Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 24.6.2014

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 30. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 24.06.2014 (utorok)  o 15.00 hod. vo veľkej  sále v budove  okresného úradu na Námestí republiky č.26

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia opatrení

4. Návrh na novelizáciu VZN Mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  zriadených na území Mesta Lučenec č. 03/2013

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

 PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved. odd. školstva, sociálnych  vecí, kultúry a športu              

5.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa   vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves,  Zmena a doplnok č . 1  - návrh        

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie

Ing. arch. Jozef Dižka, Banská Bystrica, autor Zmeny a doplnku č. 1.         

6. Zmena a doplnok Územného Plánu Mesta Lučenec č. 26

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie

Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie MsÚ

7. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8.  Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k

31.03.2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

9. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016, 2017

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta         

10.  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - jún 2014

Predkladateľ : Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Predkladateľ :  Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : Ing. Jozef Matuška,  hlavný kontrolór mesta

13. Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015 – návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

14. Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2014- 2015

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva  a.s. SPOOL Lučenec

Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti

15. Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014- 2018 - n á v r h

Predkladateľ: PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent  MsÚ

16. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec na celé funkčné obdobie 2014- 2018 - n á v r h

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent  MsÚ

17. Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová, zastupujúca  vedúca kancelárie  primátorky

18. Interpelácie poslancov

19. Návrhy  a  podnety  poslancov

20. Rôzne

21. Diskusia

22.  Záver                                       

                                                                                    

 

     PhDr. Alexandra Pivková,  v.r.

        primátorka mesta

 

 

Súpis uznesení z  30.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 24.06.2014

 

UZNESENIE Č. 79/2014
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia   Ing. Miroslava Barcaja, JUDr. Dušana Ilčíka

A.2. Za overovateľov zápisnice   JUDr. Vladimíra Marka, Ing. Evu Balážovú PhD.

    

   

UZNESENIE Č. 80/2014

K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie  na vedomie

A.1.  Kontrolu plnenia uznesení

 

                                             

UZNESENIE Č. 81/2014

K bodu programu:   Novelizácia  Všeobecne  záväzného   nariadenia  mesta  Lučenec

o  určení   výšky  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku škôl a školských    zariadení zriadených na  území Mesta Lučenec č. 03/2013

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.   s c h v a ľ u j e

A.1.   Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č..08/2014    o určení   výšky  dotácie

         na mzdy a prevádzku škôl a školských  zariadení zriadených na území Mesta Lučenec,

         ktorým sa  mení  a dopĺňa VZN č. 3/2013

 

UZNESENIE Č. 82/2014

K bodu programu:   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje

Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1   - návrh

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.  berie na vedomie

A.1.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 09/2014, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1 – návrh

B.   súhlasí

B.1.so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Lučenec č. 09/2014, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1

C.   schvaľuje

C.1. Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1

C.2.„Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Lučenec č. 09/2014, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1“ s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami

D.   ukladá

D.1. vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie MsÚ uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 

 

UZNESENIE Č. 83/2014

K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného

        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy na

           Podprogram 9.5.2 Školské kluby detí vo výške spolu 324 €

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 1.8 Regionálny rozvoj

           v rámci oddielu 06.2.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 940 € na položku

           710 Obstarávanie kapitálových aktív

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému

        rozpočtu v celkovej sume 150 000 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 150 000 €

          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.6. Neštátne

          školstvo na oddieli 09.1.2.1 na položke 640 Bežné transfery o 22 678 €,

          v Podprograme 9.2.2 MŠ bez PS – MŠ Kubínyiho na položke 630 Tovary a služby

          o 22 000 €, v Podprograme 12.3 Správa a údržba majetku na oddieli 06.6.0 na

          položke 630 Tovary a služby o 19 000 €, v Podprograme 1.4  Územný plán na oddieli

          04.4.3 na položke 630 Tovary a služby o 5 220 €, v Podprograme 11.1 Verejné

          osvetlenie na oddieli 06.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 37 702 €,

          v Podprograme 11.2 Verejná zeleň na oddieli 05.4.0 na položke 630 Tovary a služby

           o 13 500 €, v Podprograme 7.1  Organizácia kultúrnych podujatí na oddieli 08.2.0.3

           na položke 630 Tovary a služby o 10 000 €

A.3. Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov

A.3.1. zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 95 000 € pôvodne

          schválených na investičné akcie: rekonštukcia ulice Rádayho vo výške 70 000 €

          a parkovisko pri budove OÚ vo výške 25 000 €, na rekonštrukciu chodníka na Ul.

          novohradskej vo výške 70 000 € a vybudovanie chodníka na Ul. športovej vo výške

          25 000 €

                                                     

UZNESENIE Č. 84/2014

K bodu programu:   Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.3.2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.   berie na vedomie

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec

        k 31.3.2014

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 85/2014

K bodu programu:   Harmonogram prípravy programového rozpočtu

Mesta Lučenec na roky  2015, 2016, 2017

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.                 schvaľuje

A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky  2015, 2016, 2017

 

UZNESENIE Č. 86/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1. prevod nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Jesenského formou zámeny, konkrétne Mesto Lučenec zamení :

- stavbu, garáže so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/3, zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, skladu so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/4,  zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, dom, so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  178 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  169 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/3,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  18 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  38 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod parciel:

- parcely CKN č. 1598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m²,

- parcely CKN č. 1599/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m²,

- parcely CKN č. 1599/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m²,

zapísané na LV č. 7751, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú majetkom manželov Ďurákovcov sú pre Mesto Lučenec potrebné v súvislosti s rekonštrukciou a následným využitím národnej kultúrnej pamiatky, budovy Synagógy,

bez finančného vyrovnania,

pre Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka, nar. 15.6.1946  a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej, nar. 10.11.1948 spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

 

                                                       

UZNESENIE Č. 87/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2)  Ing. Peter Kúdeľa a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, Ulica M. Rázusa 39, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 6765/3 o výmere  1750 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6765/4 o výmere  1486 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/219 výmere  328 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/229 o výmere  223 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a prostriedky získané odpredajom budú použité pre pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa 10.12.2013, 16,–€ za 1 m² ( spolu za celú výmeru 3787 m² 60.592,–€ ).

pre kupujúcich : Ing. Peter Kúdeľa, rod. Kúdeľa, nar. 17.6.1966 a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, rod. Árvaiová, nar. 31.1.1969, spoločne bytom Ulica M. Rázusa 1636/39, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 15 takto :

-za      15

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 88/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3) Vladimír Červenák, bytom Rúbanisko II 442/71, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1 odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Kubínyiho námestie, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6641/5 o výmere 30 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6641/6 o výmere 3 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľa  a jej predajom bude žiadateľovi umožnený posun jeho vlastnej nehnuteľnosti, tak aby sa zlepšila prehľadnosť dopravnej situácie v danom mieste,

za kúpnu cenu 106,04 / 1 m² , čo pri výmere 33 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.499,32 €

pre kupujúceho Vladimír Červenák, rod. Červenák, nar. 9.7.1967, bytom Rúbanisko II. 442/71, 984 01 Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 89/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4) Štefan Prístavka a manželka Mária Prístavková, spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4, 984 01  Lučenec,

Štefan Péter a manželka Vlasta Péterová, spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Ulica parašutistov, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 604/172 o výmere 444 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľov ako vstup a parkovacia plocha pred ich nehnuteľnosťami, jeden zo žiadateľov p. Štefan Prístavka je poslancom MsZ v Lučenci.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 444 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– €

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Prístavka, rod. Prístavka, nar. 14.6.1960 a manželka Mária Prístavková, rod. Bojnová, nar. 13.2.1961 spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4,  984 01 Lučenec

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Péter, rod. Péter, nar. 6.12.1936 a manželka Vlasta Péterová, rod. Poliačiková, nar. 17.2.1942 spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     1

                                                   

UZNESENIE Č. 90/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5) AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jiráska 5339, 98401

Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite pod nadjazdom smerom do Opatovej , Ulica A.Jiráska, pozemok, konkrétne :

- parcely CKN č. 6051/26 o výmere 49 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 6051/27 o výmere 162 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia parkovacej plochy pri budove vo vlastníctve žiadateľa.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 211 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.110,– €

pre kupujúceho : AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jiráska 5339, 98401 Lučenec, IČO : 36 639 397, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za      18

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 91/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6) F. Seal, s.r.o., so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast.

Robertom Kelemenom, konateľom

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mestský park pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 4367/8 o výmere 162 m², ostatné plochy ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je využívaný ako záhradná reštaurácia,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 162 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.620,– €

pre kupujúceho : F. Seal, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 11891/S, so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 92/2014

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,  konkrétne :

- stavbu Trafostanica súp. č. 5725, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktorá je postavená na parcele CKN č. 6764/265,

- parcelu CKN č. 6764/265 o výmere 48 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

a hnuteľný majetok

- VN vzdušné vedenie pre uvedenú trafostanicu odbočujúce z VN vedenia č. 368 nad parc. č. 6766/24, 6766/8, 6766/40 a 6766/41 v k. ú. Lučenec o dĺžke 16 m,

- VN káblové vedenie pre uvedenú trafostanicu na parc.č. 6764/257, 6764/225, 6764/75, 6766/40 a 6766/44 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- NN káblové vedenie parc. č. 6764/257, 6764/228, 6764/225, 6466/226, 6764/53 a 6766/228 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- Rozvodové istiace skrine SP 5 v počte 18 ks a SP 3 v počte 2 ks.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetnú budovu a zariadenia vzhľadom na ich charakter a využitie Mesto Lučenec nie je oprávnené prevádzkovať a vzhľadom na jej ďalšie využitie a spravovanie nie je účelné, aby zostala v majetku Mesta Lučenec,

za kúpnu cenu 1,000,– € spolu za citované odpredávané nehnuteľnosti,

pre kupujúceho : Stredoslovenská energetika  - Distribúcia, a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10514/L, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 451.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

                          

UZNESENIE Č. 93/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8 ) MUDr. Ladislav Eštók a manželka Mária Eštóková, Ulica Gagarinova č.4, 984 01  Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 5664/15 o výmere  30m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-19/14, zo dňa 14.3.2014,  vypracovaného GEOMET s.r.o., oddelením z parcely EKN parcelné číslo 7058/1 o výmere 3998 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a odkúpením sa odstráni rozdiel vo faktickom a právnom vzťahu k predmetnému pozemku, ktorý vznikol zrejme chybným vytýčením stavebnej čiary.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 30 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 300,– €

pre kupujúcich : MUDr. Ladislav Eštók, rod. Eštók, nar. 29.09.1947 a manželka Mária Eštóková, rod. Nováková nar. 07.05.1948, spoločne bytom Ulica Gagarinova 2887/4, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 94/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9 ) Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová - Ulica záhradná nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 434/49 o výmere  147m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 43660126-07/2014, zo dňa 1.4.2014,  vypracovaného Ing. Roberta Molnárová  geodetické práce,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 434/1 o výmere 15412m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich,

s podmienkou zachovania kontinuity vecného bremena spočívajúceho v práve umiestiť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena kanalizačné potrubie v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena ZoZVB 46/2011 z 15.12.2011 uzavretej medzi Mestom Lučenec a Vlastou Malčekovou,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 147 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.470,– €

pre kupujúcu : Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, nar. 30.10.1952, bytom Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      18

- proti      0

- zdržal sa     1

 

 

UZNESENIE Č. 95/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10 ) Všeobecní lekári s.r.o. zast. MUDr. Dionýzom Balážom, Ulica novohradská 14, 984

01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec Ulica novohradská, pri kine Apollo,  nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2028/7 o výmere  143m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-12/2014, zo dňa 25.2.2014,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o.,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2028/1 o výmere 3906m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a na časti  odkupovaného pozemku sú umiestnené schody umožňujúce vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom z 11.4.2014,  83,40€ za 1 m², tzn. 11.926,20 € za celú odkupovanú plochu.

pre kupujúceho : Všeobecní lekári s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 22032/S, sídlo Novohradská 17, 984 01  Lučenec, IČO : 46 578 838, zastúpená MUDr. Dionýzom Balážom, konateľom

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      18

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 96/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11) Juraj Gregor a manželka Darina Gregorová spoločne bytom Ulica Gagarinova

2885/28, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Štvrť Malinovského- garáže, pozemok, konkrétne :

parcelu CKN, č. 5484 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 1367 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5301, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,

pre kupujúcich : Juraj Gregor, rod. Gregor, nar. 19.4.1943 a manželka Darina Gregorová, rod. Korimová, nar. 30.8.1947,  spoločne bytom Ulica Gagarinova 2885/28, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 97/2014

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12)  Odpredaj bytového domu a pozemkov na Ulici Gorkého, Spool a.s., Jozef Šever, manželia Hergelovci, manželia Kalapáčovci, manželia Balážikovci, ul. Dukelských hrdinov, Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/5 o výmere 442 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľa, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadateľ sa oň dlhodobo stará na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 442 m2 , 4.530,50 €,

pre Jozefa Ševera, rod. Ševera, nar. 20.11.1961, bytom Jilemnického 82, 984 01  Lučenec,

 A.2. zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/6 o výmere 353 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení , dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 353 m2 , 3.618,25 €,

pre Kalapáčovci,

 

 

 

A.3. zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/7 o výmere 194 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 194 m2 , 1.988,50 €,

pre Daniela Hergela, rod. Hergela, nar. 16.4.1975 a manželku Danielu Hergelovú, rod. Klimovú, nar. 10.5.1979, spoločne bytom M. Rázusa 21, 984 01  Lučenec,

 

 A.4.  zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/8 o výmere 595 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady a Ing. Pavol Balážik je poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 595 m2 , 6,098,75 €,

pre Ing. Pavla Balážika, rod. Balážika, nar. 28.4.1956 a manželku Mgr. Evu Balážikovú, rod. Luptákovú, nar. 19.7.1959, spoločne bytom Dukelských hrdinov 10, 984 01  Lučenec,

 

A.5.  zámer odpredať pozemok :

-  parcelu CKN č. 3525 o výmere 2460 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

-  parcelu CKN č. 3526/1 o výmere 159 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemky sú zastavané a tvoria dvor k bytovému domu na Ulici Gorkého 18, konkrétne ide o stavbu súpisné číslo 1324, ( 35 bytová jednotka nachádzajúca sa na parcele CKN č. 3525 vo vlastníctve SPOOL a.s. ), ktorá je zapísaná na LV č. 6168, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a že pre Mesto Lučenec v prípade odpredaja budovy budú tieto pozemky predstavovať nevyužiteľný a nepotrebný majetok,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 2619 m2, 26.844,75 €,

pre kupca bytového domu na Ulici Gorkého 18, súpisné číslo 1324, 35 bytová jednotka ( nachádzajúca sa na parcele CKN č. 3525 ), ktorá je zapísaná na LV č. 6168, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

 

 

A.6. vyjadrenie súhlasu Mestského zastupiteľstva Lučenec s predajom nehnuteľného majetku spoločnosti SPOOL a.s. na Ulici Gorkého 18, konkrétne ide o stavbu súpisné číslo 1324, 35 bytová jednotka ( nachádzajúca sa na parcele CKN č. 3525 ), ktorá je zapísaná na LV č. 6168, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 98/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13)  Aladár Preisach a spol., Ulica garbiarska 24, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer zameniť, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,

- pozemok, parcelu CKN 6764/164,  , o výmere  356 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/165,  orná pôda o výmere  405 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, časť parcely CKN 6764/166,  orná pôda o výmere  cca 164 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/167,  orná pôda o výmere  438 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod spoluvlastníckeho podielu z pozemku :

- parcely CKN č. 2677/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m²,

- parcely CKN č. 2678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,

- parcely CKN č. 6608/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m²,

zapísaných na LV č. 8658, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov :

- p. Aladár Preisach, rod Preisach nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec v podiele 1/8,

- Mgr. Emil Preisach rod. Preisach, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava v podiele 4/8,

- p. Matej Kolozsváry, rod. Kolozsváry, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR, v podiele 4/8,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom Mesta Lučenec a Aladára Preisacha, Mgr. Emila Preisacha a Mateja Kolozsváryho  sú situované pod a vedľa budovy Divadla B.S. Timravy a vzhľadom na ich využitie je účelné aby Mesto Lučenec bolo ich 100% vlastníkom,

bez finančného vyrovnania súvisiaceho výlučne so zámenou pozemkou,

pre p. Aladára Preisacha, rod Preisacha nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec,

Mgr. Emila Preisacha rod. Preisacha, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava,

Mateja Kolozsváryho, rod. Kolozsváryho, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR.

 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     1

 

UZNESENIE Č. 99/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14) Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Lučenec „Lučenec, Ulica

mesačná – predĺženie verejného vodovodu“ s SPVS a.s. Banská Bystrica

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. uzavretie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Lučenec „Lučenec, Ulica mesačná – predĺženie verejného vodovodu“ postaveného na pozemkoch v k.ú. Lučenec, CKN č. 6433/40, 6433/2, 4633/14, 6449/2, 6449/3, 6449/4, 6447/2, 6448/21, 6485/70 v mestskej časti Malá Ves, ktoré bolo skolaudované Rozhodnutím vydaným Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 12.3.2014, pod číslom OU – LC – OSZP – 2014/00035-1 a nadobudlo právoplatnosť dňa 1.4.2014,

pre prevádzkovateľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S, so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030,

za odmenu vo výške vodného, ktoré na základe zmuvy bude oprávnený odberateľom účtovať prevádzkovateľ, výška vodného bude pre jednotlivých odberateľov účtovaná podľa platných cien v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydanými pre prevádzkovateľa,

s dohodou, že bežnú údržbu a drobné opravy po ukončení záručnej doby do výšky 500,– € bude v jednotlivých prípadoch zabezpečovať prevádzkovateľ vo vlastnej réžii.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 
 

UZNESENIE Č. 100/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15) Agro Rátka s.r.o., Ratka č. 44, 968 01  Fiľakovo

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Lučenec, lokalita Malá Ves, parc. CKN č. 6142/23 TTP, vo výmere 22935 m2, CKN č. 6142/24 TTP, vo výmere 520 m2, EKN č. 2078/1 TTP, vo výmere 11040 m2, EKN č. 2078/3 TTP, vo výmere 2496 m2, EKN  č. 2080/1 TTP, vo výmere 2775 m2 a EKN č. 2080/3 TTP, vo výmere 1888 m2, spolu vo výmere 41654 m2 (4,1654 ha),

za cenu nájmu 35,- €/ha/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019,

pre Agro Rátka s.r.o., sídlo Ratka č. 44, 986 01 Fiľakovo, IČO : 36031721

 

 

 

UZNESENIE Č. 101/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

16) Mestská tržnica Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  predĺženie NZ č. 22/2011 zo dňa 14.10.2011 na prenájom areálu Mestskej tržnice v Lučenci – priestory nachádzajúce sa na Vajanského ulici č. 11 a na Rúbanisku III.,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie hospodárneho nakladania s majetkom mesta organizáciou Mestom Lučenec na tento účel založenou,

zámer predĺžiť prenájom priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 77/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2024,

pre  Mestskú tržnicu Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11, 984 01  Lučenec, IČO : 36643751

A.2. uzatvorenie zmluvy o podnájme na zriadenie krytých parkovacích miest na tržnici Rúbanisko III., alternatívou č.1 s nájomcom SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec,

podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu – 1.000,- €/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2024,

pre Mestskú tržnicu Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11, 984 01  Lučenec, IČO : 36643751

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 102/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

17) SPOOL a.s., Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie NZ č. 42/2009 zo dňa 1.7.2009 na prenájom mestských športovísk – zimný štadión, letné kúpalisko, futbalový štadión a k nim prislúchajúce pozemky,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie hospodárneho nakladania s majetkom mesta organizáciou Mestom Lučenec na tento účel založenou,

zámer predĺžiť prenájom mestských športovísk s pozemkami horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 78/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2016,

pre  SPOOL a.s., sídlo Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec, IČO : 31586392

 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 103/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

18) Ing. Ivan Janák, Gagarinova č. 20, 984 03  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom nebytových priestorov vo výmere 241,4 m2 nachádzajúcich sa v areáli futbalového štadióna – tribúny, na účely prevádzkovania bufetu,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie poskytnutia občerstvenia na futbalovom štadióne,

zámer prenajať nebytové priestory horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 79/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 120,- €/mesiac,

na dobu nájmu – od 1.7.2014 do 31.12.2014,

pre Ing. Ivana Janáka, Gagarinova č. 20, 984 03  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 104/2014

K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

19) Mestské lesy Lučenec s.r.o., Lučenské kúpele 3152,  Lučenec  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemkov v lokalite Mestské lesy, konkrétne parcely :

CKN č. 4939/2 zast.pl., vo výmere 108 m2, CKN č. 6734 lesné pozemky, vo výmere 6138 m2, CKN č. 6735 lesné pozemky, vo výmere 5135 m2, CKN č. 6736 lesné pozemky, vo výmere 11738 m2, CKN č. 6738/1 lesné pozemky, vo výmere 37416 m2, CKN č. 6739/1 lesné pozemky, vo výmere 3444 m2, CKN č. 6739/2 lesné pozemky, vo výmere 598 m2, CKN č. 6740 lesné pozemky, vo výmere 6738 m2, CKN č. 6741 lesné pozemky, vo výmere 47197 m2, CKN č. 6742 lesné pozemky, vo výmere 1797 m2, CKN č. 6744 lesné pozemky, vo výmere 81652 m2, CKN č. 6750/3 záhrady, vo výmere 5 m2, CKN č. 7232/1 lesné pozemky, vo výmere 1959736 m2, CKN č. 7232/36 lesné pozemky, vo výmere 6685 m2, CKN č. 7232/37 lesné pozemky, vo výmere 11461 m2, CKN č. 7232/38 lesné pozemky, vo výmere 1207 m2, CKN č. 7278 trvalé trávne porasty, vo výmere 7726 m2, CKN č. 7279/1 lesné pozemky, vo výmere 2192706 m2, CKN č. 7279/6 zast.pl., vo výmere 510 m2, CKN č. 7279/11 zast.pl., vo výmere 56 m2, CKN č. 7279/12 zast.pl., vo výmere 363 m2, CKN č. 7279/19 lesné pozemky, vo výmere 6031 m2, CKN č. 7279/23 lesné pozemky, vo výmere 35 m2, CKN č. 7279/24 lesné pozemky, vo výmere 87 m2, CKN č.  7279/55 lesné pozemky, vo výmere 19904 m2, CKN č. 7279/56 lesné pozemky, vo výmere 25508 m2, CKN č. 7279/57 lesné pozemky, vo výmere 629429 m2, CKN č. 7279/58 lesné pozemky, vo výmere 1004839 m2, CKN č.  7279/59 lesné pozemky, vo výmere 570906 m2, CKN č. 7279/61 lesné pozemky, vo výmere 3268 m2, CKN č. 7279/62 lesné pozemky, vo výmere 3990 m2, CKN č. 7279/63 lesné pozemky, vo výmere 194302 m2, CKN č.  7279/64 lesné pozemky, vo výmere 4747 m2, CKN č. 7279/65 lesné pozemky, vo výmere 1402 m2, CKN č. 7279/66 lesné pozemky, vo výmere 112952 m2, CKN č.  7286/6 zast.pl., vo výmere 1549 m2, CKN č. 7287 zast.pl., vo výmere 116 m2, CKN č. 7288 zast.pl., vo výmere 90 m2, CKN č. 7289 lesné pozemky, vo výmere 30 m2, CKN č.  7390 trvalé trávne porasty, vo výmere 5222 m2, spolu vo výmere 6 966 823 m2 v k.ú. Lučenec vedené na LV č.5414

a CKN č. 765/4 lesné pozemky, vo výmere 80631 m2, CKN č.  781/3 lesné pozemky, vo výmere 3031 m2, CKN č. 781/4 lesné pozemky, vo výmere 452 m2, CKN č. 781/5 lesné pozemky, vo výmere 546 m2, CKN č. 781/6 lesné pozemky, vo výmere 52843 m2, CKN č.  789 orná pôda, vo výmere 26964 m2,  CKN č. 791 trvalé trávne porasty, vo výmere 1874 m2, CKN č. 793 záhrady, vo výmere 2240 m2, CKN č.  794/2 záhrady, vo výmere 175 m2,  EKN č. 762 lesné pozemky, vo výmere 143215 m2, EKN č. 763/1 trvalé trávne porasty, vo výmere 34124 m2, EKN č.  764/1 lesné pozemky, vo výmere 1337104 m2, EKN č. 780 trvalé trávne porasty, vo výmere 4082 m2, EKN č. 781/1 lesné pozemky, vo výmere 1030172 m2, EKN č. 787/2 trvalé trávne porasty, vo výmere 1193 m2, EKN č.  787/3 lesné pozemky, vo výmere 265 m2, EKN č. 790 trvalé trávne porasty, vo výmere 2491 m2, EKN č. 792 orná pôda, vo výmere 6881 m2, EKN č. 794/1 zast.pl., vo výmere 842 m2, spolu vo výmere 2 729 125 m2 v k.ú. Halič, vedené na LV č.914,

spolu prenajatá výmera v k.ú. Lučenec a k.ú. Halič  predstavuje  9 695 948 m2 pozemkov,

a stavby – chaty, súp.č. 3152, vedená na LV č. 5414 v k.ú. Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení,

zámer prenajať pozemky horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 80/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu 7.966,54 € ročne, za všetky citované pozemky,

na dobu nájmu do 31.12.2024,

pre Mestské lesy Lučenec s.r.o., sídlo Lučenské kúpele 3152, Lučenec, IČO : 36643807.

 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 105/2014

K bodu programu:   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - jún 2014

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

 

Berie na vedomie

 

A.1.  Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  za obdobie apríl – jún 2014

 

 

UZNESENIE Č. 106/2014

K bodu programu:   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

 

schvaľuje

 

      A.1. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

 

 

UZNESENIE Č. 107/2014

K bodu programu:   Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015 – návrh

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A,schvaľuje

A.1. Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 108/2014

K bodu programu:   Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2014- 2015

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.podnájom riadnej ľadovej plochy a suchej  ľadovej plochy Zimného štadióna podľa Rozpisov ľadovej plochy HC Lučenec, verejnosť, sezóna 2014/2015, a nebytových priestorov pre HC Lučenec, občianske združenie na hokejovú sezónu 2014 - 2015 podľa vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 546,90 m2  a uzavretie  podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 07/16/05/2014 za nasledovných podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:

 

Podnájom nebytových priestorov o výmere 546,90 m2 na dobu určitú od 1.7.2014 do 30.6.2015.

 

Začiatok užívania ľadovej plochy:

V čase od 1.7.2014 – 27.7.2014 na suchej ploche, od 1.08.2014 – 31.3.2015 na riadnej ľadovej ploche a v čase od 1.5.2015 – 30.6.2015 na suchej ploche.

Náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom sú  zahrnuté v symbolickom nájomnom dojednanom v bode (6) tejto podnájomnej zmluvy v sume 1 Eur (slovom: Jedno Euro) za celú dobu podnájmu.

 

 

UZNESENIE Č. 109/2014

K bodu programu:   Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 – 2018 a určenie počtu

poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov

2014 – 2018 – návrh

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1.  utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva Lučenec pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v počte 7,  vo volebnom obvode  č. 6  s počtom poslancov  3

A.2. určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v počte  21

A.3. štruktúru volebných obvodov (číselné označenie volebných okrskov s príslušnými ulicami) podľa bodu I. materiálu

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 110/2014

K bodu programu:   Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec na celé

funkčné obdobie rokov  2014 - 2018 – návrh

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.  schvaľuje

 

A.1.  rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok na celé funkčné obdobie  2014 – 2018

 

 

 

UZNESENIE Č. 111/2014

K bodu programu:   Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

 

A.udeľuje

A.1  Cenu mesta:

Mgr. Márii Drenkovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, publikačnú a osvetovú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

A.2  Cenu mesta:

Mgr. Ondrejovi Veselému – za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť, oceneného medailou Sv. Gorazda, za aktívnu prácu v rozvoji odborného vzdelávania pedagógov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

     A.3 Cenu mesta:

Marte Galádovej – za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu, dlhoročnú pedagogickú činnosť, reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí.

 

A.4  Cenu mesta:

JUDr. Dušanovi Ilčíkovi – za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

B.berie na vedomie

 

Udelenie Ceny primátorky:

B.1 PhDr. Márii Matuškovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ocenenú ako Európsky učiteľ cudzích jazykov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

B.2 Miroslavovi Hrdličkovi – za dlhoročnú pedagogickú a športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

B.3.  MUDr. Rudolfovi Slivkovi,  za dlhoročnú prácu v komunálnej  politike od roku

1994 do  2010 a za prínos  a rozvoj zdravotníckych služieb,  za výrazný podiel pri

výstavbe  chirurgického pavilónu v meste  Lučenec

 

Udelenie uznaní mesta Lučenec:

 

B.3 Čestné uznanie Mgr. Kláre Majorošovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

B.4 Čestné uznanie Bc. Ivanovi Siláčimu – za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti architektúry a urbanizumu, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

B.5 Čestné uznanie Darine Urbančokovej – za sociálnu a charitatívnu oblasť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

B.6 Čestné uznanie Mariánovi Berkymu – za trénerskú činnosť a za víťazstvo v ankete Top futsal 2013 - Tréner roka 2013, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

B.7 Ďakovný list PhDr. Kinge Szabóovej – za dlhodobú aktívnu činnosť v oblasti kultúry, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.

 

B.8 Ďakovný list Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú, trénerskú činnosť a prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu.

 

B.9 Ďakovný list Jozefovi Kostínimu - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

 

B.10 Ďakovný list Jurajovi Novodomskému - za dlhoročnú športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

 

B.11 športovec roka Ondrejovi Garajovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v športe boccia, za získanie Slovenského pohára – najlepší bočista sezóny 2013, za druhé miesto na Stredoeurópskom pohári klubových družstiev v boccii.

 

B.12 Športový kolektív roka Športovému kolektívu boules Novohrad v zložení – Richard Sacher a Vojtech Sopko v športe lyonnaise/volo – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách sveta mužov v meste Bahia Blanca obsadili 13. miesto.

 

C. o d p o r ú č a

Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odovzdania ocenení mesta Lučenec v termíne 22.8.2014

 

Overovatelia uznesení :

JUDr. Dušan  Ilčík

Ing. Miroslav Barcaj

 

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

primátorka  mesta

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová, dňa  24.6.2014

Hlasovanie poslancov z 30.riadne zasadnutie MsZ, konaného dňa 24.06.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za: Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing.arch. Anna Václavíková

   Nehlasovali: Ing. Elena Uličná      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia - z:Barcaj,Ilčík O:Marko,Balážová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia opatrení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 5.
Návrh na novelizáciu VZN Mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec č. 03/2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 5.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec ­ Malá Ves, Zmena a doplnok č . 1 - návrh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 7.
Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 8.
Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.03.2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 9.
Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016, 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 10.
1. Prevod a prenájom - Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 10.
2. Prevod a prenájom - Ing. Peter Kúdeľa a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
3. Prevod a prenájom - Vladimír Červenák, bytom Rúbanisko II 442/71
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
4. Prevod a prenájom - Štefan Prístavka a manželka Mária Prístavková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak
Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      


   Zdržali sa:

Mgr. Roman Grebáč      Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
5. Prevod a prenájom - AUTO VIBA s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Juraj Pelč
Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková    Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
6. Prevod a prenájom - F. Seal, s.r.o., so sídlom Ulica nová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      


   Nehlasovali:

Mgr. Branislav Hrdlička      Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
7. Prevod a prenájom - Stredoslovenská energetika
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Balážik      Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
8. Prevod a prenájom - MUDr. Ladislav Eštók a manželka Mária Eštóková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
9. Prevod a prenájom - Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, Ulica záhradná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč
Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková    


   Zdržali sa:

Mgr. Roman Grebáč      Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
10.Prevod a prenájom - Všeobecní lekári s.r.o. zast. MUDr. Dionýzom Balážom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč
Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková    


   Nehlasovali:

MUDr. Ondrej Balco      Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
11.Prevod a prenájom - Juraj Gregor a manželka Darina Gregorová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
12.Prevod a prenájom - Odpredaj bytového domu a pozemkov na Ulici Gorkého
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:

Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak
Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Balážik Mgr. Roman Grebáč    Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
13.Prevod a prenájom - Aladár Preisach a spol., Ulica garbiarska 24
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  


   Zdržali sa:

Ing.  Eva Balážová      Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10.
14.Prevod a prenájom - Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
 Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna VáclavíkováČíslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10.
15.Prevod a prenájom - Agro Rátka s.r.o., Ratka č. 44, 968 01 Fiľakovo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
 Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna VáclavíkováČíslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.
16.Prevod a prenájom - Mestská tržnica Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
 Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna VáclavíkováČíslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.
17.Prevod a prenájom - SPOOL a.s., Dr.Herza č. 23, 984 01 Lučenec
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová Ing. Miroslav Barcaj
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  


   Nehlasovali:

MUDr. Ondrej Balco      Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.
18.Prevod a prenájom - Ing. Ivan Janák, Gagarinova č. 20, 984 03 Lučenec
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
 Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna VáclavíkováČíslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.
19.Prevod a prenájom - Mestské lesy Lučenec s.r.o.,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
 Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna VáclavíkováČíslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - jún 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing.arch. Anna Václavíková    Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.
Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015 ­ návrh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko
MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková  Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 14.
Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2014- 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 18
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Branislav Hrdlička MUDr. Zaher Mahmoud    


   Nehlasovali:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč
Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková    Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 14.
Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2014- 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
JUDr. Dušan Ilčík  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná


   Nehlasovali:

 Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský Ing.arch. Anna Václavíková  Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 15.
Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014- 2018 - n á v r h - Ukončenie rozpravy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
Ing. Miroslav Barcaj RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
 Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko
MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna VáclavíkováČíslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 15.
Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014- 2018 - n á v r h - 21 poslancov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 8
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Pavol Baculík RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč
Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak Ing. Pavol Kalinský
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko  


   Proti:

Ing. Pavol Balážik MUDr. Ondrej Balco Ing. Miroslav Barcaj  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková


   Zdržali sa:

Ing.  Eva Balážová      Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15.
Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014- 2018 - n á v r h - počet VO 7 - VO 6 - 3 poslanci
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Pavol Baculík MUDr. Ondrej Balco RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská
Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík  Norbert Krišta
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Juraj Pelč


   Nehlasovali:

 Ján Jackuliak      Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.
Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014- 2018 - n á v r h - Štruktúra VO - okrsky + ulice
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik MUDr. Ondrej Balco RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička JUDr. Dušan Ilčík
 Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud
JUDr. Vladimír Marko MUDr. Karol Mičko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      


   Proti:

Ing.  Eva Balážová      Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec na celé funkčné obdobie 2014- 2018 - n á v r h -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik Ing.  Eva Balážová MUDr. Ondrej Balco
RsDr. Jozef Cerovský Ing. Kvetoslava Dedinská Mgr. Roman Grebáč Mgr. Branislav Hrdlička
JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak  Norbert Krišta PaeDr. Vojtech Lauko
MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Juraj Pelč Ing. Elena Uličná
Ing.arch. Anna Václavíková      Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.
Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Pavol Baculík Ing. Pavol Balážik MUDr. Ondrej Balco RsDr. Jozef Cerovský
Ing. Kvetoslava Dedinská JUDr. Dušan Ilčík  Ján Jackuliak  Norbert Krišta
PaeDr. Vojtech Lauko MUDr. Zaher Mahmoud JUDr. Vladimír Marko MUDr. Juraj Pelč
Ing. Elena Uličná Ing.arch. Anna Václavíková    

 

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Prezenčná listina z 30  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  24. 06. 2014

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

 

Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,   Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský,  Ing. Kvetoslava Dedinská,   Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,   Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,   PaedDr.  Vojtech Lauko,  MUDr.  Zaher  Mahmoud, JUDr. Vladimír Marko, , MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná,    Ing. arch. Anna  Václavíková,

 

Ospravedlnení:   JUDr. Bc. Radovan Konečný,  Mudr. Rudolf Slivka, Ing. Igor Korniet,

Neprítomní:   Ing. Miroslav Klochan,   JUDr. Pavol Krokoš,   Štefan Prístavka,

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:   Ing. Mária  Móricová,  Ing. Želmíra Kolimárová,

PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Mgr. Alžbeta Lukačovičová, Ing. Emil Alexa,  JUDr. Eva Szabóová, Ing. Michaela  Hrnčiarová,  RNDr. Pavol Cifer, Ing. Róbert Ladoš,

Štefan Melicher,  konateľ spoločnosti Mestské  lesy

                                                                                                       

Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci 

konaného dňa: 24.06.2014

                                                  

Priebeh rokovania:

1.Otvorenie

„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!

Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.   Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci  MUDr. Rudolf Slivka  a JUDr. Bc. Radovan Konečný.  Páni poslanci  Mgr. Pavol  Baculík, Mgr. Branislav  Hrdlička  a Ing. Pavol Kalinský budú  meškať na rokovanie. Z programu  rokovania  sťahujem  bod č. 6  „Zmena a doplnok Územného Plánu Mesta Lučenec č. 26“, nakoľko stanovisko z Okresného úradu v Banskej Bystrici doposiaľ  nebolo doručené. Zároveň  zaraďujem do programu rokovania ústnu informáciu ohľadne  možností etablovania investícií v Priemyselnom parku JUH“.

 

K programu zasadnutia nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za nasledovný program:

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3.  Informácia  o aktuálnom stave  v priemyselnej zóne  mesta Lučenec

4.  Kontrola plnenia opatrení

5. Návrh na novelizáciu VZN Mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  zriadených na území Mesta Lučenec č. 03/2013

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

      PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved. odd. školstva, sociálnych  vecí, kultúry a športu             

6.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa   vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves,  Zmena a doplnok č . 1  - návrh       

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie

Ing. arch. Jozef Dižka, Banská Bystrica, autor Zmeny a doplnku č. 1.    

7. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8.  Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k

31.03.2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

9. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016, 2017

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta     

10.  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - jún 2014

Predkladateľ : Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Predkladateľ :  Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : Ing. Jozef Matuška,  hlavný kontrolór mesta

13. Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015 – návrh

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

14. Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2014- 2015

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva  a.s. SPOOL Lučenec

Spracovateľ:  Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti

15. Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014- 2018 - n á v r h

Predkladateľ: PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent  MsÚ

16. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec na celé funkčné obdobie 2014- 2018 - n á v r h

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny  asistent  MsÚ

17. Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová, zastupujúca  vedúca kancelárie  primátorky

18. Interpelácie poslancov

19. Návrhy  a  podnety  poslancov

20. Rôzne

21. Diskusia

22.  Záver                                       

 

 

 

 

                                                                      

Výsledok hlasovania č.1: za: 16 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Pani primátorka  na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla  poslancov  Ing. Miroslava Barcaja, JUDr. Dušana Ilčíka

Za overovateľov zápisnice  rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov JUDr.Vladimíra Marka, Ing. Evu Balážovú PhD.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia   Ing. Miroslava Barcaja, JUDr. Dušana Ilčíka

A.2. Za overovateľov zápisnice   JUDr. Vladimíra Marka, Ing. Evu Balážovú PhD.

     

Výsledok hlasovania č.2: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

3. Informácia  o aktuálnom stave  priemyselnej zóny  mesta Lučenec

Ing. Šramčík – informoval o aktuálnom stave priemyselnej  zóny  mesta  Lučenec ako aj  o rokovaní  s potencionálnymi investormi  v Priemyselnom parku JUH.   Od  septembra 2013  prebiehajú  intenzívne  rokovania s investormi, je to však zložitý proces, ktorý  si  vyžaduje  individuálny prístup  ku každému investorovi.  Dnes sa zúčastnil  rokovania  s investorom z Českej  republiky. Jedná  sa  o investíciu vo výške  cca 20 mil. €   a vytvorenie  viac ako 200 pracovných  miest.  Investor  do  dvoch  týždňov predloží  investičný zámer, ktorý bude  zaradený do programu  a na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu.   Jedná sa o vysoko sofistikované  investície, k čomu je potrebná  výstavba  infraštruktúry, dokončenie  rýchlostnej komunikácie  R2 a riešenie  obchvatu  v meste Lučenec.  Ďalšie  rokovanie  sa bude  konať  dňa 26.6.2014  v Bratislave, kde  investor  má záujem o kúpu pozemkov s menšou rozlohou a vytvorenie nových  pracovných  miest  v oblasti  drevárenského priemyslu.  Tretia  investícia  je  najväčšou investíciou , ktorá  by priniesla  stovky  nových pracovných  miest, nielen pre Lučenec, ale  celý  región.   Pracovné  stretnutie  s talianskym  investorom  sa predpokladá  začiatkom  septembra 2014.  Ďalšie  rokovanie  bolo  s investorom UJP Praha.  Na záver  vyjadril  presvedčenie, že  sa podarí  získať  investora, ktorý  prinesie do mesta  nové pracovné  možnosti.

Primátorka - poďakovala za nové informácie o stave a priebehu rokovaní  s potencionálnymi  investormi.  Verí,  že  snaha  Mesta  bude  ocenená  a rokovania budú  úspešné.

 

3.  Kontrola plnenia  opatrení.

Ing.Matuška -  poznamenal,  aby v rámci  uvedenej  správy sa sledovali  aj  staršie  uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí

Ku kontrole plnenia  opatrení  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne pripomienky  a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie  v nasledovnom  znení :

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.berie  na vedomie

A.1. Kontrolu  plnenia uznesení

 

Výsledok hlasovania č.3: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

4. Novelizácia  Všeobecne  záväzného   nariadenia  mesta  Lučenec o  určení   výšky  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku škôl a školských    zariadení zriadených na  území Mesta Lučenec č. 03/2013

Primátorka –  oproti  doteraz  platnej  legislatíve bol zmenený najmä zber údajov na účely  rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Mesto Lučenec nemá základnú umeleckú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, výška dotácie sa preto určuje  v závislosti od objemu  predpokladaných nákladov na mzdy a prevádzku  ZUŠ. Na základe požiadaviek neštátnych ZUŠ zriadených na území mesta o zvýšenie sumy určenej na mzdy a prevádzku opakovane predložených na zasadnutiach Komisie školstva, vzdelávania a mládeže  a plnenia rozpočtu mesta v roku 2014 sa predkladanou novelou   VZN dotácia pre neštátne ZUŠ   zvyšuje z 90 %   na 95 % z objemu normatívu pre Mesto Lučenec na rok 2014. Mesto má  záujem  finančne  posilniť  voľnočasové  aktivity pre  deti.  Zvýšenie  dotácie vyplýva aj z požiadavky ZUŠ na území mesta. Zároveň  je potrebné predloženie  všetkých  relevantných  nákladov  na mzdy  a prevádzku   ZUŠ  v termíne  do  31.8.2014.

Mgr. Grebáč – na doplnenie poznamenal, že  všetkým ZUŠ  sa poskytuje  dotácia  v rovnakej výške. Objektívna  skutočnosť  je taká, že  sú  rozdiely  v potrebe poskytovania dotácie pre jednotlivé  ZUŠ, preto je potrebné  nastaviť  objektívne podmienky.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e

A.1.   Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č.08/2014    o určení   výšky  dotácie

na mzdy a prevádzku škôl a školských  zariadení zriadených na území Mesta Lučenec,

ktorým sa  mení  a dopĺňa VZN č. 3/2013

 

Výsledok hlasovania č.4: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje  Územný plán

zóny Lučenec – Malá Ves Zmena a doplnok č . 1  - návrh

      Primátorka - vypracovaná Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu zóny  Lučenec Malá Ves

      vychádza zo zmeny vlastníckych vzťahov k jednotlivým pozemkom, čím  došlo k zmene

      urbanistickej štruktúry, usporiadaniu pozemkov a navrhovaných rodinných domov. Dňa

      13.3.2014 sa na Mestskom úrade v Lučenci konalo verejné prerokovanie predmetnej

      územnoplánovacej dokumentácie. Ich pripomienky, stanoviská, vyjadrenia, rozhodnutia boli

      vyhodnotené a zapracované do návrhu „Územného plánu zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena

      a doplnok č. 1“. Po  konzultácii na Krajskom stavebnom úrade v Banskej  Bystrici  sme  boli

      upozornení, že  s týmto  sa  nemôžeme  vysporiadať  v rámci  územného konania, ale  musíme

      zmeniť  uzemný plán v tejto  lokalite  mesta, nakoľko  tam  došlo  k zmene trasy miestnych

      komunikácii

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  berie na vedomie

A.1.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 09/2014, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1 - návrh

B.  súhlasí

B.1.so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Lučenec č. 09/2014, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1

C.  schvaľuje

C.1. Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1

C.2.„Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Lučenec č. 09/2014, ktorým sa vyhlasuje Územný plán zóny Lučenec – Malá Ves, Zmena a doplnok č. 1“ s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami

D.  ukladá

D.1. vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie MsÚ uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 

Výsledok hlasovania č.5: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

 

 

6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Primátorka - na ZŠ s MŠ Kármána v rámci projektu sú refundované náhrady mzdy asistenta učiteľa pre školy zapojené do projektu. Vzhľadom s súčasnému priaznivému plneniu podielových daní od začiatku roku 2014 do konca mája 2014 je možné zvýšiť rozpočtovanú sumu príjmov o 150 000 €. Tieto prostriedky sa navrhujú použiť na krytie výdavkov  uvedených v správe. Po prehodnotení stavu miestnych komunikácií a požiadaviek občanov bolo navrhuté namiesto schválenej rekonštukcie ulice Rádayho vo výške 70 000 € a parkoviska pri budove Okresného úradu vo výške 25 000 € realizovať rekonštrukciu chodníka na Ulici novohradskej vo výške 70 000 € a vybudovanie chodníka na Ulici športovej vo výške 25 000 €. Ďalej navyšuje  sa  rozpočet ZUŠ na rok 2014 z podielových daní o 22 678 €. ZŠ s MŠ Kubínyiho nám. predložila Mestu Lučenec žiadosť o riešenie havarijnej situácie – výmenu okien na budove MŠ na Ulici osloboditeľov, kde je potrebných 20 000 €. Budova Mestskej tržnice je energeticky veľmi náročná a na zlepšenie situácie je potrebné vymeniť4 ks vstupných dverí, na ktoré je potrebných 14 000 €. V súvislosti s otvorením letnej sezóny na priehrade Ľadovo je potrebné vykonať revitalizáciu oddychovo-športovej zóny vrátane sociálnych zariadení vo výške cca 5 000 €. Mesto zabezpečilo 5 veľkých domčekových zostáv a pružinové hojdačky na detské ihriská v celkovej hodnote 12 000 €. Výdavky na verejné osvetlenie sú vyčerpané už na 49 % a to z dôvodu úhrady nedoplatku za elektrickú energiu za rok 2013. Je potrebné zvýšiť rozpočet o 37 702 €. Na kultúrne podujatia bol na rok 2014 schválený rozpočet v čiastke 89 000 €, ktorý je v porovnaní so skutočnosťou roku 2013 nižší o 12 000 €. Po prehodnotení skutočného čerpania výdavkov na kultúrne podujatia a plánovaných kultúrnych podujatí očakávame zvýšené výdavky, preto je potrebné zvýšiť rozpočet o 10 000 €.

Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom

znení:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného

        rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy na

           Podprogram 9.5.2 Školské kluby detí vo výške spolu 324 €

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 1.8 Regionálny rozvoj

           v rámci oddielu 06.2.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 940 € na položku

           710 Obstarávanie kapitálových aktív

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému

        rozpočtu v celkovej sume 150 000 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 150 000 €

          a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.6. Neštátne

          školstvo na oddieli 09.1.2.1 na položke 640 Bežné transfery o 22 678 €,

          v Podprograme 9.2.2 MŠ bez PS – MŠ Kubínyiho na položke 630 Tovary a služby

          o 22 000 €, v Podprograme 12.3 Správa a údržba majetku na oddieli 06.6.0 na

          položke 630 Tovary a služby o 19 000 €, v Podprograme 1.4  Územný plán na oddieli

          04.4.3 na položke 630 Tovary a služby o 5 220 €, v Podprograme 11.1 Verejné

          osvetlenie na oddieli 06.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 37 702 €,

          v Podprograme 11.2 Verejná zeleň na oddieli 05.4.0 na položke 630 Tovary a služby

           o 13 500 €, v Podprograme 7.1  Organizácia kultúrnych podujatí na oddieli 08.2.0.3

           na položke 630 Tovary a služby o 10 000 €

A.3. Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov

A.3.1. zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 95 000 € pôvodne

          schválených na investičné akcie: rekonštukcia ulice Rádayho vo výške 70 000 €

          a parkovisko pri budove OÚ vo výške 25 000 €, na rekonštrukciu chodníka na Ul.

          novohradskej vo výške 70 000 € a vybudovanie chodníka na Ul. športovej vo výške

          25 000 €

 

Výsledok hlasovania č.6: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

8. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k

31.03.2014

Primátorka – v roku 2014 sa pokračuje vo vymáhaní pohľadávok v zmysle prijatých opatrení na zintenzívnenie vymáhania nedoplatkov hlavne u daňových, ale aj nedaňových pohľadávok z minulých rokov. V krátkosti informovala  s aktuálnym  stavom pohľadávok. K 30.4.2014  je konečný stav pohľadávok 2 404 607 €. V porovnaní so stavom k 31.3.2014 sa stav pohľadávok  zlepšil, okrem pohľadávok  Byty  Garden, kde je  nepriaznivá situácia.

Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom

znení:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     berie na vedomie

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec

        k 31.3.2014

 

Výsledok hlasovania č.7: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

 

9. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016, 2017

Primátorka – príslušná komisia prerokovala Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky  2015, 2016, 2017 a odporučila  ho predložiť na rokovanie do orgánov mesta bez pripomienok.

Bez  rozpravy.

 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.   schvaľuje
A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky  2015, 2016,
2017

 

Výsledok hlasovania č.8: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

10.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadatelia ponúkajú Mestu Lučenec zo svojho vlastníctva na odkúpenie, alebo zámenu pozemky pri budove Synagógy v Lučenci.

Ing.Matuška – na  rokovaní  mestskej rady  vzišla pripomienka, či žiadatelia  trvajú na svojej ponuke

JUDr.Szabóova – pán Ďurák s manželkou trvajú na svojej ponuke a očakávajú riešenie zámenou predmetných pozemkov

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. prevod nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Jesenského formou zámeny, konkrétne Mesto Lučenec zamení :

- stavbu, garáže so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/3, zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, skladu so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/4,  zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- stavbu, dom, so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/1,zastavané plochy a nádvoria o výmere178 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/2,zastavané plochy a nádvoria o výmere169 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/3,zastavané plochy a nádvoria o výmere18 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 464/4,zastavané plochy a nádvoria o výmere38 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod parciel:

- parcely CKN č. 1598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m²,

- parcely CKN č. 1599/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m²,

- parcely CKN č. 1599/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m²,

zapísané na LV č. 7751, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú majetkom manželov Ďurákovcov sú pre Mesto Lučenec potrebné v súvislosti s rekonštrukciou a následným využitím národnej kultúrnej pamiatky, budovy Synagógy,

bez finančného vyrovnania,

pre Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka, nar. 15.6.1946  a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej, nar. 10.11.1948 spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01  Lučenec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.9: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

2)  Ing. Peter Kúdeľa a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová bytom M. Rázusa 39, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadatelia  požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemkov v lokalite Modré zeme, ktoré sa nachádzajú pri jeho nehnuteľnosti. V zmysle znaleckého posudku  ponúkajú  cenu 16,–€ za 1 m² (spolu za celú výmeru 3787 m²  sumu 60.592,–€ ). Zároveň Ing. Kúdeľa navrhuje, aby získané prostriedky Mesto Lučenec použilo na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí, ktoré do súčasného obdobia realizované nie sú.

Mgr. Grebáč -  od občanov  dostávajú poslanci  emailové správy, kde sa občania pýtajú, prečo  Mesto  postupuje  týmto  spôsobom. Navrhuje,  aby  pri  odpredajoch  pozemkov bolo súčasťou správy aj vysvetlenie, resp.  zdôvodnenie zniženia  ceny. Pripomienkoval odpredaj  pozemkov pri  Synagóge  a v lokalite  Modré  zeme.

Primátorka -  rozhodlo sa pre tento zámer z dôvodu, aby sa pomohlo občanom žijúcim  v lokalite  Modre  Zeme. Tento problém  nebol  doriešený dlhodobo  a Mesto  malo záujem  pomôcť občanom, ktorí  majú  v tejto lokalite pozemky, aby mohli  realizovať stavby rodinných  domov

JUDr. Szabóová – k uvedenému prípadu bol vyhotovený len jeden znalecký posudok.  V súvislosti s pripomienkou  ohľadne  ceny  odpredaja  pozemkov dodala,  že  pozemky pri  Synagóge a v lokalite  Modré  zeme sú  vzhľadom na  nedostavanú  komunikáciu hlavným  bonusom, aby  sa mohli realizovať  stavby rodinných  domov.

Mgr. Grebáč – poukázal na rozdielnosť  dvoch znaleckých  posudkov

JUDr. Szabóová –  v tomto prípade sa jedná  len  o jeden znalecký posudok.  V ďalšom  prípade odpredaja  pre  pána  Aladára  Preisacha, boli zhotovené  dva  znalecké posudky, ktoré  boli  vyhotovované v rámci  súdneho konania

Primátorka – na zasadnutí  mestského  zastupiteľstva bolo podané vysvetlenie,  prečo  sa pristúpilo  k odpredaju  cez osobitný zreteľ.  Týmto spôsobom Mesto malo zámer  pomôcť občanom v lokalite Modré zeme.

Ing. Uličná – súhlasí s názorom  Mgr. Grebáča. Zároveň doplnila  informáciu,  že zasadnutia komisie financií, ekonomiky  a majetku  mesta sa zúčastnil aj  Ing.. Kúdeľa, ktorý  svoj zámer odprezentoval. Dôvodom rozhodnutia o znížení sumy  bola aj  skutočnosť, že  Ing. Kúdela prisľúbil vyhotovenie  projektovej  dokumentácie

Ing. arch. Václavíková – opýtala  sa, či  sa schvaľuje  len  odpredaj pozemkov, alebo  sa  schvaľuje zámer,  že získané  finančné  prostriedky  budú viazané na výstavbu cestnej  komunikácie ?

Ing. Matuška  - citoval znenie  uznesenia , ktoré  konštatuje, že získané finančné  prostriedky   budú  použité  pre pokračovanie  výstavby  cestnej komunikácie  a inžinierskych sietí na  Modrých zemiach

Ing. arch. Václavíková -  opýtala sa, prečo   fyzická osoba  ponúka  svoj  rozpočet  Mestu. Podľa jej  názoru  by  predložený  rozpočet  mal byť  schválený  zodpovednou a spôsobilou  osobou. Požiadala, aby v podobných  prípadoch  Mesto  zabezpečilo kontrolu resp. schválenie rozpočtu  projektantom, resp.  inou fyzickou osobou

Primátorka -  správa  konštatuje, že  získané finančné prostriedky  Mesto   nepoužije  len  na  výstavbu  cestnej  komunikácie . Je to  len  návrh, ktorý  bude  špecifikovaný.

Do rozpravy sa nikto viac neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 6765/3 o výmere  1750 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6765/4 o výmere  1486 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/219 výmere  328 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6764/229 o výmere  223 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a prostriedky získané odpredajom budú použité pre pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa 10.12.2013, 16,–€ za 1 m² ( spolu za celú výmeru 3787 m² 60.592,–€ ).

pre kupujúcich : Ing. Peter Kúdeľa, rod. Kúdeľa, nar. 17.6.1966 a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, rod. Árvaiová, nar. 31.1.1969, spoločne bytom Ulica M. Rázusa 1636/39, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 15 takto :

-za      15

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.10: za: 15 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

3) Vladimír Červenák, bytom Rúbanisko II 442/71, 984 01 Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o odkúpenie časti pozemku o výmere  33 m². Plochu, ktorú požaduje prikúpiť mieni využiť pri prestavbe súčasného predajného stánku, ktorý je z dôvodu sprehľadnenia dopravnej situácie v danom mieste potrebné „posunúť“ od okraja cesty.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1 odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Kubínyiho námestie, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 6641/5 o výmere 30 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 6641/6 o výmere 3 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014,  vypracovaného Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere 6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľa  a jej predajom bude žiadateľovi umožnený posun jeho vlastnej nehnuteľnosti, tak aby sa zlepšila prehľadnosť dopravnej situácie v danom mieste,

za kúpnu cenu 106,04 / 1 m² , čo pri výmere 33 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.499,32 €

pre kupujúceho Vladimír Červenák, rod. Červenák, nar. 9.7.1967, bytom Rúbanisko II. 442/71, 984 01 Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.11: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

4) Štefan Prístavka a manželka Mária Prístavková, spoločne bytom Ulica revolučná 357/4, 984 01  Lučenec, Štefan Péter a manželka Vlasta Péterová, spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec

Primátorka – žiadatelia spoločne žiadajú o odkúpenie pozemku v Opatovej, ktorý je situovaný pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľov z dôvodu, že jeho význam ako pre účely parkovania, tak pre účely vstupu,  je rovnaký pre oboch žiadateľov.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Ulica parašutistov, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 604/172 o výmere 444 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu žiadateľov ako vstup a parkovacia plocha pred ich nehnuteľnosťami, jeden zo žiadateľov p. Štefan Prístavka je poslancom MsZ v Lučenci.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 444 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– €

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Prístavka, rod. Prístavka, nar. 14.6.1960 a manželka Mária Prístavková, rod. Bojnová, nar. 13.2.1961 spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4,  984 01 Lučenec

v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Péter, rod. Péter, nar. 6.12.1936 a manželka Vlasta Péterová, rod. Poliačiková, nar. 17.2.1942 spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     1

 

Výsledok hlasovania č.12: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

5) AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jiráska 5339, 98401 Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.        

Primátorka -   žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku v lokalite pod Opatovským nadjazdom, ktorý je situovaný pri  predajni a servise automobilov značky Citroen. Na odkúpených pozemkoch plánujú rozšíriť parkovanie pre zákazníkov a predvádzané vozidlá.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite pod nadjazdom smerom do Opatovej , Ulica A.Jiráska, pozemok, konkrétne :

- parcely CKN č. 6051/26 o výmere 49 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 6051/27 o výmere 162 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia parkovacej plochy pri budove vo vlastníctve žiadateľa.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 211 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.110,– €

pre kupujúceho : AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jiráska 5339, 98401 Lučenec, IČO : 36 639 397, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za      18

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.13: za: 18 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol  Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

6)  F. Seal, s.r.o., so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252

Primátorka – spoločnosť požiadala o odkúpenie pozemku v lokalite mestského parku. Požadovaný pozemok plánuje využiť pre rozšírenie záhradnej reštauračnej časti.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mestský park pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 4367/8 o výmere 162 m², ostatné plochy ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely  rozšírenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je využívaný ako záhradná reštaurácia,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 162 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.620,– €

pre kupujúceho : F. Seal, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 11891/S, so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01  Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.14: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

7)  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Primátorka - Mesto Lučenec vzhľadom na zabezpečenie ďalšej prevádzky, spravovania, údržby a opráv ponúklo Stredoslovenskej energetike a.s. na odkúpenie zariadenia uvedené  v správe. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. súhlasí, že odkúpi citované zariadenia za úhrnnú kúpnu cenu 1.000,– €.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,  konkrétne :

- stavbu Trafostanica súp. č. 5725, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktorá je postavená na parcele CKN č. 6764/265,

- parcelu CKN č. 6764/265 o výmere 48 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

a hnuteľný majetok

- VN vzdušné vedenie pre uvedenú trafostanicu odbočujúce z VN vedenia č. 368 nad parc. č. 6766/24, 6766/8, 6766/40 a 6766/41 v k. ú. Lučenec o dĺžke 16 m,

- VN káblové vedenie pre uvedenú trafostanicu na parc.č. 6764/257, 6764/225, 6764/75, 6766/40 a 6766/44 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- NN káblové vedenie parc. č. 6764/257, 6764/228, 6764/225, 6466/226, 6764/53 a 6766/228 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- Rozvodové istiace skrine SP 5 v počte 18 ks a SP 3 v počte 2 ks.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetnú budovu a zariadenia vzhľadom na ich charakter a využitie Mesto Lučenec nie je oprávnené prevádzkovať a vzhľadom na jej ďalšie využitie a spravovanie nie je účelné, aby zostala v majetku Mesta Lučenec,

za kúpnu cenu 1,000,– € spolu za citované odpredávané nehnuteľnosti,

pre kupujúceho : Stredoslovenská energetika  - Distribúcia, a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10514/L, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 451.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.15: za: 17 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

8)   MUDr. Ladislav Eštók a manželka Mária Eštóková, Ulica Gagarinova č.4, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemku v lokalite Ulica Gagarinova. Predmetná parcela je situovaná za plotom pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov. K jej záberu došlo nesprávnym vytýčením stavebnej čiary.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.   s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 5664/15 o výmere  30m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-19/14, zo dňa 14.3.2014,  vypracovaného GEOMET s.r.o., oddelením z parcely EKN parcelné číslo 7058/1 o výmere 3998 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a odkúpením sa odstráni rozdiel vo faktickom a právnom vzťahu k predmetnému pozemku, ktorý vznikol zrejme chybným vytýčením stavebnej čiary.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 30 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 300,– €

pre kupujúcich : MUDr. Ladislav Eštók, rod. Eštók, nar. 29.09.1947 a manželka Mária Eštóková, rod. Nováková nar. 07.05.1948, spoločne bytom Ulica Gagarinova 2887/4, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.16: za: 19 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

9. Vlasta Malčeková, Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľka žiada o odkúpenie pozemku v lokalite Opatová - Ulica záhradná. Pozemok požaduje z dôvodu upravenia oplotenia vlastného pozemku, ku ktorému požadovaný pozemok prikupuje.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová - Ulica záhradná nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 434/49 o výmere  147m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 43660126-07/2014, zo dňa 1.4.2014,  vypracovaného Ing. Roberta Molnárová  geodetické práce,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 434/1 o výmere 15412m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich,

s podmienkou zachovania kontinuity vecného bremena spočívajúceho v práve umiestiť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena kanalizačné potrubie v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena ZoZVB 46/2011 z 15.12.2011 uzavretej medzi Mestom Lučenec a Vlastou Malčekovou,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 147 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.470,– €

pre kupujúcu : Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, nar. 30.10.1952, bytom Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      18

- proti      0

- zdržal sa     1

 

Výsledok hlasovania č.17: za: 18 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  MUDr. Ondrej Balco, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

10)  Všeobecní lekári s.r.o. zast. MUDr. Dionýzom Balážom, Ulica novohradská 14, 984 01  Lučenec

Primátorka- žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemku v lokalite Ulica novohradská, o výmere 143 m². Predmetná parcela je situovaná pri nehnuteľnosti v ich vlastníctve.

JUDr.Ilčik – správa konštatuje, že jedna časť je zastavaná,  preto  požiadal o vysvetlenie k druhej  časti, či nezasiahne  do  cestnej komunikácie.

JUDr.Szabóova  - jedná sa o 143 m², kde z jednej časti sú schody a z druhej časti  je plocha  zastavaná.  Nebude  zasahovať  do  cestnej  komunikácie.

Do rozpravy sa nikto ďalší  neprihlásil a pani primátorka dala  hlasovať  za  uznesenie:

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec Ulica novohradská, pri kine Apollo,  nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2028/7 o výmere  143m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-12/2014, zo dňa 25.2.2014,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o.,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2028/1 o výmere 3906m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a na časti  odkupovaného pozemku sú umiestnené schody umožňujúce vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom z 11.4.2014,  83,40€ za 1 m², tzn. 11.926,20 € za celú odkupovanú plochu.

pre kupujúceho : Všeobecní lekári s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 22032/S, sídlo Novohradská 17, 984 01  Lučenec, IČO : 46 578 838, zastúpená MUDr. Dionýzom Balážom, konateľom

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      18

- proti      0

- zdržal sa     1

 

Výsledok hlasovania č.18: za: 18 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

11) Juraj Gregor a manželka Darina Gregorová spoločne bytom Ulica Gagarinova 2885/28, 984 01  Lučenec

Primátorka  - žiadatelia  požadujú od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Štvrť Malinovského  o výmere 23m², ktorý sa nachádza pod ich garážou.

Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Štvrť Malinovského- garáže, pozemok, konkrétne :

parcelu CKN, č. 5484 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 1367 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5301, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,

pre kupujúcich : Juraj Gregor, rod. Gregor, nar. 19.4.1943 a manželka Darina Gregorová, rod. Korimová, nar. 30.8.1947,  spoločne bytom Ulica Gagarinova 2885/28, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.19: za: 19 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

12)  Odpredaj bytového domu a pozemkov na Ulici Gorkého, Spool a.s., Jozef Šever, manželia Hergelovci, manželia Kalapáčovci, manželia Balážikovci, ul. Dukelských hrdinov, Lučenec

Primátorka - Predstavenstvo a.s. SPOOL v súlade s čl. 24, bodom 24.1. pism. d) stanov spoločnosti SPOOL a.s. požiadalo o vyjadrenie súhlasu Mestského zastupiteľstva Lučenec s predajom nehnuteľného majetku spoločnosti SPOOL a.s.  Minimálna kúpna cena bytového domu bez pozemku je v zmysle znaleckého posudku č. 154/2013 z 18.9.2013 vypracovaného Ing. Drahomírom Kubányim 130.000,– €.

Ing. Balážik -  nakoľko sa zúčastňuje dnešného rokovania, predmetom ktorého je aj prerokovanie žiadosti o odpredaj bytového domu na Ulici Gorkého, t.j. veci, na ktorej má osobný záujem, podľa ustanovení ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov spĺnil svoju povinnosť podľa čl. 6 ods. 1.  a tento svoj osobný záujem oznámil predtým, ako na rokovaní  vystúpi.

Mgr. Grebáč – opýtal sa, či  je  záujemca o kúpu  budovy, alebo sa  schvaľuje  len  zámer odpredaja ?

Primátorka -  vyjadruje sa súhlas s odpredajom nehnuteľnosti a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve  Mesta. Vzhľadom k tomu, že  budova nie je  majetkom  Mesta,  vyjadruje  sa len  súhlas  s odpredajom.

JUDr.Ilčík – opýtal sa, čí prípadný odpredaj pozemkov bude mať vplyv na celkovú  cenu  budovy ?  V správe nie je uvedené  aká je hodnota  budovy  s pozemkami  a bez  pozemkov.

JUDr.Szabóova - cena  budovy a pozemkov je uvedená v dôvodovej  správe.  Minimálna kúpna cena  bytového domu bez pozemku je  v zmysle  znaleckého posudku 130 000,-€. Mesto  je vlastníkom pozemkov  aj pod  budovou  aj priľahlých pozemkov, ale  bytový  dom  je vlastníctvom a.s. SPOOL Lučenec.

Primátorka  - predmetné pozemky  sú  zadefinované cez  znalecký posudok

MUDr. Pelč – o odpredaji  uvedených pozemkov  sa rokuje už tretí rok.  Vzhľadom k tomu, že  žiadatelia  uvedené pozemky  zveľaďujú,  dlhodobo  sa o tieto pozemky  starajú, preto  navrhuje schváliť ich  odpredaj.

Do  rozpravy  sa nikto ďalší  neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/5 o výmere 442 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľa, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadateľ sa oň dlhodobo stará na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 442 m2 , 4.530,50 €,

pre Jozefa Ševera, rod. Ševera, nar. 20.11.1961, bytom Jilemnického 82, 984 01  Lučenec,

 A.2. zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/6 o výmere 353 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení , dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 353 m2 , 3.618,25 €,

pre Kalapáčovci,

A.3. zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/7 o výmere 194 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 194 m2 , 1.988,50 €,

pre Daniela Hergela, rod. Hergela, nar. 16.4.1975 a manželku Danielu Hergelovú, rod. Klimovú, nar. 10.5.1979, spoločne bytom M. Rázusa 21, 984 01  Lučenec,

 A.4.  zámer odpredať pozemok, parcelu CKN č. 3526/8 o výmere 595 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady a Ing. Pavol Balážik je poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 595 m2 , 6,098,75 €,

pre Ing. Pavla Balážika, rod. Balážika, nar. 28.4.1956 a manželku Mgr. Evu Balážikovú, rod. Luptákovú, nar. 19.7.1959, spoločne bytom Dukelských hrdinov 10, 984 01  Lučenec,

A.5.  zámer odpredať pozemok :

-  parcelu CKN č. 3525 o výmere 2460 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

-  parcelu CKN č. 3526/1 o výmere 159 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemky sú zastavané a tvoria dvor k bytovému domu na Ulici Gorkého 18, konkrétne ide o stavbu súpisné číslo 1324, ( 35 bytová jednotka nachádzajúca sa na parcele CKN č. 3525 vo vlastníctve SPOOL a.s. ), ktorá je zapísaná na LV č. 6168, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a že pre Mesto Lučenec v prípade odpredaja budovy budú tieto pozemky predstavovať nevyužiteľný a nepotrebný majetok,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 2619 m2, 26.844,75 €,

pre kupca bytového domu na Ulici Gorkého 18, súpisné číslo 1324, 35 bytová jednotka ( nachádzajúca sa na parcele CKN č. 3525 ), ktorá je zapísaná na LV č. 6168, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

A.6. vyjadrenie súhlasu Mestského zastupiteľstva Lučenec s predajom nehnuteľného majetku spoločnosti SPOOL a.s. na Ulici Gorkého 18, konkrétne ide o stavbu súpisné číslo 1324, 35 bytová jednotka ( nachádzajúca sa na parcele CKN č. 3525 ), ktorá je zapísaná na LV č. 6168, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za      17

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.20: za: 17 (Ing. Eva Balážová PhD.  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

13)  Aladár Preisach, Ulica garbiarska 24, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ ponúkol Mestu Lučenec za svoju osobu ako aj za E. Preisacha a M. Kolozsváryho, ktorých zastupuje, vyriešiť dlhotrvajúci spor o primeranú náhradu za pozemky v centre mesta Lučenec.  Navrhol Mestu Lučenec zámenu ich spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod a okolo divadla B.S. Timravy s pozemkami na Modrých zemiach

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer zameniť, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,

- pozemok, parcelu CKN 6764/164,, o výmere356 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/165,orná pôda o výmere405 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, časť parcely CKN 6764/166,orná pôda o výmerecca 164 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/167,orná pôda o výmere438 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod spoluvlastníckeho podielu z pozemku :

- parcely CKN č. 2677/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m²,

- parcely CKN č. 2678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,

- parcely CKN č. 6608/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m²,

zapísaných na LV č. 8658, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov :

- p. Aladár Preisach, rod Preisach nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec v podiele 1/8,

- Mgr. Emil Preisach rod. Preisach, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava v podiele 4/8,

- p. Matej Kolozsváry, rod. Kolozsváry, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR, v podiele 4/8,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom Mesta Lučenec a Aladára Preisacha, Mgr. Emila Preisacha a Mateja Kolozsváryho  sú situované pod a vedľa budovy Divadla B.S. Timravy a vzhľadom na ich využitie je účelné aby Mesto Lučenec bolo ich 100% vlastníkom,

bez finančného vyrovnania súvisiaceho výlučne so zámenou pozemkou,

pre p. Aladára Preisacha, rod Preisacha nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec,

Mgr. Emila Preisacha rod. Preisacha, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava,

Mateja Kolozsváryho, rod. Kolozsváryho, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     1

 

Výsledok hlasovania č.21: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 1 (  Ing. Eva Balážová PhD.)

 

14) Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Lučenec „Lučenec, Ulica mesačná – predĺženie verejného vodovodu“ s SPVS a.s. Banská Bystrica

Primátorka - Mesto Lučenec skolaudovalo v lokalite Malá Ves dňa 12.3.2014 stavbu „Lučenec, „Ulica mesačná – predĺženie verejného vodovodu“ a je potrebné zabezpečiť jej prevádzkovanie zodpovedajúcim  prevádzkovateľom,

Bez  rozpravy.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. uzavretie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Lučenec „Lučenec, Ulica mesačná – predĺženie verejného vodovodu“ postaveného na pozemkoch v k.ú. Lučenec, CKN č. 6433/40, 6433/2, 4633/14, 6449/2, 6449/3, 6449/4, 6447/2, 6448/21, 6485/70 v mestskej časti Malá Ves, ktoré bolo skolaudované Rozhodnutím vydaným Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 12.3.2014, pod číslom OU – LC – OSZP – 2014/00035-1 a nadobudlo právoplatnosť dňa 1.4.2014,

pre prevádzkovateľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S, so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030,

za odmenu vo výške vodného, ktoré na základe zmuvy bude oprávnený odberateľom účtovať prevádzkovateľ, výška vodného bude pre jednotlivých odberateľov účtovaná podľa platných cien v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydanými pre prevádzkovateľa,

s dohodou, že bežnú údržbu a drobné opravy po ukončení záručnej doby do výšky 500,– € bude v jednotlivých prípadoch zabezpečovať prevádzkovateľ vo vlastnej réžii.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.22: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

15) Agro Rátka s.r.o., Ratka č. 44, 986 01  Fiľakovo

Primátorka – žiadateľ žiada o prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Lučenec

Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Lučenec, lokalita Malá Ves, parc. CKN č. 6142/23 TTP, vo výmere 22935 m2, CKN č. 6142/24 TTP, vo výmere 520 m2, EKN č. 2078/1 TTP, vo výmere 11040 m2, EKN č. 2078/3 TTP, vo výmere 2496 m2, EKN  č. 2080/1 TTP, vo výmere 2775 m2 a EKN č. 2080/3 TTP, vo výmere 1888 m2, spolu vo výmere 41654 m2 (4,1654 ha),

za cenu nájmu 35,- €/ha/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019,

pre Agro Rátka s.r.o., sídlo Ratka č. 44, 986 01 Fiľakovo, IČO : 36031721

 

Výsledok hlasovania č.23: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

 

 

16) Mestská tržnica Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11, Lučenec

Primátorka - na základe výsledku predchádzajúcich osobných jednaní a v súlade so stanoviskom dozornej rady predložila návrh na riešenie zriadenia krytých parkovacích státí na tržnici Rúbanisko III. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť nemá finančné prostriedky na stavebné úpravy a ani personálne možnosti zabezpečenia prevádzky parkovacieho domu, navrhujú situáciu riešiť jednou z alternatív uvedených v správe.

Bez rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  predĺženie NZ č. 22/2011 zo dňa 14.10.2011 na prenájom areálu Mestskej tržnice v Lučenci – priestory nachádzajúce sa na Vajanského ulici č. 11 a na Rúbanisku III.,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie hospodárneho nakladania s majetkom mesta organizáciou Mestom Lučenec na tento účel založenou,

zámer predĺžiť prenájom priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 77/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2024,

pre  Mestskú tržnicu Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11, 984 01  Lučenec, IČO : 36643751

A.2. uzatvorenie zmluvy o podnájme na zriadenie krytých parkovacích miest na tržnici Rúbanisko III., alternatívou č.1 s nájomcom SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec,

podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu – 1.000,- €/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2024,

pre Mestskú tržnicu Lučenec s.r.o., Vajanského č. 11, 984 01  Lučenec, IČO : 36643751

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.24: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

 

17.  SPOOL a.s., Dr.Herza č. 23, Lučenec

Primátorka- žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 42/2009 zo dňa 1.7.2009 na prenájom mestských športovísk na dobu určitú do 30.6.2016. Uvedené rozhodnutie bolo schválené na predstavenstve a.s. SPOOL konanom dňa 20.3.2014.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie NZ č. 42/2009 zo dňa 1.7.2009 na prenájom mestských športovísk – zimný štadión, letné kúpalisko, futbalový štadión a k nim prislúchajúce pozemky,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie hospodárneho nakladania s majetkom mesta organizáciou Mestom Lučenec na tento účel založenou,

zámer predĺžiť prenájom mestských športovísk s pozemkami horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 78/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – symbolické 1 €/rok,

na dobu nájmu – do 30.6.2016,

pre  SPOOL a.s., sídlo Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec, IČO : 31586392

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      19

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.25: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

18) Ing. Ivan Janák, Gagarinova č. 20, 984 03  Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o prenájom nebytových priestorov vo výmere 241,4 m2 nachádzajúcich sa v areáli futbalového štadióna – tribúny na účely prevádzkovania bufetu na dobu nájmu od 1.6.2014 do 31.12.2014.  Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča prenájom nebytových priestorov za cenu 120,- €/mesiac

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom nebytových priestorov vo výmere 241,4 m2 nachádzajúcich sa v areáli futbalového štadióna – tribúny, na účely prevádzkovania bufetu,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie poskytnutia občerstvenia na futbalovom štadióne,

zámer prenajať nebytové priestory horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 79/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 120,- €/mesiac,

na dobu nájmu – od 1.7.2014 do 31.12.2014,

pre Ing. Ivana Janáka, Gagarinova č. 20, 984 03  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.26: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

19) Mestské lesy Lučenec s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec    

Primátorka - spoločnosť Mestské lesy Lučenec s.r.o. sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení.

JUDr.Szabóova – vzhľadom k tomu, že lesné cesty nemali samostatné parcelné číslo a neboli zakreslené na snímke z katastrálnej mapy, boli vypracované geometrické plány na ich zameranie. Na základe uvedeného je potrebné upraviť predmet nájomnej zmluvy.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemkov v lokalite Mestské lesy, konkrétne parcely :

CKN č. 4939/2 zast.pl., vo výmere 108 m2, CKN č. 6734 lesné pozemky, vo výmere 6138 m2, CKN č. 6735 lesné pozemky, vo výmere 5135 m2, CKN č. 6736 lesné pozemky, vo výmere 11738 m2, CKN č. 6738/1 lesné pozemky, vo výmere 37416 m2, CKN č. 6739/1 lesné pozemky, vo výmere 3444 m2, CKN č. 6739/2 lesné pozemky, vo výmere 598 m2, CKN č. 6740 lesné pozemky, vo výmere 6738 m2, CKN č. 6741 lesné pozemky, vo výmere 47197 m2, CKN č. 6742 lesné pozemky, vo výmere 1797 m2, CKN č. 6744 lesné pozemky, vo výmere 81652 m2, CKN č. 6750/3 záhrady, vo výmere 5 m2, CKN č. 7232/1 lesné pozemky, vo výmere 1959736 m2, CKN č. 7232/36 lesné pozemky, vo výmere 6685 m2, CKN č. 7232/37 lesné pozemky, vo výmere 11461 m2, CKN č. 7232/38 lesné pozemky, vo výmere 1207 m2, CKN č. 7278 trvalé trávne porasty, vo výmere 7726 m2, CKN č. 7279/1 lesné pozemky, vo výmere 2192706 m2, CKN č. 7279/6 zast.pl., vo výmere 510 m2, CKN č. 7279/11 zast.pl., vo výmere 56 m2, CKN č. 7279/12 zast.pl., vo výmere 363 m2, CKN č. 7279/19 lesné pozemky, vo výmere 6031 m2, CKN č. 7279/23 lesné pozemky, vo výmere 35 m2, CKN č. 7279/24 lesné pozemky, vo výmere 87 m2, CKN č.  7279/55 lesné pozemky, vo výmere 19904 m2, CKN č. 7279/56 lesné pozemky, vo výmere 25508 m2, CKN č. 7279/57 lesné pozemky, vo výmere 629429 m2, CKN č. 7279/58 lesné pozemky, vo výmere 1004839 m2, CKN č.  7279/59 lesné pozemky, vo výmere 570906 m2, CKN č. 7279/61 lesné pozemky, vo výmere 3268 m2, CKN č. 7279/62 lesné pozemky, vo výmere 3990 m2, CKN č. 7279/63 lesné pozemky, vo výmere 194302 m2, CKN č.  7279/64 lesné pozemky, vo výmere 4747 m2, CKN č. 7279/65 lesné pozemky, vo výmere 1402 m2, CKN č. 7279/66 lesné pozemky, vo výmere 112952 m2, CKN č.  7286/6 zast.pl., vo výmere 1549 m2, CKN č. 7287 zast.pl., vo výmere 116 m2, CKN č. 7288 zast.pl., vo výmere 90 m2, CKN č. 7289 lesné pozemky, vo výmere 30 m2, CKN č.  7390 trvalé trávne porasty, vo výmere 5222 m2, spolu vo výmere 6 966 823 m2 v k.ú. Lučenec vedené na LV č.5414

a CKN č. 765/4 lesné pozemky, vo výmere 80631 m2, CKN č.  781/3 lesné pozemky, vo výmere 3031 m2, CKN č. 781/4 lesné pozemky, vo výmere 452 m2, CKN č. 781/5 lesné pozemky, vo výmere 546 m2, CKN č. 781/6 lesné pozemky, vo výmere 52843 m2, CKN č.  789 orná pôda, vo výmere 26964 m2,  CKN č. 791 trvalé trávne porasty, vo výmere 1874 m2, CKN č. 793 záhrady, vo výmere 2240 m2, CKN č.  794/2 záhrady, vo výmere 175 m2,  EKN č. 762 lesné pozemky, vo výmere 143215 m2, EKN č. 763/1 trvalé trávne porasty, vo výmere 34124 m2, EKN č.  764/1 lesné pozemky, vo výmere 1337104 m2, EKN č. 780 trvalé trávne porasty, vo výmere 4082 m2, EKN č. 781/1 lesné pozemky, vo výmere 1030172 m2, EKN č. 787/2 trvalé trávne porasty, vo výmere 1193 m2, EKN č.  787/3 lesné pozemky, vo výmere 265 m2, EKN č. 790 trvalé trávne porasty, vo výmere 2491 m2, EKN č. 792 orná pôda, vo výmere 6881 m2, EKN č. 794/1 zast.pl., vo výmere 842 m2, spolu vo výmere 2 729 125 m2 v k.ú. Halič, vedené na LV č.914,

spolu prenajatá výmera v k.ú. Lučenec a k.ú. Halič  predstavuje  9 695 948 m2 pozemkov,

a stavby – chaty, súp.č. 3152, vedená na LV č. 5414 v k.ú. Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení,

zámer prenajať pozemky horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 80/2014 zo dňa 3.6.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu 7.966,54 € ročne, za všetky citované pozemky,

na dobu nájmu do 31.12.2024,

pre Mestské lesy Lučenec s.r.o., sídlo Lučenské kúpele 3152, Lučenec, IČO : 36643807.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za      20

- proti      0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.27: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr.  Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - jún 2014

Primátorka – v zmysle  schváleného   plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2014 boli  vykonané  tri  kontrolné  akcie.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A. Berie na vedomie

A.1.  Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  za obdobie apríl – jún 2014

Výsledok hlasovania č.28: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Primátorka - plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 je zameraný predovšetkým naproblematiku majetku Mesta – prevodov, nájmov, nakladania s majetkom, čerpania rozpočtu na vybraných položkách a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol. Mimo týchto plánovaných kontrolných akcií budú uskutočňované   aj operatívne kontroly, ktoré vyplynú z požiadaviek mestského zastupiteľstva, alebo na základe podnetov občanov.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.s c h v a ľ u j e
A 1. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

 

Výsledok hlasovania č.29: za: 18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

13. Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015 – návrh

Primátorka - uvedený dokument je vypracovaný v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vychádza zo systému zberu odpadov, ktorý je zavedený na území mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Lučenec.  Súčasťou  dokumetu  je  ja vyhodnotenie  predchádzajúceho obdobia.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A,schvaľuje

A.1. Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec do roku 2015

 

Výsledok hlasovania č.30: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

14.Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2014- 2015

Primátorka - žiadosť Hokejového klubu OZ Lučenec bola prerokovaná na zasadnutí Predstavenstva a.s. SPOOL dňa 16.05.2014.  Obsah zmluvy je identický s obsahom zmlúv z predchádzajúcich období.  Zmena  na   sezonu  2014-2015 je v posunutí doby  zaľadňovanie a to od 1.8.2014 do 31.3.2014  z dôvodu, že v týždni od 10.8.2014 do  16.8.2014  a od  18.8.2014  do   24.8.2014  bude  hokejový klub organizovať  dva  hokejové  tábory pre  deti. Do  zmluvy  sú  zapracované všetky náležitosti  vyplývajúce zo zákona,  ktoré musí prenajímateľ  zabezpečiť. Zároveň sa dáva pre  Hokejový klub  možnosť  prípravy  na  suchej  ľadovej ploche  v termíne od  1.7.2014 do 27.7.2014 a od 1.5.2015  do  30.6.2015.

JUDr. Ilčík – poukázal  na  nesprávnu  formuláciu  uznesenia

Primátorka -  nesprávna  formulácia bude  vyňatá  a ostatná časť  uznesenia  zostáva v znení  ako bolo prečítané

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

podnájom riadnej ľadovej plochy a suchej  ľadovej plochy Zimného štadióna podľa Rozpisov ľadovej plochy HC Lučenec, verejnosť, sezóna 2014/2015, a nebytových priestorov pre HC Lučenec, občianske združenie na hokejovú sezónu 2014 - 2015 podľa vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 546,90 m2. Taktiež  schvaľuje uzavretie  podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 07/16/05/2014 za nasledovných podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:

Podnájom nebytových priestorov o výmere 546,90 m2 na dobu určitú od 1.7.2014 do 30.6.2015.

Začiatok užívania ľadovej plochy:

V čase od 1.7.2014 – 27.7.2014 na suchej ploche, od 1.08.2014 – 31.3.2015 na riadnej ľadovej ploche a v čase od 1.5.2015 – 30.6.2015 na suchej ploche.

Náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom sú  zahrnuté v symbolickom nájomnom dojednanom v bode (6) tejto podnájomnej zmluvy v sume 1 Eur (slovom: Jedno Euro) za celú dobu podnájmu.

 

Výsledok hlasovania č.32: za: 16 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

15.Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre

volebné obdobie 2014 – 2018 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva na celé

volebné obdobie rokov 2014 – 2018 - návrh

Primátorka – pri  utvorení  volebných obvodov,  štruktúra  je  taká istá  ako v roku 2010.   Počet volebných obvodov sa nemení. Počet poslancov v jednom volebnom obvode však nemôže  byť  viac  ako   12. Zároveň predložila návrh na zníženie počtu poslancov mestského  zastupiteľstva na  ďalšie  volebné  obdobie.   Návrh predkladá z dôvodu  poklesu  počtu obyvateľov v roku 2014,  ako aj z ekonomického hľadiska vo vzťahu k potrebám  na operatívne  zasadnutie  orgánov mesta v rámci rozhodovacích právomocí, čo za dodržanie súčasných pravidiel odmeňovania poslancov vytvára tlak na  výdavkovú časť  rozpočtu.   Na počet obyvateľov  20 001 až 50 000 obyvateľov je  rozpätie   od 15 do 25  poslancov,  kde  mesto Lučenec má  najvyššiu hranicu.  Vzhľadom k tomu, že práve poslanecký zbor  rozhoduje o počte poslancov mestského zastupiteľstva, očakáva  rozumné  a zodpovedné  stanovisko, ktoré bude v prospech  občanov ako aj  celého  mesta. Ďalej  povedala:  „Máme za sebou 3,5 roka spoločnej práce, kde sa snažíme  minimalizovať výdavky Mesta.  Hľadáme  rezervy, ktoré by sa použili výlučne na ďalší rozvoj mesta, na  investičné akcie, rekonštrukciu cestných komunikácií, chodníkov,  škôl a školských  zariadení. V tomto  trende  chceme pokračovať  aj v ďalšom volebnom období. Máme  zámer  dofinancovať  ďalšie  akcie, ako napr. rekonštrukciu viacúčelovej budovy štátnej správy a samosprávy,  dofinancovanie  prevádzky športovísk, rekonštrukcie materských  škôlok, výstavbu  garáží,  vytvorenie parkovacích  plôch  a podobne.  Pri hodnotení uplynulého obodbie môžeme konštarovať, že sa nám podarilo významne  zastabilizovať  ekonomickú  situáciu  mesta, ale napriek  tomu musíme  hľadať  zdroje  na ďalšie  zveľadovanie  a rozvoj  nášho  mesta a to aj v ďalších lokalitách, kde  sa  doposiaľ  nepodarilo riešiť  potreby  občanov. Jednou z oblastí pre  rezervy sú aj výdavky, ktoré Mesto vynakladá  na 25 poslancov nášho 27 000 mesta.  Súčasný stav nie je prijateľný  a svoj návrh zdôvodňujem viacerými  dôvodmi. Podľa zákona č. 369/1990  Z.z. o Obecnom  zriadení  majú  mestá a obce počet poslancov  mestského zastupiteľstva  podľa počtu obyvateľov. Lučenec  je  v kategórii miest  od  20 001  do 50 000 obyvateľov a má  schválený najvyšší možný  počet poslancov  25.  Pre  porovnanie mesto  Trenčín, ktoré  má  55 000 obyvateľov má tiež  25 poslancov, mesto Poprad  má  52 000 obyvateľov  a  19  poslancov, mesto Zvolen  má 43 000 obyvateľov a 25 poslancov, mesto  Rimavská Sobota má  24 000 obyvateľov  a má  19 poslancov, mesto  Dubnica  nad  Váhom  má  25 000 obyvateľoiv  a má  19 poslancov. Teda  počet poslancov  by mal  byť  úmerný k počtu obyvateľov. Okrem toho  pripomínam, že nám klesá  počet  obyvateľov. Mesto Lučenec má k 15.5.2014 stav 26 972 obyvateľov. Ďalším  dôvodom  je  ekonomické  hľadisko.  Stále sa zvyšujúca suma  na  poslenecké odmeny  vytvára  tlak  na  výdavky  mesta.   Od  roku  2011  sa   každý rok zvyšujú  odmeny  na poslancov. V roku 2011  sa na odmenách pre  25 poslancov  vyplatilo  119 000,-€ ročne, v roku 2012 to bola čiastka 120 000,-€  a v roku 2013 to bolo 133 000,-€.  Poslanecká odmena na jedného poslanca je neporovnateľne  vysoká  v porovnaní  s odmenami poslancov  v iných  mestách.  Mesto Čadca  vyplatilo  na odmenách  poslancov 66 000 € ročne, mesto Trenčín  vyplatilo  104 000 € ročne a mesto Rimavská Sobota vyplatila  32 000,-€ ročne“,  mesto  Trebišov  s počtom poslancov  25  vyplatilo na odmenách  65 000,- €.  Mesto  Lučenec vyplatilo  na odmenách poslancov  v roku 2013  sumu 133 000,-€, čo je  skoro  dvojnásobok toho, čo  majú  poslanci  v  porovnateľne  veľkých mestách. Takže hľadisko  v ekonomickej  rovine  je   jednoznačne  v neprospech  súčasného  stavu, ktorý  v meste  máme, či sa to  týka počtu poslacov, alebo sa týka  neúmernej  výšky odmien poslancov.  Nie je to o tom, aby  sme  si  vstupovali  do  svedomia, ale o tom, aby sme  zodpovedne   nastavili  počet poslancov na ďalšie  volebné  obdobie. Preto Vás žiadam o podporu  tohto  návrhu.  Poprosím Vás, aby sme  sa  zamysleli  nad  tým a zodpovedne  rozhodli. Ku každému výdavku, ktorý  sa  schvaľoval, sme  sa postavili  zodpovedne,  spoločne  sme hľadali  rezervy, tak  hľadajme ich  aj v tejto položke výdavkov.  Mám  za to, že  Lučenec  má  neúmerne  vysoký počet  poslancov. Je na maxime toho, čo  povoľuje zákon, preto  Vás žiadam  o podporu predloženého návrhu. Verím, že ste  môjmu návrhu porozumeli v tom, o čo mi ide. Navrhujem prestávku, aby  ste  si  to mohli vydiskutovať v kluboch.“

Otvorila  rozpravu.

MUDr. Mahmoud -  počet poslancov  v obciach a mestách na  Slovensku je 26 000, čo je neprimenarne veľa na počet obyvateľov. Z toho dôvodu sú široké diskusie v Národnej rade SR   na  zníženie  počtu poslancov  zo 150 na 100.  Vzhľadom  na klesajúci počet obyvateľov v meste Lučenec, ale aj z ekonomického  hľadiska  pokladá  za  seriozne  voči občanom  znížiť počet poslancov.  Predložil poslanecký  návrh na zníženie počtu  poslancov na  21.

MUDr. Mičko – dal poslanecký  návrh, aby  nebola vyhlásená prestávka

Mgr. Grebáč – súhlasí  so znížením počtu poslancov, ale má nasledovné pripomienky.  Keďže najsilnejším argumetom je ekonomická  stránka,  podľa jeho  názoru  rovnaký výsledok sa dá  dosiahnuť aj zmenou systému odmeňovania poslancov.  Pokiaľ  ide o rezervy, poukázal  na  zmluvu  zo  SAD Lučenec,  kde sa celé volebné obdobie  poslanci snažili znížiť neúmerne vysoké  dotácie vo výške  cca 450 000. € ročne.   Podľa jeho názoru  tento bod programu je možné ešte prekonzultovať a zaradiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Zároveň pripomienkoval  aj  funkciu  a odmeňovanie viceprimátora. Navrhuje znížiť poslanecké odmeny a ponechať počet poslancov.

Primátorka – odpovedala pánovi poslancovi, že vzhľadom na časovú  tieseň termínu zasadnutia  mestského zastupiteľstva v auguste, bolo by potrebné zvolať mimoriadne  mestské zastupiteľstvo.  Poukázala na rozdielnosť  dvoch pojmov „počet poslancov“  a „odmeny  poslancov“. Zákonodarca dal  na zváženie poslaneckému zboru rozhodovanie o počte poslancov.  Poznamenala, že v roku  2011  navrhla  10 % -tné zníženie   odmien poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa síce znížili, ale o niekoľko mesiacov bol predložený  a schválený návrh na ich zvýšenie na úroveň predchádzajúceho stavu.   Poukázala na dve roviny problému. Prvou rovinou je  nové volebné obdobie, kde  sa počet poslancov  nemôže  meniť a druhá  rovina  sú  odmeny  poslancov, ktoré  je  možné  kedykoľvek v priebehu  volebného obdobia  meniť. Dodala, že demokracia  nie je určená počtom poslancov, ale voľbami.

MUDr. Mahmoud -  výšku  poslaneckej odmeny  bude určovať nový poslanecký zbor  v novom volebnom období.   Teraz je potrebné rozhodnúť o počte poslancov.

Primátorka – znížením počtu poslancov sa ušetrí cca  32 000,-€

MUDr. Pelč –  téma  dnešného  rozhovoru  je  trošku predvolebná.  Počet poslancov  a odmeny poslancov  sú dve  rôzne  veci.  Vyjadril obavu, že pri znížení  počtu poslancov napríklad  na  19,  rozhodovalo by  o 27 000 meste  len  10  poslancov. Opýtal  sa, či by to bolo správne rozhodnutie ?  Nesúhlasí  so znížením počtu poslancov a navrhuje  zachovať tradíciu 25 poslancov. Podľa jeho názoru zníženie počtu  poslancov  môže  ohroziť  správne  rozhodovanie vo veciach verejných a nepokladá  za  správne  populisticky  útočiť na poslancov, ktorí  majú  vysoké odmeny  a nič  nerobia. Pokiaľ sa neschváli poslanecký  návrh  MUDr. Mahmouda, predloží poslanecký návrh na zachovanie počtu poslancov 25. Primátorka – pokladá  za  zvláštne toto vyjadrenie pána poslanca, nakoľko je poslancovm mestského zastupiteľstva v Lučenci aj poslancom  Vyššieho územného celku, teda  dvoch parlamentov.Počet poslancov  v zmysle  zákona  sa  schvaľuje  vždy  vo volebnom  roku.  Nemyslí si, že  ak v jednom volebnom obvode sa zníži počet poslancov z dvoch  na jedného, nebude to  primerané demokracii.  Taktiež si  nemyslí,   že  pri  rozhodovaní sa doteraz  neuplatňovali  demokratické pravidlá. Priemerný počet poslancov ktorým sa doteraz rozhodovalo bolo 21 až 22 poslancov.   Nový poslanecký  zbor  môže  rozhodnúť o odmenách poslancov, ale  nie o počte poslancov.

Ing. Barcaj – opýtal sa rozčlenenie  jednotlivých volebných obvodov predložených v  správe.    Je poslancom  volebného obvodu č. 2 , kde sú 4  volebné okrsky.  Vo  volebnom obvode č.1  je začlenená Ulica Ľ. Svobodu , ako aj Ulica  Jána Bottu. Na základe podnetov občanov sa opýtal,  či  by  nebolo  vhodné občanov z týchto dvoch lokalít  začleniť  do  volebného obvodu č. 2.

Primátorka – pri určovaní volebných obvodov  sa  rešpektujú  podnety občanov, ale  takýto podnet od občanov  nebol doručený na Mesto

Mgr. Lukačovičová – v súvislosi  s volebnými obvodmi  upriamila  pozornosť  na  dôvodovú  správu, že  volebné obvody  určí  mestské  zastupiteľstvo.  Pri  tvorbe  štruktúry volebných obvodov sa vychádzalo  z materiálov  z roku  2010.

Ing. Balážová PhD. -  volebný obvod  č.4  má okrsky  14, 15, 17 a volebný obvod  č.5  má  okrsky  16, 18, 19, 20.  Podľa jej  názoru má naše mesto veľa okrskov.  Vzhľadom k tomu, že sú to tiež  náklady  na  financovanie  činnosti komisií  pôsobiacich vo volebných okrskoch, navrhuje  znížiť počet volebných okrskov.

Mgr. Lukačovičová – v zmysle zákona spravidla  1000  voličov by  malo byť  v jednom  volebnom okrsku.  Pokiaľ  na dnešnom zasadnutí by došlo k ich prerozdeleniu, všetky volebné okrsky by sa museli upraviť.  V niektorých okrskoch je  až  1600 voličov.

MUDr. Mičko -  podľa jeho  názoru emócie patria  aj do politiky aj na mestské zastupiteľstvo,  V poslednom období má pocit, že  Mesto niečo  vymyslí  a poslanci  sú postavení  do pozície  nesvojprávnych  ľudí.  Uviedol príklad kúpy športovej haly na Výstavisku, čo pokladá  za  výsmech. Podľa  jeho názoru  pani primátorka  nediskutuje  s poslancami, ale  ich presviedča o správnosti  svojho  názoru a obviňuje z toho, že sa poslanci obávajú o svoje miesta.  Nevidí problém so znížením poslancov na 15 poslancov, ale viac  hláv je viac  rozumu.  Práca  poslanca  je  služba občanom.  Predloží návrh na radikálne zníženie počtu poslancov, ako aj radikálne zníženie odmien poslancov.  Podľa  neho by mal  byť  jeden  volebný obvod, kde by sa každý občan mohol vyjadriť  ku každému kandidátovi na poslanca .

Primátorka – je to názor, o ktorom  Vás môžem presviedčiť , znížiť počet poslancov MsZ

Mgr. Baculík -  v zmysle zákona 65  dní pred voľbami  musí  mať  každé  mesto a obec  určený počet poslancov a volebné okrsky.  Podotkol, že práca  poslanca  nie je len účasť  na  zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ale aj účasť na komisiách,  školských  radách, stretávaní sa s občanmi, ako aj účasť na rôznych akciách.  Dodal, že za posledné obdobie je práca poslancov v tomto volebnom období na vyššej  úrovni.  Občania  poznajú  svojich  poslancov  vo volebných okrskoch, preto  neodporúča meniť ich štruktúru. Podľa jeho názoru 15 poslancov  a utvorenie jedného volebného okrsku  by  bolo vzdaľovanie sa od  občanov.  Opýtal sa,  ako zdôvodnia poslanci občanom skutočnosť, že mesto  Poprad,  ktoré  má  52 000 obyvateľov  má   19 poslancov  a Lučenec  má  25 poslancov.   Poznamenal, že  prácu  viceprimátora vykonáva zodpovedne.

Mgr. Grebáč – požiadal  o vysvetlenie  k návrhu  jedného volebného  obvodu

Mgr. Lukačovičová – v § 9, zák 346/1990 Z.z.  o voľbách do orgánov  samosprávy obcí sa konštatuje, že: „Pre voľby do obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria  viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia  poslanci  obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne  k počtu obyvatelov obce (mesta)  najviac  však 12  poslancov  v jednom volebnom obvode.   V mestách, ktoré  sa členia na  mestské  časti, možno  utvoriť  aj jednomandátové  volebné obvody, ak na  počet obyvateľov  mestskej  časti pripadá iba jeden poslanec.  V obci, v ktorej  sa má zvoliť  12  alebo  menej poslancov  sa môže  utvoriť  jeden  volebný  obvod.

Ing. Balážik – svoj  názor, ktorý vyjadril  aj na zasadnutí   mestskej rady nezmenil.   Súhlasí  so znížením odmien  pre poslancov,  zároveň však vyjadril znepokojenie,  že poslanci  sú postavení  proti  vedeniu  mesta.   V správach sa vyzdvihuje ako Mesto  dobre  hospodárilo a čo všetko sa  v meste urobilo,  ale počet 25 poslancov je  neúmerne veľa, lebo to sú zlý poslanci.   Podľa jeho názoru  25  poslancov  je  25  názorov,  Pokiaľ poslanecký zbor bude 15 poslancov a bude rozhodovať z nich len 10, aké to bude rozhodovanie? Má pocit, že  vedenie mesta  niečo  nanesie  a poslanci mestského zastupiteľstva sú v pozícii opozície.  Všetci prijali  svoju funkciu poslanca,  aby svojimi nápadmi a prácou pomohli  mestu  prosperovať.  Rezervy  sa  hľadajú  v počte   poslancov, ale  v neefektívnej  zmluve  zo  SAD Lučenec  sa  nehľadajú, kde  sa  ročne jedná o  cca  430 tis.  €  čo v prepočte predstavuje 12 mil. Sk

Primátorka -  poznamenala, že  nikdy nepokladala poslanecký zbor za opozíciu, ale oponovala  v názoroch. Čo sa týka  zmluvy  zo  SAD Lučenec,  nepracovala  tu v období  jej  schválenia.  Zmluva bola  schválená poslancami mestského  zastupiteľstva v predchádzajúcom volebnom období.  Nariadila  vykonanie  kontroly  hlavným  kontrolórom,   Pokiaľ  poslanecký  zbor  si  je  vedomí sankcií, môže  túto zmluvu  Mesto  vypovedať.  Dodala, že  všetky jej kroky  viedli k tomu, aby  mesto  prosperovalo a vyzeralo tak, ako to  dnes  vidíme.  V poslaneckom zbore hľadá predovšetkým pochopenie pre ďalsie  kroky, ktoré toto mesto potrebuje.

Ing. Matuška  - v predloženej správe je aj  záznam z kontroly vykonanej  v spoločnosti SAD Lučenec.  Zmluva bola uzavretá dňa  30.4.2009  a Mesto Lučenec sa v nej zaviazalo  uhradiť  dopravcovi rozdiel medzi výškou finančných prostiedkov a medzi hospodárskym  výsledkom na konci  roka. V zmluve sú uvedené  podmienky, za akých sa  môže  od zmluvy odstúpiť.

MUDr. Pelč -  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva pred  schválením predmetnej zmluvy  vystúpil a povedal, že predložená zmnluva  je pre mesto  neprijateľná.  Zmluvu v konečnej podobe poslanci nemali k dispozícii,  schvaľovali len  rámec  zmluvy.

Ing. Uličná - pán poslanec MUDr. Mahmoud vystúpil s tým, že  Slovensko  je predimenzované poslancami.  Dodala, že  Vláda SR  má zámer oblasť počtu poslancov  v jednotlivých  parlamentoch a štruktúrach upraviť zákonom.   V súčasnosti mesto Lučenec je v režime zákona.  Zastáva názor  ponechať počet poslancov 25, vzhľadom na  rôznorodosť  názorov a nápadov. Ak   sa hľadajú rezervy na zníženie výdavkov, má korektný návrh.   V prípade zníženia počtu poslancov  je úspora  cca 30 tis. €,  ktorú  navrhu  poskladať tak  ju zo všetkých  zdrojov nasledovne:  napr.  funkciu  viceprimátora  navrhuje  vyhlásiť za čestnú  funkciu, nakoľko ďalší bod  rokovania  hovorí  o stanovení rozsahu  funkie  primátora , ktorý sa prezentuje  ako 100 %, preto  nevidí  dôvod,  prečo funcia  viceprimátora  má byť platená  funkcia, oproti  bežným odmenám, ktoré  majú ostatní poslanci. Súhlasí so znížením určitého percenta  odmien  poslancov  a otázny je aj plat primátora.

Primátorka -  je to prvý krok k tomu, aby sa v ďalšom volebnom období  upravovali  zmeny v rámci rokovacieho  poriadku a iných právnych predpisov. Nie je možné riešiť  všetko  naraz.  Riešenie výšky odmien treba ponechať na  nový  poslanecký  zbor.  Argumet o tradícii  25 poslancov  neprijíma.

Ing. Balážik -  opýtal sa,  prečo pani primátorka hovorí i zrušení komisií, zrušení mestskej rady ?   Ekonomický  dôvod  je  hlavným  dôvodom zníženia  počtu poslancov.  Nakoľko funkcia poslanca je služba pre občanov,  súhlasí  so znížením odmien poslancov napríklad  na  50, -€, resp.  sa môžu  poslanci  zrieknúť odmien. V predloženej  správe sú  vymenované  mestá  z ktorých  7 miest  má počet  poslancov  pod  25 a ostatné  mestá  majú  25 poslancov.  Opýtal sa,  prečo  sa nemôže  zachovať počet  25 poslancov, ak  odmeny  budú znížené napríklad  na  100,-€ ?  Prečo ´je  nutné  znížiť  stav poslancov  ?

Primátorka – odpovedala  pánovi poslancovi, že počet poslancov  je  neúmerne vysoký v rozpätí, ktoré určuje zákon.  Požiadala poslancov, že  ak  svoje  poslanecké odmeny  neznížili  v priebehu  volebného obdobia, tak prečo ich  chcú teraz  znižovať na konci svojho volebného  obdobia. Otázku odmien treba ponechať  na nový poslanecký zbor

Mgr. Baculík –  požiadal o dodržanie  rokovacieho poriadku

MUDr. Balco  - téma zníženia počtu poslancov  odštartovala  nešťastne.  Podľa jeho  názoru môže za to vedenie mesta, lebo predložilo správu v znení, ako si ju vedenie  mesta  predstavuje.  Celý prejav k správe bol o ekonomickej´ stránke  veci,  ako  „darebácky“ pracujú poslanci, ako  sa zúčastňujú na rokovaniach,  čo  stojí mesto  jedného nepodareného poslanca a pod. V správe  sú  síce porovnania jednotlivých miest s počtom poslancov, ale  správa nekonštatuje, aké sú ich poslanecké odmeny.  Pokladá  za  dehonestujúce, že  poslanci  sú  „zbytoční“  a ešte majú za to odmeny, preto  v nasledovnom volebnom období  nebude  kandidovať  za poslanca mestského  zastupiteľstva.  Poukázal na to, že  počas  uplynulých volebných obdobiach  financie  vykĺzli  rôznymi  smermi  zo spoločnej  pokladne, možno aj  nezavinene a nikdy  sa vinník  nehľadal. Ak práca poslanca  je  zvrhnutá na to , že znížením počtu poslancov  treba  ročne  ušetriť  20 000,-€ pokladá to za trápne.   Poukázal aj  na zvolanie  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  mimo plánu, ktoré  tiež  je zaplatené a to z dôvodu, že spoločnosť alebo  firma potrebuje niečo urýchlene  prejednať.  Osobne  sa ho diskusia  dotkla.  Je zástancom ponechania počtu poslancov  25.   Poznamenal, že  všade sa konštatuje aké má mesto úspechy, ale  to  všetko  je to  aj práca poslancov  i napriek tomu,že  sa poukazuje  na  účasť  na zasadnutiach a  na ich  „darebáctvo“.

Primátorka -  tento materiál bol prerokovaný na mestskej rade a informovala o tom aj na zasadnutí komisie  financií, ekonomiky  a majetku Mesta . Vzhľadom k tomu, že na mestskej rade  bola vedená  búrlivá diskusia, očakávala,  že o tomto materiáli predsedovia  poslaneckých klubov  budú informovať  svojich  členov – Vás poslancov, na to boli kluby vytvorené a také je aj zastúpenie predsedov  klubov v mestskej  rade.  Na podnet hlavného kontrolóra  boli do správy doplnené  údaje – čerpanie  peňazí  na odmeny poslancov  na porovanie s inými mestami.  Dodala, že  ku  všetkým  vážnym rozhodnutiam  zvolávala  pracovné  stretnutia  s poslancami, zúčastnili sa ich len malé  skupiny poslancov aktívnych poslancov.

Ing. Uličná -  poznamenala,  že  na zasadnutí komisie  financií, ekonomiky  a majetku Mesta nebol  prerokovaný materiál, bola len ústna informácia.

Mgr. Grebáč - opýtal sa,  či  sa musí uvedený materiál  prerokovať na dnešnom zasadnutí, alebo  je  možné  aj na  najbližšom zasadnutí v auguste ?

Primátorka -  otázku volebných okrskov  a zmeny  v okrskoch by si  nedovolila odsúhlasiť  bez diskusie   s občanmi

JUDr. Ilčík -  nakoľko  boli  vznesené dva konkrétne poslanecké  návrhy,  požiadal ukončiť  rozpravu   a hlasovať o  návrhoch  v poradí v  akom boli predložené.

Primátorka -  dala hlasovať za ukončenie rozpravy.

 

Výsledok hlasovania č.33: za: 20 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

Pani primátorka  dala hlasovať za  poslanecký návrh MUDr. Mahmouda na zníženie  počtu poslancov  mestského zastupiteľstva na 21 poslancov.

 

Výsledok hlasovania č.34: za: 11 (Mgr. Pavol Baculík,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko)

proti: 8  (Ing. Pavol Balážik,  MUDr. Ondrej Balco,  Ing. Miroslav Barcaj, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

zdržali sa: 1 (Ing. Eva Balážová PhD.)

 

JUDr. Ilčík – vzhľadom k tomu, že sa odhlasoval  návrh  na zníženie počtu poslancov  na 21, v zmysle  predloženej  tabuľky je potrebné vo volebnom obvode č.6  zvýšiť počet poslancov  o 1 poslanca podľa koeficientu  2,45.

Mgr. Lukačovičová - je na zvážení poslancov mestského zastupiteľstva  ako naloží  s jedným volebným mandátom. Je možné ho ponechať vo volebnom obvode č. 6, alebo  priradiť k inému volebnému obvodu.

JUDr. Ilčík -  dáva poslanecký  návrh, aby sa  volný mandát  ponechal vo volebnom oksrku  č. 6,

Primátorka   -  dala hlasovať  za  Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov

Mestského zastupiteľstva pre  volebné obdobie 2014 – 2018 v počte  7, s počtom poslancov

3 vo volebnom obvode č. 6

 

Výsledok hlasovania č.35: za: 11 (Mgr. Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Norbert Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,   Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0

zdržali sa: 4 (, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Juraj Pelč)

 

Pani primátorka  dala  hlasovať za  bod A.3.  uznesenia , kde sa  schvaľuje štruktúra

volebných obvodov ( číselné označenie volebných okrskov s príslušnými ulicami)

 

Výsledok hlasovania č.36: za: 17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  (Ing. Eva Balážová PhD.)

zdržali sa: 0

 

 

Pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie v nasledovnom znení:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1.  utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva Lučenec pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v počte 7,  vo volebnom obvode  č. 6  s počtom poslancov  3

A.2. určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v počte  21

A.3. štruktúru volebných obvodov (číselné označenie volebných okrskov s príslušnými ulicami) podľa bodu I. materiálu

 

Výsledok hlasovania č.36: za: 17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik,  MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,  Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti:  (Ing. Eva Balážová PhD.)

zdržali sa: 0

 

16. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec na celé funkčné obdobie

rokov  2014 - 2018 – návrh

Primátorka - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestskému  zastupiteľstvu je vyhradené určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1.  rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok na celé funkčné obdobie  2014 – 2018

Výsledok hlasovania č.37: za: 17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

17. Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec za rok 2013

Primátorka -  mestská  rada  na svojom zasadnutí vzala na vedomie udelenie  ocenení mesta Lučenec a odporučila  ho zaradiť na  dnešné zasadnutie mestkého zastupiteľstva.

Mgr. Grebáč – je  správne , že   Mesto  odmeňuje  aktívnych  obyvateľov, ale k predloženému návrhu má  dve pripomienky.   V správe  chýba  kto navrhol  uvedené  ocenenia.  Dodal, že podľa jeho  názoru  poslanec  súčasného volebného obdobia  by  nemal  byť  medzi  ocenenými.

MUDr. Mahmoud -  nesúhlasí s názorm  Mgr. Grebáča.  Každý poslanec alebo  verejný  činiteľ v štátnej  správe môže  byť ocenení.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.udeľuje

A.1  Cenu mesta:

Mgr. Márii Drenkovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, publikačnú a osvetovú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

A.2  Cenu mesta:

Mgr. Ondrejovi Veselému – za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť, oceneného medailou Sv. Gorazda, za aktívnu prácu v rozvoji odborného vzdelávania pedagógov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

A.3 Cenu mesta:

Marte Galádovej – za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu, dlhoročnú pedagogickú činnosť, reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí.

 

A.4  Cenu mesta:

JUDr. Dušanovi Ilčíkovi – za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

A.berie na vedomie

 

Udelenie Ceny primátorky:

B.1 PhDr. Márii Matuškovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ocenenú ako Európsky učiteľ cudzích jazykov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

B.2 Miroslavovi Hrdličkovi – za dlhoročnú pedagogickú a športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

Udelenie uznaní mesta Lučenec:

 

B.3 Čestné uznanie Mgr. Kláre Majorošovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

B.4 Čestné uznanie Bc. Ivanovi Siláčimu – za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti architektúry a urbanizumu, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

B.5 Čestné uznanie Darine Urbančokovej – za sociálnu a charitatívnu oblasť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

B.6 Čestné uznanie Mariánovi Berkymu – za trénerskú činnosť a za víťazstvo v ankete Top futsal 2013 - Tréner roka 2013, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

B.7 Ďakovný list PhDr. Kinge Szabóovej – za dlhodobú aktívnu činnosť v oblasti kultúry, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.

 

B.8 Ďakovný list Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú, trénerskú činnosť a prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu.

 

B.9 Ďakovný list Jozefovi Kostínimu - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

 

B.10 Ďakovný list Jurajovi Novodomskému - za dlhoročnú športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

 

B.11 športovec roka Ondrejovi Garajovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v športe boccia, za získanie Slovenského pohára – najlepší bočista sezóny 2013, za druhé miesto na Stredoeurópskom pohári klubových družstiev v boccii.

 

B.12 Športový kolektív roka Športovému kolektívu boules Novohrad v zložení – Richard Sacher a Vojtech Sopka v športe lyonnaise/volo – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách sveta mužov v meste Bahia Blanca obsadili 13. miesto.

 

C. o d p o r ú č a

 

Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odozdania ocenení mesta Lučenec v termíne 22.8.2014.

 

Výsledok hlasovania č.38: za: 14 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská,  JUDr. Dušan Ilčík,  Norbert Krišta,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

18. Interpelácie  poslancov

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci chemického postreku  dňa  20.6.2014 v ranných  hodinách  nad  lokalitou  Opatová.  Prenajímateľ  pozemkov  vykonal chemický postrek  nad  touto  lokalitou doposiaľ  nezistenou chemickou látkou, ktorá zasiahla  celú  Ulicu  Borhyho a spôsobila  zdravotné  ťažkosti občanom.  Vzhľadom k tomu, že uvedený postrek  chemickou  látkou  nebol  nikde  nahlásený, požiadal  pani primátorku o zvolanie  komisie  na prešetrenie celého prípadu  a vyvodenie príslušných opatrení.

Primátorka -  komisia životného prostredia  ako aj špeciálna  komisia  sa budú zaoberať uvedeným prípadom

Ing. Uličná -   na  predchádzajúcom  zasadnutí  mestského zastupiteľstva interpelovala  pani primátorku  v súvislosti s podnetom občanov  mestskej  časti Opatová v Lučenci vo  veci  nadmerného  hluku spôsobeného  prejazdom  motorových vozidiel po  nadjazde cesty  1/75 . Požiadala  o odpoveď.

Primátorka -  na  vznesenú interpeláciu  bola zaslaná  odpoveď v znení, že Mesto Lučenec požiadalo  príslušné orgány  o stanovisko.  Vyjadrenie  k žiadosti  zo Slovenskej  správy ciest  Banská Bystrica o aktuálnom stave bola na Mesto Lučenec doručená a konštatuje, že ďalšie opatrenia  sa budú riešiť až v období výstavby obchvatu.  Odpoveď zo Slovenskej  správy ciest  Banská Bystrica bude pani poslankyni preposlaná emailom.

 

19. Návrhy   a podnety poslancov

Ing. arch. Václavíková  -  v súvislosti  s  materiálmi predkladanými na  zasadnutie  mestského zastupiteľstva požiadala o doplnenie ďalších parametrov, hlavne pri investičných  akciách.

 

20. Rôzne

Ing. arch. Václavíková - informovala s podnetom pani Oláhovej, ktorá  porovnávala  cenu pozemkov. Uvítala by stretnutie s pani Oláhovou na ďalšie vysvetlenie  cien pozemkov v jednotlivých lokalitách mesta.  Nie je možné porovnávať  cenu pozemku pod garážou  s cenou pozemku  napr. na Námestí  republiky.  V súvislosti s odpredajom  bytového domu na  Ulici Gorkého a pozemku pod predmetnou budovou, ktorá je vo vlastníctve Mesta Lučenec poznamenala, že podľa jej  názoru, ak  Mesto dokáže  podnikateľským  subjektom  predať  pozemky  za prijateľnú  cenu, tak si to  zaslúžia  aj  ostatní  občania  mesta.

Ing. Matuška  -  uvedený  dotaz od pani  Oláhovej obdržal  emailom  a súhlasí  s názorom pani poslankyne  Ing. arch. Václavíkovej.  Navrhuje  v rámci príslušnej komisie  pozvať  pani Oláhovú na  ďalšie vysvetlenie

Primátorka -  informovala  o vymenovaní  nových  riaditeľov  škôl a školských zariadení.  Na  ZŠ M.R.Štefánika  odchádza do  dôchodku  PaedDr. Eva Marková, kde bola zvolená  Mgr. Gabriela  Aláčová.   V materskej   škôlke  na  Ulici  Patrizánskej  bola  zvolená  na ďalšie  funkčné obdobie  Mgr. Iveta  Lekeňová,  v materskej  škôlke  na Rúbanisku  I/16  Mgr. Balážiková a v Centre  voľného času  ostáva  naďalej  vo  funkcii riaditeľky Mgr.  Murgašová. Na  Základnej škole   Haličská 7  odchádza  do  dôchodku  Mgr. Ján Mižúr,   a novým riaditeľom sa stáva  Mgr. Gabriel Pál.  V materskej  škôlke  na Rúbanisku II/39 bola  za riaditeľku menovaná  Mgr. Jana  Košťalová a v materskej  škôlke  Štvrť M.R.Štefánika   bola   menovamá za  riaditeľku  Mgr. Dagmar Horáčiková.

Ďalej  dala do pozornosti  informáciu o výstavbe  ďalších  35  nájomných  bytov. Zmluva  bola  podpísaná  dňa  23.6.2014.   Jedná  sa o 2 a 3 izbové  byty.   Celkovo  bolo  na kúpu  bytov zo ŠFRB  získaná suma 1 441 080,-€ a na technickú  vybavenosť  105 300,-€. Vzhľadom k tomu, že  sa predpokladá  vyšší počet  žiadateľov ako je  bytov, bude  sa postupovať  v zmysle  príslušného  VZN, kde  sa  pripravuje  aj možnosť  losovania uvedených  bytov.

Informovala, že  Ministerstvo hospodárstva  SR  schválilo  nenávratný  finančný  príspevok pre  spoločnosť  Thermalpark  na podporu  podnikateľských  aktivít  v cestovnom ruchu  s celoročným  využitím  vo výške  799 999,85 € na vybudovanie  Novolandie Lučenec – Rapovce v celkovej  výške  schváleného projektu  1 599 999,70 €.  Zmluva  na financovanie  uvedeného projektu  bola podpísaná.  Spolufinancovanie vo výške 5 %  z celkových nákladov bude  hradené z vlastných  zdrojov  Thermalparku s.r.o.    V rámci  projektu  sa vybuduje  wellness, detský  bazén, výplavový bazén,  taktiež sa vybudujú inžinierske  siete a parkovacie  miesta.  Po realizácii projektu  by sa  malo  vytvoriť v tomto objekte  31  nových pracovných  miest.

Ing.Balážová PhD. - informovala  zo zasadnutia  Valného zhromaždenia  spoločnosti Dalkia. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť dosiahla  priaznivé výsledky v  hospodárení  odovzdá a.s. SPOOL  Lučenec  sumu  42 000,-€.  Pokladala by  za  seriózne následne informovať  poslancov  o zámere  investícií  uvedenej sumy v spoločnosti  SPOOL  a.s.  Lučenec.

Ďalej  informovala,  že na  Rúbanisku III v Pivárni  prevádzkovateľ  neplatí  žiadne náklady na vykurovanie objektu, kde vznikajú vysoké pohľadávky. V prípade  neplatenia  pohľadávok  v iných službách žiadala  uvedený  zmluvný  vzťah  právne ošetriť.

Pripomienkovala,  že  v majetkových správach  chýba  prehľad o tom, aká je cena  v zmysle  Zásad  hospodárenia  s majetkom Mesta  Lučenec a aká je  cena  podľa osobitného zreteľa.  V niektorých  prípadoch  pri odpredaji  nehnuteľnosti je priložený znalecký posudok,  v niektorých prípadoch  chýba,  väčšina  odpredajov sa však  realizuje podľa osobitného zreteľa, preto požiadala o doplnenie  ďalších  dôležitých údajov  do materiálov predkladaných  na zasadnutie  mestského  zastupiteľstva.

Poznamenala, že  v stanovenom  termíne  predložila  návrh na udelenie  Ceny  mesta pre  PhDr. Kingu Szabóovú  z príležitosti  jej životného jubilea.   Pokiaľ poslanec  predloží  návrh  môže  o jeho  schválení resp. vylúčení  rozhodnúť len mestské  zastupiteľstvo, preto sa opýtala prečo sa  jej návrh nedostal   na dnešné  zasadnutie ?   Trvá na tom, že  jej  návrh bol  na mieste a osobne  si  myslí, že  osobnosť  PhDr. Szabóovej  si zaslúži, aby o jej návrhu  hlasovalo  mestské   zastupiteľstvo.  Doposiaľ  však  nedostala  odpoveď  prečo  uvedený  návrh  bol stiahnutý.

JUDr. Ilčík -  poďakoval  mestskému  zastupiteľstvo  za  schválenie  ocenenia pre jeho osobu, ktorú si vysoko cení.  Vyjadril  nesúhlas  s názorom  Mgr. Grebáča.

 

21. Diskusia

22. Záver                                    

Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie  o 18,58 hod.

 

 

 

     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková

       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 

Overovatelia zápisnice:

 

JUDr. Vladimír  Marko

 

Ing. Eva Balážová PhD.

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

V Lučenci, dňa   24.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(430.2 kB)Bod03 Kontrola plnenia uzneseni
Bod04 Novelizacia_VZN_o_dotaciach.pdf(195.1 kB)Bod04 Novelizacia_VZN_o_dotaciach
Bod05 Zmena c1 UP Mala Ves.pdf(845.5 kB)Bod05 Zmena c1 UP Mala Ves
Bod06 Zmena c26 UP Rubanisko I.pdf(461.5 kB)Bod06 Zmena c26 UP Rubanisko I
Bod09 Harmonogram pripravy rozpoctu.pdf(102.5 kB)Bod09 Harmonogram pripravy rozpoctu
Bod10 Predaj a prenajom nehnutelnosti.pdf(1.9 MB)Bod10 Predaj a prenajom nehnutelnosti
Bod11 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti.pdf(364.7 kB)Bod11 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti
Bod12 Plan_kontrolnej_cinnosti.pdf(161.7 kB)Bod12 Plan_kontrolnej_cinnosti
Bod17 Udelenie_oceneni_Mesta.pdf(138.7 kB)Bod17 Udelenie_oceneni_Mesta

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci chemického postreku  dňa  20.6.2014 v ranných  hodinách  nad  lokalitou  Opatová.  Prenajímateľ  pozemkov  vykonal chemický postrek  nad  touto  lokalitou doposiaľ  nezistenou chemickou látkou, ktorá zasiahla  celú  Ulicu  Borhyho a spôsobila  zdravotné  ťažkosti občanom.  Vzhľadom k tomu, že uvedený postrek  chemickou  látkou  nebol  nikde  nahlásený, požiadal  pani primátorku o zvolanie  komisie  na prešetrenie celého prípadu  a vyvodenie príslušných opatrení.

Odpoveď na interpeláciu Mgr. Grebáča :

Mesto Lučenec od decembra roku 2012 rieši so Železnicami Slovenskej republiky možnosti majetkoprávneho usporiadania pozemkov v súvislosti s plánovaným vybudovaním prepojenia ulíc Lermontovovej a Kpt. Nálepku a tiež otázku vzhľadu a revitalizácie územia prislúchajúceho k železničnej stanici. V máji 2013 Mesto Lučenec písomne oslovilo Železnice Slovenskej republiky v súvislosti s udržiavaním čistoty a verejnej zelene v priestoroch  smerom k autobusovej stanici a v liste  zo dňa 11.5.2013 uviedli, že plánujú rekonštrukciu aj v „obvode železničnej stanice“. Podľa Investičného zadania Železničnej stanice Lučenec, stavby a zariadenia pre cestujúcich by mala byť  v rámci rekonštrukcie realizovaná:  

-modernizácia nástupísk a komunikácií pre cestujúcich,                                                                               -oprava koľajového lôžka koľaje č. 2 v mieste  nástupiska,                                                                                      

-osvetlenie priestorov pre cestujúcich,                                                                                                                -rekonštrukcia staničnej budovy,                                                                                                                           -revitalizácia priestorov na styku dráhy s mestom,                                                                                                               

-rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie,                                                                                                                 -rekonštrukcia budovy verejných WC,                                                                                                                                            

-spevnená plocha pre cestujúcich,                                                                                                                           -rekonštrukcia budovy nocľažne vlakových čiat.

V roku 2013 mali byť realizované projekčné práce.

Dňa 18.9.2014 sme písomne oslovili  Železnice Slovenskej republiky  so žiadosťou o zaktualizovanie projektu  plánovanej rekonštrukcie, najmä aby oznámili kedy a v akom rozsahu plánujú rekonštrukciu budovy realizovať a či táto rekonštrukcia zahŕňa aj úpravu jednotlivých nástupíšť, konkrétne zvýšenie plochy nástupiska oproti terénu. Do súčasného obdobia sme odpoveď neobdržali.

 

 

 

Ing. Uličná -   na  predchádzajúcom  zasadnutí  mestského zastupiteľstva interpelovala  pani primátorku  v súvislosti s podnetom občanov  mestskej  časti Opatová v Lučenci vo  veci  nadmerného  hluku spôsobeného  prejazdom  motorových vozidiel po  nadjazde cesty  1/75 . 

Odpoveď  na interpeláciu  Ing. Uličnej:

V zmysle  Vašej interpelácie  zo  zasadnutia mestského zastupiteľstva  dňa  24.6.2014  v súvislosti s podnetom občanov  mestskej  časti Opatová v Lučenci vo  veci  nadmerného  hluku spôsobeného  prejazdom  motorových vozidiel po  nadjazde cesty  1/75 Vám prílohe zasielam  odpoveď, ktorá nám bola doručená  zo Slovenskej  správy ciest  Banská Bystrica. 

Príloha č.1

 

 

1125_0001.tif(38.2 kB)1125_0001.tif

Audio záznam

001_1..mp3(503.5 kB)1. Otvorenie
003_3..mp3(1.5 MB)3. Kontrola plnenia opatrení
038_19..mp3(390.2 kB)18. Interpelácie poslancov
039_19..mp3(138.2 kB)19. Návrhy a podnety poslancov
040_21..mp3(2.3 MB)21. Diskusia
041_22..mp3(28.5 kB)22. Záver
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka