Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 4.11.2013

Pozvánka

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 22. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 04.11.2013 (pondelok)  o 15.00 hod. vo veľkej  sále v budove  obvodného úradu na Námestí republiky č.26 
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta          Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta 
    4.Prerokovanie upozornenia prokurátora pri vydávaní Všeobecne záväzných  nariadení v zmysle splnomocnenia zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii  v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
   Spracovateľ: Mgr. Alžbeta   Lukačovičová,  legislatívny asistent     
    5. Interpelácie poslancov
    6. Návrhy  a  podnety  poslancov
    7. Rôzne
    8. Diskusia
    9. Záver                                           

      
                                                                              PhDr. Alexandra Pivková,  v.r.
                                                                                        primátorka mesta
     
 


 

Súpis uznesení z 22.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 04.11.2013

UZNESENIE Č.193 /2013
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uzneseni
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   RSDr. Jozefa Cerovského, JUDr. Vladimíra Marka
A.2. Za overovateľov zápisnice  Jána Jackuliaka,  Mgr. Romana Grebáča 
       
       

UZNESENIE Č.194 /2013

K bodu programu: Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie

A.1. protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

B.     n e v y h o v u j e
B.1. protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


UZNESENIE Č.195 /2013

K bodu programu: Prerokovanie upozornenia prokurátora pri  vydávaní  Všeobecne
záväzných nariadení v zmysle splnomocnenia zákona č. 422/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene                                 a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Upozornenie prokurátora Pd 131/13 -2 zo dňa 10.10.2013 vo veci postupu  pri vydávaní Všeobecne záväzných nariadení obce
B. u k l a d á
B.1. za účelom vydania pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok


Overovatelia uznesení:

RSDr. Jozef Cerovský,  JUDr. Vladimír Marko

Zapísala.  Mgr. Mária Sárová, v Lučenci  dňa 05.11.2013

Hlasovanie

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 22.riadne zasadnutie MsZ, konaného dňa 04.11.2013

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - schválenie programu

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský Ing. Miroslav Klochan  Norbert Krišta
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč
 Štefan Prístavka Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia - Zostavovatelia : Cerovský,Marko Overovatelia : Jackuliak,Grebáč

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

 

   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský Ing. Miroslav Klochan  Norbert Krišta
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč
 Štefan Prístavka Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč  Štefan Prístavka
Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková    

   Zdržali sa:

Ing. Miroslav Klochan      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Prerokovanie upozornenia prokurátora pri vydávaní Všeobecne záväzných nariadení v zmysle splnomocnenia zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský Ing. Miroslav Klochan  Norbert Krišta
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč
 Štefan Prístavka Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  

 

vysledky_hlasovania.html(15.8 kB)Výsledky hlasovania

Prezenčná listina z 22  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  04. 11. 2013

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,  Mgr. Roman Grebáč,  Ing.arch.Anna Václavíková,  Ján Jackuliak,JUDr. Dušan Ilčík,  Ing.Pavol Kalinský,   Norbert. Krišta,  Ing.Miroslav Klochan,,  JUDr. Vladimír Marko,  Ing.Elena Uličná, , MUDr. Zaher Mahmoud, Ing.Kvetoslava Dedinská,     Štefan Prístavka, ,Mgr. Branislav Hrdlička,  MUDr. Karol Mičko

Ospravedlnení:  Ing. Eva Balážová PhD., ,  PaedDr Vojtech Lauko,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný

Neprítomní: : JUDr. Pavol Krokoš, MUDr.Ondrej Balco, MUDr. Rudolf Slivka

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:  Ing. Mária Móricová,   PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Mgr. Alžbeta  Lukačovičová,  Ing.Robert Ladoš, Ing. Zelmíra Kolimárová,  Ing. Emil Alexa,  RNDr. Pavol Cífer,, Bc. Ján Tuček,

Spoločnosti Mesta Lučenec:

Ing. Eva Vasilová - riaditeľka  a.s. SPOOL  Lučenec

 

        
Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 04.11.2013

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Balažová, Lauko, Konečný

Pani primátorka dala hlasovať za predložený program rokovania
Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta  
        Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne
        odpady a drobné stavebné odpady.
  Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta 
    4.Prerokovanie upozornenia prokurátora pri vydávaní Všeobecne záväzných  
   nariadení v zmysle splnomocnenia zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch  
   a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii 
   v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
   Spracovateľ: Mgr. Alžbeta   Lukačovičová,  legislatívny asistent     
    5. Interpelácie poslancov
    6. Návrhy  a  podnety  poslancov
    7. Rôzne
    8. Diskusia
    9. Záver                                                  
                                                                      
Výsledok hlasovania č.1: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  


                                                     
2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla poslancov:  RSDr.  Jozefa Cerovského,  JUDr. Vladimíra Marka
Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov:   Jána Jackuliaka,  Mgr. Romana Grebáča

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia RSDr.  Jozefa Cerovského,  JUDr. Vladimíra Marka
A.2. Za overovateľov zápisnice  Jána Jackuliaka,  Mgr. Romana Grebáča

Výsledok hlasovania č.2: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  


3.  Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Primátorka - Zákon o miestnych daniach neupravuje spôsob a formu VZN, ktorým sa stanovujú sadzby miestnych daní, preto má Mesto Lučenec ako správca dane za to, že postupoval správne a ustanovenia § 12, ods. 2   § 104f,  ods. 3 zákona o miestnych daniach dodržal.   Stanovisko MF SR, ako aj Rady ZMOS teda podporuje správnosť postupu Mesta
Lučenec  pri prijatí VZN č. 12/2012 a dodržanie ustanovení zákona č. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za   komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k   tomu, že   Mesto   Lučenec  ako  správca    dane
postupoval pri prijatí VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku správne, čo
potvrdzujú  aj  stanoviská  MF SR  a   Rady  ZMOS,  navrhuje sa  protest  prokurátora proti
Všeobecne  záväznému  nariadeniu  Mesta   Lučenec  č. 12/2012   o   miestnych  daniach    a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  odmietnuť.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

B.     n e v y h o v u j e
B.1. protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lučenec č. 12/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výsledok hlasovania č.3: za: 1 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 1 (Ing. Miroslav Klochan)  

4. Prerokovanie upozornenia prokurátora pri vydávaní Všeobecne záväzných nariadení v zmysle splnomocenia zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Primátorka -  dňa 14.10.2013 bolo Mestu Lučenec doručené Upozornenie prokurátora Pd 131/13-2 zo dňa 10.10.2013 vo veci preskúmania postupu obcí pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení v zmysle splnomocnenia zákona vyplývajúceho z ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c)  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. V zmysle § 29 ods. 2 č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu. Mesto Lučenec nevydalo všeobecne záväzné nariadenie  v zmysle citovaného splnomocnenia zákona.  Vecne príslušné pracovisko Mesta pripraví návrh Všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.  V rámci legislatívneho procesu bude tento návrh predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu  v Lučenci.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Upozornenie prokurátora Pd 131/13 -2 zo dňa 10.10.2013 vo veci postupu  pri vydávaní Všeobecne záväzných nariadení obce

B. u k l a d á
B.1. za účelom vydania pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Výsledok hlasovania č.4: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan, Norbert Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč,  Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  
12.  Interpelácie poslancov


13. Návrhy  a podnety  poslancov
MUDr.Pelč – poukázal na odpad z čističky obilia, hlavne  kukurice. Ulica je zasypaná drobným odpadom z kukurice, preto požiadal oddelenie dopravy a životného prostredia o možnosť riešenia vzniknutej situácie, ktorá sa týka Ulíc tehelná,  Ľ. Podjavorinskej, nová,  Zvolenská a celá štvrť okolo Tesca.
 
14.  Rôzne
p.Perželová – v súvislosti s dobrovoľnou zbierkou na rekonštrukciu budovy bývalej márnice v centrálnej časti cintorína v Lučenci, obrátila sa s prosbou na poslanecký zbor ako aj  všetkých občanov  o poskytnutie  príspevku  a podporu tohto projektu.


15. Diskusia


16. Záver
Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.


     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 


Overovatelia zápisnice: 

Ján  Jackuliak

Mgr. Roman  Grebáč

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   06.11.2013

 

 

Materiály

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka