Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 18.3.2014

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

18.03.2014 (utorok)  o 15.00 hod.

vo veľkej  sále v budove  okresného úradu na Námestí republiky č.26 

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mesta Lučenec
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca odd. stavebného poriadku investícií a stratégie 
Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent MsÚ
4. Interpelácie poslancov
5. Návrhy  a  podnety  poslancov
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver                                           

 

      
                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková, v.r.
                                                                                        primátorka mesta

Súpis uznesení z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 18.03.2014

UZNESENIE Č. 35/2014
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia:
Mestská rada v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   JUDr. Vladimíra Marka,  Ing. Miroslava Barcaja
A.2. Za overovateľov zápisnice  PaedDr. Vojtecha Lauka,  JUDr., Dušana Ilčíka
       
      
UZNESENIE Č. 36/2014
K bodu programu: Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.1. zriaďuje
       Rozpočtovú organizáciu  LUKUS  sídlo Divadlo B. S. Timravy, Nám. republiky 2095/5 Lučenec  s dátumom zriadenia od 18.03.2014 ako samostatný právny subjekt 
A. 2.  s c h v a ľ u j e
Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie  LUKUS
A.3. zveruje do správy :
        - parcely CKN č. 1599/4, o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na    
          LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
        - parcely CKN č. 1599/7, o výmere 230 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na   
          LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
        - budovy so súpisným číslom 69, SYNAGÓGA stojacej na parcele CKN č. 1599/4,    
          o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: 
          Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
        v účtovnej hodnote 1,– €,
        podľa § 6 Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a štvrtej časti, článku    
        8, bodu 8.2) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
        pre  LUKUS   so sídlom  Divadlo B.S.Timravy 2095/5, 984 01 Lučenec
z celkového počtu 25 členom Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
- za   18
- proti    0
- zdržalo sa    0

UZNESENIE Č. 37/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) BBSK, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  zameniť v zmysle časti A.2. tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2. prevod pozemkov :
- parcely CKN parcelné číslo 3631 o výmere 289 m2, záhrady,  zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec
a
- parcely CKN parcelné číslo 3635 o výmere 623 m2, zastavané plochy a nádvoria,  zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,
formou  zámeny za nehnuteľnoť, pozemok,  vo vlastníctve BBSK, parcelu CKN parcelné číslo 6575/1 o výmere 865 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-24/2014, zo dňa 18.3.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely EKN parcelné číslo 3300/1 o výmere 15538 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 9858, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko BBSK je vlastníkom stavby, budovy súpisné číslo 2896 „Slobodáreň NV3“ evidovanej na LV č. 9458 v k.ú. Lučenec, stojacej na parcele CKN č. 3630/2 , a parcely CKN č. 3631 a 3635 tvoria svojím umiestnením a využitím  ( je na nich vybudované školské ihrisko ) neoddeliteľný celok so stavbou,
bez finančného vyrovnania,
pre Banskobystrický samosprávny kraj, sídlo : Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica,
IČO : 37 828 100.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18   takto :
-za      18
- proti    0
- zdržal sa .  0

 

UZNESENIE Č. 38/2014
K bodu programu: Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1.  menovanie  Mgr. Tomáša Belku,  Jiráska 35, 984 01 Lučenec,  ktorý je v súčasnosti konateľom Mestskej tržnice Lučenec,  za riaditeľa rozpočtovej organizácie.

 

Overovatelia  uznesení :

Ing. Miroslav Barcaj


JUDr.  Vladimír  Marko

 

V Lučenci, dňa 18.03.2014  Mgr. Mária Sárová           

 

 


Prezenčná listina z 28  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  18. 03. 2014

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Mgr.Pavol Baculík,   RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,    Ing. Kvetoslava  Dedinská ,  Ing.Pavol Kalinský,   Norbert. Krišta,  JUDr. Vladimír Marko,   MUDr. Zaher Mahmoud,      Štefan Prístavka, ,Mgr. Branislav Hrdlička,  PaedDr Vojtech Lauko,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný,, Ing.arch.Anna Václavíková,  JUDr. Dušan Ilčík,  MUDr. Juraj  Pelč,, Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Elena  Uličná

Ospravedlnení:  Ing.Miroslav Klochan, Ing. Eva Balážová PhD.  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Rudolf Slivka,

Neprítomní :    MUDr. Karol Mičko,  JUDr. Pavol Krokoš

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:   Ing. Mária  Móricová,  Ing. Želmíra Kolimárová, PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Mgr. Alžbeta Luakčovičová, Ing. Emil Alexa,  

Ing. Eva  Vasilová,  riaditeľka  SPOOL   a.s. Lučenec

Mgr. Tomáš Belko,  konateľ  spoločnosti  Mestská tržnica

 

           
Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa: 18.03.2014
                                                    
Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD.,   Ján Jackuliak, Ing.  Miroslav  Klochan, MUDr. Rudolf  Slivka
Neprítomní poslanci  :  JUDr. Pavol Krokoš,  MUDr.  Karol  Mičko
Do programu rokovania  zaradila   ako bod č. 4)  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec  - zámena pozemkov pre  BBSK, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica.
K programu zasadnutia nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za nasledovný program:

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mesta Lučenec
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca odd, stavebného poriadku investícií a stratégie 
Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent MsÚ
4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) BBSK, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia  ekonomiky a majetku Mesta
5. Interpelácie poslancov
6. Návrhy  a  podnety  poslancov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver                                           
Výsledok hlasovania č.1: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pani primátroka  na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla  poslancov  JUDr. Vladimíra Marka,  Ing. Miroslava Barcaja
Za overovateľov zápisnice  rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov  PaedDr. Vojtecha Lauka, JUDr. Dušana  Ilčíka

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia   JUDr. Vladimíra Marka,  Ing. Miroslava Barcaja
A.2. Za overovateľov zápisnice  PaedDr. Vojtecha Lauka,  JUDr., Dušana Ilčíka
       
Výsledok hlasovania č.2: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  
  
3.   Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mesta Lučenec
Primátorka - Mesto Lučenec ako vlastník nehnuteľnosti, Synagógy má záujem o  záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Jej stratou by Lučenec prišlo o jednu z mála svojich dominánt a historických budov.  Na jej rekonštrukciu, aby mohla slúžiť ako multifunkčné kultúrne a spoločenské centrum, Mesto Lučenec má  záujem  získať finančné prostriedky zo  zdrojov EU zo ŠR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu. Na zabezpečenie splnenia podmienok ako povinných príloh  k žiadosti o NFP je potrebné predložiť  návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie,  ktorá bude  spravovať zverený majetok Mesta,  organizovanie a usporadúvanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry   konaných v priestoroch Synagógy.  Vzhľadom k tomu, že termín na predloženie žiadosti je  začiatok apríla,   bolo  nutné  zvolať  zasadnutie mestského zastupiteľstva.  V návrhu  Zriaďovacej listiny  je  zapracovaná pripomienka   pána poslanca JUDr. Ilčíka z informatívneho stretnutia poslancov.
Do  rozpravy  sa  nikto  neprihlásil   a pani primátorka  dala hlasovať   za uznesenie  v nasledovnom  znení :

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.1. zriaďuje
       Rozpočtovú organizáciu  LUKUS  sídlo Divadlo B. S. Timravy, Nám. republiky 2095/5 Lučenec  s dátumom zriadenia od 18.03.2014 ako samostatný právny subjekt 
A. 2.  s c h v a ľ u j e
Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie  LUKUS
A.3. zveruje do správy :
        - parcely CKN č. 1599/4, o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na    
          LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
        - parcely CKN č. 1599/7, o výmere 230 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na   
          LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
        - budovy so súpisným číslom 69, SYNAGÓGA stojacej na parcele CKN č. 1599/4,    
          o výmere 1915 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: 
          Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
        v účtovnej hodnote 1,– €,
        podľa § 6 Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a štvrtej časti, článku    
        8, bodu 8.2) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
        pre  LUKUS   so sídlom  Divadlo B.S.Timravy 2095/5, 984 01 Lučenec
z celkového počtu 25 členom Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18  takto :
- za   18
- proti    0
- zdržalo sa    0

Výsledok hlasovania č.3: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

4. Návrh  na prevod  a prenájom nehnuteľnosti  z majetku Mesta  Lučenec :
1.BBSK   n8metsi  SNP  , 974 01 Banská  Bystrica
Primátorka – v rámci príprav úpravy používanej komunikácie, spojnice medzi Štvrťou M. Malinovského a Ulicou Podjavorinskej,  ktorou si mnohí obyvatelia tejto časti mesta skracujú cestu k  Obchodnému domu TESCO, je potrebné zabezpečiť, aby pozemok pod touto komunikáciou prešiel do vlastníctva Mesta Lučenec. Nakoľko existuje niekoľko budov vo vlastníctve BBSK, ktoré pre prevádzku zariadení v nich využívajú pozemky vo vlastníctve Mesta Lučenec, je rozumné usporiadať túto situáciu zámenou  pozemkov.    Na predmetných mestských pozemkov má  v súčasnosti Stredná odborná  škola  vybudované športové ihrisko.
JUDr. Ilčík -  opýtal sa, či  uvedená zámena  bola prerokovaná aj so zástupcami BBSK
Prednosta -    rokovanie so zástupcami BBSK  sa konalo  dňa 13.3.2014. Od Mesta  Lučenec  očakávajú návrhy  na  zámenu pozemkov 
Ing. arch. Václavíková -   upozornila, že  uvedená  cestná  komunikácia  je pod  jedným parcelným číslom  a bolo dohodnuté, že sa geometrickým plánom táto parcela  predelí.  Podľa jej názoru  nie je  možné v súčasnosti určiť o koľko m²  sa bude  jednať.
JUDr. Szaboóvá -  geometrický plán je  spracovaný    a v citovanom   uznesení sa konštatuje presná  výmera rozlohy
MUDr. Pelč -  pri realizácii tohto projektu  navrhuje  rozšíriť  uvedenú cestnú  komunikáciu,  aby bola  dostaočne  široká   a umožňovala prejazd  aj pre nákladné motorové vozidlá
Primátorka -  bude to  riešené  dopravným značením.  Dodala , že   návrh Mesta  na riešenie  vychádzalo  z požiadaviek   občanov
Prednosta -  podotkol, že   to nie je  investičná  akcia.     Bude to  riešené v rámci opravy cestnej komunikácie ,  kde  šírka  sa nebude  meniť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  zameniť v zmysle časti A.2. tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2. prevod pozemkov :
- parcely CKN parcelné číslo 3631 o výmere 289 m2, záhrady,  zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec
a
- parcely CKN parcelné číslo 3635 o výmere 623 m2, zastavané plochy a nádvoria,  zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,
formou  zámeny za nehnuteľnoť, pozemok,  vo vlastníctve BBSK, parcelu CKN parcelné číslo 6575/1 o výmere 865 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-24/2014, zo dňa 18.3.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely EKN parcelné číslo 3300/1 o výmere 15538 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 9858, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko BBSK je vlastníkom stavby, budovy súpisné číslo 2896 „Slobodáreň NV3“ evidovanej na LV č. 9458 v k.ú. Lučenec, stojacej na parcele CKN č. 3630/2 , a parcely CKN č. 3631 a 3635 tvoria svojím umiestnením a využitím  ( je na nich vybudované školské ihrisko ) neoddeliteľný celok so stavbou,
bez finančného vyrovnania,
pre Banskobystrický samosprávny kraj, sídlo : Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica,
IČO : 37 828 100.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18   takto :
-za      18
- proti    0
- zdržal sa . 
Výsledok hlasovania č.4: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

5.   Interpelácie  poslancov
Ing.arch. Václavíková – interpelovala pani primátorku vo veci požiadavky  občanov  bývajúcich na Kolonáde č. 18 a č.20, ktorí nemajú osvetlenie v tejto lokalite.  Požiadala hľadať možnosti riešenia tak, aby  uvedená lokalita bola osvetlená.
Primátorka –odpoveď na interpeláciu bude zaslaná písomne. Uvedený podnet od občanov už obdržala.  Táto lokalita nie je v majetku Mesta , ale aj napriek tomu Mesto hľadá riešenie  ako občanom osvetlenie zabezpečiť.   

7. Návrhy   a podnety poslancov
8. Rôzne
Primátorka -  na základe zriadenia rozpočtovej organizácie Mesta Lučenec je potrebné  
určiť   menovanie riaditeľa tejto organizácie  kde bol  navrhutý Mgr. Tomáš  Belko.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1.  menovanie  Mgr. Tomáša Belku,  Jiráska 35, 984 01 Lučenec,  ktorý je v súčasnosti konateľom Mestskej tržnice Lučenec,  za riaditeľa rozpočtovej organizácie.

Výsledok hlasovania č.5: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, MUDr. Ondrej  Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)
proti: 0  zdržali sa: 0  

Primátorka -  na základe návrhu možnej kúpy a rekonštrukcie   Výstaviska  z Rezervného fondu, navrhuje  termín obhliadky  uvedeného objektu  pracovnou skupinou poslancov  na deň  26.3.2014 o 16,00 hod.  

22. Diskusia
23. Záver                                      
Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie.

     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková
       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

Overovatelia zápisnice: 
PaedDr. Vojtech Lauko 

JUDr. Dušan  Ilčík

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa   20.03.2014

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ing.arch. Václavíková – interpelovala pani primátorku vo veci požiadavky  občanov  bývajúcich na Kolonáde č. 18 a č.20, ktorí nemajú osvetlenie v tejto lokalite.  Požiadala hľadať možnosti riešenia tak, aby  uvedená lokalita bola osvetlená.

Odpoveď  na  interpeláciu  Ing. arch .Václavíkovej :

Verejné osvetlenie na Kolonáde č. 18 a č. 20 je v súčasnej dobe v majetku inej právnickej osoby a nachádza sa na súkromnom pozemku.

Vzhľadom na to, že Mesto Lučenec nemôže zo svojich finančných prostriedkov zabezpečovať investičné akcie a opravy cudzieho majetku, v tomto prípade aj úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu, bude táto predmetná záležitosť navrhnutá na riešenie v rámci obstarávania športovej haly v tejto lokalite.

 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka