Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 10.12.2013

Pozvánka

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 10.12.2013 (utorok)  o 15.00 hod. vo veľkej  sále v budove  obvodného úradu na Námestí republiky č.26 

Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia  uznesení
    4. Návrh Internej normy Mesta Lučenec č. XX/2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 01/10 Štatút Mesta Lučenec v znení INM č. 06/12
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ:  Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent
    5. Interná norma mesta č.XX/2013  - Požiarny poriadok Mesta Lučenec
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Milan  Chamula,  bezpečnostný technik
    6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
    7. Návrh programového rozpočtu Mesta Lučenec  na roky 2014, 2015, 2016
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
    8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
         Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
         Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
    9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
  10. Informatívna správa o stave  pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby  Mesta  Lučenec k 30.9.2013
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
  11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace október – november  2013
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

  12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 1. polrok 2014
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
  13. Investičné zámery v priemyselnej zóne  Juh  Lučenec     
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta,
        Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií  a stratégie
   14. Schválenie projektového zámeru spoločnosti Mestské lesy s. r. o. „Lučenské lesy -  Rekonštrukcia lesných ciest realizovaná v rámci protipožiarnych opatrení“.
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta Lučenec
        Spracovateľ:  Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
  15. Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny  asistent
  16. Žiadosť  o schválenie dotácie a schválenie úveru  na kúpu bytového domu
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií   a stratégie
  17. Územný plán mesta Lučenec  - zadanie
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie
  18. Zmena  a doplnok č.  23 Územného plánu mesta Lučenec
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie
  19. Interpelácie poslancov
  20. Návrhy  a  podnety  poslancov
  21. Rôzne
  22. Diskusia
  23. Záver                                           

 

      
                                                                              PhDr. Alexandra Pivková
                                                                                        primátorka mesta

  Súpis uznesení z 24.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 10.12.2013

UZNESENIE Č. 203/2013
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uzneseni
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   Ing- Kvetoslavu  Dedinskú, PaedDr. Vojtecha Lauka,
A.2. Za overovateľov zápisnice   Ing. Elenu Uličnú,  JUDr. Bc. Radovana Konečného


UZNESENIE Č. 204/2013
K bodu programu: Kontrola  plnenia  uznesení
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
A.1.   Kontrolu plnenia uznesení.


UZNESENIE Č. 205/2013
K bodu programu: Návrh Internej normy Mesta Lučenec č. xxx/2013, ktorou sa mení
a dopĺňa INM č. 01/10 Štatút mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu  Mesta Lučenec č.04 /2013, ktorou sa mení
            a dopĺňa INM č. 01/10 Štatút mesta Lučenec v znení INM č. 06/12.

UZNESENIE Č. 206/2013
K bodu programu: Interná norma mesta Lučenec – Požiarny poriadok Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1.  Interná norma mesta Lučenec č. .05/2013 - Požiarny poriadok Mesta Lučenec


UZNESENIE Č. 207/2013
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  na roky 2014 – 2016  s doplnením návrhu o neschválení  použitia  rezervného  fondu.


UZNESENIE Č. 208/2013
K bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015, 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A..   berie  na vedomie
A.1. ďalšie plánované kapitálové výdavky, ktoré budú do rozpočtu mesta doplnené v priebehu roka 2014 a budú hradené z prostriedkov rezervného fondu a úverom zo SLSP bez uvedenia  výšky   súm k jednotlivým  akciám,  ale   sumár  akcií  zostáva  tak  je uvedené v správe.

UZNESENIE Č. 209/2013
K bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015, 2016
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Ako záväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2014 v  zmysle  predloženého  návrhu v celkovej
    výške príjmov 17 448 268 € a celkovej výške výdavkov 17 448 268 €
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na rok 2014
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na rok 2014
A.2. Ako nezáväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na roky 2015 a 2016 v  zmysle  predloženého  návrhu
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na roky 2015 a 2016
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na roky 2015 a 2016


UZNESENIE Č. 210/2013
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013 Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.1.2. Priemyselný park z
          Oddielu 04.4.3 z položky 630 Tovary a služby vo výške 73 000 €, z Podprogramu 1.8
          Regionálny rozvoj z oddielu 06.2.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 18 000 €,
          Podprogramu 14.5 Splácanie úverov z oddielu 01.7.0 z položky 650 Splácanie úrokov
          vo výške 25 000 €, Podprogramu 5.2 Kompostáreň z oddielu 05.1.0 z položky 630
          Tovary a služby vo výške 16 732 €, Podprogramu 12.1 Právne služby z oddielu
          01.1.1.6 z položky 630 Tovary a služby vo výške 19 000 €, Podprogramu 4.3
          Čistenie MK z oddielu 04.5.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 50 000 €,
          Podprogramu 14.1 Správa MsÚ z oddielu 01.1.1.6 z položky 600 Bežné výdavky vo
          výške 10 000 €, Podprogramu 12.3 Správa a údržba budov z oddielu 06.6.0 z položky
          630 Tovary a služby vo výške 20 000 €, Podprogramu 10.8 Pomoc občanom z oddielu
          10.2.0.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 3 000 € a z Podprogramu 1.2 Výkon
          funkcie prednostu z oddielu 01.1.1.6 z položky 630 Tovary a služby vo výške 3 000 €,
          spolu vo výške 237 732 € a to na Podprogram 4.4 SAD na oddiel 04.5.1 na položku
          640 Bežné transfery vo výške 64 732 €, na Podprogram 4.1 Správa a údržba MK na
          oddiel 04.5.1 na položku 630 Tovary a služby vo výške 75 000 €, na Podprogram 11.2
          Verejná zeleň na oddiel 05.4.0 na položku 630 Tovary a služby vo výške 40 000 €, na
          Podprogram 5.1.1 Vývoz odpadu podnikatelia na oddiel 05.1.0 na položku 630 Tovary
          a služby vo výške 6 000 €, na Podprogram 5.1.2 Vývoz odpadu ostatné na oddiel
          05.1.0 na položku 630 Tovary a služby vo výške 50 000 €, na Podprogram 12.4 
          Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 06.6.0 na položku 630 Tovary a služby vo
          výške 2 000 €

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
           z oddielu 09.1.2.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 73 495 na Podprogram
           9.3 Základné školy do rozpočtu základných škôl vo výške 51 775 €, na Podprogram
           9.2.1 Materské školy bez PS na oddiel 09.1.1.1/2 na položku 630 Tovary a služby vo
           výške 20 000 €, na Podprogram 9.4.2 ŠJ pri ZŠ vo výške 1 400 € a na Podprogram
           9.6.2 Súkromná ZUŠ, ŠJ a ŠKD na oddiel 09.1.2.1 na položku 640 Bežné transfery vo
           výške 320 €
          
A.1.3. presun v príjmovej časti rozpočtu medzi položkami schváleného rozpočtu podľa výšky
           skutočného plnenia príjmov

A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.2 Spoločný stavebný úrad
           z oddielu 01.1.1.6 z položky 600 Bežné výdavky vo výške 7 835 € na Podprogram
           13.2.20 Artézska studňa – oprava na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby

A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu  14.5 Splácanie úverov  z oddielu
           01.7.0 z položky 820 Splácanie istín vo výške 3 000 € na Podprogram 11.5 Aktivačné
           práce na oddiel 04.1.2 na položku 600 Bežné výdavky a vo výške 5 408 € na 
           Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie na oddiel 06.4.0 na položku 630 Tovary a služby
    
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu
        v celkovej sume 122 931 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 58 053 € a
          zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.1 Správa MsÚ na
          oddieli 01.1.1.6/74 Vzdelávanie seniorov na položke 600 Bežné výdavky o 30 000 €,
          v Podprograme 5.1.2 Vývoz odpadu ostatné na oddieli 05.1.0 na položke 630 Tovary a
          služby o 6 942 €, v Podprograme 6.4 Voľby na oddieli 01.1.1.6/38 na položke 600
          Bežné výdavky o 13 520 €, v Podprograme 9.3 Základné školy rozpočet základných
          Škôl o 7 458 € a v Podprograme 9.2.1 Materské školy o 133 €
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 29 592 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 11.1 Verejné
           osvetlenie na oddieli 06.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 9 592 € a
           v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli 08.4.0 na položke 630 Tovary a služby o
           20 000 €
A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 35 286 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.5 Splácanie
           úverov  na oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 35 286 €                


UZNESENIE Č. 211/2013
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami do vlastníctva Mesta Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. prehlásenie pre účely nadobudnutia pozemkov do vlastníctva Mesta Lučenec z vlastníctva Slovenskej republiky,  že Mesto Lučenec považuje nižšie uvedené parcely nachádzajúce sa  pod miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami podľa § 2d Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za majetok Mesta Lučenec,
pre Slovenský pozemkový fond, ktorý má citované parcely v správe,
konkrétne ide o :
- parcelu EKN č. 805/3 o výmere 23 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 812/2 o výmere 209 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 459/1 o výmere 829 m², záhrady, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/23 o výmere 42 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/24 o výmere 601 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/41 o výmere 219 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/43 o výmere 40 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/47 o výmere 41 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/51 o výmere 50 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6642/7 o výmere 66 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1586 o výmere 57 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1591/1 o výmere 207 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 597 o výmere 46 m², záhrady, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1388 o výmere 338 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6607/5 o výmere 43 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6608/16 o výmere 151 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 2409/1 o výmere 685m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 2411/1 o výmere 468m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1939 o výmere 39 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 2677/2 o výmere 46 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2677/16 o výmere 521 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6527 o výmere 5367 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6579/5 o výmere 44 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 495/55 o výmere 7 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.6132, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
- parcelu CKN č. 495/60 o výmere 40 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.6132, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 212/2013
K bodu programu: 2)  MUDr. Jaroslava Machanová, Rúbanisko II. 442/71, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 5072 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9467 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5351, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  23m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,
pre kupujúcu : MUDr. Jaroslava Machanová, rod. Cimbalistová, nar. 8.4.1954, bytom, Rúbanisko I. 442/71, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 213/2013
K bodu programu: 3)  Ing. Ivan Novodomský, bytom Ulica SNP. 221/28, 985 54  Lovinobaňa
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 4999/131 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9698 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5519, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  24m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€
pre kupujúceho :  Ing. Ivan Novodomský, rod. Novodomský, nar. 20.6.1942, bytom, Ulica SNP. 221/28, 985 54  Lovinobaňa.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 214/2013
K bodu programu: 4)  Pavel Belko bytom č.d. 568/36, 985 01  Kalinovo
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice A. Sládkoviča pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 1962/7 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 8665 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 4834, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€
pre kupujúceho:  Pavel Belko, rod. Belko, nar. 8.1.1949, bytom, č.d. 568/36, 985 01  Kalinovo.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 215/2013
K bodu programu: 5) Ľubomír Kamenský a manželka Mária Kamenská spoločne bytom Ulica novohradská 2362/22, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5207 o výmere 29 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9307 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5059, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 29 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 290,–€,
pre kupujúcich : Ľubomír Kamenský, rod. Kamenský, nar. 6.7.1944 a manželka Mária Kamenská, rod. Tóthová, nar. 18.11.1942, spoločne bytom Ulica novohradská 2362/22, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 216/2013
K bodu programu: 6)  Robert Várady a manželka Mária Váradyová, rod. Bolyošová, spoločne bytom Muľka 15, 985 31  Rapovce
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5190 o výmere 20 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9551 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5190, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,
pre kupujúcich : Robert Várady, rod. Várady, nar. 10.11.1971 a manželka Mária Váradyová, rod. Bolyóšová, nar. 6.6.1973, spoločne bytom Muľka 15, 985 31  Rapovce.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 217/2013
K bodu programu: 7)  Štefan Ďurčík, rod. Ďurčík a manželka Katarína Ďurčíková, spoločne bytom Rúbanisko I./20, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 5013 o výmere 22 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 5492 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 3861, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  22m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,–€
pre kupujúcich : Štefan Ďurčík, rod. Ďurčík, nar. 13.5.1961 a manželka Katarína Ďurčíková, rod. Bálintová, nar. 2.5.1962, spoločne bytom Rúbanisko I./20, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 218/2013
K bodu programu: 8)  Ivan Šustek, bytom Partizánska 367/11, 985 11   Halič
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5177/1 o výmere 20 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9019 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5087, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,
pre kupujúceho :  Ivan Šustek, rod. Šustek, nar. 14.7.1946, bytom Partizánska 367/11, 985 11   Halič.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 219/2013
K bodu programu: 9)  Jolana Dančová, bytom Rúbanisko I. 2180/2, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5197/2 o výmere 22 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 7712 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 4498, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 22 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,–€,
pre kupujúcu :  Jolana Dančová, rod. Koncová, nar. 23.9.1930, bytom Rúbanisko I. 2180//2, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0UZNESENIE Č. 220/2013
K bodu programu: 10)  Mgr. Etelka Belá, bytom Ulica osloboditeľov 2849/4, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice osloboditeľov „ pri Fiľakovskej ceste“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 347/8 o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa vlastníkom nehnuteľnosti, garáže bez súpisného čísla, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€,
pre kupujúcu :  Mgr. Etelka Belá, rod. Foszlányi, nar. 13.8.1950, bytom Ulica osloboditeľov 2849/4, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

 

UZNESENIE Č. 221/2013
K bodu programu: 11) Dušan Čáni  a manželka Silvia Čániová spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2 odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 4989/57 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 5868 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 1608, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,
pre kupujúcich :  Dušan Čáni, rod. Čáni, nar. 28.9.1958  a manželka Silvia Čániová, rod. Pásztorová, nar. 20.12.1960 spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 222/2013
K bodu programu: 12) Ivan Černák a manželka Mária Černáková, spoločne bytom Haličská cesta  942/3, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Haličská cesta, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 3307 o výmere 23m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9666 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5471, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,
pre kupujúcich :  Ivan Černák, rod. Černák, nar. 29.6.1957 a  manželka Mária Černáková, rod. Kelemenová, nar. 15.9.1952, spoločne bytom Haličská cesta  942/3, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 223/2013
K bodu programu: 13)  Ladislav Hulina a manželka JUDr. Lucia Hulina Gasper, spoločne bytom Ulica mieru 298/33, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová Ulica A.S. Jegorova, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 26/2 o výmere 34 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 6823 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 626, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 34m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 340,–€,
pre kupujúcich : Ladislav Hulina, rod. Hulina, nar. 24.9.1984 a manželka JUDr. Lucia Hulina Gasper, rod. Gasperová, nar. 15.5.1986, spoločne bytom Ulica mieru 298/33, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 224/2013
K bodu programu: 14)  Eren Kukuli, bytom Ulica partizánska 1070/4, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2. a A.3., tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica partizánska, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN, č. 3382/5 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN, č. 3382/9 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN, č. 3383/3 o výmere 2 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10472 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5589, stojacej na odkupovanom pozemku CKN č.3382/5 a pozemky CKN 3382/9 a 3383/3 tvoria svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 49 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 490,–€,
pre kupujúceho : Eren Kukuli, rod. Kukuli, nar. 14.2.1959, bytom Ulica partizánska 1070/4, 984 01  Lučenec.
A.3. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica partizánska, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN, č. 3382/4 o výmere 31 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10472 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5588, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 31 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 310,–€,
pre kupujúceho : Eren Kukuli, rod. Kukuli, nar. 14.2.1959, bytom Ulica partizánska 1070/4, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0UZNESENIE Č. 225/2013
K bodu programu: 15)  HUAI MEI, s.r.o.  sídlo Vajanského 1, 984 01 Lučenec, IČO : 35 805 561
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Vajanského, pozemok, konkrétne :
spoluvlastnícky podiel ½ z parcely EKN, č. 1475 o výmere 39 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č. 9872, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9579 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby obchodu a služieb, súpisné č. 826, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 39 m² predstavuje na podiel ½ celkovú kúpnu cenu 195,–€,
pre kupujúceho : HUAI MEI, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 12719/S, sídlo Vajanského 1, 984 01 Lučenec, IČO : 35 805 561, zastúpená Dong Shihuai, konateľom.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

 

UZNESENIE Č. 226/2013
K bodu programu: 16)  KOBRA, spol. s r.o. , Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
Dodatok  č.1  k  kúpnej zmluve zo dňa 7.5.2013,
ktorú uzavreli zmluvné strany :
1. KOBRA, spol. s r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S
       sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec
       zastúpená  Milošom Kelemenom, konateľom
       bankové spojenie :
       IČO : 31 639 674
       (ďalej len predávajúci)
a

2.  Mesto Lučenec
      Lučenec, Novohradská č. 1
      štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
      bankové spojenie : 8613581/5200   OTP banka Slovensko a.s.
      KS :  0558         VS : 233
      IČO : 316181
      (ďalej len kupujúci)
       zamestnanec zodpovedný vo veciach zmluvných: Ing. Mária Móricová (vedúca oddelenia 
       ekonomiky a majetku Mesta Lučenec)
       zamestnanec poverený správou tejto zmluvy: JUDr. Eva Szabóová (oddelenie ekonomiky
       a majetku Mesta Lučenec)
 
ktorým  sa zmení bod 3.10 nasledovným spôsobom :
V citovanej kúpnej zmluve zo dňa 7.5.2013 v Článku III. Ďalšie zmluvné dojednania sa pôvodný text v bode 3.10 v znení  :
„3.10    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na práve spätnej kúpy nehnuteľností špecifikovaných v čl. I tejto kúpnej zmluvy do vlastníctva predávajúceho za odplatu vo výške 1,– €, slovom jedno euro a toto právo spätnej kúpy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 167/2012 na zasadnutí dňa 30.10.2012. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že právo spätnej kúpy všetkých nehnuteľností špecifikovaných čl. I tejto kúpnej zmluvy si predávajúci uplatní u kupujúceho za splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2013 nezíska dotáciu vo výške 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA,
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2013 získa dotáciu vo výške menšej ako 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a predávajúci  a kupujúci sa do 31.12.2013 nedojednajú na prípadnej úprave výšky finančných prostriedkov, ktoré by mal poskytnúť predávajúci na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA.
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2013 získa všetky potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a do tohto času začne s rekonštrukciou budovy si kupujúci uplatní právo spätnej kúpy u predávajúceho najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie budovy SYNAGOGA.:

mení na :

„3.10    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na práve spätnej kúpy nehnuteľností špecifikovaných v čl. I tejto kúpnej zmluvy do vlastníctva predávajúceho za odplatu vo výške 1,– €, slovom jedno euro a toto právo spätnej kúpy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 167/2012 na zasadnutí dňa 30.10.2012. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že právo spätnej kúpy všetkých nehnuteľností špecifikovaných čl. I tejto kúpnej zmluvy si predávajúci uplatní u kupujúceho za splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2014 nezíska dotáciu vo výške 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA,
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2014 získa dotáciu vo výške menšej ako 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a predávajúci  a kupujúci sa do 31.12.2014 nedojednajú na prípadnej úprave výšky finančných prostriedkov, ktoré by mal poskytnúť predávajúci na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA.
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2014 získa všetky potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a do tohto času začne s rekonštrukciou budovy si kupujúci uplatní právo spätnej kúpy u predávajúceho najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie budovy SYNAGOGA.“
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 227/2013
K bodu programu: 17) Bc. Ján Miadok a manželka Liana Miadoková, spoločne bytom Ulica budovateľov 1, 984 01  Lučenec 
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov a haličská cesta nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/331 o výmere  284 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-28/2013, zo dňa 30.9.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8260 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/185 o výmere  12 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná a v prírode tvorí časť záhrady kupujúceho,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 296m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.960,–€,
pre kupujúcich : Bc. Ján Miadok, rod. Miadok, nar. 16.3.1960 a manželka Liana Miadoková, rod. Zliechovcová, nar. 20.7.1959, spoločne bytom Ulica budovateľov 2948/1, 984 01  Lučenec. 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 228/2013
K bodu programu: 18 ) Adriana Sujová, bytom č.d. 272, 985 22  Cinobaňa
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.   n e s c h v a ľ u j e 
A.1.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica železničná nehnuteľnosť, pozemky konkrétne
- časť parcely cca 104 m2  z parcely CKN parcelné číslo 1817/3 o výmere  202 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktorá bude oddelená geometrickým plánom
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
pre kupujúcu : Adriana Sujová, rod. Sujová, nar. 11.9.1976, bytom č.d. 272, 985 22  Cinobaňa. 


UZNESENIE Č. 229/2013
K bodu programu: 19) DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4,  832 03  Bratislava 3
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov a haličská cesta nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

Por. LV Číslo parcely Register KN Celková výmera v m2 Por. č. v časti B LV Spoluvlastnícky podiel Druh pozemku
1 5414 2318/1 E 1116 1 1/1 ostatné plochy
2 5414 2376/51 E 1116 1 1/1 ostatné plochy
3 5414 7043/4 C 15707 1 1/1 orná pôda
4 5414 7714/8 C 9772 1 1/1 zast. plochy a nádvoria
5 5414 7714/10 C 2930 1 1/1 orná pôda
6 5414 7714/11 C 1117 1 1/1 orná pôda
7 5414 7714/12 C 5672 1 1/1 orná pôda
8 5414 7714/13 C 2789 1 1/1 orná pôda
9 5414 7714/14 C 3171 1 1/1 orná pôda

ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupované pozemky budú slúžiť pre výstavbu preložky štátnej cesty I/75, ktorej výstavba je verejným záujmom,
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku spolu 145.637,20 € slovom jednostoštyridsaťpäťtisícšesťstotridsaťsedem eur a dvadsať centov,
pre kupujúceho : SR – Slovenská správa ciest, Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení, so sídlom Miletičova 19, 826 19  Bratislava , IČO : 003328. 

A.3.  zámer prenajať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov a haličská cesta nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

1) Prenajímateľ je vlastníkom/spoluvlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec nasledovne:

LV
č. Číslo parcely Register KN Spoluvlastnícky podiel Celková výmera v m² Druh pozemku
5414 6526/43 C 1/1 2990 orná pôda
5414 7043/4 C 1/1 15707 orná pôda
5414 7714/8 C 1/1 9772 zast. plochy a nádvoria
5414 7714/9 C 1/1 1825 orná pôda
5414 7714/10 C 1/1 2930 orná pôda
5414 7714/11 C 1/1 1117 ost. plochy
5414 7714/12 C 1/1 5672 orná pôda
5414 7714/13 C 1/1 2789 orná pôda
5414 7714/14 C 1/1 3171 orná pôda
5414 2318/1 E 1/1 1116 ost. plochy
5414 2376/1 E 1/1 750 ost. plochy
5414 2376/51 E 1/1 1116 ost. plochy
5414 3261/3 E 1/1 1566 zast. plochy a nádvoria

2) Prenajímateľ prenajíma nájomcovi podľa geometrického plánu č. 25321/2012-DZ na dočasný záber, vyhotoveného spoločnosťou ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby v nasledovnom rozsahu:
A) Dočasný záber (dz)
LV č. Číslo parcely Diel č. Výmera záberu dielu v m² Spoluvlastnícky podiel Nájomné v € za 1m2 /1 rok Spolu náhrada v € na rok za záber a podiel
5414 6526/43 206 198 1/1 1,00 198,00
5414 6526/43 207 136 1/1 1,00 136,00
5414 7043/4 121 3723 1/1 1,00 3723,00
5414 7043/4 123 1115 1/1 1,00 1115,00
5414 7043/4 120 582 1/1 1,00 582,00
5414 7043/4 118 77 1/1 1,00 77,00
5414 7043/4 119 14 1/1 1,00 14,00
5414 7714/8 199 755 1/1 1,00 755,00
5414 7714/8 244 2431 1/1 1,00 2431,00
5414 7714/10 245 32 1/1 1,00 32,00
5414 7714/10 250 18 1/1 1,00 18,00
5414 7714/10 251 489 1/1 1,00 489,00
5414 7714/11 197 84 1/1 1,00 84,00
5414 7714/11 198 579 1/1 1,00 579,00
5414 7714/12 200 1512 1/1 1,00 1512,00
5414 7714/12 202 56 1/1 1,00 56,00
5414 7714/12 247 1269 1/1 1,00 1269,00
5414 2318/1 65 109 1/1 1,00 109,00
5414 2318/1 68 284 1/1 1,00 284,00
5414 3261/3 208 339 1/1 1,00 339,00

Celková zaberaná výmera dz = 13802 m2
Celková prenajímaná výmera dz za spoluvlastnícky podiel prenajímateľa: 13802 m2

B) Dočasný záber do 1 roka (dz1)
LV č.  Číslo parcely Diel č.  Výmera záberu dielu v m²  Spoluvlastnícky podiel Nájomné v € za 1m2 /1 rok Spolu náhrada v € na rok za záber a podiel
5414 7043/4 122 320 1/1 1,00 320,00
5414 7043/4 124 83 1/1 1,00 83,00
5414 7714/8 242 63 1/1 1,00 63,00
5414 7714/8 203 322 1/1 1,00 322,00
5414 7714/9 241 34 1/1 1,00 34,00
5414 7714/10 249 63 1/1 1,00 63,00
5414 7714/10 252 28 1/1 1,00 28,00
5414 7714/10 257 156 1/1 1,00 156,00
5414 7714/11 204 36 1/1 1,00 36,00
5414 7714/11 205 29 1/1 1,00 29,00
5414 7714/12 201 710 1/1 1,00 710,00
5414 7714/13 243 42 1/1 1,00 42,00
5414 7714/14 240 135 1/1 1,00 135,00
5414 2318/1 66 16 1/1 1,00 16,00
5414 2318/1 67 6 1/1 1,00 6,00
5414 2318/1 69 41 1/1 1,00 41,00
5414 2318/1 70 17 1/1 1,00 17,00
5414 2376/1 130 29 1/1 1,00 29,00
5414 2376/1 131 28 1/1 1,00 28,00
5414 2376/51 135 37 1/1 1,00 37,00

Celková zaberaná výmera dz1 = 2195 m2
Celková prenajímaná výmera dz1 za vlastnícky podiel prenajímateľa: 2195 m2

a zmluvu o budúcom vecnom bremene v znení

1) Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie do 12 mesiacov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt uvedený v čl. III tejto zmluvy (inžinierske siete) uzavrú na pozemky uvedené v tomto bode zmluvu o vecnom bremene in rem za odplatu v rozsahu záberu podľa príslušných právnych noriem na základe porealizačného geometrického plánu skutočného vyhotovenia stavby spolu s príslušným ochranným pásmom.  Vecné bremeno môže vzniknúť aj zo zákona. Vecné bremeno môže byť zriadené aj pre tretiu osobu v zmysle §50 Občianskeho zákonníka a to výhradne pre  správcu príslušnej  siete. Náklady  spojené so zriadením vecného bremena znáša v plnom rozsahu nájomca podľa tejto zmluvy.
2) Vecné bremeno bude oprávňovať nájomcu v tejto zmluve resp. správcu siete prevádzkovať a vykonávať údržbu a opravu uvedenej stavby. Povinný z vecného bremena bude povinný za jednorazovú odplatu  strpieť uvedené oprávnenia oprávneného z vecného bremena.
3) Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom v zmysle  právnych predpisov platných v čase uzavretia zmluvy.


ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa, že prenajaté pozemky budú slúžiť pri výstavbe preložky štátnej cesty I/75, ktorej výstavba je verejným záujmom,
za cenu nájmu 1,– €/m2/rok,
na dobu nájmu – počas výstavby preložky štátnej cesty I/75, najdlhšie však do 30.9.2017, 
pre SR – Slovenská správa ciest, Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení, so sídlom Miletičova 19, 826 19  Bratislava , IČO : 003328. 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 230/2013
K bodu programu: 20) JOYO s.r.o., Púpavová 2729/10,  979 01  Rimavská Sobota     
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zriadenie   vecného bremena in rem na parcely :
- CKN 1821, zastavané plochy o výmere 465 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- CKN 1817/2, zastavané plochy o výmere 307 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- CKN 1817/3, zastavané plochy o výmere 202 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
spočívajúce v práve prechodu a prejazdu po citovaných parcelách k nehnuteľnostiam :
-  budove súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budove súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcele CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcele CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
nakoľko sa jedná o prístup zásobovania  k citovanej parcele,
pre Joyo  s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23660/S, sídlo Púpavová 2729/10, 979 01  Rimavská Sobota.
za jednorazovú úhradu  170,–€,
na dobu neurčitú.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 231/2013
K bodu programu: 21) Tomáš Varga – PHOENIX, Dr.Herza č. 1, Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2009 zo dňa 30.1.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na ul.Dr.Herza č. 1 v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 46,58 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2017, 
pre Tomáša Vargu – PHOENIX, Dr.Herza č. 1, 984 01  Lučenec   


UZNESENIE Č. 232/2013
K bodu programu: 22) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov
sociálnych služieb „SLATINKA“, Dolná Slatinka 271,       Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 27/2012 zo dňa 29.10.2012 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec,
za cenu nájmu 14,16 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.10.2014, 
zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 172/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, Dolná Slatinka  č. 271, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 233/2013
K bodu programu: 23) MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76,  Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 22/2009 zo dňa 10.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. EKN č. 639 vo výmere 6,25 m2 (Partizánska cesta), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec

A.2. predĺženie nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 10.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4999/51 vo výmere 6,25 m2 (Rúbanisko II. pri poliklinike), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec

A.3. predĺženie nájomnej zmluvy č. 24/2009 zo dňa 10.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 447/1 vo výmere 6,25 m2 (Vajanského ulica), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec

A.4. predĺženie nájomnej zmluvy č. 11/2011 zo dňa 7.6.2011 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4994/3 vo výmere 6 m2 (Rúbanisko II. oproti L7), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec

A.5. predĺženie nájomnej zmluvy č. 12/2011 zo dňa 7.6.2011 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 6608/1 vo výmere 5,76 m2 (Masarykova ulica), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec
Zodpovedný : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
Termín : do spísania dodatkov k nájomným zmluvám

UZNESENIE Č. 234/2013
K bodu programu: 24) Ján Krška, J.A.Komenského č. 25, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 20/2009 zo dňa 5.3.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa na Rúbanisku III/L7 v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 17,39 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre Jána Kršku, J.A.Komenského č. 25, 984 01  Lučenec   

 

UZNESENIE Č. 235/2013
K bodu programu: 25) Občianske združenie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Nám.republiky č. 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 32/2009 zo dňa 24.4.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná o politicky nezávislú organizáciu,
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2016,
- zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 175/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Občianske združenie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Nám.republiky č. 26,  984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 236/2013
K bodu programu: 26) AGRO CS Slovakia, a.s., Nám.republiky č. 5, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 29/2009 zo dňa 29.4.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove Divadla B.S.Timravy v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 33,19 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre AGRO CS Slovakia, a.s., Nám.republiky č. 5, 984 01  Lučenec   


UZNESENIE Č. 237/2013
K bodu programu: 27) Slovenský skauting, 73.zbor Tetrov, Rázusova 62, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 12/2008 zo dňa 19.11.2007 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na ulici Dr.Herza č. 3 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je činnosť, ktorú vykonávajú – klubovňa skautského oddielu a sklad vybavenia letných táborov, 
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2016,
- zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 177/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Slovenský skauting, 73.zbor Tetrov, Rázusova 62, 984 01 Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 238/2013
K bodu programu: 28) UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 33/2009 zo dňa 28.12.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove Divadla B.S.Timravy v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 31,64 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36,  Bratislava


UZNESENIE Č. 239/2013
K bodu programu: 29) Július Greksa, Rúbanisko III/58, Lučenec 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 26/2009 zo dňa 7.4.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove kina Apollo v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 27,22 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre Júliusa Greksu, Rúbanisko III/58, 984 03  Lučenec 


UZNESENIE Č. 240/2013
K bodu programu: 30) Vladimír Červenák-PRESS, Rúbanisko II/71, Lučenec 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 46/2008 zo dňa 16.1.2008 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č.6603 (Železničná ulica) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2014, 
pre Vladimíra Červenáka-PRESS, Rúbanisko II/71, 984 03  Lučenec 


UZNESENIE Č. 241/2013
K bodu programu: 31) MUDr. Dionýz Baláž, Jasná č. 131/3, Lučenec 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 25/2009 zo dňa 14.4.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 2028/1 (Novohradská ulica) v k.ú. Lučenec, na ktorom má vybudované schodište do budovy,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre MUDr. Dionýza Baláža, Jasná č. 131/3, Lučenec 


UZNESENIE Č. 242/2013
K bodu programu: 32) Soňa Bradová, Rúbanisko III/31, Lučenec  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2009 zo dňa 6.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 1758/1 (prepojovací chodník Masarykova ulica a parkovisko pred OD Prior) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Soňu Bradovú, Rúbanisko III/31, Lučenec  

 

UZNESENIE Č. 243/2013
K bodu programu: 33) Družstvo Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 28/2009 zo dňa 16.4.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 447/1 (sídlisko Vajanského) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia dočasnej stavby slúžiacej ako predajňa potravín,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Družstvo Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec  


UZNESENIE Č. 244/2013
K bodu programu: 33) Jozef Michalec, Brehy 175, 968 01  Nová Baňa   
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1.. predĺženie nájomnej zmluvy č. 27/2009 zo dňa 14.4.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 1610/4 (ulica Vajanského) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Jozefa Michaleca, Brehy 175, 968 01  Nová Baňa   


UZNESENIE Č. 245/2013
K bodu programu: 35) Eva Ambróšová, Boľkovce č. 131   
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 57/2007 zo dňa 14.8.2007 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4995/5 (Rúbanisko II.) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Evu Ambróšovú, Boľkovce č. 131   

 

UZNESENIE Č. 246/2013
K bodu programu: 36) Obvodná poľovnícka komora Lučenec, Mierova 32, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 7033 vo výmere 2041 m2  v k.ú. Lučenec, pre umiestnenie strelišťa a vrhacích systémov za účelom prevádzkovania cvičnej strelnice pre potreby poľovníckeho zväzu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je činnosť poľovníckej komory,
za cenu nájmu 0,02 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2030, 
- zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 186/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Obvodnú poľovnícku komoru Lučenec, Mierova 32, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

 

UZNESENIE Č. 247/2013
K bodu programu: 37) Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov,   
Námestie republiky č. 26, 984 01, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 31/2011 zo dňa 23.11.2011 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, podpora a rozvoj mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčeného centra“,
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2015,
- zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 187/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky č. 26, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 248/2013
K bodu programu: 38) Lajtos Ladislav, Haličská cesta č. 21, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie prenájmu pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3179/1 vo výmere     66 m2, na Námestí republiky v Lučenci, kde má umiestnenú zastrešenú letnú terasu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky,
za cenu nájmu – symbolické nájomné 1,– €/mesiac za celú prenajatú plochu,
na dobu nájmu – od 1.10.2013 do 31.3.2014, 
- zámer predĺžiť prenájom pozemku horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 188/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Lajtosa Ladislava, Haličská cesta č. 21, Lučenec,  
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 249/2013
K bodu programu: 39) MAJSTERKO s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01  Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 1638/4 zat.pl., vo výmere 205 m2, vedená na LV          č. 5414 pre k.ú. Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že nájomca na prenajatom pozemku vybuduje  na vlastné náklady parkovaciu plochu so zámkovej dlažby alebo iným vyhovujúcim spôsobom pre účely parkovania, ktorá bude slúžiť ako verejná parkovacia plocha pre zákazníkov predajne Majsterko s.r.o.,
za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2033,
- zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 189/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre spoločnosť MAJSTERKO s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 250/2013
K bodu programu: 40) ZO Slovenský  zväz telesne postihnutých Lučenec,   Námestie republiky č. 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.neschvaľuje
A.1. odpustenie čiastky 386,86 € za prevádzkové náklady (služby spojené s užívaním) vyplývajúcej z nájomnej zmluvy č. 36/2010 zo dňa 15.6.2010 na prenájom kancelárie č. 135 vo výmere 13,41 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
pre ZO Slovenský  zväz telesne postihnutých Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

  

UZNESENIE Č. 251/2013
K bodu programu: 41) Zväz protikomunistického odboja, OZ, Obchodná ulica č. 52,   
Bratislava  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.neschvaľuje
A.1. odpustenie čiastky 156,27 € za prevádzkové náklady (služby spojené s užívaním) vyplývajúcej z nájomnej zmluvy č. 31/2008 zo dňa 16.1.2008 na prenájom kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
pre Zväz protikomunistického odboja, OZ, Obchodná ulica č. 52, Bratislava  


UZNESENIE Č. 252/2013
K bodu programu: 42) AGUŠOGLU s.r.o., Hlavná č. 17, Štúrovo     
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. zníženie ceny nájmu za prenájom pozemku, ktorý je využitý na umiestnenie zastrešenej terasy  nachádzajúceho sa na parc. CKN č. 6641/1 (ulica Vajanského) v k.ú. Lučenec nasledovne :
- z ceny nájmu 34,50 €/m2/rok počas letnej turistickej sezóny na cenu 17,25 €/m2/rok, t.j. o   50 %  mimo sezóny


UZNESENIE Č. 253/2013
K bodu programu: 43) Mestské lesy Lučenec s.r.o., Lučenské kúpele 3152,
Lučenec     
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č. 18/2006 zo dňa 2.1.2006 na prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec a k.ú. Halič spolu vo výmere 9715828 m2 a stavby – chaty, súp.č. 3152
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení,
za cenu nájmu 7.966,54 € ročne,
na dobu nájmu – do 31.12.2024, 
pre Mestské lesy Lučenec s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

 

UZNESENIE Č. 254/2013
K bodu programu: 44) SPOOL a.s., Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec     
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 na prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie cca 816 parkovacích miest,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,
za cenu nájmu 1.000,- €/mesiac,
na dobu nájmu – do 31.12.2014, 
pre SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 255/2013
K bodu programu: 45) Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Gemerská cesta č.1,
Lučenec 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. zámer prenajať pozemky v k.ú. Lučenec spolu vo výmere 8862 m2, na ktorých je vybudovaný športovo-rekreačný areál,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemky sú zastavané budovami vo vlastníctve nájomcu,
za cenu nájmu 635,60 ročne,
na dobu nájmu – do 7.10.2039, 
pre Ing. Milana Podhoru CONSTRUCT, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   1
 

UZNESENIE Č. 256/2013
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 30.9.2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
        k 30.9.2013


UZNESENIE Č. 257/2013
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie október  a november 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie október  a november 2013

 

UZNESENIE Č. 258/2013
K bodu programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1.polrok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
      A.1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1.polrok 2014


UZNESENIE Č. 259/2013
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1)Výkup pozemkov pre zamýšľané rozšírenie priemyselnej zóny Juh v Lučenci

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. kúpu nehnuteľností, celých citovaných parciel alebo parciel ktoré budú oddelené geometrickým plánom z citovaných parciel :
- parcely CKN č. 7504/2 o výmere 18298 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.5753, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/9 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6100, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/11 o výmere 23019 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6120, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/14 o výmere 23019 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6257, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/4 o výmere 23019 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6371, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/26 o výmere 11507 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6402, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/13 o výmere 11510 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6748, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/8 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.8393, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7506/9 o výmere 6723 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.8881, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7504/4 o výmere 5241 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7504/5 o výmere 6794 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7504/6 o výmere 5760 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7504/7 o výmere 1440 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7504/8 o výmere 100 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/25 o výmere 8371 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10086, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/6 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10111, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/7 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10112, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/12 o výmere 14648 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10113, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/10 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10129, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/16 o výmere 11509 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10581, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2706/15 o výmere 11509 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10886, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2688/1 o výmere 12672 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.5747, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2683/1 o výmere 23164 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6048, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2685 o výmere 59538 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6367, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7498/56 o výmere 3182 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6851, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7506/23 o výmere 266 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7507/1 o výmere 438 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7508 o výmere 18641 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 7509 o výmere 3362 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,


za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² ,
v období do 31.12.2014,
od vlastníkov týchto citovaných pozemkov, ktorí budú ich vlastníkmi v čase uzavretia kúpnej zmluvy,

A.2. súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve :
- v znení, ktoré je uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
- na parcely citované v časti A.1 tohto uznesenia,
- s vlastníkmi parciel, ktorí sú ich vlastníkmi v čase podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0


UZNESENIE Č. 260/2013
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2)Uzavretie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. uzavretie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb
v znení, ktoré je uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
za cenových podmienok ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
za ostatných podmienok ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
na obdobie  do 5 rokov.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

UZNESENIE Č. 261/2013
K bodu programu:  Schválenie projektového zámeru spoločnosti Mestské lesy s. r. o. „Lučenské lesy - Rekonštrukcia lesných ciest realizovaná v rámci protipožiarnych opatrení“.
Mestské zastupiteľstvo   v Lučenci
A. Schvaľuje
A/1.  Realizáciu projektového zámeru spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o. „Lučenské lesy - Rekonštrukcia lesných ciest realizovaná v rámci protipožiarnych opatrení“. 


UZNESENIE Č. 262/2013
K bodu programu:  Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A . v o l í
A.1. za prísediacich Okresného súdu v Lučenci nasledovných občanov:
1. Annu Kaločaiovú, Rúbanisko I/15, Lučenec
2. Dušana Zelenku, Rúbanisko II/59, Lučenec

UZNESENIE Č. 263/2013
K bodu programu: Žiadosť o schválenie dotácie a schválenie úveru na kúpu bytového domu
Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A. Schvaľuje 
A.1.  súhlas s kúpou bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37 o výmere 837    m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec a k nemu prislúchajúcej technickej vybavenosti 
A.2.  súhlas s investičným zámerom a so spôsobom financovania - úver zo ŠFRB 861 791,40 € (60 %), dotácia z MDVRR SR 574 527,600 € (40 %)
             A.3. a súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37
             A.4. súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu  z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37
A.5. súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu technickej vybavenosti 
             A.6. súhlasí so zabezpečením záväzku ručením kupovanou nehnuteľnosťou
             A.7. prijatie záväzku - úveru zo ŠFRB na kúpu bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37
             A.8. dodržanie nájomného charakteru bytov v bytovom dome na Rúbanisku III na parcele   CKN 7202/37  po dobu  lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov
             A.9. zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB
      A.10. dodržanie  pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu  (§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.)
      A.11. súhlas s použitím vlastných zdrojov na spolufinancovanie zakúpenia technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37, vo výške 30 % (31 611,60 €) z celkovej kúpnej ceny 105 372,00 €
      A.12. zapracovanie splátok do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.      


UZNESENIE Č. 264/2013
K bodu programu: Zmena a doplnok č. 23 Územného plánu mesta Lučenec – Lokalita
A, Modré zeme - zmena funkčného využitia územia
z verejnej zelene na bývanie mestské v rodinných domoch
a Lokalita B, Areál nemocnice – zmena funkčného využitia územia
z občianskej vybavenosti na územie zmiešané mestské.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A . s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania
návrhu

B . s c h v a ľ u j e
1. Zmenu a doplnok č. 23 Územného plánu mesta Lučenec
2. Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach
Územného plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 23

C . u k l a d á
vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie územnoplánovacej
dokumentácie v zmysle stavebného zákona

Overovatelia uznesení:
Ing. Kvetoslava   Dedinská
PaedDr. Vojtech Lauko

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

primátorka mesta

 


V Lučenci,  dňa  12.12.2013,  Mgr. Mária Sárová
 

Prezenčná listina z 24  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  10. 12. 2013

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,  Mgr. Roman Grebáč,  Ján Jackuliak,  Ing.Pavol Kalinský,   Norbert. Krišta,  Ing.Miroslav Klochan,,  JUDr. Vladimír Marko,  Ing.Elena Uličná, , MUDr. Zaher Mahmoud, Ing.Kvetoslava Dedinská,    MUDr. Rudolf Slivka,  Štefan Prístavka, ,Mgr. Branislav Hrdlička,  PaedDr Vojtech Lauko,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný, Ing. Eva Balážová PhD., Ing.arch.Anna Václavíková, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr.Ondrej Balco

Ospravedlnení:   MUDr. Karol Mičko, JUDr. Dušan Ilčík,  MUDr. Juraj  Pelč

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:  Ing. Mária Móricová,  Ing. Želmíra Kolimárová,  PhDr.  Magdaléna  Káčeríková,,  Mgr. Alžbeta  Lukačovičová,  Ing.Robert Ladoš,   Ing. Emil Alexa,  RNDr. Pavol Cífer,, Bc. Ján Tuček,

Spoločnosti Mesta Lučenec:

Ing. Eva Vasilová - riaditeľka  a.s. SPOOL  Lučenec

Štefan Melicher, Mestské  lesy

Mgr. Tomáš Belko, Mestská tržnica

 

        
Číslo: 6298/2013
Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 10.12.2013

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci MUDr.Juraj Pelč, JUDr. Dušan Ilčík,  MUDr. Karol Mičko “.
Pani primátorka v úvode stiahla z programu rokovamia bod č.17 „Územný plán mesta Lučenec  - zadanie“  a  dala hlasovať za upravený  program rokovania.

Program:
    1. Otvorenie
    2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
    3. Kontrola plnenia  uznesení
    4. Návrh Internej normy Mesta Lučenec č. XX/2013, ktorou sa mení
        a dopĺňa INM č. 01/10 Štatút Mesta Lučenec v znení INM č. 06/12
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ:  Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia  vnútornej správy
    5. Interná norma mesta č.XX/2013  - Požiarny poriadok Mesta Lučenec
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Milan  Chamula,  bezpečnostný technik
    6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
    7. Návrh programového rozpočtu Mesta Lučenec  na roky 2014, 2015, 2016
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
       Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
    8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
         Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
         Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
    9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
  10. Informatívna správa o stave  pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby  Mesta  
        Lučenec k 30.9.2013
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
  11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace   
        október – november  2013
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
  12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 1. polrok 2014
        Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
        Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
  13. Investičné zámery v priemyselnej zóne  Juh  Lučenec     
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta,
        Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií   
        a stratégie
  14. Schválenie projektového zámeru spoločnosti Mestské lesy s. r. o. „Lučenské lesy -     
        Rekonštrukcia lesných ciest realizovaná v rámci protipožiarnych opatrení“.
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta Lučenec
        Spracovateľ:  Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
  15. Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci
        Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ : Mgr. Alžbeta Lukačovičová,  legislatívny  asistent
  16. Žiadosť  o schválenie dotácie a schválenie úveru  na kúpu bytového domu
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií   
        a stratégie
  17. Zmena  a doplnok č.  23 Územného plánu mesta Lučenec
        Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
        Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a   
              stratégie
  18. Interpelácie poslancov
  19. Návrhy  a  podnety  poslancov
  20. Rôzne
  21. Diskusia
  22. Záver                                           
 
Výsledok hlasovania č.1: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  
                                                   
2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla poslancov: Ing. Kvetoslavu Dedinskú, PaedDr. Vojtecha Lauka
Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov: Ing. Elenu Uličnú,  JUDr. Bc. Radovana Konečného

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia Ing. Kvetoslavu Dedinskú, PaedDr. Vojtecha Lauka
A.2. Za overovateľov zápisnice Ing. Elenu Uličnú,  JUDr. Bc. Radovana Konečného

Výsledok hlasovania č.2: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

3.  Kontrola plnenia uznesení
Poslanci mestského zastupiteľstva nemali ku kontrole plnenia uznesení žiadne pripomienky.
Pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie v nasledovnom znení :

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Kontrolu plnenia uznesení

Výsledok hlasovania č.3: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

4. Návrh Internej normy Mesta Lučenec č. XX/2013, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 01/10 Štatút Mesta Lučenec v znení INM č. 06/12
Primátorka - dňa 31.10.2013 bola na Mestský úrad v Lučenci predložená požiadavka zo strany člena komisie mestského zastupiteľstva, odborníka z radov občanov, o možnosť vykonávania funkcie člena komisie mestského zastupiteľstva bez nároku na odmenu.  Vzhľadom k tomu, že doteraz platné Zásady odmeňovania poslancov takúto možnosť neupravujú, bolo potrebné doplniť zásady o možnosť vykonávania mandátu a funkcií bez nároku na odmenu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu  Mesta Lučenec č. 04/2013, ktorou sa mení
           a dopĺňa INM č. 01/10 Štatút mesta Lučenec v znení INM č. 06/12.


Výsledok hlasovania č.4: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

5. Interná norma mesta č.XX/2013  - Požiarny poriadok Mesta Lučenec
Primátorka - Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2003 Požiarny poriadok Mesta Lučenec. bol uznesením mestského zastupiteľstva  č. 38/2013 zo dňa 23.04.2013 zrušený. Následne bol vypracovaný nový Požiarny poriadok mesta Lučenec, ktorý v zmysle platnej legislatívy bude vydaný vo forme Internej normy Mesta.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1.  Interná norma mesta Lučenec č. 05/2013 - Požiarny poriadok Mesta Lučenec

Výsledok hlasovania č.5: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016
Primátorka - hlavný kontrolór predložil  stanovisko  k návrhu rozpočtu Mesta na roky  2014, 2015 a 2016, ktorý odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť s pripomienkami  uvedenými v stanovisku
Ing. Matuška - na základe predložených materiálov doplnil svoje stanovisko a odporúča pri schvaľovaní rozpočtu Mesta na ďalšie obdobie neschváliť  bod A.3. – Použitie  rezervného fondu.  Uvedený bod odporúča schváliť až pri Záverečnom účte Mesta.
Ing. Moricová -  v bode  A.3. je  zahrnuté, že  ďalšie plánované kapitálové výdavky, ktoré budú do rozpočtu mesta doplnené v priebehu roka 2014  budú hradené z prostriedkov rezervného fondu a úverom zo SLSP
Primátorka – ďalšie kapitálové výdavky budú doplnené v rozpočte mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18.2.2014. O návrhu hlavného kontrolóra k bodu A.3. - Použitie rezervného fondu  sa bude  hlasovať v bode 7  dnešného rokovania.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  na roky 2014 – 2016  s doplnením  stanoviska hlavného kontrolóra  o použití  Rezervného fondu.

Výsledok hlasovania č.6: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf  Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

7. Návrh programového rozpočtu Mesta Lučenec  na roky 2014, 2015, 2016
Primátorka – návrh rozpočtu Mesta na rok 2014 vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a vývoja očakávanej skutočnosti roku 2013.  Ministerstvo financií SR vo svojom návrhu štátneho rozpočtu očakávalo od obcí a miest  nižšiu konsolidáciu ako v roku 2013. Rozpočet mesta je navrhnutý s prihliadnutím na požiadavky Ministerstva financií SR pri súčasnom zabezpečení potrieb občanom ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške cca 400 000,-€. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom viac ako 800 000,-€ a rozpočet  finančných operácií  s prebytkom viac ako 390 000,-€. Schodok kapitálového rozpočtu  je krytý prebytkom finančných operácií.  Celkové príjmy na rok 2014 sú v rozpočte na rok 2014 premietnuté vo výške viac ako 17 mil.€,  z toho bežné príjmy tvoria  viac  ako 14 mil.€,  kapitálové príjmy  predstavujú viac ako  2 200 000,-€ a prijmy finančných operácií viac ako 800 000,-€. Z uvedenej čiastky tvoria  prijmy z vlastných zdrojov viac ako 11 mil.€ a príjmy zo štátneho rozpočtu viac ako 5 700 000,-€. Výdavky sú plánované vo výške viac ako 17 mil.€, z toho bežné výdavky  tvoria 13 800 000,-€. Kapitálové výdavky predstavujú viac ako 3 mil.€  a výdavky finančných operácíí viac ako 465 000,-€. Výdavky z vlastných zdrojov sú navrhované v objeme  11 mil.€. Výdavky hradené zo štátneho  rozpočtu  boli navrhuté vo výške viac ako 5 700 000,-€. Výsledky hospodárenia za posledné tri roky, teda prijatie opatrení v oblasti mzdovej politiky a šetrenia v prevádzkových výdavkoch ukázali, že je možné efektívne hospodáriť a nasporené financie investovať do ďalšieho zveľadenia majetku  mesta. Podotkla, že Mesto znižuje každým rokom svoju zadĺženosť, ktoré je v súčasnosti na úrovni  29,87 %, teda  bol zaznamený pokles  o  7 %.  Mesto za  sledované obdobie našetrilo 3 mil.€, ktoré v roku 2014 investuje do rozvoja mesta, na vybudovanie súvislých cestných komunikácií, chodníkov, parkovacích miest, revitalizácie dalších verejných priestorov, riešenia spoločensko-športového centra, cyklotrasy Lučenec -  Halič a ďalších akcií. V oblasti verejnej autobusovej dopravy bol nastavený znížený taktový režim a spoje boli rozšírené o lokality, ktoré doteraz neboli riešené. Výsledky dobrého hospodárenia v meste sú preukázateľné i napriek tomu, že Mesto sa v roku 2013  podieľalo na konsolidácií  verejných  financií. Je pripravené na nové programovacie obdobie, má vypracované projekty a je pripravené na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v roku 2014 – 2020. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári 2014 sa bude schvaľovať použitie  rezervného  fondu, ktorého predpokladaná výška  je viac ako 1 mil.€.  Z týchto finančných prostriedkov budú realizované ďalšie plánované kapitálové výdavky na akcie, ktoré sú  uvedené v návrhu  rozpočtu. V roku 2014 sa bude  realizovať aj  rekonštrucia  budovy Okresného úradu. Na záver upozornila na hrozbu, ktorá hrozí z dôvodu nesplnenia indikátorov v Priemyslenom parku. Dodala, že v  bode 13  je predložený návrh  riešenia investícií v priemyselnej zóne Juh prostredníctvom  spoločnosti, ktorá ponúka spoluprácu a možnosť doniesť  investora, ktorý by vytvoril  nové pracovné  miesta  pre občanov mesta. 
Otvorila  rozpravu.
Mgr. Grebáč –v súvislosti  s návrhom hlavného kontrolóra požiadal, aby pri  schvaľovaní rozpočtu boli zverejnené reálne príjmy a žiadal o vysvetlenie o akých zmenách hovoril hlavný kontrolór
Primátorka - mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj nehnuteľnosti Energoblok na Petófiho ul. za sumu 120 000,-€  a odpredaj  CO skladu, kde  Mesto  malo pôvodne  zámer  realizovať zámenu.  Aj  napriek zníženej cene však žiadatelia odstúpili od  kúpy. 
Mgr. Grebáč -  rozpočet  mesta je  náročný  dokument. ale sú tam položky, ku ktorým by chcel dať návrh na zmenu. Ocenil prístup hlavného kontrolóra, ktorý vo  svojom stanovisku upozornil na niektoré skutočnosti. Pripomienkoval dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v podprograme 4.4. Je to problém, o ktorom sa hovorí od začiatku volebného obdobia. Na  služby MHD Mesto Lučenec prispieva oveľa vyššou sumou, než porovnateľné mestá. Poukázal  na rokovania, ktoré boli zvolané za účelom optimalizácie  mestskej  hromadnej  dopravy, pričom jej prínosom by malo  byť zníženie  výdavkov na  MHD. V rozpočte  bola plánovaná  strata  na rok 2013 vo výške 373 000 €, a v rozpočte predstavuje sumu 437 000 €, čo nesvedčí o úspore. Upozornil na  formuláciu  vety: „program  zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v MHD, kde v uvedenej čiastke je  zohľadnená potreba zdrojov na krytie predpokladanej straty z MHD  vyčíslenej pre  rok 2014,  ako aj doplatok straty za rok 2013“. Opýtal  sa, aká bude výška  plánovanej  straty  na  budúci rok ? Ďalšia pripomienka sa týkala návrhu rezervného fondu a predložených akcií. Súhlasí s návrhom hlavného kontrolóra, aby sa z rezervného fondu vyňala kúpa športovej haly. Mesto vlastní rôzne objekty, ktoré môže používať ako športovo-spoločenské centrum. Opýtal sa, prečo objekt nemôže  prevádzkovať podnikateľská osoba, prečo to má  kúpiť  Mesto ?
Prednosta  - zmluva o výkone vo verejnom záujme v MHD bola  podpísaná  a je právoplatná. Zadáva základné princípy spolupráce. Obsahuje kalkulačný vzorec, ktorý  pojednáva o  miere inflácie a výške primeraného zisku, ako aj všetkých nákladov súvisiacich  s prevádzkovaním MHD v meste. Po niekoľkých rokovaniach sa podarilo znížiť náklady. Zároveň bol zaznamenaný aj pokles tržieb. Požiadal hlavného kontrolóra,  aby zaradil do plánu kontrolnej činnosti aj výkon kontroly zúčtovania dotácie, resp. nákladových položiek za rok 2013. Podotkol, že požadovaná výška dotácie na rok 2014 nebola  akceptovaná zo strany  Mesta.  Čo sa týka kúpy športovej haly, je na zváženie. Mesto má možnosť kúpiť uvedenú nehnuteľnosť v roku 2014. V súčasnosti začali prebiehať rokovania ohľadne obstarania investícií  a zabezpečenia prevádzkyschopnosti haly.
Primátorka - navrhovaná suma v rámci čerpania rezervného fondu je suma znaleckého posudku. Sú to prvé rokovania vo vzťahu ku kúpe a rekonštrukcii nehnuteľnosti.
Ing. Matuška -  bol požiadaný o vykonanie  konroly  v súvislosti  s poskytovaním dotácie na MHD  s  porovnaním  výkonov, nákladov a hospodárskeho  výsledku.
Mgr.Baculík –  Mesto  potrebuje športovú halu na športové a kultúrno-spoločenské akcie.  V súčasnosti  sú v rezervnom fonde  nakumulované  finančné  prostriedky, ktoré by umožnili kúpu uvedenej  nehnuteľnosti.  Požiadavka vzišla zo strany športovcov, ale ja  občanov.
Ing. Klochan – opýtal sa na situáciu v súvislosti s revitalizáciou  Námestia  republiky
Primátorka -  v priebehu tohto  týždňa  bude v zmysle schváleného uznesenia podpísaná  zmluva  so spoločnosťou Galeria  LC s.r.o. Zvolen
Ing. arch.Václavíková – pripomienkovala výšku dotácie na  MHD  a odporúča porovnať dotáciu s Mestom Rimavská  Sobota.  Ďalšia pripomienka sa týkala návrhu  rozpočtu na roky 2015 a 2016, kde  sa schvaľuje rekonštrukcia  Železničnej ulice.  Dala  do pozornosti navrhovanú sumu za rekonštrukciu vo výške 660 000 € (za  2  roky),  ktorá  je neprimerane vysoká.  Poukázala na dva prípady, kde  sa  komplexne  riešil 1,5 km   úsek  cestnej komunikácie za 170 000 €, resp. 240 000 €.
Primátorka – podľa jej názoru  nie je  vhodné  porovnávať dotáciu na  MHD v Lučenci s dotáciou  na MHD  v Rimavskej Sobote.  Dodala že, Železničná ulica sa nerekonštruuje, ale  vytvárajú  sa nové  parkovacie  miesta.  Čo sa týka  návrhu rozpočtu  na rok 2015,  je to zatiaľ   návrh, ktorý je nezáväzný a na dnešnom  rokovaní  sa  nehodnotí. 
Ing. arch.Václavíková – pripomienkovala kúpu  športovej  haly. Upozornila  na  skutočnosť,  že prístup k  hale je obmedzený, nakoľko  susediace pozemky sú  odkúpené.  Mesto   musí požiadať o udelenie súhlasu o vecné bremeno. Upozornila, že na rekonštrukciu haly bude potrebná väčšia investícia.
Primátorka - vzhľadom k tomu, aby sa nešírili nepravdivé informácie upresnila, že v súčasnosti  nemáme  dostatočné informácie k celkovému zhodnoteniu kúpy športovej  haly.  Poslanci mestského  zastupiteľstva budú mať poskytnuté  všetky informácie  včas  a budú  pozvaní  na  rokovania.
Prednosta - odpovedal na podnet Ing.arch. Václavíkovej v súvislosti s rekonštrukciou   Železničnej ulice. Uvedená cena  je  nižšia  ako  bolo  doposiaľ, nakoľko všetky  opravy  a rekonštrukcií ciest sú o 40 %  nižšie, ako v minulom období. V súvislosti s kúpou  športovej haly dodal, že okrem súdnoznaleckého posudku Mesto nemá iný relevantný podklad.  Cena  nehnuteľnosti  sa  stanovuje podľa koeficientov, ktoré  určujú  jej komerčnú  hodnotu. 
Ing. Barcaj -  mal  pripomienku k návrhu  rozpočtu v podprograme  8.2. Dotácia  na šport. Poukázal na prerozdelenie dotácie na jednotlivé športové kluby, kde pre futbalový klub  Lučenec je  dotácia vo výške 89  000 €  a pre ostatné kluby 50 000 €. Poukázal na  nepomer  v porovnaní s ostatnými klubmi. Predložil poslanecký návrh na prerozdelenie dotácie, kde žiada z futbalu dospelých zobrať 40 000 €, a prerozdeliť ich pre ostatné športové kluby  nasledovne:  pre  basketbal navýšiť o 8 525 €,  pre  hokejový klub  (pre  mládežnícky  hokej)  navýšiť  o 13 115 €, pre  atletický  klub  navýšiť o 5 265 €,  a pre ostatné  športové  kluby  navýšiť o 13 095 €.
Primátorka -  pri  prerozdelení  dotácie je potrebné  brať do  úvahy  aj náklady  na prevádzku jednotlivých  športovísk a klubov
Ing.Barcaj - futbalový štadión je využívaný len  futbalovým klubom, ale zimný  štadion  navštevujú  občania, deti  a mládež, ktorý sa  chodia  korčulovať
Primátorka -  poznamenala, že  má  vyčíslené  náklady  na prevádzku  jednotlivých  športovísk a činnosť klubov, ktoré sú k nahliadnutiu
Mgr. Baculík -  poslanecký návrh pána poslanca Ing.Barcaja  pokladá za  likvidáciu  futbalového  klubu.  Pozná činnosť a chod všetkých  športových klubov a navrhuje situáciu riešiť tak, aby  hokejový klub svoju požiadavku  na  zvýšenie  dotácie predložil v žiadosti,  ktorá bude  v komisii  športu  prerokovaná pri  schvaľovaní  rezervného  fondu.   Na  rok 2013 bola dotácia  pre  hokejový klub  Lučenec navýšená o 10  000 €. Požiadal  pána poslanca Ing, Barcaja, aby  svoj  poslanecký  návrh  stiahol.
Ing. Barcaj -  hokejový klub už predložil žiadosť v septembri 2013. Stiahol svoj poslanecký  návrh.
Ing. Balážik – predložil pripomienku ku kúpe športovej haly. Ak  na dnešnom zasadnutí bude  v rozpočte schválená cenu 495 000 €, už nie je možné rokovať ohľadne tejto sumy.  Navrhuje, aby po schválení záverečného účtu Mesta sa prijalo stanovisko a následne  rozhodlo o ďalšom postupe v súvislosti  s kúpou tejto nehnuteľnosti. Taktiež  upozornil  na  prístup k športovej hale, nakoľko priľahlé pozemky boli odkúpené.
Primátorka -  poznamenala, že  na  stretnutí  predsedov  poslaneckých  klubov informovala, že  výraz „kúpa športovej  haly“ nie  je  korektný. Navrhuje zmeniť na výraz „časť  rekonštrukcie“. Táto požiadavka vznikla  aj  z úrovne športovcov hrať extraligu  v basketbale. Je potrebné zvážiť  a brať do úvahy aj reálnu  časovú  možnosť  rekonštrucie.
Ing. Balážik – podľa  jeho  názoru  hrať  extraligu  nie je  jednoduché, je potrebné  mať k tomu  sponzora, ktorý  to finančne podporí
Mgr.Baculík - súhlasí s názorom Ing. Balážika,  ale je potrebná  záruka, že  Mesto má záujem vytvoriť podmienky pre basketbalový klub, aby mohli vstúpiť do  rokovania so  sponzorom
Mgr. Grebáč –vzhľadom k tomu, že doposiaľ mu nebolo odpovedané, opýtal sa znovu koľko  bude stáť Mesto v roku 2014 dotácia na  MHD ?  Žiada  o konkrétne  číslo,  aby to  limitovalo aj dodávateľa tejto služby. Navrhuje, aby v rámci podprogramu 4.4.  sa do  rozpočtu Mesta na rok 2014 zapracovala suma, ktorá je totožná s rokom 2013, teda na 373 000 € a taktiež zostala  aj v rokoch  2015 a 2016. 
V súvislosti so športovou halou predložil poslanecký návrh, aby kúpa športovej haly bola vyňatá z akcií, ktoré  sú v návrhu rezervného  fondu.
Prednosta – odpovedal na príspevok Mgr. Grebáča. Pokiaľ má byť jeho poslanecký návrh schválený, odporúča schváliť aj mieru inflácie, rast miezd a podobne. Poukázal na  zohľadnenie nákladových  výkyvov, ktoré sú zakotvené v zmluve podpísanej oboma stranami. Dodal, že nákladové vstupy ako je výška inflácie a cenový vývoj nafty nie je možné ovplyvniť. Požiadal hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly zúčtovania dotácie a návrhu  dotácie na rok 2014.  Čo sa týka použitia rezervného  fondu,  požiadal o jeho  schválenie tak, ako je  navrhnutý. Schvaľuje sa rámec akcií, na ktoré nadväzujú ďalšie činnosti  napr. vydanie stavebmého povolenia a pod.  Rezervný  fond  rieši potreby  mesta komplexne a systematicky,
Ing. Balážik – v súvislosti s poskytovaním dotácie pre SAD Lučenec poukázal na to, že  spoločnosť znížila km výkony, aby  sa ušetrilo, ale dotácia je vyššia. Požiadal o vysvetlenie.
Mgr. Grebáč –  poukázal na to, že na tejto položke sa vôbec  nešetrí.  Podotkol, že  svojim návrhom v súvislosti s rezervným fondom neznižuje rámec akcií, len navrhuje kúpu  športovej  haly vyňať z rezervného  fondu.
Ing. Uličná – vzhľadom k tomu, že táto  diskusia už  nadobudla  väčšiu intenzitu a príspevky poslancov poukazujú na to, že problémy sú vypuklé, predložila  poslanecký návrh, aby sa návrh rezervného fondu  vyňal z materiálu dnešného rokovania a bol predložený za zasadnutie  mestského zastupiteľstva vo februári 2014.
Prednosta -   poukázal na to, že  zmluva  zo  SAD Lučenec  a.s.  podpísaná v roku 2009  je  záväzná pre obe zmluvné strany. Vedenie mesta v 1.polroku 2013 postúpilo kroky na zefektívnenie MHD  v Lučenci a za uvedené obdobie bola vykázaná úspora  20 000 €.
Primátorka -  upozornila, že Mesto v uvedenej čiastke vykrýva aj stratu  za  december  2012.   Vzhľadom k tejto skutočnosti bola nariadená kontrola a  jej výsledkami bude poslanecký zbor  informovaný.
Mgr. Baculík -  požiadal  pána poslanca Mgr. Grabáča,  aby  kúpa  športovej haly  bola ponechaná v návrhu rezervného fondu bez vyčíslenia odkupnej  hodnoty budovy.
Primátorka - pán poslanec Mgr. Grebáč  predložil  2 poslanecké návrhy,  Ing. Uličná 1 poslanecký návrh a Mgr.Baculík 1 poslanecký  návrh
Pani  primátorka  dala  hlasovať za prvý poslanecký návrh pána poslanca  Mgr. Grebáča v nasledovnom znení :
V podporgrame 4.4.  zmeniť  výšku dotácie na  MHD  zo sumy 397 000 €  na sumu 373 000 € pre  roky 2014, 2015, 2016. 

Výsledok hlasovania č.7:
za: 7 (Ing. Pavol Balážik, Mgr. Roman Grebáč,  Ing. Miroslav Klochan,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 6  (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr.  Branislav Hrdlička, JUDr. Bc. Radovan Konečný, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka)
zdržali sa: 7 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf  Slivka)

Poslanecký  návrh  nebol  schválený.

Druhý poslanecký návrh  pána poslanca Mgr. Grebáča  bol  stiahnutý.

Pani primátorka  dala  hlasovať  za poslanecký  návrh  Ing Uličnej v nasledovnom znení :
V poradí tretí poslanecký návrh uvedený pod  bodom A.3. ktorý sa bude schvaľovať v rámci  návrhu  rozpočtu bude znieť nasledovne:  Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci  berie  na  vedomie ďalšie plánované kapitálové výdavky, ktoré budú do rozpočtu mesta doplnené  v priebehu roka 2014 a budú hradené z prostriedkov rezervného fondu  a úverom zo SLSP,  kde  sa nebude uvádzať  výška sumy k týmto  akciám, ale ostáva  sumár  týchto  akcií tak, ako je v predloženom materiály.

Výsledok hlasovania č.8: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf  Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková),   proti: 0    zdržal sa: 1  (Mgr. Roman Grebáč)

Primátorka -  vedenie Mesta týmto dostalo mandát  na ďalšie kroky vo vzťahu ku kúpe  športovej  haly a taktiež na prípravu  všetkých investičných  akcií vymenovaných v správe.

V poradí  štvrtý poslanecký návrh  pán poslanec Mgr.Baculík  stiahol.

Ing. Balážik – v súvislosti s rozdelením dotácie pre športové  kluby sa opýtal akým kľúčom sa rozdeľuje  dotácia  ?
Mgr. Baculík -   povedal, že  4  veľké kluby  dostávajú  viacej a 25  ostatných  menších  klubov  dostáva  podľa prerozdelenia  športovej komisie.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje

A.1. Ako záväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2014 v  zmysle  predloženého  návrhu v celkovej
    výške príjmov 17 448 268 € a celkovej výške výdavkov 17 448 268 €
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na rok 2014
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na rok 2014

A.2. Ako nezáväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na roky 2015 a 2016 v  zmysle  predloženého  návrhu
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na roky 2015 a 2016
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na roky 2015 a 2016

Výsledok hlasovania č.9: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf  Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržal sa: 1 (Mgr. Roman Grebáč)  
    
8 . Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2013
Primátorka – z dôvodu zmeny spôsobu účtovania príjmov od rodičov za réžiu v školských jedálňach a detských jasliach je potrebné presunúť príjmy vo výške 1 500 € na položku 312007 Z rozpočtu obce. Ďalej na základe dohody medzi Mestom Lučenec a obyvateľmi Ul. mesačnej sa vybudoval chýbajúci vodovod v celkovej hodnote cca 6 000 €. Tieto prostriedky nie sú zahrnuté v rozpočte na rok 2013 a preto sa navrhuje ich presunúť z investičnej akcie TV cintorínska, ktorá sa v roku 2013 nebude realizovať. Ďalšia zmena sa týka Mestskej polície, ktorá získala dotáciu od Obvodného úradu v Banskej Bystrici na rozšírenie kamerového systému vo výške 6 000 €. Mesto Lučenec je povinné zabezpečiť kofinancovanie vo výške 3 952 €. V schválenom rozpočte na rok 2013 sú plánované prostriedky mesta na kofinancovanie len v čiastke 2 100 € a preto je potrebné presunúť 1 852 € z investičnej akcie TV cintorínska, ktorá sa v roku 2013 nebude realizovať.
Ing. Balážik - v súvislosti s dotáciou pre Základné umelecké školy požiadal o vysvetlenie, z akého dôvodu Základná umelecká škola v Opatovej neobdržala dotáciu vo výške 24 000 € za mesiace september až december 2013 ? 
Mgr. Grebáč  -  zdrží sa hlasovania, nakoľko nesúhlasí s tým, ako sa doriešila oblasť  dotácie mestskej hromadnej  dopravy
Primátorka – opýtala sa, či  pán poslanec Mgr. Grebáč chce reagovať na podnet pána poslanca Ing. Balážika  ?
Mgr. Grebáč -  na zasadnutí komisie školstva predložil svoj  názor, že dotácia by sa nemala  tento rok vyplácať, ale je nutné pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia a v roku 2014 doriešiť  vyplatenie uvedenej dotácie.
Ing. Móricová -  odpoveď na žiadosť súkromnej Základnej umeleckej školy v Opatovej vyjadruje skutočnosť, že dotácie pre rok 2013 sa už prehodnocovať nebudú.  Pri prehodnocovaní sa vychádzalo z pokladov, ktoré boli o počte žiakov od 15.9.2012
Primátorka - v súčasnosti prebieha  kontrola, ktorá nie je ukončená. Výsledky kontroly  budú  prekonzultované so zriaďovateľom.
JUDr. Bc. Konečný – v súvislosti  s otvorením  uvedenej problematiky dal poslanecký návrh  na vystúpenia PaedDr. Fekiača, na rokovaní mestského zastupiteľstva
Primátorka -  dala  hlasovať  o poslaneckom  návrhu  JUDr.Bc.Konečného

Výsledok hlasovania č.10: za: 16 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,   JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf  Slivka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 1 (Norbert Krišta)  zdržali sa: 3 (Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr.  Branislav Hrdlička, JUDr.Vladimír Marko)  

PaedDr.Fekiač -  poďakoval za možnosť vystúpenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pri pôsobení  súkromných  škôl v meste financovanie činnosti týchto  škôl je v rukách  samosprávy mesta. V súčasnosti došlo k situácii, keď jedna z uvedených umeleckých škôl  zaznamenala významný nárast počtu žiakov a kde došlo k vytvoreniu nových pracovných miest bez akejkoľvek dotácie na základe počtu detí. V prípade ak uvedená škola neobdrží  finančné prostriedky podľa počtu žiakov, je nútená tieto  pracovné miesta zrušiť. Poznamenal, že nárast počtu detí na ich škole nezakladá na zvýšení nároku na rozpočet Mesta Lučenec, nakoľko bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určilo normatívy s dostatočnou rezervou. Požiadal o upravenie financovania základných umeleckých škôl na území  mesta na základe reálneho počtu žiakov.   
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.1.2. Priemyselný park z
          Oddielu 04.4.3 z položky 630 Tovary a služby vo výške 73 000 €, z Podprogramu 1.8
          Regionálny rozvoj z oddielu 06.2.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 18 000 €,
          Podprogramu 14.5 Splácanie úverov z oddielu 01.7.0 z položky 650 Splácanie úrokov
          vo výške 25 000 €, Podprogramu 5.2 Kompostáreň z oddielu 05.1.0 z položky 630
          Tovary a služby vo výške 16 732 €, Podprogramu 12.1 Právne služby z oddielu
          01.1.1.6 z položky 630 Tovary a služby vo výške 19 000 €, Podprogramu 4.3
          Čistenie MK z oddielu 04.5.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 50 000 €,
          Podprogramu 14.1 Správa MsÚ z oddielu 01.1.1.6 z položky 600 Bežné výdavky vo
          výške 10 000 €, Podprogramu 12.3 Správa a údržba budov z oddielu 06.6.0 z položky
          630 Tovary a služby vo výške 20 000 €, Podprogramu 10.8 Pomoc občanom z oddielu
          10.2.0.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 3 000 € a z Podprogramu 1.2 Výkon
          funkcie prednostu z oddielu 01.1.1.6 z položky 630 Tovary a služby vo výške 3 000 €,
          spolu vo výške 237 732 € a to na Podprogram 4.4 SAD na oddiel 04.5.1 na položku
          640 Bežné transfery vo výške 64 732 €, na Podprogram 4.1 Správa a údržba MK na
          oddiel 04.5.1 na položku 630 Tovary a služby vo výške 75 000 €, na Podprogram 11.2
          Verejná zeleň na oddiel 05.4.0 na položku 630 Tovary a služby vo výške 40 000 €, na
          Podprogram 5.1.1 Vývoz odpadu podnikatelia na oddiel 05.1.0 na položku 630 Tovary
          a služby vo výške 6 000 €, na Podprogram 5.1.2 Vývoz odpadu ostatné na oddiel
          05.1.0 na položku 630 Tovary a služby vo výške 50 000 €, na Podprogram 12.4 
          Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 06.6.0 na položku 630 Tovary a služby vo
          výške 2 000 €
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
           z oddielu 09.1.2.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 73 495 na Podprogram
           9.3 Základné školy do rozpočtu základných škôl vo výške 51 775 €, na Podprogram
           9.2.1 Materské školy bez PS na oddiel 09.1.1.1/2 na položku 630 Tovary a služby vo
           výške 20 000 €, na Podprogram 9.4.2 ŠJ pri ZŠ vo výške 1 400 € a na Podprogram
           9.6.2 Súkromná ZUŠ, ŠJ a ŠKD na oddiel 09.1.2.1 na položku 640 Bežné transfery vo
           výške 320 €    
A.1.3. presun v príjmovej časti rozpočtu medzi položkami schváleného rozpočtu podľa výšky
           skutočného plnenia príjmov
A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.2 Spoločný stavebný úrad
           z oddielu 01.1.1.6 z položky 600 Bežné výdavky vo výške 7 835 € na Podprogram
           13.2.20 Artézska studňa – oprava na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby
A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu  14.5 Splácanie úverov  z oddielu
           01.7.0 z položky 820 Splácanie istín vo výške 3 000 € na Podprogram 11.5 Aktivačné
           práce na oddiel 04.1.2 na položku 600 Bežné výdavky a vo výške 5 408 € na 
           Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie na oddiel 06.4.0 na položku 630 Tovary a služby  
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu
        v celkovej sume 122 931 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 58 053 € a
          zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.1 Správa MsÚ na
          oddieli 01.1.1.6/74 Vzdelávanie seniorov na položke 600 Bežné výdavky o 30 000 €,
          v Podprograme 5.1.2 Vývoz odpadu ostatné na oddieli 05.1.0 na položke 630 Tovary a
          služby o 6 942 €, v Podprograme 6.4 Voľby na oddieli 01.1.1.6/38 na položke 600
          Bežné výdavky o 13 520 €, v Podprograme 9.3 Základné školy rozpočet základných
          Škôl o 7 458 € a v Podprograme 9.2.1 Materské školy o 133 €
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 310 Bežné transfery o 29 592 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 11.1 Verejné
           osvetlenie na oddieli 06.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 9 592 € a
           v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli 08.4.0 na položke 630 Tovary a služby o
           20 000 €
A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 35 286 €
           a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.5 Splácanie
           úverov  na oddieli 01.7.0 na položke 820 Splácanie istín o 35 286 €                

Výsledok hlasovania č.11: za: 17 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr.  Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav Klochan,  JUDr. Bc. Radovan Konečný,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf  Slivka, Ing. Elena Uličná)
proti: 0 ,   zdržali sa:   3 (Mgr. Roman Grebáč, Norbert Krišta,  Ing. arch. Anna  Václavíková)

9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1)  Prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami do vlastníctva Mesta Lučenec
Primátorka - v zmysle § 2d zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sú tieto pozemky vlastníctvom Mesta Lučenec. V minulosti z neznámych dôvodov neboli zahrnuté do protokolov o prevode majetku štátu na Mesto. Prijatím tohto uznesenia bude splnená jedna z formálnych náležitostí ich prevodu do majetku Mesta Lučenec.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. prehlásenie pre účely nadobudnutia pozemkov do vlastníctva Mesta Lučenec z vlastníctva Slovenskej republiky,  že Mesto Lučenec považuje nižšie uvedené parcely nachádzajúce sa  pod miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami podľa § 2d Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za majetok Mesta Lučenec,
pre Slovenský pozemkový fond, ktorý má citované parcely v správe,
konkrétne ide o :
- parcelu EKN č. 805/3 o výmere 23 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 812/2 o výmere 209 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 459/1 o výmere 829 m², záhrady, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/23 o výmere 42 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/24 o výmere 601 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/41 o výmere 219 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/43 o výmere 40 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/47 o výmere 41 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2692/51 o výmere 50 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6642/7 o výmere 66 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1586 o výmere 57 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1591/1 o výmere 207 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 597 o výmere 46 m², záhrady, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1388 o výmere 338 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6607/5 o výmere 43 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6608/16 o výmere 151 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 2409/1 o výmere 685m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 2411/1 o výmere 468m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 1939 o výmere 39 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu EKN č. 2677/2 o výmere 46 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 2677/16 o výmere 521 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6527 o výmere 5367 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6579/5 o výmere 44 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.4440, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 495/55 o výmere 7 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.6132, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
- parcelu CKN č. 495/60 o výmere 40 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.6132, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.12: za: 19  (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)     proti: 0  zdržali sa: 0  

Primátorka – vzhľadom k tomu, že v bodoch 2 – 14 (vrátane) sa jedná o pozemky pod garážami, navrhuje hlasovanie za tieto  body  am block.
Všeobecný súhlas.


2)  MUDr. Jaroslava Machanová, Rúbanisko II. 442/71, 984 01  Lučenec
Primátorka - požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Rúbanisko I. o výmere  23 m², ktorý sa nachádza pod jej  garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 5072 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9467 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5351, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  23m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,
pre kupujúcu : MUDr. Jaroslava Machanová, rod. Cimbalistová, nar. 8.4.1954, bytom, Rúbanisko I. 442/71, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)     proti: 0  zdržali sa: 0  

3)  Ing. Ivan Novodomský, bytom Ulica SNP. 221/28, 985 54  Lovinobaňa
Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Rúbanisko I. o výmere  24 m², ktorý sa nachádza pod jeho garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 4999/131 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9698 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5519, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m², čo pri výmere  24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€
pre kupujúceho:  Ing. Ivan Novodomský, rod. Novodomský, nar. 20.6.1942, bytom, Ulica SNP. 221/28, 985 54  Lovinobaňa
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

4)  Pavel Belko bytom č.d. 568/36, 985 01  Kalinovo
Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica A. Sládkoviča o výmere 23 m², ktorý sa nachádza pod jeho  garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice A. Sládkoviča pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 1962/7 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 8665 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 4834, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€
pre kupujúceho:  Pavel Belko, rod. Belko, nar. 8.1.1949, bytom, č.d. 568/36, 985 01  Kalinovo
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

5) Ľubomír Kamenský a manželka Mária Kamenská spoločne bytom Ulica novohradská 2362/22, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica L. Novomeského, o výmere 29 m², ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5207 o výmere 29 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9307 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5059, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 29 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 290,–€,
pre kupujúcich : Ľubomír Kamenský, rod. Kamenský, nar. 6.7.1944 a manželka Mária Kamenská, rod. Tóthová, nar. 18.11.1942, spoločne bytom Ulica novohradská 2362/22, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

6)  Robert Várady a manželka Mária Váradyová, rod. Bolyošová, spoločne bytom Muľka 15, 985 31  Rapovce
Primátorka - žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica L. Novomeského o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.


Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5190 o výmere 20 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9551 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5190, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,
pre kupujúcich : Robert Várady, rod. Várady, nar. 10.11.1971 a manželka Mária Váradyová, rod. Bolyóšová, nar. 6.6.1973, spoločne bytom Muľka 15, 985 31  Rapovce.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

7)  Štefan Ďurčík, rod. Ďurčík a manželka Katarína Ďurčíková, spoločne bytom Rúbanisko I./20, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Rúbanisko I. o výmere  22 m², ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 5013 o výmere 22 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 5492 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 3861, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere  22m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,–€
pre kupujúcich : Štefan Ďurčík, rod. Ďurčík, nar. 13.5.1961 a manželka Katarína Ďurčíková, rod. Bálintová, nar. 2.5.1962, spoločne bytom Rúbanisko I./20, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

8)  Ivan Šustek, bytom Partizánska 367/11, 985 11   Halič
Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica L. Novomeského  o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod jeho garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5177/1 o výmere 20 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9019 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5087, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,
pre kupujúceho :  Ivan Šustek, rod. Šustek, nar. 14.7.1946, bytom Partizánska 367/11,
985 11   Halič.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  
9)  Jolana Dančová, bytom Rúbanisko I. 2180/2, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadateľka požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica L. Novomeského o výmere 22 m², ktorý sa nachádza pod jej garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice L. Novomeského „ pri hasičoch“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 5197/2 o výmere 22 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 7712 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 4498, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 22 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,–€,
pre kupujúcu :  Jolana Dančová, rod. Koncová, nar. 23.9.1930, bytom Rúbanisko I. 2180//2, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

10)  Mgr. Etelka Belá, bytom Ulica osloboditeľov 2849/4, 984 01  Lučenec
Primátorka - požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite lokalite Ulice osloboditeľov o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod jej garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice osloboditeľov „ pri Fiľakovskej ceste“ , pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 347/8 o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa vlastníkom nehnuteľnosti, garáže bez súpisného čísla, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€,
pre kupujúcu :  Mgr. Etelka Belá, rod. Foszlányi, nar. 13.8.1950, bytom Ulica osloboditeľov 2849/4, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

11) Dušan Čáni  a manželka Silvia Čániová spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Rúbanisko I  o výmere 24 m², ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2 odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I., pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 4989/57 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 5868 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 1608, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,
pre kupujúcich :  Dušan Čáni, rod. Čáni, nar. 28.9.1958  a manželka Silvia Čániová, rod. Pásztorová, nar. 20.12.1960 spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

12) Ivan Černák a manželka Mária Černáková, spoločne bytom Haličská cesta  942/3, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Haličská cesta, o výmere 23 m², ktorý sa nachádza pod ich garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2 odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Haličská cesta, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 3307 o výmere 23m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9666 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5471, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,
pre kupujúcich :  Ivan Černák, rod. Černák, nar. 29.6.1957 a  manželka Mária Černáková, rod. Kelemenová, nar. 15.9.1952, spoločne bytom Haličská cesta  942/3, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

13) Ladislav Hulina a manželka JUDr. Lucia Hulina Gasper, spoločne bytom Ulica mieru 298/33, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadatelia požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Opatová, Ulica A.S. Jegorova  o výmere 34 m², ktorý sa nachádza pod ich  garážou.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová Ulica A.S. Jegorova, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN, č. 26/2 o výmere 34 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 6823 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 626, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 34m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 340,–€,
pre kupujúcich : Ladislav Hulina, rod. Hulina, nar. 24.9.1984 a manželka JUDr. Lucia Hulina Gasper, rod. Gasperová, nar. 15.5.1986, spoločne bytom Ulica mieru 298/33, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

14)  Eren Kukuli, bytom Ulica partizánska 1070/4, 984 01  Lučenec
Primátorka - žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica partizánska,  spolu o výmere 80 m², nakoľko sa predmetné pozemky nachádzajú pod jeho dvoma garážami.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2. a A.3., tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica partizánska, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN, č. 3382/5 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN, č. 3382/9 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN, č. 3383/3 o výmere 2 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10472 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5589, stojacej na odkupovanom pozemku CKN č.3382/5 a pozemky CKN 3382/9 a 3383/3 tvoria svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 49 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 490,–€,
pre kupujúceho : Eren Kukuli, rod. Kukuli, nar. 14.2.1959, bytom Ulica partizánska 1070/4, 984 01  Lučenec.
A.3. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica partizánska, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN, č. 3382/4 o výmere 31 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10472 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5588, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 31 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 310,–€,
pre kupujúceho : Eren Kukuli, rod. Kukuli, nar. 14.2.1959, bytom Ulica partizánska 1070/4, 984 01  Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.13: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

15)  HUAI MEI, s.r.o.  sídlo Vajanského 1, 984 01 Lučenec, IČO : 35 805 561
Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Ulica Vajanského, o výmere 39 m², ktorý sa nachádza pod ich stavbou prevádzkovej jednotky obchod a služby.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Vajanského, pozemok, konkrétne :
spoluvlastnícky podiel ½ z parcely EKN, č. 1475 o výmere 39 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č. 9872, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 9579 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby obchodu a služieb, súpisné č. 826, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 39 m² predstavuje na podiel ½ celkovú kúpnu cenu 195,–€,
pre kupujúceho : HUAI MEI, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 12719/S, sídlo Vajanského 1, 984 01 Lučenec, IČO : 35 805 561, zastúpená Dong Shihuai, konateľom.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.14: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

16)  KOBRA, spol. s r.o. , Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec
Primátorka – spoločnosť navrhla Mestu Lučenec zmenu ustanovenia v kúpnej zmluve, ktorou Mesto Lučenec získalo do majetku budovu Synagogy v tom zmysle, že dôjde k predĺženiu termínu, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve pre získanie dotácie na rekonštrukciu budovy. Jedná sa o zmenu termínu z 31.12.2013 na 31.12.2014, vzhľadom k tomu, že v roku 2013 nebola vypísaná žiadna výzva na takýto projekt.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
Dodatok  č.1  k  kúpnej zmluve zo dňa 7.5.2013,
ktorú uzavreli zmluvné strany :
1. KOBRA, spol. s r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S
       sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec
       zastúpená  Milošom Kelemenom, konateľom
       bankové spojenie :
       IČO : 31 639 674
       (ďalej len predávajúci)
a

2.  Mesto Lučenec
      Lučenec, Novohradská č. 1
      štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
      bankové spojenie : 8613581/5200   OTP banka Slovensko a.s.
      KS :  0558         VS : 233
      IČO : 316181
      (ďalej len kupujúci)
       zamestnanec zodpovedný vo veciach zmluvných: Ing. Mária Móricová (vedúca oddelenia 
       ekonomiky a majetku Mesta Lučenec)
       zamestnanec poverený správou tejto zmluvy: JUDr. Eva Szabóová (oddelenie ekonomiky
       a majetku Mesta Lučenec)
 
ktorým  sa zmení bod 3.10 nasledovným spôsobom :
V citovanej kúpnej zmluve zo dňa 7.5.2013 v Článku III. Ďalšie zmluvné dojednania sa pôvodný text v bode 3.10 v znení  :
„3.10    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na práve spätnej kúpy nehnuteľností špecifikovaných v čl. I tejto kúpnej zmluvy do vlastníctva predávajúceho za odplatu vo výške 1,– €, slovom jedno euro a toto právo spätnej kúpy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 167/2012 na zasadnutí dňa 30.10.2012. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že právo spätnej kúpy všetkých nehnuteľností špecifikovaných čl. I tejto kúpnej zmluvy si predávajúci uplatní u kupujúceho za splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2013 nezíska dotáciu vo výške 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA,
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2013 získa dotáciu vo výške menšej ako 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a predávajúci  a kupujúci sa do 31.12.2013 nedojednajú na prípadnej úprave výšky finančných prostriedkov, ktoré by mal poskytnúť predávajúci na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA.
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2013 získa všetky potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a do tohto času začne s rekonštrukciou budovy si kupujúci uplatní právo spätnej kúpy u predávajúceho najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie budovy SYNAGOGA.:

mení na :

„3.10    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na práve spätnej kúpy nehnuteľností špecifikovaných v čl. I tejto kúpnej zmluvy do vlastníctva predávajúceho za odplatu vo výške 1,– €, slovom jedno euro a toto právo spätnej kúpy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 167/2012 na zasadnutí dňa 30.10.2012. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že právo spätnej kúpy všetkých nehnuteľností špecifikovaných čl. I tejto kúpnej zmluvy si predávajúci uplatní u kupujúceho za splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2014 nezíska dotáciu vo výške 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA,
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2014 získa dotáciu vo výške menšej ako 95% potrebných prostriedkov na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a predávajúci  a kupujúci sa do 31.12.2014 nedojednajú na prípadnej úprave výšky finančných prostriedkov, ktoré by mal poskytnúť predávajúci na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy SYNAGOGA a z tohto dôvodu kupujúci nezačne s rekonštrukciou budovy SYNAGOGA, pričom za začatie rekonštrukcie predávajúci a kupujúci považujú začatie stavebných prác na základe právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA.
- v prípade, že kupujúci do 31.12.2014 získa všetky potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy SYNAGOGA a do tohto času začne s rekonštrukciou budovy si kupujúci uplatní právo spätnej kúpy u predávajúceho najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie budovy SYNAGOGA.“
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.15: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

17) Bc. Ján Miadok a manželka Liana Miadoková, spoločne bytom Ulica budovateľov 1, 984 01  Lučenec 
Primátorka - žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite križovatky Ulice budovateľov a Haličskej cesty o výmere 284 m² a  o výmere 12 m².  Pozemky sú situované za záhradou ich rodinného domu a budú využívané na záhradkárske účely.
Mgr. Grebáč -  vzhľadom k tomu, že uvedené pozemky  tvoria  vstup do mesta, je potrebné dohliadnúť na vzhľad prísteškov
Ing. Uličná – poukázala na návrh, že pri predaji pozemkov v tejto lokalite bude do zmluvy zapracovaná podmienka, aby sa na konci záhrad  vytvoril živý plot
Do rozpravy sa nikto ďalší  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie:

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov a haličská cesta nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/331 o výmere  284 m2, ostatné plochy, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 44918119-28/2013, zo dňa 30.9.2013,  vypracovaného Ing. Michal Mišík, oddelením z parcely EKN parcelné číslo 4989/1 o výmere 8260 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN parcelné číslo 4989/185 o výmere  12 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je svojím umiestnením v súvislosti s uloženými nadzemnými aj podzemnými sieťami pre Mesto Lučenec nevyužiteľná a nepotrebná a v prírode tvorí časť záhrady kupujúceho,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 296m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.960,–€,
pre kupujúcich : Bc. Ján Miadok, rod. Miadok, nar. 16.3.1960 a manželka Liana Miadoková, rod. Zliechovcová, nar. 20.7.1959, spoločne bytom Ulica budovateľov 2948/1, 984 01  Lučenec. 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.16: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

18) Adriana Sujová, bytom č.d. 272, 985 22  Cinobaňa
Primátorka - požiadala o odkúpenie pozemku v lokalite Ulice železničnej  o výmere 202 m².
Pozemok je situovaný tesne pri nehnuteľnosti Ing. Tibora Haása, ktorý súhlasí so stavbou, ktorá bude napojená na obvodový múr jeho nehnuteľnosti. Na odkúpenej parcele plánuje postaviť drobnú stavbu, prevádzkový priestor. 
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie:

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica železničná nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :
- časť parcely cca 104 m2  z parcely CKN parcelné číslo 1817/3 o výmere  202 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktorá bude oddelená geometrickým plánom
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že na odkupovanej časti pozemku bude nová prevádzková jednotka a žiadateľka vybuduje na vlastné náklady časť chodníka pri odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 116,53 €/ 1 m²  čo pri predpokladanej výmere 104m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 12.119,12 €,
pre kupujúcu : Adriana Sujová, rod. Sujová, nar. 11.9.1976, bytom č.d. 272, 985 22  Cinobaňa.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    0
- proti       15
- zdržali sa   3

Výsledok hlasovania č.17:
za: 0
proti: 15 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing.arch. Anna Václavíková)  
zdržali sa: 3 (Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, MUDr.  Rudolf Slivka)
Uznesenie nebolo schválené.

19) DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4,  832 03  Bratislava 3
Primátorka – Mestu Lučenec bol spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT zaslaný návrh kúpnej zmluvy č.029/2013 a nájomnej zmluvy č. 629/2013, ktorými Slovenská republika v správe Slovenskej správy ciest zabezpečuje výstavbu stavieb: „Cesta I/75 preložka - I.etapa“ a „Cesta I/75 – preložka, I.etapa, časť Ľadovo“. Výstavba predmetných stavieb je verejným záujmom.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.   s c h v a ľ u j e 
A.1.  že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2.  zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov a haličská cesta nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

Por. LV Číslo parcely Register KN Celková výmera v m2 Por. č. v časti B LV Spoluvlastnícky podiel Druh pozemku
1 5414 2318/1 E 1116 1 1/1 ostatné plochy
2 5414 2376/51 E 1116 1 1/1 ostatné plochy
3 5414 7043/4 C 15707 1 1/1 orná pôda
4 5414 7714/8 C 9772 1 1/1 zast. plochy a nádvoria
5 5414 7714/10 C 2930 1 1/1 orná pôda
6 5414 7714/11 C 1117 1 1/1 orná pôda
7 5414 7714/12 C 5672 1 1/1 orná pôda
8 5414 7714/13 C 2789 1 1/1 orná pôda
9 5414 7714/14 C 3171 1 1/1 orná pôda

ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupované pozemky budú slúžiť pre výstavbu preložky štátnej cesty I/75, ktorej výstavba je verejným záujmom,
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku spolu 145.637,20 € slovom jednostoštyridsaťpäťtisícšesťstotridsaťsedem eur a dvadsať centov,
pre kupujúceho : SR – Slovenská správa ciest, Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení, so sídlom Miletičova 19, 826 19  Bratislava , IČO : 003328. 
A.3.  zámer prenajať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica budovateľov a haličská cesta nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :
1) Prenajímateľ je vlastníkom/spoluvlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec nasledovne:

LV
č. Číslo parcely Register KN Spoluvlastnícky podiel Celková výmera v m² Druh pozemku
5414 6526/43 C 1/1 2990 orná pôda
5414 7043/4 C 1/1 15707 orná pôda
5414 7714/8 C 1/1 9772 zast. plochy a nádvoria
5414 7714/9 C 1/1 1825 orná pôda
5414 7714/10 C 1/1 2930 orná pôda
5414 7714/11 C 1/1 1117 ost. plochy
5414 7714/12 C 1/1 5672 orná pôda
5414 7714/13 C 1/1 2789 orná pôda
5414 7714/14 C 1/1 3171 orná pôda
5414 2318/1 E 1/1 1116 ost. plochy
5414 2376/1 E 1/1 750 ost. plochy
5414 2376/51 E 1/1 1116 ost. plochy
5414 3261/3 E 1/1 1566 zast. plochy a nádvoria

2) Prenajímateľ prenajíma nájomcovi podľa geometrického plánu č. 25321/2012-DZ na dočasný záber, vyhotoveného spoločnosťou ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby v nasledovnom rozsahu:
A) Dočasný záber (dz)
LV č. Číslo parcely Diel č. Výmera záberu dielu v m² Spoluvlastnícky podiel Nájomné v € za 1m2 /1 rok Spolu náhrada v € na rok za záber a podiel
5414 6526/43 206 198 1/1 1,00 198,00
5414 6526/43 207 136 1/1 1,00 136,00
5414 7043/4 121 3723 1/1 1,00 3723,00
5414 7043/4 123 1115 1/1 1,00 1115,00
5414 7043/4 120 582 1/1 1,00 582,00
5414 7043/4 118 77 1/1 1,00 77,00
5414 7043/4 119 14 1/1 1,00 14,00
5414 7714/8 199 755 1/1 1,00 755,00
5414 7714/8 244 2431 1/1 1,00 2431,00
5414 7714/10 245 32 1/1 1,00 32,00
5414 7714/10 250 18 1/1 1,00 18,00
5414 7714/10 251 489 1/1 1,00 489,00
5414 7714/11 197 84 1/1 1,00 84,00
5414 7714/11 198 579 1/1 1,00 579,00
5414 7714/12 200 1512 1/1 1,00 1512,00
5414 7714/12 202 56 1/1 1,00 56,00
5414 7714/12 247 1269 1/1 1,00 1269,00
5414 2318/1 65 109 1/1 1,00 109,00
5414 2318/1 68 284 1/1 1,00 284,00
5414 3261/3 208 339 1/1 1,00 339,00

Celková zaberaná výmera dz = 13802 m2
Celková prenajímaná výmera dz za spoluvlastnícky podiel prenajímateľa: 13802 m2

B) Dočasný záber do 1 roka (dz1)
LV č.  Číslo parcely Diel č.  Výmera záberu dielu v m²  Spoluvlastnícky podiel Nájomné v € za 1m2 /1 rok Spolu náhrada v € na rok za záber a podiel
5414 7043/4 122 320 1/1 1,00 320,00
5414 7043/4 124 83 1/1 1,00 83,00
5414 7714/8 242 63 1/1 1,00 63,00
5414 7714/8 203 322 1/1 1,00 322,00
5414 7714/9 241 34 1/1 1,00 34,00
5414 7714/10 249 63 1/1 1,00 63,00
5414 7714/10 252 28 1/1 1,00 28,00
5414 7714/10 257 156 1/1 1,00 156,00
5414 7714/11 204 36 1/1 1,00 36,00
5414 7714/11 205 29 1/1 1,00 29,00
5414 7714/12 201 710 1/1 1,00 710,00
5414 7714/13 243 42 1/1 1,00 42,00
5414 7714/14 240 135 1/1 1,00 135,00
5414 2318/1 66 16 1/1 1,00 16,00
5414 2318/1 67 6 1/1 1,00 6,00
5414 2318/1 69 41 1/1 1,00 41,00
5414 2318/1 70 17 1/1 1,00 17,00
5414 2376/1 130 29 1/1 1,00 29,00
5414 2376/1 131 28 1/1 1,00 28,00
5414 2376/51 135 37 1/1 1,00 37,00

Celková zaberaná výmera dz1 = 2195 m2
Celková prenajímaná výmera dz1 za vlastnícky podiel prenajímateľa: 2195 m2
a zmluvu o budúcom vecnom bremene v znení
1) Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie do 12 mesiacov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt uvedený v čl. III tejto zmluvy (inžinierske siete) uzavrú na pozemky uvedené v tomto bode zmluvu o vecnom bremene in rem za odplatu v rozsahu záberu podľa príslušných právnych noriem na základe porealizačného geometrického plánu skutočného vyhotovenia stavby spolu s príslušným ochranným pásmom.  Vecné bremeno môže vzniknúť aj zo zákona. Vecné bremeno môže byť zriadené aj pre tretiu osobu v zmysle §50 Občianskeho zákonníka a to výhradne pre  správcu príslušnej  siete. Náklady  spojené so zriadením vecného bremena znáša v plnom rozsahu nájomca podľa tejto zmluvy.
2) Vecné bremeno bude oprávňovať nájomcu v tejto zmluve resp. správcu siete prevádzkovať a vykonávať údržbu a opravu uvedenej stavby. Povinný z vecného bremena bude povinný za jednorazovú odplatu  strpieť uvedené oprávnenia oprávneného z vecného bremena.
3) Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom v zmysle  právnych predpisov platných v čase uzavretia zmluvy.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa, že prenajaté pozemky budú slúžiť pri výstavbe preložky štátnej cesty I/75, ktorej výstavba je verejným záujmom,
za cenu nájmu 1,– €/m2/rok,
na dobu nájmu – počas výstavby preložky štátnej cesty I/75, najdlhšie však do 30.9.2017, 
pre SR – Slovenská správa ciest, Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení, so sídlom Miletičova 19, 826 19  Bratislava , IČO : 003328. z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.18: za: 19  (Mgr. Pavol  Baculík,  Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

20) JOYO s.r.o., Púpavová 2729/10,  979 01  Rimavská Sobota     
Primátorka – žiadateľ žiada o zriadenie vecného bremena na parcely, po ktorých je „zadný“ prístup k budove bývalej reštaurácie „Orava“, nakoľko sa jedná o prístup pre zásobovacie vozidlá.
Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. zriadenie   vecného bremena in rem na parcely :
- CKN 1821, zastavané plochy o výmere 465 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- CKN 1817/2, zastavané plochy o výmere 307 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- CKN 1817/3, zastavané plochy o výmere 202 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
spočívajúce v práve prechodu a prejazdu po citovaných parcelách k nehnuteľnostiam :
-  budove súpisné číslo 339 na parcele CKN 1830 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č.5414,
- budove súpisné číslo 341 na parcele CKN 1831/1 „Reštaurácia Orava“, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414, 
- parcele CKN parcelné číslo1830 o výmere 356 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
- parcele CKN parcelné číslo1831/1 o výmere 1059 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v k.ú Lučenec na LV č. 5414,
nakoľko sa jedná o prístup zásobovania  k citovanej parcele,
pre Joyo  s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 23660/S, sídlo Púpavová 2729/10, 979 01  Rimavská Sobota.
za jednorazovú úhradu  170,–€,
na dobu neurčitú.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.16: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

21) Tomáš Varga – PHOENIX, Dr.Herza č. 1, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru na ulici Dr.Herza
č.1 v Lučenci, kde prevádzkuje kníhkupectvo Phoenix. Predĺženie požaduje na ďalšie 4 roky do  31.12.2017.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2009 zo dňa 30.1.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na ul.Dr.Herza č. 1 v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 46,58 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2017, 
pre Tomáša Vargu – PHOENIX, Dr.Herza č. 1, 984 01  Lučenec

Výsledok hlasovania č.20: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

22) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“, Dolná Slatinka 271,  Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 517 a 519 spolu vo výmere 49,48 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci.  Predĺženie požaduje na ďalší rok a to do  31.10.2014.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 27/2012 zo dňa 29.10.2012 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec,
za cenu nájmu 14,16 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.10.2014, 
zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 172/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke,
pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, Dolná Slatinka  č. 271, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.21: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

23) MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76,  Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomných zmlúv na pozemky pod novinovými stánkami, ktorým ku dňu 31.12.2013 končia nájomné zmluvy.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 22/2009 zo dňa 10.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. EKN č. 639 vo výmere 6,25 m2 (Partizánska cesta), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec
A.2. predĺženie nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 10.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4999/51 vo výmere 6,25 m2 (Rúbanisko II. pri poliklinike), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec

A.3. predĺženie nájomnej zmluvy č. 24/2009 zo dňa 10.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 447/1 vo výmere 6,25 m2 (Vajanského ulica), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec
A.4. predĺženie nájomnej zmluvy č. 11/2011 zo dňa 7.6.2011 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4994/3 vo výmere 6 m2 (Rúbanisko II. oproti L7), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec
A.5. predĺženie nájomnej zmluvy č. 12/2011 zo dňa 7.6.2011 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 6608/1 vo výmere 5,76 m2 (Masarykova ulica), za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, 984 03 Lučenec
Zodpovedný : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
Termín : do spísania dodatkov k nájomným zmluvám

Výsledok hlasovania č.22: za: 18  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  


24) Ján Krška, J.A.Komenského č. 25, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rúbanisku III/L7 v Lučenci, kde prevádzkuje opravovňu domácich elektrospotrebičov. Predĺženie požaduje na ďalších 5 rokov a to do  31.12.2018.
Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 20/2009 zo dňa 5.3.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa na Rúbanisku III/L7 v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 17,39 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre Jána Kršku, J.A.Komenského č. 25, 984 01  Lučenec   

Výsledok hlasovania č.23: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

25) Občianske združenie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Nám.republiky č. 26, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci, ktoré využíva ako kanceláriu na administratívne účely. Predĺženie požaduje na ďalšie 3 roky a to do 31.12.2016.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 32/2009 zo dňa 24.4.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná o politicky nezávislú organizáciu,
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2016,
- zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 175/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Občianske združenie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Nám.republiky č. 26,  984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.24: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

26) AGRO CS Slovakia, a.s., Nám.republiky č. 5, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru v budove Divadla B.S.Timravy v Lučenci, ktoré využíva ako kanceláriu na administratívne účely. Predĺženie požaduje na ďalších 5 rokov  do  31.12.2018.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 29/2009 zo dňa 29.4.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove Divadla B.S.Timravy v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 33,19 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre AGRO CS Slovakia, a.s., Nám.republiky č. 5, 984 01  Lučenec   

Výsledok hlasovania č.25: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

27) Slovenský skauting, 73.zbor Tetrov, Rázusova 62, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru v budove Dr.Herza č.3 v Lučenci, ktoré využíva ako klubovňu skautského oddielu a ako sklad vybavenia letných táborov. Predĺženie požaduje na ďalšie 3 roky  do  31.12.2016.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 12/2008 zo dňa 19.11.2007 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na ulici Dr.Herza č. 3 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je činnosť, ktorú vykonávajú – klubovňa skautského oddielu a sklad vybavenia letných táborov, 
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2016,
- zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 177/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Slovenský skauting, 73.zbor Tetrov, Rázusova 62, 984 01 Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.26: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

28) UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, Bratislava
Primátorka - žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru v budove Divadla B.S.Timravy v Lučenci, ktoré využíva ako kanceláriu na administratívne účely a má tam umiestnené telekomunikačné zariadenie. Predĺženie požaduje na dobu neurčitú.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 33/2009 zo dňa 28.12.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove Divadla B.S.Timravy v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 31,64 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36,  Bratislava

Výsledok hlasovania č.27: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

29) Július Greksa, Rúbanisko III/58, Lučenec 
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru v budove kina Apollo v Lučenci, ktorý využíva pre prevádzkovanie predajne a servisu kancelárskej a počítačovej techniky. Predĺženie požaduje do roku 2018.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 26/2009 zo dňa 7.4.2009 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove kina Apollo v Lučenci,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 27,22 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018, 
pre Júliusa Greksu, Rúbanisko III/58, 984 03  Lučenec 

Výsledok hlasovania č.28: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

30) Vladimír Červenák-PRESS, Rúbanisko II/71, Lučenec 
Primátorka - žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Železničnej ulici v k.ú. Lučenec, kde má umiestnený prenosný predajný stánok.
Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 46/2008 zo dňa 16.1.2008 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č.6603 (Železničná ulica) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2014, 
pre Vladimíra Červenáka-PRESS, Rúbanisko II/71, 984 03  Lučenec 

Výsledok hlasovania č.29: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD.,
Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

 

31) MUDr. Dionýz Baláž, Jasná č. 131/3, Lučenec 
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Novohradskej ulici v k.ú. Lučenec, na ktorom má vybudované schodište do budovy. Predĺženie požaduje na 10 rokov, t.j. do 31.12.2023.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 25/2009 zo dňa 14.4.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 2028/1 (Novohradská ulica) v k.ú. Lučenec, na ktorom má vybudované schodište do budovy,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre MUDr. Dionýza Baláža, Jasná č. 131/3, Lučenec 

Výsledok hlasovania č.30: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržal sa: 1 (Ing. Pavol Balážik) 

32) Soňa Bradová, Rúbanisko III/31, Lučenec  
Primátorka – žiadateľka žiada o predĺženie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa za budovou MsÚ (medzi Masarykovou ulicou a OD Prior) v k.ú. Lučenec, kde má umiestnený prenosný predajný stánok. Predĺženie požaduje na 10 rokov, t.j. do 31.12.2023.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2009 zo dňa 6.3.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 1758/1 (prepojovací chodník Masarykova ulica a parkovisko pred OD Prior) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,

Výsledok hlasovania č.31: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  


33) Družstvo Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec  
Primátorka - žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu pozemku, časť z parc. CKN č. 447/1 v k.ú. Lučenec, kde majú umiestnenú dočasnú stavbu slúžiacu ako predajňa potravín.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 28/2009 zo dňa 16.4.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 447/1 (sídlisko Vajanského) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia dočasnej stavby slúžiacej ako predajňa potravín,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Družstvo Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec  

Výsledok hlasovania č.32: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

33) Jozef Michalec, Brehy 175, 968 01  Nová Baňa   
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na ulici Vajanského v k.ú. Lučenec, kde má umiestnený prenosný predajný stánok. Predĺženie požaduje na dobu 5 rokov, t.j. do 31.12.2018.
Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 27/2009 zo dňa 14.4.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 1610/4 (ulica Vajanského) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Jozefa Michaleca, Brehy 175, 968 01  Nová Baňa   

Výsledok hlasovania č.33: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  


35) Eva Ambróšová, Boľkovce č. 131   
Primátorka - žiadateľka žiada o predĺženie prenájmu pozemku, časť z parc. CKN č. 4995/5 v k.ú. Lučenec, kde má umiestnený prenosný predajný stánok na prevádzkovanie stávkovej kancelárie.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 57/2007 zo dňa 14.8.2007 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4995/5 (Rúbanisko II.) v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku,
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Evu Ambróšovú, Boľkovce č. 131   

Výsledok hlasovania č.34: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

36) Obvodná poľovnícka komora Lučenec, Mierova 32, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve č. 20/2011 zo dňa 8.8.2011 zo subjektu Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Novohradu so sídlom Mierova č.32, Lučenec na subjekt Obvodná poľovnícka komora Lučenec, Mierova 32, Lučenec z dôvodov uvedených v správe.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 7033 vo výmere 2041 m2  v k.ú. Lučenec, pre umiestnenie strelišťa a vrhacích systémov za účelom prevádzkovania cvičnej strelnice pre potreby poľovníckeho zväzu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je činnosť poľovníckej komory,
za cenu nájmu 0,02 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2030, 
- zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 186/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Obvodnú poľovnícku komoru Lučenec, Mierova 32, Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.35: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

37) Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky
č. 26, 984 01  Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 31/2011 zo dňa 23.11.2011 na prenájom nebytového priestoru v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci. Jedná sa o kancelárie  na prízemí č. 21 a 22. Nakoľko sú občianske združenie, ktoré poskytuje bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, spolupracujú s Mestom Lučenec na podpore a rozvoji mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčného centra“, žiadajú o doterajšiu zníženú cenu nájmu 0,07 €/m2/rok.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 31/2011 zo dňa 23.11.2011 na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, podpora a rozvoj mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčeného centra“,
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2015,
- zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 187/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky č. 26, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.36: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr.  Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa: 0  

38) Lajtos Ladislav, Haličská cesta č. 21, Lučenec
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu pozemku na Námestí republiky, za účelom prevádzkovania letnej terasy. Prevádzka je od 30.9.2013 zatvorená, pretože vzhľadom na charakter stavby a ponúkaného sortimentu by terasa cez zimné mesiace nevyprodukovala ani na prevádzkové náklady. Na základe uvedeného žiada o súhlas na zachovanie letnej terasy na pôvodnom mieste počas zimných mesiacov, keďže demontáž a znovu postavenie tejto stavby by bolo technicky a finančne náročné.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie prenájmu pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3179/1 vo výmere     66 m2, na Námestí republiky v Lučenci, kde má umiestnenú zastrešenú letnú terasu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky,
za cenu nájmu – symbolické nájomné 1,– €/mesiac za celú prenajatú plochu,
na dobu nájmu – od 1.10.2013 do 31.3.2014, 
- zámer predĺžiť prenájom pozemku horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 188/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre Lajtosa Ladislava, Haličská cesta č. 21, Lučenec,  
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   1

Výsledok hlasovania č.37: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav   Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržal sa: 1 (Mgr. Roman Grebáč)   

 

39) MAJSTERKO s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01  Lučenec
Primátorka - uznesením č. 137/2013 zo dňa 25.6.2013 Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku v lokalite pri Mestskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.  Dôvodom osobitného zreteľa je, že nájomca na prenajatom pozemku vybuduje na vlastné náklady parkovaciu plochu zo zámkovej dlažby alebo iným vyhovujúcim spôsobom pre účely parkovania, ktorá bude slúžiť ako verejná parkovacia plocha.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 1638/4 zat.pl., vo výmere 205 m2, vedená na LV          č. 5414 pre k.ú. Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že nájomca na prenajatom pozemku vybuduje  na vlastné náklady parkovaciu plochu so zámkovej dlažby alebo iným vyhovujúcim spôsobom pre účely parkovania, ktorá bude slúžiť ako verejná parkovacia plocha pre zákazníkov predajne Majsterko s.r.o.,
za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,
na dobu nájmu – do 31.12. 2033,
- zámer prenajať pozemok horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 189/2013 zo dňa 19.11.2013 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
pre spoločnosť MAJSTERKO s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01  Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.38: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa:  0   

40) ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec
Primátorka - Rada základnej organizácie na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.8.2013 znovu prejednala finančnú situáciu organizácie a rozhodla sa požiadať vedenie mesta o odpustenie prevádzkových nákladov pre rok 2013.  Základná organizácia má prenajatú kanceláriu v budove na Námestí republiky v Lučenci. Všetky aktivity vykonávajú členovia rady vo svojom voľnom čase a bezplatne a kancelária slúži na koordináciu ich aktivít. Finančné prostriedky na svoju činnosť získava len z členských príspevkov a sponzorských darov. Z uvedených dôvodov žiadajú odpustiť výdavky spojené s prevádzkou kancelárie.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpustenie čiastky 386,86 € za prevádzkové náklady (služby spojené s užívaním) vyplývajúcej z nájomnej zmluvy č. 36/2010 zo dňa 15.6.2010 na prenájom kancelárie č. 135 vo výmere 13,41 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
pre ZO Slovenský  zväz telesne postihnutých Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

Výsledok hlasovania č.39:
za: 5 (Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, MUDr.  Rudolf Slivka,  Ing.arch. Anna Václavíková)  
proti: 8 (Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  JUDr.Vladimír Marko, Ing. Elena Uličná)  
zdržali sa:  5 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav  Klochan,  MUDr. Zaher Mahmoud) 
Uznesenie nebolo schválené.

41) Zväz protikomunistického odboja, OZ, Obchodná ulica č. 52,   Bratislava
Primátorka -  Občianske zruženie  obdržalo faktúru č. 20130126 na úhradu čiastky 156,27 € za prevádzkové náklady (služby spojené s užívaním) za prenájom kancelárie č. 21 na Námestí republiky v Lučenci. Vzhľadom k tomu, sa jedná len o kontaktnú kanceláriu,  nemajú žiadne príjmy a sú dotovaní Ministerstvom vnútra SR, ktorí im nepoukázali žiadne finančné prostriedky, žiadajú o odpustenie celej čiastky vo výške 156,27 €.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpustenie čiastky 156,27 € za prevádzkové náklady (služby spojené s užívaním) vyplývajúcej z nájomnej zmluvy č. 31/2008 zo dňa 16.1.2008 na prenájom kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
pre Zväz protikomunistického odboja, OZ, Obchodná ulica č. 52, Bratislava  

Výsledok hlasovania č.40:
za: 7  (Ing. Pavol Balážik, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  Ing.arch. Anna Václavíková)  
proti: 8  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,   JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)
zdržali sa:  4 (Mgr. Roman Grebáč, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud,  MUDr.  Rudolf Slivka)  
Uznesenie nebolo  schválené.

42) AGUŠOGLU s.r.o., Hlavná č. 17, Štúrovo   
Primátorka – žiadateľ žiada o zníženie ceny nájmu za prenájom pozemku, ktorý je využitý na umiestnenie zastrešenej terasy tak, ako bolo schválené ostatným nájomníkom, ktorí prevádzkujú terasy, t.j. plnú výšku (34,50 €/m2/rok) počas letnej turistickej sezóny a 50% z ceny (17,25 €/m2/rok) mimo sezóny.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zníženie ceny nájmu za prenájom pozemku, ktorý je využitý na umiestnenie zastrešenej terasy  nachádzajúceho sa na parc. CKN č. 6641/1 (ulica Vajanského) v k.ú. Lučenec nasledovne :
- z ceny nájmu 34,50 €/m2/rok počas letnej turistickej sezóny na cenu 17,25 €/m2/rok, t.j. o   50 %  mimo sezóny

Výsledok hlasovania č.41: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa:  0   

43) Mestské lesy Lučenec s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec     
Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2006 uzavretej dňa 2.1.2006, ktorá je platná do 2.1.2016. Mestské lesy Lučenec s.r.o. sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení. Podmienkou žiadosti poskytnutia nenávratného finančného príspevku je preukázanie, že uvedené nehnuteľnosti má v nájme minimálne 10 rokov. Z uvedeného dôvodu je potrebné predĺžiť nájomnú zmluvu do 31.12.2024. 
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č. 18/2006 zo dňa 2.1.2006 na prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec a k.ú. Halič spolu vo výmere 9715828 m2 a stavby – chaty, súp.č. 3152
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení,
za cenu nájmu 7.966,54 € ročne,
na dobu nájmu – do 31.12.2024, 
pre Mestské lesy Lučenec s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti   0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.42: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa:  0   

44) SPOOL a.s., Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec  
Primátorka - dňom 31.12.2013 končí platnosť nájomnej zmluvy č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 v znení dodatku č.1 na prenájom pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie cca 816 parkovacích miest. Na základe uvedeného je potrebné nájomnú zmluvu predĺžiť o ďalší rok   t.j. do 31.12.2014.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 na prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie cca 816 parkovacích miest,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,
za cenu nájmu 1.000,- €/mesiac,
na dobu nájmu – do 31.12.2014, 
pre SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    19
- proti   0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.43: za: 19  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková)   proti: 0  zdržali sa:  0   

 

45) Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Gemerská cesta č.1, Lučenec
Primátorka - žiadateľ žiada o doplnenie a úpravu nájomnej zmluvy č.50/2009 zo dňa 8.10.2009. Ide o zosúladenie porealizačného zamerania skutkového stavu. Deklarované uloženie sietí jednotlivých  správcov sa nezakladalo na skutkovom stave. Z tohto dôvodu vznikla odchýlka od projektu. Dňa 25.11.2013 realizoval geodet Ing.Michal Mišík geometrický plán, kde sú zakreslené všetky zmeny. Na základe uvedeného je potrebné doplniť a upresniť výmeru parciel do nájomnej zmluvy.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zámer prenajať pozemky v k.ú. Lučenec spolu vo výmere 8862 m2, na ktorých je vybudovaný športovo-rekreačný areál,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Šiestej časti, článku 9, bodu 4) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemky sú zastavané budovami vo vlastníctve nájomcu,
za cenu nájmu 635,60 ročne,
na dobu nájmu – do 7.10.2039, 
pre Ing. Milana Podhoru CONSTRUCT, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19  takto :
-za    18
- proti   0
- zdržal sa   1

Výsledok hlasovania č.44: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka) 
proti: 0  zdržala sa:  1 (Ing.arch. Anna Václavíková)     

10.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 30.9.2013
Primátorka - stav všetkých pohľadávok evidovaných ku dňu  30.9.2013 bol vo výške 1 954 650,96 €. Pohľadávky po lehote splatnosti predstavovali z tejto sumy 1 871 325,63 €, čo z celkových pohľadávok činí 95 %. Celkové pohľadávky sú v porovnaní so stavom k 30.9.2012 nižšie o 19 644,88 €, hlavne u pohľadávok za komunálny odpad a nevymožiteľných nedoplatkov dane z nehnuteľností. Pri porovnaní pohľadávok po lehote splatnosti k 30.9.2013 so stavom k 30.9.2012 sú tieto nižšie o 13 097,93 €. Pohľadávky za právnické aj fyzické osoby boli prihlásené do konkurzných konaní, sú vymáhané súdnou cestou a exekúciami.
Pohľadávky po lehote splatnosti týkajúce sa roku 2013 evidujeme vo výške 467 003,04 €, čo je v porovnaní s rokom 2012 pokles o 7 588,52 €.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1.  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 30.9.2013

Výsledok hlasovania č.45: za: 17  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržala sa:  0     

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie október  a november 2013
Primátorka -  za hodnotené obdobie boli v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonané tri kontrolné akcie:  Kontrola nakladania s majetkom Mesta – mestské cintoríny, Kontrola plnenia vybraných nájomných zmlúv, Kontrola plnenia opatrení z kontrolných akcií vykonaných v II. polroku 2012 a I. polroku 2013. Mimo plánu bola vykonaná  operatívna kontrola čerpania finančných prostriedkov na pododdieli  04.2.1.3  Veterinárna starostlivosť.
Zároveň bolo spracované Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátroka  dala  hlasovat  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie október  a november 2013

Výsledok hlasovania č.46: za: 17  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržala sa:  0     

12.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1.polrok 2014
Primátorka –  plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 je zameraný predovšetkým na problematiku majetku Mesta – prevodov,  nájmov,  nakladania a majetkom, čerpania rozpočtu na vybraných položkách a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol. Mimo týchto plánovaných kontrolných akcií budú uskutočňované aj operatívne kontroly , ktoré vyplynú z požiadaviek   mestského zastupiteľstva , alebo na základe podnetov občanov.
Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1.polrok 2014

Výsledok hlasovania č.47: za: 17  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržala sa:  0     

13. Investičné  zámery  v priemyslenej  zóne  Juh Lučenec
Primátorka – predložený materiál sa skladá  z dvoch  častí.  Prvá časť je výkup pozemkov,  kde Mesto Lučenec v snahe zaistiť vhodnú plochu pre budúceho investora zabezpečuje zmluvami o budúcej kúpnej zmluve zmluvný záväzok od vlastníkov pozemkov v záujmovom území, ktorí svoje pozemky Mestu odpredajú za predpokladu, že Mesto Lučenec získa investorov, ktorí poskytnú Mestu Lučenec prostriedky na kúpu týchto pozemkov. Mesto Lučenec už 3 roky vyvíja maximálnu snahu získať do Priemysleného parku investorov. Intenzívne spolupracuje so štátnymi organizáciami, so SIEA Bratislava, pravidelne  aktualizuje a ponúka  náš  Priemyslený park a napriek maximálnej snahe táto spolupráca  nepriniesla žiadny výsledok. Ani v súčasnosti tieto inštitúcie nemajú pre naše mesto žiadneho potencinálneho investora.  Upozornila, že Mesto do konca roku 2014 musí zabezpečiť naplnenie indikátrov v Priemyslenom parku Juh vytvorením nových pracovných  miest v počte 256. V prípade nenaplnenia indikátorov hrozí vrátenie dotácie poskytnutej  z Ministerstva  hospodárstva SR. Navrhuje začať spoluprácu so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním investorov a majú za sebou reálne výsledky. Na dvoch stretnutiach s poslancami mestského zastupiteľstva bola predstavená spoločnosť BRDO Investment s.r.o. Banská Bystrica, ktorá predložila ponuku spolupráce a vyjadrila  záujem zabezpečiť  pre  naše mesto a región investorov, ktorí vytvoria v našej priemyselnej zone nové pracovné miesta. Od tejto spolupráce si Mesto sľubuje naplnenie Priemyselného parku investorom, vytvorenie nových pracovných miest a odvrátenie hrozby vo vzťahu k vráteniu  finančných prostriedkov z Ministerstva hospodárstva SR.
Otvorila  rozpravu.
MUDr. Slivka – opýtal sa, akú  sumu dostane poradca  za  poskytovanie  týchto služieb od Mesta Lučenec ?  Bod 4.7.  pojednáva o tom, že  zmluvné  strany sa dohodli, že  za deň  zaplatenia  odmeny  alebo iný druh platieb  v zmysle  tejto  zml.uvy  sa považuje  deň, kedy je  splatná suma odmeny alebo inej platby.  Opýtal sa, čo sú tie „iné platby“ ?   koľko to bude  stáť Mesto  Lučenec a z akých  zdrojov  budú  hradené ?
Primátorka -   je potrebné  rozlišovať  dve  veci.  Jedna  vec  je zmluva o poskytovaní služieb  a druhá vec je akým  spôsobom budú  riešené prevody pozemkov
JUDr. Přibyl - výraz „iná platba“  je  zmluvná pokuta ,ktorá je vysvetlená v dalšom bode, a nadobúda účinnosť v prípade  neuhradenia riadne  a včas. Moment  splnenia  je momentom pripísania platby na  bankový  účet prijímateľa. V prípade, že  táto platba  nebude v momente lehoty splatnosti  pripísaná,  nastupuje  omeškanie, teda  „iná platba“,  ktorá  je v tejto zmluve uvedená a to je  zmluvná pokuta.   Zmluvná pokuta je v zmluve rozpísaná  t.j. 0,05 %  z dĺžnej čiastky za každý deň z omeškania. Dodal, že zmluva má len jednu základnu platbu, dokonca  sú vylúčené platby týkajúce sa akýchkoľvek nákladov, ktoré má poradca v súvislosti s vykonávaním svojej  činnosti.
JUDr. Szabóová – v súvislosti s druhou otázkou MUDr. Slivku odpovedala, že Mesto   uzavrie zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a na základe tejto zmluvy, keď Mesto získa investora, ktorý za konkrétnych podmienok  poskytne  hotovosť Mestu, vykúpi tieto pozemky kúpnymi zmluvami. Všetky zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách budú zverejnené  na internete
Primátorka – cena, ktorá je uvedená v zmluve o budúcej kúpnej zmluve s osobou, s ktorou Mesto uzavrie zmluvu v hodnote  10,-€/m², taká istá cena bude platiť aj pre investora
MUDr. Slivka – opýtal sa z čoho budú platené  „iné platby“  ?
JUDr. Szabóová - podotkla, že toto sú zmluvy o budúcej kúpnej zmluvou, ktoré  nekonštatujú a neriešia  vzťah a odmenu pre poskytovateľa služieb. Sú to zmluvy, ktoré zabezpečujú  výkup  pozemkov
MUDr. Slivka - odmeny pre sprostredkovateľa sú závislé od počtu pracovných miest.  Opýtal sa o akú sumu  sa jedná v prípade „inej platby“,  nakoľko ju hradí Mesto
Primátorka – požiadala JUDr. Přibyla, aby opätovne vysvetlil  pojem „iné platby“
JUDr. Přibyl –upriamil pozornosť na bod  4.3., kde  citoval: „Strany sa dohodli, že v sume Odmeny podľa článku 4.1. tejto Zmluvy sú zahrnuté aj hotové náklady Poradcu a Členov tímu Poradcu spojené s poskytovaním Služieb.“ To znamená. že sa jedná o všetky hotové náklady. Predložená zmluva je zmluva o sprostredkovaní služieb, ktorá konštatuje, že súčasťou odmeny nie sú náklady poradcu, tie sú  vylúčené. Náklady poradcu sú  súčasťou jeho odmeny.  Pojem  „iné platby“  už vysvetlil v predchádzajúcom príspevku.  Je to platba, napríklad  zmluvná pokuta ,ktorá nastupuje v prípade  neuhradenia  platby  riadne  a včas. V prípade, ak Mesto  nezaplatí  včas odmenu  je povinné zaplatiť zmluvnú pokutu  teda  sankciu a to je „iná platba“.
Primátorka – je potrebné rozoznávať výraz „odmena“ a „iná platba“, ktorá je v zmluve presne  špecifikovaná.
Ing. Balážik – opýtal sa  na bod 5.4.6. , v ktorom sa klient zaväzuje, že investor zoberie na seba všetku zodpovednosť v prípade, keď by opustil Priemyselný park.  Opýtal sa, či uvedená podmienka  nebude mať negatívny dopad pre investora ? Ďalej sa opýtal, ako môže klient zaviazať invetora, aby uhradil  poradcovi pokutu ?
JUDr. Přibyl – z dôvodu, že klient  si  je  vedomí, čo  znamená táto podmienka pre investora, Mesto požiadalo poradca, aby akceptoval uvedenú podmienku  a súhlasil s uvedením tejto formulácie v zmluve. Dodal, že je povinosťou poradcu, ktorý komunikuje s investorom oboznámiť ho s touto skutočnosťou. Táto zmluvná pokuta je v prospech Mesta. Teda v prípade zmluvy, ktorú poradca  dohodne  pre klienta a pre investora, ak investor nesplní povinnosť, sumu ,ktorú Mesto vyplatilo poradcovi je povinný zaplatiť  investor  Mestu.
Ing. Balážik  -  v súvislosti s čestným prehlásením sa opýtal,  či je to  súdne  vymáhateľné ?
JUDr. Přibyl – čestné prehlásenie je forma, ktorú  si  vyžaduje poradca a  je potrebná pre žiadanie štátnej podpory. Je súčasťou zmluvy a je potrebná pre investora. Pre Mesto  znamená určenie výšky odmeny, ktorá sa však určuje v zmluve. Táto zmluva zaväzuje investora zmluvnou pokutou v prípade nesplnenia skutočností uvedných v čestnom prehlásení.  Zmluvná pokuta je súdne vymáhateľná.
Ing. Balážik – podľa jeho názoru  pri súdnom  vymáhaní  čestné  prehlásenie nie je korektný doklad
JUDr. Přibyl- čestné prehlásenie nie je vymáhateľné, ale zmluva, ktorej súčasťou je čestné  prehlásenie je  súdne vymáhateľná. Je to zmluva s investorom, v ktorej sa nachádza  zmluvná pokuta. Z dôvodu, aby sa Mesto vyhlo súdnym konaniam je v zmluve zabezpečenie zmluvnej pokuty bankovou zárukou. Teda v momente, keď investorr nesplní to, k čomu sa zaviazal,  je dôvodom  od  banky  požiadať  plnenie bankovej  záruky.  Zároveň poukázal  na dve skutočnosti v zmluve.  Predložená  zmluva je zmluva o sprostredkovaní,  avšak  nevzniká povinnosť Mestu uzavrieť zmluvu na základe skutočnosti, že poradca  požiada  Mesto  o rokovanie s investorom.  Právny záväzok Mestu  vznikne až momentom, kedy sa  dohodne na zmluve s investorom, preto musí byť mestským zastupiteľstvom schválená  zmluva medzi  Mestom a investorom.   
Ing. Balážová  PhD.- opýtala sa,  nakoľko je v tejto  zmluve špecifikovaná  alebo  nešpecifikovaná  oblasť  aktivít, ktoré by Mesto  Lučenec  vedelo prijať ?
JUDr. Přibyl – v tejto  zmluve nie šú  špecifikované  aktivity. Táto zmluva nezakladá právnu povinnosť  Mestu uzavrieť zmluvu s odporúčaným investorom
Ing. Balážová  PhD . -  zmluva je navrhovaná na obdobie 5 rokov. Opýtala sa, či to spĺňa určený zámer, vzhľadom k tomu, že Mestu hrozí sankcia, ak v blízkom čase nenaplní indikátory v Priemyslenom parku
JUDr. Přibyl – je to otázka na poradcu nie na právnika. Poradca je ten, ktorý deklaroval, že má skúsenosti a je schopný doniesť investora do mesta
Ing. Balážová  PhD . – opýtala sa, či to bude práca pre  obyvateľov nášho mesta, lebo sa to  bude platiť  z podielových  daní občanov
JUDr. Přibyl  - Mesto má záujem o to, aby investor mal sídlo v meste, ale  vzniká tu otázka, či  obyvatelia Lučenca budú  splňať kritériá pre investora, lebo  v súčasnosti  nevieme v akej oblasti  bude  investor  podnikať
Primátorka  -  na rokovaní s investorom vedenie Mesta  bude dbať na to, aby to boli ľudia nášho mesta.  Zároveň si však prajeme, aby do regiónu  prichádzali aj  nový  ľudia
Ing. Balážová  PhD . – opýtala sa, či zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o poskytovaní poradenských služieb je nejakým spôsobom časovo prepojená ?
JUDr. Přibyl – odpovedal, že jeho úlohou bolo spracovať zmluvu o poskytovaní poradenských služieb, ktorá je platná na 5 rokov a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve vypracovala  JUDr. Szabóová, ktorá je platná na  1 rok
Primátorka – v súčasnosti sú to rokovania o príprave územia vo vzťahu k budúcim kúpnym zmluvám, ktoré musí byť  pripravené, aby Mesto  mohlo podpísať zmluvu  s investorom
Ing. Balážová PhD., – odmena  poradcu  je  v zmluve  určená  na základe čestného prehlásenia investora a bude sa vyplácať po podpísaní zmluvy Mesta s investorom. Opýtala sa,  čo bude v prípade, ak v čestnom prehlásení budú  uvedené iné čísla ako v zmluve ? Podľa  čoho sa bude uhrádzať odmena ?
JUDr. Přibyl – odmena sa bude  uhrádzať  v zmysle zmluvy  a  ku dňu uzavretia zmluvy. Ostáva otvorenou otázkou, ako bude odstupňovaná zmluvná pokuta.  Dodal, že údaje v čestnom prehlásení  a údaje  v zmluve  musia  byť  totožné.
Ing. Uličná – je  potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa v Lučenci mohol etablovať investor. Po vyčerpaní  všetkých možností  Mesto má zámer použiť  spostredkovateľskú  firmu. S niektorými ustanoveniami predloženej zmluvy sa nestotožňuje.  Podľa jej názoru nie je dosť vyprecizovaná a pre Mesto Lučenec je v nej menej právnych istôt.  Jedná sa o proces, ktorý má dve  fázy. Prvá fáza je priniesť investora do mesta a druhá  fáza,  ktorá začína plynúť od  momentu podpísania zmluvy,  spočíva  vo vybudovaní závodu. Nový investor musí realizovať výstavbu závodu a zabezpečiť spustenie výroby. Následne zamestná pracovníkov, kde Mesto očakáva, že pracovný proces  s pracovníkmi bude  trvať 2  až 3 roky.
Poukázala na nerovnovážnosť podmienok. Mesto musí počkať na  výsledok, kým poradca  pri podpísaní čestného prehlásenia a už má nárok vyinkasovať zo zmluvy odmenu. Predložila návrh, aby sa zmluva upravila v zmysle časového procesu, teda aj odmena pre poradcu bola rozdelená na dve etapy. V prvej  etape pri sprostredkovaní by obdržal 20 %  z odmeny  a zvyšná časť odmeny sa vyplatí, keď sa reálne poskytnú nové pracovné miesta pre občanov.  Týmto bude garantované, že pracovné miesta budú  aj  trvať.
JUDr. Přibyl – uvedený návrh bol zo strany Mesta predložený poradcovi
Primátorka -  požiadala o slovo Ing.Šmerala zo spoločnosti BRDO Investment  s.r.o. Banská Bystrica
Ing. Šmeral -  vykonáva funkciu riaditeľa  v spoločnosti BRDO Investmen s.r.o. B.Bystrica pre investície a rozvoj.  Tomu, aby doniesli investora do nášho mesta prebiehajú už  niekoľko  rokov pracovné stretnutia, kde uvedená spoločnosť vynakladá značné finančné prostriedky. Prebiehajú pracovné rokovania s investormi a náklady vznikajú ďaleko predtým než sa podpíše zmluva. To je dôvod, prečo je odmena takto nastavená.Čestné prehlásenie k počtu pracovných miest potrebuje spoločnosť k investičnému zámeru pre  štátnu investičnú pomoc. V ďalšom odpovedal na otázku Ing.Balážovej PhD. ohľadne pracovných miest. Investor pred podpísaním zmluvy s Mestom  si  nechá  preveriť  pracovný  trh. Pokiaľ zistí, že pracovný  trh  nie je vhodný pre jeho investíciu, nepríde do mesta.
Ing.Uličná –reagovala  na  informáciu, že poradca má vysoké náklady, ktoré vyplývajú z rôznych rokovaní.  Klasický podnikateľský subjekt vie, že  náklady, ktoré investuje sa vždy nemusia vrátiť.
Ing.Šmeral - žiadny podnikateľ nepôjde vedome do zmluvného vzťahu, kde nebude  mať zisk
Mgr. Grebáč – ide tu o seriózne rozdelenie odmeny na dve etapy. Je to poistenie zo strany Mesta, že investor skutočne splní to, čo je v zmluve.
Ing.Šmeral – na poistenie slúži zmluvná pokuta, aby to  garantovala. Všetky firmy, ktoré by prišli do mesta, budú podporené štátnou investičnou pomocou.  Pri štátnej investičnej pomoci  je podmienka  deklarovať  zdroj  financovania a 100 %  investície.
JUDr. Přibyl – návrh pani Ing. Uličnej bol predmetom našich rokovaní a bol odmietnutý
MUDr. Slivka -  opýtal sa, kto bude dotovať ich stratu ?
Ing.Šmeral –  pokiaľ sa podarí získať investora, tomu predchádzajú niekoľkoročné  pracovné stretnutia. Poradca tiež musí uzavrieť s investorom zmluvu o poskytovaní služieb vo vzťahu k štátnej investičnej pomoci, čo sa týka manažovania  projektu. Tam je zisk poradcu.
Prednosta – je potrebné   rozlišovať  dve  roviny, lebo sa  budú  podpisovať dve zmluvy.
Prvá  zmluva je zmluva Mesta s poradcom, ktorý síce  dostane odmenu, ale ho nemôžeme zaviazať, aby  garantoval za investora, že udrží prevádzku 5 rokov.  Potom prichádza ďalšia  zmluva s investorom, ktorú je možné pripomienkovať.
Ing. Šmeral – každý investor, ktorý dostane štátnu investičnú pomoc sa musí zaviazať štátu, že udrží výrobu aj zamestnanosť minimálne 5 rokov.
Prednosta -  nie je možné žiadať od poradcu, aby zabezpečil výrobnú politiku investora
Primátorka – vedenie Mesta pristupuje k zmluve s vážnosťou a na mnohých rokovaniach sa snažilo nájsť najvhodnejšie riešenie
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala   hlasovať  za uznesenie:
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A .   s c h v a ľ u j e 
A.1. kúpu nehnuteľností, celých citovaných parciel alebo parciel ktoré budú oddelené geometrickým plánom z citovaných parciel :
- parcely CKN č. 7504/2 o výmere 18298 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.5753, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/9 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6100, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/11 o výmere 23019 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6120, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/14 o výmere 23019 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6257, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/4 o výmere 23019 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6371, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/26 o výmere 11507 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6402, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/13 o výmere 11510 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.6748, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/8 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.8393, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7506/9 o výmere 6723 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.8881, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7504/4 o výmere 5241 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7504/5 o výmere 6794 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7504/6 o výmere 5760 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7504/7 o výmere 1440 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7504/8 o výmere 100 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.9529, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/25 o výmere 8371 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10086, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/6 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10111, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/7 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10112, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/12 o výmere 14648 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10113, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/10 o výmere 13811 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10129, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/16 o výmere 11509 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10581, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2706/15 o výmere 11509 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.10886, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2688/1 o výmere 12672 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.5747, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2683/1 o výmere 23164 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6048, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 2685 o výmere 59538 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6367, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7498/56 o výmere 3182 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6851, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7506/23 o výmere 266 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7507/1 o výmere 438 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely CKN č. 7508 o výmere 18641 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely EKN č. 7509 o výmere 3362 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² ,
v období do 31.12.2014,
od vlastníkov týchto citovaných pozemkov, ktorí budú ich vlastníkmi v čase uzavretia kúpnej zmluvy,

A.2. súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve :
- v znení, ktoré je uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
- na parcely citované v časti A.1 tohto uznesenia,
- s vlastníkmi parciel, ktorí sú ich vlastníkmi v čase podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.48: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržala sa:  0     

Pani  primátorka dala hlasovať za ďalšie  uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. uzavretie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb
v znení, ktoré je uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
za cenových podmienok ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
za ostatných podmienok ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,
na obdobie  do 5 rokov.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
-za    18
- proti       0
- zdržal sa   0

Výsledok hlasovania č.49: za: 18  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, MUDr.  Rudolf Slivka, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržala sa:  0     

14. Schválenie projektového zámeru spoločnosti Mestské lesy s. r. o. „Lučenské lesy - Rekonštrukcia lesných ciest realizovaná v rámci protipožiarnych opatrení“.
Primátorka - spoločnosť Mestské lesy s. r. o., ako správca lesov Mesta Lučenec má zámer na riešenie tohto nevyhovujúceho stavu využiť výzvu, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu.  Pripravuje sa projektová dokumentácia a žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Pre zosúladenie majetkových vzťahov pre potreby výzvy je nutné pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom príslušných parciel zo strany Mesta Lučenec na obdobie 10 rokov. 
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil  a pani primátorka dala  hlasovať za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Realizáciu projektového zámeru spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o. „Lučenské lesy - Rekonštrukcia lesných ciest realizovaná v rámci protipožiarnych opatrení“. 
Výsledok hlasovania č.50: za: 17  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan,  JUDr.Bc. Radovan Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržal sa: 0      
15. Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci
Primátorka – listom zo dňa 06.11.2013, Okresný súd Lučenec požiadal o zabezpečenie voľby prísediacich Okresného súdu Lučenec z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Dôvodom je blížiace sa uplynutie štvorročného volebného obdobia prísediacim zvoleným na obdobie 2010 – 2014. Kandidáti Anna Kaločaiová a Dušan Zelenka písomne listom zo dňa 25.11.2013 a  29.11.2013 vyjadrili súhlas so svojou voľbou.
Ing. Uličná  -  navrhuje, do zoznamu kandidátov doplniť  pani poslankyňiu Ing. arch.Annu Václavíkovú, ktorá  má  záujem o túto činnosť.
Primátorka – dnes sa bude hlasovať len za  dvoch občanov uvedených v uznesení a stanovisko  mestského zastupiteľstva bude zaslané na Okresný súd v Lučenci.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A . v o l í
A.1. za prísediacich Okresného súdu v Lučenci nasledovných občanov:
1. Annu Kaločaiovú, Rúbanisko I/15, Lučenec
2. Dušana Zelenku, Rúbanisko II/59, Lučenec

 

Výsledok hlasovania č.51: za: 15  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržal sa:  0     
16. Žiadosť  o schválenie dotácie a schválenie úveru  na kúpu bytového domu
Primátorka - na základe uznesenia č. 134/2013 z Mestského zastupiteľstva v Lučenci zo dňa 25. 6. 2013 o kúpe bytových domov na Rúbanisku III a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8. 8. 2013, Mesto plánuje kúpiť skolaudované byty v bytovom dome na Rúbanisku III o výmere 837 m², zastavané plochy, nádvoria a k nemu prislúchajúcu technickú vybavenosť. V záujme šetrenia rozpočtových zdrojov plánuje Mesto Lučenec využiť možnosti čerpania úveru a dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Celková kúpna cena nehnuteľnosti  dohodnutá v zmluve o budúcej kúpnej zmluve je 1 600 000 €. Aktuálna kalkulácia dodávateľa je 1 436 319,000 € za bytový dom a 105 372,00 € za technickú vybavenosť.
Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci
A.schvaľuje 
A.1.  súhlas s kúpou bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37 o výmere 837    m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec a k nemu prislúchajúcej technickej vybavenosti 
A.2.  súhlas s investičným zámerom a so spôsobom financovania - úver zo ŠFRB 861 791,40 € (60 %), dotácia z MDVRR SR 574 527,600 € (40 %)
A.3. a súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu na Rúbanisku
III na parcele CKN 7202/37
A.4.  súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu  z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37
A.5. súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu technickej vybavenosti 
A.6. súhlasí so zabezpečením záväzku ručením kupovanou nehnuteľnosťou
A.7. prijatie záväzku - úveru zo ŠFRB na kúpu bytového domu na Rúbanisku III na parcele
CKN 7202/37
A.8. dodržanie nájomného charakteru bytov v bytovom dome na Rúbanisku III na parcele 
CKN 7202/37  po dobu  lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov
            
A.9. zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB
A.10. dodržanie pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zák. č. 443/2010 Z. z.)
A.11. súhlas s použitím vlastných zdrojov na spolufinancovanie zakúpenia technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytového domu na Rúbanisku III na parcele CKN 7202/37, vo výške 30 % (31 611,60 €) z celkovej kúpnej ceny 105 372,00 €
A.12. zapracovanie splátok do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.
Výsledok hlasovania č.52: za: 15  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržal sa:  0     
17. Zmena  a doplnok č.  23 Územného plánu mesta Lučenec
Primátorka – dôvodom obstarania a spracovania dokumentu Zmena a doplnok č. 23 ÚPN mesta Lučenec je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu mesta.  Zmena a doplnok č. 23 Územného plánu mesta Lučenec rieši zmenu a doplnok funkčného využitia územia mesta Lučenec v dvoch lokalitách – Lokalita A – Modré zeme  a Lokalita B – Areál nemocnice.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A . s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania
návrhu
B . s c h v a ľ u j e
1. Zmenu a doplnok č. 23 Územného plánu mesta Lučenec
2. Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach
Územného plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 23
C . u k l a d á
vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie územnoplánovacej
dokumentácie v zmysle stavebného zákona

Výsledok hlasovania č.53: za: 15  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Miroslav  Klochan, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing.arch. Anna Václavíková) 
proti: 0  zdržal sa:  0     
19. Interpelácie poslancov
Poslanci mestského zastupiteľstva nepredložili žiadne interpelácie.

20. Návrhy  a  podnety  poslancov
Mgr. Grebáč – podnet  za  zasuvovací kanál vody  pre jazierko v mestskom parku, kde  v súvislosti  s majiteľom došlo   k narušeniu  zasúvania  vodou.  Navrhuje  rokovať so Slovenským  rybárskym zväzom.
Ďalej upozornil, že  na konci Jiráskovej  ulice je  poškodené  oplotenie a je tam neporiadok.  Požiadal o vyzvanie vlastníka, aby opravil oplotenie  a zabezpečil poriadok
Primátorka – výzvy boli zaslané, majiteľ  bol oslovený.

21. Rôzne
Jackuliak -  novozvoleným poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja zaželal veľa úspechov.  Ďalej  tlmočil  poďakovanie od  hercov,  ktorí sa predstavili vo  filme  „Kapitál“, za ich  veľkú podporu. Na  záver  zaželel  všetkým príjemné prežitie  vianočných  sviatkov.
Primátorka –  pozvala  všetkých  poslancov na  vianočný  punč  v rámci  Vianočných  trhov  dňa  20.12.2013
Ing. Kolimárová – vzhľadom k tomu, že  sa šíria  dezinformácie, ktoré sú  spájané aj s jej  menom, pokladá za nutné informovať o tom mestské zastupiteľstvo.  Je pravdou, že sa zúčastnila rokovania v Košiciach, kde sa prezentovalo nové plánovacie obdobie na roky 2014 – 2020, ako aj zámery s cieľovou  skupinou  sociálne odkázaných, ktoré majú byť finančne podporené. Zdôraznila, že nikde sa nehovorilo o občanoch z Luníka 9.  Čo sa týka nových  bytových  domov, ktoré sa v tomto období pripravujú  ku kolaudácii,  ani jeden  bytový  dom  ktorý je v súkromnom vlastníctve nie je pripravovaný za účelom nasťahovania neprispôsobivých občanov. Všetky  bytové  domy  sú  pripravované na komerčnej  báze  pre  solventných nájomníkov. Mesto nikdy takýto zámer nemalo. Na záver dodala, že  Mesto  nemá vedomosť o tom, ako chce nakladať vlastník – BBSK Banská Bystrica s bytovkami, ktoré  sa  nachádzajú  na Fándlyho ulici.

22. Diskusia


23. Záver                                      
Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.

 

 


     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 

Overovatelia zápisnice: 


Ing. Elena Uličná


JUDr. Bc. Radovan Konečný

 


Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   27.12.2013

 

 

Materiál k zasadnutiu

Bod03 Kontrola_plnenia_uzneseni.pdf(191.5 kB)Bod03 Kontrola plnenia uzneseni
Bod04 Zmena_statutu_mesta.pdf(119.1 kB)Bod04 Zmena statutu mesta
Bod05 Poziarny_poriadok_mesta.pdf(1.6 MB)Bod05 Poziarny poriadok mesta
Bod07 Programovy_rozpocet_2014.pdf(2.5 MB)Bod07 Programovy rozpocet 2014-216
Bod09 Predaj_a_prenajom_nehnutelnosti.pdf(7.3 MB)Bod09 Predaj a prenajom nehnutelnosti
Bod12 Plan_kontrolnej_cinnosti.pdf(164.1 kB)Bod12 Plan kontrolnej cinnosti
Bod13 Investicne_zamery_PP_JUH.pdf(330.9 kB)Bod13 Investicne zamery PP JUH
Bod14 Projektovy_zamer_Ms_Lesy.pdf(983.1 kB)Bod14 Projektovy zamer Mestske lesy
Bod15 Prisediaci_Krajsky_sud.pdf(348.4 kB)Bod15 Prisediaci Krajsky sud
Bod16 Dotacia_byty_Rubanisko_III.pdf(647.3 kB)Bod16 Dotacia byty Rubanisko III
Bod17 Uzemny_plan_mesta_zadanie.pdf(148 kB)Bod17 Uzemny plan mesta zadanie
Bod18 Zmena_a_doplnok_c_23_k_UP .pdf(528.7 kB)Bod18 Zmena a doplnok c 23 k UP

Zvukový záznam

001_1..mp3(347.2 kB)1. Otvorenie
003_3..mp3(120.7 kB)3. Kontrola plnenia uznesení
006_6..mp3(493.8 kB)6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016
050_19..mp3(21.1 kB)20. Návrhy a podnety poslancov
051_20..mp3(312.1 kB)21. Rôzne
052_23..mp3(645.5 kB)22. Diskusia
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka