Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 26.8.2014

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 31. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční  26.08.2014 (utorok)  o 15.00 hod. vo veľkej  sále v budove  okresného úradu na Námestí republiky č.26

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia opatrení

4. Interná norma Mesta Lučenec č. XX/2014 Podmienky a spôsob prideľovania

nájomných bytov verejným losovaním – n á v r h

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved. odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                    

Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny asistent MsÚ

5. Návrh na schválenie ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho

rozpočtu a ŠFRB

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta

6.  Zmena  a doplnok  č. 26 Územného plánu  mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

7.  Zmena  a doplnok  č. 27 Územného plánu  mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

8. Zmena  a doplnok  č. 28 Územného plánu  mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

9. Zmena  a doplnok  č. 29 Územného plánu  mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

10. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta

12.Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za  rok 2013

Predkladateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Predkladateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved. odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie

13. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície  za

I. polrok 2014

Predkladateľ:  Bc. Ján Tuček,  náčelník Mestskej polície

Spracovateľ:   Bc. Ján Tuček,  náčelník Mestskej  polície

14. Interpelácie poslancov

15. Návrhy  a  podnety  poslancov

16. Rôzne

17. Diskusia

18.  Záver                                      

                                                                                  

 

 

 

     PhDr. Alexandra Pivková

           primátorka mesta

 

 

 

Súpis uznesení z  31.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 26.08.2014

 

UZNESENIE Č.112 /2014
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Ing. Pavla  Balážika,   Ing. Pavla  Kalinského

A.2. Za overovateľov zápisnice   Štefana Prístavku,  Ing. Miroslava  Barcaja

     

 

UZNESENIE Č.113 /2014
K bodu programu:  Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie  na vedomie

A.1.  Kontrolu plnenia uznesení

 

 

 

UZNESENIE Č.114 /2014
K bodu programu: Interná norma Mesta Lučenec č. XX /2014 Podmienky a spôsob

prideľovania nájomných bytov verejným losovaním – n á v r h

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e     

A.1. Internú normu Mesta Lučenec č. 02/2014 - Podmienky a spôsob prideľovania nájomných bytov verejným losovaním

 

 

 

UZNESENIE Č.115 /2014
K bodu programu: Návrh na schválenie ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu a ŠFRB

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.   schvaľuje

A.1.  cenu ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu a ŠFRB v zmysle Opatrenia MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájomného vo výške   3  %  z obstarávacej ceny bytu

 

UZNESENIE Č.116 /2014
K bodu programu: Zmena a doplnok č. 26 Územného plánu mesta Lučenec  – zmena funkčného využitia územia občianskej vybavenosti na funkčné využitie územia zmiešaného mestského.

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.     súhlasí

A.1. so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu

B.  schvaľuje

B.1. Zmenu a doplnok  č. 26 Územného plánu mesta   Lučenec

B.2. Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 26

C.   ukladá

C..1.vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 

 

 

UZNESENIE Č.117 /2014
K bodu programu:  „Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy telocvične s výmenou podláh – Základná škola L. Novomeského Lučenec“– predloženie a financovanie žiadosti o NFP

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)  v rámci výzvy  ROP-1.1-2014/01 (ROP)  za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy telocvične s výmenou podláh – Základná škola L. Novomeského Lučenec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;

A.2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;

A.3.  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 54 547,- € (spolufinancovanie).

 

 

 

UZNESENIE Č.118 /2014
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK a chodníkov v rámci oddielu 04.5.1 v rámci položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív spolu vo výške 75 000 € nasledovne:

MK Ul. Olbrachtova a iné – 64 000 €, Prístupová cesta k Orave - parkovisko pred bývalým Gastrom – 9 000 €, PD Chodník na Ul. Zvolenskej k železničnej trati – 2 000 €, Pokračovanie inline dráhy v parku a chodníky v parku okolo altánku + 22 000 €, Rekonštrukcia Ul. Komenského, Ul. sokolská a priľahlé križovatky + 53 000 €

 

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK a chodníkov z oddielu 04.5.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív spolu vo výške 38 500 € nasledovne: na Podprogram 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddiel 04.4.3 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 9 000 €, na Podprogram 9.4.1 ŠJ MŠ na oddiel 09.6.0.1 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3 500 €, na Podprogram 13.2.4 Zimný štadión na oddiel 04.4.3 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 000 €, na Podprogram 6.10 Cintoríny na oddiel 08.4.0 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 10 000 € a na na Podprogram 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 15 000 €

 

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v celkovej sume 161 400 € nasledovne:

 

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 1 190 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli 08.4.0 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 190 €

 

A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 160 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti  v Podprograme 8.2 Dotácie na šport na oddieli 08.1.0 na položke 640 Bežné transfery vo výške 40 000 €, v Podprograme 11.2 Verejná zeleň na oddieli 05.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 50 000 €, v Podprograme 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0 na položke 630 Tovary a služby o 60 000 € a v Podprograme 5.2 Kompostáreň na oddieli 05.1.0 na položke 630 Tovary a služby o 10 000

 

A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce o 210 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli 03.1.0 Mestská polícia 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 210 €

 

 

UZNESENIE Č.119 /2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1.Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,  konkrétne :

- stavbu Trafostanica súp. č. 5725, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktorá je postavená na parcele CKN č. 6764/265,

- parcelu CKN č. 6764/265 o výmere 48 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

a hnuteľný majetok

- VN vzdušné vedenie pre uvedenú trafostanicu odbočujúce z VN vedenia č. 368 nad parc. č. 6766/24, 6766/8, 6766/40 a 6766/41 v k. ú. Lučenec o dĺžke 16 m,

- VN káblové vedenie pre uvedenú trafostanicu na parc.č. 6764/257, 6764/225, 6764/75, 6766/40 a 6766/44 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- NN káblové vedenie parc. č. 6764/257, 6764/228, 6764/225, 6466/226, 6764/53 a 6766/228 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- Rozvodové istiace skrine SP 5 v počte 18 ks a SP 3 v počte 2 ks.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetnú budovu a zariadenia vzhľadom na ich charakter a využitie Mesto Lučenec nie je oprávnené prevádzkovať a vzhľadom na jej ďalšie využitie a spravovanie nie je účelné, aby zostala v majetku Mesta Lučenec,

za kúpnu cenu 1,000,– € spolu za citované odpredávané nehnuteľnosti a zariadenia,

pre kupujúceho : Stredoslovenská energetika  - Distribúcia, a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10514/L, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 451.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.120 /2014
K bodu programu: 2. MUDr. Ladislav Eštók a manželka Mária Eštóková, Ulica Gagarinova č.4, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 5664/15 o výmere  30m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-19/14, zo dňa 14.3.2014,  vypracovaného GEOMET s.r.o., oddelením z parcely EKN parcelné číslo 7058/1 o výmere 3998 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a odkúpením sa odstráni rozdiel vo faktickom a právnom vzťahu k predmetnému pozemku, ktorý vznikol zrejme chybným vytýčením stavebnej čiary.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 30 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 300,– €

pre kupujúcich : MUDr. Ladislav Eštók, rod. Eštók, nar. 29.09.1947 a manželka Mária Eštóková, rod. Nováková nar. 07.05.1948, spoločne bytom Ulica Gagarinova 2887/4, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.121 /2014
K bodu programu: 3. Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová - Ulica záhradná nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 434/49 o výmere  147m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 43660126-07/2014, zo dňa 1.4.2014,  vypracovaného Ing. Roberta Molnárová  geodetické práce,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 434/1 o výmere 15412m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich,

s podmienkou zachovania kontinuity vecného bremena spočívajúceho v práve umiestiť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena kanalizačné potrubie v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena ZoZVB 46/2011 z 15.12.2011 uzavretej medzi Mestom Lučenec a Vlastou Malčekovou,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 147 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.470,– €

pre kupujúcu : Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, nar. 30.10.1952, bytom Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.122 /2014
K bodu programu: 4. Všeobecní lekári s.r.o. zast. MUDr. Dionýzom Balážom, Ulica novohradská 14, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec Ulica novohradská, pri kine Apollo,  nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2028/7 o výmere  143m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-12/2014, zo dňa 25.2.2014,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o.,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2028/1 o výmere 3906m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a na časti  odkupovaného pozemku sú umiestnené schody umožňujúce vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom z 11.4.2014,  83,40€ za 1 m², tzn. 11.926,20 € za celú odkupovanú plochu.

pre kupujúceho : Všeobecní lekári s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 22032/S, sídlo Novohradská 17, 984 01  Lučenec, IČO : 46 578 838, zastúpená MUDr. Dionýzom Balážom, konateľom

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

 

 

UZNESENIE Č.123 /2014
K bodu programu: 5.  Odpredaj bytového domu a pozemkov na Ulici Gorkého, Spool a.s., Jozef Šever, manželia Hergelovci, manželia Kalapáčovci, manželia Balážikovci, ul. Dukelských hrdinov, Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/5 o výmere 442 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľa, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadateľ sa oň dlhodobo stará na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 442 m2 , 4.530,50 €,

pre Jozefa Ševera, rod. Ševera, nar. 20.11.1961, bytom Jilemnického 82, 984 01  Lučenec,

 

A.2. odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/6 o výmere 353 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení , dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 353 m2 , 3.618,25 €,

pre Ing Beátu Kalapáčovú, rod. Žigovú, nar 5.7.1963 a manžela Ing. Vladimíra Kalapáča, rod.Kalapáča , nar. 18.8.1960 spoločne bytom Ulica novohradská 2389/44, 984 01  Lučenec v ½ a Mgr. Lýdiu Kukučkovú, rod. Žigovú nar. 17.1.1966, bytom Ulica Jánošíkova 1661/12, 984 01  Lučenec v ½.

A.3. odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/7 o výmere 194 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 194 m2 , 1.988,50 €,

pre Daniela Hergela, rod. Hergela, nar. 16.4.1975 a manželku Danielu Hergelovú, rod. Klimovú, nar. 10.5.1979, spoločne bytom M. Rázusa 21, 984 01  Lučenec,

 

A.4.  odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/8 o výmere 595 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady a Ing. Pavol Balážik je poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 595 m2 , 6,098,75 €,

pre Ing. Pavla Balážika, rod. Balážika, nar. 28.4.1956 a manželku Mgr. Evu Balážikovú, rod. Luptákovú, nar. 19.7.1959, spoločne bytom Dukelských hrdinov 10, 984 01  Lučenec,

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za         17

- proti        0

- zdržal sa      1

 

 

 

UZNESENIE Č.124 /2014
K bodu programu: 6.  Aladár Preisach a spol., Ulica garbiarska 24, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

 

A.1. zámenu, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,

- pozemok, parcelu CKN 6764/164,  , o výmere  356 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/165,  orná pôda o výmere  405 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/355,  orná pôda o výmere  192 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/167,  orná pôda o výmere  438 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod spoluvlastníckeho podielu z pozemku :

- parcely CKN č. 2677/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m²,

- parcely CKN č. 2678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,

- parcely CKN č. 6608/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m²,

zapísaných na LV č. 8658, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov :

- p. Aladár Preisach, rod Preisach nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec v podiele 1/8,

- Mgr. Emil Preisach rod. Preisach, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava v podiele 4/8,

- p. Matej Kolozsváry, rod. Kolozsváry, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR, v podiele 4/8,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom Mesta Lučenec a Aladára Preisacha, Mgr. Emila Preisacha a Mateja Kolozsváryho  sú situované pod a vedľa budovy Divadla B.S. Timravy a vzhľadom na ich využitie je účelné aby Mesto Lučenec bolo ich 100% vlastníkom,

bez finančného vyrovnania súvisiaceho výlučne so zámenou pozemkov,

pre p. Aladára Preisacha, rod Preisacha nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec,

Mgr. Emila Preisacha rod. Preisacha, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava,

Mateja Kolozsváryho, rod. Kolozsváryho, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.125 /2014
K bodu programu: 7.   Ružena Paulovičová, Rúbanisko II. 429/68, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I. - garáže, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN, č. 5005 o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 7370 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 4286, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 21 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€,

pre kupujúcu: Ružena Paulovičová, rod. Vojteková, nar. 4.12.1959, bytom Rúbanisko II. 429/68, 984 03  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 16 takto :

-za         16

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.126 /2014
K bodu programu: 8.   Ing. Peter Ivanič, Ulica Gagarinova 2859/10, 984 01  Lučenec a P + P stavebný a hutný materiál, s.r.o

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A  n e s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 5663/16 o výmere  205 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 205 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.050,– €

pre kupujúceho : Ing. Peter Ivanič, rod. Ivanič, nar. 4.5.1977, bytom Ulica Gagarinova 2859/10, 984 01  Lučenec

A.3. odkúpenie do majetku Mesta Lučenec v lokalite Zvolenská cesta, nehnuteľnosť, pozemok  konkrétne :

- parcelu CKN č. 6517/97 o výmere  461 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 5663, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu  ....................... €

od predávajúceho : P + P stavebný a hutný materiál, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka číslo: 6953/S, zastúpená Ing. Petrom Ivaničom, konateľom, sídlo Zvolenská cesta  83, 984 01  Lučenec, IČO: 36 046 841

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 16 takto :

-za         1

- proti        15

- zdržal sa      0

 

 

 

UZNESENIE Č.127 /2014
K bodu programu: 9.  Ing. Ľubomír Malček, Ulica cintorínska 5604/2, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A   n e s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite „Pedagogická záhrada“ nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- časť parcely EKN č. 1182 o výmere  cca 2000 m2, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že finančné prostriedky získané odkúpením budú použité na pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 2000m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 20.000,–€

pre kupujúceho : Mgr. Ing. Ľubomir Malček, rod Malček, nar. 4.7.1976, bytom Ulica cintorínska 5604/2, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         3

- proti        12

- zdržal sa      4

 

 

UZNESENIE Č.128 /2014
K bodu programu: 10.  Aneta Bizeová, Rúbanisko II. /59, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Petőfiho nehnuteľnosť, byt, konkrétne :

1 izbový byt č. 4 na 1p. vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome č.s. 3869 na parc.č. 1854/8,9 1856/124-128, 179 vedený na LV č. 9294, Okres Lučenec, Obec Lučenec, Katastrálne územie  Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný byt sa nachádza v bytovom dome, v ktorom sú len dva byty a vlastníčkou druhého bytu je žiadateľka.

za kúpnu cenu   10 000–€  za celú odkupovanú nehnuteľnosť,

pre Anetu Bizeovú, rod. Horváthovú, nar. 31.5.1971, bytom Rúbanisko II/59, 984 01  Lučenec.

 

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      1

 

 

UZNESENIE Č.129 /2014
K bodu programu: 11. Ladislav Bari, S.Mikovíniho č. 52/9, 984 01  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 88/2008 zo dňa 24.6.2008 na prenájom nebytového priestoru vo výmere 293,80 m2, nachádzajúceho sa v budove na Rúbanisku III/L7, vedeného na parc. CKN č. 7202/6 v k.ú. Lučenec, za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia - pizzérie,

za cenu nájmu 17,39 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2029,

pre Ladislava Bariho, S.Mikovíniho č. 52/9, Lučenec

A.2. súhlas s vykonaním drobných stavebných úprav a to : výmena čelného výkladu za efektívnejší a modernejší posuvný systém, vrátane rekonštrukcie podláh, stien a svietidiel, ako aj vzduchotechniky, čiastočnej výmeny elektroinštalácie a vodoinštalácie, estetická úprava skladových priestorov a kuchyne, vrátane soc.zariadenia pre personál a výmena okien z vlastných finančných prostriedkov s podmienkou zosúladenia vzhľadu a farby čelného výkladu s výkladom 101 Drogerie a neuplatňovania si úľavy v súvislosti s plánovanou investíciou s pripomienkou :

- vypracovania Dodatku k existujúcej nájomnej zmluve s uvedením rozpočtu prác aj s cenou a podmienkami neuplatňovania si úľavy ani zápočtu s cenou nájmu z dôvodu vykonania stavebných úprav a stanovením termínu realizácie do  3 rokov. V opačnom prípade sa dodatok k nájomnej zmluve stane neplatným a bude platný súčasný stav, teda existujúca nájomná zmluva.

 

 

UZNESENIE Č.130 /2014
K bodu programu: 12. Hotel Slovan Servis s.r.o., Železničná 25/166, 984 01

Lučenec, zastúpená konateľom Júliusom Szmudom

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 60/2009 zo dňa 10.12.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. EKN č. 3176 vo výmere 115 m2, nachádzajúceho sa na ulici M.Rázusa v k.ú. Lučenec, za účelom parkoviska motorových vozidiel,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je bezplatné parkovanie pre verejnosť,

zámer predĺžiť prenájom pozemku horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 101/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 2,32 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2019,

pre  Hotel Slovan Servis s.r.o., Železničná 25/166, Lučenec, IČO : 36059781

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.131 /2014
K bodu programu: 13. NUBIUM s.r.o., Trenčianska č.55, 821 09 Bratislava,

zastúpená konateľom Ing. Ladislavom Strašilom

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 13/2010 zo dňa 1.3.2010 na prenájom pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 434/1 (Gemerská cesta) a časť múru na budove kina Apollo, za účelom umiestnenia reklamných panelov,

za cenu nájmu – 442,- €/ks/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019

pre  NUBIUM s.r.o.,  Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava, IČO : 47545674

A.2. predĺženie nájomnej zmluvy č. 14/2010 zo dňa 1.3.2010 na prenájom pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 1454/1 (Vajanského ulica) a časť z parc. CKN č. 2478/5 (Kuzmányho ulica), za účelom umiestnenia reklamných panelov,

za cenu nájmu – 442,- €/ks/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019

pre  NUBIUM s.r.o.,  Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava, IČO : 47545674

 

 

UZNESENIE Č.132 /2014
K bodu programu: 14. Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov

sociálnych služieb „SLATINKA“, Dolná Slatinka 271, 984 80   Lučenec, zastúpená riaditeľkou Mgr.Denisou Nincovou

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 27/2012 zo dňa 29.10.2012 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 49,48 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 103/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 14,16 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2015,

pre  Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“, Dolná Slatinka 271, 984 80  Lučenec, IČO : 00632210

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

 

UZNESENIE Č.133 /2014
K bodu programu: 15. Jozef Rovňan-JR-Priemyselný tovar, Erenburgova č. 26,

984 01 Lučenec, zastúpená konateľom Jozefom Rovňanom

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2012 zo dňa 16.1.2012 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 77,02 m2, nachádzajúcich sa v budove kina Apollo v Lučenci, za účelom predaja priemyselného tovaru, 

za cenu nájmu – 27,22 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2024,

pre  Jozefa Rovňana-JR-Priemyselný tovar, Erenburgova č. 26, 984 01  Lučenec, IČO : 40614603

Zodpovedný : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

Termín : do spísania dodatku k nájomnej zmluve

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č.134 /2014
K bodu programu: 16. Diecézna charita Rožňava, Námestie baníkov č. 27, 048 01

Rožňava, zastúpená riaditeľom Ing. Jozefom Kováčom

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 55/2009 zo dňa 7.12.2009 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 55,09 m2, nachádzajúcich sa v budove Dr.Herza č. 3 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa sú charitatívno-sociálne účely pre občanov mesta,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 105/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 0,07 €/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2015,

pre  Diecéznu charitu Rožňava, Námestie baníkov č. 27, 048 01  Rožňava, IČO : 35515325

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za         15

- proti        0

- zdržal sa      1

 

 

 

UZNESENIE Č.135 /2014
K bodu programu: 17. Agroflóra s.r.o., Novohradská č. 5 ,984 01  Lučenec,

zastúpená konateľkou Ľubicou Žilíkovou

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/A/2001 zo dňa 1.3.2002 na prenájom nebytového priestoru vo výmere 265,80 m2, nachádzajúceho sa v budove kina Apollo v Lučenci, za účelom predaja kvetov, záhradkárskych potrieb, malej záhradkárskej techniky a image studio s predajňou, 

za cenu nájmu – 27,22 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 1.3.2018,

pre Agroflóru s.r.o., Novohradská č. 5 , 984 01  Lučenec , IČO : 31631398

 

A.2. predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/A/2001 zo dňa 1.3.2002 na prenájom pozemku, parc. CKN č. 2028/2, 2028/3 a 2028/4 spolu vo výmere 237 m2, nachádzajúceho sa pri  budove kina Apollo v Lučenci, za účelom obchodných a skladových priestorov, 

za cenu nájmu – 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 1.3.2016,

pre Agroflóru s.r.o., Novohradská č. 5 , 984 01  Lučenec , IČO : 31631398

Zodpovedný : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

Termín : do spísania dodatku k nájomnej zmluve

 

                                                            

 

 

UZNESENIE Č.136 /2014
K bodu programu: 18. CPB s.r.o., 991 05  Sklabiná 205, zastúpená konateľom

Zdenkom Csudayom

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 62/2010 zo dňa 20.10.2010 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4995/5 vo výmere 16 m2, nachádzajúceho sa na Rúbanisku II., za účelom umiestnenia predajného stánku s predajom pekárenských výrobkov,

za cenu nájmu – 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2019,

pre CPB s.r.o., 991 05  Sklabiná č. 205, IČO : 31609872

 

 

UZNESENIE Č.137 /2014
K bodu programu: 19. Katarína Csudayová, Novohradská 1000/36, 990 01  Veľký

Krtíš

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 70/2010 zo dňa 15.12.2010 na prenájom nebytového priestoru vo výmere 47,08 m2, nachádzajúceho sa v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci, za účelom prevádzkovania predaja pekárenských výrobkov,

za cenu nájmu – 17,39 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.11.2019,

pre Katarínu Csudayovú, Novohradská 1000/36, 990 01  Veľký Krtíš, IČO : 44408790

 

 

 

UZNESENIE Č.138 /2014
K bodu programu: 20. Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II. 3079,  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v ZŠ L.Novomeského,  za účelom prevádzkovania bufetu s nájomcom Milanom Lempochnerom, U-MILANA, K.Banšela č. 4, 984 01  Lučenec,

za cenu nájmu – 8,30 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.8.2019,

pre Základnú školu Ladislava Novomeského, Rúbanisko II. 3079, Lučenec

 

 

UZNESENIE Č.139 /2014
K bodu programu: 21. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ulica 29, 825 63  Bratislava

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. nájomnú zmluvu  na prenájom majetku, ktorým je odvodňovací kanál „Slaný“ prechádzajúci Priemyselným parkom Juh Lučenec v k.ú. Lučenec, z dôvodu zabezpečenia kolaudácie dažďovej kanalizácie,

za cenu nájmu – 115,- €/rok,

na dobu nájmu – 5 rokov,

pre Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ulica 29, 825 63  Bratislava, IČO : 35860839

 

 

UZNESENIE Č.140 /2014
K bodu programu: 22. Galéria LC, s.r.o., T.Vansovej č. 2333/28, 960 01 Zvolen,

zastúpená konateľom Ing. Andrejom Konkoľom

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom nebytových priestorov na 6.poschodí vo výmere cca 431,41 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je výstavba „Obchodného centra Galérie Lučenec“,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 111/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 1,- €/m2/rok a prevádzkové náklady - 48,-€/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.8.2015,

pre  Galériu LC, s.r.o., T.Vansovej č. 2333/28, 960 01 Zvolen, IČO : 46866612

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         15

- proti        0

- zdržal sa      4

 

 

 

UZNESENIE Č.141 /2014
K bodu programu: 23)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zriadenie  bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem ako vecného práva umiestnenia  zariadení  verejnej kanalizácie  vybudovanej v rámci stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“  na časti  pozemku v kat. území Lučenec vo vlastníctve Mesta Lučenec vedenej  na  LV číslo 5414  ako EKN parc.  číslo: 3292,a EKN č. 3291/1  v rozsahu vyznačenom   v na tento účel vyhotovenom  porealizačnom Geom. pláne,   úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu  Lučenec ako právo prístupu automobilmi a pešo  na uvedené  pozemky  za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení,

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

A.2. bezodplatné poskytnutie  projektovej dokumentácii pre prípravu vodnej stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ obstaranej Mestom Lučenec,  podľa podmienok uvedených  v predloženom návrhu  zmluvy.

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

A.3. súhlas s dočasným záberom pozemku parciel EKN č. 3292 a 3291/1 pri realizácii stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ .

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za         17

- proti        0

- zdržal sa      0

 

 

UZNESENIE Č.142 /2014
K bodu programu: Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku za rok 2013

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.      berie na vedomie

A.1.Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu  na úseku stavebného poriadku

za rok 2013

 

UZNESENIE Č.143 /2014
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.      berie na vedomie

A.1.  Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2014

 

 

 

zostavovatelia  uznesení:

Ing. Pavol Balážik

Ing. Pavol  Kalinský

 

V Lučenci,  dňa  27.8.2014,   Mgr.  Mária Sárová

Prezenčná listina z 31  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa  26. 08. 2014

Prítomní:

PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Ing. Igor Korniet

 

Mgr.Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský,  Ing. Kvetoslava Dedinská,   Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Mgr. Branislav Hrdlička,   Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta,   MUDr.  Zaher  Mahmoud, JUDr. Vladimír Marko,  Ing. Elena Uličná,    Ing. arch. Anna  Václavíková,JUDr. Bc. Radovan Konečný,  Mudr. Rudolf Slivka,  JUDr. Pavol Krokoš,   Štefan Prístavka

 

Ospravedlnení:  Ing. Eva Balážová PhD., , PaedDr.  Vojtech Lauko, MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Juraj Pelč,Ing. Miroslav Klochan, 

 

Vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ:   Ing. Mária  Móricová,  Ing. Želmíra Kolimárová,

PhDr. Magdaléna Káčeríková,  Mgr. Alžbeta Lukačovičová, Ing. Emil Alexa,  JUDr. Eva Szabóová, Ing. Michaela  Hrnčiarová,  RNDr. Pavol Cifer, Ing. Róbert Ladoš,

Štefan Melicher,  konateľ spoločnosti Mestské  lesy

Ing. Róbert  Móric, predseda predstavenstva SPOOL   a.s.

Ing. Eva  Vasilová,  riaditeľka    a.s.  SPOOL

Bc. Ján Tuček ,  náčelník  MsP

 

                                                                                                      

Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci    

konaného dňa: 26.08.2014

                                                 

Priebeh rokovania:

1.Otvorenie

„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!

Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení, vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.   Z dnešného rokovania sa ospravedlnili páni poslanci  MUDr. Karol Mičko,    PaedDr. Vojtech Lauko,   MUDr. Juraj Pelč,  Ing. Miroslav Klochan a pani poslankyne  Ing. Eva  Balážová PhD.  a Ing. arch. Anna Václavíková prídu pozdejšie. Do  programu  rokovania  zaraďujem bod  „Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy  telocvične s výmenou podláh – Základná škola L. Novomeského Lučenec“  a  do  bodu  11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec zaraďujem  ďalší bod 23)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica. Zároveň  sťahujem z programu rokovania body  7, 8, 9, nakoľko  neboli  doručené  stanoviská  z Okresného úradu  Banská Bystrica.“

K programu zasadnutia nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za nasledovný program:

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia opatrení

4. Interná norma Mesta Lučenec č. XX/2014 Podmienky a spôsob prideľovania

nájomných bytov verejným losovaním – n á v r h

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved. odd. školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                   

Mgr. Alžbeta Lukačovičová, legislatívny asistent MsÚ

5. Návrh na schválenie ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho

rozpočtu a ŠFRB

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta

6.  Zmena  a doplnok  č. 26 Územného plánu  mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie Ing. arch. Vladimír Ragan, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

7.  „Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy  telocvične s výmenou podláh – Základná škola L. Novomeského Lučenec“   

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ:Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a

stratégie

8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky  a majetku Mesta

10.Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za  rok 2013

Predkladateľ:  Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Predkladateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved. odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie

11. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície  za

I. polrok 2014

Predkladateľ:  Bc. Ján Tuček,  náčelník Mestskej polície

Spracovateľ:   Bc. Ján Tuček,  náčelník Mestskej  polície

12. Interpelácie poslancov

13. Návrhy  a  podnety  poslancov

14. Rôzne

15. Diskusia

16.  Záver                                     

 

Výsledok hlasovania č.1: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Pani primátorka  na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia navrhla  poslancov  Ing. Pavla Kalinského,   Ing.  Pavla  Balážika

Za overovateľov zápisnice  rovnako na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov navrhla poslancov   Štefana Prístavku,     Ing. Miroslava  Barcaja

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Ing. Pavla Kalinského,   Ing.  Pavla  Balážika

A.2. Za overovateľov zápisnice  Štefana Prístavku,     Ing. Miroslava  Barcaja

    

Výsledok hlasovania č.2: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

3.  Kontrola plnenia  opatrení.

Ku kontrole plnenia  opatrení  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne pripomienky  a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie  v nasledovnom  znení :

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.berie  na vedomie

A.1. Kontrolu  plnenia uznesení

 

Výsledok hlasovania č.3: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

4. Interná norma Mesta Lučenec č. XX/2014 Podmienky a spôsob prideľovania

nájomných bytov verejným losovaním – n á v r h

Primátorka – návrh Internej normy mesta je spracovaný za účelom transparentného prideľovania nájomných bytov. Bol predložený na prerokovanie do Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, následne na  zasadnutí   mestskej rady.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e

A.1. Internú normu Mesta Lučenec č. 02/2014 - Podmienky a spôsob prideľovania nájomných bytov verejným losovaním

 

Výsledok hlasovania č.4: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

5. Návrh na schválenie ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu a ŠFRB

Primátorka  - predložený  materiál  bol prerokovaný  na legislatívnej rade,  príslušnej komisii  a  na  mestskej rade. Komisia  financií, ekonomiky a majetku Mesta prihliadla  na  príslušné  Všeobecne  záväzné nariadenie  mesta,  prerokovala návrh na schválenie ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu a ŠFRB  a odporučila schváliť ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu  a ŠFRB vo výške  minimálne 3 % z obstarávacej ceny bytu.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.   schvaľuje

A.1.  cenu ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu a ŠFRB v zmysle Opatrenia MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájomného vo výške   3  %  z obstarávacej ceny bytu

Výsledok hlasovania č.5: za: 18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

6. Zmena a doplnok č. 26 Územného plánu mesta Lučenec  – zmena funkčného využitia územia občianskej vybavenosti na funkčné využitie územia zmiešaného mestského.

Primátorka - dôvodom obstarania a spracovania uvedeného dokumentu je zosúladiť

navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového

usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného

územného plánu mesta.  Lokalita sa nachádza na Rúbanisku I, pri základnej škole na Ul. L.

Novomeského v Lučenci. Rozostavaný objekt  občianskej vybavenosti nachádzajúci sa

v predmetnej lokalite bude po plánovanej prestavbe a nadstavbe využívaný  za účelom

prevádzok obchodu, služieb a bývania.  Je to jedno z územných miest,  ktoré  dostáva prioritu

vo vzťahu  k riešeniu  tohto územia,  nakoľko objekt  je  rozostavaný  niekoľko  desiatok

rokov.

Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom

znení:

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  súhlasí

A.1. so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu

B.  schvaľuje

B.1. Zmenu a doplnok  č. 26 Územného plánu mesta   Lučenec

B.2. Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 26

C.  ukladá

C..1.vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 

Výsledok hlasovania č.6: za: 18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

7. „Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy telocvične s výmenou podláh – Základná škola L. Novomeského Lučenec“– predloženie a financovanie žiadosti o NFP

Primátorka – uvedený  bod   bol  zaradený  na  dnešné  rokovanie z dôvodu, že  Ministerstvo pôdohospodárstva a rovoja vidieka  Slovenskej  republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  regionálneho operačného programu.  Celkový  rozpočet  projektu  je  1 090 938,-€. Výzva vyžaduje  minimálne  5 %  spolufinancovanie žiadateľa.

Do rozpravy sa nikto  neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom

znení:

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)  v rámci výzvy  ROP-1.1-2014/01 (ROP)  za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy telocvične s výmenou podláh – Základná škola L. Novomeského Lučenec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;

A.2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;

A.3.  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 54 547,- € (spolufinancovanie).

 

Výsledok hlasovania č.7: za: 18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

10. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014

Primátorka  - v správe sú predložené investičné akcie, kde je potrebné zabezpečiť ich ďalšiu realizáciu. V bode A.1. sú uvedené investičné akcie, kde je potrebné navýšiť  rozpočet.  Jedná sa  o pokračovanie inline dráhy v parku a chodníky v parku okolo altánku  vo výške  22 000 €  a Rekonštrukciu Ul. Komenského, Ul. sokolskej a priľahlých križovatiek vo výške  53 000 €.  V správe  je aj vysvetlenie, prečo je potrebná zmena rozpočtu  na týchto  položkách.  Uvedené finančné prostriedky budú presunuté z rozpočtu  mesta  z položky :  Miestne komunikácie  Ul. Olbrachtova a iné – 64 000 € , Prístupová cesta k Orave - parkovisko pred bývalým Gastrom – 9 000 €, PD Chodník na Ul. Zvolenskej k železničnej trati – 2 000 €. Taktiež vzhľadom k potrebe financovania výdavkov nezahrnutých do schváleného rozpočtu navrhujeme nasledovné presuny v oblasti kapitálových výdavkov spolu vo výške 38 500 € a to znížením rozpočtu investičnej akcii Projektová dokumentácia  Chodník na Ul. Zvolenskej k železničnej trati:

Vybudovanie inžinierskych sietí, prípojok a základov - Rapovská križovatka     3 500 €

Vodovodná prípojka areál Ul. Čajkovského ZŠ s MŠ Kubínyiho                        5 500 €

Kotol ŠJ MŠ Rúbanisko I/16                                                                                 3 500 €

PD zimný štadión siréna CO                                                                                  1 000 €

Sieň významných osobností + PD - bývalý Dom smútku                                     10 000 €

Vybudovanie kontajnerových stanovíšť                                                              15 000 €

Ďalšia zmena  sa týka Dotácie na šport vo výške 40 000 €.  Pre Mestský basketbalový klub je na rok 2014 schválená dotácia vo výške 15 475 €. Na základe ich požiadavky z dôvodu postupu mužov do vyššej súťaže a s tým spojených zvýšených výdavkov  sa  navrhuje zvýšenie dotácie o 10 000 €.  Taktiež z dôvodu odkúpenia športovej haly na výstavisku, kde prevádzku bude zabezpečovať SPOOL a.s., je potrebné poskytnúť dotáciu na skúšobnú prevádzku športovej haly vo výške 30 000 €.

Ďalšie zmeny sa týkajú verejnej zelene,  navýšenie o 50 000 €, odpadové hospodárstvo navýšenie o 60 000 €,  kompostáreň navýšenie o 10 000 €  a na nákup novej kamery  na základe fakturovanej čiastky 3 210,43 € je potrebné doplniť rozpočet výdavkov o 210 €.

JUDr. Ilčík -  na rekonštrukciu  Komenského ulice bol  vypracovaný projekt. Z uvedeného  však vyplýva, že  projekt  neobsahoval   komplexné riešenie  rekonštrukcie  uvedenej  ulice, pokiaľ sa pôvodná suma zvyšuje o 53 000,-€.  Opýtal  sa na  dôvod navýšenia, nakoľko  zdôvodnenie  uvedené  v správe malo  byť  súčasťou pôvodného  projektu. Podľa jeho  názoru  je uvedená  suma privysoká.

Prednosta – na vypracovanie  projektu  a jeho  realizácie mali najväčší vplyv  tri zásadné  nedostatky. Pôvodný  projekt nemohol  postihnúť  technické problémy a stav, v akom sa ulica nachádza.  Pri  samotnej  relizácii  došlo  k zisteniu,  že  vpuste,  s ktorými projekt  počítal  ako s funkčnými,  boli len tzv. kalové  jamy, ktoré  zbierali  vodu a podmývali  samotnú vozovku.  Na uvedenej ulici sa realizovali práce na vybudovanie dažďovej  kanalizácie  v dĺžke 134 metrov. Boli odstránené  kalové jamy a ich  nahradenie  kanalizačnýmí  vpusťami v počte  15 kusov.   Taktiež bolo  potrebné  vybudovať  dalších  10  nových  vpustí a 8  tzv. dvorných vpustí.  Uvedené riešenie  bolo potrebné  na ochranu   majetku historických  budov,  budov  majitelov  na tejto ulici  a zároveň  vytvorenie  podmienok, ktoré  Mestu  ukladajú   Protipovodňové opatrenia.   Nemenej  dôležitým momentom, bolo  zvedenie  tzv. daždových  strešných vôd z objektov na  celej ulici a vybudovanie  dažďovej  kanalizácie.  Ďalším významným zásahom bolo riešenie  studne  artézskeho prameňa v zmysle požiadaviek občanov.   Boli prevedené tlakové  skúšky a vybudované dva  vývody.

Ing. Uličná - po vysvetlení pána prednostu  navrhuje,  aby  dôvodová  správa v budúcich  materiáloch bola  koncipovaná  obsiahlejšie,  s uvedením konkrétnejších prepočtov, teda  aby  bola  prehľadnejšia  a podrobnejšia.  Zároveň požiadala  celkovo zhodnotiť náklady oproti pôvodným  rozpočtovým  nákladom, ako aj informáciu  stavu  k dnešnému  dňu  s  uvedením výslednej sumy rekonštrukcie Komenského ulice. Ďalej sa opýtala na  kontajnerové stanovištia.

Primátorka – vedenie mesta  ponúklo občanom možnosť skúšobne si uplatniť pilotný  projekt na uzamykanie kontajnerových  stanovíšť.   Na základe  žiadostí občanov boli  vytypované  tri  stanovištia, z ktorých  jedno je v riešení.  Z vytypovaných  stanovíšť bytový  dom  v rámci fondu údržby  hradí  uzamykanie teda zakúpenie  zámku.  Mesto má  záujem na  budúci rok  pokračovať v tomto trende a následne  sa  dohodnúť ako budú participovať  jednotlivé  bytové domy na tomto projekte.

Ing. Uličná – opýtala  sa v akom časovom  horizonte  Mesto plánuje začať výstavbu chodníka  na  Zvolenskej  ulici ?

Prednosta  - doplnil  svoju odpoveď  pre pána poslanca  JUDr. Ilčíka.   Na  Komenského ulici  sa vykonala  generálna oprava vozovky na rozlohe 5 000 m².  V pochôdznej časti bola vykonaná oprava na ploche 2 200  m².  Zrekonštruovaná bola celá ulica  aj  s priľahlými časťami,  čo predstavuje 7 200 m².  Celková suma rekonštrukcie predstavuje čiastku  520 000,-€ vrátane DPH.   V súvislosti s výstavbou  chodníka  na Zvolenskej ulici sa začala investičná príprava v rámci ktorej je potrebné riešiť vybudovanie priechodu cez železničný priechod. Mesto plánuje  začať  s prácami  po dokončení  realizačnej prípravy v mesiaci  december  2014.

JUDr. Bc. Konečný - opýtal sa, či riešenie kanalizačných vpustí by bolo vhodné riešiť v  v spolupráci so Stredoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou, vzhľadom k tomu, že  inkasujú vodné a stočné.  Ďalej  sa  opýtal,  akým  spôsobom  sa realizujú   na  Komenského  ullici   pásy z kamenných  blokov, nakoľko sa znovu  vypiľujú  plochy v asfalte na vkladanie kamenných blokov.

Prednosta – jedná sa o dažďové vpuste, nie kanalizačné  vpuste  a  súbor dažďovej kanalizácie obhospodaruje  Mesto. Ohľadne vkladania pásov z kamenných blokov odpovedal, že uvedený  technologický  postup bol  konzultovaný so  spoločnosťou SVOMA  s.r.o. ako aj s firmou STRABAG.  Vzhľadom k tomu, že  firma STRABAG nevie prerušiť prácu  a klásť  asfalt, rieši sa to týmto spôsobom bez  nároku na fakturáciu.  Zámerom je  dosiahnúť  u vodičov zníženie  rýchlosti a uprednostiť  na tejto ulici  chodcov

JUDr. Ilčík -   opýtal  sa, kto  bol  projektantom  Komenského ulice  ?

Prednosta -  projektantom Komenského ulice  bol  Ing. Slobodník

 

Do rozpravy sa nikto viac neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK a chodníkov v rámci oddielu 04.5.1 v rámci položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív spolu vo výške 75 000 € nasledovne:

MK Ul. Olbrachtova a iné – 64 000 €, Prístupová cesta k Orave - parkovisko pred bývalým Gastrom – 9 000 €, PD Chodník na Ul. Zvolenskej k železničnej trati – 2 000 €, Pokračovanie inline dráhy v parku a chodníky v parku okolo altánku + 22 000 €, Rekonštrukcia Ul. Komenského, Ul. sokolská a priľahlé križovatky + 53 000 €

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK a chodníkov z oddielu 04.5.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív spolu vo výške 38 500 € nasledovne: na Podprogram 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddiel 04.4.3 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 9 000 €, na Podprogram 9.4.1 ŠJ MŠ na oddiel 09.6.0.1 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3 500 €, na Podprogram 13.2.4 Zimný štadión na oddiel 04.4.3 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 000 €, na Podprogram 6.10 Cintoríny na oddiel 08.4.0 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 10 000 € a na na Podprogram 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 15 000 €

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v celkovej sume 161 400 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 1 190 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli 08.4.0 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1 190 €

A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 160 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti  v Podprograme 8.2 Dotácie na šport na oddieli 08.1.0 na položke 640 Bežné transfery vo výške 40 000 €, v Podprograme 11.2 Verejná zeleň na oddieli 05.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 50 000 €, v Podprograme 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0 na položke 630 Tovary a služby o 60 000 € a v Podprograme 5.2 Kompostáreň na oddieli 05.1.0 na položke 630 Tovary a služby o 10 000

A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce o 210 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli 03.1.0 Mestská polícia 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 210 €

 

Výsledok hlasovania č.8: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

8.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Primátorka – Mesto Lučenec vzhľadom na zabezpečenie ďalšej prevádzky, spravovania, údržby a opráv ponúklo Stredoslovenskej energetike a.s. na odkúpenie zariadenia  uvedené    v správe.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,  konkrétne :

- stavbu Trafostanica súp. č. 5725, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktorá je postavená na parcele CKN č. 6764/265,

- parcelu CKN č. 6764/265 o výmere 48 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

a hnuteľný majetok

- VN vzdušné vedenie pre uvedenú trafostanicu odbočujúce z VN vedenia č. 368 nad parc. č. 6766/24, 6766/8, 6766/40 a 6766/41 v k. ú. Lučenec o dĺžke 16 m,

- VN káblové vedenie pre uvedenú trafostanicu na parc.č. 6764/257, 6764/225, 6764/75, 6766/40 a 6766/44 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- NN káblové vedenie parc. č. 6764/257, 6764/228, 6764/225, 6466/226, 6764/53 a 6766/228 v k.ú. Lučenec o dĺžke 208 m,

- Rozvodové istiace skrine SP 5 v počte 18 ks a SP 3 v počte 2 ks.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetnú budovu a zariadenia vzhľadom na ich charakter a využitie Mesto Lučenec nie je oprávnené prevádzkovať a vzhľadom na jej ďalšie využitie a spravovanie nie je účelné, aby zostala v majetku Mesta Lučenec,

za kúpnu cenu 1,000,– € spolu za citované odpredávané nehnuteľnosti a zariadenia,

pre kupujúceho : Stredoslovenská energetika  - Distribúcia, a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10514/L, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 451.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.9: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

2.MUDr. Ladislav Eštók a manželka Mária Eštóková, Ulica Gagarinova č.4, 984 01  Lučenec

Primátorka  - žiadatelia  žiadajú o odkúpenie pozemku v lokalite Ulica Gagarinova,  o výmere 30 m². Predmetná parcela je situovaná za plotom pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.   s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 5664/15 o výmere  30m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-19/14, zo dňa 14.3.2014,  vypracovaného GEOMET s.r.o., oddelením z parcely EKN parcelné číslo 7058/1 o výmere 3998 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a odkúpením sa odstráni rozdiel vo faktickom a právnom vzťahu k predmetnému pozemku, ktorý vznikol zrejme chybným vytýčením stavebnej čiary.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 30 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 300,– €

pre kupujúcich : MUDr. Ladislav Eštók, rod. Eštók, nar. 29.09.1947 a manželka Mária Eštóková, rod. Nováková nar. 07.05.1948, spoločne bytom Ulica Gagarinova 2887/4, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.10: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

3.Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľka žiada o odkúpenie pozemku v lokalite Opatová - Ulica záhradná,  o výmere 147 m². Pozemok požaduje z dôvodu upravenia oplotenia vlastného pozemku ku ktorému požadovaný pozemok prikupuje.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenc

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová - Ulica záhradná nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 434/49 o výmere  147m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 43660126-07/2014, zo dňa 1.4.2014,  vypracovaného Ing. Roberta Molnárová  geodetické práce,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 434/1 o výmere 15412m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich,

s podmienkou zachovania kontinuity vecného bremena spočívajúceho v práve umiestiť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena kanalizačné potrubie v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena ZoZVB 46/2011 z 15.12.2011 uzavretej medzi Mestom Lučenec a Vlastou Malčekovou,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 147 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.470,– €

pre kupujúcu : Vlasta Malčeková, rod. Vrbová, nar. 30.10.1952, bytom Ulica záhradná č. 189/22, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.11: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  MUDr. Rudolf  Slivka,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

4.Všeobecní lekári s.r.o. zast. MUDr. Dionýzom Balážom, Ulica novohradská 14, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemku v lokalite Ulica novohradská, pri kine Apollo,  o výmere 143 m². Predmetná parcela je situovaná pri nehnuteľnosti v ich vlastníctve .

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec Ulica novohradská, pri kine Apollo,  nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2028/7 o výmere  143m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-12/2014, zo dňa 25.2.2014,  vypracovaného MIŠÍK Geodetická kancelária s.r.o.,  oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2028/1 o výmere 3906m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a na časti  odkupovaného pozemku sú umiestnené schody umožňujúce vstup do nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich,

za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného znalcom Ing. Zoltánom Lukáčom z 11.4.2014,  83,40€ za 1 m², tzn. 11.926,20 € za celú odkupovanú plochu.

pre kupujúceho : Všeobecní lekári s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 22032/S, sídlo Novohradská 17, 984 01  Lučenec, IČO : 46 578 838, zastúpená MUDr. Dionýzom Balážom, konateľom

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.12: za: 19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržali sa: 0

 

5.Odpredaj bytového domu a pozemkov na Ulici Gorkého, Spool a.s., Jozef Šever, manželia Hergelovci, manželia Kalapáčovci, manželia Balážikovci, ul. Dukelských hrdinov, Lučenec

Ing. Balážik -  nakoľko sa zúčastňujem dnešného rokovania, predmetom ktorého je aj prerokovanie žiadosti o odpredaj bytového domu a pozemkov na Ulici Gorkého,    t.j. veci, na ktorej mám osobný záujem, podľa ustanovení ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov spĺňam týmto svoju povinnosť podľa čl. 6 ods. 1. a tento svoj osobný záujem oznamujem predtým, ako na rokovaní  vystúpim.

Primátorka - komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta odporúča odpredaj pozemkov pre p. Ševera, manželov Hergelovcov, manželov Kalapáčovcov a manželov Balážikovcov za 10,25 –€ za 1 m². Zároveň súhlasí s predajom bytového domu na Ul. Gorkého 18, ktorý je vo vlastníctve SPOOL a.s., za cenu 130 000 € a s odpredajom pozemku súvisiaceho s bytovým domom, ktorý je vo vlastníctve mesta, za cenu 10,25 –€ za 1 m².

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/5 o výmere 442 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľa, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadateľ sa oň dlhodobo stará na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 442 m2 , 4.530,50 €,

pre Jozefa Ševera, rod. Ševera, nar. 20.11.1961, bytom Jilemnického 82, 984 01  Lučenec,

 A.2. odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/6 o výmere 353 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení , dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 353 m2 , 3.618,25 €,

pre Ing Beátu Kalapáčovú, rod. Žigovú, nar 5.7.1963 a manžela Ing. Vladimíra Kalapáča, rod.Kalapáča , nar. 18.8.1960 spoločne bytom Ulica novohradská 2389/44, 984 01  Lučenec v ½ a Mgr. Lýdiu Kukučkovú, rod. Žigovú nar. 17.1.1966, bytom Ulica Jánošíkova 1661/12, 984 01  Lučenec v ½.

A.3. odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/7 o výmere 194 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 194 m2 , 1.988,50 €,

pre Daniela Hergela, rod. Hergela, nar. 16.4.1975 a manželku Danielu Hergelovú, rod. Klimovú, nar. 10.5.1979, spoločne bytom M. Rázusa 21, 984 01  Lučenec,

 A.4.  odpredaj pozemku, parcely CKN č. 3526/8 o výmere 595 m2, záhrady, ktorá je vytvorená geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc.č. 3526/5-8, číslo plánu 11932856-029/2012 zo dňa 9.5.2012, vypracovaného Robert Sekerka, geodetické práce, oddelením z parcely CKN č. 3526/1 o výmere 1743 m2, záhrady, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku Mesta Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí pokračovanie záhrady za nehnuteľnosťou žiadateľov, je zo všetkých strán obkolesený nehnuteľnosťami tak, že k nemu nie je priamy prístup z verejnej komunikácie a pre Mesto Lučenec predstavuje nevyužiteľný a nepotrebný majetok a  žiadatelia sa oň dlhodobo starajú na vlastné náklady a Ing. Pavol Balážik je poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci,

za kúpnu cenu 10,25 €/ 1 m2, spolu za celú výmeru 595 m2 , 6,098,75 €,

pre Ing. Pavla Balážika, rod. Balážika, nar. 28.4.1956 a manželku Mgr. Evu Balážikovú, rod. Luptákovú, nar. 19.7.1959, spoločne bytom Dukelských hrdinov 10, 984 01  Lučenec,

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.13: za: 17 (Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa: 1  (  Mgr. Pavol Baculík)

 

 

 

6.  Aladár Preisach a spol., Ulica garbiarska 24, 984 01  Lučenec

Primátorka –žiadateľ  navrhol Mestu Lučenec zámenu ich spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod a okolo divadla B.S. Timravy s pozemkami na Modrých zemiach, uvedených v tabuľke, pozemky v celkovej výmere 3964 m² sú podľa jeho vyjadrenia adekvátnou náhradou za pozemky v centre mesta,

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zámenu, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme,

- pozemok, parcelu CKN 6764/164,, o výmere356 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/165,orná pôda o výmere405 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/355,orná pôda o výmere192 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 6764/167,orná pôda o výmere438 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za prevod spoluvlastníckeho podielu z pozemku :

- parcely CKN č. 2677/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m²,

- parcely CKN č. 2678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,

- parcely CKN č. 6608/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m²,

zapísaných na LV č. 8658, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, z majetku v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov :

- p. Aladár Preisach, rod Preisach nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec v podiele 1/8,

- Mgr. Emil Preisach rod. Preisach, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava v podiele 4/8,

- p. Matej Kolozsváry, rod. Kolozsváry, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR, v podiele 4/8,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom Mesta Lučenec a Aladára Preisacha, Mgr. Emila Preisacha a Mateja Kolozsváryho  sú situované pod a vedľa budovy Divadla B.S. Timravy a vzhľadom na ich využitie je účelné aby Mesto Lučenec bolo ich 100% vlastníkom,

bez finančného vyrovnania súvisiaceho výlučne so zámenou pozemkov,

pre p. Aladára Preisacha, rod Preisacha nar. 5.9.1950, bytom  Ulica garbiarska 604/24, 984 01  Lučenec,

Mgr. Emila Preisacha rod. Preisacha, nar. 10.3.1949, bytom Gessayova 23, 811 01  Bratislava,

Mateja Kolozsváryho, rod. Kolozsváryho, nar. 1.6.1981, bytom Jordán 1073, 289 12 Sadská, okr. Nymburk ČR.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.14: za: 18 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,  Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

7.   Ružena Paulovičová, Rúbanisko II. 429/68, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľka požaduje od Mesta Lučenec kúpu pozemku v lokalite Rúbanisko I., o výmere  21m² , ktorý sa nachádza pod jej  garážou

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Rúbanisko I. - garáže, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN, č. 5005 o výmere 21 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 7370 vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 4286, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 21 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 210,–€,

pre kupujúcu: Ružena Paulovičová, rod. Vojteková, nar. 4.12.1959, bytom Rúbanisko II. 429/68, 984 03  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za         16

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.15: za: 16 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

8.   Ing. Peter Ivanič, Ulica Gagarinova 2859/10, 984 01  Lučenec a P + P stavebný a hutný materiál, s.r.o

Primátorka – žiadateľ požaduje od Mesta Lučenec odkúpenie pozemku v lokalite Gagarinova ul., orná pôda o výmere 205 m². V prípade, ak Mesto Lučenec schváli požadovaný odpredaj pre žiadateľa  a zároveň ponúkanú kúpu od P + P stavebný a hutný materiál, s.r.o., bude potrebné vyčleniť z rozpočtu Mesta Lučenec sumu 2.560,– €, čo predstavuje rozdiel medzi získanými a vynaloženými prostriedkami.  Mestská  rada  odporučila odpredaj aj navrhované odkúpenie, ale za rovnakú cenu, teda bez doplatku zo strany Mesta Lučenec

JUDr. Bc. Konečný  -  opýtal sa, či  prebehli  následné  rokovania, či  sa bude  akceptovať  odporučenie mestskej rady. V prípade, že uvedené stanovisko  žiadateľ nebude akceptovať neodporúča hlasovať o tomto  materiály.

JUDr. Szabóvá -  žiadateľ požaduje  doplatok, teda trvá na svojej pôvodnej  žiadosti

JUDr. Ilčík -   predložil poslanecký  návrh na odročenie  uvedeného materiálu. Následne  svoj  poslanecký  návrh  stiahol.

Do rozpravy sa nikto ďalší  neprihlásil a pani primátorka dala  hlasovať  za  uznesenie:

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A . n e s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :

- parcelu CKN č. 5663/16 o výmere  205 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 205 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.050,– €

pre kupujúceho : Ing. Peter Ivanič, rod. Ivanič, nar. 4.5.1977, bytom Ulica Gagarinova 2859/10, 984 01  Lučenec

A.3. odkúpenie do majetku Mesta Lučenec v lokalite Zvolenská cesta, nehnuteľnosť, pozemok  konkrétne :

- parcelu CKN č. 6517/97 o výmere  461 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 5663, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu  ....................... €

od predávajúceho : P + P stavebný a hutný materiál, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka číslo: 6953/S, zastúpená Ing. Petrom Ivaničom, konateľom, sídlo Zvolenská cesta  83, 984 01  Lučenec, IČO: 36 046 841

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 16 takto :

-za         1

- proti        15

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.16: za: 1 (Ján Jackuliak)

proti: 15 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   Ing. arch. Anna Václavíková)

zdržali sa: 0

 

Uznesenie  nebolo  schválené.

 

Ing. arch. Václavíková -  na vysvetlenie dodala, že orná pôda  v intraviláne mesta  má takú  istú hodnotu, ako zastavaná plocha, ktorá  pri odpredaji  je  vo výške  cca  10,25 €/m².  Podľa jej názoru preto nie je  správe odpredať uvedený pozemok za  cenu 4,45 € za 1 m².

 

9.  Ing. Ľubomír Malček, Ulica cintorínska 5604/2, 984 01 Lučenec

Primátorka -  žiadateľ  žiada o odkúpenie pozemku v lokalite „Pedagogická záhrada“ o výmere cca 2000 m².  Na predmetnom pozemku plánuje postaviť rodinný dom.

Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.   n e s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite „Pedagogická záhrada“ nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- časť parcely EKN č. 1182 o výmere  cca 2000 m2, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že finančné prostriedky získané odkúpením budú použité na pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 2000m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 20.000,–€

pre kupujúceho : Mgr. Ing. Ľubomir Malček, rod Malček, nar. 4.7.1976, bytom Ulica cintorínska 5604/2, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         3

- proti        12

- zdržal sa      4

 

Výsledok hlasovania č.17: za: 3 (Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Rudolf Slivka)

proti: 12 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,  JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná)

zdržali sa:  4 (Ing. Pavol Balážik,   Ing. Pavol Kalinský,  MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. arch. Anna Václavíková)

 

Uznesenie  nebolo  schválené.

 

 

 

10.  Aneta Bizeová, Rúbanisko II. /59, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľka požiadala. o odkúpenie 1 izbového bytu č.4 na 1.poschodí vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome.

Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e

A.1. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Petőfiho nehnuteľnosť, byt, konkrétne :

1 izbový byt č. 4 na 1p. vo vchode č.21 v polyfunkčnom bytovom dome č.s. 3869 na parc.č. 1854/8,9 1856/124-128, 179 vedený na LV č. 9294, Okres Lučenec, Obec Lučenec, Katastrálne územieLučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný byt sa nachádza v bytovom dome, v ktorom sú len dva byty a vlastníčkou druhého bytu je žiadateľka.

za kúpnu cenu   10 000–€  za celú odkupovanú nehnuteľnosť,

pre Anetu Bizeovú, rod. Horváthovú, nar. 31.5.1971, bytom Rúbanisko II/59, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         18

- proti        0

- zdržal sa      1

 

Výsledok hlasovania č.18: za: 18 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský,  JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  1  (JUDr. Pavol Krokoš)

 

11. Ladislav Bari, S.Mikovíniho č. 52/9, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 88/2008 zo dňa 24.6.2008 na prenájom nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 v Lučenci, v ktorých prevádzkuje reštauráciu a pizzeriu ROMANTIK. Predĺženie prenájmu žiada do roku 2029.  Mestská rada odporúča schváliť predĺženie predmetnej nájomnej zmluvy do 31.12.2029. Taktiež odporúča schváliť  súhlas s vykonaním drobných stavebných úprav v zmysle žiadosti žiadateľa s pripomienkou vypracovania Dodatku k existujúcej nájomnej zmluve s uvedením rozpočtu prác aj s cenou a podmienkami neuplatňovania si úľavy ani zápočtu s cenou nájmu z dôvodu vykonania stavebných úprav a stanovením termínu realizácie do 2 rokov. V opačnom prípade sa dodatok k nájomnej zmluve stane neplatným a bude platný súčasný stav, teda existujúca nájomná zmluva.

Mgr. Grebáč – pripomienkoval  úpravu  čelnej  strany reštaurácie,  aby  bolo v súlade s ostatnými prevádzkami.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 88/2008 zo dňa 24.6.2008 na prenájom nebytového priestoru vo výmere 293,80 m2, nachádzajúceho sa v budove na Rúbanisku III/L7, vedeného na parc. CKN č. 7202/6 v k.ú. Lučenec, za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia - pizzérie,

za cenu nájmu 17,39 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2029,

pre Ladislava Bariho, S.Mikovíniho č. 52/9, Lučenec

A.2. súhlas s vykonaním drobných stavebných úprav a to : výmena čelného výkladu za efektívnejší a modernejší posuvný systém, vrátane rekonštrukcie podláh, stien a svietidiel, ako aj vzduchotechniky, čiastočnej výmeny elektroinštalácie a vodoinštalácie, estetická úprava skladových priestorov a kuchyne, vrátane soc.zariadenia pre personál a výmena okien z vlastných finančných prostriedkov s podmienkou zosúladenia vzhľadu a farby čelného výkladu s výkladom 101 Drogerie a neuplatňovania si úľavy v súvislosti s plánovanou investíciou s pripomienkou :

- vypracovania Dodatku k existujúcej nájomnej zmluve s uvedením rozpočtu prác aj s cenou a podmienkami neuplatňovania si úľavy ani zápočtu s cenou nájmu z dôvodu vykonania stavebných úprav a stanovením termínu realizácie do  3 rokov. V opačnom prípade sa dodatok k nájomnej zmluve stane neplatným a bude platný súčasný stav, teda existujúca nájomná zmluva.

 

Výsledok hlasovania č.19: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

12. Hotel Slovan Servis s.r.o., Železničná 25/166, 984 01 Lučenec, zastúpená konateľom Júliusom Szmudom

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 60/2009 zo dňa 10.12.2009 na prenájom pozemku nachádzajúci sa na ulici M.Rázusa, ktorý je využitý ako parkovisko pre motorové vozidlá.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 60/2009 zo dňa 10.12.2009 na prenájom pozemku, časť z parc. EKN č. 3176 vo výmere 115 m2, nachádzajúceho sa na ulici M.Rázusa v k.ú. Lučenec, za účelom parkoviska motorových vozidiel,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je bezplatné parkovanie pre verejnosť,

zámer predĺžiť prenájom pozemku horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 101/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 2,32 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2019,

pre  Hotel Slovan Servis s.r.o., Železničná 25/166, Lučenec, IČO : 36059781

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.20: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

13. NUBIUM s.r.o., Trenčianska č.55, 821 09 Bratislava

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 13/2010 zo dňa 1.3.2010 na prenájom pozemku v k.ú. Opatová, a o predĺženie nájomnej zmluvy č. 14/2010 zo dňa 1.3.2010 na prenájom pozemku v k.ú. Lučenec, Vajanského ulica a Kuzmányho ulica za účelom umiestnenia reklamných panelov

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 13/2010 zo dňa 1.3.2010 na prenájom pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 434/1 (Gemerská cesta) a časť múru na budove kina Apollo, za účelom umiestnenia reklamných panelov,

za cenu nájmu – 442,- €/ks/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019

pre  NUBIUM s.r.o.,  Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava, IČO : 47545674

A.2. predĺženie nájomnej zmluvy č. 14/2010 zo dňa 1.3.2010 na prenájom pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 1454/1 (Vajanského ulica) a časť z parc. CKN č. 2478/5 (Kuzmányho ulica), za účelom umiestnenia reklamných panelov,

za cenu nájmu – 442,- €/ks/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019

pre  NUBIUM s.r.o.,  Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava, IČO : 47545674

 

Výsledok hlasovania č.21: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

14. Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb

„SLATINKA“, Dolná Slatinka 271, 984 80 Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 517 a 519 spolu vo výmere 49,48 m2 v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 27/2012 zo dňa 29.10.2012 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 49,48 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie sociálnych a verejnoprospešných služieb aj občanom žijúcim v meste Lučenec,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 103/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 14,16 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2015,

pre  Banskobystrický samosprávny kraj v správe Domov sociálnych služieb „SLATINKA“, Dolná Slatinka 271, 984 80  Lučenec, IČO : 00632210

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         19

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.22: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

15. Jozef Rovňan-JR-Priemyselný tovar, Erenburgova č. 26, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru vo výmere 77,02 m2 v budove kina Apollo v Lučenci.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2012 zo dňa 16.1.2012 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 77,02 m2, nachádzajúcich sa v budove kina Apollo v Lučenci, za účelom predaja priemyselného tovaru,

za cenu nájmu – 27,22 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2024,

pre  Jozefa Rovňana-JR-Priemyselný tovar, Erenburgova č. 26, 984 01  Lučenec, IČO : 40614603

 

Výsledok hlasovania č.23: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

16. Diecézna charita Rožňava, Námestie baníkov č. 27, 048 01  Rožňava

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru vo výmere 55,09 m2 v budove Dr.Herza č. 3 v Lučenci. Uvedené priestory slúžia na charitatívno-sociálne účely pre občanov mesta Lučenec už 5 rokov podľa platnej registrácie sociálnych služieb.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 55/2009 zo dňa 7.12.2009 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 55,09 m2, nachádzajúcich sa v budove Dr.Herza č. 3 v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa sú charitatívno-sociálne účely pre občanov mesta,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 105/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 0,07 €/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2015,

pre  Diecéznu charitu Rožňava, Námestie baníkov č. 27, 048 01  Rožňava, IČO : 35515325

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za         15

- proti        0

- zdržal sa      1

 

Výsledok hlasovania č.24: za: 15 (Ing. Pavol Balážik, RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  1 (JUDr. Dušan Ilčík)

 

17. Agroflóra s.r.o., Novohradská č. 5, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru vo výmere 265,80 m2 nachádzajúceho sa v budove kina Apollo a pozemku vo výmere 234 m2 vedľa budovy kina.

JUDr. Ilčík – pripomienkoval stav objektu nachádzajúceho sa pri Kine Apollo, ktoré  pokladá za  hanbu v centre  mesta.  Žiadal  upozorniť nájomcov na tento  stav a vyzvať  k riešeniu objektu.

Primátorka -  nájomná zmluva sa  schvaľuje  na 1 rok  s podmienkou úpravy uvedeného objektu.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/A/2001 zo dňa 1.3.2002 na prenájom nebytového priestoru vo výmere 265,80 m2, nachádzajúceho sa v budove kina Apollo v Lučenci, za účelom predaja kvetov, záhradkárskych potrieb, malej záhradkárskej techniky a image studio s predajňou,

za cenu nájmu – 27,22 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 1.3.2018,

pre Agroflóru s.r.o., Novohradská č. 5 , 984 01  Lučenec , IČO : 31631398

A.2. predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/A/2001 zo dňa 1.3.2002 na prenájom pozemku, parc. CKN č. 2028/2, 2028/3 a 2028/4 spolu vo výmere 237 m2, nachádzajúceho sa pri  budove kina Apollo v Lučenci, za účelom obchodných a skladových priestorov,

za cenu nájmu – 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 1.3.2016,

pre Agroflóru s.r.o., Novohradská č. 5 , 984 01  Lučenec , IČO : 31631398

 

Výsledok hlasovania č.25: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

18. CPB s.r.o., 991 05 Sklabiná č. 205

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu pozemku o výmere 16 m2, nachádzajúci sa na Rúbanisku II., na ktorom má umiestnený predajný stánok.

Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 62/2010 zo dňa 20.10.2010 na prenájom pozemku, časť z parc. CKN č. 4995/5 vo výmere 16 m2, nachádzajúceho sa na Rúbanisku II., za účelom umiestnenia predajného stánku s predajom pekárenských výrobkov,

za cenu nájmu – 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.10.2019,

pre CPB s.r.o., 991 05  Sklabiná č. 205, IČO : 31609872

 

Výsledok hlasovania č.26: za: 18 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta,   MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

19. Katarína Csudayová, Novohradská č. 1000/36, 990 01  Veľký Krtíš

Primátorka – žiadateľka žiada o predĺženie prenájmu nebytového priestoru vo výmere 47,08 m2 v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci. V uvedených priestoroch prevádzkuje predaj pekárenských výrobkov.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 70/2010 zo dňa 15.12.2010 na prenájom nebytového priestoru vo výmere 47,08 m2, nachádzajúceho sa v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci, za účelom prevádzkovania predaja pekárenských výrobkov,

za cenu nájmu – 17,39 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 30.11.2019,

pre Katarínu Csudayovú, Novohradská 1000/36, 990 01  Veľký Krtíš, IČO : 44408790


Výsledok hlasovania č.27: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

20.  Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II. 3079, Lučenec

Primátorka – žiadateľ  žiada o súhlas s predĺžením nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov s nájomcom Milanom Lempochnerom, Lučenec. V zmysle zmluvy o nájme by škola pokračovala v prenájme nebytového priestoru v budove školy v termíne od 1.7.2014 do 30.6.2019, za účelom prevádzkovania bufetu.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v ZŠ L.Novomeského,  za účelom prevádzkovania bufetu s nájomcom Milanom Lempochnerom, U-MILANA, K.Banšela č. 4, 984 01  Lučenec,

za cenu nájmu – 8,30 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.8.2019,

pre Základnú školu Ladislava Novomeského, Rúbanisko II. 3079, Lučenec

 

Výsledok hlasovania č.28: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

21. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ulica 29, 825 63  Bratislava

Primátorka - oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie predložilo návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Lučenec a š.p. Hydromeliorácie vo veci udržiavania odvodňovacieho kanála – kanál Slaný – prechádzajúceho Priemyselným parkom Juh Lučenec, do ktorého je zaústená dažďová kanalizácia nachádzajúca sa v priemyselnej zóne.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. nájomnú zmluvu  na prenájom majetku, ktorým je odvodňovací kanál „Slaný“ prechádzajúci Priemyselným parkom Juh Lučenec v k.ú. Lučenec, z dôvodu zabezpečenia kolaudácie dažďovej kanalizácie,

za cenu nájmu – 115,- €/rok,

na dobu nájmu – 5 rokov,

pre Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ulica 29, 825 63  Bratislava, IČO : 35860839

 

Výsledok hlasovania č.29: za: 19 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

22. Galéria LC, s.r.o., T.Vansovej č. 2333/28, 960 01 Zvolen

Primátorka – žiadateľ žiada o prenájom kancelárskych priestorov v budove Okresného úradu na Námestí republiky, za účelom ich využitia pre management stavby „Obchodné centrum Galéria Lučenec“, na obdobie maximálne 1 kalendárneho roka.

JUDr. Ilčík – nakoľko uvedenú výstavbu bude realizovať  súkromná  firma, opýtal sa, či je  dôvod  pre osobitný zreteľ ?

JUDr. Szabóová -  pri posudzovaní tejto  žiadosti  sa  vychádzalo  z predpokladu, že  Mesto  Lučenec  má zámer  zrekonštruovať túto  budovu.  Vzhľadom k tomu, že budova je  dlhodobo málo obsadená a 6. poschodie ešte vôbec nebolo prenajaté v plnom rozsahu,  prenajatím uvedených priestorov za symbolické 1,-€, Mesto  utrží  sumu prevádzkových nákladov, ktoré bez prenájmu by muselo zaplatilo z rozpočtu.  Pokiaľ  poslanecký  zbor zváži túto  skutočnosť a súhlasí  s ňou, bude to osobitný zreteľ.

JUDr. Ilčík – poznamenal, že podľa tohto vysvetlenia, ktokoľvek by žiadal o prenájom týchto priestorov, dostal by súhlas za  1,-€, lebo  Mesto by  šetrilo  prevádzkové  náklady.

Do  rozpravy sa nikto  viac  neprihlásil  a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom nebytových priestorov na 6.poschodí vo výmere cca 431,41 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je výstavba „Obchodného centra Galérie Lučenec“,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR č. 111/2014 zo dňa 5.8.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 1,- €/m2/rok a prevádzkové náklady - 48,-€/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.8.2015,

pre  Galériu LC, s.r.o., T.Vansovej č. 2333/28, 960 01 Zvolen, IČO : 46866612

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za         15

- proti        0

- zdržal sa      4

 

Výsledok hlasovania č.30: za: 15 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0

zdržali sa:  4 (JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,  MUDr. Rudolf Slivka,  JUDr. Bc. Radovan Konečný)

 

23)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Primátorka -v rámci zabezpečenia a súčinnosti pri  realizácii stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“, ktorú realizuje STVS a.s. ako svoju investičnú akciu, a zabezpečenia jej prevádzky, po jej dokončení je nutné uzavretie  zmluvy o zriadení vecného bremena resp. zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a zmluvy o poskytnutí projektu.

Ing. Uličná -  podporuje  túto aktivitu, nakoľko pozná problémy  občanov, ktorí nemajú

kanalizáciu. Občania  z Jegorovovej  ulice  sa s týmto problémom boria už desaťročia.  Zároveň

sa opýtala, akým spôsobom  sa  vyberajú akcie, keď  na Mestskom úrade  je požiadavka týchto

občanov  zaevidovaná už niekoľko rokov,  je  spracovaný projekt a vydané  stavebné povolenie.

Vzhľadom k tomu, že prípravná fáza na vydanie  stavebného povolenia  pre  Ulicu tichú  bolo

neskôr  ako pre Jegorovovu  ulicu, požiadaa o vysvetlenie, prečo  bolo takto  rozhodnuté ?

Primátorka -  v lokalite  Opatová  bola z rozpočtu mesta na rok 2014   uprednostnená realizácia

II. etapy Borhyho ulice (kanalizácia) vo výške cca  250 000,-€.  Taktiež  z tohtoročného rozpočtu

sa realizovala   kanalizácia  na  Cintorínskej a Jarkovej  ulici vo výške  viac ako 350 000,-€.

Vzhľadom k tomu, že  nie je možné predpokladať, že z investičného  plánu Stredoslovenskej

vodárenskej spoločnosti  bude možné zrealizovať tri veľké investičné akcie,  zaradili sme na

tento rok  realizáciu Ulice tichej s rozpočtom cca 70 000,-€.  Dodala, že nebolo prezentované zo

strany  Mesta, že nemá záujem riešiť uvedenú ulicu.  Mesto má zámer v rozpočte  na rok 2015

riešiť  kanalizáciu na Jegorovovej ulici s rozpočtom cca 450 000,-€. Teda riešili sa priority vo

vzťahu k Ulici Borhyho a  k starším  zmluvám  za Ulice  cintorínska  a  Jarkova

Ing. Uličná -  pri daždivom počasí z kopcov steká voda,  občania majú  zatopené pivnice

a záhrady, preto sa pýtajú, prečo sa takto rozhodlo.   Komplexne spracovaný materiál sa

náhle objavil v programe mestského zastupiteľstva a nebolo možné sa k nemu vyjadriť resp.

pripomienkovať. Vyjadrila  nesúhlas  s týmto  mechanizmom. Systém nie je  spravodlivý voči

občanom.

Primátorka - o všetkých investičných akciách rozhodol poslanecký zbor  uznesením  mestského zastupteľstva. Materiál, ktorý je dnes predložený na schválenie sa týka prípravy projektovej  dokumentácie   na  ďalšiu   realizáciu.   Je toho názoru, že aj Ulicha tichá si zaslúži  pripraviť túto stavbu na realizáciu.

Prednosta – realizáciu stavby Lučenec – Malá  Ves, ul.Tichá bude  financovať Stredoslovenská vodárenská spoločnosť.  Mesto Lučenec každý rok predkladá   požiadavku na   Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, kde priorita investičných akcií sa vyberá kľúčom  v pomere  počet obyvateľov  daného územia k výške  realizácie.  Čo sa týka investičnej  akcie  Jegorovova  ulica vo výške 450 000,-€,   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť zamietla  žiadosť Mesta. Napriek tomu bol vypracovaný projekt, podaná žiadosť, ktorá bola taktiež  zamietnutá.

 

Do  rozpravy  sa nikto  ďalší  neprihlásil  a pani primátorka  dala  hlasovať za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1. zriadenie  bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem ako vecného práva umiestnenia  zariadení  verejnej kanalizácie  vybudovanej v rámci stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“  na časti  pozemku v kat. území Lučenec vo vlastníctve Mesta Lučenec vedenej  na  LV číslo 5414  ako EKN parc.  číslo: 3292,a EKN č. 3291/1  v rozsahu vyznačenom   v na tento účel vyhotovenom  porealizačnom Geom. pláne,   úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu  Lučenec ako právo prístupu automobilmi a pešo  na uvedené  pozemky  za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení,

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

A.2. bezodplatné poskytnutie  projektovej dokumentácii pre prípravu vodnej stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ obstaranej Mestom Lučenec,  podľa podmienok uvedených  v predloženom návrhu  zmluvy.

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

A.3. súhlas s dočasným záberom pozemku parciel EKN č. 3292 a 3291/1 pri realizácii stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ .

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

 

-za         17

- proti        0

- zdržal sa      0

 

Výsledok hlasovania č.31: za: 17 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík,   Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

14.. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku za rok 2013

Primátorka - predložená    správa hodnotí  činnosť  spoločnej úradovne a nakladanie   s príjmami  a  čerpanie  výdavkov  spoločnej úradovne.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  berie na vedomie

Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu  na úseku stavebného poriadku

za rok 2013

 

Výsledok hlasovania č.32: za: 18 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

16.Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2014

Primátorka – predložená  správa konštatuje  výsledky  Mestskej  polícei  za  1.polrok 2014.

JUDr. Bc. Konečný – poďakoval  pánovi náčelníkovi  za  komplexne  spracovanú  správu. Zároveň tlmočil  podnet obyvateľov  volebného obvodu 5 a 6, kde občania žiadajú  väčšiu fyzickú prítomnosť  hliadky mestkej  polície.  I napriek tomu, že  Mesto  rozšírilo kamerový  systém, navrhuje  navýšenie  počtu  príslušníkov  mestskej polície.

JUDr. Ilčík -   občania   Rúbaniska II a III  žiadajú  častejšie hliadkovanie mestkou  políciou  aj vo  vnútroblokoch.  Taktiež  navyšuje   zvýšiť počet  príslušníkov mestskej polície.  Opýtal,  či na základe záznamov z kamier bol vyvodený  postih  resp. bol vinník  riešený.   Ako a kto  sleduje záznamy.

Bc. Tuček -  záznamy z kariem sleduje  veliteľ  smeny.  Z dôvodu, že  počas celej  smeny  sa

nemôže venovať len záznamom z kamier, máme  záujem o vytvorenie pracoviska  „chránená

dielňa“  kde sa budeme uchádzať o finančnú  podporu v rámci projektu. V prípade výzvy sa

budeme uchádzať o finančné prostriedky  na ďalšiu  kameru. Priestupky  zachytené kamerou boli

mestskou políciu  riešené.

Mgr. Grebáč -   Pult centrálnej  ochrany  viaže  dvoch pracovníkov, preto  navrhuje  zvážiť

túto situáciu  a riešiť, aby  príslušníci mestskej  polície  sa mohli inej  činnosti.  Požiadal, aby  hliadka  neprešla len autom, ale  aby prešla pešo aj  kontrolovaný objekt.

Primátorka –  boli  vytvorené dve  cyklohliadky, ale v mnohých prípadoch  mestská polícia  supluje  štátnu políciu.   V prípade  úspešnosti projektu  „chránená  dielňa“    Mesto prijme   pracovníkov  na  sledovanie kamerového  záznamu.

Bc. Tuček -    na  mestskej polícii je  neptretržitá prevádzka  Pultu centrálnej ochrany. Čas, ktorý príslušník mestskej polície venuje  napadnutým objektom vzhľadom k celkovému  fondu pracovnej  doby  je minimálny.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

A.1.  Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2014

 

Výsledok hlasovania č.33: za: 18 (Mgr. Pavol  Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ing. Miroslav Barcaj,  RSDr. Jozef Cerovský, Ing. Kvetoslava Dedinská, Mgr. Roman Grebáč, Mgr. Branislav Hrdlička,  JUDr. Dušan Ilčík, Ján Jackuliak,   Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Bc. Radovan Konečný, Norbert Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr.Vladimír Marko, Štefan Prístavka,   MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková)

proti: 0  zdržal sa:  0

 

18. Interpelácie  poslancov

 

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci  budovy železničnej  stanice.   Podľa jeho informácií  plánovaná  investícia  rekonštrukcie  budovy  železničnej  stanice sa  už  tento  rok nebude realizovať, preto  sa opýtal, aké  bude  ďalšie  riešenie resp.  postup  Mesta  v tejto  veci.  Žiada o podporné  stanovisko mestského  zastupiteľstva  resp.   vedenia  Mesta  na  Železnice  SR  a riešenie  jednotlivých nástupíšť pre  cestujúcu  verejnosť.

Primátorka  -  na  interpeláciu  bude  odpovedať  písomne  

 

19. Návrhy   a podnety poslancov

Ing. Matuška – vzhľadom  k zdravotným ťažkostam nebola zaradená správa z kontroly na   dnešné rokovanie, preto v krátkosti informoval o vykonaných  kontrolách.

Ing. Balážik – zúčastnil sa stretnutia s občanmi na Ulici novohradskej, kde  sa riešili  problémy a podnety občanov (peň,  parkovanie,  dovoz  šotoliny) . Vzhľadom k tomu, že  uvedené pripomienky  neboli  doriešené, opýtal  sa pána prednostu v akom časovom intervale, by sa to mohlo dokončiť.

V súvislosti  s vybudovaním    chodníka  v Malej  Vsi  poznamenal, že  podľa jeho názoru je potrebné  brať  ohľad aj na to, ako je frekventovaný  chodník.  Do plánu investičných akcií  na  rok 2014, ako aj  do  rozpočtu mesta bola zahrnutá rekonštrukcia  chodníka na  Novohradskej ulici, ktorá je oveľa viac frekventovaná. Požiadal o informáciu ohľadne termínu začatia  rekonštrukcie  chodníka  na Novohradskej  ulici

Primátorka -  po  ukončení vybudovania chodníka v Malej Vsi,  bude  prebiehať  rekonštrukcia  chodníka na  Novohradskej ulici,  na  Športovej ulici  a na  Zvolenskej ulici

Prednosta –  zúčastnil  sa obhliadky, kde je  potrebné  riešiť  dažďové  vpuste, nakoľko   sú tam  len  tzv. kalové  jamy, kde  neodteká voda. Vysypanie štrkom bolo zabezpečené  a zostáva ešte  riešiť vykopanie  koreňa stromu.  Uvedené  práce  by sa mali zrealizovať  do začiatku  zimy.

Mgr. Baculík – požiadavka riešenia chodníka v Malej Vsi už bola predložená  v predchádzajúcom volebnom období. Predmetný  chodník  bolo potrebné riešiť, nakoľko touto trasou prechádzajú nielen občania z Malej  Vsi, ale  aj  cestujúci   z autobusovej  stanice.

Ing. Uličná – verejne sa  poďakovala  pánovi  Pellemu (podnikateľ  v oblasti  kamenárske  práce)  za sponzorský dar, ktorý venuje  pre Mesto Lučenec. Pán  Pelle  už v minulosti  vybudoval  v časti  mestského cintorína, kde je urnový  háj,  priestor   medzi  múrikom a chodníkom, kde občania môžu položiť  kvety a sviečky k svojim príbuzným.  Vzhľadom k tomu, že druhá časť nie je doriešená,  požiadala  pána podnikateľa, ktorý sponzorsky  a komplexne pre  mesto  Lučenec  vybuduje aj tento priestor.

JUDr. Krokoš -  pripomienkoval    nedostatky   v mestskom  cintoríne a žiadal venovať okoliu  chodníkov  a hrobov v cintoríne väčšiu pozornosť vzhľadom na blížiace sa  sviatky.

Ďalej pripomienkoval  vybavovanie  hrobového miesta, ktoré podľa jeho názoru  je  nevhodné pre starších  občanov.  Požiadal,  či by bolo možné uvedenú  evidenciu riešiť jednoduchším spôsobom.  Poďakoval  za  celú organizáciu  Lučenského  jarmoku.

Prednosta -    Mesto  sa  snažilo vylepšiť  vybavovanie  zmluvy  za hrobové miesta.  Zmluva  sa podpisuje  obratom a úhrada  v pokladni je  uprednostnená.

Ing. Matuška – zmena   spôsobu platenia  za hrobové miesta  vyšla  z útvaru  kontroly.   Na základe   vykonanej kontroly boli zistené  nedostatky, preto  bolo  vedeniu  Mesta  navrhnuté, aby platby  za hrobové miesta  sa realizovali v pokladni na Mestskom úrade.  

JUDr. Ilčík -  v mestských novinách  prebieha  anketa  ohľadne záujmu pozemkov  na výstavbu garáží. Opýtal sa, aký je záujem ?

V pláne investičných akcií  je  aj  rekonštrukcia  cestnej  komunikácie  na Rúbanisku III  za  bytovým domom L7. Opýtal  sa,  či  bude realizovaná  a v akej  časovej lehote ?

V súvislosti  s organizáciou  Lučenského jarmoku a Pivného festu za  poďakoval   všetkým  zamestnancom  mestského úradu za  prevedenú prácu.

 

20. Rôzne

JUDr. Ilčík -  v mestských novinách  prebieha  anketa  ohľadne záujmu pozemkov  na výstavbu garáží. Opýtal sa, aký je záujem ?

V pláne investičných akcií  je  aj  rekonštrukcia  cestnej  komunikácie  na Rúbanisku III  za  bytovým domom L7. Opýtal  sa,  či  bude realizovaná  a v akej  časovej lehote ?

V súvislosti  s organizáciou  Lučenského jarmoku a Pivného festu za  poďakoval   všetkým  zamestnancom  mestského úradu za  prevedenú prácu.

Primátorka -  uvedená  anketa  prebieha už tretíkrát, je 14 záujemcov. Bolo zvolané  rokovanie  s majiteľom uvedeného  pozemku. Podľa jeho vyjadrenia  pretrváva ďalší záujem o odkúpenie pozemkov.   Mesto  oslovuje ďalších   žiadateľov . Zároveň informovala  s harmonogramom  ďalšieho postupu  rekonštrukcií cestných komunikácií.  Po ukončení prác na Komenského ulici  bude nasledovať  Olbrachtova ulica,  Rúbanisko L7,  Orava parkovisko   a cestná komunikácia, Borhyho ulica (I. a II.etapa),  Malinovského ulica a Begova  ulica.

 

21. Diskusia

 

 

22. Záver                                   

Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  rokovanie  o 18,58 hod.

 

 

 

     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková

       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Štefan  Prístavka 

 

Ing. Miroslav  Barcaj

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

V Lučenci, dňa   26.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materiály

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(595.4 kB)Kontrola plnenia uzneseni
Bod04 Podmienky pridelovania bytov.pdf(212.1 kB)Bod04 Podmienky pridelovania bytov
Bod05 Najomne BD Rubanisko III.pdf(207.6 kB)Bod05 Najomne BD Rubanisko III
Bod06 Zmena UP c_26.pdf(477.9 kB)Bod06 Zmena UP c_26
Bod07 Zmena UP c_27.pdf(7.6 MB)Bod07 Zmena UP c_27
Bod08 Zmena UP c_28.pdf(474.3 kB)Bod08 Zmena UP c_28
Bod09 Zmena UP c_29.pdf(492 kB)Bod09 Zmena UP c_29
Bod10 Navrh zmien rozpoctu.pdf(220.9 kB)Bod10 Navrh zmien rozpoctu
Bod11 Prevod a prenajom nehnutelnosti.pdf(2.2 MB)Bod11 Prevod a prenajom nehnutelnosti
Bod13 Sprava o cinnosti MsP.pdf(748.6 kB)Bod13 Sprava o cinnosti MsP
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka