. 2.7.1955, spoločne bytom  Ulica Kolomana Banšela  2603/7, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   20
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1
  

UZNESENIE Č. 10/2013
K bodu programu:   6) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy  bývalej MŠ na ul. SRR 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    n e s c h  v a ľ u j e
A.1.  odpredaj  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovu so súpisným číslom 2449 „BUDOVA MŠ“ zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, stojacu na pozemku parc. CKN č.1008,
- parcelu CKN č. 1008 o výmere 396 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1009 o výmere 229 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2009, obchodná súťaž na jej odpredaj bola neúspešná a napriek zverejneným ponukám, nebol záujem ani o jej prenájom,
za kúpnu cenu 53.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,
pre STAVOÚNIA a.s. zapísanú v Obchodnom registri SR vedeného Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sa, Vložka číslo 54/S, sídlo Fiľakovská cesta 284, 984 01  Lučenec, IČO 31561403
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   20
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1
B.    s c h v a ľ u j e   
B.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovu so súpisným číslom 2449 „BUDOVA MŠ“ zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, stojacu na pozemku parc. CKN č.1008,
- parcelu CKN č. 1008 o výmere 396 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1009 o výmere 229 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2009, obchodná súťaž na jej odpredaj bola neúspešná a napriek zverejneným ponukám, nebol záujem ani o jej prenájom,
za kúpnu cenu 60.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,
pre Petra Kóšu, rod.Kóšu nar. 26.10.1952 bytom Ulica cintorínska 10, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

 

UZNESENIE Č. 11/2013
K bodu programu:     7) Milan Kováčik a manželka Eva Kováčiková, bytom Ulica Študentská 2711/6, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Kvetná nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 5386, o výmere 22 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 2915 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 5742, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 22 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,–€
pre Milana Kováčika, rod. Kováčika, nar. 28.1.1949 a manželku Eva Kováčikovú, rod. Letkovú, nar. 9.5.1956, spoločne bytom Ulica Študentská 2711/6, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

 


UZNESENIE Č. 12/2013
K bodu programu:  8) Mgr. Rastislav Chrien a manželka Mgr. Margaréta Chrienová, bytom Ulica mieru 27, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica mieru, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 2576, o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9293 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 4163, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€
pre Mgr. Rastislava Chriena, rod. Chriena nar. 11.4.1974 a manželku Mgr. Margarétu Chrienovú, rod. Kádašiovú, nar. 7.11.1976, spoločne bytom Ulica mieru 27, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

UZNESENIE Č. 13/2013
K bodu programu:     9) Milan Barboriak a manželka Katarína Barboriaková, bytom Ulica mieru 2389/31, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite garáží za Ulicou maršála Malinovského nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 5475, o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je  podľa LV č. 10877 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 5809, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 21 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€
pre Milana Barboriaka rod. Barboriaka nar. 16.12.1934 a manželku Katarínu Barboriakovú rod. Lalíkovú, nar. 24.9.1934 spoločne bytom Ulica mieru 31, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

UZNESENIE Č. 14/2013
K bodu programu:     10)  Ladislav Svetlík, bytom Novohradská 12, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite garáží za Ulicou maršála Malinovského nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 5603, o výmere 20 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9671 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 5478, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€
pre Ladislava Svetlíka, rod. Svetlíka nar. 1.11.1943, bytom Ulica novohradská 12, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  3


UZNESENIE Č. 15/2013
K bodu programu:  11) Milan Kulich, a manželka Milena Kulichová, Rúbanisko II. 442/71, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Novomeského nehnuteľnosť, pozemok konkrétne parcely :
- parcelu CKN č. 5368/2 o výmere 85 m2, záhrada, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 5368/2 a 5369/3, číslo plánu 36049905-5/2013 z 24.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. s r.o., oddelením z parcely EKN č. 2406/1 o výmere 337 m2, orná pôda, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 5369/3 o výmere 160 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 5368/2 a 5369/3, číslo plánu 36049905-5/2013 z 24.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. s r.o., oddelením z parcely EKN č. 2406/1 o výmere 337 m2, orná pôda, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 8729 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 814, s ktorou odkupovaný pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 245 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.450,–€
pre Milana Kulicha, rod. Kulicha nar. 26.2.1970 a manželku Milenu Kulichovú, rod. Šebianovú, nar. 19.8.1972, spoločne bytom Rúbanisko II. 442/71, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

 

UZNESENIE Č. 16/2013
K bodu programu:     12)  Ing. Richard Hrivnák a manželka Ing. Miriam Hrivnáková, Ulica Ľudovíta Štúra 2090/11, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. F. Lehára nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
časť o výmere cca 23 m², ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely EKN 885/2, o výmere 3407 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná prefabrikovanou garážou vo vlastníctve žiadateľov, ktorú Mesto Lučenec povolilo na pozemku umiestniť a v čase, keď bola garáž umiestňovaná, nebola možnosť pozemok odpredať,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€
pre Ing. Richarda Hrivnáka PhD., rod. Hrivnáka, nar. 2.2.1969, a manželku Ing. Miriam Hrivnákovú, rod. Azorovú, nar. 25.10.1969, spoločne bytom Ulica Ľ. Štúra 11, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
20 takto :
-za   20
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

 

UZNESENIE Č. 17/2013
K bodu programu:    13)  MUDr. Lívia Tomášová, Ulica Adyho 34, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti, ktoré zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ul. mierová, medzi autobusovou stanicou a peším prechodom do Opatovej, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č.2182/5 o výmere 8 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
parcelu CKN č.2182/6 o výmere 10 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
parcelu CKN č.2182/8 o výmere 16 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
parcelu CKN č.2182/13 o výmere 39 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely tak ako sú v prírode umiestnené tvoria spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky logický celok a pre Mesto Lučenec sú nevyužiteľné a nepotrebné,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 73 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 730,–€
pre MUDr. Líviu Tomášovú, rod. Buchtovú nar. 6.9.1966, bytom Ulica Adyho 34, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 18/2013
K bodu programu:  14)
a)  Ing. Ľudovít Kerner, a manželka MUDr. Marta Kernerová,  bytom Radvanská 16, 974 05  Banká Bystrica
b) Dušan Jozefík, a manželka Viera Jozefíková, bytom Budovateľov 2979/4,  984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti, ktoré zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 a A.3, tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec pozemok v lokalite časť pri Haličskej ceste na konci štvrte rodinných domov pri Rúbanisku II., konkrétne :
parcelu CKN č. 4989/325 o výmere 125 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 4989/325,326 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam číslo plánu 44918119-01/2013 z 18.1.2013, vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN č. 4989/1 o výmere 8496 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 125 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.250,–€
pre Ing. Ľudovíta Kernera, rod. Kernera nar. 20.7.1953 a manželku MUDr. Martu Kernerovú, rod. Danišovú, nar. 27.3.1954, bytom Radvanská 16, 974 05  Banká Bystrica
A.3 zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec pozemok v lokalite časť pri Haličskej ceste na konci štvrte rodinných domov pri Rúbanisku II., konkrétne :
parcelu CKN č. 4989/326 o výmere 111 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 4989/325,326 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam číslo plánu 44918119-01/2013 z 18.1.2013, vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN č. 4989/1 o výmere 8496 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 111 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.110,–€
pre Dušana Jozefíka, rod. Jozefíka, nar. 1.9.1950 a manželku Viera Jozefíkovú, rod. Hámorníkovú, nar. 1.6.1956, bytom Budovateľov 2979/4,  984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 19/2013
K bodu programu:     15) MUDr. Karol Mičko a manželka MUDr. Mária Mičková,  Modré zeme 4914/13, Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  zníženie kúpnej ceny odpredávaného pozemku, parcely CKN parcelné číslo 6764/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2 v k.ú. Lučenec  na LV č.5414, z majetku Mesta Lučenec,
ktorého odpredaj bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 12/2012 z 14.2.2012 za kúpnu cenu 52,06 €/1m2, čo za celú odpredávanú výmeru výmeru 124 m2 predstavuje sumu 6.455,44 € ,
na kúpnu cenu 10,--€/1m2, čo za celú odpredávanú výmeru 124 m2
predstavuje sumu 1.240,– €
pre MUDr. Karola Mička, rod. Mička nar. 28.10.1955 a manželku MUDr. Máriu Mičkovú, rod. Špitálovú nar. 20.6.1956 bytom  Modré zeme 4914/13, Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
18 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 20/2013
K bodu programu: 16) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy bývalého CO skladu na Jesenského ul v Lučenci

    
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 
A.1 .  že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti A.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- stavbu, garáže o výmere 16,27 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená na vedenú v k.ú. Lučenec na LV č. 5414,
- stavbu, skladu o výmere 36 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená na vedenú v k.ú. Lučenec na LV č. 5414,
- stavbu, CO skladu o výmere 150,25 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, nachádzajúcu sa pod a okolo citovaných budov, č. CKN 464,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  403 m2, vedenú v k.ú. Lučenec na LV č. 5414
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  minimálne  39 000,–  €,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 21/2013
K bodu programu:    17) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy - budovy bývalej kotolne a energobloku na Petöfiho ul.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.   s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti A.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovy, KOTOLŇA“, súp.č. 3069 , ide o nebytovú stavbu s doterajším využitím z časti ako trafostanica a z časti ako bývalá kotolňa pre vykurovanie reštaurácie ORAVA a centrálnej výrobne jedál GASTRO ( zastavaná plocha 259 m2 ),
- parcely č. CKN 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2,
- parcely č. CKN 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2,
- parcely č. CKN 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2,
- parcely č. CKN 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  541 m2 ,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  minimálne   120 000,–  €,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
18 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 22/2013
K bodu programu:    18) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 3 izbového bytu na Petőfiho ul. v Lučenci
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    berie   na vedomie  
A.1.  informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :
3 izbového bytu na Petőfiho ulici,  vyhlásenej v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č.  199/2012 z 14.12.2012. Do obchodnej verejnej súťaže prišlo 0 podaní,čím bola táto súťaž neúspešná.
B.  s c h v a ľ u j e  
B.1.   že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti B.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
B.2.
zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Petőfiho nehnuteľnosť, byt, konkrétne :
3 izbový byt č.5 na 2p. vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome č.s. 3869 na parc.č. 1854/8,9 1856/124-128, 179 – byty Garden časť sektoru D-2 byty ( Zlatá ulička) v k.ú. Lučenec, evidované na LV č. 9294
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný byt je dlhodobo z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov neobsadený a obchodná verejná súťaž na jeho odpredaj bola neúspešná,
za ponúknutú kúpnu cenu 26.000,–€  za celú odkupovanú nehnuteľnosť,
pre Anetu Bizeovú, rod. Horváthovú, nar. 31.5.1971, bytom Rúbanisko II/59, 984 01  Lučenec.
B.3
súhlas so zmenou účelu predmetnej stavby,3 izbový byt č.5 na 2p. vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome č.s. 3869 na parc.č. 1854/8,9 1856/124-128, 179 – byty Garden časť sektoru D-2 byty ( Zlatá ulička) v k.ú. Lučenec, evidované na LV č. 9294
na  nebytový priestor.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

UZNESENIE Č. 23/2013
K bodu programu:     19) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáží s prístupom z ulice Kvetná,
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci


A.    berie   na vedomie  

A.1.  informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :
garáží s prístupom z ulice Kvetná,  vyhlásenej v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 200/2012 z 14.12.2012. Komisia na vyhodnotenie ponúk došlých do OVS konštatovala, že do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáží prišli 2 podania, ktoré  spĺňali podmienky vyhlásenej OVS.


B.    s c h v a ľ u j e 
B.1.   výsledok obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ č. 175/2012 z 30.10.2012 a odpredaj v zmysle časti B.2, B.3, B.4, B.5,  tohto uznesenia.

B.2. prevod budovy, garáže súp.č. 5118 a pozemku parcely CKN č. 5392, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414  Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ing. Valériu Jakabovú, rod. Čonkovú, nar. 29.4.1946, bytom Gagarinova 13, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 2.700,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.

B.3. prevod budovy, garáže súp.č. 5120 a pozemku parcely CKN č. 5394, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ladislava Hulinu, rod. Hulinu, nar. 24.9.1984, bytom Mlynská 42, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 2.623,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.

B.4. prevod - budovy, garáže súp.č. 5121 a pozemku parcely CKN č. 5395, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
    - budovy, garáže súp.č. 5122 a pozemku parcely CKN č. 5396, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ladislava Hulinu, rod. Hulinu, nar. 24.9.1984, bytom Mlynská 42, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 5.203,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.

B.5. prevod budovy, garáže súp.č. 5123 a pozemku parcely CKN č. 5397, o výmere 30 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ladislava Hulinu, rod. Hulinu, nar. 24.9.1984, bytom Mlynská 42, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 2.623,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 24/2013
K bodu programu:    20) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti A.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú klasifikované ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná verejná súťaž na ich odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  800.000,–  €, za všetky citované odpredávané nehnuteľnosti,
pre  ON & ON s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 50487/B, sídlo Vajnorská 137, 831 04  Bratislava, IČO 43 964 991.
A.3 zrušenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 153/2012 zo dňa 9.10.2012.
A.4 zrušenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 166/2012 zo dňa 30.10.2012.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   15
- proti   0
- zdržal sa  3
- nehlasoval  1

 

UZNESENIE Č. 25/2013
K bodu programu:   21) MVDr. Čermák Jaroslav, Mieru č. 25, Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
A.1. prenájom pozemku v k.ú. Lučenec v okrajovej lokalite smerom na Halič pri útulku pre psov, konkrétne časť z parc. CKN č. 7033/1 orná pôda, vo výmere 10000 m2 (1 ha), za účelom zriadenia mestského cintorína pre spoločenské zvieratá,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je vybudovanie a prevádzka cintorína pre spoločenské zvieratá
za cenu nájmu – 1 €/rok,
na dobu nájmu 50 rokov,
pre MVDr. Čermáka Jaroslava, Mieru č. 25, Lučenec
zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 188/2012 zo dňa 3.12.2012 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

 


UZNESENIE Č. 26/2013
K bodu programu:     22) Vlastimil Hrdlička, M.Rázusa č. 40, Lučenec  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje 
A.1. prenájom nebytového priestoru - dvoch miestností spolu vo výmere 48,50 m2 v pivničných priestoroch v budove Strediska služieb škole na ulici M.Rázusa, súp.č. 144 na parc. CKN č. 2219, za účelom uskladnenia hudobnej aparatúry a skúšobne pre hudobnú skupinu REvoLUCIE,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je bezplatné odohranie koncertov 4x ročne pre potreby Mesta Lučenec a zapožičanie hudobnej aparatúry,
za cenu nájmu – 1,– €/mesiac + náklady na elektrickú energiu,
na dobu nájmu – 5 rokov, 
pre Vlastimila Hrdličku, M.Rázusa č. 40, Lučenec 
zámer prenajať nebytový priestor horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ č. 227/2012 zo dňa 14.12.2012 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0


UZNESENIE Č. 27/2013
K bodu programu:     23)  ASTERIA, s.r.o., Hodžova č. 394/8, 949 01  Nitra
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.   schvaľuje
A.1. prenájom nebytového priestoru – bufetu vo výmere 110,06 m2 na prízemí v budove na Zimnom štadióne v k.ú. Lučenec, s podmienkou zrekonštruovania predmetných priestorov na vlastné náklady,

A.2. rozšírenie predmetu nájmu o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v starej budove Zimného štadióna vo výmere 198,62 m2, za podmienky zrekonštruovania predmetných priestorov na vlastné náklady,
podľa článku 2 bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 16 €/m2/rok, 
na dobu nájmu – 10 rokov,
pre  spoločnosť Asteria, s.r.o., Hodžova č. 394/8, 949 01  Nitra
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1

 

UZNESENIE Č. 28/2013
K bodu programu:    24) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, Dolná Slatinka č. 271, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje
A.1. zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru č. 517 vo výmere 33,21 m2 a 519 vo výmere 16,27 m2 v budove na Námestí republiky v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec,
za cenu nájmu – 14,16 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.10.2013, 
pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, Dolná Slatinka  č. 271, Lučenec,
zámer znížiť nájomné za nebytový priestor horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 202/2012 zo dňa 3.12.2012 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

 

UZNESENIE Č. 29/2013
K bodu programu:    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2012
Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. Berie  na vedomie

A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2012

                                                                                      

UZNESENIE Č. 30/2013
K bodu programu:    Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC“ pre roky 2013-2017
Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. o d p o r ú č a
A.1.   - zabezpečenie realizácie projektu : „Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC“ pre  roky 2013 – 2017
B. s c h v a ľ u j e
B.1.   - spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených  výdavkov na projekt v roku 2013:
- 14 800 €  (74 %) oprávnených výdavkov na projekt  z grantu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku /ZEK/
- 5 200 €  (26 %) oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa. 
          
Celkové náklady na projekt v roku 2013 sú vo výške 20 000 €. V rokoch 2014-2017 bude rozpočet projektu v rovnakej výške ako je rozpočet v roku 2013 a bude závisieť aj od plánu činností na jednotlivé roky.

UZNESENIE Č. 31/2013
K bodu programu:    Zmena a doplnok č. 18 Územného plánu mesta Lučenec - lokalita Námestie republiky v Lučenci – zmena funkčného využitia územia z verejnej zelene na územie zmiešané centrálne
Mestské zastupiteľstvo v  Lučenci
A. berie na vedomie

         Správu k návrhu „Zmena  a doplnok č. 18 Územného plánu mesta Lučenec“
B. súhlasí

         so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese    
         prerokovania návrhu „Zmena a doplnok č. 18 Územného plánu mesta Lučenec“
C. schvaľuje

-  „Zmena a doplnok  č. 18  Územného plánu mesta   Lučenec“

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmena a doplnok č.18 Územného plánu mesta Lučenec“
D. ukladá

         vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie MsÚ uloženie
         územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona


UZNESENIE Č. 32/2013
K bodu programu:    Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu  o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2012 .

 

UZNESENIE Č. 33/2013
K bodu programu:   Informatívna správa  o činnosti  komisií mestského zastupiteľstva   za  rok  2012

Mestské  zastupiteľstvo   v Lučenci

A. berie na vedomie

A.1.  Informatívnu správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2012             

 

overovatelia uznesení:

MUDr.  Juraj Pelč,  Ján Jackuliak

 

 

PhDr. Alexandra Pivková  ,v.r.

primátorka mesta

Zapísala:  Mgr. Mária  Sárová, V Lučenci  dňa  22.02.2013

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(146.4 kB)Výsledky hlasovania

Prezenčná listina zo 16  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  19. 02. 2013

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik,  MUDr.Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,  JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak, Ing.Pavol Kalinský,  Mgr.Radovan Konečný,  Norbert. Krišta,  Ing.Miroslav Klochan, PaedDr Vojtech Lauko, JUDr. Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč, , MUDr. Rudolf Slivka, Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing.Kvetoslava Dedinská,   Mgr. Bc. Radovan Konečný

Ospravedlnení:   Ing.Eva Balážová PhD., Mgr.Branislav Hrdlička, Štefan Prístavka

Neospravedlnený, neprítomný : JUDr. Pavol Krokoš

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ: Ing. Mária Móricová,  PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Ing.Robert Ladoš, Ing. Želmíra Kolimárová,   Ing. Mária Horňáková, RNDr. Pavol Cífer, Bc. Ján Tuček

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Mgr. Tomáš Belko -, konateľ Mestskej tržnice Lučenec

Ing. Eva Vasilová - riaditeľka  a.s. SPOOL  Lučenec

Štefan Melicher - konateľ  spoločnosti Mestské lesy

        

Zápisnica zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 19.02.2013

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvorila a viedla primátorka mesta  PhDr. Alexandra Pivková.
Primátorka –„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní! Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 16.zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov  mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili  poslanci  Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Eva Balážová PhD., Štefan Prístavka. Neopravedlnený a neprítomný bol JUDr. Pavol Krokoš.“
Pani primátorka dala hlasovať za predložený návrh programu rokovania.

Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia uznesení
    4. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.04/2011 o verejnom  
        poriadku na území mesta Lučenec - návrh
       Predkladateľ:  PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ:  Mgr. Alžbeta Lukačovičová , legislatívny asistent
    5.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, ved. oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
    6.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, ved. oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
   7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 2012
       Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
       Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
    8.Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu:
      „Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC“
        Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovatelia:  Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,  
        investícií a stratégie
        Ing. Michaela Hrnčiarová - asistentka primátorky pre medzinárodnú spoluprácu a
        implementáciu projektov
    9. Schválenie zmeny a doplnku  č. 18 ÚP mesta Lučenec lokalita Nám. Republiky –
       zmena funkčného využitia územia  z verejnej zelene na územie zmiešané 
       centrálne – v súvislosti so zrealizovanou regeneráciou Nám. republiky 
       a plánovanou priľahlou realizáciou polyfunkčnej  vybavenosti
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ:   Ing. arch. Vladimír Ragan,  odd. stavebného poriadku, investícií a 
       stratégie
10.  Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“  
       pri MsZ v Lučenci za rok 2012
       Predkladateľ: Ing.Eva Balážová PhD.,  predsedkyňa ZPOZ
       Spracovateľ: Renata Libiaková  Peržeľová,  tajomníčka ZPOZ
11. Informatívna správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva  v Lučenci   za   
rok 2012
      Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
      Spracovateľ:  Mgr. Pavol Baculík, zástupca primátorky mesta
12. Interpelácie poslancov
13. Návrhy  a podnety  poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

Výsledok hlasovania č.1: za: 20   (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla poslancov MUDr. Juraja Pelča,   Jána Jackuliaka
Rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za overovateľov zápisnice navrhla poslancov  MUDr. Rudolfa Slivku,  PaedDr. Vojtecha Lauka
       
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   MUDr. Juraja Pelča,   Jána Jackuliaka  
A.2. Za overovateľov zápisnice   MUDr. Rudolfa Slivku,  PaedDr. Vojtecha Lauka

Výsledok hlasovania č.2: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč, MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 
 
3.  Kontrola plnenia uznesení
Ku kontrole plnenia uznesení nemali poslanci mestského zastupiteľstva pripomienky.
Pani primátorka dala hlasovať za nasledujúce uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  berie  na vedomie
A.1.  Kontrolu plnenia uznesení

Výsledok hlasovania č.3:  za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč, MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

4. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.04/2011 o verejnom  
    poriadku na území mesta Lučenec - návrh
Primátorka– predložený materiál zohľadňuje závery z Protestu prokurátora a vychádza z požiadavky na spracovanie úplného znenia  Všeobecne záväzného nariadenia.  Návrh bol prerokovaný na zasadnutí  legislatívnej rady, ktorá ho odporučila  predložiť do orgánov Mesta. Mestská rada v Lučenci materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 29.01.2013 a uznesením č.  2/2013 ho odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec  č. 04/2011
o verejnom poriadku na území mesta Lučenec

Výsledok hlasovania č.4:  za: 20   (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

5)  Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
Primátorka - za dva roky vedenie mesta konsolidovalo, platili sa staré neuhradené faktúry, uhrádzali mnohé neoprávnené výdavky z investičných akcií predchádzajúceho vedenia (riešili žaloby, právne spory). Následne po rozsiahlych diskusiách bol prijatý rozpočet, ktorý zohľadňuje celkovú nepriaznivú ekonomickú situáciu, znižovanie podielových daní a šetrenie samospráv o 15%. Rozpočet na rok 2013 bol nastavený tak, aby mesto prežilo a zabezpečovalo základné a prioritné činnosti hlavne vo vzťahu k občanom. Upozornila na skutočnosť, že kontrolou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vykonanej v rokoch 2011-2012 bol zistený nesúlad medzi vykonanými zemnými prácami a schváleným rozpočtom projektu pri výstavbe infraštruktúry Priemyselný park II. etapa v rokoch 2006-2008.  Priemyselný park Juh Lučenec sa budoval v rokoch 2006 – 2008 z fondov EÚ, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu mesta.V mesiacoch jún - júl 2011 bola zo strany SARIO vykonaná kontrola na použitie finančných prostriedkov, ktoré Mesto obdržalo ako dotáciu na vybudovanie inžinierskych sietí v Priemyselnom parku Juh v rokoch 2006 - 2008. Výsledkom tejto kontroly bolo 19 nezrovnalostí. Na základe dokladovania, vysvetlení a prijatých opatrení boli vyjadrenia Mesta až na dve zistenia akceptované. V lete 2012 bola vykonaná opätovná kontrola na všetky predchádzajúce kontrolné zistenia. Neakceptovaným zistením zostal poplatok za uloženie zeminy, ktorý kontrolná skupina vyhodnotila ako neoprávnené použitie finančných prostriedkov v spomínanom období rokov 2007 – 2009, a ktoré žiada vrátiť v súčasnom období z rozpočtu r. 2013. Bolo to vyhodnotené ako nezrovnalosť vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP. Vyčíslením tejto položky rozpočtu bolo Mesto Lučenec ako konečný prijímateľ vyzvané k vráteniu neoprávnených výdavkov. Mesto má vrátiť do konca februára 2013 finančné prostriedky vo výške 235 732,62 € za budovanie Priemyselného parku v rokoch 2006 - 2008. V prípade, že Mesto v stanovenej lehote neuhradí tieto finančné prostriedky, hrozia ďalšie sankcie a finančná pokuta. Upozornila, že vrátenie týchto finančných prostriedkov veľmi negatívne zasiahne do výdavkov, chodu a činnosti mesta. Dodala, že po dvoch rokoch konsolidácie, keď sa vedeniu Mesta konečne podarilo ekonomiku mesta dostať do ažuritu (boli uhradené všetky nesplatené faktúry, všetky staré investičné akcie, dofinancované neoprávnené náklady, ktoré boli v tisícoch eur), znovu nastáva nepriaznivý stav vo finančnej situácii Mesta a bude problémom tieto prostriedky v rozpočte nájsť. Žiaľ, bude to hlavne na úkor služieb občanom, to znamená menej prostriedkov na rekonštrukcie ciest, kosenie, svietenie, kultúru a šport. Tieto peniaze mohli byť efektívne použité pre občanov mesta hlavne na rekonštrukciu ciest a chodníkov, historických budov, dofinancovanie investičných projektov, domu seniorov, na skvalitnenie sociálnych služieb, vytváranie lepších podmienok na športovanie pre deti a mládež, pre mladé rodiny detské ihriská, na podporu kultúry, športové kluby a športoviská. Je však snahou vedenia Mesta prostredníctvom ďalších rokovaní nájsť riešenie na zníženie uvedenej čiastky. Ministerstvo hospodárstva SR je ústretové a hľadá spoločné riešenie na zmiernenie dopadu tejto položky na ekonomiku mesta. V tomto znení je predložené uznesenie na schválenie zmeny rozpočtu, ktoré v bode B. ukladá  hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu realizácie projektu  „Priemyselná zóna JUH Lučenec“, a zároveň umožňuje vytvorenie pracovnej skupiny zo strany  poslancov  mestského zastupiteľstva,ktorí sa môžu zúčastniť uvedenej kontroly. Podotkla, že dôvodom predloženia zmeny rozpočtu je aj skutočnosť, že Mesto prijalo uznesenie na ďalšie  možnosti zníženia rozpočtu.  Bola otvorená zmluva so SAD a.s. Lučenec, kde sa konalo niekoľko pracovných  stretnutí  vedenia mesta s poslancami mestského zastupiteľstva  a zástupcami  SAD Lučenec a.s. Na základe podkladov odborného tímu bol vybratý variant V1, podľa ktorého sa v roku 2013 pristúpi k zníženiu výkonov MHD, čím sa má ušetriť ročne 47 000 €. Poukázala na zníženie ceny lístka o 0,10 € pri bezhotovostnej platbe, t.j. pri zakúpení si čipovej karty z dôvodu pomoci  v nepriaznivej ekonomickej a sociálnej situácii občanov v meste. Dodala, že Mesto optimalizuje a zefektívňuje spoje, ktoré nie sú využité a zavádza taktovú dopravu, čím má záujem motivovať ľudí, aby využívali služby MHD, pretože situácia v meste vo vzťahu či k dynamickej alebo statickej doprave je nepriaznivá.  100 %-né využitie autobusov MHD by malo za následok zníženie individuálnej dopravy (áut) na komunikáciách, zníženie hustoty premávky, zlepšenie priepustnosti križovatiek, zvýšenie počtu parkovacích miest a pod. Tretím dôvodom zmeny rozpočtu je zmena vo financovaní škôl. V zmysle zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli pre základné školy schválené normatívy vo výške 3 082 606 € a 277 425 € si Mesto ponechalo ako nerozpísanú rezervu, ktorá bude rozpísaná do konca roka 2013. V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. ak sa zvyšujú tarifné platy pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov o 5 %, a rozhodnutia vlády SR, na ktoré  poskytlo MF SR Mestu Lučenec dotáciu na originálne kompetencie vo výške 23 217 € na krytie uvedených výdavkov. Ďalej Mesto Lučenec má v spolupráci s obcou Halič záujem vybudovať cyklistický chodník Lučenec – Halič z dotácie z eurofondov. Na predloženie žiadosti je potrebné vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti v celkovej hodnote 7 158 €, pričom Mesto Lučenec by malo hradiť 4 656 € a obec Halič 2 502 €. V schválenom rozpočte na rok 2013 sú zahrnuté zdroje len vo výške 3 000 €,  preto je potrebné 1 656 € presunúť z investičnej akcie Tech.vybavenie na ul. Cintorínska, ktorá nebude realizovaná v celej rozpočtovej výške. Taktiež v súlade so zákonom č. 583/2004 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa môžu finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu zaslané po 31.10. bežného roka použiť do 31.3. nasledujúceho roka s výnimkou osobných výdavkov. Mestu Lučenec zostali z roku 2012 nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 79 583 €, ktoré sa prostredníctvom príjmových finančných operácií použijú, resp. vrátia v roku 2013.
Otvorila rozpravu.
MUDr. Slivka – v rámci zmien rozpočtu pripomienkoval  zníženie  dotácie zdravotníckym zariadeniam o  2 500 €. Nakoľko  aj v roku 2012 bola krátená dotácia na zdravotnícke zariadenia, ďalšie zníženie pokladá za neopodstatnené.  Predložil poslanecký návrh, aby navrhovaná čiastka bola presunutá a riešená z Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie vo výške 1 500 € a z  Podprogramu 11.2 Verejná zeleň vo výške  1 000 €      
Pani  primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh MUDr. Rudolfa Slivku.
Výsledok hlasovania č.5:  za: 8   (Mgr.Pavol Baculík, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka)
proti: 4 (Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  Mgr. Roman Grebáč, PaedDr. Vojtech Lauko) zdržali sa: 2 (RSDr. Jozef Cerovský,  Norbert Krišta)   nehlasovali:  6 (Ing.Pavol Balážik, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Ing. Miroslav Klochan, JUDr.Vladimír Marko, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
Poslanecký návrh nebol schválený.
Ing.Balážik – predložil poslanecký návrh, aby dotácia zdravotníckym zariadeniam nebola krátená, ale presunutá a riešená z   Podprogramu 12.1.   Právne služby
Pani primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh  Ing. Pavla Balážika

Výsledok hlasovania č.6:  za: 15   (Ing.Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 1 (Mgr. Roman Grebáč) zdržali sa: 2 (Mgr.Pavol Baculík, RSDr. Jozef Cerovský)  nehlasovali:  2 (Ing. Kvetoslava Dedinská, Norbert Krišta)
Poslanecký návrh bol schválený.

Ing.Matuška – predtým, než sa bude hlasovať za predložený návrh uznesenia, opýtal sa poslancov mestského zastupiteľstva v súvislosti  s bodom B.1.  citovaného uznesenia o vykonaní kontroly realizácie projektu „Priemyselná zóna JUH Lučenec II.etapa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach Mesta Lučenec, že čoho sa má konkrétne kontrola týkať ? Vzhľadom k tomu, že počas trvania Projektu Priemyslená zóna JUH Lučenec bolo u prijímateľa vykonaných  zo strany SARIO  6 kontrol na mieste, v rámci ktorých neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Vládny audit taktiež konštatuje, že projekt bol uskutočnený v súlade so stanovenými cieľmi. Kontrolná skupina mala k dispozícii kompletnú dokumentáciu, kde boli zistené dve nezrovnalosti: plnenie indikátorov a poplatok za uskladnenie zeminy. Kontrolné zistenie, ktoré bolo uznané za neoprávnené čerpanie poskytnutej dotácie, sa vzťahovalo na poplatok za uskladnenie zeminy. Bolo to vyhodnotené ako nezrovnalosť vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ je podozrenie a hľadá sa osoba, ktorá je zodpovedná za tento stav, je potrebné pripraviť a predložiť podnet na Okresnú prokuratúru v Lučenci na neznámeho páchateľa, ktorý spôsobil  škodu. Vzhľadom k tomu, že Mesto zaujalo stanovisko a námietky zo strany  SIEA boli akceptované, nevidí zmysel ďalšej kontroly.  
Primátorka – účelom kontroly  je  vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k zisteným skutočnostiam
Ing. Matuška – nevie, aké stanovisko má predložiť  k efektívnosti a účelovosti hospodárenia, keď všetko prebehlo v zmysle schváleného výkazu výmer a v zmysle schválených a podpísaných zmlúv ?
Primátorka – opýtala sa, ako je potom možné, že vznikla  nezrovnalosť ?
Ing. Matuška – uvedenú nezrovnalosť nespôsobil žiadny zamestnanec Mesta. Je to vzťah medzi dodávateľom stavby  a medzi tým subjektom u koho bola zemina uskladnená.
Prednosta – všetky kontroly, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú na mestskom úrade sú vykonávané zodpovedne.  V rámci vykonaných kontrol požaduje od vedúcich zamestanancov prijímanie opatrení a ich dôsledné plnenie. Čiastka, ktorú má Mesto zaplatiť z titulu vzniknutej nezrovnalosti je vysoká a pokiaľ má zabezpečiť  chod úradu,  je nutné zistiť, kde mechanizmus na úrade zlyhal a následne prijať opatrenie, aby sa uvedená situácia  nezopakovala. Dodal, že nakoľko Mesto je povinné vrátiť neoprávnené výdavky vo výške 235 732,62 €, sú ohrozené základné funkcie a  činnosti mesta v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
MUDr. Pelč – predložená správa  konštatuje aj návrh na zníženie počtu vývozov KO, teda jeden týždeň v mesiaci KO sa nebude vyvážať. Opýtal sa, či sa to týka domácností, konkrétneho sídliska, resp. firiem ?  Podotkol, že občania nie sú spokojní, že v období pred Vianocami, resp. iným sviatkom sa nebude vyvážať KO. Navrhuje, aby sa pred veľkými sviatkami smeti vyvážali.  Ďalej sa opýtal, či triedený odpad je skutočne triedený a či je následne spracovávaný ? 
Prednosta – riešenie problému odpadového hospodárstva je dlhší proces. Vedenie mesta venuje tejto oblasti maximálnu pozornosť. Celý proces triedenia odpadu je vysoko nákladový a neumožňuje Mestu v súčasnosti vykonávať túto činnosť. Mesto pripravuje súťaž na nového dodávateľa zberu TKO.
Primátorka -   počas vianočných a veľkonočných  sviatkov sa odvoz KO  bude  riešiť po lokalitách tak, aby bol vývoz zabezpečený. Separáciu odpadu  zabezpečuje v súčasnosti spoločnosť, ktorá prevádzkuje vývoz  KO.
MUDr. Pelč – opýtal sa, či plánované zníženie vývozu sa týka domácností alebo firiem ?
Primátorka – jedná sa o vývoz KO z rodinných domov.
MUDr. Balco – vzhľadom k vykonaným kontrolám zo strany kontrolných orgánov, nevídí dôvod vykonať ďalšiu kontrolu hlavným kontrolórom, ktorý by mal vykonať kontrolu v spolupráci s kontrolnou skupinou z radov poslancov mestského zastupiteľstva
Primátorka – odpovedala, že vytvorenie kontrolnej skupiny bol návrh zo strany poslancov
Prednosta -  zo strany Správy finančnej kontroly bola prevedená kontrola zameraná na faktúry, spôsob účtovania a podobne, ale nie na vecnú  stránku. Poznamenal, že v zápisniciach z vykonaných kontrol zo strany SARIO sa neuvádza, že kontrolovaný subjekt bol kontrolovaný po vecnej stránke. Poskytovateľ finančných prostriedkov si sám určuje, kedy a čo bude kontrolovať.  Dodal, že výsledky NKÚ potvrdili  hospodárenie mesta ako nadpriemerne  dobré.  Nakoľko sa  jedná o vysokú čiastku, ako prednosta MsÚ je povinný zabezpečiť  nápravu, ak zlyhal kontrolný mechanizmus na mestskom úrade.
Mgr. Grebáč – podporil  slová pána prednostu. Poukázal na to, že v rámci rokovaní sa postupne otvárajú a odhaľujú zmluvy, ktoré negatívne ovplyvňujú rozpočet mesta. Je potrebné systém ekonomiky mesta nastaviť tak, aby bol optimálny, aby sa vyselektovali chyby a v budúcnosti nedošlo k uzavretiu takýchto zmlúv. Ďalej poukázal na zmluvu so SAD Lučenec a.s., kde Mesto poskytuje nadštandardnú dotáciu, akú neposkytuje v rámci Slovenska žiadne iné mesto.
Primátorka – pred hlasovaním o predloženom uznesení sa opýtala, či má niekto záujem pracovať v kontrolnej  skupine ? Nakoľko nikto z poslancov neprejavil záujem pracovať v kontrolnej skupine, bod C.1. bol z uznesenia vypustený. Na záver rozpravy dala hlasovať za predložené uznesenie v nasledovnom znení :

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o priebehu a výsledku kontroly Priemyselný park JUH  (II. etapa)
        Lučenec
B.     ž i a d a
B.1. hlavného kontrolóra vykonať kontrolu realizácie projektu „ Priemyselná zóna JUH
        Lučenec (II. etapa), kód projektu : 111102000 v súvislosti s dodanými tovarmi, službami a prácami, v rozsahu ustanovenom v § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach Mesta Lučenec ( INM- 04/04 schv. uzn. MsZ č. 143/2004 zo dňa 26.08.2004)

C. schvaľuje
C.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
C.1.1.  presun vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

- z Podprogramu 1.1 Výkon funkcie primátora oddiel 01116 položka 630                    - 615 €
- z Podprogramu 1.8 Regionálny rozvoj oddiel 0620 položka 630                           - 10 000 €
- z Podprogramu 2.2 Mestské informačné centrum oddiel 08204 položka630              - 616 €
- z Podprogramu 2.3 Trhy a jarmoky oddiel 0860 položka 630                                      - 264 €
- z Podprogramu 3.1 Mestská polícia oddiel 0310 položka 630                                  - 1 479 €
- z Podprogramu 3.2 Požiarna ochrana oddiel 0320 položka 630                                  - 225 €
- z Podprogramu 4.4 Dotácia pre SAD oddiel 0451 položka 640                              - 20 000 €
- z Podprogramu 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu oddiel 0510 položka 630    - 46 000 €
- z Podprogramu 6.7 ZPOZ oddiel 0840/18 položka 630                                               - 300 €
- z Podprogramu 6.9 Mestské noviny oddiel 0830/15 položka 630                             - 1 197 €
- z Podprogramu 6.10 Cintorínske služby oddiel 0840/17 položka 630                      - 2 709 €
- z Podprogramu 7.1 Kultúrne podujatia oddiel 08203 položka 630                           - 2 550 €
- z Podprogramu 7.2 Kino Apollo a letné kino oddiel 08203 položka 630                  - 3 165 €
- z Podprogramu 8.2 Dotácie na šport oddiel 0810 položka 640                              - 35 000 €
- z Podprogramu 9.2 Materské školy oddiel 09111/2 položka 630                             - 5 657 €
- z Podprogramu 9.5 Centrum voľného času oddiel 09502 položka 630                    - 3 000 €
- z Podprogramu 10.2 Opatrovateľská služba oddiel 10202 položka 630                      - 351 €
- z Podprogramu 10.3 Sociálnoprávna ochrana oddiel 10701 položka 640                   - 345 €
- z Podprogramu 10.5 Dávky sociálnej pomoci oddiel 10701 položka 630                    - 420 €
- z Podprogramu 10.7 Príspevky neštátnym subjektom oddiel 10704 položka 640         - 64 €
- z Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie oddiel 0640 položka 630                         - 10 200 €
- z Podprogramu 11.2 Verejná zeleň oddiel 0540 položka 630                                   - 6 000 €
- z Podprogramu 11.3 Útulok pre psov oddiel 04213 položka 630                                 - 123 €
- z Podprogramu 11.5 Aktivačné práce oddiel 0412 položka 630                                  - 690 €
- z Podprogramu 12.1 Právne služby oddiel 01116/1 položka 630                             - 3 700 €
- z Podprogramu 12.3 Správa a údržba budov oddiel 0660 položka 630                  - 10 000 €
- z Podprogramu 12.4 Starostlivosť o majetok mesta oddiel 0660 položka 630          - 1 200 €
- z Podprogramu 12.8 Mestský informačný systém oddiel 01111/31 položka 630      - 1 200 €
- z Podprogramu 13.2.0 Posudky a projekty oddiel 0443 položka 630                          - 300 €
- z Podprogramu 13.1.3 Prevádzka priemys. parku oddiel 0660 položka 630          - 20 000 €
- z Podprogramu 14.1 Správa MsÚ oddiel 01116/1 položka 630                               -  2 156 €
- z Podprogramu 14.5 Splátky úverov oddiel 0170 položka 820                               - 36 707 €
- z Podprogramu 14.6 Finančná oblasť oddiel 0112 položka 630                               - 9 500 €

spolu vo výške 235 733 € na Podprogram 13.1.2  Technická infraštruktúra priemyselného parku na oddiel 0443 na položku 630 Tovary a služby

C.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
          z oddielu 09.1.2.1 z položky 610 Mzdy vo výške 106 593 €, z položky 620 Poistné vo
          výške 37 520 € a z položky 630 Tovary a služby vo výške 28 537 € na Podprogram 9.3
          Základné školy do rozpočtu základných škôl spolu vo výške 172 650 €
C.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3.0 Hmotná núdza z oddielu
          10.7.0.1 z položky 640 Bežné transfery vo výške 97 990 € na Podprogram 9.3
          Základné školy do rozpočtu základných škôl
C.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.5.2 Školské kluby detí vo výške
          3 110 € na Podprogram 9.2.2 Materské školy pri ZŠ
C.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.1 TV Cintorínska z oddielu
           04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 656 € na
           Podprogram 4.2 Rekonštrukcie MK na oddiel 04.5.1 na položku 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív 

C.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu
        v celkovej sume 453 534 € nasledovne:
C.2.1. zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v  Podprograme 14.5 Splácanie úverov na
          oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 36 707 €
C.2.2.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov
           z predchádzajúcich rokov o 79 583 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
           časti v Podprograme 9.3 Základné školy v rozpočte základných škôl o 62 806 €, 
           v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy na
           položke 630 Tovary a služby o 13 033 € a v Podprograme 10.4 Nocľaháreň na oddieli
           10.7.0.1 na položke 630 Tovary a služby o 3 744 €
C.2.3.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 296 857 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Základné školy
           v rozpočte základných škôl o 284 810 €, v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS
           na oddieli 09.1.1.1/2 na položke 610 Mzdy o 6 000 €, na položke 620 Odvody o 2 100
           €,  v Podprograme 9.5.1 Centrum voľného času na oddieli 09.5.0.2 na položke 610
           Mzdy o 1 125 €, na položke 620 Odvody o 400 € a v Podprograme 9.4.2 ŠJ pri MŠ na
           oddieli 09.6.0.1 na položke 610 Mzdy o 1 792 €, na položke 620 Odvody o 630 €
C.2.4.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 223 Poplatky za predaj tovarov
           a služieb vo výške 16 049 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
           v Podprograme 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí na oddieli 08.2.0.3 na položke
           630 Tovary a služby o 16 049 €
C.2.5.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl o 7 436 € a zároveň zvýšenie
           rozpočtu vo výdavkovej časti v rozpočte základných škôl o 7 436 €
C.2.6.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 14 400 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 10.4 Nocľaháreň
           na oddieli 10.7.0.1 na položke 600 Bežné výdavky o 14 400 €
C.2.7. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 2 502 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie
           MK na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 2 502 €

Výsledok hlasovania č.7:  za: 12   ( Mgr.Pavol Baculík,  MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Zaher Mahmoud,  MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0   
nehlasovali:   8 ( Ing.Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, Ing. arch.Anna Václavíková)

Primátorka -  vzhľadom k tomu, že nefungovalo hlasovacie zariadenie, hlasovanie za
citované uznesenie bude zopakované
JUDr. Ilčík – navrhol hlasovať za jednotlivé body uznesenia samostatne. Zároveň  navrhuje v bode
B.1. uznesenia určiť konkrétny termín ukončenia kontroly a zmeniť výraz „žiada“ na výraz „ukladá“
Ing. Matuška – na základe  schváleného uznesenia bude vykonávať uvedenú kontrolu v mesiaci
marec 2013. Zároveň informoval poslancov so zmenou v pláne kontrol, kde kontroly plánované v 
mesiaci marec 2013 budú vykonané v nasledujúcich mesiacoch
Ing.Uličná – nakoľko nefungovalo hlasovacie zariadenie svoju pripomienku predkladá až teraz. 
Pripomienky a návrhy v súvislosti so zodpovednosťou za stav, ktorý sa v súčasnosti rieši  navrhuje
doplniť  dodatkom, aby externí právnici mesta každú zmluvu, ktorá bude v budúcnosti predkladaná
na mestské zastupiteľstvo bola zo strany právnikov  nielen skontrolovaná po formálnej a vecnej
stránke, ale písomnou formou doplnená o stanovisko s upozornením na možné riziká zmluvy.
Prednosta -   vedenie Mesta zaviedlo nový systém v podpisovaní zmlúv. Každá zmluva obsahuje v identifikačných údajoch okrem štatutára aj osobu zodpovednú vo veciach zmluvných a osobu, ktorá dohliada na dodržanie zmluvy počas jej trvania. Všetky zmluvy sú parafované príslušným vedúcim a zodpovedným zamestnancom úradu. Pri náročnejších zmluvách Mesto žiada o písomné stanovisko externých právnikov k danej zmluve.
Ing. Klochan – opýtal sa hlavného kontrolóra, že v zmysle navrhovaného uznesenia, ako bude kontrolu vykonávať ?  Z obsahu predloženého protokolu vyplýva, že kontrola bola vykonaná vyčerpávajúco, teda či bude to isté kontrolovať alebo bude kontrolovať niečo iné?
Ing. Matuška – v úvode rozpravy sa opýtal poslancov, ako má vykonať túto kontrolu. Dodal, že navrhovanú kontrolu môže vykonať dôsledne až od  roku 2003, alebo vykonať kontrolu z posledných predložených podkladov následnej finančnej kontroly.
Ing. Klochan – z predloženej kontroly SIEA  vyplývajú kontrolné zistenia o  nezrovnalostiach. Na základe  stanovísk  kontrolovaného subjektu  sa Mesto snažilo námietkami vysvetliť kontrolné zistenia, kde taktiež bola určená zodpovednosť. Na základe predložených skutočností navrhuje uznesenie zmeniť tak, aby hlavný kontrolór predložil stanovisko k výsledkom kontroly a či je možné danú situáciu  riešiť  bežnými opatreniami,  alebo  je nutné prijať opatrenia  iného charakteru. Stanovisko navrhuje predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.   V prípade vážnych zistení, ak je dôvod na podozrenie zo spáchania trestného činu,  postúpiť prípad na Okresnú prokuratúru.
MUDr. Mahmoud – vzhľadom k tomu, že prebehlo niekoľko kontrol zo strany kontrolných orgánov nevidí dôvod na vykonanie ďalšej kontroly hlavným kontrolórom. Predložil poslanecký návrh na stiahnutie bodu B.1. z rokovania mestského zastupiteľstva.

 


Pani primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh MUDr. Zahera Mahmouda

Výsledok hlasovania č.8:  za: 7 (JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Rudolf Slivka)
proti: 4 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč) 
zdržali sa: 8 (Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský,  Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr.Vojtech Lauko, MUDr.Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
nehlasovali:  2 (MUDr. Karol Mičko,  Ing. Kvetoslava Dedinská) 
Poslanecký návrh nebol schválený.

Pani primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh Ing. Miroslava Klochana v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B.     ukladá
B.1. hlavnému kontrolórovi vypracovať stanovisko  k výsledkom kontroly  realizácie projektu „Priemyselná zóna JUH Lučenec (II. etapa)“, kód projektu : 111102000 v súvislosti s dodanými tovarmi, službami a prácami, v rozsahu ustanovenom v § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach Mesta Lučenec ( INM- 04/04 schv. uzn. MsZ č. 143/2004 zo dňa 26.08.2004) s návrhom možnosti riešenia. Správu predložiť v termíne do 23.04.2013.

Výsledok hlasovania č.9:  za: 13 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč,  Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 6 (JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr.Rudolf Slivka) nehlasovala: 1 (Ing. Kvetoslava Dedinská) 
Poslanecký návrh bol schválený.

Pani primátorka dala hlasovať za bod A.1. predloženého uznesenia v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o priebehu a výsledku kontroly Priemyselný park JUH  (II. etapa)
        Lučenec

Výsledok hlasovania č.10:  za: 21   (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

Následne pani primátorka dala hlasovať za body C. ,C.1., až  C.1.5.  a body C.2., C.2.1. až C.2.7.  v nasledovnom znení :
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
C. schvaľuje
C.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

C.1.1  presun vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:
- z Podprogramu 1.1 Výkon funkcie primátora oddiel 01116 položka 630                    - 615 €
- z Podprogramu 1.8 Regionálny rozvoj oddiel 0620 položka 630                           - 10 000 €
- z Podprogramu 2.2 Mestské informačné centrum oddiel 08204 položka630              - 616 €
- z Podprogramu 2.3 Trhy a jarmoky oddiel 0860 položka 630                                      - 264 €
- z Podprogramu 3.1 Mestská polícia oddiel 0310 položka 630                                  - 1 479 €
- z Podprogramu 3.2 Požiarna ochrana oddiel 0320 položka 630                                  - 225 €
- z Podprogramu 4.4 Dotácia pre SAD oddiel 0451 položka 640                              - 20 000 €
- z Podprogramu 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu oddiel 0510 položka 630    - 46 000 €
- z Podprogramu 6.7 ZPOZ oddiel 0840/18 položka 630                                               - 300 €
- z Podprogramu 6.9 Mestské noviny oddiel 0830/15 položka 630                             - 1 197 €
- z Podprogramu 6.10 Cintorínske služby oddiel 0840/17 položka 630                      - 2 709 €
- z Podprogramu 7.1 Kultúrne podujatia oddiel 08203 položka 630                           - 2 550 €
- z Podprogramu 7.2 Kino Apollo a letné kino oddiel 08203 položka 630                  - 3 165 €
- z Podprogramu 8.2 Dotácie na šport oddiel 0810 položka 640                              - 35 000 €
- z Podprogramu 9.2 Materské školy oddiel 09111/2 položka 630                             - 5 657 €
- z Podprogramu 9.5 Centrum voľného času oddiel 09502 položka 630                    - 3 000 €
- z Podprogramu 10.2 Opatrovateľská služba oddiel 10202 položka 630                      - 351 €
- z Podprogramu 10.3 Sociálnoprávna ochrana oddiel 10701 položka 640                   - 345 €
- z Podprogramu 10.5 Dávky sociálnej pomoci oddiel 10701 položka 630                    - 420 €
- z Podprogramu 10.7 Príspevky neštátnym subjektom oddiel 10704 položka 640         - 64 €
- z Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie oddiel 0640 položka 630                         - 10 200 €
- z Podprogramu 11.2 Verejná zeleň oddiel 0540 položka 630                                   - 6 000 €
- z Podprogramu 11.3 Útulok pre psov oddiel 04213 položka 630                                 - 123 €
- z Podprogramu 11.5 Aktivačné práce oddiel 0412 položka 630                                  - 690 €
- z Podprogramu 12.1 Právne služby oddiel 01116/1 položka 630                             - 3 700 €
- z Podprogramu 12.3 Správa a údržba budov oddiel 0660 položka 630                  - 10 000 €
- z Podprogramu 12.4 Starostlivosť o majetok mesta oddiel 0660 položka 630          - 1 200 €
- z Podprogramu 12.8 Mestský informačný systém oddiel 01111/31 položka 630      - 1 200 €
- z Podprogramu 13.2.0 Posudky a projekty oddiel 0443 položka 630                          - 300 €
- z Podprogramu 13.1.3 Prevádzka priemys. parku oddiel 0660 položka 630          - 20 000 €
- z Podprogramu 14.1 Správa MsÚ oddiel 01116/1 položka 630                               -  2 156 €
- z Podprogramu 14.5 Splátky úverov oddiel 0170 položka 820                               - 36 707 €
- z Podprogramu 14.6 Finančná oblasť oddiel 0112 položka 630                               - 9 500 €

spolu vo výške 235 733 € na Podprogram 13.1.2  Technická infraštruktúra priemyselného parku na oddiel 0443 na položku 630 Tovary a služby

C.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
          z oddielu 09.1.2.1 z položky 610 Mzdy vo výške 106 593 €, z položky 620 Poistné vo
          výške 37 520 € a z položky 630 Tovary a služby vo výške 28 537 € na Podprogram 9.3
          Základné školy do rozpočtu základných škôl spolu vo výške 172 650 €
C.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3.0 Hmotná núdza z oddielu
          10.7.0.1 z položky 640 Bežné transfery vo výške 97 990 € na Podprogram 9.3
          Základné školy do rozpočtu základných škôl
C.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.5.2 Školské kluby detí vo výške
          3 110 € na Podprogram 9.2.2 Materské školy pri ZŠ
C.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.1 TV Cintorínska z oddielu
           04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 656 € na
           Podprogram 4.2 Rekonštrukcie MK na oddiel 04.5.1 na položku 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív 

C.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu
        v celkovej sume 453 534 € nasledovne:
C.2.1. zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v  Podprograme 14.5 Splácanie úverov na
          oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 36 707 €
C.2.2.  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov
           z predchádzajúcich rokov o 79 583 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
           časti v Podprograme 9.3 Základné školy v rozpočte základných škôl o 62 806 €, 
           v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy na
           položke 630 Tovary a služby o 13 033 € a v Podprograme 10.4 Nocľaháreň na oddieli
           10.7.0.1 na položke 630 Tovary a služby o 3 744 €
C.2.3  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 296 857 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Základné školy
           v rozpočte základných škôl o 284 810 €, v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS
           na oddieli 09.1.1.1/2 na položke 610 Mzdy o 6 000 €, na položke 620 Odvody o 2 100
           €,  v Podprograme 9.5.1 Centrum voľného času na oddieli 09.5.0.2 na položke 610
           Mzdy o 1 125 €, na položke 620 Odvody o 400 € a v Podprograme 9.4.2 ŠJ pri MŠ na
           oddieli 09.6.0.1 na položke 610 Mzdy o 1 792 €, na položke 620 Odvody o 630 €
C.2.4  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 223 Poplatky za predaj tovarov
           a služieb vo výške 16 049 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
           v Podprograme 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí na oddieli 08.2.0.3 na položke
           630 Tovary a služby o 16 049 €
C.2.5  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl o 7 436 € a zároveň zvýšenie
           rozpočtu vo výdavkovej časti v rozpočte základných škôl o 7 436 €
C.2.6  zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 14 400 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 10.4 Nocľaháreň
           na oddieli 10.7.0.1 na položke 600 Bežné výdavky o 14 400 €
C.2.7. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 2 502 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie
           MK na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 2 502 €

Výsledok hlasovania č.11:  za: 20   (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa: 1  (Ján Jackuliak)    nehlasoval:  0 

6. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1)  Miroslava Siláčiová, Rúbanisko I. 2163/10 a Ing. Slavomíra Filková, M.R.Štefánika 2476/16, Lučenec
Primátorka - žiadateľky navrhujú Mestu Lučenec zámenu pozemkov  v lokalite Ul.
Podjavorinskej, konkrétne parcely EKN 2298/1 a 2298/2, ktoré sú ich spoločným
vlastníctvom, za parcelu CKN 5804/1, ktorá je vlastníctvom Mesta Lučenec, ale v prírode
tvorí záhradu rodinného domu, ktorý zdedili po rodičoch. Komisia financií, ekonomiky a
majetku Mesta neodporúča zámenu pozemkov, keďže ponúkaný pozemok je pre Mesto
nevyužiteľný z dôvodu, že k nemu nie je prístup. Navrhuje odpredať parcelu vo vlastníctve
mesta za 10,–€/1m² ako prípad hodný osobitného zreteľa. Mestská rada neodporúča schváliť
zámer zameniť požadované pozemky, ale odporúča odpredaj.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zámenu, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Podjavorinskej nehnuteľnosť, pozemok konkrétne,  parcelu CKN č. 5804/1 o výmere 770 m², záhrady, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parcely EKN č. 2298/1, o výmere 44 m², orná pôda  a EKN č. 2298/2 o výmere 722 m², orná pôda zapísané na  LV č.2323, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v podielovom spoluvlastníctve žiadateliek, Miroslavy Siláčiovej a Ing. Slavomíry Filkovej
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela, ktorá je majetkom Mesta Lučenec tvorí v prírode záhradu rodinného domu, ktorý žiadateľky zdedili po rodičoch a Miroslava Siláčiová je zamestnankyňou Mesta Lučenec,
bez finančného vyrovnania,
pre Miroslavu Siláčiovú rod. Filkovú, nar. 22.5.1960, bytom Rúbanisko I. 2163/10, 984 01  Lučenec v podiele ½  a pre Ing. Slavomíru Filkovú, rod. Filkovú, nar. 23.7.1964, bytom Štvrť M.R.Štefánika 2476/16, 984 01  Lučenec v podiele ½.
Z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.12:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

2) Patrik Ružinský, Rúbanisko III 2804/7, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požiadal o zámenu pozemkov o výmere cca 200 m2, ktoré sú situované v nezastavanej časti za tenisovým areálom medzi Fiľakovskou cestou a Malou Vsou. Pozemok potrebuje zameniť z dôvodu plánovanej rekonštrukcie oplotenia vlastnej nehnuteľnosti. Týmto riešením by sa pre Mesto Lučenec vytvorila možnosť lepšieho prístupu k vlastným t.č. nevyužiteľným pozemkom. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta neodporúča zámenu pozemkov, ale predmetný pozemok navrhuje odpredať. Mestská rada neodporučila navrhovanú zámenu pozemkov, ale navrhla osloviť žiadateľa, aby si požadované pozemky odkúpil. Dňa 17.2.2012 bolo doručené vyjadrenie p. Ružinského, že na odkúpenie nemá finančné prostriedky, a preto požaduje vyjadrenie k ním navrhovanej zámene.
MUDr.Pelč -  vzhľadom k tomu, že sa jedná o menší pozemok, požiadal  poslancov  o možnosť schválenia predloženého uznesenia
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zámenu prevod nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Fiľakovská cesta, pozemku konkrétne, 
- parcely CKN parcelné číslo 6172/4 o výmere  242 m2, záhrada, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 6172/4, 6173/6 a určenie vlast. práva k pozemku parc.č. 6172/4, číslo plánu 36049905-77/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parciel EKN parcelné číslo 3331/25 o výmere 777 m², vodné plochy a EKN parcelné číslo 3341 o výmere 2433 m², vodné plochy zapísaných na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parciel
- parcely CKN parcelné číslo 6173/6 o výmere  60 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 6172/4, 6173/6 a určenie vlast. práva k pozemku parc.č. 6172/4, číslo plánu 36049905-77/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6173/2 o výmere 157 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 9427, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN parcelné číslo 6172/2 o výmere  182 m2, záhrady, zapísaná na LV č. 9427, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré sú výlučným vlastníctvom Patrika Ružinského
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že zámena umožní žiadateľovi rozšíriť dvornú časť pri rodinnom dome a Mesto získa väčší ucelený pozemok namiesto dvoch, ktoré sú vzhľadom na ich tvar a umiestnenie v prírode nateraz pre Mesto nepotrebné a nevyužiteľné,
pre Patrika Ružinského rod. Ružinského nar. 17.10.1980, bytom  Rúbanisko III/7, 984 03  Lučenec, 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.13:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

3)  Lucia Ružinská, Ulica Martina Rázusa 2402/40, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľka požiadala o zámenu pozemkov o výmere cca 400 m2, ktoré sú situované v nezastavanej časti za tenisovým areálom medzi Fiľakovskou cestou a Malou Vsou. Pozemok je pre ňu potrebný z dôvodu ďalšieho rozšírenia športového areálu tenisových kurtov. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča odpredaj pozemku za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Mestská rada neodporučila navrhovanú zámenu pozemkov, ale navrhla osloviť žiadateľku, aby si pozemky, ktoré od Mesta Lučenec požaduje zameniť, odkúpila. Dňa 9.2.2012 bolo doručené vyjadrenie p. Ružinskej, že na odkúpenie nemá finančné prostriedky, a preto požaduje vyjadrenie k ňou navrhovanej zámene.
MUDr. Pelč -  vzhľadom k tomu, že sa jedná o preluku, ktorú nie je možné iným spôsobom riešiť, požiadal o možnosť schválenia zámeny pozemkov.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zámenu prevod nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Fiľakovská cesta, pozemku konkrétne, 
- parcely CKN parcelné číslo 6178/5 o výmere  388 m2, trvalé trávne porasty, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie a určenie vlast. práva k pozemkom parc.č. 6178/4-5 a 6179/8, číslo plánu 36049905-76/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely EKN parcelné číslo 3341 o výmere 2433 m², vodné plochy, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parcely
- parcely CKN parcelné číslo 6178/4 o výmere  340 m2, trvalé trávne porasty, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie a určenie vlast. práva k pozemkom parc.č. 6178/4-5 a 6179/8, číslo plánu 36049905-76/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely EKN parcelné číslo 2074/2 o výmere 662 m², trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 1563, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN parcelné číslo 6179/8 o výmere  48 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie a určenie vlast. práva k pozemkom parc.č. 6178/4-5 a 6179/8, číslo plánu 36049905-76/2012, z 11.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. sr.o. oddelením z parcely EKN parcelné číslo 2074/2 o výmere 662 m², trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 1563, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré sú výlučným vlastníctvom Lucie Ružinskej,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že zámena umožní žiadateľovi rozšíriť športový areál a Mesto získa väčší ucelený pozemok namiesto dvoch, ktoré sú vzhľadom na ich tvar a umiestnenie v prírode nateraz pre Mesto nepotrebné a nevyužiteľné.
pre Luciu Ružinskú rod. Ružinskú nar. 28.8.1979, bytom  Ulica Martina Rázusa 2402/40, 984 01  Lučenec, 
Z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.14:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

4)  Alexius Bilka, Ulica továrenská 315/21, Lučenec
Primátorka - žiadateľ požiadal o odpredaj pozemku v lokalite Opatová, konkrétne časti parcely CKN č. 507/1 o výmere 10 m², ktoré už zastaval svojím plotom. Mestská rada odporúča schváliť zámer odpredať predmetný pozemok.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta ( pod  železničnou traťou pri bývalej knižnici) nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 507/5 o výmere  5 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 507/4, 507/5,,507/6, číslo plánu 36033481-4/2013, zo dňa 11.2.2013,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária, s.r.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 540 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
- parcelu CKN parcelné číslo 507/6 o výmere  4 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parc.č. 507/4, 507/5,,507/6, číslo plánu 36033481-4/2013, zo dňa 11.2.2013,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária, s.r.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 540 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť tvorí súčasť oplotenej záhrady, ktorá je vlastníctvom kupujúceho,
za kúpnu cenu 30,88 €/ 1 m² , čo pri výmere 10 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 308,80 €
pre Alexiusa Bilku, rod. Bilku nar. 30.8.1955, bytom Továrenská 21, 984 01  Lučenec.
Z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.15:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

5) Ing. Jozef Svitek a manželka Eva Sviteková, bytom Kolomana Banšela 2603/7  Lučenec 
Primátorka - žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela o výmere 95 m² , ktorá tvorí  časť dvora a predzáhradku pred ich rodinným domom. Požadujú odkúpenie za cenu 10,–€/1m² ako za „preluku“.
Mestská rada  odporučila schváliť zámer odpredať predmetný pozemok.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A. 1.   odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela nehnuteľnosť, pozemok konkrétne parcelu CKN parcelné číslo 28/8 o výmere  95 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 28/8, číslo plánu 36624039-85/2012, zo dňa 29.10.2012,  vypracovaného GEODETI G5 s.r.o. oddelením z parcely CKN parcelné číslo 28/1 o výmere 793 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 95 m2  950,– €,
pre Ing. Jozefa Sviteka, rod. Sviteka nar. 25.10.1954, a manželku Evu Svitekovú, rod. Šoltésovú, nar. 2.7.1955, spoločne bytom  Ulica Kolomana Banšela  2603/7, 984 01  Lučenec.
Z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   20
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1

Výsledok hlasovania č.16:  za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  1  (MUDr. Ondrej Balco)

6) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy  bývalej MŠ na ul. SRR
Primátorka - v predchádzajúcom období si podalo žiadosť o odpredaj predmetnej nehnuteľnosti viacero záujemcov, ale každý z nich po čase vzal svoju žiadosť späť. Dňa 11.1.2013 bola doručená žiadosť Petra Kóšu, ktorý ponúkol za predmetnú nehnuteľnosť 60.000,–€ a zároveň sa zaviazal, že v prípade schválenia zámeru odpredať mu predmetnú budovu, zloží kúpnu cenu vopred pred podpisom kúpnej zmluvy v deň právoplatnosti uznesenia o zámere.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   n e s c h  v a ľ u j e
A.1.  odpredaj  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovu so súpisným číslom 2449 „BUDOVA MŠ“ zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, stojacu na pozemku parc. CKN č.1008,
- parcelu CKN č. 1008 o výmere 396 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1009 o výmere 229 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2009, obchodná súťaž na jej odpredaj bola neúspešná a napriek zverejneným ponukám, nebol záujem ani o jej prenájom,
za kúpnu cenu 53.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,
pre STAVOÚNIA a.s. zapísanú v Obchodnom registri SR vedeného Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sa, Vložka číslo 54/S, sídlo Fiľakovská cesta 284, 984 01  Lučenec, IČO 31561403
Z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   20
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  1

Výsledok hlasovania č.17:  za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  1  (MUDr. Ondrej Balco)

B.    s c h v a ľ u j e   
B.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovu so súpisným číslom 2449 „BUDOVA MŠ“ zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, stojacu na pozemku parc. CKN č.1008,
- parcelu CKN č. 1008 o výmere 396 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1009 o výmere 229 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2009, obchodná súťaž na jej odpredaj bola neúspešná a napriek zverejneným ponukám, nebol záujem ani o jej prenájom,
za kúpnu cenu 60.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,
pre Petra Kóšu, rod.Kóšu nar. 26.10.1952 bytom Ulica cintorínska 10, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.18:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

7) Milan Kováčik a manželka Eva Kováčiková, bytom Ulica Študentská 2711/6, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ul. kvetná, ktorý sa nachádza pod ich garážou zapísanou na liste vlastníctva číslo 2915. Mestská rada odporúča odpredať za cenu 10,–€ za 1 m² .
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Kvetná nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 5386, o výmere 22 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 2915 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 5742, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 22 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,–€
pre Milana Kováčika, rod. Kováčika, nar. 28.1.1949 a manželku Eva Kováčikovú, rod. Letkovú, nar. 9.5.1956, spoločne bytom Ulica Študentská 2711/6, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.19:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 


8) Mgr. Rastislav Chrien a manželka Mgr. Margaréta Chrienová, bytom Ulica mieru 27, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku vo dvore bytového domu na rohu  Ulice mieru a Novohradskej ulice,  ktorý sa nachádza pod ich  garážou zapísanou na liste vlastníctva číslo 9293. Mestská rada odporúča odpredať  za cenu 10,–€ za 1 m².
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2 odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica mieru, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 2576, o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9293 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 4163, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€
pre Mgr. Rastislava Chriena, rod. Chriena nar. 11.4.1974 a manželku Mgr. Margarétu Chrienovú, rod. Kádašiovú, nar. 7.11.1976, spoločne bytom Ulica mieru 27, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.20:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

9) Milan Barboriak a manželka Katarína Barboriaková, bytom Ulica mieru 2389/31, 984 01  Lučenec
Primátorka -  žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite garáží za Ulicou maršála Malinovského, parcely CKN č. 5475 o výmere 21 m², ktorý sa nachádza pod ich  garážou.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2 odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite garáží za Ulicou maršála Malinovského nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 5475, o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je  podľa LV č. 10877 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 5809, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 21 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€
pre Milana Barboriaka rod. Barboriaka nar. 16.12.1934 a manželku Katarínu Barboriakovú rod. Lalíkovú, nar. 24.9.1934 spoločne bytom Ulica mieru 31, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.21:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

10)  Ladislav Svetlík, bytom Novohradská 12, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite garáží za Ulicou maršála Malinovského, parcely CKN č. 5603 o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod jeho  garážou. Mestská rada odporúča odpredať  za cenu 10,–€ za 1 m².
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite garáží za Ulicou maršála Malinovského nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN 5603, o výmere 20 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9671 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 5478, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€
pre Ladislava Svetlíka, rod. Svetlíka nar. 1.11.1943, bytom Ulica novohradská 12, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  3

Výsledok hlasovania č.22:  za: 18 (Ing.Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský,  Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0   nehlasoval:  3 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Kvetoslava Dedinská, PaedDr. Vojtech Lauko)

11) Milan Kulich, a manželka Milena Kulichová, Rúbanisko II. 442/71, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulice L. Novomeského o výmere 245 m² za cenu 10,–€/1 m² ako za „preluku“, nakoľko uvedená časť aj v minulosti tvorila v prírode časť dvora ich rodinného domu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Novohradská nehnuteľnosť, pozemok konkrétne parcely :
- parcelu CKN č. 5368/2 o výmere 85 m2, záhrada, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 5368/2 a 5369/3, číslo plánu 36049905-5/2013 z 24.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. s r.o., oddelením z parcely EKN č. 2406/1 o výmere 337 m2, orná pôda, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 5369/3 o výmere 160 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 5368/2 a 5369/3, číslo plánu 36049905-5/2013 z 24.1.2013, vypracovaného Reality Trading spol. s r.o., oddelením z parcely EKN č. 2406/1 o výmere 337 m2, orná pôda, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 8729 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 814, s ktorou odkupovaný pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 245 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.450,–€
pre Milana Kulicha, rod. Kulicha nar. 26.2.1970 a manželku Milenu Kulichovú, rod. Šebianovú, nar. 19.8.1972, spoločne bytom Rúbanisko II. 442/71, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.23:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

12)  Ing. Richard Hrivnák a manželka Ing. Miriam Hrivnáková, Ulica Ľudovíta Štúra 2090/11, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku o výmere cca 23 m² pod prefabrikovanou garážou situovanou vo dvore pri bytovom dome na Ul. F. Lehára.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. F. Lehára nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
časť o výmere cca 23 m², ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely EKN 885/2, o výmere 3407 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná prefabrikovanou garážou vo vlastníctve žiadateľov, ktorú Mesto Lučenec povolilo na pozemku umiestniť a v čase, keď bola garáž umiestňovaná, nebola možnosť pozemok odpredať,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€
pre Ing. Richarda Hrivnáka PhD., rod. Hrivnáka, nar. 2.2.1969, a manželku Ing. Miriam Hrivnákovú, rod. Azorovú, nar. 25.10.1969, spoločne bytom Ulica Ľ. Štúra 11, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.24:  za: 20 (Ing.Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

13)  MUDr. Lívia Tomášová, Ulica Adyho 34, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľka požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku, parciel CKN 2182/5,6,8, a 13 spolu  o výmere  73m², ktoré sú v prírode umiestnené pri jej nehnuteľnosti na Ulici mieru.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti, ktoré zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ul. mierová, medzi autobusovou stanicou a peším prechodom do Opatovej, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č.2182/5 o výmere 8 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
parcelu CKN č.2182/6 o výmere 10 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
parcelu CKN č.2182/8 o výmere 16 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
parcelu CKN č.2182/13 o výmere 39 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely tak ako sú v prírode umiestnené tvoria spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky logický celok a pre Mesto Lučenec sú nevyužiteľné a nepotrebné,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 73 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 730,–€
pre MUDr. Líviu Tomášovú, rod. Buchtovú nar. 6.9.1966, bytom Ulica Adyho 34, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za   21
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.25:  za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Mgr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  MUDr.Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

14 a) Ing. Ľudovít Kerner, rod. Kerner nar. 20.7.1953 a manželka MUDr. Marta Kernerová, rod. Danišová, nar. 27.3.1954, bytom Radvanská 16, 974 05  Banská Bystrica.
Primátorka - žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku, časť parcely EKN č. 4989/1 o výmere 125m². Pozemok je situovaný za ich záhradou
14 b) Dušan Jozefík, rod. Jozefík, nar. 1.9.1950 a manželka Viera Jozefíková, rod. Hámorníková, nar. 1.6.1956, bytom Budovateľov 2979/4,  984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku, časť parcely EKN č. 4989/1 o výmere cca 111 m². Pozemok je situovaný za ich záhradou.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti, ktoré zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 a A.3, tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec pozemok v lokalite časť pri Haličskej ceste na konci štvrte rodinných domov pri Rúbanisku II., konkrétne :
parcelu CKN č. 4989/325 o výmere 125 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 4989/325,326 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam číslo plánu 44918119-01/2013 z 18.1.2013, vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN č. 4989/1 o výmere 8496 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 125 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.250,–€
pre Ing. Ľudovíta Kernera, rod. Kernera nar. 20.7.1953 a manželku MUDr. Martu Kernerovú, rod. Danišovú, nar. 27.3.1954, bytom Radvanská 16, 974 05  Banká Bystrica
A.3. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec pozemok v lokalite časť pri Haličskej ceste na konci štvrte rodinných domov pri Rúbanisku II., konkrétne :
parcelu CKN č. 4989/326 o výmere 111 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 4989/325,326 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam číslo plánu 44918119-01/2013 z 18.1.2013, vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN č. 4989/1 o výmere 8496 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 111 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.110,–€
pre Dušana Jozefíka, rod. Jozefíka, nar. 1.9.1950 a manželku Viera Jozefíkovú, rod. Hámorníkovú, nar. 1.6.1956, bytom Budovateľov 2979/4,  984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.26:  za: 19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,   Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

15) MUDr. Karol Mičko a manželka MUDr. Mária Mičková,  Modré zeme 4914/13, Lučenec 
MUDr.Mičko - nakoľko sa zúčastňuje dnešného rokovania, predmetom ktorého je prerokovanie žiadosti o zníženie kúpnej  ceny pozemku v lokalite Modré zeme t.j. veci, na ktorej má osobný záujem, podľa ustanovení ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov spĺňa týmto svoju povinnosť podľa čl. 6 ods. 1  a tento svoj osobný záujem oznamuje predtým, ako na rokovaní  vystúpi.
Primátorka - žiadateľ požiadal o zníženie kúpnej ceny za pozemok, parcelu č. CKN 6764/224 vo výmere 124 m2, v lokalite Modré zeme, ktorá bezprostredne susedí s pozemkami a domom v jeho vlastníctve. Mestská rada odporúča odpredať za cenu 10,–€ za 1 m².
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  zníženie kúpnej ceny odpredávaného pozemku, parcely CKN parcelné číslo 6764/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2 v k.ú. Lučenec  na LV č.5414, z majetku Mesta Lučenec,
ktorého odpredaj bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 12/2012 z 14.2.2012 za kúpnu cenu 52,06 €/1m2, čo za celú odpredávanú výmeru výmeru 124 m2 predstavuje sumu 6.455,44 € ,
na kúpnu cenu 10,--€/1m2, čo za celú odpredávanú výmeru 124 m2 predstavuje sumu
1.240,– €
pre MUDr. Karola Mička, rod. Mička nar. 28.10.1955 a manželku MUDr. Máriu Mičkovú, rod. Špitálovú nar. 20.6.1956 bytom  Modré zeme 4914/13, Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
18 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.27:  za: 18 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč,   Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

16) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy bývalého CO skladu na Jesenského ul v Lučenci
Primátorka - budova je po presťahovaní CO skladu prázdna, pre Mesto Lučenec je prebytočným majetkom. Hodnota budovy a pozemku v zmysle znaleckého posudku, vypracovaného Ing.Jarmilou Dobaiešovou je 51 600,– €. Mestská rada  odporúča znížiť cenu na 39 000,–€.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti A.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- stavbu, garáže o výmere 16,27 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- stavbu, skladu o výmere 36 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- stavbu, CO skladu o výmere 150,25 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená na vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, nachádzajúcu sa pod a okolo citovaných budov, č. CKN 464,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  403 m2, vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  minimálne  39 000,–  €,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.28:  za: 19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

17) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – budovy CO sklad a energobloku na Petöfiho ul. 
Primátorka - v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 85/2012 zo dňa 26.6.2012 bola vyhlásená Obchodná verejná súťaž.  Súťaž bola neúspešná. Prihlásil sa len jeden uchádzač. Jeho ponuka bola neplatná, nakoľko ponúkol menej ako bola stanovená minimálna cena,  Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča zníženie ceny na 120 000,– €. Mestská rada  odporúča znížiť cenu  na 120 000,–€.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti A.2. tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- budovy, KOTOLŇA“, súp.č. 3069 , ide o nebytovú stavbu s doterajším využitím z časti ako trafostanica a z časti ako bývalá kotolňa pre vykurovanie reštaurácie ORAVA a centrálnej výrobne jedál GASTRO ( zastavaná plocha 259 m2 ),
- parcely č. CKN 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2,
- parcely č. CKN 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2,
- parcely č. CKN 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2,
- parcely č. CKN 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  541 m2 ,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  minimálne  120 000,–  €,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.29:  za: 19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

18) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na opredaj 3 izbového bytu na Petőfiho ul. v Lučenci
Primátorka - dňa 23.1.2013, teda po ukončení Obchodnej verejnej súťaže bola doručená žiadosť p. Anety Bizeovej o odkúpenie predmetného bytu za ponúknutú cenu 26 000,–€. Pani Bizeová zároveň požiadala o súhlas so zmenou účelu stavby z bytu na nebytový priestor, aby mohla priestory využiť na podnikanie v kozmetických službách. Mestská rada odporúča odpredať predmetný byt  pre Anetu Bizeovú za ponúknutú cenu 26 000,–€.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    berie   na vedomie  
A.1. informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :
3 izbového bytu na Petőfiho ulici,  vyhlásenej v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č.  199/2012 z 14.12.2012. Do obchodnej verejnej súťaže prišlo 0 podaní,čím bola táto súťaž neúspešná.
B.  s c h v a ľ u j e  
B.1. že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti B.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
B.2.zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Petőfiho nehnuteľnosť, byt, konkrétne :
3 izbový byt č.5 na 2p. vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome č.s. 3869 na
parc.č. 1854/8,9 1856/124-128, 179 – byty Garden časť sektoru D-2 byty ( Zlatá ulička)
v k.ú. Lučenec, evidované na LV č. 9294
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný byt je dlhodobo z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov neobsadený a obchodná verejná súťaž na jeho odpredaj bola neúspešná,
za ponúknutú kúpnu cenu 26.000,–€  za celú odkupovanú nehnuteľnosť,
pre Anetu Bizeovú, rod. Horváthovú, nar. 31.5.1971, bytom Rúbanisko II/59, 984 01  Lučenec.

B.3.
súhlas so zmenou účelu predmetnej stavby,3 izbový byt č.5 na 2p. vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome č.s. 3869 na parc.č. 1854/8,9 1856/124-128, 179 – byty Garden časť sektoru D-2 byty ( Zlatá ulička) v k.ú. Lučenec, evidované na LV č. 9294
na  nebytový priestor
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.30:  za: 19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

19) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáží s prístupom z Ulice kvetná.
Primátorka - do Obchodnej verejnej súťaže prišli dve podania. Ing. Valéria Jakabová požadovala 1 garáž a ponúkla najvyššiu cenu a Ladislav Hulina požadoval všetky garáže a ponúkol vyššiu cenu ako bola stanovená minimálna suma (2 500,–€), ale nižšiu ako Ing. Jakabová. Keďže obidve podania spĺňali náležitosti, komisia sa rozhodla odporučiť odpredať 1 garáž Ing. Jakabovej a ostatné p. Hulinovi. Mestská rada odporúča odpredať tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    berie   na vedomie  
A.1.  informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj :
garáží s prístupom z ulice Kvetná,  vyhlásenej v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 200/2012 z 14.12.2012. Komisia na vyhodnotenie ponúk došlých do OVS konštatovala, že do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáží prišli 2 podania, ktoré  spĺňali podmienky vyhlásenej OVS.

B.    s c h v a ľ u j e 
B.1.  výsledok obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ č. 175/2012 z 30.10.2012 a odpredaj v zmysle časti B.2, B.3, B.4, B.5,  tohto uznesenia.
B.2. prevod budovy, garáže súp.č. 5118 a pozemku parcely CKN č. 5392, o výmere 28 m² zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414  Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ing. Valériu Jakabovú, rod. Čonkovú, nar. 29.4.1946, bytom Gagarinova 13, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 2.700,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.
B.3 prevod budovy, garáže súp.č. 5120 a pozemku parcely CKN č. 5394, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ladislava Hulinu, rod. Hulinu, nar. 24.9.1984, bytom Mlynská 42, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 2.623,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.
B.4 prevod - budovy, garáže súp.č. 5121 a pozemku parcely CKN č. 5395, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
    - budovy, garáže súp.č. 5122 a pozemku parcely CKN č. 5396, o výmere 28 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ladislava Hulinu, rod. Hulinu, nar. 24.9.1984, bytom Mlynská 42, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 5.203,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.
B.5 prevod budovy, garáže súp.č. 5123 a pozemku parcely CKN č. 5397, o výmere 30 m² , zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom garáž stojí,  obidve nehnuteľnosti  zapísané na LV č.5414 Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 1, písm. a) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pre Ladislava Hulinu, rod. Hulinu, nar. 24.9.1984, bytom Mlynská 42, 984 01 Lučenec
za ponúknutú kúpnu cenu 2.623,–€, spolu za odkupované nehnuteľnosti.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva  v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.31:  za:  19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

20) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Primátorka - uznesením MsZ č. 166/2012 z 30.10.2012 bol schválený odpredaj predmetnej nehnuteľnosti pre p. Ladislava Tureka za  750 000,–€, ktorý  dňa 7.11.2012 odstúpil od svojej ponuky. Dňa 17.1.2013 potvrdila  spoločnosť ON & ON, Vajnorská 137, Bratislava svoju ponuku odkúpiť predmetnú budovu za cenu 800 000,–€.
Ing.Klochan – opýtal sa, aká je to spoločnosť ?
Primátorka– spoločnosť ON & ON, má záujem na využitie priestorov v prízemí s gastronomickým zameraním a na poschodí predaj šatstva a obuvi (čínsky obchod)
JUDr. Ilčík – dodal, že má dilemu, či hlasovať za odpredaj budovy pre ďalší čínsky obchod, alebo nie. Pokiaľ sa budova nepredá, postupne bude strácať zo svojej hodnoty a možno Mesto ju nebude môcť predať za ponúknutú sumu. Navhuje spravodlivo a múdro sa rozhodnúť pri hlasovaní.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosti odpredávané v zmysle časti A.2 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú klasifikované ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná verejná súťaž na ich odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  800.000,–  €, za všetky citované odpredávané nehnuteľnosti,
pre  ON & ON s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 50487/B, sídlo Vajnorská 137, 831 04  Bratislava, IČO 43 964 991.
A.3 zrušenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 153/2012 zo dňa 9.10.2012.
A.4 zrušenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 166/2012 zo dňa 30.10.2012.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   15
- proti   0
- zdržal sa  3
- nehlasoval  1

Výsledok hlasovania č.32:  za:  15 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud,  MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 3 (Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Roman Grebáč, Ing. Miroslav Klochan)  nehlasoval:  1 (JUDr.Vladimír Marko)

21) MVDr. Čermák Jaroslav, Mieru č. 25, Lučenec 
Primátorka - v záujme plnenia požiadavky čistého a bezpečného životného prostredia v uliciach mesta Lučenec žiada o podporu a pomoc pri realizácii doposiaľ nevyriešenej koncovky neškodného odstraňovania usmrtených spoločenských zvierat na mestských komunikáciách, ako aj zvierat nebezpečných, nevhodných na ďalšie držanie a samozrejme aj spoločenských zvierat, ktoré svojho majiteľa opustia prirodzeným úhynom. Na základe dlhoročných skúseností vidí uspokojivé riešenie v zriadení mestského cintorína pre spoločenské zvieratá.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
A.1. prenájom pozemku v k.ú. Lučenec v okrajovej lokalite smerom na Halič pri útulku pre psov, konkrétne časť z parc. CKN č. 7033/1 orná pôda, vo výmere 10000 m2 (1 ha), za účelom zriadenia mestského cintorína pre spoločenské zvieratá,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je vybudovanie a prevádzka cintorína pre spoločenské zvieratá
za cenu nájmu – 1 €/rok,
na dobu nájmu 50 rokov,
pre MVDr. Čermáka Jaroslava, Mieru č. 25, Lučenec
zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 188/2012 zo dňa 3.12.2012 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.33:  za:  19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

22) Vlastimil Hrdlička, M.Rázusa č. 40, Lučenec  
Primátorka – žiadateľ žiada o prenájom nebytových priestorov v budove SSŠ na ulici M.Rázusa, za účelom uskladnenia hudobnej aparatúry a skúšobne pre hudobnú skupinu REvoLUCIE, na dobu nájmu 5 rokov za symbolickú sumu 1,– €/mesiac. V prípade dohody, hudobná skupina odohrá bezplatne pre potreby Mesta Lučenec 4 krát ročne koncert alebo zapožičia hudobnú aparatúru.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje
A.1. prenájom nebytového priestoru - dvoch miestností spolu vo výmere 48,50 m2 v pivničných priestoroch v budove Strediska služieb škole na ulici M.Rázusa, súp.č. 144 na parc. CKN č. 2219, za účelom uskladnenia hudobnej aparatúry a skúšobne pre hudobnú skupinu REvoLUCIE,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je bezplatné odohranie koncertov 4x ročne pre potreby Mesta Lučenec a zapožičanie hudobnej aparatúry,
za cenu nájmu – 1,– €/mesiac + náklady na elektrickú energiu,
na dobu nájmu – 5 rokov, 
pre Vlastimila Hrdličku, M.Rázusa č. 40, Lučenec 
zámer prenajať nebytový priestor horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ č. 227/2012 zo dňa 14.12.2012 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.34:  za:  19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

23)  ASTERIA, s.r.o., Hodžova č. 394/8, 949 01  Nitra
Primátorka - spoločnosť žiada o prenájom nebytového priestoru – bufetu  na prízemí vo výmere 110,06 m2 v budove na Zimnom štadióne v Lučenci, za cenu nájmu 16,– €/m2/rok. Na základe zistenia technického stavu nebytových priestorov „Bufetu“  v objekte Zimného štadióna, ktoré spoločnosť prevzala dňa 2.1.2013 po bývalom nájomcovi v dezolátnom stave, má záujem v čo najkratšej dobe začať s prevádzkou, čo však momentálny stav bufetu neumožňuje hlavne z technického hľadiska, ako aj z estetického hľadiska, preto chcú priestory zrekonštruovať na vlastné náklady. Mestská rada odporúča schváliť prenájom nebytového priestoru – bufetu vo výmere 110,063 m2 na prízemí v budove na Zimnom štadióne v k.ú. Lučenec, s podmienkou zrekonštruovania predmetných priestorov na vlastné náklady a  rozšírenie predmetu nájmu o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v starej budove Zimného štadióna vo výmere 198,62 m2, za podmienky zrekonštruovania predmetných priestorov na vlastné náklady, podľa článku 2 bodu 2.1. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,  za cenu nájmu – 16 €/m2/rok,  na dobu nájmu – 10 rokov.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.   schvaľuje
A.1. prenájom nebytového priestoru – bufetu vo výmere 110,06 m2 na prízemí v budove na Zimnom štadióne v k.ú. Lučenec, s podmienkou zrekonštruovania predmetných priestorov na vlastné náklady,
A.2. rozšírenie predmetu nájmu o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v starej budove Zimného štadióna vo výmere 198,62 m2, za podmienky zrekonštruovania predmetných priestorov na vlastné náklady,
podľa článku 2 bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 16 €/m2/rok, 
na dobu nájmu – 10 rokov,
pre  spoločnosť Asteria, s.r.o., Hodžova č. 394/8, 949 01  Nitra
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   18
- proti   0
- zdržal sa  1
- nehlasoval  0  

Výsledok hlasovania č.35:  za:  19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa: 1 ( Ing. Miroslav Barcaj)  nehlasoval:  0 

24) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, Dolná Slatinka č. 271, Lučenec
Primátorka - žiadateľ žiada o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výmere 49,48 m2 na Námestí republiky v Lučenci. Z dôvodu, že ich zariadenie napriek tomu, že zriaďovateľom je BBSK Banská Bystrica, poskytuje sociálne služby aj občanom žijúcim v meste  Lučenec a poskytuje verejnoprospešné služby, žiada o zníženie nájomného na sumu 700,64 € ročne, t.j. o 50 %. Mestská rada  odporúča schváliť zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru č. 517 vo výmere 33,21 m2 a 519 vo výmere 16,27 m2 v budove na Námestí republiky v Lučenci, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec, za cenu nájmu – 14,16 €/m2/rok, na dobu nájmu – do 31.10.2013.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje
A.1. zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru č. 517 vo výmere 33,21 m2 a 519 vo výmere 16,27 m2 v budove na Námestí republiky v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec,
za cenu nájmu – 14,16 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.10.2013, 
pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, Dolná Slatinka  č. 271, Lučenec,
zámer znížiť nájomné za nebytový priestor horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 202/2012 zo dňa 3.12.2012 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
19 takto :
-za   19
- proti   0
- zdržal sa  0
- nehlasoval  0

Výsledok hlasovania č.36:  za:  19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.  Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 2012
Primátorka - v priebehu roka 2012  bolo v zmysle  schválených  plánov  uskutočnených  16 kontrolných akcií a 2 následné finančné kontroly. Mimo týchto plánovaných akcií bolo uskutočnených  5 operatívnych  kontrol.  Súčasťou  realizácie plánu  kontrolnej  činnosti   bolo aj vypracovanie  stanoviska  hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu  za rok 2011.  Na kontrolu  čerpania  finančných prostriedkov, ako aj plnenia príjmovej časti  rozpočtu  bolo vykonaných  8 kontrolných  akcií. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A.1.Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2012

Výsledok hlasovania č.37:  za:  15 (Ing.Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Karol Mičko, MUDr.Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasovali:  2 ( RSDr. Jozef Cerovský, Ján Jackuliak)

8)  Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu:
    „Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC“
Primátorka - Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra pre zriadenie Informačného centra EUROPE DIRECT LUČENEC pre roky 2013-2017 bude spolu s ostatnými mestami zabezpečovať, aby občania mali ľahký prístup k informáciám vo všetkých oblastiach činnosti EÚ a možnosť vyjadriť sa a vymieňať si názory, najmä pokiaľ ide o činnosti, ktoré majú vplyv na každodenný život obyvateľov. Informačné centrum EUROPE DIRECT bude umiestnené v priestoroch Mestského informačného centra Lučenec, Divadlo B.S. Timravy, Námestie republiky č.5 v Lučenci. Bude poskytovať  občanom okrem komplexných informácií o meste Lučenec a jeho okolí aj maximálne množstvo zrozumiteľných  informácií  o EÚ s cieľom podporiť aktívne európske občianstvo a prispieť k rozvoju európskej verejnej sféry v regionálnom kontexte.
Ing. Klochan – vyslovil poďakovanie Ing. Kolimárovej a Ing. Hrnčiarovej za ich prácu na projekte

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci
A. odporúča
A.1.   - zabezpečenie realizácie projektu : „Informačné centrum EUROPE DIRECT LUČENEC“ pre roky 2013 – 2017
A.2.   - spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených  výdavkov na projekt v roku 2013:
- 14 800 €  (74 %) oprávnených výdavkov na projekt  z grantu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku /ZEK/
- 5 200 €  (26 %) oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa.  
Celkové náklady na projekt v roku 2013 sú vo výške 20 000 €. V rokoch 2014-2017 bude rozpočet projektu v rovnakej výške ako je rozpočet v roku 2013 a bude závisieť aj od plánu činností na jednotlivé roky.

Výsledok hlasovania č.38:  za:  16 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ján Jackuliak, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  1 (Ing. Miroslav Klochan)

9. Schválenie zmeny a doplnku  č. 18 ÚP mesta Lučenec lokalita Nám. Republiky –
   zmena funkčného využitia územia  z verejnej zelene na územie zmiešané 
   centrálne – v súvislosti so zrealizovanou regeneráciou Nám. republiky 
   a plánovanou priľahlou realizáciou polyfunkčnej  vybavenosti
Primátorka - dôvodom spracovania zmeny  a doplnku  č. 18  je zmena funkčného využitia
územia mesta Lučenec  v lokalite Námestia republiky  v Lučenci, v jeho severnej časti,
z funkcie verejnej  zelene  na územie  s funkčným využitím  pre funkciu zmiešaného
centrálneho územia  dotvorením priestoru  Námestia  republiky v nadväznosti  na 
zrealizovanú  regeneráciu  Námestia republiky. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v  Lučenci
A. berie na vedomie
         Správu k návrhu „Zmena  a doplnok č. 18 Územného plánu mesta Lučenec“
B. súhlasí
         so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese    
         prerokovania návrhu „Zmena a doplnok č. 18 Územného plánu mesta Lučenec“
C. schvaľuje
-  „Zmena a doplnok  č. 18  Územného plánu mesta   Lučenec“
- VZN mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmena a doplnok č.18
   Územného plánu mesta Lučenec“
D. ukladá
         vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie MsÚ uloženie
         územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

Výsledok hlasovania č.39:  za:  15 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ján Jackuliak, JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 2  (Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč)  nehlasoval:  0

10. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2012
Primátorka - hlavným poslaním ZPOZ-u je zabezpečovanie občianskych obradov a slávností. Dôraz sa kladie na každý jeden obrad a ku každému sa pristupuje individuálne. Podstatná časť činnosti ZPOZ je venovaná organizovaniu uzavretia manželstiev v spolupráci s matrikou, uvítania detí do života, organizovaniu pohrebov – posledných rozlúčok, životných  jubileí, rodinných slávností ako sú  jubilejné sobáše. V roku 2012  sa konalo  61 sobášov, z toho 3 sa konali mimo priestorov obradnej siene.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu  o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2012 .

Výsledok hlasovania č.40:  za:  17 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0 nehlasoval:  0

11. Informatívna správa  o činnosti  komisií mestského zastupiteľstva   za  rok  2012
Primátorka - v roku 2012  stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve  v Lučenci  pracovali v zmysle  Internej normy mesta  č.04/2010  a podľa  predložených plánov zasadnutí.  
Predložená  správa  hodnotí  činnosť jednotlivých  komisií  mestského zastupiteľstva.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1.  Informatívnu správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2012    
Výsledok hlasovania č.41:  za:  18 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr.Juraj Pelč,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0 nehlasoval:  0
12. Interpelácie poslancov
Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci ponuky bytov na Rúbanisku III, ktoré
vznikajú prestavbou. Opýtal sa, prečo Mesto ponúka tieto byty a vykonáva prieskum, keď 
sa jedná o súkromnú investíciu ?  Druhá časť interpelácie sa týkala  výberového konania na
zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, kde sa opýtal, či Mesto má právne istoty, že v prípade
súdneho sporu súd neprehrá.
Primátorka – pán poslanec dostane písomnú odpoveď na interpeláciu

13. Návrhy a podnety poslancov
Ing.Klochan -   upozornil na kritický stav cestných komunikácií. Navrhuje nájsť vhodné
riešenie na opravu cestných komunikácií
Primátorka -  kritický stav cestných komunikácií je problémom, ktorý nám všetkým nie je
ľahostajný. Poveternostné podmienky zimy boli veľmi náročné a poškodili  úseky cestných
komunikácií, ktoré Mesto v priebehu dvoch rokov opravilo. Podotkla, že poveternostné
podmienky doposiaľ neumožnili vykonávať akékoľvek úpravy na cestných komunikáciách. 
Upozornila, že zimná údržba, ktorá bola zabezpečovaná v tomto zimnom období odkrojila
polovicu  rozpočtu z položky, ktorú máme na údržbu cestných komunikácií. Vedenie mesta
vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa zabezpečila oprava  najťažších a najkritickejších
úsekov v meste. Dodala, že Mesto má 69 km cestných komunikácií a 69 km chodníkov, ktoré
je taktiež nutné opraviť. Vzhľadom k tomu, že Mesto musí vrátiť do konca februára 2013
finančné prostriedky vo výške 235 732,62 € za budovanie Priemyselného parku, bude veľmi
náročné hľadať finančné zdroje  na opravu cestných komunikácií.
MUDr.Balco – poznamenal, že cestné komunikácie sa len „plátajú“. Tento stav je dôsledok niekoľkoročného „plátania“ cestných komunikácií, čo však situáciu nerieši a pokladá to zbytočne vyhodené peniaze.  Poukázal na opravu ciest v Rimavskej Sobote. Je potrebné  zvolať rokovanie a nájsť vhodné riešenie, lebo situácia je skutočne kritická.
Prednosta -  poveril Ing. Ladoša, aby vytypoval v meste 4 najhoršie úseky, kde po vyfrézovaní vrchnej časti vozovky a ponechaní pôvodného materiálu (napr.kocky)  by sa položil nový povrch.  Po vyčíslení predbežných nákladov sa rozhodne o ďalšom postupe.
MUDr. Pelč -  poukázal na výstavbu cestných komunikácií napr. v Anglicku. V prípade, ak je potrebná rozkopávka cestnej komunikácie,  je tam zodpovedný človek, ktorý riadi práce až do ukončenia rozkopávky. U nás problém vidí v tom, že v prípade rozkopávky  sa prevedie  nekvalitná práca, bez zodpovedného dozoru  sa to nekvalitne sa  to po dlhom čase ( napr. Zvolenská ulica). 
Prednosta – súhlasí s názorom pána poslanca MUDr. Pelča. V západnej Európe pri výstavbe cestných komunikácií v prvom rade sú vybudované vodiace kolektory, v ktorých sú  uložené siete.  Podotkol, že Mesto vytypovalo cestné komunikácie, ktorých rekonštrukcia je nutná a mala by prebiehať systematicky. Následne bolo zvolané pracovné rokovanie dotknutých spoločností, v akom časovom intervale môžu previesť rekonštrukciu inžinierskych sietí. Na základe výsledkov rokovania bolo konštatované, že nie je možné skoordinovať prácu týchto spoločností.
MUDr. Balco -  občania  poukazujú  na  nedostatky pri  novom kruhovom objazde na križovatke Vajanského – Fiľakovská cesta, kde v dôsledku nesprávneho vyspádovania neodteká voda a v daždivom počasí sa vytvárajú kaluže vody
Ing. Klochan – problém vidí v tom, že je potrebné situáciu odkomunikovať s občanom. Súčasnú  finančnú situáciu Mesta chápe, ale peniaze treba investovať rozumne.
Ing.arch.Václavíková -  v tomto roku v meste Lučenec bude prebiehať rekonštrukcia cestnej komunikácie  Podjavorinskej ulice, cesty I.triedy č. 71 vedúcej z Lučenca  cez Fiľakovo do Maďarska,  Mikušovskej  cesty  a Vidinskej  cesty. Rekonštrukciu bude financovať BBSK Banská Bystrica. Podotkla, že problém ohľadne neprávneho vyspádovania cestnej komunikácie pri kruhovom objazde je v štádiu riešenia.
MUDr. Mahmoud -   požiadal o možnosť vystúpenia riaditeľky Novohradskej knižnice Mgr. Filčíkovej na zasadnutí mestského zastupiteľstva
Mgr.Filčíková -  informovala  o činnosti  knižnice za rok 2012. Novohradská knižnica plní funkciu regionálnej knižnice a má zaregistrovaných 3 449 čitateľov, čo je menej ako priemer na počet obyvateľov, preto sa javí potreba zvýšenia čitateľskej verejnosti. Okrem knižnej literatúry poskytuje knižnica aj výpožičku periodík, teda novín a časopisov. Knižnica ročne hradí viac ako 3 000,-€ za nákup knižničných periodík. Na nákup knižničných jednotiek v roku 2012 uhradila knižnica 13 720,-€. Zároveň požiadala poslancov mestského zastupiteľstva ako aj širokú verejnosť o pomoc v súvislosti s projektom o nákup nových kníh, do ktorého sa zapojila Novohradská knižnica. Týmto spôsobom by chceli zvýšiť ponuku knižničného fondu knižnice. Knižnica poskytuje aj verejný internet a v rámci svojich aktivít uskutočnila v minulom roku 258 podujatí s tematikou vzdelávacou, spoločenskou a výchovnou.
Primátorka  -  podotkla, že Mesto Lučenec  má  veľmi dobrú spoluprácu s Novohradskou knižnicou  a aj v roku 2013 sú plánované spoločné aktivity.
 
14. Rôzne
Prednosta -   informoval poslancov mestského zastupiteľstva, že v rámci organizačných zmien od 1.2.2013  vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu  je PhDr. Magdaléna Káčeríková.
PhDr. Kvetoslava Ďurišková bude mať na starosti referát sociálnych služieb.

15. Diskusia

16. Záver
Pani primátorka podakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.


     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta


Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Rudolf  Slivka

PaedDr. Vojtech Lauko


Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   22.02.2013

 

 

Bod03 Kontrola_plnenia_uzneseni.pdf(419 kB)Bod03 Kontrola_plnenia_uzneseni
Bod04 VZN_o_verejnom_poriadku.pdf(555.9 kB)Bod04 VZN_o_verejnom_por
Bod07 Sprava_HK.pdf(353.1 kB)Bod07 Sprava_HK
Bod09 Zmena_a_doplnok_c_18_k_UP.pdf(3.3 MB)Bod09 Zmena_a_doplnok_c_18_k_UP
Bod10 Sprava_ZPOZ.pdf(196.7 kB)Bod09 Zmena_a_doplnok_c_18_k_UP
Bod06 Prevod_a_prenajom_nehnutelnosti.pdf(2 MB)Bod06 Prevod_a_prenajom_nehnutelnosti
Bod05 Aktualizacia_rozpoctu.pdf(190.3 kB)Bod05 Aktualizacia_rozpoctu

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci ponuky bytov na Rúbanisku III, ktoré
vznikajú prestavbou. Opýtal sa, prečo Mesto ponúka tieto byty a vykonáva prieskum, keď 
sa jedná o súkromnú investíciu ?  Druhá časť interpelácie sa týkala  výberového konania na
zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, kde sa opýtal, či Mesto má právne istoty, že v prípade
súdneho sporu súd neprehrá.

 

Odpoveď k časti interpelácie za nájomné byty na Rúbanisku III

Dňa 07.02.2013 bola na Mestský úrad Lučenec doručená Ponuka na odkúpenie bytov a garáží v lokalite Rúbanisko III Lučenec. Jedná sa o byty, ktoré sa nachádzajú v troch bytových domoch, označovaných ako „Blok A, Blok C, Blok D“. Byty budú skolaudované v 12/2013, v prvej etape Blok A a súčasne Blok F (garáže). V druhej etape Blok C a D.

Na základe tejto ponuky Mesto Lučenec pripravilo a v súčasnej dobe realizuje marketingový prieskum záujmu o predmetné nájomné byty.

            Mesto Lučenec na základe marketingového prieskumu požiada v období od 15.01.2014 do 15.02.2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o pridelenie dotácie a ŠFRB o poskytnutie finančných prostriedkov na získanie nájomných bytov do svojho vlastníctva.

           

Zdôvodnenie:

vytvorenie predpokladu pre zastavenie úbytku obyvateľstva v meste Lučenec (znižovanie objemu podielových daní zo štátneho rozpočtu),
vytvorenie potenciálu pre prílev obyvateľov z regiónu,
vytváranie podmienok pre zachovanie činnosti predškolských zariadení a základných škôl,
vytváranie podmienok pre stabilizáciu mladých rodín,
vybudovanie infraštruktúry (inžinierske siete, komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, skultúrnenie okolitého priestoru, ...)
výstavba parkovacích miest a garáží,
vytvorenie pracovných miest (realizácia výstavby).

 

Čerpaním vyššie uvedených finančných prostriedkov Mesto získa majetok v hodnote cca 1,5 mil. € s minimálnym zaťažením rozpočtu Mesta (70 tis. € - inžinierske siete).

      V súčasnej dobe vzhľadom na finančný a časový rámec Mesto nedokáže zabezpečiť realizáciu takéhoto náročného stavebného projektu.

 

Odpoveď k časti interpelácie za spoločnosť MEPOS s.r.o.

            Mesto Lučenec v súčasnom období zabezpečuje prípravu výberového konania podľa zákona o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa na zber, odvoz a triedenie TKO v meste Lučenec z dôvodu:

výber dodávateľa legitímnym spôsobom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a elektronickou formou,
zabezpečenie nákladov na zvoz TKO v Meste Lučenec (zníženie potreby nároku na rozpočet Mesta),
zvýšenie kvality zvozu TKO (nové zberné nádoby, revitalizácia kontajnerových stanovíšť, ...),
zabezpečiť zvoz TKO v zmysle zákona o odpadoch, platný od 1.1.2013 (separácia, zberný dvor, BRKO, ...)

 

Vzhľadom na štruktúru zmluvných vzťahov: Mesto Lučenec – SPOOL a.s., SPOOL a.s. – MEPOS s.r.o. v súčasnej dobe zvoz TKO pre Mesto Lučenec zabezpečuje SPOOL a.s. Zmluvný vzťah a z toho vyplývajúce záväzky a povinnosti spoločnosti MEPOS s.r.o. môžu byť riešené vo vzťahu k spoločnosti SPOOL a.s., ktorá je 51 % podielnikom spoločnosti MEPOS s.r.o..

Aj napriek tomu, že spoločnosť SPOOL a.s. je majoritným vlastníkom spoločnosti MEPOS s.r.o., nedokáže:

zabezpečiť výkon svojich majoritných práv,
ovplyvniť obchodno – finančný a investičný plán spoločnosti MEPOS s.r.o.,
strategicky ovplyvňovať chod spoločnosti MEPOS s.r.o.,
ovplyvniť cenotvorbu spoločnosti MEPOS s.r.o.,

 

Po právnych rozboroch a analytickom preskúmaní vyššie uvedeného je Mesto Lučenec pripravené vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa zvozu TKO v meste Lučenec tak, aby splnilo všetky legislatívne a zmluvné podmienky.

 

000.mp3(192.9 kB)Otvorenie
001_3..mp3(124.6 kB)Kontrola plnenia uznesení
004_6._1.mp3(198.9 kB)Miroslava Siláčiová, Ing. Slavomíra Filková
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka