Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 27.8.2013

            
                                P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční
27.08.2013 (utorok)  o 15.00 hod.
vo veľkej  sále v budove  obvodného úradu na Námestí republiky č.26 
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia uznesení
    4. INM č. XX/2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 02/10 Rokovací poriadok    
        Mestského   zastupiteľstva v Lučenci v znení neskorších  zmien a doplnkov - návrh
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovateľ:  Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent  MsÚ
    5.Novelizácia Internej normy Mesta Lučenec č. 05/2012 Zásady odmeňovania  
       poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh                  
       Predkladateľ: RSDr. Jozef Cerovský, poslanec  mestského zastupiteľstva
       Spracovateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ  
    6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2013
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
    7. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
    8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace jún –   
        júl  2013
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
    9.  Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej  polície  za
         I. polrok 2013
         Predkladateľ:  Bc. Ján Tuček,  náčelník MsP
         Spracovateľ:   Bc. Ján Tuček,  náčelník MsP
   10. Informatívna správa  o realizácii projektu  „Voľby  do Európskeho parlamentu
         Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
         Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,    
         investícií   a stratégie
         Ing. Michaela  Hrnčiarová,  asistentka primátorky pre medzinárodnú spoluprácu    
         a implementáciu  projektov
11. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného  
      poriadku za   rok 2012
      Predkladateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
      Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,
      investícií a stratégie
12. Zrušenie uznesenia č. 35/1998 dispozičné právo k bytom vyčleneným  pre  vybrané   
     skupiny obyvateľov podľa  pravidiel Okresného úradu v Lučenci – návrh
      Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
      Spracovateľ: PhDr. Magdaléna Káčeríková, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí,  
      kultúry a športu
13. Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec

       Predkladateľ: Ing. Róbert Móric , predseda predstavenstva a.s. SPOOL

       Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka a.s. SPOOL

14. Interpelácie poslancov
15. Návrhy  a  podnety  poslancov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver                                           

      
                                                                              PhDr. Alexandra Pivková, v.r.
                                                                                        primátorka mesta
     
 

 

Bod04 Rokovaci poriadok - zmena.pdf(337.9 kB)Bod04 Rokovaci poriadok - zmena.pdf
Bod08 Sprava HK.pdf(306.8 kB)Bod08 Sprava HK.pdf
Bod09 Informativna sprava MsP.pdf(1 MB)Bod09 Informativna sprava MsP.pdf
Bod10 Projekt Volby do EP.pdf(262.3 kB)Bod10 Projekt Volby do EP.pdf
Bod11 Vyhodnotenie cinnosti StU.pdf(911.5 kB)Bod11 Vyhodnotenie cinnosti StU.pdf
Bod13 zmena stanov SPOOL.pdf(92.8 kB)Bod13 zmena stanov SPOOL.pdf

Súpis uznesení zo 20.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 27.08.2013

UZNESENIE Č. 157/2013
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uzneseni
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   Ing. Kvetoslavu Dedinskú,  RSDr. Jozefa Cerovského
A.2. Za overovateľov zápisnice  JUDr. Dušana Ilčíka, Ing. Elenu Uličnú
       
UZNESENIE Č. 158/2013
K bodu programu: Kontrola  plnenia  uznesení
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
A.1.   Kontrolu plnenia uznesení


UZNESENIE Č. 159/2013
K bodu programu: INM č. /2013 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v
Lučenci, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 02/2010 – Rokovací  poriadok MsZ schválený
uznesením č. 33/2010 dňa 27.4.2010 v znení INM č. 02/2011  z 7.1.2011 a INM č. 7/2012
z 28.8.2012 – návrh
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. neschvaľuje
A.1. Internú normu Mesta  č.XX /2013 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v
Lučenci, ktorou sa mení  a dopĺňa INM č. 02/2010 – Rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva   schválený  uznesením č. 33/2010  dňa 27.4.2010 v znení INM č. 02/2011
zo dňa 7.1.2011 a INM č. 7/2012   zo dňa 28.8.2012  


UZNESENIE Č. 160/2013
K bodu programu: Novelizácia Internej normy Mesta Lučenec č. 05/2012 Zásady
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci-návrh
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č. 01 /2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 05/2012 - 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci


UZNESENIE Č. 161/2013
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému
        rozpočtu v celkovej sume 346 000 € nasledovne:
A.1.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 50 000 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.5 Splácanie
           úverov  na oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 50 000 €                
A.1.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 6 000 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.1 Školské
           jedálne na oddieli 09.6.0.1 na položke 630 Tovary a služby o 6 000 €   
A.1.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 233 Predaj kapitálových aktív
          o 290 000 €   
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.16 Chodníky pri YMCE
           z oddielu 04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 2 500 € a
           z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK z oddielu 04.5.1 z položky 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív vo výške 3 000 € spolu vo výške 5 500 € na oddiel 04.4.3 na
           položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu  14.5 Splácanie úverov  z oddielu
           01.7.0 z položky 820 Splácanie istín vo výške 50 000 € na Podprogram 13.2.4 Zimný
           štadión na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby     
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.5 Splácanie úverov  z oddielu
           01.7.0 z položky 650 Splácanie úrokov vo výške 7 000 € na Podprogram 9.1 Detské
           jasle na oddiel 09.1.1.1 na položku 630 Tovary a služby           
A.2.4. presun v príjmovej časti rozpočtu z položky 220 Administratívne poplatky a iné
           poplatky a platby vo výške 20 000 € na  položku 310 Bežné transfery        


UZNESENIE Č. 162/2013
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) LC investor s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová pri kaštieli nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN 495/63 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36626040-49/2013 z 31.5.2013, vypracovaným GRUY spol. s r.o., oddelením z parcely EKN 484, o výmere 81 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  dôvodom osobitného zreteľa je záujem mesta skultúrniť vstup do mesta zo štátnej cesty E 571,  ktoré žiadateľ zabezpečí rekonštrukciou kaštieľa a úpravou okolitej zelene,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 17 m2  170,– €,
pre LC investor s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo : 15028/S so sídlom Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 44 259 361
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo .20  takto :
-za    20
- proti      0
- zdržal sa    0


UZNESENIE Č. 163/2013
K bodu programu: 2 )   M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 027 146
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.  odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Adyho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 2937/90 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36624039-19/2013 z 19.4.2013, vypracovaným GEODETI G5 s.r.o., oddelením z parcely CKN 2937/1, o výmere 19592 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná terasou, ktorá tvorí vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 18 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 180,–€
pre kupujúceho, M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 027 146

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo .21  takto :
-za    21
- proti      0
- zdržal sa    0

UZNESENIE Č. 164/2013
K bodu programu: 4)   Ing. Mikuláš Susztay a manželka Ing. Alica Susztayová, bytom Ulica Hviezdoslavova 12, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 28/9 o výmere  86 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom,, číslo plánu 44594879-2/2013, zo dňa 21.4.2013,  vypracovaného Ján Vinarčík Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 28/1 o výmere 579 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 86 m2  860,– €,
pre kupujúcich Ing. Mikuláš Susztay, rod Susztay, nar. 24.6.1942 a manželka Ing. Alica Susztayová, rod. Búliková, nar. 28.3.1940, spoločne bytom Ulica Hviezdoslavova 1937/12, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21  takto :
-za    20
- proti      0
- zdržal sa    0

UZNESENIE Č. 165/2013
K bodu programu: 5)   MUDr. Štefan Ruffini a manželka Janka Ruffiniová, bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mocsáryho ulice nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN parcelné číslo 786/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a garážami a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 21 m2  210,– €,
pre kupujúcich MUDr. Štefan Ruffini, rod. Ruffini, nar. 2.9.1953 a manželka Janka Ruffiniová, rod. Košútová, nar. 25.2.1966, spoločne bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21  takto :
-za    21
- proti      0
- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 166/2013
K bodu programu: 6)   Štefan Nagy a manželka Elena Nagyová, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec
a Ondrej Gombala a manželka Elena Gombalová, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/329 o výmere  117 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8260 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 117m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.170,–€,
pre kupujúcich Štefan Nagy, rod. Nagy, nar. 16.9.1956 a manželka Elena Nagyová, rod. Dubovická, nar. 4.2.1959, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec 

A.2.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť,
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/330 o výmere  35 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8260 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
– parcelu CKN č. 4989/226, zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 118 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.180,– €
pre kupujúcich Ondrej Gombala, rod. Gombala, nar. 16.11.1949 a manželka Elena Gombalová, rod. Vaculčiaková, nar. 27.6.1956, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21  takto :
-za    21
- proti      0
- zdržal sa    0


UZNESENIE Č. 167/2013
K bodu programu: 7) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.   s c h v a ľ u j e 
A.1 . odpredaj  z majetku Mesta Lučenec na Ulici T.G. Masaryka nehnuteľnosti, konkrétne :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- zabudovaný pôvodný inventár budovy ( DHM a OTE majetok v nadobúdacej hodnote 13.723,98 € a zostatkovej hodnote k 31.8.2013 0,–€ )
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú klasifikované ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná verejná súťaž na ich odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  750.000,–  €, za všetky citované odpredávané nehnuteľnosti,
pre  Joyo  s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23660/S, sídlo Púpavová 2729/10, 979 01  Rimavská Sobota, IČO : 46 978 305.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo .21  takto :
-za    20
- proti      0
- zdržal sa    1


UZNESENIE Č. 168/2013
K bodu programu: 8) Ján Piater, bytom Ulica A. Bernoláka 2705/3, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .  s c h v a ľ u j e 
A.1.  že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2, odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice K. Kuzmányho, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 2517, o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10897 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5820, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  21m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€,
pre kupujúceho  Ján Piater, rod. Piater, nar. 4.1.1953, bytom Ulica A. Bernoláka 2705/3, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21  takto :
-za    21
- proti      0
- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 169/2013
K bodu programu: 10)   Ďalší postup vo veci odpredaja budovy bývalého CO skladu na Jesenského ul v Lučenci
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Jesenského ulice nehnuteľnosti :
- stavbu, garáže o výmere 16,27 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464,  ktorá je vedená v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- stavbu, skladu o výmere 36 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464,  ktorá je vedená v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- stavbu, CO skladu o výmere 150,25 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464, , ktorá je vedená v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu, nachádzajúcu sa pod a okolo citovaných budov, č. CKN 464,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  403 m2, vedenú v k.ú Lučenec na LV č. 5414
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  39.000,– € spolu za všetky odpredávané nehnuteľnosti,
pre kupujúcich Miroslav Kumštár, rod. Kumštár, nar. 20.2.1967 a manželka Katarína Kumštárová, rod. Ohrádková, nar. 28.5.1967,  spoločne bytom Exnárova 498/1, 985 59  Vidiná
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21   takto :
-za    20
- proti      0
- zdržal sa    1

UZNESENIE Č. 170/2013
K bodu programu: 11) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  berie na vedomie 
A.1.  informáciu, že Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytového domu na Ulici F. Lehára bola neúspešná.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21   takto :
-za    21
- proti      0
- zdržal sa    0


UZNESENIE Č. 171/2013
K bodu programu: 12) Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e     zmenu uznesenia č. 49/2013 z 23.4.2013
Pôvodný text v znení  :
„A.1 zriadenie   vecného bremena  na parcelu EKN č. 3191, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 3227 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísaný na Liste vlastníctva č. 5414, vedenom Správou katastra Lučenec,
spočívajúceho v práve vstupu a prejazdu na parcelu CKN č. 3829/21, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 9840 m2 a parcelu CKN č. 3829/24, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 4339 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísané na Liste vlastníctva č. 10740, vedenom Správou katastra Lučenec,
za účelom uloženia a užívania kanalizačnej prípojky vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj prípadného odstránenia a pre prístup a príjazd k prípojke za účelom jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav vrátane jej prípadného odstránenia,
pre Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava , IČO: 35 790 164, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B
za jednorazovú úhradu 300,– €,
na dobu neurčitú“

sa mení na :
A.1. zriadenie vecného bremena na parcelu EKN č. 3191, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 3227 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísaný na Liste vlastníctva č. 5414, vedenom Správou katastra Lučenec, spočívajúceho v práve každého vlastníka oprávnených nehnuteľností:
- pozemku s parcelným číslom 3829/ 21 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 9840 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3829/ 24 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 4339 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3829/ 26 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 104 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3832/ 10 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 102 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3832/ 12 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 120 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3832/ 16 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 9 m2,
- pozemku s parcelným číslom 6525/ 72 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 871 m2,
- stavby samoobslužného obchodného domu (spôsob využitia: obchod) súpisné číslo. 5779, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3829/ 24,
všetky v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísané na Liste vlastníctva č. 10740, vedenom Správou katastra Lučenec,
na časti pozemku EKN č. 3191, v k.ú. Lučenec vyznačenej v geometrickom pláne č. 213/2012, vyhotovenom geodetom Ing. Jacekom Šebökom dňa 18.05.2012, úradne overený Správou katastra Lučenec dňa 30.5.2012, uložiť a užívať kanalizačnú prípojku vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj prípadného odstránenia a v práve prístupu a príjazdu ku kanalizačnej prípojke za účelom jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav vrátane jej prípadného odstránenia.
Súčasným vlastníkom oprávnených nehnuteľností je spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava 831 04, IČO: 35 790 164, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú úhradu 300,- eur, na dobu neurčitú.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21  takto :
-za      21
- proti     0
- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 172/2013
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie jún a júl      2013
Mestské   zastupiteľstvo v Lučenci
A.berie na vedomie
A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie jún a júl 2013 s pripomienkami  vznesenými na zasadnutí mestského zastupitelstva.

 

UZNESENIE Č. 173/2013
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie

A.1. Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2013


UZNESENIE Č. 174/2013
K bodu programu: Informatívna správa o realizácii projektu: „Voľby do Európskeho parlamentu “
Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. berie na vedomie 
A.1.   - zabezpečenie realizácie projektu : „Voľby do Európskeho parlamentu“
A.2. - spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 3 200,00 €  oprávnených výdavkov na projekt z grantu Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike /ZEK/ - 86,5 %
- 500,00 € oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa - 13,5 %.  
Celkové náklady na projekt sú vo výške  3 700,00 €.

 

UZNESENIE Č. 175/2013
K bodu programu: Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku za rok 2012
Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu  na úseku stavebného poriadku
za rok 2012

 

UZNESENIE Č. 176/2013
K bodu programu: Zrušenie uznesenia č.35/1998 dispozičné právo k bytom vyčleneným pre vybrané skupiny obyvateľov  podľa pravidiel Okresného úradu v Lučenci - Návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. r u š í        
A.1.  uznesenie č.35/1998 dispozičné právo k bytom vyčleneným pre vybrané skupiny obyvateľov   podľa pravidiel Okresného úradu v Lučenci.


UZNESENIE Č. 177/2013
K bodu programu: Návrh     na    schválenie    zmeny    Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
schvaľuje zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, týkajúcu sa zmeny sídla akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec a.s. nasledovne :
V bode 1..2. Stanov spoločnosti SPOOL, a. s. sa
doterajší text: „Sídlo spoločnosti: 984 01 LUČENEC, Ulica: Masarykova 7" mení na
nový text: „Sídlo spoločnosti: 984 01 LUČENEC, Ulica Dr. Herza č. 23"
    B.
poveruje primátorku mesta Lučenec vykonávajúcu pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti

 

 

Overovatelia  uznesení :

Ing. Kvetoslava  Dedinská

RSDr.  Jozef Cerovský

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

primátorka  mesta

 

Zapísala:  Mgr. Mária Sárová, ,  dňa  28.8.2013

Prezenčná listina z 20  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  27. 08. 2013

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik,  MUDr.Ondrej Balco, , RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ján Jackuliak,JUDr. Dušan Ilčík,  Ing.Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný,  Norbert. Krišta,  Ing.Miroslav Klochan,, PaedDr Vojtech Lauko, JUDr. Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko,  Ing.Elena Uličná, , MUDr. Zaher Mahmoud, Ing.Kvetoslava Dedinská,     Mgr.Branislav Hrdlička,  Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnení:  Mgr. Roman Grebáč,  Ing.arch.Anna Václavíková,  JUDr. Pavol Krokoš,

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:  Ing. Mária Móricová,   Ing. Mária Bérešová,.  PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Mgr. Alžbeta  Lukačovičová,  Ing.Robert Ladoš, Ing. Želmíra Kolimárová,   Ing. Emil Alexa,  RNDr. Pavol Cífer,, Bc. Ján Tuček,

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Mgr. Tomáš Belko -, konateľ Mestskej tržnice Lučenec

Ing. Eva Vasilová - riaditeľka  a.s. SPOOL  Lučenec

Štefan Melicher - konateľ  spoločnosti Mestské lesy

 

        

Zápisnica z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 27.08.2013

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov  mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že  sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.  Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci: Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, Ing.arch. Anna Václavíková.
Do programu  rokovania zaraďujem ako ďalší bod: „Návrh na schválenie zmeny Stanov  obchodnej spoločnosti  SPOOL a.s.  Lučenec“. Zároveň sťahujem z bodu č. 7 „Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec“  body č. 3 a č. 9.“
Pani primátorka dala hlasovať za predložený program rokovania
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia uznesení
    4. INM č. XX/2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 02/10 Rokovací poriadok    
        Mestského   zastupiteľstva v Lučenci v znení neskorších zmien a doplnkov - návrh
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
        Spracovateľ:  Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent  MsÚ
    5. Novelizácia Internej normy Mesta Lučenec č. 05/2012 Zásady odmeňovania  
        poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh                  
        Predkladateľ: RSDr. Jozef Cerovský, poslanec  mestského zastupiteľstva
        Spracovateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ  
    6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2013
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
    7. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
    8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace jún –   
        júl  2013
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
    9.  Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej  polície  za
         I. polrok 2013
         Predkladateľ:  Bc. Ján Tuček,  náčelník MsP
         Spracovateľ:   Bc. Ján Tuček,  náčelník MsP
   10. Informatívna správa  o realizácii projektu  „Voľby  do Európskeho parlamentu“
         Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
         Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,    
         investícií   a stratégie
         Ing. Michaela  Hrnčiarová,  asistentka primátorky pre medzinárodnú spoluprácu    
         a implementáciu  projektov
   11. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného  
         poriadku za   rok 2012
         Predkladateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
         Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,
         investícií a stratégie
   12. Zrušenie uznesenia č. 35/1998 dispozičné právo k bytom vyčleneným  pre  vybrané   
         skupiny obyvateľov podľa  pravidiel Okresného úradu v Lučenci – návrh
         Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
         Spracovateľ: PhDr. Magdaléna Káčeríková, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí,  
         kultúry a športu
   13. Návrh na schválenie zmeny Stanov  obchodnej spoločnosti  SPOOL a.s.  Lučenec“.
         Predkladateľ: Ing.Róbert  Móric, predseda predstavenstva  a.s. SPOOL
         Spracovateľ:   Ing. Eva Vasilová,  riaditeľka  a.s. SPOOL
   14. Interpelácie poslancov
   15. Návrhy  a  podnety  poslancov
   16. Rôzne
   17. Diskusia
   18. Záver                                                  

Výsledok hlasovania č.1: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko,  PedDr. Vojtech Lauko,  Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

                                                                   
2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla poslancov Ing. Kvetoslavu Dedinskú, RSDr. Jozefa Cerovského.
Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov JUDr. Dušana Ilčíka, Ing. Elenu Uličnú.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Ing. Kvetoslavu Dedinskú, RSDr. Jozefa Cerovského
A.2. Za overovateľov zápisnice JUDr. Dušana Ilčíka, Ing. Elenu Uličnú


Výsledok hlasovania č.2: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko,  PedDr. Vojtech Lauko,  Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

3. Kontrola  plnenia  uznesení
Ku kontrole plnenia uznesení poslanci mestského zastupiteľstva nemali pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
A.1.   Kontrolu plnenia uznesení.

Výsledok hlasovania č.3: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

4. INM č. XX/2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 02/10 Rokovací poriadok      Mestského   zastupiteľstva v Lučenci v znení neskorších zmien a doplnkov - návrh
Primátorka - zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci vyvolalo upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec, zo dňa 01.07.2013, vo veci účelu spresnenia rokovacieho poriadku v časti § 8 odsek 5 a 6. Podľa citovaného upozornenia prokurátora, Rokovací poriadok MsZ v ustanovení § 8 neobsahuje úpravu týkajúcu sa spôsobu hlasovania, to znamená, že neupravuje situáciu, kedy poslanec nevyužije jednu z troch možností hlasovania (hlasovať „za“, „proti“, alebo „zdržať sa“ hlasovania) a zostane pasívny vo svojom vyjadrení. Návrh bol predložený prostredníctvom zapisovateľov všetkým stálym komisiám mestského zastupiteľstva.
Pani primátorka otvorila rozpravu.
JUDr.Ilčík – rokovanie mestského zastupiteľstva  sa riadi  Rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje obecné (mestské) zastupiteľstvo v zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Povinnosťou obce alebo mesta je zasahovať do Rokovacieho poriadku, resp.  upravovať citovaný zákon len vtedy, pokiaľ  bol k tomu vydaný zákon NR.  Nemá  vedomosť o tom, že by bola vydaná novela zákona o obecnom zriadení, ktorá ukladá povinnosť samospráve upravovať Rokovací poriadok. Posledná novela zákona bola k 1.7.2011. Osobne  si myslí, že pán prokurátor nemá takú právomoc alebo kompetenciu, aby  menil zákony NR. Zákon o obecnom zriadení platí pre všetkých, ale  v prípade, ak sa pán prokurátor domnieva, že navrhovanú zmenu má obsahovať Rokovací poriadok, tak prečo len v Lučenci ? Navrhuje osloviť Ministerstvo vnútra SR resp. ZMOS, aby iniciovali novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá po schválení NR SR  bude záväzná pre všetky obce a mestá na Slovensku.  Opýtal sa,  prečo sa Rokovací poriadok musí  meniť len v Lučenci ?  Podotkol, že  Rokovací poriadok samosprávy nemá nič spoločné s Rokovacím poriadkom NR SR a nie je možné ich porovnávať. Nevie si vysvetliť odkiaľ vznikol  tento podnet, pretože pán prokurátor sa  neodvoláva na žiadny zákon, ktorý by Mestu  ukladal povinnosť vykonať takúto úpravu v Rokovacom poriadku. Pokladá súčasný Rokovací poriadok za dobrý a nesúhlasí s predloženým návrhom. Požiadal o informáciu, aby pán prokurátor vysvetlil túto zmenu, a predložil  na  mestské  zastupiteľstvo. 
Primátorka – predložený materiál obsahuje aj postup v prípade, že prokurátor si uplatní túto povinnosť upozorniť Mesto na skutočnosť, že Všeobecne záväzné nariadenia a Interné normy Mesta, sú podľa jeho názoru v nesúlade so zákonom. Je potrebné akceptovať jeho  upozornenie a podľa § 29, ods.2 zákona o prokuratúre odpovedať v stanovenej lehote.  Prokurátor poukázal na to, že môže vzniknúť situácia, keď pri prezentácii je zaprezentovaných menej poslancov a hlasuje viac poslancov, aby  nedošlo k pochybnostiam v hlasovaní.
JUDr. Ilčík – Mesto je povinné reagovať, ale odpovedať sa dá rôznymi  spôsobmi. Navrhuje  neschvaľovať predložený návrh a odpovedať pánovi prokurátorovi v zmysle argumentov  a stanovísk vznesených na  dnešnom rokovaní. Prípadne sa obrátiť na  ZMOS a iné orgány, či Mesto Lučenec je povinné vykonať takúto úpravu v Rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva ?
JUDr. Marko – opýtal sa,  že ak poslanec nebol zaprezentovaný, pokladá sa za neprítomného na jednom konkrétnom hlasovaní, alebo na  celom rokovaní ?
Primátorka – poslanec sa považuje  za  neprítomného ak nie je zaprezentovaný pri hlasovaní za uznesenie
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A .neschvaľuje
A.1.  INM č. 2013 – Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 02/2010 – Rokovací poriadok MsZ schválený uznesením č. 33/2010 dňa 27.4.2010 v znení INM č. 02/2011 z 7.1.2011 a INM č. 7/2012 z 28.8.2012

Výsledok hlasovania č.4: za: 10 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko)
proti: 2  (JUDr. Dušan Ilčík, JUDr. Bc. Radovan Konečný)
zdržali sa: 8 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta,PaedDr. Vojtech Lauko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
Uznesenie nebolo  schválené.
Mgr.Lukačovičová – o výsledku hlasovania, resp. uznesenia mestského zastupiteľstva bude v stanovenej lehote informovať pána prokurátora
5. Novelizácia Internej normy Mesta Lučenec č. 05/2012 Zásady odmeňovania  
poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh                  
Primátorka - na rokovaní komisie ekonomiky, financií a majetku Mesta dňa 20.5.2013 bolo vzhľadom na veľký rozdiel medzi odmenou členov komisie poslancov a neposlancov navrhnuté pripraviť a predložiť do mestského zastupiteľstva návrh na zmenu v odmeňovaní členov komisií mestského zastupiteľstva neposlancov. V zmysle Internej normy mesta Lučenec č.05/2012, odmena člena komisie – poslanca mestského zastupiteľstva je vo výške    8 % priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Odmena poslanca za každú účasť na zasadnutí komisie je 64,40 €, kým odmena člena neposlanca je stanovená sumou 13,30 € za každú účasť na zasadnutí komisie. Takýto rozdiel je neprimeraný, nakoľko členovia komisií sú odborníci v danej oblasti a svojimi vedomosťami prispievajú ku kvalifikovanému rozhodovaniu o odporúčaniach a stanoviskách komisií. Z uvedeného dôvodu komisia navrhuje upraviť odmeny pre členov komisií mestského zastupiteľstva neposlancov do výšky 50 % odmeny členov komisií poslancov, t.j. na 32,20 € za účasť na rokovaní komisie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č. 01/2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č.
05/2012 -  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Výsledok hlasovania č.5: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2013
Primátorka – informovala, že Mestu Lučenec budú refundované finančné prostriedky týkajúce sa výdavkov na Rekonštrukciu Námestia republiky použité v rokoch 2009 až 2012 vo výške 114 878 €. Z uvedenej čiastky sa suma 85 286,-€ týka kapitálových výdavkov a 29 592,-€ bežných výdavkov. Keďže Mesto Lučenec tieto výdavky už uhradilo z vlastných zdrojov, je možné refundované prostriedky použiť na úhradu príslušných výdavkov mesta v roku 2013. Ďalšie zmeny sa týkali výšky príspevkov v školách, školských zariadeniach a detských jasliach zriadených Mestom Lučenec, ako aj vybudovania umelého osvetlenia multifunkčného ihriska v sume 5 500,- € z prostriedkov mesta. Ďalšia zmena sa týka návrhu presunu finančných prostriedkov bežného rozpočtu vo výške 50 000,-€, pôvodne plánované na splácanie úverov, na ochranné nátery nosných drevených konštrukcií strechy zimného štadióna.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému
        rozpočtu v celkovej sume 346 000 € nasledovne:
A.1.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 50 000 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.5 Splácanie
           úverov  na oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 50 000 €                
A.1.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 6 000 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.1 Školské
           jedálne na oddieli 09.6.0.1 na položke 630 Tovary a služby o 6 000 €   
A.1.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 233 Predaj kapitálových aktív
          o 290 000 €
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.16 Chodníky pri YMCE
           z oddielu 04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 2 500 € a
           z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK z oddielu 04.5.1 z položky 710 Obstarávanie
           kapitálových aktív vo výške 3 000 € spolu vo výške 5 500 € na oddiel 04.4.3 na
           položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu  14.5 Splácanie úverov  z oddielu
           01.7.0 z položky 820 Splácanie istín vo výške 50 000 € na Podprogram 13.2.4 Zimný
           štadión na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby     
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.5 Splácanie úverov  z oddielu
           01.7.0 z položky 650 Splácanie úrokov vo výške 7 000 € na Podprogram 9.1 Detské
           jasle na oddiel 09.1.1.1 na položku 630 Tovary a služby           
A.2.4. presun v príjmovej časti rozpočtu z položky 220 Administratívne poplatky a iné
           poplatky a platby vo výške 20 000 € na  položku 310 Bežné transfery  
     
Výsledok hlasovania č.6: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

7. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1)  LC investor s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec
Primátorka  - spoločnosť žiada o odpredaj časti parcely v k.ú Opatová, o výmere 17 m2. Vzhľadom k tomu, že je vlastníčkou Opatovského kaštieľa a priľahlého pozemku, ktorý priamo susedí s predmetnou parcelou, má záujem uvedený pozemok odkúpiť za kúpnu cenu 10,–€/1 m².
Do  rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová pri kaštieli nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN 495/63 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36626040-49/2013 z 31.5.2013, vypracovaným GRUY spol. s r.o., oddelením z parcely EKN 484, o výmere 81 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  dôvodom osobitného zreteľa je záujem mesta skultúrniť vstup do mesta zo štátnej cesty E 571,  ktoré žiadateľ zabezpečí rekonštrukciou kaštieľa a úpravou okolitej zelene,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 17 m2  170,– €,
pre LC investor s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo : 15028/S so sídlom Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 44 259 361
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :
-za        20
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.7: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

2) M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01 Lučenec, IČO : 36 027 146
Primátorka - spoločnosť požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica Adyho, ktorý sa nachádza pod terasou, ktorá tvorí vstup do prevádzky vo vlastníctve žiadateľa.
Mestská rada odporúča schváliť odpredaj.
Ing. Klochan – vzhľadom k tomu, že aj v ďalších  bodoch  sú  návrhy  uznesení, kde príslušná komisia neprerokovala materiál, opýtal sa prečo to nebolo prerokované ?
Ing. Móricová – materiál bol doručený po zasadnutí komisie financií, ekonomiky a majetku Mesta, ale zámer bol prerokovaný v  komisii  a bol  schválený na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
Ing. Klochan – navrhuje zreteľnejšie naformulovať túto skutočnosť v správe
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.  odpredaj  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Adyho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 2937/90, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 36624039-19/2013 z 19.4.2013, vypracovaným GEODETI G5 s.r.o., oddelením z parcely CKN 2937/1, o výmere 19592 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je zastavaná terasou, ktorá tvorí vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 18 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 180,–€
pre kupujúceho, M-MARKET a.s., sídlo Dukelských hrdinov 2814/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 027 146
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.8: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

4)   Ing. Mikuláš Susztay a manželka Ing. Alica Susztayová, bytom Ulica Hviezdoslavova 12, 984 01  Lučenec 
Primátorka - ako spoluvlastníci nehnuteľnosti rodinného domu požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela o výmere 95 m², ktorá tvorí  časť dvora a predzáhradku pred rodinným domom, ktorého sú spoluvlastníkmi. Požadujú odkúpenie za cenu 10,–€/1m², ako za „preluku“.  Mestská rada odporúča schváliť odpredaj.
Do rozpravy  sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať  za uznesnie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Hviezdoslavovej ulice a Ulice K. Banšela nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 28/9 o výmere  86 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom,, číslo plánu 44594879-2/2013, zo dňa 21.4.2013,  vypracovaného Ján Vinarčík Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 28/1 o výmere 579 m², zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 86 m2  860,– €,
pre kupujúcich Ing. Mikuláš Susztay, rod Susztay, nar. 24.6.1942 a manželka Ing. Alica Susztayová, rod. Búliková, nar. 28.3.1940, spoločne bytom Ulica Hviezdoslavova 1937/12, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :
-za        20
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.9: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

5) MUDr. Štefan Ruffini a manželka Janka Ruffiniová, bytom Námestie republiky Primátorka - žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Mocsáryho ulice, o výmere 21 m², ktorá tvorí časť medzi oploteným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a garážami. Požadujú odkúpenie za cenu 10,–€/1m², ako za „preluku“. Mestská rada odporúča schváliť odpredaj.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mocsáryho ulice nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
parcelu CKN parcelné číslo 786/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná časť pozemku tvorí v prírode priestor medzi pozemkom žiadateľa a garážami a vzhľadom na jej tvar a umiestnenie je pre Mesto Lučenec nepotrebná a nevyužiteľná,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 21 m2  210,– €,
pre kupujúcich MUDr. Štefan Ruffini, rod. Ruffini, nar. 2.9.1953 a manželka Janka Ruffiniová, rod. Košútová, nar. 25.2.1966, spoločne bytom Námestie republiky 199/7, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.10: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

6) Štefan Nagy a manželka Elena Nagyová, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec a Ondrej Gombala a manželka Elena Gombalová, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
Primátorka - žiadatelia Štefan Nagy a manželka Elena Nagyová, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01 Lučenec požiadali o odkúpenie pozemku o výmere cca 117 m².  Pozemok je situovaný za ich záhradou a bude využívaný na záhradkárske účely.  Požadujú odpredaj za cenu 10,–€/ 1 m². Žiadatelia Ondrej Gombala a manželka Elena Gombalová, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01 Lučenec požiadali o odkúpenie pozemku o výmere cca 35 m² a pozemku o výmere 83 m². Pozemok je situovaný za ich záhradou a bude využívaný na záhradkárske účely. Požadujú odpredaj za cenu 10,–€/ 1 m². Mestská rada  odporúča  schváliť  odpredaj.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/329 o výmere  117 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8260 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 117m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.170,–€,
pre kupujúcich Štefan Nagy, rod. Nagy, nar. 16.9.1956 a manželka Elena Nagyová, rod. Dubovická, nar. 4.2.1959, bytom Ulica budovateľov 2980/3, 984 01  Lučenec 

A.2.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov nehnuteľnosť,
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/330 o výmere  35 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-12/2013, zo dňa 7.6.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8260 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
– parcelu CKN č. 4989/226, zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, zapísanú na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 118 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.180,– €
pre kupujúcich Ondrej Gombala, rod. Gombala, nar. 16.11.1949 a manželka Elena Gombalová, rod. Vaculčiaková, nar. 27.6.1956, bytom Ulica budovateľov 2, 984 01  Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.11: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

7) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – „ORAVA“ na Masarykovej ulici
Primátorka - zámer odpredať budovu  „ORAVA“  na Masarykovej ulici bol schválený uznesením MsZ č. 156/2013 zo dňa  16.7.2013,  a zámer   bol zverejnený dňa 18.7.2013.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1  odpredaj  z majetku Mesta Lučenec na Ulici T.G. Masaryka nehnuteľnosti, konkrétne :
-  budovu súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budovu súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcelu CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcelu CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- zabudovaný pôvodný inventár budovy ( DHM majetok v účtovnej hodnote k 31.8.2013 0,–€ )
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú klasifikované ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r.2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná verejná súťaž na ich odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  750.000,–  €, za všetky citované odpredávané nehnuteľnosti,
pre  Joyo  s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23660/S, sídlo Púpavová 2729/10, 979 01  Rimavská Sobota, IČO : 46 978 305.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        20
- proti       0
- zdržal sa    1

Výsledok hlasovania č.12: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržal sa: 1  (Ing. Miroslav Barcaj) 

8) Ján Piater, bytom Ulica A. Bernoláka 2705/3, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulice K. Kuzmányho o výmere  21 m², ktorý sa nachádza pod jeho  garážou.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice K. Kuzmányho, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 2517, o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10897 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5820, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  21m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€,
pre kupujúceho  Ján Piater, rod. Piater, nar. 4.1.1953, bytom Ulica A. Bernoláka 2705/3, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.13: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

10)  Ďalší postup vo veci odpredaja budovy bývalého CO skladu na Jesenského ul v Lučenci
Primátorka - dňa 31.7.2013 pán Kumštár doplnil a pozmenil svoju pôvodnú žiadosť. Uviedol, že v odkupovanej nehnuteľnosti chce vybudovať kancelárske priestory a zmenil ponúkanú sumu na 39 000,–€. Zníženie svojej ponuky odôvodnil  tým, že pôvodnú ponuku dával na základe vonkajšej obhliadky a po podrobnejšej obhliadke budovy zistil, že bude vyžadovať väčšie náklady na rekonštrukciu ako predpokladal. 
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala  hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Jesenského ulice nehnuteľnosti :
- stavbu, garáže o výmere 18 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464/3, zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- stavbu, skladu o výmere 38 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464/4,  zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- stavbu, CO skladu o výmere 169 m2, bez súpisného čísla, situovanej na parcele CKN č.464/2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  178 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  169 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/3,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  18 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  38 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj boli neúspešné,
za kúpnu cenu  39.000,– € spolu za všetky odpredávané nehnuteľnosti,
pre kupujúcich Miroslav Kumštár, rod. Kumštár, nar. 20.2.1967 a manželka Katarína Kumštárová, rod. Ohrádková, nar. 28.5.1967,  spoločne bytom Exnárova 498/1, 985 59  Vidiná
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.14: za: 20 (Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržal sa:  1 (  Mgr. Pavol Baculík)

11) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára
Primátorka - dňa 29.5.2013 na zasadnutí komisie bol zostavený návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže a stanovila sa požiadavka minimálnej kúpnej ceny vo výške 170 000,–€ nakoľko sa jedná o veľmi lukratívne umiestnenie nehnuteľností.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  berie na vedomie 
A.1.  informáciu, že Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytového domu na Ulici F. Lehára bola neúspešná.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.15: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

12) Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava
Primátorka - spoločnosť požiadala Mesto Lučenec o doplnenie zriadeného vecného bremena  na parcelu EKN č. 3191, ktorá je majetkom Mesta Lučenec a ktoré spočíva v :
„práve vstupu prechodu a prejazdu za účelom uloženia a užívania kanalizačnej prípojky na parcele CKN 3821/21 vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj prípadného odstránenia a pre prístup a príjazd k vodovodnej prípojke za účelom jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav vrátane jej prípadného odstránenia“.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e     zmenu uznesenia č. 49/2013 z 23.4.2013
Pôvodný text v znení  :
„A.1. zriadenie  vecného bremena  na parcelu EKN č. 3191, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 3227 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísaný na Liste vlastníctva č. 5414, vedenom Správou katastra Lučenec,
spočívajúceho v práve vstupu a prejazdu na parcelu CKN č. 3829/21, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 9840 m2 a parcelu CKN č. 3829/24, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 4339 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísané na Liste vlastníctva č. 10740, vedenom Správou katastra Lučenec,
za účelom uloženia a užívania kanalizačnej prípojky vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj prípadného odstránenia a pre prístup a príjazd k prípojke za účelom jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav vrátane jej prípadného odstránenia,
pre Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava , IČO: 35 790 164, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B
za jednorazovú úhradu 300,– €,
na dobu neurčitú“

sa mení na :
A.1. zriadenie vecného bremena na parcelu EKN č. 3191, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, výmera 3227 m2 v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec zapísaný na Liste vlastníctva č. 5414, vedenom Správou katastra Lučenec, spočívajúceho v práve každého vlastníka oprávnených nehnuteľností:
- pozemku s parcelným číslom 3829/ 21 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 9840 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3829/ 24 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 4339 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3829/ 26 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 104 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3832/ 10 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 102 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3832/ 12 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 120 m2,
- pozemku s parcelným číslom 3832/ 16 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 9 m2,
- pozemku s parcelným číslom 6525/ 72 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 871 m2,
- stavby samoobslužného obchodného domu (spôsob využitia: obchod) súpisné číslo. 5779, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3829/ 24,
všetky v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísané na Liste vlastníctva č. 10740, vedenom Správou katastra Lučenec,
na časti pozemku EKN č. 3191, v k.ú. Lučenec vyznačenej v geometrickom pláne č. 213/2012, vyhotovenom geodetom Ing. Jacekom Šebökom dňa 18.05.2012, úradne overený Správou katastra Lučenec dňa 30.5.2012, uložiť a užívať kanalizačnú prípojku vrátane jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj prípadného odstránenia a v práve prístupu a príjazdu ku kanalizačnej prípojke za účelom jej údržby, opráv, preloženia alebo iných stavebných úprav vrátane jej prípadného odstránenia.
Súčasným vlastníkom oprávnených nehnuteľností je spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava 831 04, IČO: 35 790 164, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú úhradu 300,- eur, na dobu neurčitú.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :
-za        21
- proti       0
- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.16: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace jún –   
    júl  2013
Primátorka - za hodnotené obdobie boli v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonané tri kontrolné akcie :
1. Kontrola nakladania s majetkom Mesta v akciovej spoločnosti SPOOL, Lučenec
2. Kontrola nakladania s majetkom Mesta – služobné motorové vozidlá
3. Kontrola plnenia zmluvných podmienok pre výkon spoločného stavebného úradu
Ing. Uličná -  vzhľadom k tomu, že  správa konštatuje zistené  nedostatky na športoviskách, kde  bolo prijatých 11 opatrení, opýtala sa Ing. Vasilovej na ich aktuálne plnenie ?
Primátorka -  pani riaditeľka SPOOL  a.s. Ing. Vasilová odpovie pani poslankyni písomne
Ing. Klochan -  podľa jeho názoru, predložená správa je  neúplná. Konštatuje síce zistené nedostatky, uvádza prijaté opatrenia, ale o ich plnení je mestské zastupiteľstvo informované až o niekoľko mesiacov.  Navrhuje, aby predložené správy obsahovali aj súbor opatrení s konkrétnymi termínmi plnenia.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie


Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.Berie na vedomie:
A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie jún a júl 2013 s pripomienkami  vznesenými na zasadnutí mestského zastupitelstva

Výsledok hlasovania č.17: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

9. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej  polície  za
    I. polrok 2013
Primátorka - správa obsahuje štatistické ukazovatele  trestnej činnosti v rámci OO PZ Lučenec, ako aj zhodnotenie úloh vyplývajúcich  zo správy o činnosti za II.polrok 2012
JUDr. Bc. Konečný – vyslovil pochvalu na činnosť mestskej polície počas  Dní Mesta
Ing. Klochan – opýtal sa, akým  spôsobom sú určené pešie hliadky mestskej polície  ?
Bc. Tuček – je  vytvorený  mesačný plán  služieb, ktorý zahŕňa motohliadky (to sú  12 hodinové služby) denné a nočné a pešie služby 8 hodinové. Príslušníci mestskej polície sa do týchto služieb zaraďujú podľa toho, koľko akcií organizuje Mesto Lučenec, prípadne či  je dovolenkové obdobie, a pokiaľ to kapacitne dovolí stav členov mestskej polície, tak služby sú plánované od  14,00 hod. do 22,00 hod. na Rúbanisku I, II, III.
Ing. Klochan – ide o to, či je to systematická kontrola alebo len náhodná
Primátorka – zámer náčelníka MsP na hliadkovanie svojho obvodu je nastavený tak, že v prípade, ak príslušný obvod momentálne nemá v službe a príslušník mestskej polície vykonal zásah, má povinnosť doplniť informácie pre náčelníka z daného obvodu
Bc. Tuček -  mesto je rozdelené na rajóny, ktoré majú  jednotliví príslušníci mestskej polície pridelené. Vzhľadom k tomu, že príslušníci mestskej polície majú  12 hodinové služby, ktoré sú zamerané na bezpečnosť v meste, resp.na narušenie objektov, je niekedy obtiažne pre nich dostať sa do týchto rajónov. Príslušník má z konkrétneho rajónu pridelené priestupky, ktoré je potrebné ďalej  došetriť.
MUDr. Balco - podľa jeho názoru celá činnosť je plánovaná na denné služby, služby do 22,00 hod. prípadne udelenie pokút psíčkárom. Dodal, že vandalizmus v meste sa začína po 22,00 hod. a poukázal na negatívne skutočnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov. Podľa jeho názoru príslušníci mestskej polície by mali viac pracovať v teréne, resp. vo svojich  rajónoch a nie v kancelárii. Pult centrálnej ochrany pokladá za preteky s inou políciou alebo súkromnými SBS. Možno jeho názor nezdieľajú všetci, ale vandalizmus je možné vidieť len po polnoci a vtedy by mala hliadkovať mestská polícia.  
Bc. Tuček – momentálne je stav výkonných príslušníkov mestskej polície 20. Z toho 6 pravidelne vykonávajú službu veliteľa smeny a v teréne je 14 príslušníkov.  Denne sú vykonávané 12 hod. nočné služby od 19,00 hod. do 7,00 hod. a cez víkendy sú  vykonávané pešie nočné služby od 21,00 hod. do 5,00 hod.  V súčasnosti nie je možné kapacitne pokryť  nočné  služby väčším počtom príslušníkov mestskej polície.
Primátorka - takže v noci  sú na území mesta  4  príslušníci mestskej polície
JUDr. Ilčík – podľa jeho názoru Pult centrálnej ochrany odčerpáva z rozpočtu mestskej polície a odoberá poslanie, na ktoré je mestská polícia určená v zmysle zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii, teda zabezpečenie verejného poriadku. Pokiaľ službukonajúcich príslušníkov mestskej polície je 14, z ktorých určitý počet sa venuje Pultu centrálnej ochrany a zásahom na objektoch, tak príslušníci mestskej polície nemôžu byť v teréne a plniť poslanie, ktoré im je určené. Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom volebnom období už bola snaha riešiť zrušenie Pultu centrálnej ochrany, navrhuje túto službu zanalyzovať a zvážiť jej zrušenie.
Bc. Tuček – predložená správa hodnotí aj uvedenú službu.  Uviedol, že 9 objektov mesta je napojených  na tento  pult. V prípade, že by to Mesto  neprevádzkovalo, musí sa zabezpečiť ostraha  iným  spôsobom.   
Do rozpravy sa nikto  ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo   v  Lučenci
A.schvaľuje
A.1.Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej  polície  za
I. polrok 2013

Výsledok hlasovania č.18: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

10. Informatívna správa  o realizácii projektu  „Voľby  do Európskeho parlamentu“
Primátorka - zastúpenie Európskej komisie v SR vyhlásilo dňa 26.6.2013 obmedzenú výzvu na podanie projektov určenú členom národnej siete  informačných  centier Europe Direct, zameranú na aktivity, týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014. Do tohto projektu je zapojené aj  mesto Lučenec.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A. berie na vedomie 
A.1.   -   zabezpečenie realizácie projektu : „Voľby do Európskeho parlamentu“
A.2. - spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 3 200,00 €  oprávnených výdavkov na projekt z grantu Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike /ZEK/ - 86,5 %
-  500,00 € oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa - 13,5 %.
Celkové náklady na projekt sú vo výške  3 700,00 €.

Výsledok hlasovania č.19: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

11. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného  
poriadku za   rok 2012
Primátorka - Spoločný obecný úrad na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bol zriadený zmluvou zo dňa 31.03.2003. Účastníkmi sú Mesto Lučenec a 37 obcí. Financovanie činnosti Spoločného obecného úradu  je zabezpečované z dvoch zdrojov, z decentralizačnej dotácie štátu a z platieb obcí. Podrobné čerpanie rozpočtu Spoločného obecného úradu spolu za rok 2012 je uvedený  v tabuľkovej časti správy.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie
Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci
A. berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu  na úseku stavebného poriadku
za rok 2012

Výsledok hlasovania č.20: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

12. Zrušenie uznesenia č. 35/1998 dispozičné právo k bytom vyčleneným  pre  vybrané   
skupiny obyvateľov podľa  pravidiel Okresného úradu v Lučenci – návrh
Primátorka - vzhľadom k tomu, že vo vlastníctve Mesta Lučenec je vykazovaný nízky podiel  nájomných bytov, je potrebné predmetné byty preklasifikovať na bežné nájomné byty.  K tomu, aby Mesto mohlo postupovať  v zmysle uvedeného  usmernenia  je potrebné zrušiť uznesenie č.35/1998 prijaté Mestským zastupiteľstvom v Lučenci dňa 30.4.1998. Mesto má snahu a záujem usporiadať uvedené byty a dať do súladu s právnym stavom  a predpismi Mesta Lučenec.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. r u š í          
A.1.  uznesenie č.35/1998 dispozičné právo k bytom vyčleneným pre vybraná skupiny
obyvateľov  podľa pravidiel Okresného úradu v Lučenci.

Výsledok hlasovania č.21: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0  

13.  Návrh na schválenie zmeny Stanov  obchodnej spoločnosti  SPOOL a.s.  Lučenec
Primátorka - dňa 14.8.2013 bolo začaté kolaudačné konanie stavby: „Rekonštrukcia   administratívnej   budovy  a.s. SPOOL na Herzovej  23  v Lučenci“.  Vzhľadom  k tomu, že a.s. SPOOL  po kolaudácii  stavby  zmení sídlo spoločnosti s predpokladaným termínom do 14.9.2013 je potrebné Obchodnému registru  predložiť spoločne s návrhom aj rozhodnutie Mesta Lučenec  ako 100 % akcionára  SPOOL  a.s.  o zmene  sídla  spoločnosti, ktoré  sa považuje za zmenu stanov spoločnosti a podlieha schváleniu v zmysle predpisov Mesta Lučenec mestskému zastupiteľstvu.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, týkajúcu sa zmeny sídla akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec a.s. nasledovne :
V bode 1..2. Stanov spoločnosti SPOOL, a. s. sa doterajší text:
„Sídlo spoločnosti: 984 01 LUČENEC, Ulica: Masarykova 7" mení na
nový text: „Sídlo spoločnosti: 984 01 LUČENEC, Ulica Dr. Herza č. 23"
B.
poveruje primátorku mesta Lučenec vykonávajúcu pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti

Výsledok hlasovania č.22: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta, JUDr. Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná)
proti: 0  zdržali sa: 0 
14. Interpelácie poslancov
Ing.Balážik - interpeloval pani primátorku vo  veci petície občanov zo dňa 27.4.2012, ktorá bola podaná ohľadne riešenia chodníka na Novohradskej ulici. Poukázal na to, že ak Mesto poskytlo na ochranné nátery nosných drevených konštrukcií strechy zimného štadióna sumu 50 000,-€,  aké sú možnosti riešenia tohto chodníka z rozpočtu mesta na rok 2013 ?
Primátorka - uvedená petícia bola v lehote vybavená s odpoveďou, že oprava predmetného chodníka bude  zaradená do  rozpočtu Mesta  na rok 2013
Ing. Balážik – dodal, že obdržal písomnú odpoveď aj na predchádzajúcu interpeláciu, ale za dôležitejšie pokladá výsledok odpovede, aby sa vyšlo v ústrety občanom. Požiadal o vyjadrenie, či Mesto je schopné vykonať zmenu rozpočtu tak, aby mohol byť opravený  chodník ?
Prednosta – ochranné nátery nosných drevených konštrukcií na strechu zimného štadióna predstavovali sumu cca 47 000,-€ vrátane DPH. Kolaudácia zimného štadióna bola uskutočnená pred 6 rokmi, prevádzkový poriadok pre takéto  konštrukcie  predpisuje, že tieto  nátery sa majú vykonať každých 5 rokov. Uvedené finančné prostriedky mali byť  vynaložené už  najmenej pred 3 rokmi, teda nosníky mali  byť  ošetrené  oveľa  skôr.
Ing. Kolimárová –strecha, budova štadiónu a ľadová plocha boli samostatne skolaudované a prevádzkový poriadok si vyžaduje vykonať ochranný náter každých 5 rokov. Dodávateľ  bol   vysúťažený verejným obstarávaním.
Prednosta – náklady na opravu predmetného chodníka sú pripravené, otázka je zmena rozpočtu a uvoľnenie finančných prostriedkov. Dodal, že niektoré podnety a požiadavky nebolo možné splniť z dôvodu plnenia konsolidácie a riešenia vratky v celkovej sume 235 000,-€.  Prioritou však ostávajú vysprávky cestných komunikácií
Ing. Uličná -  na jej nevyslovenú interpeláciu už pán prednosta  čiastočne odpovedal, lebo  sa  chcela  opýtať  na nové informácie v súvislosti s uloženou pokutou za Priemyselný park.  Aké  rokovania  boli vykonané v tomto smere a či je  ustanovený termín ukončenia sporu ?
Prednosta – termín ukončenia sporu zatiaľ nie je známy. Na základe posledných rokovaní na Ministerstve hospodárstva  SR  a predbežných návrhov bude vykonaná  ďalšia  kontrola, ktorá by mala konštatovať nami prezentovanú nezrovnalosť v zníženej výške pôvodnej pokuty
Ing.Klochan – opýtal sa v akom stave  je rekonštrukcia budovy Obvodného úradu ?
Prednosta -  bolo zvolaných niekoľko zasadnutí za účasti  projekčnej kancelárie Doprastav Bratislava, kde boli prerokované interiérové riešenia budovy. Najvýhodnejším riešením je  vytvorenie všetkých poschodí na rovnaký spôsob. Na prízemí bude spoločná úradovňa Mestského úradu a  Obvodného úradu.  Mestský úrad bude mať k dispozícii  1. a 2.poschodie a ostatné poschodia Obvodný úrad. V súčasnosti vedúci oddelení dostali na pripomienkovanie pôdorysy jednotlivých poschodí. Vypracovanie projektovej dokumentácie by malo byť ukončené  do 5 mesiacov od podpísania  zmluvy, teda  v októbri 2013.
Ing. Klochan – opýtal sa, ako sa to bude riešiť  v náväznosti na  ďalšie  riešenie Námestia republiky  ?
Prednosta – zatiaľ nebol predložený návrh na exteriérové riešenie, resp. architektonické  stvárnenie námestia a rokovanie so spoločnosťou  Galeria LC,  s.r.o. Zvolen nebolo zvolané
JUDr. Bc. Konečný – opýtal sa, na aký účel sa budú využívať priestory po ukončení rekonštrukcie strechy zimného štadióna ? Ďalej sa opýtal, prečo hokejový klub  nemôže na poschodí využívať väčšie priestory ako sklady ? Poukázal na dezolátny stav starej budovy zimného štadióna   a opýtal sa, akým spôsobom sa  realizuje úprava predmetných priestorov ?
Ing. Vasilová – jedná sa o priestory na občerstvenie. Nájomnú zmluvu s nájomcom uzatváralo Mesto. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy, opravuje  sa strecha na starej časti budovy, nakoľko je v havarijnom stave. Firma deklarovala, že po ukončení  rekonštrukcie sa uvedené priestory budú  využívať na občerstvenie a kaviareň.
Ing.  Kolimárová – bola  vykonaná oprava  strechy, práce boli  ukončené a prevzaté
Ing. Klochan -  opýtal sa, ako  Mesto plní  podmienky  finančnej  konsolidácie ?
Prednosta - Mestu Lučenec sa zatiaľ darí plniť podmienky finančnej konsolidácie.  Zároveň upozornil na podmienky konsolidácie v budúcom roku, v prípade, ak sa má  použiť vzorec  na  výpočet konsolidovanej čiastky z roku 2013. Na budúci rok je predpoklad, že v rámci Slovenska sa má konsolidovať 29 - 30 mil. €.
Primátorka – každá zmena, grant,  resp.  dotácia zhoršuje túto konsolidáciu,  nakoľko všetko sa dostáva do rozpočtu, ktorý sa musí vo výdavkovej časti upravovať tak, aby Mesto  dosiahlo  sumu 1 100 000,-€.   Na zasadnutí Rady  ZMOS  pán premier požiadal predstaviteľov obcí a miest, aby hľadali spôsoby, ako v roku 2013 konsolidovať. Mestá a obce odmietli akúkoľvek negatívnu medializáciu, že nekonsolidujú. Spoločne bol odmietnutý aj návrh  rozpočtu na rok 2014, kde Ministerstvo financií SR nepriamo zaväzuje obce a mestá konsolidovať.
Ing. Klochan – na východiská rozpočtu sa pýtal z dôvodu kapitálového rozpočtu, ktorý umožňuje  rozvoj mesta
JUDr. Ilčík -  požiadal, aby poslanci mestského zastupiteľstva  dodržiavali bod programu rokovania  a v bode „interpelácie“ nepredkladali podnety  a otázky, ale interpelácie.
Primátorka - vo vzťahu  k rozpočtu na rok 2014 sú nereálne rozpočtované kapitálové príjmy, ktoré rozpočtuje Ministerstvo financií SR. Zároveň sú zastropované výdavky na mzdy  v samosprávach na obdobie 3  rokov.
15. Návrhy  a podnety  poslancov
JUDr.Ilčík  - vyjadril  nespokojnosť so situáciou na trhovisku na Rúbanisku III, lebo aj napriek všetkej snahe sa nepodarilo obnoviť život na tomto trhovisku. Zároveň tlmočil sťažnosti občanov na mládež, ktorá v týchto priestoroch robí neporiadok a ruší nočný kľud. Predložil návrh na jeho odpredaj, resp. demontáž tržnice a jej presun do zadnej časti  mestskej tržnice.   Neodporúča v týchto priestoroch  vytvoriť parkovisko.
Primátorka – s návrhom sa už zaoberala Dozorná  rada  mestskej tržnice, ktorá navrhuje  počkať  do  ukončenia nájomnej zmluvy s nájomcom a potom zvážiť možnosti riešenia tohto podnetu

16.  Rôzne
Ing.Balážová PhD.  – všetkým zamestnancom Mesta Lučenec, ako aj  vedeniu Mesta  Lučenec vyslovila pochvalu a poďakovanie za priebeh a organizáciu Dní Mesta  Lučenec 2013.
Primátorka – pán prednosta na svojej pracovnej porade už tlmočil pochvalu zo strany občanov  všetkým vedúcim oddelení

17. Diskusia
18. Záver
Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.


     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta


Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Dušan  Ilčík

Ing. Elena Uličná

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   30.08.2013

 

 

Zvukový záznam

001_1..mp3(450.8 kB)1. Otvorenie
003_3..mp3(124.6 kB)3. Kontrola plnenia uznesení
008_7._2.mp3(308.3 kB)7. 2 M-MARKET a.s.,
023_14..mp3(3 MB)14. Interpelácie poslancov
024_15..mp3(306.2 kB)15. Návrhy a podnety poslancov
025_17..mp3(540.6 kB)17. Diskusia
026_18..mp3(30.7 kB)18. Záver
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka