Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 25.6.2013

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční
25.06.2013 (utorok)  o 15.00 hod.
vo veľkej  sále v budove  obvodného úradu na Námestí republiky č.26 
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia uznesení
    4. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 29/13-5 proti VZN č.9/2011 o vymedzení            
        miest, kde je voľný pohyb so psom zakázaný
        Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent
    5.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. /2013, ktorým sa zrušuje                
       Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 9/2011
o vymedzení miest,
        kde je  voľný  pohyb psa a vstup so psom zakázaný - návrh
        Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent
    6.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
       Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
   7. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec  
        k  31.03.2013
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta
   8.Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015, 2016
       Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
   9. Návrh na účtovné usporiadanie finančného majetku Mesta Lučenec
       Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
10. Návrh na riešenie neusporiadanej časti Námestia republiky
       Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovatelia :  JUDr. Daniel Přibyl, externý právnik, Ing. Mária Móricová, vedúca   
       oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
      Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
      Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2013
      Predkladateľ : Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta
      Spracovateľ :  Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
      Predkladateľ :  Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
      Spracovateľ : Ing. Jozef Matuška,  hlavný kontrolór mesta
14.Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2012,  schválenie plánu opráv   
     a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na rok 2013 a  schválenie finančného  
      krytia plánu opráv a  investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na   rok 2013
      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva   SPOOL  a.s.
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    SPOOL  a.s.
15. Schválenie odpredaja bytového domu na adrese Ul. Gorkého 18, Lučenec
      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva   SPOOL  a.s.
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    SPOOL  a.s.
16. Schválenie  podmienok  podnájomnej  zmluvy  pre HC  Lučenec  na sezónu 2013   
           – 2014.

      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva   SPOOL  a.s.
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    SPOOL  a.s.
17. Návrh zmluvy o partnerskej  spolupráci medzi mestom Lučenec  a mestom  
       Mělník

       Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie  primátorky
18. Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie  primátorky
19. Návrh na zvýšenie sadzby za  inzerciu v Mestských  novinách
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie  primátorky
20. Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu:
       Elektronizácia služieb miest - „eMestá – Lučenec“
       Predkladateľ:  PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,  
       investícií a stratégie
21. Návrh na voľbu člena stálej komisie mestského zastupiteľstva –doplnenie
      Predkladateľ:  Ing. Eva Balážová PhD., predsedkyňa komisie regionálneho    
      rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, CR, podnikania,
      obchodu  a informačných, telekomunikačných technológií
      Spracovateľ:  Ing. Michaela Hrnčiarová, tajomníčka komisie regionálneho    
      rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, CR, podnikania,
      obchodu  a informačných, telekomunikačných technológií
22. Interpelácie poslancov
23. Návrhy  a podnety  poslancov
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver                                                  
                                                                              PhDr. Alexandra Pivková, v.r.
                                                                                        primátorka mesta

 

Dodatočný materiál :

Bod24 Zefektivnenie mestskej autobusovej dopravy

Súpis uznesení z 18.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 25.06.2013

UZNESENIE Č.106 /2013
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uzneseni
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   PaedDr. Vojtecha Lauka, Ing. arch. Annu Václavíkovú
A.2. Za overovateľov zápisnice  Štefana Prístavku,  Mgr. Romana Grebáča 
       
       
UZNESENIE Č.107 /2013
K bodu programu: Kontrola  plnenia  uznesení
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
A.1.   Kontrolu plnenia uznesení.


UZNESENIE Č.108 /2013
K bodu programu: Prerokovanie protestu prokurátora Pd 29/13-5 proti VZN č. 9/2011
o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. v y h o v u j e
A.1. Protestu prokurátora č. Pd  29/13-5 zo dňa 10.05.2013 proti VZN č. 09/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný  


UZNESENIE Č.109 /2013
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.  /2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 9/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný  – n á v r h
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 08 /2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 9/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný
      

UZNESENIE Č.110 /2013
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1  výšku príspevku na financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi v iných obciach na rok 2013 v čiastke 62 € na jedno dieťa a rok

A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8. Nerozpísaná rezerva v sume 52 000 €, z toho na podprogram 9.3.1 ZŠ s MŠ Kubínyiho vo výške 20 000 € a na Podprogram 9.3.7 ZŠ s MŠ Opatová 32 000 €

A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy na  Poprogram 9.5.2 Školské kluby detí vo výške spolu 1 171 € 
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.2.2 Materské školy s právnou subjektivitou  v sume 2 046 €, z Podprogramu 9.5.2 Školské kluby detí v sume 28 476 € a z Podprogramu 9.4.2 Jedálne pri ZŠ v čiastke 29 326 €, t.j. celkom vo výške 59 848 € na Podprogram 9.6. Neštátne školstvo v čiastke 20 359 €, na Podprogram 9.8.  Nerozpísaná rezerva 33 489 € a na Podprogram 9.5.1 Centrá voľného času na položku 640 Bežné transfery vo výške 6 000 €
A.2.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika z položky 600 Bežné výdavky vo výške 4 595 € na položku 700 Kapitálové výdavky a zároveň preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky


A.3. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v celkovej sume 669 844 € nasledovne:
A.3.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 23 381 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.2.1  Materské školy bez právnej subjektivity o 6 127 €, v Podprograme 9.2.2 Materské školy s právnou subjektivitou o 691 €, v Podprograme 9.5.1 CVČ o 520 €, v Podprograme 9.5.2 Školské kluby detí o 735 € v Podprograme 9.4.1 Jedálne pri MŠ o 814 €, v Podprograme 9.4.2 Jedálne pri ZŠ o 1 254 € a v Podprograme 9.6. Neštátne          školstvo spolu o 13 240 €
A.3.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 331 Zahraničné granty bežné o 14 800 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 2.2 Mestské informačné centrum na oddieli 08.2.0.4 na položke 630 Tovary a služby o 14 800 € 

A.3.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 18 185 €
          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.1 Správa a údržba
          miestnych komunikácií  na oddieli 04.5.1 na položke 630 Tovary a služby o 18 185 €
A.3.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 7 478 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.6 ZŠ Kármána
           o 7 478 €
A.3.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 6 000 €
          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia
          na oddieli 03.1.0 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 6 000 €
A.3.6. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 600 000 €
          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.1 Cestná doprava
          na oddieli 0451 na položke 630 Tovary a služby o 100 000 €, v Podprograme 5.1
          Odpadové hospodárstvo na oddieli 0510 na položke 630 Tovary a služby o 25 000 €,
          v Podprograme 11.1 Verejné osvetlenie na oddieli 06.4.0 na položke 630 Tovary
          a služby o 35 000 € a v Podprograme 9.2.1 Materské školy na oddieli 09.1.1.1/2 na
           položke 630 Tovary a služby o 40 000 €
A.3.7. zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.8 Mestský informačný
          systém na oddieli 01.1.1.6/1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 28 000
           €, v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli 03.1.0 na položke 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív o 3 900 €, v Podprograme 13.2.1 TV cintorínska na oddieli 04.4.3
           na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 125 000 €, v Podprograme 13.1.2
           Priemyselný park oplotenie na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív o 14 511 €, v Podprograme 13.2.11 PD budova na Námestí
           republiky na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 25 000
           €, v Podprograme 4.2 Cestná doprava na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív o 65 000 €

UZNESENIE Č.111 /2013
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.3.2013
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
        k 31.3.2013

UZNESENIE Č.112 /2013
K bodu programu: Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky  2014, 2015, 2016

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky  2014, 2015,  2016

UZNESENIE Č.113 /2013
K bodu programu: Návrh na účtovné usporiadanie finančného majetku Mesta Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  účtovné usporiadanie finančného majetku Mesta Lučenec – vkladu  vo výške
175 579,39 €  odpísaním z majetku Mesta Lučenec a jeho preúčtovanie na  podsúvahový účet.


UZNESENIE Č.114 /2013
K bodu programu: Galéria LC s.r.o., sídlo T. Vansovej 2333/28, 960 01  Zvolen, IČO . 48 866 612.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e   
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.3, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom a podmienky odpredaja nehnuteľnosti v zmysle bodu A.2. tohto uznesenia :

A.2.  že Mesto Lučenec súhlasí s prevodom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva číslo 10625 pre katastrálne územie Lučenec pozemok parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 2655/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4281 m2, medzi obchodnou spoločnosťou HORN INVEST s.r.o., Horná 34/A, Banská Bystrica, IČO 36627127 a nadobúdateľom obchodnou spoločnosťou Galéria LC, s.r.o., T. Vansovej 2333/28, Zvolen, IČO 46 866 612 v súlade s ustanovením čl. IV. bodu 3, Kúpnej zmluvy uzavretej dňa 30.4.2010 s tým, že :
a) nadobúdateľom obchodnou spoločnosťou Galéria LC, s.r.o. budú splnené podmienky územného plánu Mesta Lučenec a kúpnej zmluvy uzavretej dňa 30.4.2010
b) súčasťou súhlasu vydaného Mestom Lučenec bude dohoda uzavretá medzi HORN INVEST s.r.o., Horná 34/A, Banská Bystrica IČO 36627127 ako predávajúcim, Galéria LC, s.r.o., T.Vansovej  2333/28, Zvolen, IČO 46 866 612 ako kupujúcim a Mestom Lučenec ako osobou oprávnenou, na základe ktorej bude kupujúci povinný
- začať s výstavbou stavby polyfunkčného objektu na predmetnom pozemku najneskôr do 1.10.2014, v prípade nesplnenia povinnosti  kupujúceho ani v dodatočnej trojmesačnej lehote bude dohodnutá povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu 100.000,– €, v prípade nesplnenia ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa vzniku nároku na zmluvnú pokutu povinnosť kupujúceho predať Mestu Lučenec pozemok za  jeho obstarávaciu cenu  a po započítaní nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 000,- €
- predložiť Mestu Lučenec vydané kolaudačné rozhodnutie  stavby  polyfunkčného objektu na predmetnom pozemku najneskôr do 1.12.2015, v prípade nesplnenia tejto povinnosti  kupujúceho  ani v dodatočnej  šesťmesačnej lehote, bude dohodnutá povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu 100 000,-€
A.3.   zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- parcelu CKN parcelné číslo 2655/4 o výmere 3867 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN parcelné číslo 2655/6 o výmere 349 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti dokupuje spoločnosť k svojmu budúcemu vlastníctvu, aby mohla zrealizovať zámer výstavby polyfunkčného objektu v zamýšľanom rozsahu,
za kúpnu cenu  130,– €/ 1 m² , čo pri výmere 4216 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 548.080,–€,
pre     Galéria LC s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23198/S, sídlo T. Vansovej 2333/28, 960 01  Zvolen, IČO : 48 866 612.

UZNESENIE Č.115/2013
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1)Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e   
A.1. uzavretie   predloženej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dole uvedených parcelách, ktoré sa nachádzajú pri bytových domoch na Jiráskovej ulici, smerom do Opatovej, spočívajúceho v časovo neobmedzenom vecnom bremene zriadenom ako vecné právo umiestnenia zariadení  verejnej kanalizácie - kanalizačná stoka PP SN 10 DN 315x11,4 mm na časti pozemkov KNC parcela č. 6623/3, KNE parcela č. 2188/1, KNE parcela č. 2189/1, KNE parcela č. 2189/3, KNE parcela č. 2190, KNE parcela č. 2191, a KNE parcela č. 2192/8 v kat. území Lučenec obce Lučenec  (ďalej aj len „zaťažené pozemky“), v rozsahu vyznačenom v na tento účel vyhotovenom GP úradne overenom Správou katastra Lučenec  a právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch na zariadeniach verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch umiestnených.  
              Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného bremena:
- strpieť na zaťažených pozemkoch,  v rozsahu vyznačenom v  Geom. pláne umiestnenie  zariadení verejnej kanalizácie,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou, údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie  na zaťažených pozemkoch umiestnených,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie  nebudovať nad kanalizačným  potrubím a jeho pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve po zemi a vo vzduchu stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.
pre budúceho oprávneného Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sídlo : Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica , Zapísaná v obchod. registri Okresného súdu B. Bystrica, Odd: Sa, Vl. č. 705/S
V mene ktorej konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s. a  Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s., IČO: 36 056 006,  IČ DPH: SK2020095726,
vzhľadom na verejnoprospešný charakter stavby bezodplatne
na dobu neurčitú
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.116 /2013
K bodu programu: 2) Ing. Branislav Gallay a manželka Mgr. Agnesa Gallayová, spoločne bytom  Ulica Ľ. Podjavorinskej 109, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. F. Lehára nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN 4021/47, o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36033481-29/2013 z 23.5.2013, vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely EKN 885/2, o výmere 3407 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná prefabrikovanou garážou vo vlastníctve žiadateľov, ktorú Mesto Lučenec povolilo na pozemku umiestniť a v čase keď bola garáž umiestňovaná nebola možnosť pozemok odpredať,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€
pre kupujúcich Ing. Branislav Gallay, rod. Gallay, nar. 9.3.1951 a manželka Mgr. Agnesa Gallayová, rod. Lajtošová, nar. 19.4.1951, spoločne bytom  Ulica Ľ. Podjavorinskej 109, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.117 /2013
K bodu programu: 3) Gabriel Ďuriš, bytom  Ulica partizánska 2292/7, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. F. Lehára nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 4021/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36033481-5/2013 z 6.2.2013, vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely EKN 885/2, o výmere 3407 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná prefabrikovanou garážou vo vlastníctve žiadateľa, ktorú Mesto Lučenec povolilo na pozemku umiestniť a v čase keď bola garáž umiestňovaná nebola možnosť pozemok odpredať,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€
pre kupujúceho Gabriel Ďuriš, rod. Ďuriš, nar. 29.11.1973, bytom  Ulica partizánska 2292/7, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.118 /2013
K bodu programu: 4) STAVOÚNIA, a.s. , Fiľakovská cesta 284, 984 01  Lučenec, IČO : 31 561 403
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite pri cintoríne nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 1542/19 o výmere 1 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36626040-27/2013 z 25.3.2013, oddelením z parcely EKN 1704, o výmere 49736 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaný pozemok je potrebné dokúpiť pre výstavbu garáže, ktorú kupujúci stavia na vlastnom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²,  čo pri výmere 1 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu  10,–€,
pre kupujúceho STAVOÚNIA, a.s., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica Oddiel : Sa, Vložka číslo :54/S, IČO : 31 561 403, sídlo Fiľakovská cesta 284, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.119 /2013
K bodu programu: 5) Agroinštitút Nitra, štátny podnik, sídlo Akademická 4, 949 01  Nitra, IČO : 36 858 749
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. kúpu nehnuteľnosti do majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice partizánska, pozemky konkrétne :
- parcelu CKN č. 2635/2, ostatné plochy o výmere 718 m²,
- parcelu CKN č. 2635/3, ostatné plochy o výmere 253 m²,
- parcelu CKN č. 2636/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m²,
- parcelu CKN č. 2637/2, ostatné plochy o výmere 41 m²,
- parcelu CKN č. 2639/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 700 m²,
ktoré sú zapísané na LV č. 6633, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za kúpnu cenu 23.719,34 € spolu za odkupované nehnuteľnosti,
od predávajúceho,  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, sídlo Akademická 4, 949 01  Nitra, IČO : 36 858 749
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      21
- proti     0
- zdržal sa     2
- nehlasoval        0

UZNESENIE Č.120 /2013
K bodu programu: 6) Ján Schvantner  a manželka Veronika Schvantnerová, rod. Balážová spoločne bytom Ulica novohradská 46, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Novohradská, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 2537 o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 8702 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5821, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 21 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€,
pre kupujúcich,  Ján Schvantner, rod. Schvantner, nar. 23.1.1941 a manželka Veronika Schvantnerová, rod. Balážová, nar. 4.11.1938 spoločne bytom Ulica novohradská 46, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      22
- proti     0
- zdržal sa     1
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.121 /2013
K bodu programu: 7) Peter Černák, bytom Ulica K. Banšela 8, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Majakovského, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 381/2 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 7561 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5002, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,
pre kupujúceho,  Peter Černák,rod. Černák, nar. 20.1.1971, bytom Ulica K. Banšela 8, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.122 /2013
K bodu programu: 8) Eva Vorlická, bytom Ulica Majakovského 6, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Majakovského, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 381/4 o výmere 27 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9543 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5350, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 27 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 270,–€,
pre kupujúcu   Eva Vorlická, rod. Steinerová, nar. 1.4.1949, bytom Ulica Majakovského 6 , 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.123//2013
K bodu programu: 9)  LC investor s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom,
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová pri kaštieli nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN 495/63 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36626040-49/2013 z 31.5.2013, vypracovaným GRUY s.r.o., oddelením z parcely EKN 484, o výmere 81 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je záujem mesta skultúrniť vstup do mesta zo štátnej cesty E 571,  ktoré žiadateľ zabezpečí rekonštrukciou kaštieľa a úpravou okolitej zelene,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 17 m2  170,– €,
pre LC investor s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo : 15028/S so sídlom Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 44 259 361
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.124 /2013
K bodu programu: 10)   M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 027 146
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Adyho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 2937/90 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36624039-19/2013 z 19.4.2013, vypracovaným GEODETI G5 s.r.o., oddelením z parcely CKN 2937/1, o výmere 19592 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná terasou, ktorá tvorí vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 18 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 180,–€
pre kupujúceho, M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 027 146
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

UZNESENIE Č.125 /2013
K bodu programu: 11)   DDL GROUP s.r.o., ul. SNP 450/20, 985 56  Tomášovce, IČO : 44 408 773
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti v lokalite Ulice Petőfiho :
- budovu, súp.č. 3069 Kotolňa, stojacu na parcele CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, parcele CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2  a parcele CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  541 m2 , ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  120.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,
pre kupujúceho, DDL GROUP, s.r.o., sídlo SNP 450/20, 985 56  Tomášovce, IČO : 44 408 773
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      21
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        2


UZNESENIE Č.126 /2013
K bodu programu: 12)   Ing. Mikuláš Susztay a manželka Ing. Alica Susztayová, bytom Ulica Hviezdoslavova 12, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A. 2  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 28/9 o výmere  86 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom,, číslo plánu 44594879-2/2013, zo dňa 21.4.2013,  vypracovaného Ján Vinarčík Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 28/1 o výmere 579 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 86 m2  860,– €,
pre kupujúcich Ing. Mikuláš Susztay, rod Susztay, nar. 24.6.1942 a manželka Ing. Alica Susztayová, rod. Búliková, nar. 28.3.1940, spoločne bytom Ulica Hviezdoslavova 12, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.127//2013
K bodu programu: 13)   MUDr. Štefan Ruffini a manželka Janka Ruffiniová, bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A. 2  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mocsáryho ulice nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN parcelné číslo 786/109 zastavané plochy a nádvoria o 21 m2 zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a garážami a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 21 m2  210,– €,
pre kupujúcich MUDr. Štefan Ruffini, rod Ruffini, nar. 2.9.1953 a manželka Janka Ruffiniová, rod. Košútová, nar. 25.2.1966, spoločne bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.128 /2013
K bodu programu: 14)   Štefan Nagy a manželka Elena Nagyová, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec
a Ondrej Gombala a manželka Elena Gombalová, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 a A.3, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/329 o výmere  117 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8496 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 117m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.170,–€,
pre kupujúcich Štefan Nagy, rod. Nagy, nar. 16.9.1956 a manželka Elena Nagyová, rod. Dubovická, nar. 4.2.1959, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec 

A.3.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť,
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/330 o výmere  35 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8496 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
– parcelu CKN č. 4989/226, zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 118 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.180,– €
pre kupujúcich Ondrej Gombala, rod. Gombala, nar. 16.11.1949 a manželka Elena Gombalová, rod. Vaculčiaková, nar. 27.6.1956, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.129 /2013
K bodu programu: 15)   Družstvo BUDÚCNOSŤ, sídlo Ulica M. Rázusa 29, 984 01  Lučenec, IČO : 36 011 371
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A  n e s c h v a ľ u j e 
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite sídlisko Adyho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN č. 447/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 25/2004 z 17.5.2004, vypracovaným GRUY geodetická kancelária oddelením z parcely CKN 447/1, o výmere 17437 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je zastavaný dočasnou stavbou vo vlastníctve žiadateľa,
za kúpnu cenu 4.520,–€ v zmysle znaleckého posudku č. 23/2013 z 30.4.2013 vypracovaného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom,
pre kupujúceho, Družstvo BUDÚCNOSŤ, sídlo Ulica M. Rázusa 29, 984 01  Lučenec, IČO : 36 011 371
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za     schválenie  5
- proti  schváleniu    12
- zdržali sa     5
- nehlasoval        0


UZNESENIE Č.130 /2013
K bodu programu: 16) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A odročuje
A.1. hlasovanie o žiadosti žiadateľa  Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod. Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec, o zámene pozemkov  nachádzajúcich sa pri budove  Synagógy za nehnuteľnosť z majetku Mesta – sklad CO.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za      20
- proti     0
- zdržal sa     2
- nehlasoval      0


UZNESENIE Č.131 /2013
K bodu programu: 17) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e 
A.1  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec na Ulici T.G. Masaryka nehnuteľnosti, konkrétne :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú klasifikované ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná verejná súťaž na ich odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  750.000,–  €, za všetky citované odpredávané nehnuteľnosti,
pre  Joyo  s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23660/S, sídlo Púpavová 2729/10, 979 01  Rimavská Sobota.

A.2  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 153/2012 z 9.10.2012.

A.3  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 166/2012 z 30.10.2012.

A.4  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 24/2013 z 19.2.2013.

A.5  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 48/2013 z 23.4.2013.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za  schválenie   13
- proti  schváleniu    2
- zdržali sa     6
- nehlasoval        1

UZNESENIE Č.132 /2013
K bodu programu: 18) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj:
- stavby „bytový dom“, súp.č. 504 na parcele CKN č. 4023, zastavané plochy a nádvoria o výmere 496 m2 , vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, CKN č. 4023, zastavané plochy a nádvoria o výmere 496 m2, vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, CKN č.4021/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684 m2 oddelenú z  parcely CKN 4021/1 vedenej v k.ú Lučenec  bez LV ( na LV mesta Lučenec 5414 sú evidované  paparcely EKN z ktorých sa parcela vytvára ),
- parcelu, CKN č.4021/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2 oddelenú z  parcely CKN 4021/1 vedenej v k.ú Lučenec bez LV ( na LV mesta Lučenec 5414 sú evidované  paparcely EKN z ktorých sa parcela vytvára ),.
- parcelu, CKN č.4024/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 oddelenú z  parcely CKN 4024 vedenej v k.ú Lučenec bez LV ( na LV mesta Lučenec 5414 sú evidované  paparcely EKN z ktorých sa parcela vytvára )
za nasledovných podmienok :
1. Výberového konania sa môžu zúčastniť fyzické, alebo právnické osoby (ak je žiadateľom PO doloží fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra).
2. Výška ponúknutej kúpnej ceny je minimálne 170.000,– €.
3. Zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 50,– € v pokladni MsÚ. Účastnícky poplatok   sa nevracia.
4. V prihláške do výberového konania záujemca uvedie  :
a) ponúkanú kúpnu cenu,
b) doloží potvrdený výkaz nedoplatkov, z ktorého bude zrejmé, že záujemca nie je dlžníkom Mesta Lučenec,   
c) doloží potvrdenie, že uhradil účastnícky poplatok
d) písomný záväzok uchádzača, že splní podmienky kúpnej zmluvy tak ako sú uvedené vo vyhlásení tejto súťaže .
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže, ako               i právo odmietnuť všetky predložené návrhy, resp. zrušiť obchodnú verejnú súťaž.             V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo zruší              obchodnú verejnú súťaž, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom            písomnou formou.
6. Vyhlasovateľ oznamuje, že podmienky kúpnej zmluvy budú nasledovné :
a) úspešný uchádzač podpíše do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku výberového konania kúpnu zmluvu,
b) termín splatnosti kúpnej ceny bude do 14 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami,
c) návrh na vklad pre Správu katastra bude podaný po úhrade kúpnej ceny v plnej výške,
d) do úhrady kúpnej ceny bude podpísaná kúpna zmluva v depozite u vyhlasovateľa, t.j  u Mesta Lučenec,
e) vkladovací poplatok pre Správu katastra hradí kupujúci,
f) v kúpnej zmluve bude dohodnutá zmluvná pokuta vo výške  10.000,–€, ak kupujúci do 14 dní kúpnu cenu neuhradí,
7.  Uzávierka prihlášok ( predloženie ponúk) do obchodnej verejnej súťaže bude dňa  7.8.  do 15:00 hod.
8.   Prihlášky ( ponuky) budú zasielané poštou, alebo osobne doručené do podateľne Mestského úradu   v Lučenci na Novohradskej ulici č.1 v zalepených obálkach s označením :
     „ NEOTVÁRAŤ
        OVS na odpredaj budovy, „bytový dom súp.č. 504“
       Mestský úrad Lučenec
       Novohradská č. 1
       984 01  Lučenec “
9. Prihlášky ( ponuky) doručené po termíne budú neotvorené zaslané na adresu odosielateľa, ak táto nebude uvedená budú neotvorené uložené ako príloha dokumentácie k predmetnému konaniu s označením „doručené po uzávierke“. 

A.2. zverejnenie vyhlásenia OVS s podmienkami na webovej stránke Mesta Lučenec, v Mestských novinách Mesta Lučenec, na úradnej tabuli Mesta Lučenec a v časopise Reality SK.

A.3  vymenovanie komisie na vyhodnotenie podaní došlých do obchodnej verejnej súťaže v zložení :  RSDr. Jozef Cerovský, MUDr. Karol Mičko,  Ing.arch.Anna Václavíková, JUDr. Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za        23
- proti        0
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0


UZNESENIE Č.133 /2013
K bodu programu: 19)   Obyvatelia bytov na Ulici Jókaiho č. 8,10 v Lučenci
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.  predĺženie nájomných zmlúv na byty na dobu neurčitú pre nájomníkov :
byty Jókaiho 8
číslo bytu nájomca
18 Ružena Szappanosová
byty Jókaiho 10
číslo bytu nájomca
11 Elena Kotešovská
26 Eva Bolyošová
44 Andrej  Gajdoš


z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za        22
- proti        0
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0


UZNESENIE Č.134 /2013
K bodu programu: 20) Ponuka spoločnosti SPV LC Bytové domy s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.    Kúpu skolaudovaných bytov v bytových domoch na Rúbanisku III. na parcelách:
- CKN 7202/37 o výmere 837 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/16 o výmere 807 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/64 o výmere 467 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
a prislúchajúceho verejného priestranstva na parcelách :
- CKN 7202/18 o výmere 2093m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/38 o výmere 1050 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/39 o výmere 1086 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
za cenu, ktorá spolu za odkupované nehnuteľnosti nepresiahne sumu 3.900.000,–€ ,
za podmienky, že Mesto  Lučenec bude odkupovať len skolaudované bytové domy a na túto kúpu získa prostriedky zo zdrojov úveru od ŠFRB, a z dotácie z MDVaRR SR,
v etapách podľa skolaudovania bytových domov,
od spoločnosti SPV  LC Bytové domy s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 24341/S, sídlo Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670
A.2.   Text zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti citované v bode A.1. tohto uznesenia,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za        22
- proti        0
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0

UZNESENIE Č.135 /2013
K bodu programu: 21) Ing. Jaroslav Ivan – MANAGER, Novohradská č. 20, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. neschvaľuje
A.1. zníženie ceny nájmu za prenájom stĺpov verejného osvetlenia (na umiestnenie informačných panelov) v k.ú. Lučenec a k.ú. Opatová .


UZNESENIE Č.136 /2013
K bodu programu: 22) QEX a.s., Brnianska č. 1, Trenčín
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.neschvaľuje
A.1.  zníženie ceny nájmu za prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami typu „billboard“ v k.ú. Lučenec .


UZNESENIE Č.137 /2013
K bodu programu: 23) Milan Hurik, M.R.Štefánika č. 10, Lučenec   
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  prenájom pozemku v lokalite pri Mestskej tržnici, konkrétne časť parcely o výmere    220 m2, ktorá bude vytvorená geometrickým plánom oddelením z parcely CKN č. 1638/1 o výmere 328 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414 pre k.ú. Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že nájomca na prenajatom pozemku vybuduje na vlastné náklady parkovaciu plochu so zámkovej dlažby alebo iným spôsobom vyhovujúcim pre účely parkovania, ktorá bude slúžiť ako verejná parkovacia plocha,
za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2033,
pre  Milana Hurika, nar. 30.11.1963, bytom Štvrť M.R.Štefánika 2425/10, Lučenec
zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ               č. 82/2013 zo dňa 23.4.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za        21
- proti        1
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0


UZNESENIE Č.138 /2013
K bodu programu: 24) K-Traffic s.r.o., Rúbanisko I/11, Lučenec 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  prenájom zadnej časti výkladných skríň na Masarykovej ulici v Lučenci, v počte 2 ks, na reklamné účely,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 221,- €/ks/rok,
na dobu nájmu – 3 roky,
pre  K-Traffic s.r.o., Rúbanisko I/11, Lučenec   


UZNESENIE Č.139 /2013
K bodu programu: 25) Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v budove školy s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, za účelom prevádzkovania bufetu,
podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 18,26 €/mesiac,
na dobu nájmu – od 1.7.2013 do 30.6.2016,
pre Základnú školu M.R.Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec


UZNESENIE Č.140 /2013
K bodu programu:  26) Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho č. 6,     Lučenec  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v budove školy s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, za účelom prevádzkovania bufetu,
podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 14,94 €/mesiac,
na dobu nájmu – od 1.7.2013 do 30.6.2016,
pre Základnú školu s materskou školou, Námestie Kubínyiho č. 6, Lučenec

 

UZNESENIE Č.141 /2013
K bodu programu: 27) Ďalší postup vo veci prenájmu nebytového priestoru na Rúbanisku III/L7 v Lučenci  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  prenájom nebytového priestoru spolu vo výmere cca 120 m2, nachádzajúci sa na Rúbanisku III/L7 v k.ú. Lučenec (po bývalej knižnici), súp.č. 2922 na parc. CKN č. 7202/6, za účelom zriadenia maloobchodnej prevádzky s hlavným sortimentom drogérie, kozmetiky a parfumérie,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 20,- €/m2/rok,
na dobu nájmu – 10 rokov,
pre  Emila Krajčíka, s.r.o., Dlhá 1424/47, Senica


UZNESENIE Č.142 /2013
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl –
máj 2013
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.berie na vedomie
A.1.  Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za obdobie apríl – máj 2013


UZNESENIE Č.143 /2013
K bodu programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok
2013
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2013


UZNESENIE Č.144 /2013
K bodu programu:Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2012, plán opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2013 a  finančné krytie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A1. schvaľuje
A.1. Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2012 vrátane riadnej účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2012 a návrhu na rozdelenie zisku  bez pripomienok
    
A2. berie na vedomie
A.2.  Plán opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2013 a  finančné krytie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec.

 

UZNESENIE Č.145 /2013
K bodu programu: Schválenie predaja nehnuteľného majetku - bytového domu na adrese Ul. Gorkého č. 18, Lučenec  z majetku SPOOL a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. odročuje 
A.1. žiadosť akciovej spoločnosti SPOOL a.s. ohľadne predaja nehnuteľného majetku spoločnosti SPOOL a.s.  v lokalite Lučenec, ul. Gorkého 18 .

 

UZNESENIE Č.146 /2013
K bodu programu: Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2013- 2014
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Podnájom ľadovej plochy Zimného štadióna podľa časového harmonogramu prenájmu pre HC a verejnosť na sezónu 2013/2014. Zároveň schvaľuje prenájom plochy Zimného štadióna na letnú prípravu HC Lučenec ako aj prenájom nebytových priestorov pre HC Lučenec, v zmysle vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 504,9 m2. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje platnosť podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 12/16/05/2013 za nasledovných alternatívnych podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:

Začiatok užívania ľadovej plochy:
Od 19.08.2013 – 31.3.2014 na ľadovej ploche a v čase od 1.4.2013 – 30.6.2014 na suchej ploche – za podmienky, že podnájomca uhradí náklady za služby spojené s podnájmom  vo výške 3 000,- € najneskôr 30 dní pred začiatkom doby podnájmu.
Od 26.08.2013 – 31.3.2014 na ľadovej ploche a v čase od 1.4.2013 – 30.6.2014 na suchej ploche – za podmienky, že podnájomca uhradí náklady za služby spojené s podnájmom) vo výške 300,- € najneskôr 30 dní pred začiatkom doby podnájmu.
Od 1.09.2013 – 31.03.2014 na ľadovej ploche a v čase od 1.4.2013 – 30.6.2014 na suchej ploche – Náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom je zahrnuté v symbolickom nájomnom dojednanom v bode (6) tejto podnájomnej zmluvy.

B.schvaľuje
B.1. Podnájomcovi umiestniť v prenajatých priestoroch reklamy sponzorov za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.


UZNESENIE Č.147 /2013
K bodu programu: Návrh zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Lučenec  a mestom Mělník
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1   Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestom Lučenec a mestom Mělník.

UZNESENIE Č.148 /2013
K bodu programu: Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. u d e ľ u j e 

A.1 Čestné občianstvo mesta Lučenec:
PaedDr. Augustínovi Čisárovi - pri príležitosti významného životného jubilea, za úspešnú, záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a jeho zviditeľňovanie v oblasti kultúrneho, spoločenského života.

A.2  Cenu mesta:
Ing. Marošovi Kováčikovi – za vynikajúce športové výsledky v basketbale, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

B. b e r i e    n a    v e d o m i e

Udelenie Ceny primátorky:
B.1  MUDr. Jurajovi Pelčovi - za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea.

Udelenie uznaní mesta Lučenec:
B.2  Čestné uznanie Arpádovi Szabóovi – za činnosť v oblasti kultúry; za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos v oblasti kultúry, čím sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

B.3 Čestné uznanie Vladimírovi Sadílekovi – za činnosť v oblasti kultúry; za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

B.4 Čestné uznanie Doc. Ing. Miroslavovi Kelemenovi, PhD. – za pedagogickú činnosť; ako profesionálny vojenský pilot v Ozbrojených silách SR, neskôr ako rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti prorektor pre medzinárodné vzťahy na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa pričinil o reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, je kandidátom na udelenie titulu „profesor“ prezidentom SR.

B.5 Ďakovný list Mgr. Jánovi Mižúrovi – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

B.6 Ďakovný list Mgr. Vojtechovi Kováčovi- za dlhoročnú pedagogickú činnosť, športovú a trénerskú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

B.7 Ďakovný list Elene Gubániovej – za oblasť sociálnu a charitatívnu; svojim prístupom stmeľuje a upevňuje medziľudské vzťahy, pri príležitosti životného jubilea.

B.8 Ďakovný list Zmiešanému speváckemu zboru Ozvena – za činnosť v oblasti kultúry; zbor svojou aktivitou rozvíja kultúrne dedičstvo regiónu a reprezentuje mesto Lučenec na celosvetovej úrovni; pri príležitosti 80. výročia svojho založenia.

B.9 Ďakovný list Pavlovi Dirbákovi – za oblasť sociálnu a charitatívnu; za celoživotný prínos a prácu v prospech zdravotne postihnutých občanov mesta Lučenec.

B.10 Športovec roka Marcelovi Sarvašovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma a v zahraničí v boccii, športe raffa, bronzový medailista z ME juniorov do 18 rokov.

B.11 Športovec roka Ľubomíre Grossertovej – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu v tenise, v kategórii staršie žiačky obsadila na Slovensku 7. miesto, víťazka majstrovstiev regiónu a účastníčka majstrovstiev Slovenska.


B.12 Športový kolektív roka Reprezentačnému družstvu Slovenska Boccia klub Lučenec – juniori do 18 rokov v zložení Lukáš Bolla, Tomáš Štolc, Mário Šnúrik - za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách Európy v San Maríne obsadili 6. miesto. 

 


C. o d p o r ú č a

Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odovzdania ocenení mesta Lučenec v termíne 23.8.2013.

 

UZNESENIE Č.149 /2013
K bodu programu: Návrh na zvýšenie sadzby za inzerciu v Mestských  novinách
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1   zvýšenie sadzby za inzerciu v Mestských novinách o 30 %.

 

UZNESENIE Č.150 /2013
K bodu programu: Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu: Elektronizácia služieb miest - „eMestá „- Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje
A.1.   predloženie žiadosti o NFP a zabezpečenie realizácie schváleného projektu : Elektronizácia služieb miest - „eMestá“ – Lučenec   v súlade s Výzvou kód: OPIS-2013/1.2/05
A.2.   - spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových         oprávnených  výdavkov na projekt v roku 2013:
                  - 95 % -  oprávnených výdavkov na projekt  z nenávratného finančného príspevku (NFP)
                  - 5 %   -  oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa.
                 Celkové náklady : 813 006,75 €
                 Nenávratný finančný príspevok (NFP) : 772 356,41 €
                 Spolufinancovanie : 40 650,34 € - z vlastných zdrojov v rámci rozpočtu na rok 2014.
Zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu vo výške max. 81 300 € ročne ( 10% z celkových nákladov).

 


UZNESENIE Č.151 /2013
K bodu programu: Voľba člena Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci z radu občanov
Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci
A.volí
A1. za člena Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci z radu občanov Ing. Jána Boroša miesto Ing. Jána Gondáša, ktorý sa členstva v komisii vzdal.

 


UZNESENIE Č.152 /2013
K bodu programu: Rôzne – Informatívna správa - Zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy v meste Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu – Zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy v meste Lučenec
B. schvaľuje
B.1. Autobusové linky podľa prílohy č.1
B.2. Tarifné podmienky podľa prílohy č. 2

UZNESENIE Č.153 /2013
K bodu programu: Rôzne – Stanovisko Mestského zastupiteľstva v Lučenci k plneniu n vyhodnocovaniu úloh  vyplývajúcich  z Memoranda o spolupráci  medzi Vládou SR  a ZMOS
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. stanovisko  k plneniu  a vyhodnocovaniu úloh  vyplývajúcich  z Memoranda o spolupráci  medzi Vládou SR  a ZMOS
 

Overovatelia uznesení:

PaedDr. Vojtech Lauko

Ing.arch.Anna Václavíková

 

Zapísala:  Mgr. Mária Sárová, V Lučenci dňa 28.6.2013

Prezenčná listina zo 18  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  25. 06. 2013

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik,  MUDr.Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,  JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak, Ing.Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný,  Norbert. Krišta,  Ing.Miroslav Klochan, PaedDr Vojtech Lauko, JUDr. Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč, , Ing.Elena Uličná, Ing.arch.Anna Václavíková, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing.Kvetoslava Dedinská,  JUDr. Pavol Krokoš,  , Ing.Eva Balážová PhD., Mgr.Branislav Hrdlička, Štefan Prístavka

Ospravedlnení:   MUDr. Rudolf Slivka,, Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ: Ing. Mária Móricová,  PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Ing.Robert Ladoš, Ing. Želmíra Kolimárová,   Ing. Mária Bérešová, , RNDr. Pavol Cífer, Bc. Ján Tuček

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Mgr. Tomáš Belko -, konateľ Mestskej tržnice Lučenec

Ing. Eva Vasilová - riaditeľka  a.s. SPOOL  Lučenec

Štefan Melicher - konateľ  spoločnosti Mestské lesy

        
Zápisnica z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 25.06.2013

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci . Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov  mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že  sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Z dnešného rokovania sa ospravedlnil pán poslanec MUDr. Rudolf Slivka.“
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia uznesení
    4. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 29/13-5 proti VZN č.9/2011 o vymedzení            
        miest, kde je voľný pohyb so psom zakázaný
        Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent
    5.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. /2013, ktorým sa zrušuje                
       Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 9/2011 o vymedzení miest,
        kde je  voľný  pohyb psa a vstup so psom zakázaný - návrh
        Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent
    6.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
       Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
   7. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec  
        k  31.03.2013
       Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta
   8.Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015,    
      2016
      Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
      Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
  9. Návrh na účtovné usporiadanie finančného majetku Mesta Lučenec
       Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
10. Návrh na riešenie neusporiadanej časti Námestia republiky
       Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
       Spracovatelia :  JUDr. Daniel Přibyl, externý právnik, Ing. Mária Móricová, vedúca   
       oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
      Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
      Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2013
      Predkladateľ : Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta
      Spracovateľ :  Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
      Predkladateľ :  Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
      Spracovateľ : Ing. Jozef Matuška,  hlavný kontrolór mesta
14. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2012,  schválenie plánu opráv   
      a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na rok 2013 a  schválenie finančného  
      krytia plánu opráv a  investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na   rok 2013
      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva   SPOOL  a.s.
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    SPOOL  a.s.
15. Schválenie odpredaja bytového domu na adrese Ul. Gorkého 18, Lučenec
      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva   SPOOL  a.s.
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    SPOOL  a.s.
16. Schválenie  podmienok  podnájomnej  zmluvy  pre HC  Lučenec  na sezónu 2013   
           – 2014.
      Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva   SPOOL  a.s.
      Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    SPOOL  a.s.
17. Návrh zmluvy o partnerskej  spolupráci medzi mestom Lučenec  a mestom  
      Mělník
      Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
      Spracovateľ: Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie  primátorky
18. Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie  primátorky
19. Návrh na zvýšenie sadzby za  inzerciu v Mestských  novinách
       Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie  primátorky
20. Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu:
       Elektronizácia služieb miest - „eMestá – Lučenec“
       Predkladateľ:  PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta
       Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,  
       investícií a stratégie
21. Návrh na voľbu člena stálej komisie mestského zastupiteľstva –doplnenie
      Predkladateľ:  Ing. Eva Balážová PhD., predsedkyňa komisie regionálneho    
      rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, CR, podnikania,
      obchodu  a informačných, telekomunikačných technológií
      Spracovateľ:  Ing. Michaela Hrnčiarová, tajomníčka komisie regionálneho    
      rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, CR, podnikania,
      obchodu  a informačných, telekomunikačných technológií
22. Interpelácie poslancov
23. Návrhy  a podnety  poslancov
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver                                           
Výsledok hlasovania č.1: za: 19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0    nehlasoval:  0 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla poslancov PaedDr. Vojtecha Lauka a Ing.arch.Annu Václavíkovú
Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov Mgr. Romana Grebáča a Štefana Prístavku
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   PaedDr. Vojtecha Lauka, Ing. arch. Annu Václavíkovú
A.2. Za overovateľov zápisnice  Štefana Prístavku,  Mgr. Romana Grebáča 
       
Výsledok hlasovania č.2: za: 19 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa: 1 (Mgr. Roman Grebáč)  nehlasovala:  1  (Ing. Eva Balážová PhD.)

3. Kontrola plnenia uznesení
Ku kontrole plnenia uznesení poslanci mestského zastupiteľstva nemali pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
A.1.   Kontrolu plnenia uznesení.

Výsledok hlasovania č.3: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasovala: 1 (Ing. arch.Anna Václavíková)

4. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 29/13-5 proti VZN č.9/2011 o vymedzení            
miest, kde je voľný pohyb so psom zakázaný
Primátorka - vzhľadom k tomu, že Mestu Lučenec bol doručený Protest  prokurátora 29/13-5 zo dňa 10.05. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec č. 9/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný, v záujme dodržania zákonom stanovených lehôt na prerokovanie protestu a zjednanie nápravy, bol materiál predložený do legislatívnej rady. Podnetom na preskúmanie zákonnosti  VZN  č. 9/2011 bolo podanie pána Pachníka. Okresný  prokurátor  upozornil,  že predmetné VZN  nie  je  prijaté v súlade s  príslušným zákonom   a žiada  vykonať  nápravu. Náprava  musí  byť  vykonaná v 30 dňovej lehote rozhodnutím o proteste a v 90 dňovej  lehote zrušením napadnutého VZN v prípade, že protestu bude vyhovené.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. v y h o v u j e
A.1. Protestu prokurátora č. Pd  29/13-5 zo dňa 10.05.2013 proti VZN č. 09/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný 
Výsledok hlasovania č.4: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

5)  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx/2013, ktorým sa zrušuje                
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 9/2011 o vymedzení miest, kde je 
voľný  pohyb psa a vstup so psom zakázaný - návrh
Primátorka - návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. X/2013, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 09/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný je výsledkom protestu prokurátora Pd č.29/13-5 zo dňa 10.05.2013. Materiál  bol predmetom rokovania Legislatívnej rady za účasti externého právnika, ktorá ho odporučila predložiť do orgánov mesta.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. XX /2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 9/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný

Výsledok hlasovania č.5: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
Primátorka - v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa CVČ financujú z výnosu
dane z príjmov obciam. Od 1.1.2013 sa zmenil spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov
obciam pre CVČ. V súlade s § 9d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. sa výnos dane z príjmov
obciam v roku 2013 rozdeľuje pre CVČ podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce a nie podľa počtu detí v CVČ  ako
do 31.12.2012. V súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, § 6 ods. 12 d) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného
času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi
v iných obciach.  Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú CVČ
zriadené zriaďovateľmi z iných obcí, Mesto Lučenec môže prispievať na prevádzku týchto
zariadení a zabezpečenie záujmového vzdelávania týchto detí. Poskytnutie prostriedkov pre
CVČ bude riešené v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Lučenec
v znení VZN č. 10/2011.  V schválenom rozpočte na rok 2013 boli pre základné školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ako aj pre základné školy
a školské zariadenia zriadené súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi rozpísané v rámci
originálnych kompetencií finančné prostriedky vypočítané v zmysle normatívov platných
v roku 2012. Prijatím VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec  došlo k zmene výšky normatívov
pre jednotlivé druhy školských zariadení.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  výšku príspevku na financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na
        území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v
        súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
        pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi
        v iných obciach na rok 2013 v čiastke 62 € na jedno dieťa a rok
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8. Nerozpísaná rezerva v sume
           52 000 €, z toho na podprogram 9.3.1 ZŠ s MŠ Kubínyiho vo výške 20 000 € a na
           Podprogram 9.3.7 ZŠ s MŠ Opatová 32 000 €
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy na 
           Podprogram 9.5.2 Školské kluby detí vo výške spolu 1 171 € 
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.2.2 Materské školy s právnou
          subjektivitou  v sume 2 046 €, z Podprogramu 9.5.2 Školské kluby detí v sume 28 476
          € a z Podprogramu 9.4.2 Jedálne pri ZŠ v čiastke 29 326 €, t.j. celkom vo výške
          59 848 € na Podprogram 9.6. Neštátne školstvo v čiastke 20 359 €, na Podprogram
           9.8.  Nerozpísaná rezerva 33 489 € a na Podprogram 9.5.1 Centrá voľného času na
           položku 640 Bežné transfery vo výške 6 000 €
A.2.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika
           z položky 600 Bežné výdavky vo výške 4 595 € na položku 700 Kapitálové výdavky
           a zároveň preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky
A.3. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému
        rozpočtu v celkovej sume 669 844 € nasledovne:
A.3.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 23 381 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.2.1  Materské
           školy bez právnej subjektivity o 6 127 €, v Podprograme 9.2.2 Materské školy
           s právnou subjektivitou o 691 €, v Podprograme 9.5.1 CVČ o 520 €, v Podprograme
           9.5.2 Školské kluby detí o 735 € v Podprograme 9.4.1 Jedálne pri MŠ o 814 €,
           v Podprograme 9.4.2 Jedálne pri ZŠ o 1 254 € a v Podprograme 9.6. Neštátne
           školstvo spolu o 13 240 €
A.3.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 331 Zahraničné granty bežné o 14 800
           € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 2.2 Mestské
           informačné centrum na oddieli 08.2.0.4 na položke 630 Tovary a služby o 14 800 €      
A.3.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 18 185 €
          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.1 Správa a údržba
          miestnych komunikácií  na oddieli 04.5.1 na položke 630 Tovary a služby o 18 185 €
A.3.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 7 478 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.6 ZŠ Kármána
           o 7 478 €
A.3.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 6 000 €
          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia
          na oddieli 03.1.0 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 6 000 €
A.3.6. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 600 000 €
          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.1 Cestná doprava
          na oddieli 0451 na položke 630 Tovary a služby o 100 000 €, v Podprograme 5.1
          Odpadové hospodárstvo na oddieli 0510 na položke 630 Tovary a služby o 25 000 €,
          v Podprograme 11.1 Verejné osvetlenie na oddieli 06.4.0 na položke 630 Tovary
          a služby o 35 000 € a v Podprograme 9.2.1 Materské školy na oddieli 09.1.1.1/2 na
           položke 630 Tovary a služby o 40 000 €
A.3.7. zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.8 Mestský informačný
          systém na oddieli 01.1.1.6/1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 28 000
           €, v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli 03.1.0 na položke 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív o 3 900 €, v Podprograme 13.2.1 TV cintorínska na oddieli 04.4.3
           na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 125 000 €, v Podprograme 13.1.2
           Priemyselný park oplotenie na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív o 14 511 €, v Podprograme 13.2.11 PD budova na Námestí
           republiky na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 25 000
           €, v Podprograme 4.2 Cestná doprava na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív o 65 000 €

Výsledok hlasovania č.6: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasovala: 0

7. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
k 31.3.2013
Primátorka - stav všetkých pohľadávok evidovaných  k 31.3.2013  bol vo výške 3 784 968,60 €. V zmysle platných účtovných postupov boli na ťažko vymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti vytvorené opravné položky vo výške 1 130 043,04 €, po zohľadnení ktorých činí zreálnená hodnota pohľadávok k 31.3.2013 sumu  2 654 925,56 €. Vysoká suma pohľadávok je ovplyvnená predpisom dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad FO na rok 2013, ktoré sú k sledovanému obdobiu v lehote splatnosti.
Pohľadávky  u dani za psov sú vykazované vo výške 33 319,32 €, z čoho sa roku 2013 týkajú pohľadávky vo výške 29 938,86 € a sú v lehote splatnosti. Najvyššie pohľadávky vykazujeme  u miestneho poplatku za komunálny odpad  za fyzické osoby v objeme 588 143,89 €.
Mgr. Grebáč – požiadal o aktuálne informácie  o stave pohľadávok
Ing. Moricová -   stav všetkých pohľadávok k 31.5.2013 predstavuje čiastku 1 651 051,29 €. V porovnaní so stavom k 31.3.2013 došlo k poklesu o 1 300 000 €. Uhrádzajú sa hlavne daňové pohľadávky. Konštatovala, že pohľadávky z predajov a prenájmov klesli o 53 000 €,  čo sa prejavuje na nájmoch. Ostatné pohľadávky sú na úrovni ako boli k 31.3.2013.  K poklesu pohľadávok došlo aj u odberateľských faktúr za energie o 10 000 €. Záväzky  k 31.3.2013  boli vo výške  123 411, 94 € a súčasný stav je 184 312,50 €. Dlhová služba  k 31.3.2013 predstavovala 33,32 %  podielu celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roku  a  za obdobie apríl – máj  došlo k zníženiu na  32,97 %.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1.  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
k 31.3.2013

Výsledok hlasovania č.7: za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 1 (MUDr. Zaher Mahmoud)


8. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014,   
     2015, 2016
Primátorka - v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa rozpočet mesta pripravuje na nasledujúce 3 roky, pričom rozpočet na prvý rok je záväzný a rozpočet na ostatné 2 roky len orientačný. Od roku 2009 sa pripravuje rozpočet mesta aj ako programový, ktorý obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota. V Harmonograme prípravy rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015, 2016 je zohľadnené aj prehodnotenie programovej štruktúry rozpočtu, ktorá bola prvýkrát zostavená pre programový rozpočet na rok 2009.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky  2014, 2015,  2016

Výsledok hlasovania č.8: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

9. Návrh na účtovné usporiadanie finančného majetku Mesta Lučenec
Primátorka - Mesto Lučenec v účtovníctve dlhodobo eviduje vklad do obchodnej spoločnosti v hodnote 175 579,39 € s poznámkou TKO, pričom bližšia identifikácia sa v účtovných podkladoch nenachádza. Z podkladov z minulých rokov, ktoré sú k dispozícii  bolo zistené, že sa pravdepodobne jedná o nepeňažný vklad do spoločnosti, činnosťou ktorej je nakladanie s komunálnym odpadom a vznikol v rokoch 1991-1993. V zmysle zistení NKÚ a následne prijatých opatrení  je potrebné uvedené nezrovnalosti účtovne usporiadať. Možnosti a spôsob účtovného usporiadania vkladu boli konzultované s auditorskou spoločnosťou Interaudit Zvolen s.r.o. a v zmysle ich odporúčania bol predložený návrh na účtovné usporiadanie vkladu vo výške 175  579,39 € odpísaním z majetku Mesta a zrušením jeho evidencie na účte 069.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  účtovné usporiadanie finančného majetku Mesta Lučenec – vkladu vo výške
175 579,39 €  odpísaním z majetku Mesta Lučenec a jeho preúčtovanie na podsúvahový
účet.

Výsledok hlasovania č.9: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

10. Návrh na riešenie  neusporiadanej časti Námestia republiky
Primátorka -  spoločnosť Galéria LC s.r.o., sídlo T. Vansovej 2333/28, 960 01 Zvolen,  požiadala o odkúpenie mestských pozemkov o výmere 4216 m². Má záujem odkúpiť pozemok od súčasného vlastníka Horn Invest s.r.o., ktoré potrebuje pre realizáciu zámeru vybudovať na týchto pozemkoch polyfunkčný objekt. Predložený materiál je legislatívne spracovaný tak, aby sa mohol riešiť súčasný neuspokojivý stav Námestia republiky. Dve tretiny námestia Mesto zrekonštruovalo za finančné prostriedky z Eurofondov, vrátane úveru Mesta z roku 2010 a tiež z rozpočtu Mesta v roku 2012 vo výške cca 160 000,-€.  Nedoriešená zostala jedna tretina plochy námestia, kde je Mesto vlastníkom dvoch parciel  a spoločnosť Horn Invest s.r.o.Banská Bystrica vlastní pozemky vo výmere  4281 m². Na základe kúpnej zmluvy a podmienok sa v tejto časti námestia má realizovať výstavba kultúrno-spoločenského centra s podzemnými garážami a parkoviskami, Zároveň spoločnosť má zabezpečiť asanáciu fontány s možnosťou premiestnena kamenných kvetov. Súčasťou kúpnej zmluvy bola aj povinnosť začať s touto stavbou najneskôr do dvoch rokov. Vzhľadom k tomu, že bol podpísaný dodatok k tejto zmluve, ktorá uvedené termíny rušila na neučito, výstavba sa neuskutočnila. Bolo povinnosťou Mesta riešiť vzniknutú situáciu a pokračovať v zámere, ktorý bol v roku 2010 deklarovaný. Spoločnosť Galeria LC s.r.o. Zvolen má záujem odkúpiť od súčasného vlastníka pozemok, spolu s pozemkami, ktoré vlastní Mesto a vybudovať polyfunčný objekt. V zmysle kúpnej zmluvy, by sa malo začať s výstavbou najneskôr do 1.10.2014.  Vzhľadom k závažnosti predkladanej správy boli zvolané štyri informatívne  stretnutia poslancov, kde bol zámer odprezentovaný. V záujme zosúladenia pripomienok a dokončenia rekonštrukcie Námestia republiky bude pôsobiť pracovná skupina  pozostávajúca z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá bude v spolupráci s vedením Mesta  dotvárať  projekt do reálnej podoby. Pracovnú skupinu tvoria poslanci JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Elena Uličná,  MUDr. Juraj Pelč,  Ing.arch.Anna Václavíková,  Ing. Kvetoslava Dedinská,  Ing. Miroslav Barcaj
Mgr. Grebáč – informoval o pripomienke občanov, že pokiaľ  dochádza k predaju mestského majetku, aby sa o tom diskutovalo aj s občanmi
Primátorka – podotkla, že názory občanov,  môžu byť prezentované cez vytvorenú pracovnú skupinu
Mgr. Grebáč – podľa jeho názoru, pripomienka občanov je aj z dôvodu, aby sa na Námestí republiky zachovala väčšia plocha zelene
Ing. Uličná – v súvislosti s formuláciou uznesenia týkajúceho sa podmienok, za ktorých sa má uskutočniť predaj nehnuteľnosti na výstavbu polyfunkčného objektu  kultúrneho centra,  konkrétne v bode A.2 písm.b/  sa opýtala na nasledovné skutočnosti. V zmysle uznesenia sa s výstavbou sa má začať  1.10.2014  a v prípade, ak sa tak nestane, nastáva  zmluvná pokuta vo výške 100 000,-€.  Ak sa nesplní povinnosť, Mesto má nárok na odkúpenie pozemku späť do vlastníctva Mesta, za cenu, za akú bol predaný,  po odpočítaní vynaložených nákladov na zmenu územného plánu Mesta. Opýtala sa, prečo po odpočítaní nákladov na zmenu územného plánu. Ďalej pripomienkovala termín „začať“ s kolaudáciou polyfunkčného objektu, ktorý považuje za nepresný  a  navrhuje ho zmeniť na termín  „stavbu skolaudovať“.
JUDr.Přibyl –  odpovedal Ing.Uličnej, že náklady na zmenu územného plánu sú predmetom  dohody. Zmenu územného plánu by malo vykonať Mesto, ale spoločnosť Arkon s.r.o. Zvolen požiadala Mesto o zmenu územného plánu s tým, že uhradí všetky náklady v prípade, ak nedôjde k realizácii stavby.
Ing.Uličná – opýtala sa, aké sú náklady na územný plán ?
JUDr. Přibyl – je  to približne 2 500 €.  Ďalej odpovedal na druhú časť otázky Ing.Uličnej, že kolaudačné konanie sa začína  na návrh stavebníka, kedy požiada o zvolanie kolaudačného konania. Pri špecifikácii termínov bolo snahou Mesta vychádzať z konkrétnych  termínov, ale koniec kolaudačného konania môže byť rôzny.  Je to vlastne rozhodnutie, ktoré musí nadobudnúť právoplatnosť.
Ing.arch.Václavíková – podľa zákona začať kolaudáciu je vlastne doručenie žiadosti stavebníka, kde je potrebné doložiť všetky prílohy, ktoré požaduje stavebný úrad
Ing. Uličná – podľa jej názoru správny  termín je  „skolaudovať  stavbu“,  teda uviesť pevný  termín
JUDr. Přibyl – na dnešom rokovaní je prítomný zástupca zhotoviteľa, je možné predložiť mu tento návrh
Primátorka – „je ťažké určiť dátum vo vzťahu k ukončeniu kolaudácie a všetkým nám záleží na ukončení stavby, taktiež aj zhotoviteľovi, ale zaviazať zhotoviteľa pevným dátumom vo vzťahu k iným veciam, ktoré tam môžu nastať, je veľmi obtiažne“. 
Ing.Uličná – pravidelne sa zúčastňuje informatívnych stretnutí, ale podľa jej názoru  je to fórum, kde sa diskutuje, ale nemá  to žiadny záväzný charakter, preto svoju pripomienku v súvislosti s otvoreným termínom kolaudácie predkladá na tomto rokovaní. Dala poslanecký návrh, aby do uznesenia bolo zapracované „skolaudovať do určitého času“, ktorý bude reálny aj pre zhotoviteľa, aby z uvedeného termínu bolo zrejmé dokedy musí byť ukončené kolaudačné konanie a nie začaté kolaudačné konanie
JUDr. Přibyl -  termín kolaudačného konania je po dohode oboch partnerských strán. Termín je posunutý o 3 mesiace. Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu polyfunčného domu sa bude meniť na termín do 1.3.2016.
Ing. Kolimárová – vydať kolaudačné rozhodnutie je povinnosťou  Mesta v prípade ak  žiadateľ  doloží všetky potrebné  doklady.
JUDr.Bc.Konečný –vzhľadom na výšku  kontraktu a závažnosť obchodno-právneho vzťahu a vzhľadom k výške celej investície, považuje zmluvnú pokutu vo výške 100 000 €, za neprimerane nízku. Predložil poslanecký návrh, kde žiadal rokovať ohľadne výšky zmluvnej pokuty.
Ing.Matuška – navrhuje vyhlásiť prestávku a po jej ukončení prečítať návrh uznesenia tak, aby bol zachytený na hlasovom zázname
Pani primátorka vyhlásila krátku prestávku.

Primátorka – požiadala Ing.Uličnú o predloženie návrhu uznesenia
Ing.Uličná – predložila návrh uznesenia v nasledovnom znení: v bode A.2. písm b/ sa vypúšťa výraz „ po odpočítaní vynaložených nákladov na zmenu územného plánu“.  Ostatný text sa nemení.  Ďalej  v texte uznesenia, kde je výraz „začať s kolaudáciou stavby“ – tento termín sa vypúšťa,  a nahrádza sa výrazom : „ predložiť Mestu Lučenec  vydané kolaudačné rozhodnutie stavby polyfunkčného objektu  na predmetnom pozemku najneskôr do 1.12.2015. V prípade nesplnenia tejto povinnosti kupujúceho ani v dodatočnej 6 mesačnej lehote, bude dohodnutá povinnosť  kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 000 €“.
JUDr. Přibyl -  slovíčko „po“  je nutné  v texte ponechať
Primátorka – prečítala návrh uznesenia v zmysle poslaneckého návrhu  Ing. Uličnej, ktorý znie: „ mestské zastupiteľstvo schvaľuje A.1, ostáva, A.2 písm.b/ vypúšťa sa výraz „po odpočítaní vynaložených nákladov na zmenu územného plánu“.  V texte uznesenia, kde je výraz „začať s kolaudáciou stavby“ – vypustiť tento termín  a nahrádiť ho výrazom:
„ predložiť Mestu Lučenec  vydané kolaudačné rozhodnutie stavby polyfunkčného objektu  na predmetnom pozemku najneskôr do 1.12.2015 v prípade nesplnenia tejto povinnosti kupujúceho ani v dodatočnej 6 mesačnej lehote, bude dohodnutá povinnosť  kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 000 €“.
Pani primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh Ing Uličnej :
Výsledok hlasovania č.10: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)   proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

Ing. Balážová PhD. – poďakovala všetkým, ktorí sa podielali na tom, aby tento návrh bol  predložený na dnešné rokovanie. V záujme rozvoja a modernizácie mesta prináša nový životný štýl. Zároveň dodala, že je dôležité  nezabudnúť na to, čo prinesie tento nový stav ako negatívnu externalitu pre mesto. Požiadala pani primátorku, aby sa vedenie mesta  venovalo aj myšlienke, že tento nový bod záujmu v meste prinesie likvidáciu iných zón v centre mesta.  Podnikateľom, ktorí sa tu niekoľko rokov etablovali, je potrebné pomôcť.
Primátorka – privíta návrhy z komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií na riešenie podnetu
Pani primátroka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení :
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e   
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.3, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom a podmienky odpredaja nehnuteľnosti v zmysle bodu A.2. tohto uznesenia :

A.2.  že Mesto Lučenec súhlasí s prevodom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva číslo 10625 pre katastrálne územie Lučenec pozemok parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 2655/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4281 m2, medzi obchodnou spoločnosťou HORN INVEST s.r.o., Horná 34/A, Banská Bystrica, IČO 36627127 a nadobúdateľom obchodnou spoločnosťou Galéria LC, s.r.o., T. Vansovej 2333/28, Zvolen, IČO 46 866 612 v súlade s ustanovením čl. IV. bodu 3, Kúpnej zmluvy uzavretej dňa 30.4.2010 s tým, že :
a) nadobúdateľom obchodnou spoločnosťou Galéria LC, s.r.o. budú splnené podmienky územného plánu Mesta Lučenec a kúpnej zmluvy uzavretej dňa 30.4.2010
b) súčasťou súhlasu vydaného Mestom Lučenec bude dohoda uzavretá medzi HORN INVEST s.r.o., Horná 34/A, Banská Bystrica IČO 36627127 ako predávajúcim, Galéria LC, s.r.o., T.Vansovej  2333/28, Zvolen, IČO 46 866 612 ako kupujúcim a Mestom Lučenec ako osobou oprávnenou, na základe ktorej bude kupujúci povinný
- začať s výstavbou stavby polyfunkčného objektu na predmetnom pozemku najneskôr do 1.10.2014, v prípade nesplnenia povinnosti  kupujúceho ani v dodatočnej trojmesačnej lehote bude dohodnutá povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu 100.000,– €, v prípade nesplnenia ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa vzniku nároku na zmluvnú pokutu povinnosť kupujúceho predať Mestu Lučenec pozemok za  jeho obstarávaciu cenu  a po započítaní nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 000,- €
- predložiť Mestu Lučenec vydané kolaudačné rozhodnutie  stavby  polyfunkčného objektu na predmetnom pozemku najneskôr do 1.12.2015, v prípade nesplnenia tejto povinnosti  kupujúceho  ani v dodatočnej  šesťmesačnej lehote, bude dohodnutá povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu 100 000,-€

A.3.   zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti :
- parcelu CKN parcelné číslo 2655/4 o výmere 3867 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN parcelné číslo 2655/6 o výmere 349 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti dokupuje spoločnosť k svojmu budúcemu vlastníctvu, aby mohla zrealizovať zámer výstavby polyfunkčného objektu v zamýšľanom rozsahu,
za kúpnu cenu  130,– €/ 1 m² , čo pri výmere 4216 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 548.080,–€,
pre Galéria LC s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23198/S, sídlo T. Vansovej 2333/28, 960 01  Zvolen, IČO : 48 866 612.

Výsledok hlasovania č.11: za: 24 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)   proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Primátorka - žiadateľ navrhuje Mestu Lučenec uzavretie predloženej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelách ktoré sa nachádzajú pri bytových domoch na Jiráskovej ulici, spočívajúceho v časovo neobmedzenom vecnom bremene zriadenom ako vecné právo umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v rozsahu vyznačenom  na tento účel vyhotovenom GP úradne overenom Správou katastra Lučenec  a právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch na zariadeniach verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch umiestnených.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e   
A.1. uzavretie   predloženej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dole uvedených parcelách, ktoré sa nachádzajú pri bytových domoch na Jiráskovej ulici, smerom do Opatovej, spočívajúceho v časovo neobmedzenom vecnom bremene zriadenom ako vecné právo umiestnenia zariadení  verejnej kanalizácie - kanalizačná stoka PP SN 10 DN 315x11,4 mm na časti pozemkov KNC parcela č. 6623/3, KNE parcela č. 2188/1, KNE parcela č. 2189/1, KNE parcela č. 2189/3, KNE parcela č. 2190, KNE parcela č. 2191, a KNE parcela č. 2192/8 v kat. území Lučenec obce Lučenec  (ďalej aj len „zaťažené pozemky“), v rozsahu vyznačenom v na tento účel vyhotovenom GP úradne overenom Správou katastra Lučenec  a právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch na zariadeniach verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch umiestnených.  
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného bremena:
- strpieť na zaťažených pozemkoch,  v rozsahu vyznačenom v  Geom. pláne umiestnenie  zariadení verejnej kanalizácie,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou, údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie  na zaťažených pozemkoch umiestnených,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie  nebudovať nad kanalizačným  potrubím a jeho pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve po zemi a vo vzduchu stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.
pre budúceho oprávneného Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sídlo : Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica , Zapísaná v obchod. registri Okresného súdu B. Bystrica, Odd: Sa, Vl. č. 705/S
V mene ktorej konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s. a  Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s., IČO: 36 056 006,  IČ DPH: SK2020095726,
vzhľadom na verejnoprospešný charakter stavby bezodplatne
na dobu neurčitú
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.12: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

2) Ing. Branislav Gallay a manželka Mgr. Agnesa Gallayová, spoločne bytom  Ulica Ľ. Podjavorinskej 109, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku pod prefabrikovanou garážou situovanou vo dvore pri bytovom dome na Ul. F. Lehára.  Mestská rada  odporúča schváliť odpredaj.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. F. Lehára nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN 4021/47, o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36033481-29/2013 z 23.5.2013, vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely EKN 885/2, o výmere 3407 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná prefabrikovanou garážou vo vlastníctve žiadateľov, ktorú Mesto Lučenec povolilo na pozemku umiestniť a v čase keď bola garáž umiestňovaná nebola možnosť pozemok odpredať,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€
pre kupujúcich Ing. Branislav Gallay, rod. Gallay, nar. 9.3.1951 a manželka Mgr. Agnesa Gallayová, rod. Lajtošová, nar. 19.4.1951, spoločne bytom  Ulica Ľ. Podjavorinskej 109, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.13: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0


3) Gabriel Ďuriš, bytom  Ulica partizánska 2292/7, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku o výmere 19 m²,  pod prefabrikovanou garážou situovanou vo dvore pri bytovom dome na Ul. F. Lehára. Mestská rada  odporúča schváliť odpredaj.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. F. Lehára nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 4021/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36033481-5/2013 z 6.2.2013, vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely EKN 885/2, o výmere 3407 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná prefabrikovanou garážou vo vlastníctve žiadateľa, ktorú Mesto Lučenec povolilo na pozemku umiestniť a v čase keď bola garáž umiestňovaná nebola možnosť pozemok odpredať,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€
pre kupujúceho Gabriel Ďuriš, rod. Ďuriš, nar. 29.11.1973, bytom  Ulica partizánska 2292/7, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.14: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

4) STAVOÚNIA, a.s. , Fiľakovská cesta 284, 984 01  Lučenec, IČO : 31 561 403
Primátorka - spoločnosť požiadala o odkúpenie mestského pozemku o výmere cca 1 m² (pri mestskom cintoríne), kde plánuje pristaviť k jestvujúcemu radu garáží ďalšie na vlastnom pozemku a požadovaná výmera je preňho potrebná, aby bolo možné postaviť 3 garáže.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite pri Mestskej tržnici nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 1542/19 o výmere 1 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36626040-27/2013 z 25.3.2013, oddelením z parcely EKN 1704, o výmere 49736 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaný pozemok je potrebné dokúpiť pre výstavbu garáže, ktorú kupujúci stavia na vlastnom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²,  čo pri výmere 1 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu  10,–€,
pre kupujúceho STAVOÚNIA, a.s., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica Oddiel : Sa, Vložka číslo :54/S, IČO : 31 561 403, sídlo Fiľakovská cesta 284, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.15: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržal sa:  0  nehlasoval: 0

5) Agroinštitút Nitra, štátny podnik, sídlo Akademická 4, 949 01  Nitra, IČO : 36 858 749
Primátorka - spoločnosť ponúka Mestu Lučenec na odkúpenie pozemky pod budovou Materskej školy na Partizánskej ulici v jej areáli a časť verejného priestranstva spolu o výmere 2077 m², za kúpnu cenu 23 719,34 € v zmysle znaleckého posudku vypracovaného navrhovateľom. Mestská rada odporúča kúpiť uznesením č. 199/2013 z 3.6.2013 za cenu
23 719,34 € a zároveň rokovať o úhrade kúpnej ceny na splátky.
Ing.Balážová PhD. – opýtala sa, prečo sa nerokuje ďalej so žiadateľom
Primátorka - vzhľadom k tomu, že predávajúci je štátnym podnikom v zmysle §11 zákona 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu je nadobúdateľ, ktorý nadobúda majetok štátu kúpou povinný uhradiť kúpnu cenu do 60 dní od nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy
Ing.Móricová - oddelenie ekonomiky a majetku Mesta oslovilo Agroinštitút Nitra š.p. v zmysle požiadavky zo zasadnutia mestskej rady ohľadne dojednania úhrady kúpnej ceny na splátky. Pôvodná suma 48 000 € sa znížila, čo v súčasnosti predstavuje sumu 23 719,34 €.  Dodala, že Mesto Lučenec každý rok platí nájomné vo výške 5 800 €. Cena za 1m² je 11,42 €.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. kúpu nehnuteľnosti do majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice partizánska, pozemky konkrétne :
- parcelu CKN č. 2635/2, ostatné plochy o výmere 718 m²,
- parcelu CKN č. 2635/3, ostatné plochy o výmere 253 m²,
- parcelu CKN č. 2636/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m²,
- parcelu CKN č. 2637/2, ostatné plochy o výmere 41 m²,
- parcelu CKN č. 2639/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 700 m²,
ktoré sú zapísané na LV č. 6633, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za kúpnu cenu 23.719,34 € spolu za odkupované nehnuteľnosti,
od predávajúceho,  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, sídlo Akademická 4, 949 01  Nitra, IČO : 36 858 749
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      21
- proti     0
- zdržal sa     2
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.17: za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  2 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj) nehlasoval: 0

6) Ján Shvantner  a manželka Veronika Schvantnerová, rod. Balážová spoločne bytom Ulica novohradská 46, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica novohradská, ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Novohradská, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 2537 o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 8702 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5821, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 21 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€,
pre kupujúcich,  Ján Schvantner, rod. Schvantner, nar. 23.1.1941 a manželka Veronika Schvantnerová, rod. Balážová, nar. 4.11.1938 spoločne bytom Ulica novohradská 46, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      22
- proti     0
- zdržal sa     1
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.18: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa:  1  (Ing. arch.Anna Václavíková) nehlasoval: 0

7) Peter Černák, bytom Ulica K. Banšela 8, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica Majakovského, ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Majakovského, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 381/2 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 7561 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5002, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,
pre kupujúceho,  Peter Černák,rod. Černák, nar. 20.1.1971, bytom Ulica K. Banšela 8, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.19: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasoval: 0

8) Eva Vorlická, bytom Ulica Majakovského 6, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľka požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica Majakovského, ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.   s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Majakovského, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 381/4 o výmere 27 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9543 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5350, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 27 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 270,–€,
pre kupujúcu   Eva Vorlická, rod. Steinerová, nar. 1.4.1949, bytom Ulica Majakovského 6 , 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.20: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasoval: 0

9)  LC investor s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ žiada o zámer odpredať z časti parcely v k.ú Opatová, o výmere 17 m2  za kúpnu cenu 10,–€/1 m².  Je vlastníčkou Opatovského kaštieľa a priľahlého pozemku, ktorý priamo susedí s predmetnou parcelou. Jedná sa o zbytkový pozemok, ktorý bol dodatočne objavený ako súčasť areálu za doterajším oplotením.
Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom,
A.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová pri kaštieli nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN 495/63 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36626040-49/2013 z 31.5.2013, vypracovaným GRUY s.r.o., oddelením z parcely EKN 484, o výmere 81 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je záujem mesta skultúrniť vstup do mesta zo štátnej cesty E 571,  ktoré žiadateľ zabezpečí rekonštrukciou kaštieľa a úpravou okolitej zelene,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 17 m2  170,– €,
pre LC investor s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo : 15028/S so sídlom Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 44 259 361
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.21: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc.  Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasoval: 0

10) M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01 Lučenec, IČO : 36 027 146
Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica Adyho, o výmere 18 m², ktorý sa nachádza pod terasou a tvorí vstup do prevádzky vo vlastníctve žiadateľa.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Adyho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 2937/90 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36624039-19/2013 z 19.4.2013, vypracovaným GEODETI G5 s.r.o., oddelením z parcely CKN 2937/1, o výmere 19592 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná terasou, ktorá tvorí vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 18 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 180,–€
pre kupujúceho, M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 027 146
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.22: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasoval: 0

11)   DDL GROUP s.r.o., ul. SNP 450/20, 985 56  Tomášovce, IČO : 44 408 773
Primátorka – žiadateľ požiadal o odkúpenie predmetnej budovy bývalého energobloku a kotolne na Petőfiho ulici v Lučenci s ponúknutou cenou 120 000,–€.
Mgr. Grebáč – opýtal sa na zámer žiadateľa s predmetnou budovou
Primátorka – vo svojej žiadosti žiadateľ uviedol, že má záujem investovať a tak prispieť k rozvoju mesta.
Mgr. Grebáč – poukázal na skúsenosť s predchádzajúcim investorom
Primátorka – vzhľadom k tomu, že sa jedná o územie zmiešané a centrálne, v rámci územného plánu je možné investora limitovať


Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti v lokalite Ulice Petőfiho :
- budovu, súp.č. 3069 Kotolňa, stojacu na parcele CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, parcele CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2  a parcele CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu  CKN č. 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  541 m2 , ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  120.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,
pre kupujúceho, DDL GROUP, s.r.o., sídlo SNP 450/20, 985 56  Tomášovce, IČO : 44 408 773
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      21
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasovali      2

Výsledok hlasovania č.23: za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasovali: 2 (JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan)


12) Ing. Mikuláš Susztay a manželka Ing. Alica Susztayová, bytom Ulica Hviezdoslavova 12, 984 01  Lučenec 
Primátorka - ako spoluvlastníci nehnuteľnosti rodinného domu, požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice Kolomana Banšela, o výmere 95 m², ktorá tvorí časť dvora a predzáhradku pred rodinným domom. Mestská rada uznesením č. 105/2013 zo dňa  3.6.2013 odporúča schváliť odpredaj.
Ing. Barcaj – poukázal na chybu v texte uznesenia, kde sa uvádza, že za kúpnu cenu 10,-€/m², pri celkovej výmere 95 m² je  cena 860 €.
Ing. Móricová – ospravedlnila sa za chybu v texte, kde sa má byť správne uvedené 86 m²
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 28/9 o výmere  86 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom,, číslo plánu 44594879-2/2013, zo dňa 21.4.2013,  vypracovaného Ján Vinarčík Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 28/1 o výmere 579 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 86 m2  860,– €,
pre kupujúcich Ing. Mikuláš Susztay, rod Susztay, nar. 24.6.1942 a manželka Ing. Alica Susztayová, rod. Búliková, nar. 28.3.1940, spoločne bytom Ulica Hviezdoslavova 12, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.24: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc.Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasovali:   0

13) MUDr. Štefan Ruffini a manželka Janka Ruffiniová, bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 
Primátorka – žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Mocsáryho ulice o výmere 21 m², ktorá tvorí  časť medzi oploteným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a garážami. Pozemok potrebujú z dôvodu výstavby pevnejšieho oplotenia.  
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mocsáryho ulice nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN parcelné číslo 786/109 zastavané plochy a nádvoria o 21 m2 zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a garážami a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 21 m2  210,– €,
pre kupujúcich MUDr. Štefan Ruffini, rod Ruffini, nar. 2.9.1953 a manželka Janka Ruffiniová, rod. Košútová, nar. 25.2.1966, spoločne bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0
Výsledok hlasovania č.25: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasovali:   0

14)   Štefan Nagy a manželka Elena Nagyová, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec a Ondrej Gombala a manželka Elena Gombalová, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
Primátorka – žiadateľ Štefan Nagy a manželka Elena Nagyová, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01 Lučenec požiadali o odkúpenie pozemku o výmere cca 117 m². Pozemok je situovaný za ich záhradou a bude využívaný na záhradkárske účely. Žiadateľ Ondrej Gombala a manželka Elena Gombalová, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec  požiadali o odkúpenie pozemku, ktorý je situovaný za ich záhradou a bude využívaný na záhradkárske účely.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 a A.3, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/329 o výmere  117 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8496 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 117m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.170,–€,
pre kupujúcich Štefan Nagy, rod. Nagy, nar. 16.9.1956 a manželka Elena Nagyová, rod. Dubovická, nar. 4.2.1959, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec 
A.3.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť,
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/330 o výmere  35 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8496 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
– parcelu CKN č. 4989/226, zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 118 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.180,– €
pre kupujúcich Ondrej Gombala, rod. Gombala, nar. 16.11.1949 a manželka Elena Gombalová, rod. Vaculčiaková, nar. 27.6.1956, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 23  takto :
-za      23
- proti     0
- zdržal sa     0
- nehlasoval        0

Výsledok hlasovania č.26: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasovali:   0

15) Družstvo BUDÚCNOSŤ, sídlo Ulica M. Rázusa 29, 984 01  Lučenec, IČO : 36 011 371
Primátorka - spoločnosť požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite sídliska Ulica Adyho s prístupom z Ulice Jesenského o výmere 93 m², ktorá je zastavaná dočasnou stavbou a v ktorej je prevádzkovaná predajňa potravín. Žiadateľ ponúka kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 23/2013 z 30.4.2013 vypracovaného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom, vo výške
4 520,–€.
MUDr.Mahmoud – na zasadnutí mestskej rady dňa 3.6.2013 bolo navrhnuté, aby poslanci  príslušného volebného obvodu vykonali prieskum, či občania požadujú na uvedenom mieste predajňu potravín, alebo vytvorenie ďalších parkovacích miest. Osobne vykonal prieskum, kde občania tejto lokality sú spokojní s predajňou potravín a nesúhlasia so zrušením prevádzky potravín.
Primátorka – dodala, že sa jedná o dočasnú stavbu pod pozemkom Mesta. Je tam nájomná zmluva, ktorú je možné  predĺžiť.
JUDr. Ilčík – požiadal o vysvetlenie, ako sa z uvedeného pozemku odpredá  „stred“ pozemku.  Ako budú k tomuto pozemku pristupovať vlastníci ? Podľa neho to nemá logiku a prieskum by sa mal urobiť iným spôsobom tak,  aby bol preukazateľný. Nesúhlasí s odpredajom pozemku.
JUDr. Krokoš –vzhľadom k tomu, že občania sú veľmi spokojní s prevádzkou predajne potravín, navrhuje odpredať predmetný pozemok, aby nedošlo k zrušeniu predajne. 
Primátorka – dala hlasovať za  návrh pána poslanca MUDr. Mahmouda
Ing.Matuška – pán poslanec MUDr. Mahmoud vyjadril svoj názor, ale zatiaľ nebol predložený žiadny iný pozmeňovací návrh. Hlasuje sa o žiadosti Družstva Budúcnosť, či predmetný pozemok sa odpredá alebo nie.
JUDr. Krokoš – dal poslanecký návrh za to, aby sa predmetný pozemok odpredal
Pani primátorka dala hlasovať za nasledujúce uznesenie


Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e 
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite sídlisko Adyho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN č. 447/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 25/2004 z 17.5.2004, vypracovaným GRUY geodetická kancelária oddelením z parcely CKN 447/1, o výmere 17437 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je zastavaný dočasnou stavbou vo vlastníctve žiadateľa,
za kúpnu cenu 4.520,–€ v zmysle znaleckého posudku č. 23/2013 z 30.4.2013 vypracovaného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom,
pre kupujúceho, Družstvo BUDÚCNOSŤ, sídlo Ulica M. Rázusa 29, 984 01  Lučenec, IČO : 36 011 371
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za     schválenie  5
- proti  schváleniu    12
- zdržali sa     5
- nehlasoval        0
Uznesenie nebolo schválené.
Výsledok hlasovania č.27: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0   nehlasovali:   0

16) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia ponúkajú Mestu Lučenec zo svojho vlastníctva na odkúpenie, alebo zámenu pozemky pri budove Synagógy v Lučenci, za ponúkané pozemky o výmere 810 m². Požadujú úhradu 45 500,–€ alebo zámenu za budovu bývalého CO skladu na Jesenského ulici, ktorú Mesto Lučenec ponúka na odpredaj. Získaním predmetných pozemkov by Mesto Lučenec mohlo v rámci rekonštrukcie a ďalšieho využitia budovy Synagógy  riešiť situáciu parkovacích miest v blízkosti budovy a získať možnosť prepojenia parkoviska za budovou Pedagogickej a sociálnej akadémie priamo na Ulicu Adyho.  Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča zameniť za ponúkaný pozemok pri Synagoge budovu bývalého CO skladu na Jesenského ulici. Zároveň informovala o ďalšej žiadosti, ktorá bola doručená dňa 25.6.2013 o 14,30 hod.  od žiadateľa pána Miroslava Kumštára, Exnárova 1, Vidiná, žiadateľ žiada o odpredaj bývalého CO skladu na Jesenského ulici č.1, kde ponúka 40 000,-€. Cena budovy CO skladu bola pre jej nezáujem znížená na 38 000,-€, kde doposiaľ žiadna ponuka  za túto sumu neprišla. Poznamenala, že obidve komisie, ako aj mestská rada odporučili riešiť uvedený prípad zámenou pozemkov.
Ing.Uličná –  vzhľadom k tomu, že uvedenú nehnuteľmosť sa nepodarilo dlhodobo predať, a v súčasnosti vznikla nová situácia,  či v takomtó prípade by nebolo výhodnejšie uvažovať nad jeho predajom. Podľa jej názoru je to výhodná ponuka, lebo do kapitálových zdrojov by sa získala suma 40 000,-€.
MUDr. Pelč – opýtal sa, či v tejto budove CO skladu na Jesenského ulici  je možné presťahovať fyzikálne pomôcky  a zriadiť v týchto priestoroch Dom vedy a techniky. 
Primátorka – technicky ani priestorovo nie je budova vhodná  na uloženie pomôcok z Domu vedy  a techniky
Mgr. Grebáč – na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa predávali pozemky  za kúpnu cenu 10,-€ a v tomto prípade je kúpna cena 60 €. Poznamenal, že Mesto v niektorých prípadoch predáva pod cenu. Prikláňa sa k návrhu Ing.Uličnej a odporúča odpredaj budovy a následné  rokovanie o cene, či je adekvátna pre pozemky na parkovanie 
Primátorka – touto zámenou by Mesto získalo pozemok v centre mesta pri Synagóge, kde je potrebné riešiť parkovanie a priechod pri mestskej tržnici. Na Hurbanovej ulici bola vybudovaná kruhová križovatka, ale je tam požiadavka občanov rozšíriť križovatku a vybudovať  nové parkovacie miesta.
Ing. arch. Václavíková – podľa jej názoru suma 60 €/m² je nadhodnotená. Niektoré preluky boli predané za 10 €/m² a nie za 60 €/m².  Navrhuje budovu odpredať žiadateľovi a následne rokovať o odkúpení pozemku. Dala poslanecký návrh, aby sa tento bod odročil na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
JUDr. Ilčík – navrhuje tento bod  odročiť  na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. odročuje
A.1. hlasovanie o žiadosti žiadateľa  Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod. Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec, o zámene pozemkov  nachádzajúcich sa pri budove  Synagógy za nehnuteľnosť z majetku Mesta – sklad CO.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za      20
- proti     0
- zdržal sa     2
- nehlasoval      0

Výsledok hlasovania č.28: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud , MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  2 (Ing. Kvetoslava Dedinská,  JUDr.Vladimír Marko)   nehlasovali:   0

17) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Primátorka - Mestské zastupiteľstvo  uznesením č. 48/2013 z 19.2.2013 schválilo predmetný odpredaj, dňa 3.5.2013 konateľ spoločnosti osobne oznámil odstúpenie od zamýšľanej kúpy z dôvodu nedostatku financií.   Dňa 20.5.2013 podala žiadosť o odkúpenie spoločnosť Joyo s.r.o., ktorej konateľ na osobnom stretnutí potvrdil, že ponúkané finančné prostriedky v prípade schválenia uhradí najneskôr do konca júla 2013. Na potvrdenie svojho seriózneho záujmu poukázal na účet  Mesta Lučenec zálohu vo výške 100 000,–€, ktorá bola pripísaná dňa 14.6.2013.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    n e s c h v a ľ u j e 
A.1.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec na Ulici T.G. Masaryka nehnuteľnosti, konkrétne :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú klasifikované ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná verejná súťaž na ich odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  750.000,–  €, za všetky citované odpredávané nehnuteľnosti,
pre  Joyo  s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23660/S, sídlo Púpavová 2729/10, 979 01  Rimavská Sobota.

A.2  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 153/2012 z 9.10.2012.

A.3  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 166/2012 z 30.10.2012.

A.4  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 24/2013 z 19.2.2013.

A.5  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 48/2013 z 23.4.2013.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za      schválenie   13
- proti   schváleniu   2
- zdržali sa               6 
- nehlasoval             1
Uznesenie nebolo schválené.

Výsledok hlasovania č.29: za: 13 (Mgr.Pavol Baculík, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, JUDr. Bc.Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud , JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 2 (MUDr. Ondrej Balco,  MUDr. Karol Mičko)
zdržali sa:  6 (Ing.Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Mgr. Roman Grebáč,  Ján Jackuliak, Norbert Krišta,   JUDr. Pavol Krokoš)
nehlasoval:   1 (Ing. Miroslav Barcaj)

Primátorka  - vzhľadom k tomu, že odpredaj budovy „Orava“ nebol schválený, požiadala všetkých poslancov o predloženie písomného návrhu riešenia v súvislosti s predmetnou budovou
JUDr. Ilčík – poukázal na to, že v predchádzajúcom bode bola vedená diskusia za 40 000 € a v tomto prípade sa neschválilo 750 000 €.  Vyslovil nespokojnosť s nezodpovedným hlasovaním poslancov.

18) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára
Primátorka - predmetná budova je v dezolátnom stave, ohrozuje zdravie a život obyvateľov, preto občania boli presťahovaní  a budova je prázdna, uzatvorená. Dňa 29.5.2013 sa zišla vymenovaná komisia a zostavila návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj:
- stavby „bytový dom“, súp.č. 504 na parcele CKN č. 4023, zastavané plochy a nádvoria o výmere 496 m2 , vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, CKN č. 4023, zastavané plochy a nádvoria o výmere 496 m2, vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, CKN č.4021/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684 m2 oddelenú z  parcely CKN 4021/1 vedenej v k.ú Lučenec  bez LV ( na LV mesta Lučenec 5414 sú evidované  paparcely EKN z ktorých sa parcela vytvára ),
- parcelu, CKN č.4021/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2 oddelenú z  parcely CKN 4021/1 vedenej v k.ú Lučenec bez LV ( na LV mesta Lučenec 5414 sú evidované  paparcely EKN z ktorých sa parcela vytvára ),.
- parcelu, CKN č.4024/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 oddelenú z  parcely CKN 4024 vedenej v k.ú Lučenec bez LV ( na LV mesta Lučenec 5414 sú evidované  paparcely EKN z ktorých sa parcela vytvára )
za nasledovných podmienok :
1. Výberového konania sa môžu zúčastniť fyzické, alebo právnické osoby (ak je žiadateľom PO doloží fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra).
2. Výška ponúknutej kúpnej ceny je minimálne 170.000,– €.
3. Zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 50,– € v pokladni MsÚ. Účastnícky poplatok   sa nevracia.
4. V prihláške do výberového konania záujemca uvedie  :
a) ponúkanú kúpnu cenu,
b) doloží potvrdený výkaz nedoplatkov, z ktorého bude zrejmé, že záujemca nie je dlžníkom Mesta Lučenec,   
c) doloží potvrdenie, že uhradil účastnícky poplatok
d) písomný záväzok uchádzača, že splní podmienky kúpnej zmluvy tak ako sú uvedené vo vyhlásení tejto súťaže .
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže, ako               i právo odmietnuť všetky predložené návrhy, resp. zrušiť obchodnú verejnú súťaž.             V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo zruší              obchodnú verejnú súťaž, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom            písomnou formou.
6. Vyhlasovateľ oznamuje, že podmienky kúpnej zmluvy budú nasledovné :
- úspešný uchádzač podpíše do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku výberového konania kúpnu zmluvu,
- termín splatnosti kúpnej ceny bude do 14 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami,
- návrh na vklad pre Správu katastra bude podaný po úhrade kúpnej ceny v plnej výške,
- do úhrady kúpnej ceny bude podpísaná kúpna zmluva v depozite u vyhlasovateľa, t.j  u Mesta Lučenec,
- vkladovací poplatok pre Správu katastra hradí kupujúci,
- v kúpnej zmluve bude dohodnutá zmluvná pokuta vo výške  10.000,–€, ak kupujúci do 14 dní kúpnu cenu neuhradí,
7.  Uzávierka prihlášok ( predloženie ponúk) do obchodnej verejnej súťaže bude dňa  7.8.  do 15:00 hod.
8.   Prihlášky ( ponuky) budú zasielané poštou, alebo osobne doručené do podateľne Mestského úradu   v Lučenci na Novohradskej ulici č.1 v zalepených obálkach s označením :
     „ NEOTVÁRAŤ
        OVS na odpredaj budovy, „bytový dom súp.č. 504“
       Mestský úrad Lučenec
       Novohradská č. 1
       984 01  Lučenec “
9. Prihlášky ( ponuky) doručené po termíne budú neotvorené zaslané na adresu odosielateľa, ak táto nebude uvedená budú neotvorené uložené ako príloha dokumentácie k predmetnému konaniu s označením „doručené po uzávierke“. 

A.2. zverejnenie vyhlásenia OVS s podmienkami na webovej stránke Mesta Lučenec, v Mestských novinách Mesta Lučenec, na úradnej tabuli Mesta Lučenec a v časopise Reality SK.
A.3  vymenovanie komisie na vyhodnotenie podaní došlých do obchodnej verejnej súťaže v zložení :  RSDr. Jozef Cerovský, MUDr. Karol Mičko,  Ing.arch.Anna Václavíková, JUDr. Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za        22
- proti        0
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0

Výsledok hlasovania č.30: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0    nehlasovali:   0

19)   Obyvatelia bytov na Ulici Jókaiho č. 8,10 v Lučenci
Primátorka - v rokoch 1995 - 1997 Mesto Lučenec uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj bytov, ktoré ešte neboli postavené na Jókaiho ulici.  Zmluvy boli uzatvorené s budúcimi nájomníkmi bytov, ktorí vopred zložili pre Mesto Lučenec nájomné na 15 rokov dopredu a tieto finančné prostriedky boli použité na výstavbu predmetných bytov.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  predĺženie nájomných zmlúv na byty na dobu neurčitú pre nájomníkov :
byty Jókaiho 8
číslo bytu nájomca
18 Ružena Szappanosová
byty Jókaiho 10
číslo bytu nájomca
11 Elena Kotešovská
26 Eva Bolyošová
44 Andrej  Gajdoš
Výsledok hlasovania č.31: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0    nehlasovali:   0

20) Ponuka spoločnosti SPV LC Bytové domy s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670
Primátorka - odkúpením bytového domu Mesto získa nový majetok, upraví sa okolie a zatraktívni celý priestor. Zároveň sa vytvoria podmienky na stabilizovanie mladých rodín prípadne aj z iných regiónov, čím by došlo k zlepšeniu demografického vývoja a zvýšeniu počtu obyvateľov mesta.
Bez  rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.    Kúpu skolaudovaných bytov v bytových domoch na Rúbanisku III. na parcelách:
- CKN 7202/37 o výmere 837 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/16 o výmere 807 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/64 o výmere 467 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
a prislúchajúceho verejného priestranstva na parcelách :
- CKN 7202/18 o výmere 2093m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/38 o výmere 1050 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
- CKN 7202/39 o výmere 1086 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec,
za cenu, ktorá spolu za odkupované nehnuteľnosti nepresiahne sumu 3.900.000,–€ ,
za podmienky, že Mesto  Lučenec bude odkupovať len skolaudované bytové domy a na túto kúpu získa prostriedky zo zdrojov úveru od ŠFRB, a z dotácie z MDVaRR SR,
v etapách podľa skolaudovania bytových domov,
od spoločnosti SPV  LC Bytové domy s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 24341/S, sídlo Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670
A.2.   Text zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti citované v bode A.1. tohto uznesenia,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za        22
- proti        0
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0

Výsledok hlasovania č.32: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc.Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 0  zdržali sa:  0    nehlasovali:   0

21) Ing. Jaroslav Ivan – MANAGER, Novohradská č. 20, Lučenec
Primátorka - žiadateľ žiada o zníženie ceny nájmu za prenájom stĺpov verejného osvetlenia (na umiestnenie informačných panelov). Dodatkom č. 4 k nájomnej zmluve 98/022 zo dňa 20.2.1998 bola zvýšená cena nájmu z pôvodných 85,- € na 127,50 €/jeden panel/rok. Mestská rada neodporúča schváliť zníženie ceny nájmu za prenájom stĺpov verejného osvetlenia (na umiestnenie informačných panelov)
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. neschvaľuje
A.1. zníženie ceny nájmu za prenájom stĺpov verejného osvetlenia (na umiestnenie informačných panelov) v k.ú. Lučenec a k.ú. Opatová.

Výsledok hlasovania č.33: za: 0
proti: 17  (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,   Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
zdržali sa:  5  (JUDr. Dušan Ilčík,  Ing. Miroslav Klochan,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. arch.Anna Václavíková)
nehlasoval:   0

22) QEX a.s., Brnianska č. 1, Trenčín
Primátorka - na základe listu ohľadne zvýšenia ceny nájmu  za prenájom pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia, žiadateľ vo svojom stanovisku uvádza, že  vzhľadom na doterajšiu dlhodobú spoluprácu chcú i naďalej vystupovať ako seriózny partner. Ich outdoorové plochy nie sú využívané iba na komerčné účely, častokrát na nich propagujú kultúrne a spoločenské  podujatia a pomáhajú nadačným organizáciám. Z ekonomického hľadiska bude pre nich efektívna cena prenájmu 331,93 €/ks/rok teda cena, akú platili doteraz.
Mestská rada neodporúča schváliť zníženie ceny nájmu za prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami typu „billboard“ v k.ú. Lučenec.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e schvaľuje
A.1.  zníženie ceny nájmu za prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami typu „billboard“ v k.ú. Lučenec.

Výsledok hlasovania č.34: za: 1  ( Ing. Miroslav Klochan)
proti: 21  (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, JUDr. Dušan Ilčík, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. arch.Anna Václavíková), zdržali sa:  0  ,  nehlasoval:   0

23) Milan Hurik, M.R.Štefánika č. 10, Lučenec   
Primátorka - dňa 8.1.2013 požiadal o odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 1638/1. Jedná sa o parkovisko pred jeho predajňou Majsterko pri Mestskej tržnici, ktoré chce následne vydláždiť alebo vyasfaltovať. Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta neodporúča odpredaj pozemku, ale navrhuje dlhodobý prenájom za 1,– € za účelom vybudovania parkoviska na náklady žiadateľa, pričom uvedené parkovisko by slúžilo v prípade konania podujatí v mestskej tržnici aj pre širokú verejnosť.
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  prenájom pozemku v lokalite pri Mestskej tržnici, konkrétne časť parcely o výmere    220 m2, ktorá bude vytvorená geometrickým plánom oddelením z parcely CKN č. 1638/1 o výmere 328 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414 pre k.ú. Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že nájomca na prenajatom pozemku vybuduje na vlastné náklady parkovaciu plochu so zámkovej dlažby alebo iným spôsobom vyhovujúcim pre účely parkovania, ktorá bude slúžiť ako verejná parkovacia plocha,
za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2033,
pre  Milana Hurika, nar. 30.11.1963, bytom Štvrť M.R.Štefánika 2425/10, Lučenec
zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ               č. 82/2013 zo dňa 23.4.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22  takto :
-za        21
- proti        1
- zdržal sa     0
- nehlasoval       0


Výsledok hlasovania č.35: za: 21 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti: 1 ( MUDr. Zaher Mahmoud) zdržali sa:  0    nehlasovali:   0

24) K-Traffic s.r.o., Rúbanisko I/11, Lučenec 
Primátorka - žiadateľ žiada o prenájom zadnej časti výkladných skríň v počte 3 ks na reklamné účely, ktoré sú umiestnené na ulici Masarykovej pri drogérii v Lučenci. Mestská rada odporúča schváliť prenájom zadnej časti výkladných skríň na Masarykovej ulici v Lučenci v počte 2 ks, na reklamné účely, podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za cenu nájmu 221,- €/ks/rok, na dobu nájmu – 3 roky.
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1.  prenájom zadnej časti výkladných skríň na Masarykovej ulici v Lučenci, v počte 2 ks, na reklamné účely,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 221,- €/ks/rok,
na dobu nájmu – 3 roky,
pre  K-Traffic s.r.o., Rúbanisko I/11, Lučenec   

Výsledok hlasovania č.36: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržali sa:  0    nehlasovali:   0

25) Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec  
Primátorka - žiada o schválenie uzavretia dodatku ku zmluve o nájme nebytových priestorov s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, Lučenec. V zmysle zmluvy o nájme by škola pokračovala v prenájme nebytového priestoru v budove školy v termíne od 1.7.2013 do 30.6.2018  za účelom prevádzkovania bufetu. Prenájom bude prebiehať za odplatu. Uvedeným nájomným vzťahom škola získa vlastný príjem z prenájmu.
JUDr. Bc. Konečný -  predložil poslanecký návrh, aby predmetný dodatok  k zmluve bol schválený na  dobu 3 rokov
Primátorka - dala hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca JUDr.Bc. Konečného


Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v budove školy s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, za účelom prevádzkovania bufetu,
podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 18,26 €/mesiac,
na dobu nájmu – od 1.7.2013 do 30.6.2016
pre Základnú školu M.R.Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec

Výsledok hlasovania č.37: za: 22 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  1 (Mgr. Branislav Hrdlička)    nehlasovali:   0

26) Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho č. 6,    Lučenec  
Primátorka – žiadateľ žiada o schválenie uzavretia dodatku ku zmluve o nájme nebytových priestorov s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, Lučenec. V zmysle zmluvy o nájme by škola pokračovala v prenájme nebytového priestoru v budove školy v termíne od 1.7.2013 do 30.6.2018, za účelom prevádzkovania bufetu.
JUDr. Bc. Konečný -  predložil poslanecký návrh, aby dodatok  k zmluve bol schválený na  dobu 3 rokov
Primátorka - dala hlasovať za poslanecký nárvh pána poslanca JUDr.Bc. Konečného

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v budove školy s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, za účelom prevádzkovania bufetu,
podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 14,94 €/mesiac,
na dobu nájmu – od 1.7.2013 do 30.6.2016
pre Základnú školu s materskou školou, Námestie Kubínyiho č. 6, Lučenec

Výsledok hlasovania č.38: za: 20 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  JUDr. Bc.Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  1 (Mgr. Branislav Hrdlička)    nehlasoval:   1 (JUDr. Pavol Krokoš)

27) Ďalší postup vo veci prenájmu nebytového priestoru na Rúbanisku III/L7 v Lučenci  
Primátorka - Mesto Lučenec je vlastníkom nebytového priestoru na Rúbanisku III/L7 v Lučenci, kde priestory spolu vo výmere 194 m2 na prízemí v predstavanej časti mala v prenájme Novohradská knižnica z dôvodu prevádzkovania pobočky knižnice. K 30.9.2012 Novohradská knižnica priestory uvoľnila. Zámerom Mesta Lučenec je v časti týchto priestorov zriadiť kanceláriu 1.kontaktu pre občanov z Rúbaniska. Mestská rada  odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2013 všetky žiadosti vo veci prenájmu nebytového priestoru na Rúbanisku III/L7 v Lučenci.
JUDr. Ilčík – z predložených žiadostí podporuje žiadosť pána Krajčíka z dôvodu, že ponúkol najvyššie nájomné a ako jediný ponúkol, že zrealizuje prestavbu tak, aby tam vznikol priestor pre potreby Mesta, teda na zriadenie kancelárie 1.kontaktu. Predložil poslanecký návrh, aby sa o žiadosti pána Emila Krajčíka zo Senice hlasovalo ako o prvej žiadosti.
Ing.Balážová PhD. – zúčastnila sa na viacerých domových schôdzach, kde občania prejavili záujem o tieto priestory, hlavne starší občania, ktorí by sa tam mohli stretávať. Vzhľadom k tomu, že  v tejto lokalite mesta býva cca 10 000 občanov,  navrhuje, aby sa tieto priestory poskytli pre dôchodcov  na zriadenie Klubu seniorov.
Mgr.Grebáč -  navrhuje odročiť tento bod a dôsledne pripraviť všetky žiadosti
Primátorka -  dala hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca JUDr. Ilčíka v nasledovnom znení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.  prenájom nebytového priestoru spolu vo výmere cca 120 m2, nachádzajúci sa na Rúbanisku III/L7 v k.ú. Lučenec (po bývalej knižnici), súp.č. 2922 na parc. CKN č. 7202/6, za účelom zriadenia maloobchodnej prevádzky s hlavným sortimentom drogérie, kozmetiky a parfumérie,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu – 20,- €/m2/rok,
na dobu nájmu – 10 rokov,
pre  Emila Krajčíka, s.r.o., Dlhá 1424/47, Senica

Výsledok hlasovania č.39: za: 16 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  JUDr. Dušan Ilčík,   JUDr. Pavol Krokoš, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)  proti:  1  (Ing. Eva Balážová PhD)
zdržalo sa:  6  ( Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan, PaedDr. Vojtech Lauko, Ing. arch.Anna Václavíková),     nehlasoval:  0

Primátorka -  dodala, že očakáva ďalšie  návrhy na vhodné priestory pre zriadenie klubu dôchodcov


12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl – máj 2013
Primátorka - za hodnotené obdobie boli v zmysle plánu kontrolnej činnosti  vykonané  tri kontrolné akcie.  Ďalej bolo vypracované  Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečného účtu za rok 2012 a zároveň spracované Stanovisko hlavného kontrolóra k výsledkom kontroly NKÚ, zameranej na  realizáciu projektu  „Priemyselná zóna JUH  Lučenec (II.etapa).
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
      A.1.  Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za obdobie apríl – máj 2013

Výsledok hlasovania č.40: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Pavol Krokoš, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  0   nehlasoval:   0


13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013
Primátorka - plán kontrolnej činnosti  na II.polrok 2013 je zameraný predovšetkým na
problematiku majetku Mesta -  prevodov, nájmov, nakladania s majetkom, čerpania rozpočtu
na vybraných položkách a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich  kontrol.   
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Výsledok hlasovania č.41: za: 23 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  1 (JUDr. Pavol Krokoš)  nehlasoval:   0


14. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2012, plán opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2013 a  finančné krytie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2013
Primátorka - vedenie akciovej spoločnosti SPOOL sa v roku 2012 zameralo na jej stabilizáciu  a  po dvojročnom období vykázania straty dosiahla zisk 1 541,- €.  V roku 2012 ekonomické výsledky spoločnosť výrazne zlepšila, pretože dosiahla zisk, oproti vykázanej strate  za rok 2011 vo výške - 72 368,- €. Nové vedenie prevzalo spoločnosť v roku 2010 so stratou - 289 041,- € a po dvojročnom úsilí možno konštatovať splnenie predsavzatia Predstavenstva a.s. SPOOL, aby spoločnosť v roku 2012 dosiahla zisk. Základné racionalizačné opatrenia súviseli so znižovaním nákladov na spotrebu materiálu o 38 075,- € a energií o 37 514,- €. Mzdové náklady boli znížené o 42 960,- € a náklady na opravy a údržbu o 15 889,- €. Na druhej strane boli v roku 2012 zvýšené náklady o 6 605,- € na prevádzkovanie športovísk z dôvodu nutnosti odstránenia závad z revíznych správ. Na zvýšení nákladov spoločnosti sa najväčšou mierou podieľali ostatné prevádzkové náklady súvisiace s fakturáciou služieb, ktoré SPOOL zabezpečuje  pre Mesto Lučenec, tie vzrástli o 213 838,-€. Akciová spoločnosť SPOOL ako správca bytových domov v roku 2012 pokračovala v úspechoch spojených so zabezpečením a následným vybavovaní podpory prostredníctvom najvýhodnejších úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu šiestich bytových domov, ktorých celková suma poskytnutej finančnej čiastky predstavovala
1 253 926,13 €.
Ing. Uličná – v bode 7 predloženej správy akciová spoločnosť SPOOL predstavuje  investičný plán na rok 2013. Podľa jej názoru, pokiaľ niekto hodnotí svoje výsledky a zahrnie ich do jedného čísla ako napr. formuláciu „úprava dvora a terénu, oprava garáží a rekonštrukcia strechy vo výške 99 000 €, taktiež v dalšom bode sa hodnotí vybudovanie tepelného zdroja, nábytok do adminstratívnej budovy, štruktuovaná kabeláž za 92 000 €. Požiadala o pobrobnejší komentár k týmto číslam.
Ing. Móric – k prezentovaným číslam v Pláne investícií predložil nasledovné vysvetlenie:  tepelné čerpadlo bolo zakúpené za 17 000,-€, nábytok do administratívnej budovy 40 000,-€  a štruktuovaná kabeláž 26 000,-€. Vzhľadom k tomu, že v administratívnej budove na Masarykovej ulici bol nábytok vyrobený na mieru a dispozičné riešenie budovy na Ulici Herzovej je úplne iné,  nie je možné uvedený nábytok použiť v inej budove. Dodal, že celá investícia budovy nie je dielom súčasného vedenia. Čo sa týka úpravy dvora a terénu, parkovacie plochy a rekonštrukcia  strechy,  podľa jeho názoru, ak bude opravená budova a ostatné okolie sa nechá neupravené v dalšom období už to nebude možné opraviť, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  Suma 99 000,-€ vychádza z dokumentácie, ktorú má SPOOL  a.s. k dispozícii.  Konkrétny rozpis položiek bude známe z vykonávacieho realizačného projektu.
V krátkosti uviedol predloženú správu. Vedenie akciovej spoločnosti SPOOL sa v roku 2012 zameralo na jej stabilizáciu  a  po dvojročnom období vykázania straty dosiahla zisk 1 541,- €.  Nové vedenie prevzalo spoločnosť v roku 2010 so stratou - 289 041,- € a po dvojročnom úsilí možno konštatovať splnenie predsavzatia Predstavenstva a.s. SPOOL, aby spoločnosť v roku 2012 dosiahla zisk. Základné racionalizačné opatrenia súviseli so znižovaním nákladov na spotrebu materiálu o 38 075,- € a energií o 37 514,- €. Mzdové náklady boli znížené o 42 960,- € a náklady na opravy a údržbu o 15 889,- €.  SPOOL a.s. Lučenec v účtovnom období za rok 2012 dosiahol nasledovné kľúčové ukazovatele: zisk pred daňou a odpismi 143 532 €, zisk pred zdanením 1 541,-€, pridaná hodnota spoločnosti vzrástla na hodnotu 213 665,-€, majetok spoločnosti sa zvýšil  na hodnotu 10 266 159,-€   a fondy opráv klientov na naplnené vo výške 2 670 000,-€. Ako správca bytových domov v roku 2012 pokračovala v úspechoch spojených so zabezpečením a následným vybavovaní podpory prostredníctvom najvýhodnejších úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu šiestich bytových domov, ktorých celková suma poskytnutej finančnej čiastky predstavovala 1 253 926,13 €. V roku 2012 sme okrem iného pokračovali  v snahe zníženia výdavkov na zvoz komunálneho odpadu spoločnosťou Mepos s.r.o. Lučenec, ale sa to nepodarilo. Dôvodom je zlá spoločenská zmluva medzi Mestom Lučenec a Mepos s.r.o. Lučenec. Podľa jeho názoru občania platila za zvoz komunálneho odpadu zbytočne veľa. V závere sa  poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali  na riešení úloh  zložitého obdobia roku 2012.
Ing. Balážová PhD. – podľa jej názoru bude potrebné viac sa zamerať na služby poskytované spoločnosťou MEPOS s.r.o. a zistiť, aký vplyv má na predraženie percento prefakturácie  faktúr z Mepos-u  a vybrať najkvalitnejšie služby v najlepšej cene.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2012 vrátane riadnej účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2012 a návrhu na rozdelenie zisku bez pripomienok  
A. berie na vedomie
A.2.  Plán opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2013 a  finančné krytie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec.

Výsledok hlasovania č.42: za: 24 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  JUDr. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Pavol Krokoš, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  0    nehlasoval:   0

15.Schválenie predaja nehnuteľného majetku - bytového domu na adrese Ul. Gorkého
č. 18, Lučenec  z majetku SPOOL a.s.
Primátorka - bytový dom na Ulici Gorkého č. 18 v Lučenci, nemá v súčasnosti riešený systém vonkajšej ochrany pred atmosferickými vplyvmi a náklady na realizáciu bleskozvodového zabezpečenia predstavuje sumu 8 150,06,-€. Predstavenstvo SPOOL a.s. v záujme požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia bývajúcich občanov, že nájomné zmluvy uzatvorené na dobu určitú nepredĺži a pristúpi k postupnému vysťahovaniu nájomníkov z tohto bytového domu. Zároveň týmto občanom  ponúka náhradné ubytovanie v Ubytovni na Rúbanisku II/78 v Lučenci. U nájomníkov, ktorí mali uzatvorené nájomné zmluvy na dobu neurčitú, existuje nárok na pridelenie bytu, ktorý im bude prideľovaný v spolupráci s Mestskou bytovou komisiou. Navrhovaný predaj majetku spoločnosť SPOOL a.s. odôvodňuje nevyhovujúcim stavom majetku a v prípade ďalšieho užívania by bolo potrebné vykonať také investície, ktorých návratnosť by bola neefektívna. Získané finančné prostriedky  z odpredaja bytového domu  by boli použité na kompenzáciu nákladov na  športoviská v roku 2013.
Ing. Móric – podstatou predaja tejto nehnuteľnosti  je stav, keď uvedený majetok si vyžaduje  vysoké náklady na opravu a údržbu, ale neprináša žiadny zisk.  Akciová spoločnosť SPOOL a.s  mala v úmysle zabezpečiť opravu z vlastných nákladov, ale v súčasnej situácii, keď sa minimalizujú všetky výdavky, je to neprípustné. Predstavenstvo SPOOL a.s. dá vypracovať znalecký posudok, ktorý bude tvoriť základnú cenu pre ponukové konanie.
Primátorka – v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta budeme rozhodovať o dalšom odpredaji nehnuteľnosti
Ing. Uličná – pripomienkovala požiadavky občanov, ktorí majú  v prenájme pozemok  a nie je možné odpredať tieto pozemky, vzhľadom k tomu, že SPOOL a.s. má s uvedenou nehnuteľnosťou plány,  požiadala o vysvetlenie 
Ing.Vasilová -  už v minulosti Predstavenstvo SPOOL a.s, malo záujem riešiť túto budovu, ale v čase, keď mestské zastupiteľstvo  riešilo pozemky, ktoré sú za budovou, sa predbehol sled udalostí rozhodovania a schvaľovania. Z tohto dôvodu  sa  teraz  predkladá tento materiál.  Dodala, že pozemok vlastní Mesto, nie SPOOL  a.s.
Primátorka – vzhľadom k tomu, že to akcepujeme  ako celok (budova a priľahlé pozemky), zámery Mesta budú prehodnotené a doplnené na rokovaní mestského zastupiteľstva.  Nakoľko  v tejto lokalite mesta žijú aj neprispôsobiví občania,  dochádza  tu k zvýšenej kriminalite,  je potrebné zo strany Mesta túto lokalitu riešiť.
Ing.Balážik – na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol tento materiál odročený z dôvodu, že bude  prerokovaný pozdejšie. Poznamenal, že občania tu bývajúci sa starajú o tieto pozemky 12 rokov.  Poukázal na skutočnosť, že Mesto uzavrelo s nájomníkmi nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov. Predložil poslanecký návrh, aby sa pozemky, na ktoré je uzatvorená nájomná zmluva odčlenili a odpredali občanom, ktorí majú uzavretú nájomnú zmluvu.  Zvyšná časť by zostala na odpredaj spolu s budovou.
Primátorka  - podotkla, že toto nie je predmetom rokovania
Ing.arch.Václavíková -  po prečítaní predloženej správy konštatovala, že podľa jej názoru došlo v texte uznesenia k omylu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje „na základe žiadosti akciovej spoločnosti SPOOL a.s. predaj nehnuteľného majetku spoločnosti SPOOL a.s. v lokalite Lučenec, ul. Gorkého 18, konkrétne nehnuteľnosti: zastavané plochy a nádvoria, a stavbu súpisného čísla 1324.....“, čo dokumentuje, že sa jedná aj pozemky aj o stavbu. V prípade, ak sa stal omyl, požiadala o opravu textu podľa skutočného stavu. 
Primátorka -   požiadala Ing. Vasilovú o vysvetlenie formulácie uznesenia. Zároveň dodala, že pozemky, ktoré vlastní Mesto ako priľahlé alebo ďalšie pozemky, nie sú predmetom tohto rokovania 
Ing.Vasilová  - je potrebné to prekontrolovať podľa listu vlastníctva, ale jedná sa len o zastavanú plochu, lebo  SPOOL a.s.  žiadny pozemok v tejto oblasti nevlastní. V tomto prípade sa jedná len o predaj  nehnuteľnosti, nie pozemku.
JUDr. Bc. Konečný – vzhľadom k tomu, že vznikli nejasnosti v predloženom uznesení, dal poslanecký návrh, aby  sa tento bod programu odročil  na najbližšie zasadnutie mestského s návrhom komplexného riešenia problematiky
Ing.arch.Václavíková – po obhliadke predmetného pozemku navrhuje, aby sa pozemky, ktoré sú v prenájme odčlenili pre týchto občanov a odpredali
Mgr.Grebáč – taktiež navrhuje uvedený bod odročiť z dnešného rokovania. Zároveň informoval s podnetom  občana v súvislosti s odpredajom nehnuteľnosti na Gorkého 18.  Podľa jeho názoru, pokiaľ do toho vstupujú viaceré faktory,  tak sa predražuje rekonštrukcia objektu, nie tak, ako keby SPOOL  a.s.  realizoval zámer z vlastných zdrojov. Opýtal sa, prečo je to  nevýhodné  pre SPOOL  a.s. ?
Ing. Vasilová – čo sa týka rekonštrukcie  budovy na Gorkého 18, z prostriedkov zo ŠFRB, je potrebné povedať, že to nie sú identické prípady,  ako pri obnovení a zateplovaní bytových domov.  Predmetné byty sú dispozične zle riešené.  Na spoločných  chodbách sa nachádzajú spoločné sprchy a byty sú  jednoizbové, menšej  rozlohy. Celá budova  je v dezolátnom stave, po požiare strechy  a je skutočne potrebné zvážiť  investíciu do tejto nehnuteľnosti.  Uvedené byty sa už 3 roky neobsadzujú. Všetkým nájomcom, ktorí majú nájomnú zmluvu na dobu určitú bolo  ponúknuté náhradné ubytovanie. Vzhľadom k týmto podmienkam je potrebné predmetnú nehnuteľnosť riešiť.
Mgr. Grebáč  - podľa jeho názoru už podobné stavby v meste nemáme, preto správnou rekonštrukciou  sa môže táto budova obnoviť, a nie ju len predať
Primátorka –  je potrebné zvážiť všetky možnosti, nakoľko je rozdiel splácať úver a alebo čerpať prostriedky zo ŠFRB, ktoré sú len z časti nenávratné. 
Ing.Móric – pokiaľ by  bola budova zrekonštruovamá tak, aby bola plne  funkčná, v zmysle pravidiel výpočtu nájomného, tá skupina občanov, ktorá tam v súčasnosti býva ju nezaplatí a SPOOL  a.s. bude mať dalšiu stratu.
Primátorka – na dnešnom rokovaní  bol otvorený zámer resp.otázku, ktorú bude Mesto Lučenec a SPOOL a.s.  na najbližšom zasadnutí budú  riešiť, formou konkrétnych  návrhov
Ing. Balážik – požiadal, aby sa hlasovalo za jeho poslanecký návrh  za odčlenenie pozemkov
Primátorka – bol predložený poslanecký návrh na odročenie tohto bodu programu
Ing. Matuška – z predloženej správy nie je zrejmé kto je vlastníkom pozemkov, ale predmetom dnešného rokovania je odpredaj budovy a pozemku, ktorý patrí SPOOL a.s.  a požiadal mestské zastupiteľstvo, či môže predať svoj majetok
Primátorka – dodala, že z predloženého uznesenia to nie je celkom jasné, či budova patrí SPOOL-u alebo Mestu Lučenec. Zároveň dala hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca JUDr. Bc. Konečného

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. odročuje 
A.1. žiadosť akciovej spoločnosti SPOOL a.s. ohľadne predaja nehnuteľného majetku spoločnosti SPOOL a.s.  v lokalite Lučenec, ul. Gorkého 18 .

Výsledok hlasovania č.43: za: 24 (Ing.Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Pavol Krokoš, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  0    nehlasoval:   0

16.Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2013- 2014
Primátorka- Predstavenstvu akciovej spoločnosti SPOOL bola doručená žiadosť Hokejového klubu Lučenec OZ  o prerokovanie potrebných rozhodnutí na zabezpečenie sezóny 2013-2014. Predstavenstvo a.s. SPOOL odporučilo schváliť Návrh Podnájomnej zmluvy s Hokejovým klubom OZ Lučenec na sezónu 2013 – 2014. 
Ing. Barcaj – v materiály sa uvádzajú tri alternatívy začiatku užívania ľadovej plochy. Ktorá z nich sa bude schvaľovať ?
Ing.Vasilová – celý návrh spracoval JUDr. Gombala a tieto podmienky budú zahrnuté aj do podnájomnej zmluvy.  V prípade, že  HK zaplatiť  3000,-€,  a bude organizovať letný tábor pre deti mimo Lučenca, začne sa zaľadňovať 19.8.2013. V prípade, ak túto čiastku HK nezaplatí, bude sa postupovať v zmysle druhej alternatívy, teda zaľadňovať od 26.8.2013.  V prípade ak obidve možnosti nebudú rešpektované, začne sa zaľadňovať od 1.9.2013
JUDr. Ilčík – dal poslanecký návrh  na zmenu uznesenia v bode B. v nasledovnom  znení:  „schvaľuje podnájomcovi umiestniť v prenajatých priestoroch reklamy sponzorov za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“.
Ing.Barcaj – podľa jeho informácií pravdepodobne prvá alternatíva nie je aktuálna, ale v prípade, ak by HK chcel zorganizovať tábor pre deti, či môžu poskytnúť zľavu ?
Ing. Vasilová – táto požiadavka vznikla zo strany HK  a podľa jej informácii pán prezident HK  vedel o tom, že predmetný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva
Pani primátorka  dala  hlasovať za poslanecký návrh JUDr. Ilčíka v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podnájomcovi umiestniť v prenajatých priestoroch reklamy sponzorov za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

Výsledok hlasovania č.44: za: 19 (Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  0    nehlasoval:   0

Pani primátorka následne dala hlasovať za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Podnájom ľadovej plochy Zimného štadióna podľa časového harmonogramu prenájmu pre HC a verejnosť na sezónu 2013/2014. Zároveň schvaľuje prenájom plochy Zimného štadióna na letnú prípravu HC Lučenec ako aj prenájom nebytových priestorov pre HC Lučenec, v zmysle vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 504,9 m2. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje platnosť podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 12/16/05/2013 za nasledovných alternatívnych podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:
Začiatok užívania ľadovej plochy:
Od 19.08.2013 – 31.3.2014 na ľadovej ploche a v čase od 1.4.2013 – 30.6.2014 na suchej ploche – za podmienky, že podnájomca uhradí náklady za služby spojené s podnájmom  vo výške 3 000,- € najneskôr 30 dní pred začiatkom doby podnájmu.
Od 26.08.2013 – 31.3.2014 na ľadovej ploche a v čase od 1.4.2013 – 30.6.2014 na suchej ploche – za podmienky, že podnájomca uhradí náklady za služby spojené s podnájmom) vo výške 300,- € najneskôr 30 dní pred začiatkom doby podnájmu.
Od 1.09.2013 – 31.03.2014 na ľadovej ploche a v čase od 1.4.2013 – 30.6.2014 na suchej ploche – Náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom je zahrnuté v symbolickom nájomnom dojednanom v bode (6) tejto podnájomnej zmluvy.
B.schvaľuje
B.1. Podnájomcovi umiestniť v prenajatých priestoroch reklamy sponzorov za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.

Výsledok hlasovania č.45: za: 19 (Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  0    nehlasoval:   0

17. Návrh zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Lučenec  a mestom Mělník
Primátorka - Mesto Mělník oslovilo Mesto Lučenec s ponukou nadviazať partnerskú spoluprácu medzi mestami. Základná škola L. Novomeského v Lučenci už ôsmy rok spolupracuje s družobnou školou z Mělníka: žiacke a učiteľské výmenné pobyty za účelom bližšieho spoznávania vzájomnej kultúry, propagácie, informovaní. Predmetom navrhovanej spolupráce medzi mestami Lučenec a Mělník je vytvárať príležitosti pre rozvoj partnerských vzťahov v oblasti ekonomickej, investičných aktivít,  kultúry, školstva, sociálnej infraštruktúry, cestovného ruchu a športu, ochrany zdravia, ekológie a ostatných aktivít, ktoré realizujú partnerské mestá.
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1   Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestom Lučenec a mestom Mělník.
Výsledok hlasovania č.46: za: 21 ( Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  0    nehlasoval:   0

18. Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec
Primátorka - v správe sú navrhnuté ocenenia o udelenie Čestného občianstva mesta Lučenec,  Ceny mesta a Ceny primátorky.
Mgr. Baculík - požiadal o doplnenie do textu hodnotenia pre Mgr. Vojtecha Kováča „za pedagogickú, športovú a trénerskú činnosť“
Jackuliak -  opýtal sa, prečo sa jeho návrh na ocenenie pani riaditeľky PaedDr. Evy Markovej z príležitosti životného jubilea do predloženého návrhu sa nedostal  ?
Ing. Bérešová -  návrh bol predložený po stanovenom termíne a riaditelia, ktorí sú uvedení v správe sa oceňujú pri odchode do dôchodku
JUDr. Ilčík – predložil poslanecký nárvh, aby sa o prvých troch oceneniach hlasovalo samostatne
Primátorka – dala hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca JUDr. Ilčíka

Výsledok hlasovania č.47: za: 17 ( Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  1 (Ing. Miroslav Barcaj)   nehlasoval:   0

Pani primátorka dala hlasovať za udelenie Čestného občianstva mesta Lučenec
PaedDr. Augustínovi Čisárovi  pri príležitosti významného životného jubilea, za úspešnú, záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a jeho zviditeľňovanie v oblasti kultúrneho, spoločenského života.

Výsledok hlasovania č.48: za: 14 ( Mgr. Pavol Baculík,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  1 (Mgr. Branislav Hrdlička)   zdržali sa:  2  (Ing. Miroslav Barcaj,  JUDr. Dušan Ilčík) nehlasoval:   0

Pani primátorka dala hlasovať za udelenie Ceny mesta Ing. Marošovi Kováčikovi za vynikajúce športové výsledky v basketbale, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
Výsledok hlasovania č.49: za: 18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  1 (Ing. Miroslav Barcaj)   nehlasoval:   0
Pani primátorka dala hlasovať za udelenie Ceny mesta Rodine Petrócziových za zachovávanie rodinnej tradície troch generácií poskytovania služieb v meste Lučenec, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

Výsledok hlasovania č.50: za: 9 (Mgr. Pavol Baculík,  MUDr. Ondrej Balco,   Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,   JUDr. Pavol Krokoš,   MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč),   proti:  0  
zdržali sa:  9 (Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
nehlasoval:   0
Uznesenie nebolo schválené.
Pani primátorka dala hlasovať za druhú časť uznesenia v nasledovnom znení:
B. b e r i e    n a    v e d o m i e

Udelenie Ceny primátorky:
B.1 MUDr. Jurajovi Pelčovi - za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea.
Udelenie uznaní mesta Lučenec:
B.2  Čestné uznanie Arpádovi Szabóovi – za činnosť v oblasti kultúry; za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos v oblasti kultúry, čím sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
B.3 Čestné uznanie Vladimírovi Sadílekovi – za činnosť v oblasti kultúry; za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
B.4 Čestné uznanie Doc. Ing. Miroslavovi Kelemenovi, PhD. – za pedagogickú činnosť; ako profesionálny vojenský pilot v Ozbrojených silách SR, neskôr ako rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti prorektor pre medzinárodné vzťahy na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa pričinil o reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, je kandidátom na udelenie titulu „profesor“ prezidentom SR.
B.5 Ďakovný list Mgr. Jánovi Mižúrovi – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
B.6 Ďakovný list Mgr. Vojtechovi Kováčovi - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
B.7 Ďakovný list Elene Gubániovej – za oblasť sociálnu a charitatívnu; svojim prístupom stmeľuje a upevňuje medziľudské vzťahy, pri príležitosti životného jubilea.
B.8 Ďakovný list Zmiešanému speváckemu zboru Ozvena – za činnosť v oblasti kultúry; zbor svojou aktivitou rozvíja kultúrne dedičstvo regiónu a reprezentuje mesto Lučenec na celosvetovej úrovni; pri príležitosti 80. výročia svojho založenia.
B.9 Ďakovný list Pavlovi Dirbákovi – za oblasť sociálnu a charitatívnu; za celoživotný prínos a prácu v prospech zdravotne postihnutých občanov mesta Lučenec.
B.10 Športovec roka Marcelovi Sarvašovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma a v zahraničí v boccii, športe raffa, bronzový medailista z ME juniorov do 18 rokov.
B.11 Športovec roka Ľubomíre Grossertovej – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu v tenise, v kategórii staršie žiačky obsadila na Slovensku 7. miesto, víťazka majstrovstiev regiónu a účastníčka majstrovstiev Slovenska.
B.12 Športový kolektív roka Reprezentačnému družstvu Slovenska Boccia klub Lučenec – juniori do 18 rokov v zložení Lukáš Bolla, Tomáš Štolc, Mário Šnúrik - za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách Európy v San Maríne obsadili 6. miesto. 
C. o d p o r ú č a
Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odovzdania ocenení mesta Lučenec v termíne 23.8.2013.
Výsledok hlasovania č.51: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková)
proti:  0    zdržal sa:  1  ( MUDr. Juraj Pelč)   nehlasoval:   0

19. Návrh na zvýšenie sadzby za inzerciu v Mestských  novinách
Primátorka - návrh na zvýšenie cien inzercie je z nasledovných dôvodov:
 ceny za inzerciu v Mestských novinách sa od začiatku ich vydávania (1.4.2005) neupravovali
 nízka cena za inzerciu oproti iným porovnateľným novinám, ktoré ponúkajú službu inzerovať (napr. cena farebnej inzercie za 1 stranu v Mestských novinách (rozmer 200 x 270 mm) = 299 €, v Novinkách by takýto rozmer stál 1 136,60 €, v MY Novohradské noviny 1 137,15 €, v Obecných novinách 1 463,80 €), t.j. v porovnaní s miestnymi novinami je sadzba za inzerciu v Mestských novinách nižšia o takmer 400%
 keďže sú Mestské noviny distribuované do domácností zdarma ako služba informovania občanov, pri terajších sadzbách inzercie sú dotované aj z rozpočtu mesta. Zvýšenie sadzby za inzerciu je jednou z foriem rozdiel medzi výdavkami a príjmami znížiť
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.s c h v a ľ u j e
A.1   zvýšenie sadzby za inzerciu v Mestských novinách o 30 %.

Výsledok hlasovania č.52: za: 16 (Mgr. Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  JUDr. Pavol Krokoš,   MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka),  proti:  0   
zdržali sa:  6  (Ing. Pavol Balážik, JUDr. Dušan Ilčík, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, Ing. Elena Uličná, Ing. arch.Anna Václavíková),     nehlasoval:   0
20. Schválenie  realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu:Elektronizácia služieb miest - „eMestá – Lučenec“
Primátorka - cieľom tejto výzvy je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Hlavným zámerom týchto projektov má byť elektronizácia tej časti služieb samosprávy, ktoré sú považované za jej originálne kompetencie.  Vďaka tejto výzve si jednotlivé mestá s ohľadom na aktuálny stav ich informačných systémov vyberú unikátnu kombináciu služieb (z povinných a voliteľných služieb), pričom dôraz sa kladie na dobudovanie architektúry, ktorá bude odzrkadľovať ich vlastnú koncepciu poskytovania eGov služieb.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1.   - zabezpečenie realizácie projektu : Elektronizácia služieb miest - „eMestá“ – Lučenec   v súlade s Výzvou kód: OPIS-2013/1.2/05
A.2.   - spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených  výdavkov na projekt v roku 2013:
- 95 % -  oprávnených výdavkov na projekt  z nenávratného finančného príspevku (NFP)
- 5 %   -  oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa. 
              Celkové náklady : 764 572,50 €
              Nenávratný finančný príspevok (NFP) : 726 343,87 €
              Spolufinancovanie : 38 228,63 € - z vlastných zdrojov v rámci rozpočtu na rok 2014.

Výsledok hlasovania č.53: za: 21 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
proti:  0    zdržal sa:  0   nehlasoval:   0
21. Návrh na voľbu člena Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci z radu občanov
Primátorka - Ing. Ján Gondáš, ktorý bol zvolený za člena Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci z radu občanov sa počas roka 2012 a 2013 nezúčastňoval zasadnutí uvedenej komisie z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Bol vyzvaný, aby vyjadril svoj záujem naďalej zotrvať ako člen komisie. Na základe toho sa  vzdal členstva v komisii. Vzhľadom na uvedené fakty komisia má záujem, aby bol zvolený nový člen komisie z radu občanov - odborníkov a svojou účasťou a skúsenosťami by prispel k efektívnemu fungovaniu komisie. Návrh komisie nového člena je  Ing. Ján Boroš z OZ BOVAP, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a realizuje množstvo projektov.
Bez rozpravy.
Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci
A.volí
A.1. za člena Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci z radu občanov Ing. Jána Boroša miesto Ing. Jána Gondáša, ktorý sa členstva v komisii vzdal
Výsledok hlasovania č.54: za: 21 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
proti:  0    zdržal sa:  0   nehlasoval:   0
21. Interpelácie poslancov
Mgr.Grebáč – interpeloval pani primátorku   v súvislosti s výstavbou kaviarne  Oxygen Cafe  s.r.o.  Opýtal sa, či výstavba pokračuje v zmysle  pôvodne predloženého  návrhu ?
Druhá interpelácia znela nasledovne:  „Chcel by som sa opýtať. Predávali sme v dosť takom zhone 5 ha pôdy, kde mala stáť biometánová stanica,  to malo stáť a do dnes sa tam nerobí nič.  Čo sa deje ? Prečo vlastne na náš niekto tlačí, že máme predávať, zjavne  nevýhodne pozemky na investíciu, ktorá vlastne dodnes nebola vôbec začatá ?“.
Primátorka – na obidve interpelácie sa bude odpovedať písomne
22. Návrhy  a podnety  poslancov
Jackuliak – poukázal na množstvo suchých  stromov v uliciach mesta.  Opýtal sa, kedy sa tieto stromy odstránia. Druhý podnet sa týkal objektu bývalej predajne Elektro na Masarykovej ulici, kde je položená drevená zábrana pri vstupe  do objektu. Navrhuje to odstrániť a zabezpečiť budovu iným spôsobom.
Primátorka – čo sa týka otázky suchých stromov, pán prednosta dal úlohu na riešenie tejto situácie. Druhý podnet má za úlohu JUDr. Přibyl, ktorý posúdi túto problematiku z právneho hľadiska.
MUDr. Pelč – vzhľadom k tomu, že priestory bývalej knižnice boli schválené inému žiadateľovi,  požiadal o riešenie a ponúknutie vhodných priestorov pre Klub dôchodcov.
Ďalej požiadal o lepšiu propagáciu dobrovoľnej zbierky na opravu bývalej márnice v mestských novinách na titulnej strane a počas Dní mesta Lučenec prostredníctvom reklamného panelu.
Primátorka – máme pripravený list aj pre podnikateľov, ktorých oslovujeme v tejto veci, nazvali sme to Sieň významných osobností, ktoré sú pochované v lučenskom cintoríne.  Spropagovanie na titulnej strane bude zabezpečené a taktiež aj počas Dní mesta.
Ing. Barcaj – bol oslovený občanmi  z jeho volebného obvodu v súvislosti s podnetmi,  ktoré boli pred rokom  nanesené na stretnutiach a do dnešného dňa neboli realizované.  Jedná sa o bytový dom na Fiľakovskej ceste /oproti Bille/,  kde občania žiadali o opravu chodníka pred bytovým domom. Ďalší podnet sa týkal požiadavky občanov z ulice L. Svobodu o rozšírenie cesty za radovými garážami, kde sa má vytvoriť cestná komunikácia alebo parkovacie miesta.  Ďalšia pripomienka sa týkala križovatky ulíc Kolomana Banšela a J.Bottu, kde chýba označenie hlavnej cesty dopravnou značkou.
Primátorka – podnet predložiť na najbližšie zasadnutie komisie
Ing. Balážová PhD. -  obrátila sa na poslancov s prosbou  o schválenie Stanoviska mestského zastupiteľstva v Lučenci k plneniu a vyhodnocovaniu úloh vyplývajúcich z Memoranda o spolupráci medzi Vládou SR a ZMOS. Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo financií SR mesto Lučenec zaradilo k 284 obciam, ktoré vôbec nekonsolidujú, požiadala poslancov o schválenie tohto listu,  ktorý bude následne zaslaný na MF SR a na ZMOS
Primátorka – dala hlasovať za predložené stanovisko v nasledovnom znení :

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. stanovisko  k plneniu  a vyhodnocovaniu úloh  vyplývajúcich  z Memoranda o spolupráci  medzi Vládou SR  a ZMOS

Výsledok hlasovania č.55: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
proti:  0    zdržal sa:  0   nehlasoval:   1 ( Ing.Kvetoslava Dedinská)
JUDr. Ilčík – opýtal sa, či sa prestali opravovať výtlky na cestách v Lučenci. Poukázal na  nedostatky na Jókaiho ulici, kde je vyfrézovaná cesta už 2 týždne a jama je v strede cesty už od zimného obdobia. Taktiež poukázal na cestu od križovatky smerom na kúpalisko, ktorá je hlavná prístupová cesta k záhradkám, prečo sa tie jamy  neopravujú  a nie sú vyznačené ? Najhorší stav vidí na cestnej komunikácii pri odbočovaní na Rúbanisko (pri tržnici), kde na ceste je veľká jama  a občania sa pýtajú, kedy sa to bude robiť.  
Ing. Ladoš – odpovedal pánovi poslancovi,  v tomto čase sa riešili súvislé opravy krytov  ciest na ulici F.Lehára, križovatke B.Němcovej,  ďalej časť Mocsáryho ulice a kritický úsek,  Rúbanisko II, blok  K-L-M, parkovisko Poliklinika.
Mgr. Grebáč – požiadal o opravu cestnej komunikácie na Továrenskej ulici. Pripája sa k názoru pána poslanca Jackuliaka v súvislosti so stavom suchých stromov v meste. Zároveň žiadal o zmenu prístupu k týmto stromom, z ktorých väčšina je vyschnutá z dôvodu neodborného zásahu.  Ďalej upozornil na krídlatku, ktorá patrí k najinvazívnejším drevinám  na Slovensku. Požiadal o upozornenie správcu vodných tokov,  aby dôslednejšie bojovali proti  rozšíreniu krídlatky.
Ing. Ladoš – odpovedal pánovi poslancovi k problematike suchých stromov hlavne na Masarykovej ulici. Bol vykonaný rozbor  stromov, ktoré vyschli. Záver rozboru bol taký, že  to bolo spôsobené suchom, ale aj  posypovou  soľou, ktorou sa posýpajú cestné komunikácie v zimnom období. 
Ing. Balážik – v súvislosti s opravou cestnej komunikácie na Jókaiho ulici sa opýtal, či sa práce na tejto ulici sú ukončené. Ak áno, požiadal o kontrolu, nakoľko sú tam jamy a podľa vyjadrenia pána prednostu, táto ulica sa má riešiť  súvislou povrchovou úpravou 
Ďalšia pripomienka sa týkala vývozu separovaného komunálneho odpadu. Občania sa sťažujú, že kuka nádoby nie sú vyvezené, len komunálny odpad vo vreciach.
Ing. Ladoš - odpovedal pánovi poslancovi, že vývoz komunálneho odpadu sa v letných mesiacoch jún, júl, august, september upravil a vyváža sa každý týždeň.
Primátorka  - Jókaiho ulica nie je dokončená , bude sa pokračovať opravou vysprávok
JUDr.Krokoš -  požiadal o vykonanie úpravy výtlkov pri mestskej tržnici pri predajni Majsterko. Taktiež vnútroblok Adyho ulice, kde sa urobilo parkovisko,  ale sú tam jamy, požiadal o riešenie. Upozornil, že na Jesenského ulici bola výmeny plynových rúr  a mesiac nie sú zaliate. Ďalej na Hurbanovej ulici stále nie je zabezpečené dopravné značenie, ktoré už pripomienkoval na predchádzajúcom  zasadnutí mestského zastupiteľstva. Je potrebné tam osadiť dopravnú značku „zákaz státia“ .
Primátorka -   osadenie dopravného značenia na  Hurbanovej ulici bolo prerokované v komisii dopravy a údržby miestnych komunikácií.  K podnetu nezaliatych plynových rúr poznamenala, že je potrebné vyzvať SPP na nápravu.
Ing. Ladoš – komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií  súhlasí s týmto návrhom. Osadenie dopravnej značky bude realizované,  keď sa bude robiť celoplošná obnova vodorovného značenia v letných mesiacoch.
Ing.Klochan – požiadal náčelníka mestskej polície, aby hliadky  častejšie hliadkovali a vykonávali kontrolu  v reštauráciách a baroch, kde sú diskotéky, aby sa nerušil nočný kľud.
Taktiež upozornil na motorkárov, hlavne v sobotu večer. 
Primátorka – Mesto Lučenec požiadalo OO PZ v Lučenci o vykonávanie častejších kontrol
Mgr. Baculík -  vyslovil pochvalu oddeleniu dopravy a životného prostredia  za ich prácu pri riešení náročných úloh pri opravách cestných komunikácií
MUDr. Mahmoud –  na základe  podnetu obyvateľov z Hurbanovej ulice  a priľahlých oblastí upozornil, že diskotéky sú povolené len do 22,00 hod.,  ale mladiství tam  rušia nočný pokoj  hlasným púšťaním hudby
Primátorka -  oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie preverí podnet a predloží na rokovanie komisie

23. Rôzne
Informatívna správa - Zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy v meste Lučenec
Primátorka - za účelom zefektívnenia fungovania mestskej autobusovej dopravy (MAD) a zracionalizovania výdavkovej časti pre MAD pristupuje Mesto Lučenec a dopravca Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s. (SAD Lučenec a.s.) k zefektívneniu mestskej autobusovej dopravy v meste Lučenec. Konkrétne úpravy sú uvedené v správe. Poslanci mestského zastupiteľstva na informatívnom stretnutí dňa 20.06.2013 prejednali Informatívnu správu - Zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy v meste Lučenec, ktorá obsahovala návrh nových autobusových liniek premávajúcich v taktovom režime a tarifné podmienky.
Ing. Balážik -  v súvislosti so znížením počtu liniek  požiadal o informáciu, ktorá by obsahovala  porovnanie, aké linky boli pred zmenou cestovných poriadkov a aké  sú teraz.  Len tak bude možné objektívne zhodnotiť, či došlo k úspore, nakoľko Mesto Lučenec platí dotáciu pre SAD Lučenec vo výške 460 000,-€ /ročne
Primátorka -  požiadala pána Matušku, vedúceho dopravy SAD Lučenec a,s. o odpoveď vo vzťahu k zrušeniu liniek
Matuška – v súčasnosti  premáva  7 liniek MHD,  navrhovaná zmene  počíta s  5 linkami, ale to  neznamená, že niektoré linky sú vynechané.  Linky sú vedené tak isto ako boli,  okrem linky č. 3, ktorá spájala Opatovú s Vajanského ulicou. Všetky ostatné trasy sú zabezpečované nasledovne: linka č. 1 – spojenie  z Rúbaniska na Dolnú Slatinku,  linka č. 2 –spojenie  z Rúbaniska do Mikušoviec,  linka č. 3 - spojenie z Rúbaniska na autobusovú stanicu po Haličskej ceste,  linka č. 4 – spojenie z Malej Vsi až do Plavárne,   linka č. 5 -  spojenie z Fiľakovskej cesty  na  autobusovú stanicu.   
Primátorka – všetky smery, ktoré boli pokryté  doteraz  sú  zabezpečené.Otázka zefektívnenia dopravy v meste sa bude naďalej prehodnocovať.  Sú  zavedené rodinné karty, karty pre  deti  za zvýhodnené, zľavnené  cestovné.
MUDr. Pelč -  vyslovil  pochvalu pánovi prednostovi  za  jeho úsilie v oblasti zefektívnenia dopravy.  Návrh realizácie školských  spojov pokladá za pozitívny
Ing. Balážová PhD. – informovala o  požiadavke občanov z Ulice osloboditeľov a L.Svobodu, ktorí nemajú spoje  na Rúbanisko časť Poliklinika.
Matuška -  občania z Fiľakovskej  cesty, majú náväznosť  spojov  na Masarykovej ulici, kde môžu prestúpiť  a cestovať až  k Poliklinike. 
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu – Zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy v meste Lučenec
B. schvaľuje
B.1. Autobusové linky podľa prílohy č.1
B.2. Tarifné podmienky podľa prílohy č. 2
Výsledok hlasovania č.56: za: 15 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský,   Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka)
proti:  0    zdržal sa:  0   nehlasovali:   3(MUDr. Ondrej Balco,JUDr. Bc. Radovan Konečný, Ing.arch.Anna Václavíková)
24. Diskusia
25. Záver
Pani primátorka podakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.


     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta


Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Roman Grebáč

Štefan Prístavka

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   28.06.2013

 

 

Materiály

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(384.5 kB)Bod03 Kontrola plnenia uzneseni
Bod05 Zrusenie VZN o psoch.pdf(110.5 kB)Bod05 Zrusenie VZN o psoch
Bod06 Navrh zmien rozpoctu.pdf(267.4 kB)Bod06 Navrh zmien rozpoctu
Bod07 IS o stave pohladavok.pdf(428.3 kB)Bod07 IS o stave pohladavok
Bod08 Harmonogram pripravy rozpoctu.pdf(92.9 kB)Bod08 Harmonogram pripravy rozpoctu
Bod10 Riesenie neusporiadanej casti Namestia republiky.pdf(298.1 kB)Bod10 Riesenie neusporiadanej casti Namestia republiky
Bod11 Prevod a prenajom nehnutelnosti.pdf(2.3 MB)Bod11 Prevod a prenajom nehnutelnosti
Bod13 Plan kontrolnej cinnosti HK.pdf(153.4 kB)Bod13 Plan kontrolnej cinnosti HK
Bod14 Sprava o hospodareni SPOOL.pdf(3.5 MB)Bod14 Sprava o hospodareni SPOOL a.s.
Bod15 Schvalenie predaja Gorkeho 18.pdf(153.1 kB)Bod15 Schvalenie predaja Gorkeho 18
Bod17 Partnerska zmluva Melnik.pdf(181.6 kB)Bod17 Partnerska zmluva Melnik
Bod18 Navrh na udelenie oceneni mesta.pdf(184 kB)Bod18 Navrh na udelenie oceneni mesta
Bod19 Uprava sadzieb inzercie v MN.pdf(236 kB)Bod19 Uprava sadzieb inzercie v MN.
Bod20 Schvalenie projektu OPIS V2.pdf(637.4 kB)Bod20 Schvalenie projektu OPIS
Bod21 Volba clena komisie.pdf(208.9 kB)Bod21 Volba clena komisie

 

Mgr.Grebáč – interpeloval pani primátorku   v súvislosti s výstavbou kaviarne  Oxygen Cafe  s.r.o.  Opýtal sa, či výstavba pokračuje v zmysle  pôvodne predloženého  návrhu ?
Druhá interpelácia znela nasledovne:  „Chcel by som sa opýtať. Predávali sme v dosť takom zhone 5 ha pôdy, kde mala stáť biometánová stanica,  to malo stáť a do dnes sa tam nerobí nič.  Čo sa deje ? Prečo vlastne na náš niekto tlačí, že máme predávať, zjavne  nevýhodne pozemky na investíciu, ktorá vlastne dodnes nebola vôbec začatá ?“.

 

Odpoveď na interpeláciu :

1./ Výstavba Kaviarne Oxygen Cafe s.r.o.

Stavebný úrad MsÚ Lučenec dňa 24.04.2013 vydal stavebné povolenie na stavbu Kaviareň Oxygen Cafe. Celková výška stavby bola podľa projektovej dokumentácie navrhnutá na 8,560m. Dňa 03.07.2013 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. Zmena sa týka zastavania priestoru vstupu do verejných WC. V súčasnosti prebieha konanie o zmene stavby pred jej dokončením a stavebný úrad prevedie na stavbe štátny stavebný dohľad ohľadne výšky stavby. Dňa 17.07.2013 prebehlo na MsÚ Lučenec rokovanie vo veci nedodržania realizácie stavby podľa vydaného stavebného povolenia.

Rokovania sa zúčastnili:                 Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie

                                                           Michaela Barišová, pracovníčka odd. ekonomiky                                                                 a majetku mesta

                                                           Ladislav  Lajtoš

                                                           Jozef Kramec, Oxygen Cafe s.r.o.

Na rokovaní boli prijaté nasledovné závery:

a) - p. Lajtoš zabezpečí upratanie, vyčistenie verejných WC a dostatok hygienických potrieb v dámskej časti WC v termíne do 20.07.2013

 - spoločnosť Oxygen Cafe s.r.o. zabezpečí funkčnosť pánskej časti WC – dá nový sadrokartón s osvetlením v termíne do 26.07.2013

- Mesto Lučenec, oddelenie vnútornej správy zistí, z akého dôvodu je vo vstupnej časti dámskych WC voda

b) – za účasti zástupcu spoločnosti Oxygen Cafe s.r.o., stavebného dozoru a projektanta sa v termíne do 26.07.2013 uskutoční stretnutie na stavebnom úrade MsÚ ohľadne dodržania predloženého projektu stavby Kaviareň Oxygen Cafe

- Mesto Lučenec požiadalo Oxygen Cafe s.r.o. o zabezpečenie stavby podľa vydaného stavebného povolenia

2) Biometánová stanica, Lučenec

            V 29. týždni 2013 bolo Oddelením stavebného poriadku, investícií a stratégie prerušené konanie vo veci Biometánová stanica Lučenec z dôvodu nekompletnosti predloženej dokumentácie nevyhnutnej k stavebnému konaniu. Podľa vyjadrenia stavebníka budú požadované doklady predložené  najneskôr v 30. týždni 2013.

 

Zvukový záznam

001_1..mp3(198.8 kB)1. Otvorenie
003_3..mp3(110.9 kB)3. Kontrola plnenia uznesení
015_22..mp3(185.2 kB)22. Interpelácie poslancov
016_23..mp3(2.8 MB)23. Návrhy a podnety poslancov
017_25..mp3(1 MB)24. Rôzne
018_25..mp3(42.5 kB)25. Diskusia
019_26..mp3(135 kB)26. Záver
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka