Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2015

Zasadanie zo dňa 14.4.2015

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

 

14.04.2015 (utorok)  o 15.00 hod.

vo veľkej  sále v budove  okresného úradu na Námestí republiky č.26  m

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Novelizácia Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta  Lučenec  o pravidlách  a

postupe  prideľovania  bytov  v majetku  Mesta Lučenec, ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 

VZN  č. 6/2012 v znení VZN č.4/2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: PhDr. Magdaléna  Káčeríková, ved.oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

5. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec o pravidlách, podľa

ktorých sa    zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch

osobitného určenia, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 7/2012  v znení VZN č. 5/2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: PhDr. Magdaléna  Káčeríková, ved.oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

6. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia  o pravidlách pre nakladanie

s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu,  ktorým

sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014.  

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: PhDr. Magdaléna  Káčeríková, ved.oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

7.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. XX/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ :  Ing. Róbert  Ladoš,   vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

8. VZN Mesta Lučenec - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Lučenec - návrh

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Bratislav Drugda, osoba odborne spôsobilá na prevádzku pohrebísk mesta Lučenec

9. Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2014, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2014 a Záverečný účet mesta Lučenec za rok  2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

10. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Lučenec v roku 2015

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec

k 31.12.2014

Predkladateľ : PhDr.Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

12. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Lučenec k 31.12.2014 a návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

13. Návrh na zmeny rozpočtu roku 2015

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

14. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

15. Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

16.  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január -  marec 2015

Predkladateľ : Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing.Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č..XX/2015 , ktorým sa ruší   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec  č. 1/2001 o podmienkach podnikania na území Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

19. Členstvo mesta Lučenec v občianskom združení „pre Novohrad“

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

20. Predĺženie trvania zmluvy o prevádzkovaní Kompostárne BRO Lučenec spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

21. Vyjadrenie  súhlasu Mestského zastupiteľstva v Lučenci    s vydaním  Rozhodnutia primátora mesta pri  výkone právomoci valného zhromaždenia SPOOL   a.s.  Lučenec

Predkladateľ :   Ing.  Róbert  Móric,  predseda predstavenstva  SPOOL  a.s. Lučenec

Spracovateľ:   Ing. Eva  Vasilová,  riaditeľka  SPOOL  a.s.  Lučenec  

22. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské  lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2014 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti                  

Predkladateľ : Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

Spracovateľ :  Štefan Melicher, konateľ spoločnosti

23. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská  tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2014 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti                  

Predkladateľ : Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

Spracovateľ :  Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti

24. Interpelácie poslancov
25. Návrhy a podnety poslancov
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Záver

                 

      

                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                        primátorka mesta

 

Nezaradený mateiál : Projekt MRK

 

 

Súpis uznesení z  3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 14.04.2015

 

UZNESENIE Č. 48/2015
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia    Mgr. Slavomíra  Olšiaka,  Ing. Jána Danka

A.2. Za overovateľov zápisnice   Eriku Lörinčíkovú,  Ing. Romana Konečného

 

UZNESENIE Č. 49/2015
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie  na vedomie

A.1.  Kontrolu plnenia uznesení

UZNESENIE Č. 50/2015

K bodu programu: Novelizácia  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta  Lučenec

o pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 v znení VZN č.4/2014

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.        s c h v a ľ u j e

A.1.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta   Lučenec  č. 02 /2015  o pravidlách  a  postupe 

          prideľovania  bytov  v majetku  Mesta  Lučenec,  ktorým sa mení a dopĺňa 

          VZN č. 6/2012 v znení VZN č. 4/2014

 UZNESENIE Č. 51/2015

K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia  o pravidlách,

podľa ktorých sa  zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného

určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktorým sa mení

a dopĺňa  VZN č. 7/2012  v znení VZN č. 5/2014

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.        s c h v a ľ u j e

A.1.  Všeobecne záväzné nariadenie č.03/2015 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o bytu osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 v znení  VZN č. 5/2014. 

UZNESENIE Č. 52/2015

K bodu programu:  Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách pre nakladanie

s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.

6/2014  

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.        s c h v a ľ u j e

A.1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014.  

 

UZNESENIE Č. 53/2015

K bodu programu:  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx./2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec – návrh

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

 A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 05/2015 o niektorých podmienkach 

         držania psov na území mesta Lučenec

 

UZNESENIE Č. 54/2015

K bodu programu:  Návrh  -   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec  XX/2015

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec  č. 06/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Lučenec s doplnením  poslaneckého  návrhu

 

UZNESENIE Č. 55/2015

K bodu programu:  Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2014,

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2014 a Záverečný účet

mesta Lučenec za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

 

A.1. Výročnú správu o hospodárení mesta Lučenec za rok 2014

A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2014
A.3. Záverečný účet mesta Lučenec za rok 2014


A.4. Úhradu schodku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2014 v celkovej výške

       - 699 128,88 €:
        A.4.1 z prebytku finančných operácií                                             669 128,88 €       

 

A.5. prevod zostatku príjmových finančných operácií mesta Lučenec za rok 2014 vo

        výške 862 218,47 € do peňažných fondov mesta, z toho:

 

       A.5.1 do rezervného fondu mesta                                                 818 858,56 €

       A.5.2 do fondu rozvoja bývania                                                       43 359,91 €


A.6. celoročné hospodárenie mesta Lučenec za rok 2014
 

bez výhrad

 

B.    berie na vedomie

B.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za rok 2014

B.2 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta  

        Lučenec za rok 2014

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 56/2015

K bodu programu:  Návrh na použitie rezervného fondu mesta Lučenec v roku 2015

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

 

A.1  použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Lučenec v roku 2015 v celkovej výške 

       465 817 €  nasledovne:

 

Technické vybavenie bytových domov ul. Cintorínska – Jarková - II. etapa         87 090 €

TV Rúbanisko III 2. etapa - kofinancovanie                                                          38 786 €

Zimný štadión - varovný systém CO                                                                     10 188 €

PD rekonštrukcia budovy OÚ na námestí republiky                                             14 020 €

PD k investičným akciám                                                                                      50 000 €

Dobudovanie detských ihrísk                                                                                30 000 €

Úhrada záväzku voči Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre                 235 733 €

                                                                                         

A.2 Zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok 
      2015 nasledovne: 

A.2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce

         o 465 817 €

A.2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.1 TV cintorínska na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 87 090 €

A.2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.15 Bytový dom Rúbanisko III na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 38 786 €

A.2.4 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.4 Zimný štadión na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 188 €

A.2.5 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.11 Budova OÚ na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 14 020 €

A.2.6 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 50 000 €

A.2.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez PS na oddieli 09.1.1.1 Predškolská výchova na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 30 000 €

A.2.8 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.1.2 Priemyselný park na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 630 Tovary a služby o 235 733 €

         

UZNESENIE Č. 57/2015

K bodu programu:  Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.12.2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec

        k 31.12.2014

 

UZNESENIE Č. 58/2015

K bodu programu:  1. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Lučenec k 31.12.2014 

2. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a

       záväzkov mesta Lučenec k 31.12.2014

A.2. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta Lučenec v celkovej hodnote

       7 459,87 € nasledovne:

„Sklad a sociálne zariadenie na futbalovom štadióne v Lučenci“ zaevidovaný pod inventárnym číslom 1/13/101 v celkovej obstarávacej cene 7.459,87€ a zostatkovej cene k 4.3.2015 v sume 3.751,-€.

 

UZNESENIE Č. 59/2015

K bodu programu:  Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.      schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci

        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.1 TV Cintorínska z oddielu

          04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív spolu vo výške 100 000 €, z toho

          na Podprogram 7.2 Prevádzka kina Apollo na oddiel 08.2.0 na položku 630 Tovary a

          služby vo výške 50 000 €  a na Podprogram 9.3.5 ZŠ Novomeského na oddiel 09.2.1.1

          na položku 630 Tovary a služby vo výške 50 000 €  

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.15 Bytový dom Rúbanisko

          III z oddielu 04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 30 000 €

          na Podprogram 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddiel 04.4.3 na položku 630

          Tovary a služby

A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.15 Bytový dom Rúbanisko

          III z oddielu 04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 6 016 €

          na Podprogram 13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddiel 04.4.3 na položku 630

          Tovary a služby

A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.4 Zimný štadión z oddielu

          04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 5 000 € na

          Podprogram 6.13. Dotácie zdravotníckym zariadeniam na oddiel 07.6.0 na položku

          630 Tovary a služby, vo výške 2 000 € na Podprogram  1.1 Výkon funkcie primátorky

          na oddiel 01.1.1 na položku 630 Tovary a služby a vo výške 3 000 € na Podprogram

          1.8 Regionálny rozvoj na oddiel 06.2.0 na položku 630 Tovary a služby

 

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému

        rozpočtu v celkovej sume 12 742 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.10 Posudky, projekty,

          investície na oddiel 04.4.3  na položke 630 Tovary a služby vo výške 15 700 €

A.2.2. zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.15 Bytový dom Rúbanisko

           na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 2 770 € a  v

           Podprograme 13.2.4 Zimný štadión na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie

           kapitálových aktív o 188 €

 

 

 

 

UZNESENIE Č.60/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1)Eva Tonkovičová bytom Rúbanisko III. 2900/11, 984 01 Lučenec a František Mede bytom, Rúbanisko II 419/15, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.2. vykúpenie pozemku v lokalite Ulica partizánska, konkrétne :

- podiel 2/6 z parcely EKN č. 469/1 o výmere 2022 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 160, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu  11,42 za 1 m2 pozemku,  čo pri výmere 674 m2   predstavuje celkovú kúpnu cenu  7 697,08,– € 

od predávajúcich :

- Eva Tonkovičová, rod. Medeová, nar. 25.12.1944, bytom Rúbanisko III. 2900/11, 984 01 Lučenec v podiele 1/6,

- František Mede, rod. Mede, nar. 3.1.1935, bytom, Rúbanisko II 419/15, 984 01 Lučenec v podiele 1/6.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18.

- proti   0

- zdržal sa    0

UZNESENIE Č.61/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2 ) Zverenie majetku Mesta Lučenec do správy rozpočtovej organizácie LUKUS

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1. zverenie

- parcely CKN č. 1667/1, o výmere 1161 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 1667/7, o výmere 819 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 1668/2, o výmere 1571 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 1668/4, o výmere 219 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- budovy so súpisným číslom 240, Radnica stojacej na parcele CKN č. 1667/1, o výmere 1161 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

do správy : Rozpočtovej organizácie LUKUS, so sídlom Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 2095/5, 984 01  Lučenec, IČO : 42 313 902 zastúpenej Mgr. Tomášom Belkom, riaditeľom

v celkovej zostatkovej účtovnej hodnote 22.276,02 €, ( z toho budova v hodnote 3.501,42 € a pozemky v hodnote 18.774,60 € )

z dôvodu  zabezpečenia celkovej rekonštrukcie objektu,

podľa § 6 Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a štvrtej časti, článku 8, bodu 8.2) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za  17

- proti   0

- zdržal sa    0

UZNESENIE Č.62/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3) Družstvo Agrospol, Boľkovce 228, 984 01  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

zriadenie   bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem k pozemkom v lokalite Rapovská križovatka, konkrétne :

- parcele CKN č. 7430/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1066 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

 

spočívajúceho  v práve prechodu a prejazdu po pozemku, parcele CKN č.7430/10, ktorá je vedená v k.ú. Lučenec na LV č. 5414, k nehnuteľnostiam vedeným v čase zriaďovania tohto vecného bremena na LV č. 5321 za účelom nerušeného priameho prístupu,

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Družstvo Agrospol, družstvo,  zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Dr, Vložka číslo: 350/S, sídlo Boľkovce 228, 984 01  Lučenec, IČO : 36 041 351

Právu vecného bremena oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Mesta Lučenec  ako  povinného z vecného bremena:

strpieť na zaťažených pozemkoch prechod a prejazd k nehnuteľnostiam vedeným v čase zriaďovania tohto vecného bremena  na LV č. 5321 v k.ú. Lučene

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18.

- proti   0

- zdržal sa    0

 

                                                                                       

 

UZNESENIE Č.63/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4) Mgr. Marcela Matušková, Dolná Slatinka 285, 984 01   Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Dolná Slatinka, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 742/3 o výmere  10 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 6469, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 742/4 o výmere  23 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 6469, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová, geometrickým plánom,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že žiadateľka je vlastníčkou rodinného domu súp.č. 285 podľa LV 6335 v k.ú. Opatová, na odkupovanom pozemku sa nachádza studňa a čerpacia stanica, ktoré slúžia na zásobovanie domu pitnou vodou

za kúpnu cenu 10,– € za 1 m2 pozemku,  čo pri celkovej odkupovanej výmere 33 m2 predstavuje sumu 330,–€, 

pre kupujúceho : Mgr. Marcela Matušková, rod. Matúšková , nar. 2.11.1984, bytom Dolná Slatinka 285, 984 01  Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18.

- proti   0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č.64/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6)  Dušan Števko, bytom Ulica študentská 2803/26, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 3935/8 o výmere 444 m2, ostatná plocha, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok tvorí svojím umiestnením preluku medzi dvoma nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,

za kúpnu cenu 10,– € za 1 m2 pozemku,  čo pri výmere 444 m2   predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– € 

pre kupujúceho : Dušan Števko, rod. Števko, nar. 27.4.1947, bytom, Ulica študentská 2803/26, 984 01 Lučenec.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  17.

- proti   0

- zdržal sa    1

 

UZNESENIE Č.65/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7)   Anna Bartková, Ulica K. Kuzmányho č. 5, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.  n e s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Kuzmányho nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časť z parcely CKN 2310/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 30 m², ktorá bude oddelená geometrickým plánom z citovanej parcely, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že žiadateľka je vlastníčkou bytu v bytovom dome priamo pri odkupovanom pozemku a vybudovaním garáže sa zjednoduší situácia s parkovaním v danej lokalite,

za kúpnu cenu 10,–€/1 m²,

pre kupujúceho : Anna Bartková, rod. Bartková, nar. 29.11.1960, bytom Ulica K. Kuzmányho č. 5, 984 01  Lučenec.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  1

- proti   9

- zdržal sa    8

 

 

 

UZNESENIE Č.66/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9 )   Gustína Salajová, Jókaiho 8, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

 

A.1  predĺženie nájomnej zmluvy na byt na dobu neurčitú pre nájomníčku :

Gustína Salajová, nar. 22.06.1955, bytom Jókaiho 8, 984 01 Lučenec, nájomníčka bytu č.20 na Ulici Jókaiho č.8 v Lučenci.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  17.

- proti   0

- zdržal sa    1

 

 

UZNESENIE Č.67/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10 )   milys, spol. s r.o. , Ulica Ľ. Podjavorinskej, 2913/20, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. n e s c h v a ľ u j e 

 

A.1  bezodplatné prevzatie rozostavanej stavby komunikácií a spevnených plôch, ktorá je súčasťou projektu „ Obytný súbor  samostatne stojacich rodinných a  bytových domov Torák“ ktorej je realizátorom aj investorom a súvisiace pozemky, na ktorých sa stavba nachádza

 

do majetku Mesta Lučenec,

od milys, spol. s r.o. , zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  11352/S ,  sídlo Ulica Ľ. Podjavorinskej, 2913/20, 984 01  Lučenec , IČO : 36 646 377 .

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  4

- proti   12

- zdržal sa    2

 

 

UZNESENIE Č.68/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11 )  JUDr. Roman Malček, UlicaJ. Smreka 4940/9, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A .   s c h v a ľ u j e 

 

A.1  uzavretie Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností , citovanej v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu,

predmetom ktorej je  dohoda medzi JUDr. Malčekom a Mestom Lučenec o prekládke a podmienkach prekládky Kmeňovej stoky

s JUDr. Romanom  Malčekom, rod. Malčekom, nar. 12.3.1975,bytom Ulica J. Smreka   4940 /9, 984 01  Lučenec.                    

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18.

- proti   0

- zdržal sa    0

 

 

 

UZNESENIE Č.69/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12 )  SPOOL a.s. , Dr. Herza 23, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

 

A.1.  uzavretie Zmluvy o zriadení bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in rem k stavbe, Veľká hala športová, úpisné číslo 2924, zapísaná na liste vlastníctva č. 6186 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, nachádzajúca sa v katastrálnom území Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, na parcelách: parcela registra C KN parcelné číslo 1856 / 7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 492 m² a parcela registra C KN parcelné číslo 1856 / 16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 1783 m² predmetom ktorej je  právo umiestnenia teplovodného rozvodu,

 

so spoločnosťou STEFE THS, s.r.o., IČO 36 045 403, so sídlom Okružná 42/9, 050 01  Revúca.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18.

- proti   0

- zdržal sa    0

 

 

 

 

UZNESENIE Č.70/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13)   Mgr. Ing. Ľubomír Malček, Ulica cintorínska 5604/2, 984 01 Lučene

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.  n e s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite „Pedagogická záhrada“ nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- časť parcely EKN č. 1182 o výmere  cca 2000 m2, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že finančné prostriedky získané odkúpením budú použité na pokračovanie výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 2000m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 20.000,–€

pre kupujúceho : Mgr. Ing. Ľubomir Malček, rod Malček, nar. 4.7.1976, bytom Ulica cintorínska 5604/2, 984 01  Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 17 takto :

-za  2

- proti   11

- zdržal sa    4

 

                                                                                       

UZNESENIE Č.71/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14) Ing. Ivan Janák, Gagarinova č. 20, 984 03 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu nebytových priestorov vo výmere 241,4 m2 nachádzajúcich sa v areáli futbalového štadióna – tribúny, na účely prevádzkovania bufetu,  v zmysle  nájomnej zmluvy č. 13/2014 zo dňa 1.7.2014,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je investovanie finančných prostriedkov do nebytových priestorov,

zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ č. 36/2015 zo dňa 3.2.2015 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 120,- €/mesiac,

na dobu nájmu – do 31.12.2016, 

pre Ing. Ivana Janáka, Gagarinova č. 20, 984 03  Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č.72/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15) SPOOL a.s., Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec     

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie cca 720 parkovacích miest, v zmysle nájomnej zmluvy č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,

zámer predĺžiť prenájom pozemkov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ č. 38/2015 zo dňa 3.2.2015 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu 1.000,- €/mesiac,

na dobu nájmu – do 31.12.2015, 

pre SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, Lučenec, IČO : 31586392

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18.

- proti   0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č.73/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

16) Marek Kočalka, Rúbanisko II/37, 984 03  Lučenec 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemkov, parc. CKN č. 7498/123 ost.pl., vo výmere 450 m2 a parc. CKN č. 7498/124 zast.pl., vo výmere 458 m2, spolu vo výmere 908 m2 v lokalite Priemyselného parku JUH Lučenec, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  vybudovanie všetkých inžinierskych sietí na vlastné náklady,

zámer prenajať pozemky horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsZ              č. 37/2015 zo dňa 3.2.2015 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,

za cenu nájmu – 0,02,- €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 14.5.2021, 

pre Mareka Kočalku, Rúbanisko II/37, 984 03  Lučenec, IČO 44554818 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

 

 

UZNESENIE Č.74/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

17) Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. zámer predĺžiť prenájom pozemkov okolo školy na ulici Fándlyho a to parc. CKN        č. 3829/3 ost.pl., vo výmere  652 m2, CKN č. 3829/4 ost.pl., vo výmere 465 m2, CKN            č. 3829/5 ost.pl., vo výmere  1194 m2, CKN č. 3829/12 zast.pl., vo výmere 1891 m2, CKN     č. 3841/1 ost.pl., vo výmere  2300 m2, CKN č. 3845 ost.pl., vo výmere  3317 m2 a časť z parc. CKN č. 3832/3 zast.pl., vo výmere 504 m2 vo výmere 10323 m2 a pozemkov okolo školy na ulici M.Rázusa a to parc. CKN č. 3628 záhrady, vo výmere 322 m2, CKN č. 3629 zast.pl., vo výmere 361 m2, CKN  č. 3630/1 zast.pl., vo výmere 147 m2, CKN č. 3632 záhrady, vo výmere 91 m2, CKN č. 3633 zast.pl., vo výmere 191 m2, CKN č. 3634 záhrady, vo výmere 194 m2 vo výmere 1306 m2, spolu 11629 m2,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

za cenu nájmu – symbolické 1,- €/rok,

na dobu nájmu – do 30.4.2016, 

pre Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec, IČO 37890221

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č.75/2015

K bodu programu: 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

18) Peter Miško s.r.o., Pivničný rad 5188/12, 984 01  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. predĺženie prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, a to priestor bufetu a k nemu priliehajúci sklad spolu vo výmere      29,03 m2,

za cenu nájmu – 28,32 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.8.2020, 

pre Peter Miško s.r.o., Pivničný rad 5188/12, 984 01  Lučenec, IČO 46789961

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č.76/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

19) Boccia klub Lučenec, M.R.Štefánika 406, 984 01  Lučenec  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. zámer prenajať pozemky, parc. CKN č. 346/117 ost.pl., vo výmere 378 m2 a CKN č. 346/118 ost.pl., vo výmere 219 m2, spolu vo výmere 597 m2, nachádzajúcich sa na Čajkovského ulici v Lučenci,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  vybudovanie boccadromu, ktorý sa stal súčasťou športového využitia v meste,

za cenu nájmu – 0,033 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2022, 

pre Boccia klub Lučenec, M.R.Štefánika 406, 984 01  Lučenec, IČO 37896750 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č.77/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

20) Ladislav Lajtos, Haličská cesta č. 21, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. zámer prenajať pozemok, časť z parc. CKN č. 2655/7 zast.pl., vo výmere 66 m2, nachádzajúceho sa na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, za účelom prevádzkovania letnej terasy, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky,

za cenu nájmu – 34,50 €/m2/rok (v zmysle „Zásad“) počas letnej turistickej sezóny a 1,- €/mesiac mimo sezóny,

na dobu nájmu – do 31.3.2017, 

pre Ladislava Lajtosa, Haličská cesta č. 21, 984 01 Lučenec, IČO 34682732 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  17

- proti   0

- zdržal sa    1

 

 

 

 

UZNESENIE Č.78/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

21) Jozef Baláž, Rúbanisko III/53, 984 03  Lučenec

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. n e schvaľuje

 

 

A.1. započítanie pohľadávky vo výške 730,08 €, vzniknutej užívaním nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 v Lučenci, v prospech vynaložených nákladov na úpravy vykonané v uvedených priestoroch,

pre Jozefa Baláža, Rúbanisko III/53, 984 03  Lučenec, IČO : 40615294

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  2

- proti   12

- zdržal sa   4

 

 

 

 

UZNESENIE Č.79/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

22) Základná organizácia, Slovenský zväz telesne postihnutých,

      Nám.republiky č. 26, 984 01  Lučenec    

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. n e schvaľuje

A.1. odpustenie úhrady prevádzkových nákladov za služby spojené s nájmom za rok 2014 a to faktúry  č. 20140191 vo výške 334,14 € splatnú do 23.10.2014 (1. a 2. štvrťrok 2014) a faktúra č. 20150030 vo výške 240,25 € splatnú do 9.4.2015 (2.polrok 2014), spolu vo výške 574,39 €,

pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, Lučenec, IČO 37820885   

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  2

- proti   13

- zdržal sa    3

 

B. s c h v a ľ u j e

B.1. zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov - kancelárie č. 135 vo výmere 13,41 m2 na prízemí budovy na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  poskytovanie služieb za účelom zlepšenia zdravotného stavu svojich členov,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – 30.4.2020, 

pre ZO, Slovenský zväz telesne postihnutých, Nám.republiky č. 26, 984 01  Lučenec, IČO 37820885

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

 

UZNESENIE Č.80/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

23) Slovenský rybársky zväz MsO Lučenec, Hviezdoslavova

č. 30, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. zámer prenajať vodnú plochu vo výmere 6974 m2, nachádzajúcu sa v mestskom parku v k.ú. Lučenec, za účelom jej užívania ako chovný rybník,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  starostlivosť o vodnú plochu a jej okolie,

za cenu nájmu – symbolické 1,- €/rok,

na dobu nájmu – 31.12.2025, 

pre Slovenský rybársky zväz MsO Lučenec, Hviezdoslavova č. 30, 984 01 Lučenec, IČO 00178209607

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  18

- proti   0

- zdržal sa    0

 

UZNESENIE Č.81/2015

K bodu programu:  Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

24) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2,

812 72  Bratislava         

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

 

A.1. zámer prenajať nebytové priestory užívané štátnou správou – Okresnými úradmi, spolu vo výmere 1.765,26 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, a to :

 

a) na 1. poschodí č. 140 (16,58 m2), 141 (16,45 m2), na 2.poschodí č. 203 (24,92 m2), 204 (8,10 m2), 205 (10,32 m2), 206 (23,40 m2), 207 (23,40 m2), 208 (16,05 m2), 209 (33,57 m2), 210 (16,50 m2), 211 (16,50 m2), 212 (16,50 m2), 213 (16,58 m2), 214 (15,37 m2), 215 (16,53 m2), 216 (16,08 m2), 217 (15,72 m2), 235 (33,57 m2), 236 (16,10 m2), 237 (16,58 m2), 238 (16,58 m2), 239 (16,45 m2), 245 (16,05 m2), 246 (16,78 m2), 247 (16,51 m2) a na 4.poschodí č. 411 (16,51 m2), 412 (16,51 m2), 413 (16,51 m2), 414 (15,58 m2), 415 (15,38 m2), 416 (14,54 m2), 417 (16,08 m2), 418 (15,72 m2), 419 (16,15 m2), 420 (16,51 m2), 421 (16,27 m2), 422 (16,15 m2), 423 (27,27 m2), 424 (10,04 m2), 432 (16,51 m2), 433 (16,51 m2), 434 (16,15 m2), 437 (16,51 m2), 441 (15,85 m2), spolu vo výmere 761,94 m2 (sekretariát prednostu, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového riadenia, CP a JP Lučenec)

b) na 3. poschodí č. 313 (16,58 m2), 314 (15,37 m2), 315 (14,54 m2), 316 (32,26 m2), 317 (16,51 m2), 336 (16,51 m2), 337 (16,51 m2), 338 (16,51 m2), 339 (16,10 m2), 340 (16,58 m2), 341 (16,45 m2),  spolu vo výmere 193,92 m2 (odbor starostlivosti o životné prostredie)

c) na  4.poschodí č. 405 (10,32 m2), 406 (23,40 m2), 407 (23,40 m2), 408 (16,51 m2), 409 (16,51 m2), 410 (16,51 m2), 448 (16,78 m2), spolu vo výmere 123,43 m2 (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)

d) na 5.poschodí č. 505 (10,32 m2), 506 (23,40 m2), 507 (23,40 m2), 546 (16,78 m2), 547 (16,51 m2) spolu vo výmere 90,41 m2 a  č. 510 (16,51 m2), 511 (16,15 m2), 513 (32,66 m2), 514 (33,55 m2), 515 (15,38 m2), 519 (16,58 m2), 520 (16,45 m2), 521 (15,85 m2), spolu vo výmere 163,13 m2 (pozemkový a lesný odbor)

Celková výmera vyššie uvedených prenajatých kancelárií predstavuje 1.332,83 m2,

e) WC, skladové priestory a garáže č. 06, 10, 12, 40 a 42, spolu vo výmere 432,43 m2,

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  investovanie finančných prostriedkov do nebytových priestorov,

 

za cenu nájmu :

a) 28,32 €/m2/rok za priestory uvedené v bode b), c) d) a časť e) vo výmere 638,81 m2,

b) 11,89 €/m2/rok za priestory uvedené v bode a) a časť d) vo výmere 761,94 m2,

c) 9,88 €/m2/rok za časť priestorov uvedených v bode e) vo výmere 364,51 m2,

 

na dobu nájmu –  do 30.6.2035, 

 

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72  Bratislava, IČO 00151866           

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za  15

- proti   1

- zdržal sa    2

 

 

UZNESENIE Č.82/2015

K bodu programu:  Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec- návrh

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

 

 

UZNESENIE Č.83/2015

K bodu programu:  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Lučenec                 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

 

 

A.1  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Lučenec

 

 

UZNESENIE Č.84/2015

K bodu programu:  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január – marec  2015

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.Berie na vedomie

A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie  január  až  marec  2015

 

 

 

 

UZNESENIE Č.85/2015

K bodu programu:  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 1 /2015, ktorým sa

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.1/2001 o podmienkach podnikania na území Mesta Lučenec - návrh

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

schvaľuje

          

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 1 /2015, ktorým sa zrušuje 

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 o podmienkach podnikania na území Mesta       

Lučenec

 

 

 

 

UZNESENIE Č.86/2015

K bodu programu:  Členstvo mesta Lučenec v občianskom združení „pre Novohrad“

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e 

 

1. Členstvo mesta Lučenec v občianskom združení „pre Novohrad“

 

UZNESENIE Č.87/2015

K bodu programu:  Predľženie trvania zmluvy o prevádzkovaní Kompostárne BRO Lučenec spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  schvaľuje

      

A.1. Predĺženie trvania zmluvy o prevádzkovaní Kompostárne BRO Lučenec spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec.

 

 

 

 

UZNESENIE Č.88/2015

K bodu programu:  Vyjadrenie  súhlasu Mestského zastupiteľstva v Lučenci    s vydaním  Rozhodnutia primátora mesta pri  výkone právomoci valného zhromaždenia SPOOL   a.s.  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje

 

A.1.  na základe žiadosti spoločnosti SPOOL a.s. vydanie rozhodnutia primátora mesta pri výkone právomoci valného zhromaždenia SPOOL a.s., ktorým ako valné zhromaždenie vyjadrí súhlas so zúčtovaním rozdielu medzi uznaným ocenením vkladu a účtovnou hodnotou ( 415 ) v patričnom pomere k predaným akciám na základe predajnej zmluvy na účet  Nerozdelená strata minulých rokov ( 429 ) vo výške 329 337 Eur.

 

UZNESENIE Č.89/2015

K bodu programu:  Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej

spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy s.r.o. za rok 2014 a

prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.berie na vedomie

A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote   splatnosti

 

 

UZNESENIE Č.90/2015

K bodu programu:  Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej

spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za

rok 2014 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote

splatnosti

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

 

A . b e r i e n a v e d o m i e

A.1 Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za

rok 2014 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.

 

 

UZNESENIE Č.91/2015

K bodu programu:  Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e 

 

 

A.1.predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“;

 

A.2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti dotáciu;

 

A.3. financovanie projektu vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, maximálne 3 530,00 € (spolufinancovanie

Overovatelia  uznesení :

Ing. Ján  Danko

Mgr. Slavomír Olšiak

 

Zapísala :  Mgr. Mária Sárová,  v Lučenci  dňa  16.4.2015

 

 

 

 

 

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(157.3 kB)Hlasovanie

Prezenčná  listina z 3 zasadnutia  Mestského  zastupiteľtsva  v Lučenci dňa  14.04.2015 .

 Ing. Pavol  Balážik,    Ing. Eva Balážová  PhD,       MUDr. Ondrej  Balco,  Ing.  Ján Danko,   Ing. Branislav  Hámorník    JUDr. Dušan Ilčík,    Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko,    MUDr.   Zaher Mahmoud,     Ing.   Rút Olšiaková,     Mgr. Slavomír  Olšiak,    JUDr.  Jozef  Oravec,   MUDr.   Juraj  Pelč,      MUDr.   Rudolf Slivka,    Ing. Elena  Uličná,   Erika  Lorinčíková, Mgr. Branislav  Hrdlička, Mgr. Pavol Baculík

Ospravedlnení :  Ing.  Kvetoslava Dedinská ,   PhDr.Martin Šebian, PhD  ,  , Ing. arch.  Anna Václavíková

 

   Ing. Mária  Móricová,  RNDr. Pavol  Cífer, Ing. Emil Alexa,  JUDr. Eva  Szabóová,  Ing. Jarmila Fekiačová,   Ing. Michaela  Hrnčiarová,  Ing.  Roland  Vašš,   Mgr. Alžbeta Lukačovičová, PhDr.  Magdaléna  Káčeríková,

Bc. Ján  Tuček,  Mgr.  Tomáš,  Belko,  Ing.  Eva  Vasilová,  Ing. Róbert Móric,  Štefan Melicher, JUDr.  Daniel Přibyl

zápis z MsZ  14.4.2015.doc(405 kB)zápis z MsZ 14.4.2015.doc

Materiál

Bod04 Novelizacia VZN 06 2012.pdf(138.7 kB)Bod04 Novelizacia VZN 06 2012.pdf
Bod05 Novelizacia VZN 07 2012.pdf(137.9 kB)Bod05 Novelizacia VZN 07 2012.pdf
Bod06 Novelizacia VZN 06 2014.pdf(138.3 kB)Bod06 Novelizacia VZN 06 2014.pdf
Bod07 VZN o drzani psov.pdf(224.3 kB)Bod07 VZN o drzani psov.pdf
Bod10 Pouzitie RF.pdf(129.3 kB)Bod10 Pouzitie RF.pdf
Bod12 Sprava UIK.pdf(474.1 kB)Bod12 Sprava UIK.pdf
Bod13 Zmeny rozpoctu 2015.pdf(97.3 kB)Bod13 Zmeny rozpoctu 2015.pdf
Bod20 Zmluva kompostaren.pdf(256.5 kB)Bod20 Zmluva kompostaren.pdf
Bod21 Vyjadrenie suhlasu MsZ.pdf(628 kB)Bod21 Vyjadrenie suhlasu MsZ.pdf
Bod22 Sprava_mestske_lesy_2014.pdf(292.3 kB)Bod22 Sprava_mestske_lesy_2014.pdf
Bod99 projekt MRK.pdf(164.3 kB)Projekt MRK

Zvukový záznam

001_1..mp3(646.1 kB)Otvorenie
003_3..mp3(120.7 kB)Kontrola plnenia uznesení
013_13..mp3(679.3 kB)Návrh na zmeny rozpočtu roku 2015
047_24..mp3(470.3 kB)047_24..mp3
048_26..mp3(829.7 kB)Návrhy a podnety poslancov
049_27..mp3(4.6 MB)Rôzne
050_28..mp3(340.8 kB)Diskusia
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka