Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 27.2.2014


P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 27. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

27.02.2014 (štvrtok)  o 10.00 hod.
v zasadacej miestnosti mestského úradu na  Novohradskej č. 1, na 3.poschodí, č.dv.416 

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie  skrutátorov
3. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
4. Návrh  na kúpu nehnuteľností do majetku Mesta Lučenec
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka  mesta
Spracovateľ :  Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
5. Interpelácie poslancov
6. Návrhy  a  podnety  poslancov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver                                           

 

      
                                                                              PhDr. Alexandra Pivková,  v. r.
                                                                                        primátorka mesta

 


 

Súpis uznesení zo 27.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 27.02.2014

UZNESENIE Č. 32/2014
K bodu programu: Schválenie skrutátorov
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. za skrutátorov  Ing. Máriu Bérešovú,  Mgr. Máriu  Sárovú


UZNESENIE Č. 33/2014
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia  JUDr. Bc. Radovana Konečného, Mgr. Branislava Hrdličku

A.2. Za overovateľov zápisnice  RSDr. Jozefa  Cerovského,  MUDr. Juraja  Pelča  
       
UZNESENIE Č. 34/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Ponuka spoločnosti SPV LC Bytové domy s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
na základe svojho uznesenia č. 134/2013 zo dňa 25.6.2013

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   Kúpu :
a) Bytov v bytovom dome s 36 bytovými jednotkami, súpisné číslo 5867, umiestnený na pozemku CKN parc. č.  7202/37, výmera 837 m2, zastavané plochy a nádvoria,  zapísaný na LV č. 10 951 pre k.ú. Lučenec, Mesto Lučenec, okres Lučenec., ulica. Rúbanisko III a spoluvlastnícké podiely bytov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.(ďalej len „Bytový dom“)  Spoluvlastnícke podiely bytov k pozemkom na ktorých sa bytový dom nachádza a priľahlých pozemkov, pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 7202/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 837 m2, 7202/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1050 m2  7202/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1086 m2 zapísané v liste vlastníctva číslo 10951 pre katastrálne územie Lučenec sú predmetom osobitnej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi zmluvnými stranami súčasne s touto zmluvou.
( Podrobný popis bytov v prílohe č.1 tejto zmluvy )
b) Technickej vybavenosti
• Verejný vodovod a vodovodná prípojka v meste Lučenec, časť Rúbanisko III, k.ú.  Lučenec na p.č. 7 202/18 (stav registra „C“)

• Verejná kanalizácia splašková a dažďová, v meste Lučenec, časť Rúbanisko III, k.ú.  Lučenec na p.č. 7 202/18 (stav registra „C“)
• Miestna komunikácia s parkovacími státím + verejné osvetlenie, v meste Lučenec, časť Rúbanisko III, k.ú.  Lučenec na p.č. 7 202/38 a 7 202/39   (stav registra „C“)

a pozemkov tak, ako je uvedené v texte predloženej kúpnej zmluvy -zmluvy označenej č.2

A.2.  kúpne zmluvy na horeuvedené byty, pozemky a príslušenstvo,  tak ako je uvedené v priloženom texte zmlúv  s pripomienkami, ktoré odzneli pri prerokovávaní materiálu

od spoločnosti SPV LC Bytové domy s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 24341/S, sídlo Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670


z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo   18   takto :
-za  18
- proti      0
- zdržal sa   0

Overovatelia uznesení:
JUDr. Bc. Radovan Konečný

Mgr. Branislav Hrdlička

V Lučenci, dňa  27.2.2014, zapísala Mgr. Mária Sárová
 

Prezenčná listina z 27  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  27. 02. 2014

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,  Ing.Pavol Balážik,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,    Ing. Kvetoslava  Dedinská , Ján Jackuliak,  Ing.Pavol Kalinský,   Norbert. Krišta,  JUDr. Vladimír Marko,   MUDr. Zaher Mahmoud,     MUDr. Rudolf Slivka,  Štefan Prístavka, ,Mgr. Branislav Hrdlička,  PaedDr Vojtech Lauko,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný,, Ing.arch.Anna Václavíková,  JUDr. Dušan Ilčík,  MUDr. Juraj  Pelč,, 

Ospravedlneníý:   Ing.Miroslav Klochan, Ing. Eva Balážová PhD., , Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Elena  Uličná

Neprítomní:  MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Karol Mičko,, 

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:   Ing. Mária Bérešová,  Ing. Želmíra Kolimárová, 

 

 

 

 

        
Číslo: 1435/2014
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 27.02.2014
                                                    
Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.  Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci  Mgr. Roman Grebáč,  Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Pavol Krokoš,  Ing.Elena Uličná, Ing. Eva Balážová PhD.
Neprítomní  boli poslanci MUDr. Ondrej Balco,  MUDr. Karol Mičko
K programu zasadnutia nemali poslanci mestského zastupiteľstva pripomienky,  pani primátorka dala hlasovať za nasledovný program:

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie  skrutátorov
3. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
4. Návrh  na kúpu nehnuteľností do majetku Mesta Lučenec
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka  mesta
Spracovateľ :  Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta
5. Interpelácie poslancov
6. Návrhy  a  podnety  poslancov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver                                           

Výsledok hlasovania č.1: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.  Rudolf Slivka,    Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

2.  Schválenie  skrutátorov
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za  skrutátorov navrhla Ing.Máriu Bérešovú a Mgr. Máriu Sárovú.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za skrutátorov  :  Ing.Máriu Bérešovú a Mgr. Máriu Sárovú.

Výsledok hlasovania č.2: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.  Rudolf Slivka,    Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  


3.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pani primátorka na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla poslancov: JUDr. Bc. Radovana Konečného, Mgr. Branislava Hrdličku
Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov:  RSDr. Jozefa  Cerovského,  MUDr. Juraja  Pelča  

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   JUDr. Bc. Radovana Konečného, Mgr. Branislava Hrdličku
A.2. Za overovateľov zápisnice  RSDr. Jozefa  Cerovského,  MUDr. Juraja  Pelča  

Výsledok hlasovania č.3: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.  Rudolf Slivka,    Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  
    
4. Návrh  na kúpu nehnuteľností do majetku Mesta Lučenec
Primátorka – v krátkosti vysvetlila  dôvod  zvolania  zasadnutia mestského   zastupiteľstva,  ktoré  bolo všetkým poslancom zaslané  aj  emailom. Jedná sa o naliehavú situáciu  vo vzťahu k schvaľovaniu kúpnej zmluvy pre nájomné byty, ktoré boli  schválené už v roku 2013.  Vzhľadom k tomu, že  pri podávaní  žiadosti  na  ŠFRB  na  skolaudované   byty je potrebné pripojiť   k tejto žiadosti  aj kúpnu zmluvu,  nie  zmluvu o budúcej zmluve, bolo nutné zvolať  zasadnutie mestského zastupiteľstva a urýchlene pripraviť materiály tak, aby  mohli byť  odovzdané dňa  28.2.2014.  Nakoľko však došlo dňa 21.2.2014 k zmene vo vzťahu k zapísaniu  do katastra  skolaudovaných  bytových  jednotiek,  došlo aj k zmene  vo vzťahu  k zneniu  zmluvy.  Do  zmluvy sa vstupuje vo vzťahu  k štruktúre  kúpnej zmluvy, ako aj  iným náležitostiam,  ktoré  musia byť v zmluve  iným  spôsobom  zadefinované.
Požiadala  JUDr. Přibyla  o vysvetlenie  návrhu kúpnej zmluvy z právneho hľadiska.

 

JUDr. Přibyl -  ospravedlnil  sa za  to, že  neboli na čas  pripravené materiály.  K návrhu kúpnej zmluvy podal nasledovné  vysvetlenie.  V prípade  stavania stavby,  uvedená stavba  má  súpisné číslo na pozemku, kde  sa stavba realizovala.  V prípade ak  je to stavba, ktorá má  bytové a nebytové  priestory,   takáto  stavba  sa  skolauduje  a zapíše na   Správe katastra,   v tom prípade to už nie je jedna  stavba, ale  sú  to jednotlivé  byty  a nebytové priestory,   resp.  spoluvlastnícke podiely  k bytom  a nebytovým priestorom.  Mení sa právny charakter predmetu prevodu  To je  základná skutočnosť, prečo zmluva o budúcej kúpnej zmluve   pojednávala  o kúpe  rozostavných  stavieb v momente,  keď  budú  poskytnuté  finančné prostriedky   zo  ŠFRB.   Zmluva  mala  byť  uzatvorená   až  v momente,  kedy  budu poskytnuté  finančné prostriedky  zo ŠFRB.  V prípade. ak je  stavba  skolaudovaná  a jedná  sa  o byty,  tak  k žiadosti o poskytnutie  dotácie zo ŠFRB  sa  nemôže  predložiť  zmluva  o budúcej  kúpnej zmluve,  ale  konkrétna  kúpna  zmluva, ktorá musí byť uzavretá  a platná.  Nakoľko  pani primátorka  mala  mandát  na uzavretie  zmluvy  až v momente,  keď  budú poskytnuté  peňažné  prostriedky, jedná  sa o podstatnú zmenu v zmluvných podmienkach,  ktoré boli  schválené  mestským zastupiteľstvom,   z toho  dôvodu  nemôže p. primátorka podpísať   kúpnu  zmluvu   na kúpu  bytov v bytových domoch.   V priebehu minulého týždňa  boli tieto  byty  zapísané  na Správe katastra  a dňa  28.2.2014 je termín  na odovzdanie  žiadosti .  Na dnešné  rokovanie  boli pripravené  dve  kúpne zmluvy. Prvá kúpna zmluva  sa týka pozemkov  a druhá  zmluva  sa týka bytov.  Poznamenal, že predmetom  dotácie  alebo úveru  zo ŠFRB nie je   kúpa  pozemkov, preto  ich nadobudnutie  je v osobitnej  zmluve.  Vzhľadom k tomu, že sa jedná o byty,   sú  tieto  zmluvy  previazané, teda  bez  nadobudnutia   učinnosti  jednej  zmluvy  nemôže nadobudnúť učinnosť druhá  zmluva.  Pozemky   sú  kupované za  kúpnu cenu  1,€   pre  Mesto.  Dodal, že  pri  spracovávaní  týchto   kúpnych zmluv  sa vychádzalo  z podmienok  uvedených v zmluve  o budúcej  kúpnej zmluve.   Navrhuje, aby sa všetky  sporné časti kúpnej zmluvy  prehodnotili spoločne.  Zároveň  upozornil na  časti kúpnej zmluvy, kde sú zmeny.  Upozornil  na základnú zmenu podmienok, kde  v zmluve o budúcej kúpnej zmluve  bolo  schválené,  že kúpna  cena  Mestom  bude uhradená  v plnej  výške,  podľa kúpnej zmluvy  do  20  dní  od  zverejnenia  kúpnej zmluvy   na internete. Kedže  zmluva  bude uzatvorená  dnešným dňom,  tak sa zmluva zverejňuje   a uvedené  znenie  by zaväzovalo Mesto  do  20  dni  uhradiť  kúpnu  cenu.   Z tohto  dôvodu v súlade   s podmienkami   o poskytnutí  dotácie zo ŠFRB,  po konzultácii  s predávajúcim navrhol zmenu  v čl. 3,  bod  1,   Kúpnu  cenu  zaplatí  k rukám predávajuceho  na jeho účet, v jednej  alebo viacerých  splátkach,  najneskôr  do  3  mesiacov  od uzavretia  zmluvy  o poskytnutí  štátnej  dotácie  Ministerstva dopravy SR  a  úveru zo ŠFRB,  na kúpu  bytov   uvedených  v čl. 1,   a zároveň  tieto  finančné  prostredky  budú uvolnené  na úhradu kúpnej  ceny.  Až po splnení   podmienky  uzavretia  zmluvy  o poskytnutí  štátnej  dotácie  Ministerstva dopravy SR  a  úveru zo ŠFRB,  na kúpu  bytov nadobúda učinnosť  táto zmluva. Ak je uzavretá  zmluva, predávajuci  vystaví  faktúru   ktorá  sa dokladá  na ŠFRB   a do  3 mesiacv  je  kupujúci  povinný  na účet  predávajuceho  tieto  finančné  prostriedky uhradiť.
JUDr.  Bc. Konečný -  v bode  3.8.1.  chýba  z textu  slovom  suma  1 mil.  €.
JUDr.Přibyl -  uvedená  chyba  bude opravená.
Ing.arch.Václavíková -  opýtala   sa, prečo  Mesto  kupuje  kanalizácie,  keď  potom ich  musí  odovzdať  StVS   za 1,-€  ?
JUDr, Přibyl -   upozornil, že sa kupuje  len časť kanalizácie  do pripojenia  na verejnú kanalizáciu,  čo je súčasťou  dotácie
Primátorka  -  bližšie  informácie  podá  Ing. Kolimárová 
Ing.arch. Václavíková  - opýtala sa, či  finančné prostriedky  poskytne  ŠFRB  ?
JUDr. Přibyl – odpovedal, že je to  financované  z dvoch zdrojov: zo ŠFRB  a z dotácie Ministerstva dopravy SR
Krišta  -  do dotácie  zo ŠFRB  je  zahrnuté  aj parkovisko  ?
JUDr. Přibyl -  na  uvedenú otázku bude  odpovedať Ing. Kolimárová
JUDr. Bc. Konečný -  upozornil  na gramatické  chyby  v texte  dokumentu. V bode  III, ods.2  je  chybne  uvedené   slovo „odstúpiťi“. Je potrebné opraviť. 
JUDr. Ilčík -  poznamenal,  že Ing. Kolimárová  mala byť prítomná od začiatku na  rokovaní a taktiež   mal  byť prítomný  aj  predávajúci
JUDr. Přibyl -  navrhol  spoločne  prechádzať jednotlivé body kúpnych zmlúv. 
Ako prvá je  Zmluva,  ktorej predmetom  sú  byty.   Článok 1. bod 2  konštatuje, že súčasne s  touto zmluvou sa uzatvára ďalšia kúpna zmluva vo vzťahu k spoluvlastníckym podielom k pozemkom.  Dodal, že na otázky ohľadne  technickej  vybavenosti,  teda  verejný  vodovod,  miestna kanalizácia  a parkovanie bude odpovedať Ing. Kolimárová.  V časti zmluvy „Rozpis  cien“ bude kúpna cena opravená  a  doplnená o sumu 1 mil.€.   V prípade,  ak  nebude  táto  zmluva so ŠFRB uzavretá  do 31.12.2014,  Mesto má právo odstúpiť od  oboch  kúpnych zmlúv.   Po uhradení kúpnej ceny sa zavkladuje predmet zmluvy.  Vzhľadom k tomu, že to obdobie  môže  trvať až 3 mesiace, Mesto nadobúda vlastnícke právo v  momente, keď sa uhradí kúpna cena a zavkladuje sa vlastnícke právo. Vtedy vstupuje do užívania  a starostlivosti o tento  objekt.
JUDr. Bc. Konečný -  opýtal sa, či sú predmetné byty  skolaudované ?  V prípade ak sú  skolaudované je potrebné opraviť v čl. 4, bod 1, nakoľko sa tam hovorí o budúcom kupujúcom
JUDr. Přibyl -  uvedené byty boli skolaudované, bez  vád.  Pripomienka bude opravená v zmluve.
JUDr. Bc. Konečný –  upozornil na ďalšiu  chybu,  keďže sa v zmluve hovorí aj o dokladoch k technickej  dokumentácii, ktoré je potrebné odovzdať  pri kolaudácii budovy. Požiadal o opravu  v texte zmluvy
JUDr. Přibyl -  predmetné  byty  kolaudoval predávajúci. V  zmluve  je uvedená špecifikácia  dokladov, nie  skutočnosť, či sú alebo nie sú  uvedené byty skolaudované.
Konštatoval, že ku dňu spísania tejto kúpnej zmluvy je povinný predávajúci odovzdať všetku  dokunentáciu.  Pokiaľ kupujúci zistí  do doby 3  rokov,  že dokumentácia nie je kompletná,   môže  si uplatňovať  svoje právo.
Ing. arch. Václavíková -  uvedené  je možné zistiť do jedného  mesiaca
Ing. Dedinská -  je to vlastne záruka , že do tejto doby  je možné uplatňovať si  svoje práva
JUDr, Přibyl – táto  podmienka  je priamo prevzatá zo zmluvy o budúcej zmluve
Primátorka -  slovo  „budúci“   je potrebné  z textu  vymazať
JUDr. Přibyl – upozornil, že na LV  sú ťarchy.  Je tam záložné právo  VÚB Lučenec, ktorá predložila vyhlásenie, že v prípade,  ak  bude podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠFRB,  peňažné prostriedky  v kúpnej zmluve  budú  smerovamé  na  účet VÚB Lučenec. Po  uhradení  kúpnej  ceny   zaniká  záložné právo. 
Ing. arch. Václavíková -   opýtala  sa  na  výšku ťarchy ?
JUDr.Přibyl -  je tu záväzok vymazať záložné právo po uhradení  kúpnej  ceny,  ktorú vykoná  VÚB  Lučenec.  Ďalej  upozornil  na zriadenie záložného práva  v prospech ŠFRB.   Záložné právo zriadi  predávajúci.  V bode 4. čl.4  je popísaný   výmaz  záložného práva.
Ďalším  bodom  je vklad  vlastníckeho práva. Kupujúci  nadobudne  vlastnícke právo  rozhodnutím zo Správy katastra o zavkladovaní  a do užívania vstupuje až momentom nadobudnutia  vlastníckeho  práva. Upozornil na skutočnosť, že v prípade, ak  bude táto  doba  trvať do jesene 2014  a byty sú pripravené k užívaniu, je možnosť začať ich prenajímať. Z tohto dôvodu je do zmluvy zapracované, že predávajuci môže dať predmet kupnej zmluvy do užívania  tretej osobe  výlučne len  s písomným súhlasom kupujúceho  za v ňom uvedených podmienok. V prípade  nesplnenia   tejto podmienky,  Mesto môže odstúpiť od  tejto kúpnej zmluvy.  Uvedené podmienky musia korešpondovať  s podmienkami ŠFRB  pre prenajímanie týchto bytov.  Ďalšou  základnou podmienkou nájmu bytov je uzavretie zmluvy  na dobu určitu.  Upozornil na bod 4 čl.8  kde sa konštatuje, že zmluva nadobúda platnosť  podpísaním a účinnosť  dňom uzavretia zmluvy o poskytnutí štátnej dotácie s MD SR  a ŠFRB na kúpu bytov, ktoré  sú uvedené v čl. 1 tejto zmluvy.  Prílohou tejto  zmluvy je podrobný popis predmetu zmluvy.
JUDr. Ilčík - v čl. 4, bod 6  vypustiť  slovo  „ budúci“
Ing. arch. Václavíková -   vklad vlastníckeho práva je zabezpečený ku dňu  podpísania zmluvy vrátane úradného správneho  poplatku.  V zmysle zmluvy  ostatné náklady  spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy  nesú strany tak,, ako im vznikli.  Opýtala  sa, koľko  musí ešte  Mesto  zaplatiť ?
JUDr. Přibyl - žiadne náklady nevzniknú pre Mesto, nakoľko dnešným dňom bude  podpísaná  kúpna zmluva. Uvedená veta sa týka dokumentov, ako napr, výpis z listu  vlastníctva  a pod.  Dodal, že  v zmysle  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  náklady  spojené  s vkladom vlastníckeho práva do katastra  nehnuteľností  uhradí  budúci  kupujúci.  
Primátorka – je možné uvedený bod  zmeniť, pokiaľ  poslanci majú záujem to zmeniť, ale  vychádzalo sa zo  zmluvy  o budúcej  kúpnej  zmluve
JUDr. Přibyl – zmluva o pozemkoch je  totožná s predchádzajúcou zmluvou  a všetky  chyby budú  aj v tejto zmluve opravené
JUDr. Marko -  upozornil na  chybu  v texte , kde kúpna  cena  1,-€  a slovom je tam  540,-€
JUDr. Bc. Konečný -  opýtal sa prečo  v čl. 4. 4.  sa číslovanie  začína  bodom číslo 6  ? Taktiež  slovo „budúci“  vymazať z textu.   Upozornil na  výraz  „zmluvné strany  si žiadne osobitné vlastnosti  nevymieňajú“ , správne by malo byť „  nevymieňujú“.
JUDr. Přibyl -  uvedené  chyby budú  opravené
Primátorka  - opýtala  sa, či má  ešte niekto  pripomienku   k predloženým zmluvám ?
JUDr. Přibyl -   podotkol,  že kúpna zmluva  za 1,-€  môže  viesť k názoru, že sa jedná o darovaciu zmluvu.   Kúpna zmluva za 1,-€  je takýmto spôsobom napadnuteľná.  Upozornil na túto skutočnosť, lebo tieto  dve zmluvy  su  prepojené.
Primátorka -  zmluva je pripravená tak,  aby  spĺňala  podmienky pre  poskytnutie  dotácie zo ŠFRB
Ing. arch. Václavíková  -  v zmluve sa píše,  že Mesto kupuje verejný  vodovod a verejnú  vodovodnú prípojku   a potom to  odovzdá StVS  za 1,-€
Ing. Kolimárová -  preto je to posudzované  ako verejné,   nakoľko v zmysle žiadosti  o poskytnutie  dotácie je možné získať dotáciu aj na  inžinierske siete. Ku každému  jednému  bytu prislúcha   určitá časť inžinierskych sietí . Všetky  kúpené časti   vodovodu  budú  pripojené len po bod  napojenia a budú zaradené   do siete  verejných  sietí.  Zatiaľ  nie je možné konkrétne  rozlíšiť,  že  koľko Mesto kupuje, nakoľko to stanoví  poskytovateľ  dotácií.  Podľa  našich prepočtov  by Mesto malo  obdržať dotáciu   na vykrytie nákladov až po  bod  napojenia   na  verejný  vodovod.
Ing. arch. Václavíková -  opýtala sa, či je možné  aby  Mesto kúpilo  verejnú  kanalizáciu   za 42 000,-€   a ŠFRB   poskytne  nižšiu dotáciu  ?
JUDr.  Přibyl -   áno, môže sa stať, ale v tom prípade  nie je splnená podmienka,  že Mesto uzavrelo zmluvu na  poskytnutie uvedených  peňažných prostriedkov  na vykrytie  kúpnej  ceny. Je  nutné znovu riešiť  celú  situáciu.
Ing. Kolimárová – tento výpočet je možné  realizovať pri podávaní žiadosti. Všetky náklady, ktoré  súvisia   s touto činnosťou  až  po bod  napojenia budú vykryté z dotácie
Ing. arch.Václavíková -  podotkla, že  Mesto zaplatí  42  000,-€  a potom  to  odovzdá  StVS  za 1,-€
Ing. Kolimárová  - všetky  siete, ktoré  buduje Mesto  odovzdáva  za  1,-€.  Dodala, že náklady v tomto prípade budú  vykryté v plnej  výške
Prednosta -  ako investor  vynakladáme   finančné  prostriedky  na  vybudovanie  a potom  to  dáme  za  1,-€
MUDr. Pelč -  celková  suma, ktorú sa  zaväzuje Mesto   uhradiť je   1 578 000,-€  plus 1,-€ . Opýtal sa,  koľko z toho  obdrží Mesto zo  ŠFRB ?
Ing. Kolimárová -  dotácia bude poskytnutá z dvoch zdrojov a rozdelené je   podľa  percenta  na  80 %  a 20 % .  Celá suma  100 % bude  vykrytá , ale uvedená  suma  nebude poukázaná na účet Mesta , ale  na účet  banky
JUDr. Přibyl – na doplnenie uviedol, že riešenie pozemkov  nemôže  byť  predmetom žiadosti o dotáciu. Vzhľadom k tomu, že pozemky  tvoria  kapitálový  výdavok  o ich  ďalšom riešení môže rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo. Z tohto  dôvodu  bolo  zakotvené do zmluvy, že  pozemky  budú odkúpené za  hodnotu za 1,-€.   V prípade, ak nastane  situácia,  že  ŠFRB uzavrie  zmluvu, ale nie na celú  sumu v tom prípade nie je splnená  podmienka  pre nadúbudnutie  účinnosti   zmluvy.
Ing. Balážik - Mesto  nejde  do  žiadneho  rizika
Primátorka -  podotkla, že ŠFRB  si  vyžaduje  samostatné  zmluvy, nemôžu  byť  pozemky  aj byty  v jednej zmluve
JUDr. Ilčík -. po uvedených úpravách a vysvetleniach, nevidí žiadne  riziká  v  zmluve  
JUDr. Marko  -  požiadal opraviť  chyby  podľa  pripomienok
Primátorka -  nakoľko všetky články  zmluvy sa spoločne  prerokovali, opýtala sa, či môže pristúpiť k hlasovaniu.
Do  rozpravy sa nikto  ďalší  neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za nasledovné uznesenie


Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
na základe svojho uznesenia č. 134/2013 zo dňa 25.6.2013
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   Kúpu :
a) Bytov v bytovom dome s 36 bytovými jednotkami, súpisné číslo 5867, umiestnený na pozemku CKN parc. č.  7202/37, výmera 837 m2, zastavané plochy a nádvoria,  zapísaný na LV č. 10 951 pre k.ú. Lučenec, Mesto Lučenec, okres Lučenec., ulica. Rúbanisko III a spoluvlastnícké podiely bytov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.(ďalej len „Bytový dom“)  Spoluvlastnícke podiely bytov k pozemkom na ktorých sa bytový dom nachádza a priľahlých pozemkov, pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 7202/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 837 m2, 7202/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1050 m2  7202/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1086 m2 zapísané v liste vlastníctva číslo 10951 pre katastrálne územie Lučenec sú predmetom osobitnej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi zmluvnými stranami súčasne s touto zmluvou.
( Podrobný popis bytov v prílohe č.1 tejto zmluvy )
b) Technickej vybavenosti
• Verejný vodovod a vodovodná prípojka v meste Lučenec, časť Rúbanisko III, k.ú.  Lučenec na p.č. 7 202/18 (stav registra „C“)

• Verejná kanalizácia splašková a dažďová, v meste Lučenec, časť Rúbanisko III, k.ú.  Lučenec na p.č. 7 202/18 (stav registra „C“)
• Miestna komunikácia s parkovacími státím + verejné osvetlenie, v meste Lučenec, časť Rúbanisko III, k.ú.  Lučenec na p.č. 7 202/38 a 7 202/39   (stav registra „C“)

a pozemkov tak, ako je uvedené v texte predloženej kúpnej zmluvy -zmluvy označenej č.2

A.2.  kúpne zmluvy na horeuvedené byty, pozemky a príslušenstvo,  tak ako je uvedené v priloženom texte zmlúv  s pripomienkami, ktoré odzneli pri prerokovávaní materiálu
od spoločnosti SPV LC Bytové domy s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 24341/S, sídlo Mikušovská cesta 5319, 984 01  Lučenec, IČO : 46 942 670
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo   18   takto :
-za  18
- proti      0
- zdržal sa   0
                    
Výsledok hlasovania č.6: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr.  Rudolf Slivka,    Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

  
5.Interpelácie poslancov

6. Návrhy  a  podnety  poslancov

7. Rôzne

8. Diskusia
9. Záver                                      
Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.

 


     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta


Overovatelia zápisnice: 
RSDr. Jozef  Cerovský

MUDr. Juraj  Pelč  

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   27.02.2014

 

 

 

 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka