Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 29.4.2014

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 29. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

29.04.2014 (utorok)  o 15.00 hod.

vo veľkej  sále v budove  okresného úradu na Námestí republiky č.26

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia opatrení

4. Novelizácia Všeobecne   záväzného  nariadenia  Mesta  Lučenec o pravidlách

a postupe  prideľovania  bytov  v majetku  Mesta Lučenec, ktorým  sa  mení  a

dopĺňa VZN č. 6/2012

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu           

5.  Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia  o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví

poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu          

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx/2014  o pravidlách  pre

nakladanie  s  nájomnými bytmi  postavených a nadobudnutých s podporou štátu -

návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu           

7.  Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Lučenec č.XX/2014  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta   Lučenec – návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

9. Výročná správa  o hospodárení  Mesta  Lučenec  za rok 2013, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013

a Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013

 

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10.Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec na rok 2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta    

11.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

12.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

13.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k  31.12.2013

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

14.Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013 a návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

15. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2013,  prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL na rok 2014

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda  predstavenstva  a.s SPOOL

Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti

16. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti               

Predkladateľ : Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

Spracovateľ :  Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

17. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti               

Predkladateľ : Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

Spracovateľ :  Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január -  marec 2014

Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

19.Schválenie platu primátorky mesta na rok 2014 - návrh

Predkladateľ : Ing. Kvetoslava Dedinská, predsedkyňa komisie financií, ekonomiky a majetku Mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

20. Zmena a doplnok č. 24 Územného plánu mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved.oddelenia stavebného poriadku, investícií a  stratégie

Ing. arch. Vladimír Ragan,  odd. stavebného poriadku, investícií a  stratégie

21. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve  v Lučenci za rok 2013

Predkladateľ: Ing.Eva Balážová PhD.,  predsedkyňa ZPOZ

Spracovateľ: Renata Peržeľová Libiaková, tajomníčka ZPOZ

22. Interpelácie poslancov

23. Návrhy  a  podnety  poslancov

24. Rôzne

25. Diskusia

26.  Záver                                     

                                                                                 

 

 

                                                                                            PhDr. Alexandra Pivková, v.r.

                                                                                               primátorka mesta

 

 

Súpis uznesení z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 29.04.2014

 
UZNESENIE Č. 39/2014
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia:
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Mgr. Branislava  Hrdličku,  PaedDr. Vojtecha  Lauka

A.2. Za overovateľov zápisnice   MUDr.  Rudolfa  Slivku,  RSDr. Jozefa  Cerovského

     

          

UZNESENIE Č. 40/2014

K bodu programu: Novelizácia  Všeobecne   záväzného   nariadenia   Mesta

Lučenec o  pravidlách  a  postupe   prideľovania  bytov  v majetku   Mesta Lučenec,

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa   VZN  č. 6/2012

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.schvaľuje

 

A.1.  Všeobecne  záväzné   nariadenie  Mesta   Lučenec  č. 04/2014  o pravidlách

        a  postupe  prideľovania  bytov  v majetku  Mesta  Lučenec,  ktorým sa mení

        a dopĺňa  VZN č. 6/2012

 

UZNESENIE Č. 41/2014

K bodu programu: Novelizácia  Všeobecne  záväzného   nariadenia  o  pravidlách,

podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného

určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktorým sa mení

a dopĺňa VZN č. 7/2012

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.schvaľuje
A.1.  Všeobecne  záväzné  nariadenie č.05//2014 o pravidlách, podľa  ktorých  sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012  
 

UZNESENIE Č. 42/2014

K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.../2014 o pravidlách  pre  nakladanie  s  nájomnými bytmi  postavených   a nadobudnutých s podporou štátu 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 06//2014 o pravidlách pre nakladanie

         s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu. 

 

UZNESENIE Č. 43/2014

K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx/2014

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne  služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Lučenec č. 07/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne  služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec.

 

UZNESENIE Č. 44/2014

K bodu programu: Stanovisko   hlavného  kontrolóra   k Záverečnému  účtu   Mesta  Lučenec   za  rok 2013

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.  berie  na  vedomie

A.1.  Stanovisko hlavného  kontrolóra   k Záverečnému  účtu   Mesta  Lučenec   za  rok 2013

                                                                                           

UZNESENIE Č. 45/2014

K bodu programu: Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013,

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013 a Záverečný účet mesta Lučenec za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.   schvaľuje

A.1. Výročnú správu o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013

A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013
A.3. Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013
A.4. Rozdelenie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2013

       v celkovej výške  1 660 345,83 €:

        A.4.1 na úhradu schodku finančných operácií               323 113,82 €
        A.4.2 na prevod do rezervného fondu                         1 337 232,01 €     

A.5. celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2013

bez výhrad

B.    berie na vedomie

B.1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky Mesta   Lučenec za rok 2013

 

 

UZNESENIE Č. 46/2014

K bodu programu: Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1  použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2014 v celkovej výške

       1 602 400 €  nasledovne:

Rozšírenie kamerového systému pre Mestskú políciu                         3 000 €                 

Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii                  27 000 €

Letné kúpalisko - protipovodňové opatrenia                                       20 000 €

PD zimný štadión III.etapa                                                                  20 000 €

Odberné miesto - Námestie Republiky (elektrika, voda)                     10 000 €

PP juh - vybudovanie prípojky elektrickej energie                               10 000 €

Vybudovanie inžinierskych sietí, prípojok a základov - Rapovská križovatka  22 500 €

PD cyklotrasa Lučenec Halič                                                                  26 900 €

PD k investičným akciám                                                                          3 000 €

Ul. Begova                                                                                             100 000 €

Pokračovanie inline dráhy v parku + chodníky v parku okolo altánku     55 000 €

Rekonštrukcia Ul. Komenského                                                             475 000 €  

Ul. Borhyho I. – MK + VO                                                                         70 000 €

Ul. Borhyho II. – vodovod + kanalizácia                                                 120 000 €

Merače rýchlosti                                                                                       10 000 €

Kompostáreň BRO - odvodňovací žľab + PD                                          20 000 €

Nákup traktora a vlečky – kompostáreň                                                   30 000 €

Kúpa pozemkov Nám. Artézskych prameňov                                         152 500 €

Odkúpenie podielu – cenné papiere Dalkia Lučenec a.s.                       343 500 €

PD k rekonštrukcii rozvodov vody a tepla v Divadle B.S.Timravy           17 000 €

Znovuzapojenie a rozšírenie rozhlasu                                                      10 000 €

Sieň významných osobností + PD - bývalý dom smútku                          22 000 €

Prístavba výdajnej školskej jedálne ZŠ M.R.Štefánika                             20 000 € 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ Novomeského                              15 000 €   

                                                                                        

A.2 Zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok  2014 nasledovne:

A.2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce

         o 1 602 400 €

 

A.2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli 03.1.0 Mestská polícia 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 3 000 €

 

A.2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 79 500 €

 

A.2.4 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.4 Zimný štadión na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 20 000 €

 

A.2.5 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.1.2 Priemyselný park na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 000 €

 

A.2.6 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie MK na

          oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív

          o 859 900 €

 

A.2.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 5.2 Kompostáreň na oddieli 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 50 000 €

 

A.2.8 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný  majetok na oddieli 06.6.0 Občianska vybavenosť na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 152 500 € a Podprograme 14.6 Finančná oblasť na oddieli 01.1.2 na položke 810 Účasť na majetku o 343 500 €

 

A.2.9 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 7.1 Kultúra na oddieli 08.2.0.3/62 Divadlo B.S. Timravy na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 17 000 €

 

A.2.10 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.9 Mestský rozhlas na oddieli 08.3.0 Vysielacie služby na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 000 €

 

A.2.11 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli 08.4.0/17 Cintorínske služby na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 22 000 €

 

A.2.12 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika v rozpočte základnej školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 20 000 €

 

A.2.13 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.5 ZŠ Novomeského v rozpočte základnej školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 15 000 €

                                            

UZNESENIE Č. 47/2014

K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.      schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci

        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2. Rekonštrukcie MK z oddielu

          04.5.1 z položky 717002 Rekonštrukcie a modernizácie vo výške 232 335 € na

          Podprogram 4.2. Rekonštrukcie MK na oddiel 04.5.1 na položku 717001 Realizácia

          nových stavieb vo výške 30 925 €, na položku 716 Projektová dokumentácia vo výške

          1 410 € a na Podprogram 13.2.1 TV Cintorínska na oddiel 04.4.3 na položku 717001

          Realizácia nových stavieb vo výške 200 000 €

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.6.1 Cirkevná základná škola

          z oddielu 09.1.2.1 z položky 640 Bežné transfery vo výške 78 555 € na Podprogram

          9.6.6 Cirkevná základná umelecká škola na oddiel 09.1.2.1 na položku 640 Bežné

          Transfery

 

UZNESENIE Č. 48/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1)MUDr. Miroslav Slíž,  Ľadovo 5618/25, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1 odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová nehnuteľnosť, pozemky konkrétne

- parcelu CKN č. 507/4 o výmere 54 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 507/7 o výmere  7 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-110/13, zo dňa 4.11.2013,  vypracovaného GEOMET s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 477 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je z časti nad pivnicou vo vlastníctve kupujúceho a z časti zabezpečuje vstup k citovanej pivnici,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 61m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 610,–€,

pre kupujúceho : MUDr. Miroslav Slíž,  rod. Slíž, nar. 23.6.1969, bytom Ľadovo 5618/25, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 49/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2)  Svoma s.r.o. , IČO: 36 622 796,  Podjavorinská 21, 984 01  Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica maloveská nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 6142/5 o výmere  2842 m2, trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

a zámenu, prevodom z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica maloveská

- parcelu, CKN č. 6142/24,  trvalé trávne porasty o výmere  614 m2, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod parciel z majetku spoločnosti SVOMA s.r.o.

- parcely, CKN č. 6180/25,  trvalé trávne porasty o výmere  520 m2, zapísanú na LV č. 9552, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely, CKN č. 6180/26,  trvalé trávne porasty o výmere 94 2, zapísanú na LV č. 9552, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odpredávaná parcela priamo súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a zámenou pozemkov Mesto Lučenec získa vstup na svoju parcelu CKN č. 6142/23 o  výmere  22841 m2, ktorá je t č. bez priameho vstupu z komunikácie,

odpredaj za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa 23.8.2013, 10,76 € za 1 m² ( spolu za celú výmeru 2842 m² 30.579,92 €).

zámenu bez finančného vyrovnania,

pre SVOMA s.r.o. zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo:8856/S, IČO 36 622 796, so sídlom Podjavorinská 21, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č. 50/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3) Renáta Štaudingerová, bytom Tuhárske námestie 2943/1, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica jarková, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN, č. 2973/1 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN, č. 2973/2 o výmere 2 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľka je podľa LV č. 9297 vlastníčkou nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5237, stojacej na odkupovaných pozemkoch,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,

pre kupujúcu : Renáta Štaudingerová, rod. Benková, nar. 9.6.1969, bytom Tuhárske námestie 2943/1, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 51/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4)  Ing. Adriana Palíková, bytom Ulica Ľ.Štúra 258/40, 985 11  Halič

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice mierová, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN, č. 2585/15 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6051/45 o výmere 6 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-02/2014, zo dňa 15.1.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2585/1 o výmere 8255 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, garáže bez súpisného čísla, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,

pre kupujúcu :   Ing. Adriana Palíková, rod. Palíková, nar. 14.12.1971, bytom Ulica Ľ.Štúra 258/40, 985 11  Halič

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č. 52/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer zameniť, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Jesenského

- stavbu, garáže so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/3, zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, skladu so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/4,  zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, dom, so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  178 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  169 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/3,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  18 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  38 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod parciel:

- parcely CKN č. 1598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m²,

- parcely CKN č. 1599/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m²,

- parcely CKN č. 1599/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m²,

zapísané na LV č. 7751, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú majetkom manželov Ďurákovcov sú pre Mesto Lučenec potrebné v súvislosti s rekonštrukciou a následným využitím národnej kultúrnej pamiatky, budovy Synagógy,

bez finančného vyrovnania,

pre Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

 

A.2. zrušenie uznesenia MsZ č. 1824/2013 z 8.10.2013, ktorým bol schválený odpredaj pre p. Miroslava Kumštára a manželku Katarínu bytom Exnárova 498/1, 985 59  Vidiná.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    1

 

UZNESENIE Č. 53/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6)  Ing. Peter Kúdeľa a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, Ulica M. Rázusa 39, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 6765/3 o výmere  1750 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6765/4 o výmere  1486 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/219 výmere  328 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/229 o výmere  223 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a prostriedky získané odpredajom budú použité pre pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa 10.12.2013, 16,–€ za 1 m² ( spolu za celú výmeru 3787 m² 60.592,–€ ).

pre kupujúcich : Ing. Peter Kúdeľa, rod. Kúdeľa, nar. 17.6.1966 a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, rod. Árvaiová, nar. 31.1.1969, spoločne bytom Ulica M. Rázusa 1636/39, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 54/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7) Vladimír Červenák, bytom Rúbanisko II 442/71, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

 A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2., tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Kubínyiho námestie, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6641/5 o výmere 30 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6641/6 o výmere 3 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľa  a jej predajom bude žiadateľovi umožnený posun jeho vlastnej nehnuteľnosti, tak aby sa zlepšila prehľadnosť dopravnej situácie v danom mieste,

za kúpnu cenu 106,04 / 1 m² , čo pri výmere 33 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.499,32 €

pre kupujúceho Vladimír Červenák, rod. Červenák, nar. 9.7.1967, bytom Rúbanisko II. 442/71, 984 01 Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :

-za       20

- proti      0

- zdržal sa    1

 

UZNESENIE Č. 55/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8) Štefan Prístavka a manželka Mária Prístavková, spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4, 984 01  Lučenec,

           Štefan Péter a manželka Vlasta Péterová, spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Ulica parašutistov, pozemok, konkrétne :

parcelu CKN č. 604/172 o výmere 444 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľov ako vstup a parkovacia plocha pred ich nehnuteľnosťami, jeden so žiadateľov p. Štefan Prístavka je poslancom MsZ v Lučenci.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 444 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– €

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Prístavka, rod. Prístavka, nar. 14.6.1960 a manželka Mária Prístavková, rod. Bojnová, nar. 13.2.1961 spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4,  984 01 Lučenec

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Péter, rod. Péter, nar. 6.12.1936 a manželka Vlasta Péterová, rod. Poliačiková, nar. 17.2.1942 spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č. 56/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9) AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jíráska 5339, 98401 Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite pod nadjazdom smerom do Opatovej , Ulica A.Jiráska, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6051/26 o výmere 49 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-22/2014, zo dňa 13.3.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6051/1 o výmere 6969 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6051/27 o výmere 162 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-22/2014, zo dňa 13.3.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6051/1 o výmere 6969 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia parkovacej plochy pri budove vo vlastníctve žiadateľa.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 211 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.110,– €

pre kupujúceho : AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jíráska 5339, 98401 Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto

- za      22

- proti       0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 57/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10 ) F. Seal, s.r.o., so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mestský park pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 4367/8 o výmere 162 m², ostatné plochy ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je využívaný ako záhradná reštaurácia,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 162 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.620,– €

pre kupujúceho : F. Seal, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 11891/S, so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 58/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11 ) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica F. Lehára pozemok, konkrétne :

- bytový dom súp.č. 504 nachádzajúci sa na parcele CKN č. 4023, bol postavený cca v roku 1925, má 16 b.j.,

- parcelu ( pod bytovým domom ) CKN č. 4023 o výmere 496 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 4021/48 o výmere 1684 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 4021/49 o výmere 106 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 4024/2 o výmere 26 m², záhrady, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že bytový dom je v neobývateľnom stave, vyžaduje neprimerane finančne náročnú investíciu a predchádzajúca Obchodná verejná súťaž na jeho odpredaj bola neúspešná,

za kúpnu cenu 140.000,–  za všetky odpredávané nehnuteľnosti spolu.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 59/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

z dôvodu  postúpenia investorstva  k časti  vodných stavieb SO 02 Vodovod  a SO 03 Kanalizácia  stavieb "Technická vybavenosť pre bytové domy ulíc Cintorínska-Járkova v Lučenci - I. a II. etapa", z Mesta Lučenec  na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. , Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36056 006

 

A.1. zriadenie  bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem k  pozemkom v kat. území Lučenec obce Lučenec, vo výlučnom vlastníctve Mesta Lučenec, zapísaným na  LV č. 5414  ako CKN parc. číslo  2923/1, CKN parc. číslo 2923/2, CKN parc. číslo 2923/3, CKN parc. číslo 2924/1, CKN parc. číslo 2924/2, CKN parc. číslo 2924/3, CKN parc. číslo 2956/1, CKN parc. číslo 2956/2, CKN parc. číslo 2937/1, CKN parc. číslo 2937/51, CKN parc. číslo 2937/52, CKN parc. číslo 2937/53, CKN parc. číslo 2937/70, EKN  parc. číslo 1182, EKN  parc. číslo 3213, EKN  parc. číslo 3217, EKN  parc. číslo 3218/1, EKN  parc. číslo 3220/1, CKN parc. číslo 2921/2, CKN parc. číslo 2021/3, CKN parc. číslo 2922/2, (ďalej len „zaťažené pozemky“) ako vecného práva  umiestnenia zariadení verejného vodovodu DN 200 mm a  DN 100 mm a verejnej kanalizácie DN 600 mm a DN 400mm (ďalej aj len „verejný vodovod a verejná kanalizácia“ a „ zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“)  na zaťažených pozemkoch, v rozsahu ktorý bude  vyznačený v na tento účel vyhotovenom Geom. pláne na vyznačenie vecného bremena, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec a právo prístupu na zaťažené pozemky za účelom  zabezpečenia výstavby prevádzky, údržby, vykonávania opráv a rekonštrukcii zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch umiestnených (ďalej len „ Právo vecného bremena“).

Právu vecného bremena oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť  Mesta Lučenec ako Povinného z vecného bremena:

strpieť na zaťažených  pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne umiestnenie zariadení    verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, vykonávaním oprav a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a  verejnej kanalizácie  na  zaťažených pozemkoch umiestnených,
bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  nebudovať nad  vodovodnými a kanalizačnými  potrubiami a v ich pásme ochrany  (v šírke 1,5m - pri potrubí do priemeru DN 500mm a 2,5m pri potrubí nad  priemer DN 500mm od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve strany po zemi a vo vzduchu) stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č. 60/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13) Henrieta Kajbová, Mašková č. 81, 985 11 Halič

      Ing. Bronislava Brablecová, Mašková č. 7, 985 11 Halič

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. odkúpenie pozemku, parcely  CKN č. 6488/4 vo výmere 112 m2 a parcely CKN 6488/5 o výmere 26 m2 v k.ú. Lučenec vytvorených Geometrickým plánom na zameranie chodníka a miestnej komunikácie č. 36033481-120/2010 vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária, s.r.o.,

z majetku  Henriety Kajbovej r. Pršanovej, nar.  7.10.1964, bytom  Mašková 81, 985 11  Halič a Ing. Bronislavy Brablecovej r. Pršanovej, nar. 29.2.1972, bytom Mašková 7, 985 11  Halič,

za cenu 14,94 € za jeden m2,

z dôvodu usporiadania vlastníckych pomerov voči pozemku, na ktorom sa nachádza stavba vo vlastníctve Mesta Lučenec, miestna komunikácia

 

 

UZNESENIE Č. 61/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14)MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Fiľakovskej ceste,

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

 

A.2. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 6599/22 vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Novohradskej ulici,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

 

 

A.3. predĺženie prenájmu pozemku, parc. EKN č. 3176 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Železničnej ulici,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

 

A.4. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2 v k.ú. Opatová, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Gemerskej ceste,

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

 

 

A.5. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Vajanského ulici,

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

 

UZNESENIE Č. 62/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15) Attila Demjén, Rúbanisko III/4, Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 5160/2 vo výmere 40 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, nachádzajúceho sa na Rúbanisku I.  v Lučenci,

za cenu nájmu 19,50,- €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.5.2019,

pre Attilu Demjéna, IČO 37 753 118, Rúbanisko III/4, Lučenec.

 

 

UZNESENIE Č. 63/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

16)Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola

hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01   Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu pozemkov, parc. CKN č. 3628 záhrady, vo výmere 322 m2, 3629 zast.pl., vo výmere 361 m2, 3630/1 zast.pl., vo výmere 147 m2, 3631 záhrady, vo výmere 289 m2, 3632 záhrady, vo výmere 91 m2, 3633 zast.pl., vo výmere 191 m2, 3634 záhrady, vo výmere 194 m2 a 3635 zast.pl., vo výmere 623 m2 okolo školy na Rázusovej ulici a parc. CKN č.  3829/3 ostatné plochy, vo výmere 652 m2, 3829/4 ostatné plochy, vo výmere 465 m2, 3829/5 ostatné plochy, vo výmere 1194 m2, 3829/12 zast.pl., vo výmere 1891 m2, 3841/1 ostatné plochy, vo výmere 2300 m2, 3845 ostatné plochy, vo výmere 3317 m2 a časť z parc. CKN č. 3832/3 zast.pl., vo výmere 504 m2 okolo školy na Fándlyho ulici,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

zámer predĺžiť prenájom pozemkov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 55/2014 zo dňa 7.4.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – symbolické 1 €,

na dobu nájmu – 1 rok,

pre  Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 64/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

17) Zväz protikomunistického odboja v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je charakter činnosti organizácie,

zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 14/2014 zo dňa 4.2.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2018,

pre  Zväz protikomunistického odboja v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       18

- proti      0

- zdržal sa    4

 

 

UZNESENIE Č. 65/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

18) Július Korim, J.Jiskru č. 6, Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2011 zo dňa 29.7.2011 na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Masarykovej ulici v Lučenci (bývalá MIC), za účelom predajne textilného tovaru a bytových doplnkov,

za cenu nájmu 60,- €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.7.2019,

pre Júliusa Korima, IČO : 10 868 631, J.Jiskru č. 6, Lučenec

 

UZNESENIE Č. 66/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

19) Hajrula Peter, Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, nachádzajúceho sa na Rúbanisku II. v Lučenci, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),

za cenu nájmu – počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného

19,50 €/m2/rok a počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2018,

pre Hajrulu Petra, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš

 

 

UZNESENIE Č. 67/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

20) Dušan Čáni  a manželka Silvia Čániová spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   opravu v Uznesení MsZ v Lučenci č. 221/2013, konkrétne opravu čísla odpredávanej parcely  z nesprávne uvedeného č. 4989/57 na  4989/77

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 68/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

21) Hlavná Invest s.r.o., Masarykova 7, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zriadenie   vecného bremena in rem na parcelu :

- CKN 1858/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1350 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

spočívajúce v práve prechodu peši a motorovými prostriedkami po citovanej parcele k nehnuteľnostiam :

-  budove súpisné číslo 2915 na parcele CKN 1858/3 „Administratívna budova“, ktorá je zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

-    parcele CKN 1858/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 574 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

-   parcele CKN 1858/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

pre Hlavná Invest s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 16710/S, sídlo Masarykova 7, 984 01 Lučenec, IČO 448524410.

za jednorazovú úhradu  165,–€,

na dobu neurčitú.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      1

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č. 69/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

22)  Odkúpenie „Športovej haly“ od spoločnosti KOBRA s.r.o.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1.  odkúpenie do majetku Mesta Lučenec v lokalite Námestie artézskych prameňov nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 1856/198, o výmere 948 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 1856/212, o výmere 90 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 1877/5, o výmere 400 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 152.500,–€, spolu za odkupované citované pozemky,

za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ktorej znenie je citované v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,

od vlastníka KOBRA, spol. s r.o.,  Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S,  sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec,   zastúpená  Milošom Kelemenom, konateľom,  IČO : 31 639 674

 

A.2.  odkúpenie  cenných papierov do majetku Mesta Lučenec z majetku SPOOL a.s konkrétne :

- 19,2 % akcií v spoločnosti Dalkia Lučenec a.s. zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 793/S,  sídlo : Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec,  IČO : 36 629 359 v nominálnej hodnote 707.500,–€

za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované cenné papiere, rozdelenú do 4 splátok nasledovne :

v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €

 

 

A.3.  súhlas s odkúpením do majetku SPOOL a.s. v lokalite Námestie artézskych prameňov nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 1856/7, o výmere 492 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 1856/16, o výmere 1783 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- budovu so súpisným číslom 2924, Malé pavilóny stojacej na parcele CKN č. 1856/7, o výmere 492 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- budovu so súpisným číslom 2924, Veľké pavilóny stojacej na parcele CKN č. 1856/16, o výmere 1783 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované citované nehnuteľnosti, rozdelenú do 4 splátok nasledovne :

v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €

za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ktorej znenie je citované v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu

od vlastníka KOBRA, spol. s r.o.,  Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,      Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S,  sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec,   zastúpená  Milošom Kelemenom, konateľom,  IČO : 31 639 674

a súhlas s uzavretím záložnej zmluvy na odkupované nehnuteľnosti pre predávajúceho do doby splatenia celej kúpnej ceny

 

A.4.  súhlas s odpredajom cenných papierov z majetku SPOOL a.s konkrétne :

- 19,2 % akcií v spoločnosti Dalkia Lučenec a.s. zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 793/S,  sídlo : Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec,  IČO : 36 629 359 v nominálnej hodnote 707.500,–€

za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované cenné papiere, rozdelenú do 4 splátok nasledovne :

v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €

pre  Mesto Lučenec, sídlo Ulica novohradská , 984 01  Lučenec, IČO 00 316 181

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    1

 

 

UZNESENIE Č. 70/2014

K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2013

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.   berie na vedomie

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec

        k 31.12.2013

 

 

UZNESENIE Č. 71/2014

K bodu programu: 1. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov

a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013

2. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a

       záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013

A.2. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec v celkovej hodnote

519,75  € nasledovne:

- PD - plynofikácia MŠ M. R. Štefánika  v obstarávacej hodnote 1 327,76 €

- Bleskozvod bytového domu F. Lehára  v obstarávacej  hodnote 15 191,99 €

 

 

UZNESENIE Č. 72/2014

K bodu programu: Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2013, prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2014.

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1   Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2013 vrátane riadnej účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku “  - bez pripomienok                                                                                                         

B.     b e r i e  n a  v e d o m i e

B. 1.  Návrh Plánu opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2014.

 

UZNESENIE Č. 73/2014

K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.berie na vedomie

A.1.  Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

 

 

UZNESENIE Č. 74/2014

K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

berie  na  vedomie

A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

 

UZNESENIE Č. 75/2014

K bodu programu: Správa o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra za  január – marec  2014

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

berie  na vedomie

A.1.   Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra za  január – marec  2014

 

UZNESENIE Č. 76/2014

K bodu programu: Schválenie platu primátorky na rok 2014 – návrh

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

  A.1.   plat primátorke Mesta PhDr. Alexandre Pivkovej

         podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení

         neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2014

vo výške: 2 666,-€          

    slovom:dvetisícšesťstošesťdesiatšesť

 

 

UZNESENIE Č. 77/2014

K bodu programu: Zmena a doplnok č. 24 Územného plánu mesta Lučenec  – Lokalita A,B - zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na územie bývania vidieckeho v rodinných domoch.

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.   súhlasí

A.1. so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu

B.  schvaľuje

B.1. Zmenu a doplnok  č. 24 Územného plánu mesta   Lučenec

B.2. Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 24

C.  ukladá

C.1.  vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 

UZNESENIE Č. 78/2014

K bodu programu: Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2013

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 b e r i e   n a   v e d o m i e

A.1.  Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve  v Lučenci za rok 2013.

 

 

Overovatelia  uznesení :

 

Mgr. Branislav  Hrdlička

 

PaedDr. Vojtech  Lauko

 

 

V Lučenci, dňa 02.05.2014  Mgr. Mária Sárová                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Prezenčná listina z 29  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  29. 04. 2014

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing.Igor Korniet, prednosta MsÚ,

 

Mgr.Pavol Baculík,   RSDr. Jozef Cerovský, Ing.Miroslav Barcaj,    Ing. Kvetoslava  Dedinská ,  Ing.Pavol Kalinský,   Norbert. Krišta,  JUDr. Vladimír Marko,   MUDr. Zaher Mahmoud,      Štefan Prístavka, Mgr. Branislav Hrdlička,  PaedDr Vojtech Lauko,  JUDr. Bc. .Radovan Konečný, Ing.arch.Anna Václavíková,  JUDr. Dušan Ilčík,  MUDr. Juraj  Pelč,, Mgr. Roman Grebáč, Ing. Elena  Uličná,  Ing. Eva Balážová PhD.  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Rudolf Slivka,JUDr. Pavol Krokoš

Ospravedlnení:   MUDr. Karol Mičko,  Ing.Miroslav Klochan. Ing. Jozef  Matuška

Neprítomný:  MUDr. Ondrej  Balco,

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:   Ing. Mária  Móricová,  Ing. Želmíra Kolimárová,

PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Mgr. Alžbeta Luakčovičová, Ing. Emil Alexa,  JUDr. Eva Szabóová,

Ing. Eva  Vasilová,  riaditeľka  SPOOL   a.s. Lučenec

Mgr. Tomáš Belko,  konateľ  spoločnosti  Mestská tržnica

Štefan Melicher,  konateľ spoločnosti Mestské  lesy

                                                                                                       

Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci     

konaného dňa: 29.04.2014

                                                  

Priebeh rokovania:

1.Otvorenie

„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!

Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.

Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci  MUDr. Karol Mičko a Ing. Miroslav Klochan.  Do programu  rokovania  do bodu  „Návrh  na  prevod  a prenájom  nehnuteľností  z majetku Mesta  Lučenec“   dopĺňam  ako ďalšie  body  č. 21 a 22.  Bod  č.10 Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec na rok 2014  bude prerokovaný  až po bode č.12 Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec. Ostatná časť programu je nezmenená“.

K programu zasadnutia nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za nasledovný program:

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia opatrení

4. Novelizácia Všeobecne   záväzného  nariadenia  Mesta  Lučenec o pravidlách

a postupe  prideľovania  bytov  v majetku  Mesta Lučenec, ktorým  sa  mení  a

dopĺňa VZN č. 6/2012

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu             

5.  Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia  o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví

poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu            

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx/2014  o pravidlách  pre

nakladanie  s  nájomnými bytmi  postavených a nadobudnutých s podporou štátu -

návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu             

7.  Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Lučenec č.XX/2014  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta   Lučenec – návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:  PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

9. Výročná správa  o hospodárení  Mesta  Lučenec  za rok 2013, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013

a Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta      

11.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

12. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec na rok 2014

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

13.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k  31.12.2013

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

14.Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013 a návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

15. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2013,  prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL na rok 2014

Predkladateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti

Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti    

16. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti                 

Predkladateľ : Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

Spracovateľ :  Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

17. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti                 

Predkladateľ : Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

Spracovateľ :  Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január -  marec 2014

Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

19.Schválenie platu primátorky mesta na rok 2014 - návrh

Predkladateľ : Ing. Kvetoslava Dedinská, predsedkyňa komisie financií, ekonomiky a majetku Mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

20. Zmena a doplnok č. 24 Územného plánu mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved.oddelenia stavebného poriadku, investícií a  stratégie

Ing. arch. Vladimír Ragan,  odd. stavebného poriadku, investícií a  stratégie

21. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve  v Lučenci za rok 2013

Predkladateľ: Ing.Eva Balážová PhD.,  predsedkyňa ZPOZ

Spracovateľ: Renata Peržeľová Libiaková, tajomníčka ZPOZ

22. Interpelácie poslancov

23. Návrhy  a  podnety  poslancov

24. Rôzne

25. Diskusia

26.  Záver                                       

                                                                                  

Výsledok hlasovania č.1: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Pani primátroka  na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla  poslancov  Mgr. Branislav Hrdličku,  PaedDr.  Vojtecha  Lauka

Za overovateľov zápisnice  rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov  MUDr.  Rudolfa  Slivku,  RSDr. Jozefa  Cerovského

  

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Mgr. Branislava  Hrdličku,  PaedDr. Vojtecha  Lauka

A.2. Za overovateľov zápisnice   MUDr.  Rudolfa  Slivku,  RSDr. Jozefa  Cerovského

 

Výsledok hlasovania č.2: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

3.  Kontrola plnenia  opatrení.

Ku kontrole plnenia  opatrení  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne pripomienky  a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie  v nasledovnom  znení :

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.berie  na vedomie

A.1. Kontrolu  plnenia uznesení

 

Výsledok hlasovania č.3: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

4. Novelizácia Všeobecne   záväzného  nariadenia  Mesta  Lučenec o pravidlách

a postupe  prideľovania  bytov  v majetku  Mesta Lučenec, ktorým  sa  mení  a

dopĺňa VZN č. 6/2012

Primátorka -cieľom novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách a postupe

prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec je  potreba  aktualizácie  z  dôvodu,  že v

predmetnom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Lučenec je riešený postup pri prideľovaní

nájomných bytov v majetku Mesta Lučenec. Jedná sa o byty na Ulici cintorínskej č. 1 a č. 3,

na Ulici J. A. Komenského  č.26 a č.28  a  Pivničný rad č. 2 a č.4.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorkadalahlasovaťza uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.schvaľuje

A.1.  Všeobecne  záväzné   nariadenie  Mesta   Lučenec  č. 04/2014  o pravidlách

a  postupe  prideľovania  bytov  v majetku  Mesta  Lučenec,  ktorým sa mení  a dopĺňa

VZN č. 6/2012

 

Výsledok hlasovania č.4: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

 

 

 

 

 

5. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia  o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví

poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012

Primátorka  -  Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia bolo upravené z dôvodu,  že v predmetnom Všeobecne záväznom nariadení  bol riešený postup pri prideľovaní bytov osobitného určenia.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.schvaľuje
A.1.  Všeobecne  záväzné  nariadenie č.05//2014 o pravidlách, podľa  ktorých  sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012  
 

Výsledok hlasovania č.5: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. .../2014 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu - NÁVRH    Primátorka - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.XX/2014 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu je predkladané z dôvodu, že Mesto Lučenec podalo žiadosť o dotáciu z  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na nadobudnutie nových bytových jednotiek v bytovom dome na Rúbanisku III. do majetku Mesta.  V  predkladanom materiály sú stanovené podmienky, ktoré musí žiadateľ o nájomný byt spĺňať ako aj  podmienky posudzovania žiadostí, spôsob prideľovania bytov a uzatvárania nájomnej zmluvy.

Do rozpravy sa nikto viac neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 06//2014 o pravidlách pre nakladanie

         s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu. 

 

 

 

Výsledok hlasovania č.6: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

7. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. xx/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec  - návrh

Primátorka - nové Všeobecne záväzné nariadenie upravuje poskytovanie všetkých druhov sociálnych služieb, ktoré Mesto zabezpečuje pre svojich občanov. Mesto zriaďuje novú sociálnu službu a to požičiavanie pomôcok, ktoré budú poskytované fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku. Pomôcky  budú poskytované  podľa požiadaviek žiadateľov.

Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom

znení:

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Lučenec č. 07/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne  služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec.

 

Výsledok hlasovania č.7: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Primátorka – konštatovala, že na základe stanoviska hlavného kontrolóra  ročná  účtovná závierka   bola  zrealizovaá v súlade  so zákonom č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve. Ročná účtovná záverika  bola  v zmysle  §  9 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení  overená  audítorom a Záverečný účet Mesta bol zverejnený  na  úradnej  tabuli. Po prehodnotení  vecného a časového plnenia rozpočtu  Mesta  Lučenec za rok 2013,  ako kvantitatívneho plnenia jednotlivých položiek príjmov a výdavkov pri zohľadnení  záverečného výroku  audítora a odporúča  schváliť  Záverečný účet Mesta   za rok 2013.

 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.Berie  na  vedomie

A.1.  Stanovisko hlavného  kontrolóra   k Záverečnému  účtu   Mesta  Lučenec   za  rok 2013

 

Výsledok hlasovania č.8: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

9. Výročná správa  o hospodárení  Mesta  Lučenec  za rok 2013, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013

a Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013

Primátorka -  v hospodárení Mesta Lučenec  došlo v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 k ďalšiemu výraznému zlepšeniu. Zlepšila sa východisková situácia z konca roka 2012, keď Mesto v roku 2013 vykázalo neuhradené záväzky nižšie oproti predchádzajúcemu roku o 102 857,43 € vo výške 223 689,41 €. Stabilitu hospodárenia v priebehu roka priaznivo ovplyvnilo aj dobré plnenie rozpočtových príjmov z podielových, ale aj miestnych daní. V zmysle Memoranda medzi vládou a ZMOS pristúpilo Mesto Lučenec  k šetreniu a obmedzeniu kapitálových, ale aj bežných výdavkov, avšak pri súčasnom zabezpečení všetkých činností Mesta. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bolo rozpočtové hospodárenie Mesta za rok 2013 prebytkové.  Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je prebytok vo výške 1 462 302 €. Po odpočítaní  zostatku dotácií poskytnutých v roku 2013 je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 1 337 251 €, ktoré budú pridelené do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky.

V skutočnosti k 31.12.2013 plnenie celkových príjmov Mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 15 942 304 €, čo predstavuje 96,5 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2012 sú celkové príjmy vyššie o 1 189 956 €, čo je ovplyvnené hlavne vyššími príjmami z podielových a miestnych daní. Dane z príjmov fyzických osôb sú vykázané za sledované obdobie celkom vo výške 6 100 730 €, čo je 100 % upraveného ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2012 sú príjmy z podielových daní vyššie o 631 172 €,  čo sa priaznivo prejavilo na možnosti čerpania výdavkov. Daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane sa podarilo splniť na 100,0 % a dosiahli sumu 2 752 900 €. Nárast vykazujeme u dane z nehnuteľností o 257 121 € a pokles  u dani z ubytovania  o 1 461 € a u poplatku za komunálny odpad o 9 890 €. Zároveň mesto v roku 2013 u poplatku za KO poskytlo úľavy pre 2 376 občanov s nízkymi príjmami v celkovej výške 51 774 €.  Bežné granty a transfery boli Mestu k 31.12.2013 poskytnuté  vo výške 4 411 561 €, čím je ročný rozpočet plnený na 99,2 %. Jedná sa o dotácie hlavne na prenesené kompetencie na úseku školstva a v  porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 366 386 €.

       

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2013 objem 1 063 302 €, z toho 976 281 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 97 022 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za predaj nehnuteľností a pozemkov v majetku Mesta v hodnote  spolu 973 779 €.  V porovnaní s rokom 2012 sú tieto príjmy vyššie o 848 306 €.

Výdavky celkom za Mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 14 480 003 €, čo je 93,1 % ročného rozpočtu. Nižšie plnenie výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnené najmä šetrením v oblasti kapitálových aj bežných výdavkov.

Z kapitálových príjmov z predaja majetku v sume 224 849 € sa v meste zrealizovalo:

vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič – prostriedky mesta 3 956 €
vybudovanie podružného merania a napojenie odberateľa na elektrinu v priemyselnom parku v sume 2 279 €
rekonštrukcia Námestia republiky práce naviac  10 570 €
rekonštrukcia chodníka pri YMCE v sume 41 819 €
kúpa budovy synagógy od Kobra s.r.o. v čiastke 1 €
rozšírenie kamerového systému MsP v čiastke 3 952 € 1 kamera sprísl.
PD vodovod Ul. mesačná v čiastke 440 €
PD rekonštrukcia budovy OÚ v čiastke 17 640 € - spoločné klientské centrum a mestská úradovňa
Osvetlenie ihriska ZŠ Haličská 7 v čiastke 5 488 €
PD rekonštrukcia Ul. Komenského v čiastke 2 900 €
PD Ul. Olbrachtova v čiastke 351 €
PD chodník k Hypernove v čiastke 190 €
Vybudovali sme  Parkovisko štvrť M.R.Štefánika v čiastke 39 200 €
Chodníky Ul. Vajanského v čiastke 66 844 €
Výkup pozemkov Agroinštitút v čiastke 23 719 €
nákup elektrického kotla do ŠJ pre ZŠ M.R.Štefánika v čiastke 3 000 €
nákup ohrievacieho pultu do ŠJ pre ZŠ Haličská 7 v čiastke 2 500 €

Zo získaných  dotácií a transferov  vo výške 8 502 € sa zrealizovalo:

vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič v čiastke 2 502 €
rozšírenie kamerového systému MsP v čiastke 6 000 € o ďalšie 2 kamery s príslušenstvom

 

Pani primátorka  konštatovala, že aj v roku 2013 sa pokračovalo v šetrení a úspore výdavkov, ale zároveň sa zabezpečili všetky služby pre občanov  a tiež aj investičné akcie.  Mesto zhodnotilo majetok za 224 000 €.  Z týchto ušetrených prostriedkov pri súčasnom znížení úverového zaťaženia mesta sa vytvorili potrebné finančné prostriedky na investičné akcie pre rok 2014.

Zníženie výdavkov umožnilo posilniť hlavne výdavky na služby pre obyvateľov, a to na úseku cestnej dopravy a opráv ciest a chodníkov o 509 000 €,   pri nakladaní s odpadmi o     13 000 € a na financovanie neštátneho školstva o 255 000 € - nová súkromná ZUŠ Novohradská.

Disponibilný objem finančných prostriedkov koncom roka umožnil úhradu takmer všetkých faktúr za vykonané práce a služby.

 

 

V oblasti pohľadávok sa prijatými opatreniami podarilo znížiť stav pohľadávok oproti roku 2012 o 189 191 €.

Ďalším pozitívom v hospodárení je zníženie celkového dlhu mesta z úverov, ktorý  činí 5 044 589 € a podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roku je 31,32 %. V porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu celkového dlhu  o 386 664 € a k zníženiu podielu dlhu na bežných príjmoch o 2,88 %, teda z 34,20 % na 31,32 %.

V krátkosti  zrekapitulovala dosiahnuté podstatné výsledky hospodárenia mesta za rok 2013, kde Mesto dosiahlo:

 zvýšenie vlastných príjmov Mesta v porovnaní s rokom 2012 o + 1 320 105 €
zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov oproti roku 2012 len o + 308 930 €
dosiahnutie celkového  prebytku hospodárenia vo výške + 1 462 301,50
dosiahnutie zvýšenia zdrojov pre tvorbu rezervného fondu v sume 1 337 250,58 €
dosiahnutie oveľa lepšieho výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 oproti požiadavke memoranda o + 1 337 062 €
Zníženie celkového dlhu na úveroch  o 386 664 €

Zníženie neuhradených záväzkov (faktúr) oproti koncu roka 2012 o – 102 857,43 €  
dosiahlo naviac príjmy z grantových a sponzorských darov o 17 549 €,

uhradilo  všetky výdavky a záväzky z roku 2012,
realizovalo súvislé opravy asfaltového krytu miestnych komunikácií, vysprávky ciest, opravy chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk,
vybudovala sa rekreačná zónu na Ľadove, I etapu
zrevitalizovali sa  priestory artezskej studne na ul. Nejedlého
zriadila sa kancelária 1. kontaktu na Rúbanisku II,                                                                                                                                            
naďalej sa v meste zabezpečovalo dôsledné čistenie mesta, údržba zelene, doplnenie svetelných bodov, dopĺňanie lavičiek, detských ihrísk, smetných nádob a mnoho ďalších vecí

V oblasti cestnej dopravy sa v roku 2013 podarilo realizovať opravy a rekonštrukcie nasledovných ciest:

Ul. Jiráska (pri Krivánskom potoku)
Ul. Lehára
Časť Ul. mocsáryho
Križovatka B. Němcovej – lehára
Ul. Bazovského  - pri parkovisku za Spoolom
Prístupová cesta na Rúbanisko II ku blokom K, L, M
Časť parkoviska pri Pošte (Rúbanisko II)
Rúbanisko III pri Cente
Cesta na novom parkovisku M.R.Štefánika
Križovatka Ul. Továrenská (Opatová)
Križovatka Fiľakovská cesta – Č. Armáda
Rozšírenie cesty Osloboditeľov (pri garážach)

Opravy chodníkov boli zrealizované v dĺžke cca 670 bm  a  parkoviská (státia) sa  vybudovali na cca 422 metroch.  Zrealizovali sa Bezbariérové priechody.

V oblasti verejného osvetlenia sa  podľa požiadaviek občanov doplňali  nové stĺpy a svetelné body.  Sfunkčnilo sa  osvetlenie na  sídlisku  Osloboditeľov. V meste   sa  zrevitalizovali Športoviská  a  detské ihriská.  Schátralé objekty sa v meste riešili prostredníctvom ich majiteľov.  Prostredníctvom aktivačných pracovníkov sa udržiaval poriadok v meste. V roku 2013 Mesto predložilo 28 projektov, z ktorých  bolo  schválených 12. Zároveň sa realizovala technická príprava  k nasledovným investičným zámerom mesta v roku 2014:

ZŠ L. Novomeského Lučenec – aktualizácia PD a povolenia na stavbu
Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Synagógy – PD
Cyklistický chodník Lučenec – Halič – spracovanie štúdie
Kanalizácia, vodovod – Borhyho a Jegorovova ulica Lučenec – PD
Nájomné byty – Rúbanisko III 35 bj. Žiadosť o dotáciu zo ŠFRB a úveru

 

Podnikli sa kroky k získaniu investorovdo Priemyselného parku JUH. Prebehli viaceré stretnutia a rokovania so spoločnosťami a organizáciami. Z

Mesto zriadilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec pre roky 2013-2017 z finančných zdrojov z dotácie  EÚ.

Mesto za svoje aktivity a činnosť smerom k propagácii mesta a regiónu získalo v roku 2013 viaceré ocenenia:

Ocenenie Zlatý erb 2013  - 5. Miesto v súťaži „ Najlepšia stránka miest a mestských častí“
Zlaté ocenenie – špeciálnu cenu za Najzodpovednejšie mesto v súťaži www.zodpovedne.sk
Čestné uznanie – Výnimočné ženy Slovenska pre primátorku mesta – cena je udeľovaná Inštitútom rodovej rovnosti
Pamätný list predsedu Matice slovenskej za podporu Matičných aktivít
Ocenenie mestu  Srdce na dlani – za dobrovolnícku činnosť v spolupráci s mladými ľuďmi
Ocenenie mestu Národným dobrovoľníckym centrom Cardo a Ministerstvom zahraničných vecí – Mesto priateľské k dobrovoľníctvu za rok 2013 v kategórii samospráva

Prezentácie mesta boli zamerané na implementované projekty, na investičné zámery Mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie v celkovom počte 23. V rámci propagácie mesta sme vydali prechádzkové okruhy – Potulky za historickým dedičstvom mesta Lučenec I, Potulky za historickým dedičstvom mesta Lučenec II, Židovské skvosty mesta Lučenec, Mestský park a v spolupráci s Novohradskou knižnicou a Štátnym archívom Banská Bystrica, pobočka Lučenec vydalo Mesto Lučenec monografiu s názvom Kalvínsky kostol.

Aktivity Mesta boli zamerané aj na podporu práce s marginalizovanou skupinou obyvateľov.      Mesto získalo finančnú dotáciu z EÚ prostredníctvom národného projektu z Fondu sociálneho rozvoja na nové pracovné miesta pre 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 asistentov terénnych pracovníkov.  Na úseku sociálnych vecí Mesto zaviedlo služby ešte v roku 2012, v roku 2013 poskytuje v pokračovaní týchto služieb občanom a v ich rozširovaní.

          Na úseku školstva Mesto  financovalo 7 základných a 8 materských škôl, 1 detské jasle, 3

          súkromné školy, 3 súkromné základné umelecké školy, na ktoré vynakladá z rozpočtu

          mesta a prenesených kompetencií viac ako 42 %. Celkovo v roku 2013 navštevovalo základné

          školy 2546 detí, z ktorých  954 detí je z okolitých obcí, materské školy navštevovalo 754.detí,

          z toho 90 detí z okolitých obcí,  detské jasle využívalo 40 detí. / z toho 8 detí z obcí.

          V roku 2013 mesto otvorilo ďalšie 2 nové triedy pre deti v materských školách na základe

          vyššieho záujmu o umiestnenie do našich materských škôl a zvýšilo kapacitu v MŠ o 40 detí.

          V rámci opráv a údržby budov a objektov v majetku Mesta boli z prostriedkov mesta  

          vyfinancované opravy a rekonštrukcie v objektoch materských škôl.

 

V oblasti kultúry a spoločenského života sa napriek šetreniu a úsporným opatreniam podarilo zorganizovať širokú škálu kultúrnych podujatí počas celého roka pre všetky skupiny obyvateľov mesta. Uskutočnili sa všetky tradičné, každoročne organizované podujatia ako Lučenská legenda, jarmoky - veľkonočný, lučenský v rámci Dní mesta, vianočné trhy, Vianočný beh mesta Lučenec, XVII. Medzinárodný novohradský folklórny festival, XXV. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2013, AEROgule, Lučenský havkáč, Národnú celoštátnu výstavu psov všetkých plemien, II. Lučenské hodovanie - DNI MESTA LUČENEC, Divadelnú jeseň , Timravu studnička, Street dance party, Halooween, Nedeľu módy, Štefánsky čurbes, Plody novohradu, Fotrova kára – zraz lučenských veteránov, Farmársky deň, fašiangy,

ale aj nové akcie ako JAZZOVÉ LÍSTIE, THE SCARY EMPORIUM - STRAŠIDELNÁ TRŽNICA II.   , Cigánski Diabli a sólisti Cirque du Soleil, Vianočný kamión Coca Cola, CIGÁNI IDÚ DO VOLIEB predstavenie  filmu s hlavným protagonistom Vladom Sendreiom + minikoncert, ANDREA BOCELLI – LOVE IN PORTOFINO záznam z koncertu operného speváka pri príležitosti MDŽ, prvé polnočné premietanie filmu v Lučenci LESNÝ DUCH – POLNOČNÁ HRÔZA,  prvý športový prenos na veľkom plátne finále futbalovej LIGY MAJSTROV, priamy prenos baletu z Petrohradu - LABUTIE JAZERO a z Paríža Spiaca krásavica, priamy prenos z koncertu z estónskeho Tallinu - ROBBIE WILLIAMS: TAKE THE CROWN TOUR 2013, premiéra filmu za účasti hercov a tvorcov filmu KANDIDÁT. Len podujatí na mestskej tržnici mesto spolu s Mestskou tržnicou usporiadalo viac ako 30.

V roku 2013 bolo v našom meste prioritné :

Riešenie MVD – jej efektivita, optimalizácia, taktová doprava s vyššími zľavami pre občanov
Investovanie do ciest a chodníkov, vybudovanie súvislých komunikácií, súvislých opráv chodníkov
Vybudovanie parkovacích plôch – na ul. Hurbanova, na ul. Štefánika, na nám republiky / v súčasnosti presunuté ako súčasť rekonštrukcie budovy spoločnej úradovne../
Vybudovanie bezbariérových prechodov v meste
Revitalizácia verejných priestranstiev – artezskej studne a oddychovo relaxačnej zóny Ľadovo I.etapy
Riešenie bezpečnosti v meste – rozšírenie kamerového systému o 3 kamery s príslušenstvom
Riešenie vybavenosti školských kuchýň a jedální v MŠ a ZŠ a riešenie rozsiahlych opráv na budovách materských škôl
Zabezpečenie technických, materiálnych a personálnych podmienok pre zvýšenú potrebu kapacít v MŠ
Vytvorenie podmienok pre podanie žiadosti na  rozšírenie počtu nájomných bytov
Vytvorenie podmienok pre podanie žiadosti na rekonštrukciu synagógy
Zabezpečenie právnych podmienok na začatie rekonštrukcie námestia republiky II.etapa – výstavby Galery LC
 Zabezpečenie podmienok pre podanie žiadosti na projekt skvalitnenia elektronických služieb občanom v rámci výzvy e mestá
Vytvorenie právnych podmienok na riešenie územia priemyselnej zóny pre budúceho investora
Zabezpečenie súčinnosti pre podnikateľov pri realizácii podnikateľských investičných zámerov na území mesta s cieľom vytvorenia nových pracovných miest

 

V závere  pani primátorka  poďakovala všetkým, ktorí sa  počas roku 2013 pričinili o dosiahnuté výsledky v každej oblasti  a činnosti mesta.   Vedenie Mesta aj v roku 2014 bude pri plnení nových úloh a realizácii začatých projektov úspešne pokračovať.

Otvorila  rozpravu.

Ing. Balážová PhD.-  nakoľko je prezidetkou  Asociácie  komunálnych ekonómov SR a pozná rozpočty rôznych  spoločností,  vyslovila  pochvalu za predložený rozbor  a poďakovala  vedeniu Mesta ako aj  vedúcim pracovníkom  za hospodárenie  roku 2013, ktoré bolo náročné.

Primátorka -  poďakovala  za  vyjadrenú pochvalu

Mgr. Grebáč – poznamenal, že od roku 2000  zaznamenávame   sústavný  pokles počtu obyvateľov. Mladí občania odchádzajú  z mesta, hlavne  pre  dlhodobú  nezamestnanosť.

Primátorka – vedenie mesta si uvedomuje vážnosť  problematiky.  Poznamenala, že pri podávaní  žiadosti na nájomné  byty nie je podmienkou  trvalý  pobyt  v meste  Lučenec.  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. Výročnú správu o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013

 

A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013


A.3. Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013


A.4. Rozdelenie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2013

       v celkovej výške  1 660 345,83 €:

        A.4.1 na úhradu schodku finančných operácií               323 113,82 €


        A.4.2 na prevod do rezervného fondu                         1 337 232,01 €     

A.5. celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2013

bez výhrad

B.    berie na vedomie

B.1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky Mesta

       Lučenec za rok 2013

 

Výsledok hlasovania č.9: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

10.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1)  MUDr. Miroslav Slíž,  Ľadovo 5618/25, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Opatová, ktoré sa nachádzajú pri jeho nehnuteľnosti – vínnej pivnici. Vzhľadom na polohu a povahu pozemkov ponúka cenu 10,–€ za 1 m². Mestská rada  odporučila  schváliť odpredaj  požadovaného pozemku.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová nehnuteľnosť, pozemky konkrétne

- parcelu CKN č. 507/4 o výmere 54 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 507/7 o výmere  7 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-110/13, zo dňa 4.11.2013,  vypracovaného GEOMET s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 477 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je z časti nad pivnicou vo vlastníctve kupujúceho a z časti zabezpečuje vstup k citovanej pivnici,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m²  čo pri výmere 61m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 610,–€,

pre kupujúceho : MUDr. Miroslav Slíž,  rod. Slíž, nar. 23.6.1969, bytom Ľadovo 5618/25, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.11: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

2)  Svoma s.r.o. , IČO: 36 622 796,  Podjavorinská 21, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemkov v lokalite Ulice maloveskej  o výmere  2842 m2, a zámenu parciel CKN č 6142/25 za 6180/25, ktoré majú totožnú výmeru a zámenou ktorých získa Mesto Lučenec vstup k svojej parcele.   Mestská rada  odporučila  schváliť odpredaj  požadovaného pozemku.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.  odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica maloveská nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 6142/5 o výmere  2842 m2, trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

a zámenu, prevodom z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica maloveská

- parcelu, CKN č. 6142/24,  trvalé trávne porasty o výmere  614 m2, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod parciel z majetku spoločnosti SVOMA s.r.o.

- parcely, CKN č. 6180/25,  trvalé trávne porasty o výmere  520 m2, zapísanú na LV č. 9552, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely, CKN č. 6180/26,  trvalé trávne porasty o výmere 94 2, zapísanú na LV č. 9552, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odpredávaná parcela priamo súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a zámenou pozemkov Mesto Lučenec získa vstup na svoju parcelu CKN č. 6142/23 o  výmere  22841 m2, ktorá je t č. bez priameho vstupu z komunikácie,

odpredaj za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa 23.8.2013, 10,76 € za 1 m² ( spolu za celú výmeru 2842 m² 30.579,92 €).

zámenu bez finančného vyrovnania,

pre SVOMA s.r.o. zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo:8856/S, IČO 36 622 796, so sídlom Podjavorinská 21, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.12: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

3) Renáta Štaudingerová, bytom Tuhárske námestie 2943/1, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľka požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemkov v lokalite Ulice jarková  o výmere 20 m², ktoré sa nachádzajú pod jej garážou. Mestská rada  odporučila  schváliť odpredaj  požadovaného pozemku.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica jarková, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN, č. 2973/1 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN, č. 2973/2 o výmere 2 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľka je podľa LV č. 9297 vlastníčkou nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5237, stojacej na odkupovaných pozemkoch,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,

pre kupujúcu : Renáta Štaudingerová, rod. Benková, nar. 9.6.1969, bytom Tuhárske námestie 2943/1, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.13: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

 

4)  Ing. Adriana Palíková, bytom Ulica Ľ.Štúra 258/40, 985 11  Halič

Primátorka  - žiadateľka  požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite lokalite Ulice mierová, ktorý sa nachádza pod jej garážou. Mestská rada  odporučila  schváliť odpredaj  požadovaného pozemku.

Bez rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice mierová, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN, č. 2585/15 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6051/45 o výmere 6 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-02/2014, zo dňa 15.1.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2585/1 o výmere 8255 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, garáže bez súpisného čísla, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,

pre kupujúcu :   Ing. Adriana Palíková, rod. Palíková, nar. 14.12.1971, bytom Ulica Ľ.Štúra 258/40, 985 11  Halič

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.14: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

5) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

Primátorka – ponúkajú Mestu Lučenec zo svojho vlastníctva na odkúpenie, alebo zámenu pozemky pri budove Synagógy v Lučenci.  Za ponúkané pozemky o výmere 810 m² požadujú buď úhradu 45.500,–€ alebo zámenu za budovu bývalého CO skladu na Jesenského ulici, ktorú Mesto Lučenec ponúka na odpredaj.

Ing. arch.Václavíková - opýtala sa, či bola  akceptovaná jej pripomienka z predchádzajúceho  zasadnutia  mestského zastupiteľstva v súvislosti  s odpredajom uvedených  pozemkov.  Požiadala o vysvetlenie.

JUDr. Szabóová -  na predchádzajúm  zasadnutí mestského zastupiteľstva  bol predložený poslanecký návrh, koľko  pozemku zostane  Mestu  Lučenec  (prechod)  v prípade, že budú vrátené pozemky  Synagoge  a Synagoga spoločnosti  KOBRA  s.r.o.   Zostane tam prechod  5,6 m, ktorý bude  spoločný  pre  mestský pozemok   a doterajšie parkovisko, takže je tam možný prejazd  vozidiel, čo ostáva vo vlastníctve  Mesta  Lučenec.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1. zámer zameniť, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Jesenského

- stavbu, garáže so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/3, zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, skladu so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/4,  zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, dom, so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  178 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  169 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/3,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  18 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  38 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod parciel:

- parcely CKN č. 1598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m²,

- parcely CKN č. 1599/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m²,

- parcely CKN č. 1599/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m²,

zapísané na LV č. 7751, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú majetkom manželov Ďurákovcov sú pre Mesto Lučenec potrebné v súvislosti s rekonštrukciou a následným využitím národnej kultúrnej pamiatky, budovy Synagógy,

bez finančného vyrovnania,

pre Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

 

A.2. zrušenie uznesenia MsZ č. 1824/2013 z 8.10.2013, ktorým bol schválený odpredaj pre p. Miroslava Kumštára a manželku Katarínu bytom Exnárova 498/1, 985 59  Vidiná.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    1

 

Výsledok hlasovania č.15: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržal sa: 1  (Ing. Miroslav Barcaj)

 

6)  Ing. Peter Kúdeľa a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, Ulica M. Rázusa 39, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadatelia  požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemkov v lokalite Modré zeme,  ktoré sa nachádzajú pri jeho nehnuteľnosti.  Zároveň Ing. Kúdeľa navrhuje, aby získané prostriedky Mesto Lučenec použilo na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí, ktoré do súčasného obdobia realizované nie sú.  Mesto  týmto  spôsobom sa  snaží riešiť  dlhodobý, niekoľkoročný problém občanov, ktorí  nemôžu  realizovať  výstavbu  rodinných  domov. Predpokladané náklady  predstavujú sumu cca 200 000,-€.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 6765/3 o výmere  1750 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6765/4 o výmere  1486 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/219 výmere  328 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/229 o výmere  223 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a prostriedky získané odpredajom budú použité pre pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa 10.12.2013, 16,–€ za 1 m² ( spolu za celú výmeru 3787 m² 60.592,–€ ).

pre kupujúcich : Ing. Peter Kúdeľa, rod. Kúdeľa, nar. 17.6.1966 a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, rod. Árvaiová, nar. 31.1.1969, spoločne bytom Ulica M. Rázusa 1636/39, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.16: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

7) Vladimír Červenák, bytom Rúbanisko II 442/71, 984 01 Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o odkúpenie časti pozemku o výmere  33 m².  Predmetná plocha nadväzuje na parcelu CKN 6641/3, ktorá je jeho vlastníctvom a je zastavaná predajným stánkom.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A. 1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2., tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A. 2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Kubínyiho námestie, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6641/5 o výmere 30 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6641/6 o výmere 3 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľa  a jej predajom bude žiadateľovi umožnený posun jeho vlastnej nehnuteľnosti, tak aby sa zlepšila prehľadnosť dopravnej situácie v danom mieste,

za kúpnu cenu 106,04 / 1 m² , čo pri výmere 33 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.499,32 €

pre kupujúceho Vladimír Červenák, rod. Červenák, nar. 9.7.1967, bytom Rúbanisko II. 442/71, 984 01 Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :

-za       20

- proti      0

- zdržal sa    1

 

Výsledok hlasovania č.17: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský,  Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržal sa: 1  (Ing. Kvetoslava Dedinská)

 

 

8) Štefan Prístavka a manželka Mária Prístavková, spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4, 984 01  Lučenec,

Štefan Péter a manželka Vlasta Péterová, spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec

Primátorka – žiadatelia žiadajú spoločne o odkúpenie pozemku v Opatovej, ktorý je situovaný pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľov z dôvodu, že jeho význam ako pre účely parkovania tak pre účely vstupu  je rovnaký pre oboch žiadateľov. Konkrétne sa jedná o parcelu CKN č. 604/172 o výmere 444 m2 .

Prístavka – nakoľko sa zúčastňujem dnešného rokovania, predmetom ktorého je aj prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku  v  Opatovej t.j. veci, na ktorej mám osobný záujem, podľa ustanovení ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov spĺňam týmto svoju povinnosť podľa čl. 6 ods. 1.  a tento svoj osobný záujem oznamujem predtým, ako na rokovaní  vystúpim.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Ulica parašutistov, pozemok, konkrétne :

parcelu CKN č. 604/172 o výmere 444 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľov ako vstup a parkovacia plocha pred ich nehnuteľnosťami, jeden so žiadateľov p. Štefan Prístavka je poslancom MsZ v Lučenci.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 444 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– €

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Prístavka, rod. Prístavka, nar. 14.6.1960 a manželka Mária Prístavková, rod. Bojnová, nar. 13.2.1961 spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4,  984 01 Lučenec

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Péter, rod. Péter, nar. 6.12.1936 a manželka Vlasta Péterová, rod. Poliačiková, nar. 17.2.1942 spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 21 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.18: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

9) AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jíráska 5339, 98401 Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

Primátorka – spoločnosť žiada o odkúpenie pozemku v lokalite pod Opatovským nadjazdom, ktorý je situovaný pri  predajni a servise automobilov značky Citroen.  Na odkúpených pozemkoch plánujú rozšíriť parkovanie pre zákazníkov a predvádzané vozidlá. Bez  rozpravy

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite pod nadjazdom smerom do Opatovej , Ulica A.Jiráska, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6051/26 o výmere 49 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-22/2014, zo dňa 13.3.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6051/1 o výmere 6969 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6051/27 o výmere 162 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-22/2014, zo dňa 13.3.2014,  vypracovaného Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6051/1 o výmere 6969 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia parkovacej plochy pri budove vo vlastníctve žiadateľa.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 211 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.110,– €

pre kupujúceho : AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jíráska 5339, 98401 Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.19: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

10 ) F. Seal, s.r.o., so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom

Primátorka - spoločnosť požiadala o odkúpenie pozemku v lokalite mestského parku, konkrétne pri vlastníctve spoločnosti, reštauračnom zariadení Biela labuť. Pozemok, ktorý spoločnosť požaduje odkúpiť plánuje využiť pre rozšírenie záhradnej reštauračnej časti.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mestský park pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 4367/8 o výmere 162 m², ostatné plochy ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je využívaný ako záhradná reštaurácia,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 162 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.620,– €

pre kupujúceho : F. Seal, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 11891/S, so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.20: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

11 ) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára

Primátorka – vzhľadom k tomu, že o predmetnú budovu nebol prejavený žiadny záujem ani ku koncu februára 2014, budova chátra a mestu Lučenec narastajú náklady súvisiace so zabezpečením objektu budovy a základnej údržby v jej okolí,  je potrebné prehodnotiť minimálnu požadovanú kúpnu cenu a opätovne nehnuteľnosť ponúknuť na odpredaj.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica F. Lehára pozemok, konkrétne :

- bytový dom súp.č. 504 nachádzajúci sa na parcele CKN č. 4023, bol postavený cca v roku 1925, má 16 b.j.,

- parcelu ( pod bytovým domom ) CKN č. 4023 o výmere 496 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 4021/48 o výmere 1684 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 4021/49 o výmere 106 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 4024/2 o výmere 26 m², záhrady, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že bytový dom je v neobývateľnom stave, vyžaduje neprimerane finančne náročnú investíciu a predchádzajúca Obchodná verejná súťaž na jeho odpredaj bola neúspešná,

za kúpnu cenu 140.000,–  za všetky odpredávané nehnuteľnosti spolu.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.21: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

12)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Primátorka - v rámci realizácie stavby „technická vybavenosť pre bytové domy ulíc Cintorínska – Jarkova v Lučenci – I. etapa“, boli vybudované rozvody vodovodu a kanalizácie. Nakoľko tieto zariadenia budú odovzdané prevádzkovateľovi SVS a.s., je potrebné zriadiť pre neho vecné bremeno práva umiestnenia zariadení a prístupu k nim na pozemky vo vlastníctve Mesta Lučenec, kde sú tieto zariadenia uložené.

Bez  rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

z dôvodu  postúpenia investorstva  k časti  vodných stavieb SO 02 Vodovod  a SO 03 Kanalizácia  stavieb "Technická vybavenosť pre bytové domy ulíc Cintorínska-Járkova v Lučenci - I. a II. etapa", z Mesta Lučenec  na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. , Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36056 006

A.1. zriadenie  bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem k  pozemkom v kat. území Lučenec obce Lučenec, vo výlučnom vlastníctve Mesta Lučenec, zapísaným na  LV č. 5414  ako CKN parc. číslo  2923/1, CKN parc. číslo 2923/2, CKN parc. číslo 2923/3, CKN parc. číslo 2924/1, CKN parc. číslo 2924/2, CKN parc. číslo 2924/3, CKN parc. číslo 2956/1, CKN parc. číslo 2956/2, CKN parc. číslo 2937/1, CKN parc. číslo 2937/51, CKN parc. číslo 2937/52, CKN parc. číslo 2937/53, CKN parc. číslo 2937/70, EKN  parc. číslo 1182, EKN  parc. číslo 3213, EKN  parc. číslo 3217, EKN  parc. číslo 3218/1, EKN  parc. číslo 3220/1, CKN parc. číslo 2921/2, CKN parc. číslo 2021/3, CKN parc. číslo 2922/2, (ďalej len „zaťažené pozemky“) ako vecného práva  umiestnenia zariadení verejného vodovodu DN 200 mm a  DN 100 mm a verejnej kanalizácie DN 600 mm a DN 400mm (ďalej aj len „verejný vodovod a verejná kanalizácia“ a „ zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“)  na zaťažených pozemkoch, v rozsahu ktorý bude  vyznačený v na tento účel vyhotovenom Geom. pláne na vyznačenie vecného bremena, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec a právo prístupu na zaťažené pozemky za účelom  zabezpečenia výstavby prevádzky, údržby, vykonávania opráv a rekonštrukcii zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch umiestnených (ďalej len „ Právo vecného bremena“).

Právu vecného bremena oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť  Mesta Lučenec ako Povinného z vecného bremena:

strpieť na zaťažených  pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne umiestnenie zariadení    verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, vykonávaním oprav a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a  verejnej kanalizácie  na  zaťažených pozemkoch umiestnených,
bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  nebudovať nad  vodovodnými a kanalizačnými  potrubiami a v ich pásme ochrany  (v šírke 1,5m - pri potrubí do priemeru DN 500mm a 2,5m pri potrubí nad  priemer DN 500mm od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve strany po zemi a vo vzduchu) stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       22

- proti      0

- zdržal sa    0

Výsledok hlasovania č.22: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

13) Henrieta Kajbová, Mašková č. 81, 985 11 Halič

Ing. Bronislava Brablecová, Mašková č. 7, 985 11 Halič

Primátorka - uznesením č. 7/2012 zo dňa 14.2.2012 nebol žiadateľkám  schválený výkup pozemkov pre účely komunikácie na Ulici jasná za cenu 14,94 €/m2. Kúpna cena za 138 m2 je 2.061,72 €. Nakoľko Mesto uvedené pozemky dlhodobo užíva, žiadajú o doriešenie výkupu pozemkov a dohodnutie výkupnej ceny.

Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. odkúpenie pozemku, parcely  CKN č. 6488/4 vo výmere 112 m2 a parcely CKN 6488/5 o výmere 26 m2 v k.ú. Lučenec vytvorených Geometrickým plánom na zameranie chodníka a miestnej komunikácie č. 36033481-120/2010 vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária, s.r.o.,

z majetku  Henriety Kajbovej r. Pršanovej, nar.  7.10.1964, bytom  Mašková 81, 985 11  Halič a Ing. Bronislavy Brablecovej r. Pršanovej, nar. 29.2.1972, bytom Mašková 7, 985 11  Halič,

za cenu 14,94 € za jeden m2,

z dôvodu usporiadania vlastníckych pomerov voči pozemku, na ktorom sa nachádza stavba vo vlastníctve Mesta Lučenec, miestna komunikácia

 

Výsledok hlasovania č.23: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržal sa: 1  (Norbert Krišta)

 

14)MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec

Primátorka – žiadateľ  žiada o predĺženie nájomných zmlúv na pozemky pod novinovými stánkami, ktorým ku dňu 30.6.2014 končia nájomné zmluvy.

Bez  rozpravy .

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Fiľakovskej ceste,

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

A.2. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 6599/22 vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Novohradskej ulici,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

A.3. predĺženie prenájmu pozemku, parc. EKN č. 3176 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Železničnej ulici,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

A.4. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2 v k.ú. Opatová, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Gemerskej ceste,

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

A.5. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Vajanského ulici,

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2019,

pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec

 

Výsledok hlasovania č.24: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržal sa: 0

 

15) Attila Demjén, Rúbanisko III/4, Lučenec

Primátorka -  žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok.  Mestská  rada  odporúča  schváliť predĺženie prenájmu pozemku vo výmere   40 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 5160/2 vo výmere 40 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, nachádzajúceho sa na Rúbanisku I.  v Lučenci,

za cenu nájmu 19,50,- €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.5.2019,

pre Attilu Demjéna, IČO 37 753 118, Rúbanisko III/4, Lučenec.

 

Výsledok hlasovania č.25: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržal sa: 0

 

16) Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na rok 2014 na prenájom pozemkov okolo školy na ulici Fándlyho a M.Rázusa. Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta. Žiadajú o symbolický prenájom pozemkov za cenu  1,- € na rok.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu pozemkov, parc. CKN č. 3628 záhrady, vo výmere 322 m2, 3629 zast.pl., vo výmere 361 m2, 3630/1 zast.pl., vo výmere 147 m2, 3631 záhrady, vo výmere 289 m2, 3632 záhrady, vo výmere 91 m2, 3633 zast.pl., vo výmere 191 m2, 3634 záhrady, vo výmere 194 m2 a 3635 zast.pl., vo výmere 623 m2 okolo školy na Rázusovej ulici a parc. CKN č.  3829/3 ostatné plochy, vo výmere 652 m2, 3829/4 ostatné plochy, vo výmere 465 m2, 3829/5 ostatné plochy, vo výmere 1194 m2, 3829/12 zast.pl., vo výmere 1891 m2, 3841/1 ostatné plochy, vo výmere 2300 m2, 3845 ostatné plochy, vo výmere 3317 m2 a časť z parc. CKN č. 3832/3 zast.pl., vo výmere 504 m2 okolo školy na Fándlyho ulici,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

zámer predĺžiť prenájom pozemkov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 55/2014 zo dňa 7.4.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – symbolické 1 €,

na dobu nájmu – 1 rok,

pre  Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.26: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

17) Zväz protikomunistického odboja v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

Primátorka -- Okresná pobočka žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru, na dobu nájmu 5 rokov, za rovnakých podmienok ako mal doteraz.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je charakter činnosti organizácie,

zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 14/2014 zo dňa 4.2.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2018,

pre  Zväz protikomunistického odboja v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       18

- proti      0

- zdržal sa    4

Výsledok hlasovania č.27: za: 18 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,   RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,   Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 4 (  Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Roman Grebáč,

JUDr.Vladimír Marko)

18) Július Korim, J.Jiskru č. 6, Lučenec

Primátorka – žiadateľ  žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Masarykovej ulici (bývalá MIC) v Lučenci. Priestory sú využívané ako predajňa textilného tovaru a bytových doplnkov. Predĺženie žiada o ďalších 7 rokov, t.j. do 31.7.2021.

JUDr. Ilčík -  na  Masarykovej ulici  je to jediný  nebytový priestor, ktorý Mesto vlastní . Navrhuje  zvážiť predĺženie nájomnej zmluvy  na  dobu  7  rokov, nakoľko tento rok sa končí  volebné obdobie  a  je možné, že nový poslanecký zbor bude mať  iný zámer.  Predložil  poslanecký  návrh  na predĺženie nájomnej zmluvy len  na 1  rok.

JUDr. Krokoš -  pán Korim je jediným podnikateľom, ktorý  má  možnosť prezentovať  sa na Masarykovej  ulici. Predložil  poslanecký   návrh  na  predĺženie  nájomnej  zmluvy  podľa požiadavky  žiadateľa.

Ing. Uličná -  podľa jej názoru, pán  Korim požiadal o zníženie  nájmu  tak, aby to bolo v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.  Svoje povinnosti  voči  Mestu si plní pravidelne.   Predložila poslanecký návrh na  zníženie nájmu.

Primátorka -  dala  hlasovať za poslanecký  návrh  pána poslanca  JUDr. Ilčíka

 

Výsledok hlasovania č.28:

za: 4 (Ing. Miroslav Barcaj,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský)

proti:  11 (  Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)

zdržali sa: 7 ( Ing. Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Juraj Pelč,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. arch. Anna  Václavíková)

 

Poslanecký  návrh  nebol schválený.

 

Pani primátorka  dala hlasovať za poslanecký  návrh  pani Ing.  Uličnej

 

Výsledok hlasovania č.29:

za: 7 (Ing. Pavol Balážik, PaedDr. Vojtech Lauko,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 3 (Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, JUDr.Bc. Radovan Konečný)

zdržali sa: 12   (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, MUDr. Rudolf Slivka)

Poslanecký návrh nebol  schválený.

Pani primátorka dala hlasovať za uznesenie  v nasledovnom znení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2011 zo dňa 29.7.2011 na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Masarykovej ulici v Lučenci (bývalá MIC), za účelom predajne textilného tovaru a bytových doplnkov,

za cenu nájmu 60,- €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.7.2019,

pre Júliusa Korima, IČO : 10 868 631, J.Jiskru č. 6, Lučenec

 

Výsledok hlasovania č.30: za: 17 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 5  (  Ing. Miroslav Barcaj,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka)

 

19) Hajrula Peter, Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš

Primátorka  - žiadateľ  žiada o zmenu nájomnej zmluvy č. 20/2008 v znení dodatkov 1, 2 a 3 na prenájom pozemku, na ktorom je umiestnený predajný stánok (sezónny predaj zmrzliny). Podmienky žiada ponechať tak, ako bolo odsúhlasené pre p.Gergeľovú, teda znížením ročným nájmom na 731,28 € ročne.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, nachádzajúceho sa na Rúbanisku II. v Lučenci, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),

za cenu nájmu – počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného

19,50 €/m2/rok a počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2018,

pre Hajrulu Petra, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš

Výsledok hlasovania č.31: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

20) Dušan Čáni  a manželka Silvia Čániová spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadatelia požiadali o kúpu pozemku v lokalite Rúbanisko I,  o výmere 24m², ktorý sa nachádza pod ich garážou. Chybou v písaní došlo k uvedeniu nesprávneho čísla pozemku v návrhu na uznesenie  namiesto správneho 4989/77 bolo uvedené 4989/57.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1.   opravu v Uznesení MsZ v Lučenci č. 221/2013, konkrétne opravu čísla odpredávanej parcely  z nesprávne uvedeného č. 4989/57 na  4989/77

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.32: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

21) Hlavná Invest s.r.o., Masarykova 7, 984 01  Lučenec

Primátorka –   žiadateľ žiada o zriadenie vecného bremena na parcelu CKN 1858/6 po ktorej je jediný možný zadný prístup k budove bývalého sídla SPOOL a.s. na Masarykovej ulici tým, že Mestu Lučenec predložil návrh zmluvy o zriadení vecného bremena

JUDr. Bc. Konečný – vzhľadom k tomu, že sa jedná o právo prechodu cez pozemok  (parkovisko) a v minulosti spoločnosť Hlavná Invest s.r.o. mala záujme o odkúpenie pozemku,  navrhuje uvedený bod odročiť s návrhom, aby vedenie Mesta  rokovalo  so žiadatelom  vo veci odkúpenia úredmetného pozemku.

Primátorka  - odpovedala, že je možné  rokovať so žiadateľom, ale od  roku 2011 nemá Mesto takúto informáciu.   Dodala, že je možné zriadiť  vecné  bremeno a zároveň rokovať o odkúpení pozemku.

 

Pani primátorka dala  hlasovať  za poslanecký  návrh  JUDr. Bc. Konečného

 

Výsledok hlasovania č.33:

za: 6  (Ing. Pavol Balážik, Mgr. Roman Grebáč, JUDr.Bc. Radovan Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná)

proti: 7  (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  Ing. Kvetoslava Dedinská, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  Štefan Prístavka)

zdržali sa: 8 ( RSDr. Jozef Cerovský,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  Norbert Krišta,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. arch. Anna  Václavíková)

Poslanecký  návrh nebol schválený.

 

Pani primátorka  dala  hlasovať  za  uznesenie  v nasledovnom znení :

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zriadenie   vecného bremena in rem na parcelu :

- CKN 1858/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1350 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

spočívajúce v práve prechodu peši a motorovými prostriedkami po citovanej parcele k nehnuteľnostiam :

-  budove súpisné číslo 2915 na parcele CKN 1858/3 „Administratívna budova“, ktorá je zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

-    parcele CKN 1858/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 574 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

-   parcele CKN 1858/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

pre Hlavná Invest s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo 16710/S, sídlo Masarykova 7, 984 01 Lučenec, IČO 448524410.

za jednorazovú úhradu  165,–€,

na dobu neurčitú.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      1

- zdržal sa    0

 

Výsledok hlasovania č.34: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 1 (JUDr.Bc. Radovan Konečný)     zdržali sa: 0

 

22)  Odkúpenie „Športovej haly“ od spoločnosti KOBRA s.r.o

Primátorka  - Mesto má záujem zabezpečiť vhodné priestory pre konanie  športových   a kultúrno-spoločenských podujatí s vyššou kapacitou návštevníkov,  ktorá v meste  dlhodobo  absentuje.  Chce vytvoriť   priestory pre činnosť športových klubov, ktoré sa  starajú o rozvoj  detí a mládeže a pre zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času. Mesto doposiaľ poskytlo dotáciu pre činnosť športových klubov v čiastke 42 000 €. Má  záujem  vytvoriť  priestory nielen pre športové kluby  na tréningové účely,  ale  aj na usporiadanie prezentačných športových podujatí ako sú regionálne,  celoslovenské, cezhraničné súťaže a turnaje, kde  by športové kluby mohli prezentovať  svoje výsledky pred širším publikom. Je zámerom Mesta vrátiť  uvedené priestory  Výstaviska občanom tak, aby mohli v nich sledovať basketbalové turnaje, či iné  podujatia.  Nemenej  dôležitým bodom kúpy je oživenie centrálnej časti mesta a poskytnúť občanom  tu žijúcim  dôstojné podmienky, obnoviť  verejné osvetlenie  na odkúpených pozemkoch  prislúchajúcich k hale  a prinavrátiť  centrálnej časti mesta  atraktivitu.  Uvedené územie nie je  v majetku  mesta.  Financie,  ktoré  má záujem  Mesto investovať do kúpy, sú neporovnateľné s benefitmi, ktoré Mesto a jeho obyvatelia získajú. Finančné prostriedky, ktoré Mesto vynaloží na kúpu už  zrekonštruovanej  športovej haly  sú neporovnateľne  nižšie, ako  postavenie  novej športovej haly. Mesto Lučenec je jedným z mála miest, ktoré nemá  športovú  halu  s takouto  kapacitou. Vedenie mesta zastáva názor, že je nevyhnutnosťou   prevádzkovať  takúto halu.  Mesto  za  posledné tri roky bez úveru  financovalo  všetky investičné  akcie.  Finančné prostriedky,  ktoré  sa investujú  do kúpy športovej haly boli  získané predajom nepotrebného  majetku.  Za posledné obodbie Mesto zvýšilo hodnotu  majetku Mesta vo výške 1 800 519 €.  Vzhľadom k tomu, že Mesto je v dobrej  finančnej  kondícii,  je možné z Rezervného  fondu zabezpečiť kúpu športovej  haly.   Prioritou mesta  je  rozvoj infranštruktúry  a ciest , kde na ich opravu sa  za posledné  tri roky investovali nie malé finančné prostredky. Prostredníctvom a.s SPOOL Lučenec a prijatím vhodných opatrení, by bolo možné prevádzkovanie haly. Predpokladané  mesačné prevádzkové náklady  sú vo  výške  50 000 € až 70 000,-€, ale pri efektívnom hospodárení a zadefinovaní podmienok pre športové kluby, by sa dosiahlo   70 % vykrytie prevádzkových nákladov.  Čo sa týka  technického stavu  športovej haly, predbežné náklady na opravu sú vo výške cca 600 000 € ( s DPH).  Tieto finančné prostriedky  vlastník preinvestuje a vykoná opravy v zmysle zmluvy tak, aby Mesto športovú halu prevzalo  v prevádzkyschopnom stave.  Otázka prevádzky športovej haly bude predmetom  ďalšieho  rokovania  pracovnej skupiny poslancov a vedenia  a.s.  SPOOL  tak, aby pre športové kluby  pôsobiace v meste  poskytli  adekvátny  nájom.  Čo sa týka hodnoty  stavby,   na základe  požiadaviek  znaleckých posudkov ohľadne ceny športovej  haly boli  vypracované  aktuálne znalecké posudky.   Športová  hala  s pozemkami pod  budovou je ohodnotená  na  sumu  na  746 000 €  bez  rekonštrukcie   a cena  výstavby   novej  športovej haly   je  2 169 000,-€.  Mesto  zabezpečilo  ohodnotenie  pozemkov prislúchajúcich  k športovej hale, ktoré sú vo výške 105 000 €.  Celková  cena  športovej haly  s pozemkami  je   podľa  aktuálneho  znaleckého posudku  851 000 € v tomto technickom stave.   Mesto  má záujem  kúpiť zrevitalizovanú halu v prevádzkyschopnom stave s revíznymi správami  a posudkami  za  cenu  860 000 €,  ktoré by sa uhradilo nasledovne:  v roku 2014  uhradí Mesto za kúpu športovej haly  sumu 343 500 €,  ktoré  zaplatí  a.s. SPOOL  a za  čo  obdrží  9,6 %  akcií  spoločnosti  Dalkia. Mesto zároveň zaplatí za pozemky  sumu 152 500 € , ktoré  nadobudne  do svojho  vlastníctva. V roku  2015  Mesto zaplatí  a.s. SPOOL  sumu 122 000 €  ako dalšiu  splátku, za ktorú získa akcie vo výške  3,3 %   od  spolčnosti  Dalkia.   V roku 2016 zaplatí dalšiu  splátku vo výške  122 000 €, kde znovu  obdrží  3,3 %  akcii od spoločnosti Dalkia.   V roku 2017 sa zaplatí zvyšná čiastka vo výške  120 000 €  a Mesto obdrží adekvátnu hodnotu akcii  spoločnosti Dalkia. Celkom  Mesto získa  za sumu odkúpenia  haly  akcie  spoločnosti Dalkia v hodnote 19,2 %  vo výške  707 500 €. Všetky podmienky kúpy športovej  haly  ako aj pozemkov  sú zapracované v kúpnej zmluve, ktorá je súčasťou predložených materiálov. Zmluva konštatuje, že v prípade nezrealizovania rekonštrukcie v zmysle článku 3  predmetnej  zmluvy, je možné od  zmluvy odstúpiť.

Otvorila  rozpravu.

MUDr. Slivka -  upozornil  na  nezrovnalosť  v kúpnej znluve  v článku 2, bod  2.1. na  strane 12, kde je uvedená suma 849 000 € a v zátvorke  sa uvádza  860 400 €.  Požiadal o opravu.

Krišta -  nie je proti kúpe  športovej haly,  súhlasí  s jej kúpou, ale  poznamenal, že napriek  niekoľkým  spoločným rokovaniam a požiadavke  poslancov o predloženie  podkladov  v súvislosti  s kúpou haly,  nebola táto akceptovaná.   Poslanci  neobdržali  dielčí rozpočet o ktorý  žiadali. Vyslovil nespokojnosť s návrhom, aby poslanci  mohli len nahliadnúť  do  znaleckých posudkov.

Primátorka – odpovedala  pánovi  poslancovi, že  k návrhu kúpy  športovej haly  boli zvolané  4  pracovné  stretnutia, kde zo  strany poslancov  boli  predložené návrhy  na doplnenie  materiálov.  Všetkým poslancom bol emailom zaslaný   rozpočet opráv, ktorý je  uvedený aj v kúpnej zmluve.  Na poslednom  stretnutí bola požiadavka na  vypracovanie  znaleckého posudku,  čo bolo taktiež zabezpečené  a zároveň oznámené, že je k nahliadnutiu

Prednosta -  rekapitulácia  rozpočtu bola predložená  2 krát. Pri  stretnutiach prevládali  názory, že  znalecký posudok nie je potrebné vypravovať, aby nevznikli ďalšie náklady. Napriek  tomu  boli znalecké posudky vypracované  tak,  aby  samostatne  rozlišovali  časť  budovy s pozemkami  pod  budovou a pozemky, ktoré bude  Mesto nadobúdať do vlastníctva.  Vzhľadom k tomu, že znalecké posudky boli doručené až dňa 28.4.2014  v poobedňajších  hodinách a ich  vytlačenie pre  celý poslanecký zbor by sa časovo  nestihlo, bolo poslancom  oznámené, že  znalecký  posudok  je  k nahliadnutiu.

Krišta  - podľa jeho  názoru predložený  rozpočet  nie  je správne  vypracovaný, sú to iba odhady. Nie  je to položkovitý rozpočet, kde  sú uvedené všetky  práce, ktoré budú vykonané

Primátorka -  je v spoločnom  záujme  Mesta,  kúpiť  už zrekonštrukavanú  športovú halu  za  uvedených  zmluvných podmienok. Opravy  sú v zmluve  vyšpecifikované.

Mgr. Baculík -  poďakoval  všetkým  poslancom, ktorí  prijali  pozvanie  na Výstavisko  a zúčastnili  sa pracovných stretnutí.   Mesto  Lučenec  potrebuje  takúto  športovú  halu.  Sú  mestá  s nižším počtom obyvateľov  a majú športovú  halu.   Mesto má  záujem o oživenie  centrálnej  zóny, kde by  sa  stretávali  hlavne mladí občania  na športových  a  kultúrno -  spoločenských podujatiach. Poznamenal, že  Mesto  organizje  mnoho  kultúrnych podujatí,  kde by sa zúčastilo  viac  ľudí  nielen z Lučenca, ale  aj z okolia  a na ktoré  doposiaľ  neboli  vhodné priestory.  Kúpou  haly  by  sa vytvoril kultúrny  stánok pre občanov  mesta.   Požiadavka  kúpy  športovej haly  vyšla  z mestského  basketbalového  klubu , ktorý už v roku 2011  požiadal o jej  kúpu.   V súčasnosti  finančná  situácia  mesta dovoľuje  kúpu  haly.

Prednosta – odpovedal pánovi poslancovi Krištovi, že položkovitý  rozpočet  je  dôležitý pre investora nie pre  kupujúceho. Mesto  kupuje  športovú halu  ako  funkčný celok, nie ako jednotlivé časti.

Ing. Balážik -   vzhľadom k tomu, že šporová hala mala viac majiteľov, opýtal sa, aký to bude mať  vplyv na vlastnícke práva  Mesta  v prípade, pokiaľ je  na súde žaloba k určeniu vlastníckych práv

Primátorka -  je to riešené v zmluve   pod  bodom 3.9 .

JUDr. Szabóová – zmluva je  koncipovaná tak,  že Mesto  kupuje od  vlastníka  nezaťažený  majetok.  K dnešnému dňu  nie  je  budova  ničím zaťažená, má  čistý  list  vlastníctva.

Do  rozpravy  sa  nikto  ďalší    neprihlásil  a pani  primátorka  dala  hlasovať za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.  odkúpenie do majetku Mesta Lučenec v lokalite Námestie artézskych prameňov nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 1856/198, o výmere 948 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 1856/212, o výmere 90 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 1877/5, o výmere 400 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 152.500,–€, spolu za odkupované citované pozemky,

za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ktorej znenie je citované v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,

od vlastníka KOBRA, spol. s r.o.,  Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S,  sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec,   zastúpená  Milošom Kelemenom, konateľom,  IČO : 31 639 674

A.2.  odkúpenie  cenných papierov do majetku Mesta Lučenec z majetku SPOOL a.s konkrétne :

- 19,2 % akcií v spoločnosti Dalkia Lučenec a.s. zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 793/S,  sídlo : Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec,  IČO : 36 629 359 v nominálnej hodnote 707.500,–€

za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované cenné papiere, rozdelenú do 4 splátok nasledovne :

v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €

A.3.  súhlas s odkúpením do majetku SPOOL a.s. v lokalite Námestie artézskych prameňov nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 1856/7, o výmere 492 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 1856/16, o výmere 1783 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- budovu so súpisným číslom 2924, Malé pavilóny stojacej na parcele CKN č. 1856/7, o výmere 492 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- budovu so súpisným číslom 2924, Veľké pavilóny stojacej na parcele CKN č. 1856/16, o výmere 1783 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované citované nehnuteľnosti, rozdelenú do 4 splátok nasledovne :

v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €

za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ktorej znenie je citované v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu

od vlastníka KOBRA, spol. s r.o.,  Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,      Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S,  sídlo : Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec,   zastúpená  Milošom Kelemenom, konateľom,  IČO : 31 639 674

a súhlas s uzavretím záložnej zmluvy na odkupované nehnuteľnosti pre predávajúceho do doby splatenia celej kúpnej ceny

A.4.  súhlas s odpredajom cenných papierov z majetku SPOOL a.s konkrétne :

- 19,2 % akcií v spoločnosti Dalkia Lučenec a.s. zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 793/S,  sídlo : Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec,  IČO : 36 629 359 v nominálnej hodnote 707.500,–€

za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované cenné papiere, rozdelenú do 4 splátok nasledovne :

v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €

pre  Mesto Lučenec, sídlo Ulica novohradská , 984 01  Lučenec, IČO 00 316 181

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto :

-za       21

- proti      0

- zdržal sa    1

 

Výsledok hlasovania č.35: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  JUDr.Bc. Radovan Konečný, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0    zdržal sa: 1  (Norbert Krišta)

 

11.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Primátorka -   Mestu Lučenec bol v roku 2013 poskytnutý grant vo výške 5 500 € od

Nadácie DALKIA SLOVENSKO na vybudovanie "Rybieho chodníčka". Vzhľadom  k tomu,

že  tieto finančné prostriedky neboli v roku  2013 vyčerpané, bolo   potrebné  ich zahrnúť do

rozpočtu v roku 2014. V  schválenom  rozpočte  na  rok  2014  sú  rozpočtované výdavky na

vybudovanie TV k bytovým domom Ul. cintorínska – jarková v čiastke 100 000 €. Celkové

náklady na túto investičnú  akciu  sú  vo  výške  300 000 €. Rozdiel vo výške 200 000 € sa

navrhuje  presunúť  z  rekonštrukcie Ulice  Komenského.  Zároveň  bolo  navrhuté   celú

rekonštrukciu  Ul. Komenského riešiť z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli pôvodne

plánované aj na Ul. cintorínsku.Parkovisko na Ul. Hurbanovej bolo čiastočne vybudované

v roku  2013, ale  nebolo  uhradené.  Jeho   dobudovanie  ako  aj  úhrada  výdavkov   bude

zrealizovaná v roku 2014. Finančné prostriedky vo výške 11 000 € je potrebné do rozpočtu

doplniť a to zo zatiaľ nerozdelených prostriedkov na rekonštrukciách miestnych komunikácií.

Investičné akcie na úseku cestnej dopravy a výstavby sa navrhuje upraviť tak ako je

predložené v správe

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci

        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2. Rekonštrukcie MK z oddielu

          04.5.1 z položky 717002 Rekonštrukcie a modernizácie vo výške 232 335 € na

          Podprogram 4.2. Rekonštrukcie MK na oddiel 04.5.1 na položku 717001 Realizácia

          nových stavieb vo výške 30 925 €, na položku 719 Projektová dokumentácia vo výške

          1 410 € a na Podprogram 13.2.1 TV Cintorínska na oddiel 04.4.3 na položku 717001

          Realizácia nových stavieb vo výške 200 000 €

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.6.1 Cirkevná základná škola

          z oddielu 09.1.2.1 z položky 640 Bežné transfery vo výške 78 555 € na Podprogram

          9.6.6 Cirkevná základná umelecká škola na oddiel 09.1.2.1 na položku 640 Bežné

          Transfery

 

Výsledok hlasovania č.36: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

12. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec na rok 2014

Primátorka – predložený materiál bol  po dohode s poslaneckými klubmi doplnený o ďalšie

body. Mesto chce  podporiť  oblasť  školstva, preto na  dnešné  rokovanie  boli zaradené  dve

školy a to :  Prístavba   výdavnej  školskej  jedálne  ZŠ  M.R.Štefánika , Haličská 8,  Lučenec

o 10 000 €  a   Rekonštruckia   podlahy  v telocvični ZŠ  L.Novomeského  o 15 000 €.  Do

správy bola zaradená aj  kúpa  športovej haly  na Výstavisku.

MUDr. Pelč – zdôraznil závažnosť  tohto  rozhodnutia, nakoľko  škola  má  667  žiakov

a výdajňa jedla má kapacitu 78  miest.  Na obed  chodí okolo 420  detí. Rekonštrukcia  nie je

rozsiahla, ale je  nutná.

Primátorka  - do programu rokovania najbližšieho mestského zastupiteľstva  budú zaradené

ďalšie  školy

Mgr. Grebáč - poukázal na problémy v kuchyniach jednotlivých  škôl, kde zariadenia sú  zastaralé, často  nefunkčné, preto je nutné riešiť  tieto problémy.

JUDr.Ilčík – oceňuje rozhodnutie Mesta v súvislosti  s riešením problémov na uvedených  školách. Podotkol, že na  ZŠ  L.Novomeského  je  havarijný  stav a výmena okien je nutná. Primátorka – za obdobie posledných 2 rokov  nebola výzva  na  rekonštrukciu ZŠ,  V novom programovacom období je  uvedená  škola zaradená  ako  priorita.

Mgr. Grebáč –   opýtal sa, či  zmenou  PD v súvislosti  s kompostárňou   bude nahradený   pôvodne podaný   projekt ?

Ing. Kolimárová -  odpovedala, že pôvodný projekt  sa nebude nahradzovať. Žľab bude riešiť  len zahnívajúci proces, ktorý vzniká, keď sa naváža biologický odpad.  Keď začína zahnívať vzniká voda, ktorú je potrebné v súlade s podmienkami životného prostredia odstrániť.  V rámci uvedeného projektu nákup  traktora nebol  riešený.  Vzhľadom  k tomu, že Mesto si traktor  zapožičiava  a platí zaň,  bol predložený návrh na zakúpenie vlastného traktora bez  štiepkovača.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1  použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2014 v celkovej výške

       1 602 400 €  nasledovne:

Rozšírenie kamerového systému pre Mestskú políciu                         3 000 €                  

Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii                  27 000 €

Letné kúpalisko - protipovodňové opatrenia                                       20 000 €

PD zimný štadión III.etapa                                                                  20 000 €

Odberné miesto - Námestie Republiky (elektrika, voda)                     10 000 €

PP juh - vybudovanie prípojky elektrickej energie                               10 000 €

Vybudovanie inžinierskych sietí, prípojok a základov - Rapovská križovatka  22 500 €

PD cyklotrasa Lučenec Halič                                                                  26 900 €

PD k investičným akciám                                                                          3 000 €

Ul. Begova                                                                                             100 000 €

Pokračovanie inline dráhy v parku + chodníky v parku okolo altánku     55 000 €

Rekonštrukcia Ul. Komenského                                                             475 000 €  

Ul. Borhyho I. – MK + VO                                                                         70 000 €

Ul. Borhyho II. – vodovod + kanalizácia                                                 120 000 €

Merače rýchlosti                                                                                       10 000 €

Kompostáreň BRO - odvodňovací žľab + PD                                          20 000 €

Nákup traktora a vlečky – kompostáreň                                                   30 000 €

Kúpa pozemkov Nám. Artézskych prameňov                                         152 500 €

Odkúpenie podielu – cenné papiere Dalkia Lučenec a.s.                       343 500 €

PD k rekonštrukcii rozvodov vody a tepla v Divadle B.S.Timravy           17 000 €

Znovuzapojenie a rozšírenie rozhlasu                                                      10 000 €

Sieň významných osobností + PD - bývalý dom smútku                          22 000 €

Prístavba výdajnej školskej jedálne ZŠ M.R.Štefánika                             20 000 € 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ Novomeského                              15 000 €   

                                                                                       

A.2 Zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok  2014 nasledovne:

A.2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce

         o 1 602 400 €

 

A.2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli 03.1.0 Mestská polícia 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 3 000 €

 

A.2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 79 500 €

 

A.2.4 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.4 Zimný štadión na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 20 000 €

 

A.2.5 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.1.2 Priemyselný park na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 000 €

 

A.2.6 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie MK na

          oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív

          o 859 900 €

 

A.2.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 5.2 Kompostáreň na oddieli 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 50 000 €

 

A.2.8 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný  majetok na oddieli 06.6.0 Občianska vybavenosť na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 152 500 € a Podprograme 14.6 Finančná oblasť na oddieli 01.1.2 na položke 810 Účasť na majetku o 343 500 €

 

A.2.9 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 7.1 Kultúra na oddieli 08.2.0.3/62 Divadlo B.S. Timravy na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 17 000 €

 

A.2.10 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.9 Mestský rozhlas na oddieli 08.3.0 Vysielacie služby na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 000 €

 

A.2.11 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli 08.4.0/17 Cintorínske služby na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 22 000 €

 

A.2.12 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika v rozpočte základnej školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 20 000 €

 

A.2.13 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.5 ZŠ Novomeského v rozpočte základnej školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 15 000 €

 

Výsledok hlasovania č.37: za: 22 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

13. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2013

Primátorka – stav všetkých pohľadávok evidovaných  k 31.12.2013  bol vo výške 1 536 220,57 €. Celkové pohľadávky sú v porovnaní  so stavom k 31.12.2012 nižšie o 189 190,83 €, hlavne z dôvodu odpísania  nevymožiteľných pohľadávok za daň z nehnuteľností. V zmysle platných účtovných postupov boli na ťažko vymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti vytvorené opravné položky vo výške 1 084 063,37 €, po zohľadnení ktorých činí zreálnená hodnota pohľadávok k 31.12.2013 sumu  452 157, 20 €.

Z celkových pohľadávok sa roku 2013  týkajú pohľadávky v objeme 316 286,27 €.  Pri  porovnaní pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2013 so stavom k 31.12.2012 sú tieto nižšie o 60 077,89 €. Zo stavu pohľadávok po lehote splatnosti vyplýva, že pohľadávky v objeme 1 217 394,84 € sú z predchádzajúcich rokov a ich vymáhanie je málo úspešné a problematické. Pohľadávky za právnické aj fyzické osoby boli prihlásené do konkurzných konaní, sú vymáhané súdnou cestou a exekúciami.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     berie na vedomie

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec

k 31.12.2013

 

Výsledok hlasovania č.38: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

14. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov

a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec

Primátorka – Ústredná inventarizačná komisia konštatuje, že fyzický stav majetku Mesta Lučenec súhlasí s účtovnou evidenciou majetku. Majetok Mesta Lučenec sa zvýšil v porovnaní s rokom 2012, kedy hodnota majetku brutto predstavovala sumu 80 473 454,44 €, o 489 893,14 € čo predstavuje  nárast 0,6 %. Uvedené zvýšenie je spôsobené predovšetkým nárastom finančných prostriedkov na bankových účtoch v dôsledku napĺňania podmienok Memoranda medzi ZMOS a vládou SR.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a

       záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013

A.2. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec v celkovej hodnote

519,75  € nasledovne:

- PD - plynofikácia MŠ M. R. Štefánika  v obstarávacej hodnote 1 327,76 €

- Bleskozvod bytového domu F. Lehára  v obstarávacej  hodnote 15 191,99 €

 

Výsledok hlasovania č.38: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

15. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2013, prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2014.

Primátorka -  správa obsahuje podrobnú analýzu hospodárenia  spoločnosti.  Zároveň vyslovila pochvalu  za   dosiahnuté  výsledky  v hospodárení.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1   Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2013 vrátane riadnej účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku “  - bez pripomienok

B.     b e r i e  n a  v e d o m i e

B. 1.  Návrh Plánu opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2014.

Výsledok hlasovania č.39: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

16. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Primátorka –  predložená  správa bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady.

Mgr. Grebáč -  opýtal sa  na výšku ťažby   a  na pohľadávku  spoločnosti  Keram a.s. vo výške  87 000,-€

Melicher -   spoločnosť  Keram  a.s.  si záväzky voči Mestu Lučnece  neplní.  V rámci reštrukturalizačného plánu malo byť  20 %  uspokojenie  veriteľa. V súčasnosti máme informáciu, že uvedená čiastka  bude  pravdepodobne nevymožiteľná.  V zmysle  Lesného  hospodárskeho plánu   na obdobnie   10 rokov  Mestské lesy odrúbali  o 12 000 m3 menej dreva ako je v pláne.

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.berie na vedomie
A.1.  Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

 

Výsledok hlasovania č.40: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

17. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Primátorka –   správa obsahuje  podrobnú analýzu  hospodárenia spoločnosti .   Náklady  na  prevádzku budovy  sú  vysoké, preto v tomto  roku  sa zrealizuje  výmena okien a dverí.

V prípade  vyhlásenia  výzvy Mesto je pripravené  reagovať.

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.berie  na  vedomie

A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za  rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

Výsledok hlasovania č.41: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

18. Správa o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra za  január – marec  2014

Primátorka –   v zmysle  schváleného  plánu  kontrolnej činnosti bolo v sledovanom obdoí  vykonaných   5  kontrolných akcií, ktoré  sú rozpísané v predloženej  správe.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.berie  na vedomie

A.1.   Správa o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra za  január – marec  2014

 

Výsledok hlasovania č.42: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

19. Schválenie platu primátorky na rok 2014 - návrh

Ing. Dedinská -  poukázala na  mestá s menším počtom obyvateľov, kde primátory  týchto miest  majú vyšší plat.  Na žiadosť pani  primátorky sa jej  plat  nezvyšuje.  Zostáva na rovnakej úrovni.

Primátorka -  je  jej prianím, aby jej plat ostal na tej úrovni ako bol  v roku 2011.  Dodala, že  plat  vo výške 4 050,-€ by bol veľmi zaujímavý , ale  takýto návrh by určite neprijala. Taktiež odmietla  odmeny.

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  plat primátorke Mesta PhDr. Alexandre Pivkovej podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994

Z.z. v znení   neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2014  vo výške:  2 666,€

slovom:dvetisícšesťstošesťdesiatšesť

 

Výsledok hlasovania č.43: za: 20 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

20. Zmena a doplnok č. 24 Územného plánu mesta Lučenec  – Lokalita A,B - zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na územie bývania vidieckeho v rodinných domoch.

Primátorka –  jedná  sa o lokalitu  na Haličskej  ceste.  Mestská  rada  odročila uvedený  materiál,  ale  na  informatívnom stretnutí poslancov bola správa  prerokovaná a pre jeho dôležitosť zaradená  do programu rokovania mestského zastupiteľstva.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  súhlasí

so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu

B.  schvaľuje

Zmenu a doplnok  č. 24 Územného plánu mesta   Lučenec
Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 24

 

C.  ukladá

vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 

Výsledok hlasovania č.44: za: 19 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

21. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2013

Primátorka –   uvedená   správa  hodnotí  činnosť  ZPOZ-u  za   obdobie roka  2013

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

B e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2013.

 

Výsledok hlasovania č.45: za: 21 (Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, JUDr.Bc. Radovan Konečný,  Ing. Elena Uličná,   Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  0  zdržali sa: 0

 

22.   Interpelácie  poslancov

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci prítoku vody do jazierka v mestskom parku, kde  sa čiastočne  obnovila  len  jedna  tretina.  Vzhľadom k tomu, že  hlavnou úlohou jazierka je zásobovanie celého parku vodou, požiadal  venovať tomu  väčšiu pozornosť.

Prednosta – odpovedal na interpeláciu. Po prvej  interpelácii pána poslanca  bola  vykonaná obhliadka funkčnosti prítoku vody do jazierka.  Zo strany Rybárskeho zväzu bude realizovaná investícia vzhľadom k otázke sádky.  Uvedenú problematiku je možné riešiť  prekopaním a tak zvýšiť prietok vody  do jazierka, ktorý zásobuje mestský park vodou do parku, resp. prečerpávaním  vody  tak, aby sa dodalo väčšie  množstvo  vody do potoka. Mesto vstúpi do rokovania  s Rybárskym zväzom.

Ing. Uličná – interpelovala pani primátorku vo veci  nadmernej  hlučnosti v okolí  nadjazdu smerom na Opatovú. Nakoľko sa jedná o dlhodobý problém, na základe podnetov  občanov  bola predložená sťažnosť na premeranie hlučnosti.  Z úrovne kompetentných orgánov boli realizované  merania.  Výsledná správa konštatuje, že k prekračovaniu  hlučnosti  skutočne  dochádza, ale v rámci tolerancie, ktorá je prípustná.  Vzhľadom k tejto skutočnosti vlastník cestnej komunikácie zabezpečí príslušné opatrenia, nie však realizáciu vybudovania protihlukovej bariéry, nakoľko  výsledné hodnoty  nezadávajú na to príkaz.  Požiadala  pani  primátorku  o zvolanie  rokovania  s vlastníkom uvedenej cestnej komunikácie  a poskytnutie informácie občanom o závere z rokovania.

Primátorka -  odpovedala  na interpeláciu, že správca cestnej  komunikácie  bol opätovne  požiadaný  o prijatie ďalších  opatrení v súvislosti  s nadmernou hlučnosťou.  Doposiaľ bolo realizované len zníženie rýchlosti na uvedenom úseku.

Mgr. Hrdlička – interpeloval pani primátorku  vo veci  riešenia podnetu občanov  z Ulice M. Rázusa 40. Občania postúpili na Mesto Lučenec požiadavku ohľadne možnosti vyznačenia parkovacích miest a vytvorenia  jednosmernej  premávky z dôvodu  bezpečnosti občanov. obyvateľov bytového domu M. Rázusa č. 34 – 44, ktorá sa týkala zmeny organizácie dopravy na vnútroblokovej komunikácii (zjednosmernenie) a riešenia odstavných plôch

Prednosta -  uvítal iniciatívu občanov v súvislosti s riešením parkovacích miest, ktoré však musí prejsť administratívnym procesom.  Požiadavka bude zabezpečená.

Ing. Balážik – interpeloval  pani primátorku vo veci petície  občanov za chodník na Novohradskej  ulici.   Poukázal na  zlý stav  chodníka pred „čínskym múrom“. Občania  sa pýtajú na termín opravy.

Primátorka -  uvedená problematika sa už riešila  s občanmi  a je zaradená do  harmonogramu  opráv na rok 2014.

Prednosta – odpovedal na interpeláciu.  Oprava  chodníka  na  Novohradskej ulici  je zaradená do harmonogramu opráv v mesiaci august 2014.  Zároveň požiadal občanov o trpezlivosť, nakoľko všetky opravy sa realizujú na základe  rokovania  so Spoločným stavebným úradom  v zmysle  platnej legislatívy.

 

23. Návrhy   a podnety poslancov

 

24. Rôzne

JUDr. Ilčík -  tlmočil pripomienky  a podnety  občanov  z členskej  schôdze na Rúbanisku 3, ktorej sa zúčastnil.  Prvý podnet sa týkal  trhoviska  na Rúbanisku 3.  Občania sa pýtajú, aký zámer má Mesto s uvedeným  objektom.   Pripomienkovali parkovanie  cudzích  motorových vozidiel v týchto priestoroch. Ďalší podnet sa týkal kosenia trávnych  porastov. Podľa ich vyjadrenia  prvá kosba  je oneskorená, nakoľko tráva je už pomerne veľká. Ďalší podnet sa týkal požiadavky na vybudovanie nových detských ihrísk, resp. rozšírenie a revitalizáciu súčasných detských ihrísk. Kriticky sa vyjadrili  k činnosti  mestskej polície, kde  žiadajú zabezpečenie peších hliadok na Rúbanisku 3, hlavne v zadnej časti sídliska. Občania  pozitívne hodnotili  vybudovanie  preložky štátnej cesty  I/75.  Opýtali sa,  kedy sa začne  s výstavbou uvedenej štátnej cesty. Posledná pripomienka sa týkala  obchodného domu  „Orava“.  Vzhľadom k tomu, že pôvodný  zámer  pri odpredaji  riešil  aj zriadenie čínskej reštaurácie v týchto priestoroch,  opýtal sa prečo tento zámer nebol akceptovaný. V súčasnosti v celom objekte sú  všetky priestory využívané  na predaj  šatstva  a obuvi.

Primátorka - v krátkosti odpovedala na vznesené podnety. Preložka cesty  I/75  je v štádiu riešenia výkupu pozemkov a následného stavebného konania.

K pripomienke na  činnosť mestskej polície  poznamenala,  že  nakoľko  Rúbanisko  3 patrí medzi lokality mesta, ktoré občania považujú  za miesto , kde  dochádza  k narúšaniu  spolunažívania, bude monitorovaná kamerovým systémom. Mestská  polícia  má zriadenú pešiu hliadku, ktorá bude posilnená  o ďalšiu hliadku na bicykli.  Zároveň dodala, že  mestská  polícia  nemá  suplovať  štátnu políciu.   Požiadala náčelníka mestskej polície osloviť listom štátnu políciu a žiadať o nápravu a zabezpečenie stálej bezpečnosti občanov na území  mesta.  K otázke detských ihrísk dodala, že na území mesta je  59 detských ihrísk a detské ihriská  v školských zariadeniach.  V súčasnosti prebieha certifikácia, ktorá by mala byť ukončená  v júli 2014.  Mesto akceptuje požiadavky mladých rodín, ale je potrebné zvážiť otázku vytvorenia ďalších detských ihrísk. V súčasnosti sa rieši 5 nových detských ihrísk.  K otázke kosenia trávnych porastov  poznamenala, že kosenie je prevádzané podľa klimatických podmienok. Mesto sa snaží  zabezpečiť  súvislé kosenie  na  všetkých  sídliskách.

Čo sa týka podnetu  v súvislosti s využitím priestorov  v obchodnom  dome Orava,  dňa 7.5.2014 sa bude konať pracovné stretnutie s majiteľom obchodného domu.

 

25. Diskusia

26. Záver                                    

Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie  o 18,33 hod.

 

 

 

     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková

       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

MUDr.  Rudolf  Slivka

 

RSDr. Jozef  Cerovský

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

V Lučenci, dňa   29.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Predkladané správy

Bod03 Kontrola_plnenia_uzneseni.pdf(437.9 kB)Bod03 Kontrola_plnenia_uzneseni
Bod06 VZN o nakladani s bytmi.pdf(465.7 kB)Bod06 VZN o nakladani s bytmi
Bod07 VZN o poskytovani soc sluzieb.pdf(483.9 kB)Bod07 VZN o poskytovani soc sluzieb
Bod15 Sprava o hospodareni SPOOL.pdf(2.8 MB)Bod15 Sprava o hospodareni SPOOL
Bod19 Schvalenie platu primatorky.pdf(323.5 kB)Bod19 Schvalenie platu primatorky
Bod20 Zmena a doplnok c 24 k UP.pdf(634.6 kB)Bod20 Zmena a doplnok c 24 k UP
Bod21 Info sprava ZPOZ.pdf(168.3 kB)Bod21 Info sprava ZPOZ

Zvukový záznam

001_1..mp3(15.2 kB)1. Otvorenie
003_2..mp3(155.9 kB)3. Kontrola plnenia opatrení
004_3..mp3(118.8 kB)3. Kontrola plnenia opatrení
045_22..mp3(1.1 MB)22. Interpelácie poslancov
046_23..mp3(17.2 kB)24. Rôzne
047_26..mp3(1.2 MB)25. Diskusia
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka