Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2015

Zasadanie zo dňa 2.6.2015

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

 

02.06.2015 (utorok)  o 15.00 hod.

vo veľkej  sále v budove  Okresného úradu na Námestí republiky č.26  v Lučenci

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Priemyselný  park  Juh  Lučenec -  vrátenie časti  poskytnutého  NFP   z rokov  2006 –

2008

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

4. Interpelácie poslancov
5. Návrhy a podnety poslancov
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

                 

       

 

 

                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                        primátorka mesta

 

Súpis uznesení zo 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 02.06.2015

 

UZNESENIE Č. 92/2015
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia   Eriku  Lörinčíkovú,  PaedDr. Vo jtecha  Lauka

A.2. Za overovateľov zápisnice  Ing. arch.  Annu  Václavíkovú,  Mgr. Slavomíra Olšiaka

 

UZNESENIE Č. 93/2015
K bodu programu: Priemyselný park Juh Lučenec – vrátenie časti

 poskytnutého   NFP z rokov 2006 - 2008

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s ú h l a s í   

A.1. s úhradou Mesta Lučenec na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Bratislava, číslo 2015/SŠF EU/4906, kód žiadosti N11100136/Z02 zo dňa 25.03.2015 vo výške 235 732,62 €

A.2. s vyhlásením o uznaní dlhu Mesta Lučenec uvedeného v písmene A.1 formou notárskej zápisnice a s uzavretím dohody o splátkach dlhu v maximálne dvoch splátkach za obdobie troch rokov

 

PhDr.  Alexandra  Pivková

Primátorka  mesta

 

Zapísala :  Mgr. Mária  Sárová,   v Lučenci  dňa  3.6.2015

       

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(11.7 kB)Výsledky hlasovania

Prezenčná  listina zo 4 zasadnutia  Mestského  zastupiteľtsva  v Lučenci dňa  02.06.2015 .

 Ing. Pavol  Balážik,    Ing. Eva Balážová  PhD,       MUDr. Ondrej  Balco,  Ing.  Ján Danko,   Ing. Branislav  Hámorník    JUDr. Dušan Ilčík,   , PaedDr. Vojtech Lauko,    MUDr.   Zaher Mahmoud,     Ing.   Rút Olšiaková,     Mgr. Slavomír  Olšiak,     MUDr.   Juraj  Pelč,      MUDr.   Rudolf Slivka,    Ing. Elena  Uličná,   Erika  Lorinčíková, , Mgr. Pavol Baculík, Ing.  Kvetoslava Dedinská ,   PhDr.Martin Šebian, PhD  ,  Ing. arch.  Anna Václavíková

Ospravedlnení :  Mgr. Branislav  Hrdlička, JUDr.  Jozef  Oravec,  Ing. Roman Konečný 

 

   Ing. Mária  Móricová, Ing. Želmíra  Kolimárová,   RNDr. Pavol  Cífer,  JUDr. Eva  Szabóová,  Ing. Robert Ladoš,,   Mgr. Alžbeta Lukačovičová, PhDr.  Magdaléna  Káčeríková,Ing. Michaela  Hrnčiarová

Bc. Ján  Tuček,  Mgr.  Tomáš,  Belko,  Ing.  Eva  Vasilová, 

 

                                                                                                         

 

Zápisnica zo 4 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci

konaného dňa: 02.06.2015 

                                                    

1. Otvorenie

Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!

Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 4.  zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom č. 479/2010- Úplné znenie zákona SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Z dnešného rokovania sa ospravedlnili  poslanci   JUDr. Jozef   Oravec,   Mgr. Braislav  Hrdlička,  Ing.  Roman Konečný

K predloženému programu rokovania  nemali poslanci mestkého zastupiteľstva pripomienky, preto pani primátorka dala hlasovať  za  nasledujúci program:

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Priemyselný  park  Juh  Lučenec -  vrátenie časti  poskytnutého  NFP   z rokov  2006 –

2008

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

4. Interpelácie poslancov
5. Návrhy a podnety poslancov
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

                 

 

Výsledok hlasovania č.1: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník,  JUDr. Dušan Ilčík,  PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj  Pelč,  MUDr. Rudolf Slivka,  PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

 

 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Primátorka - na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia boli navrhnutí poslanci  Lorinčíková    Erika,    PaedDr.  Vojtech Lauko

Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov  poslaneckých klubov boli navrhnutí poslanci   Ing.arch. Anna  Václavíková,    Mgr.  Slavomír  Olšiak

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia   Eriku  Lörinčíkovú,  PaedDr. Vo jtecha  Lauka

A.2. Za overovateľov zápisnice  Ing. arch.  Annu  Václavíkovú,  Mgr. Slavomíra Olšiaka

 

Výsledok hlasovania č.2: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník,  JUDr. Dušan Ilčík,  PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj  Pelč,  MUDr. Rudolf Slivka,  PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

 

3. Priemyselný park Juh Lučenec – vrátenie časti poskytnutého   NFP z rokov 2006 - 2008

Primátorka - Mesto Lučenec ako konečný prijímateľ získal finančné prostriedky prostredníctvom agentúry SARIO Bratislava na realizáciu projektu Priemyselný park JUH Lučenec. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe schválenej žiadosti podpísanej  dňa  30.07.2007. Priemyselný park bol realizovaný na základe právoplatných stavebných povolení a práce boli ukončené  v roku 2009.  V priebehu realizácie výstavby priemyselného parku bolo podaných  6 žiadostí o platbu, kde po každej podanej žiadosti  bola zo strany kontrolného orgánu  vykonaná kontrola na mieste, ktorá spočívala vo vykonaní  administratívnej kontroly  a fyzickej kontroly konkrétnych stavebných prác na mieste. Až po vyhodnotení kontroly  realizovaných prác bola žiadosť o platbu vybavená a prefinancovaná. V rámci týchto kontrol bol vždy vykonaný Záznam z kontroly, čo svedčí o tom, že ani jedna kontrola nevyhodnotila žiadne kontrolné zistenia, ktoré by neboli v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a v súlade s platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V čase od 16.01.2009 do 12.02.2009 bol Správou finančnej kontroly Zvolen vykonaný vládny audit. V rámci tejto kontroly bol vypracovaný Protokol o kontrole, kde boli vytknuté nedostatky týkajúce sa nedočerpaných a prečerpaných limitov v rámci čerpania finančných prostriedkov podľa položiek schváleného rozpočtu. Rozdiel,  ktorý vznikol prečerpaním jednej položky  bol v čase kontroly Mestom Lučenec ako konečným prijímateľom vysporiadaný.  Ďalšia kontrola  bola vykonaná Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu Bratislava.  Kontrolované obdobie bolo  od 30.07.2007 do 30.06.2011. Vysvetlenie  jednotlivých kontrolných zistení  Mestom Lučenec bolo zo strany kontrolného orgánu akceptované. Zostali nevysporiadané dve kontrolné zistenia : Poplatok za uskladnenie zeminy  a  Plnenie indikátorov.  Po opakovaných rokovaniach vyjadrenie Mesta Lučenec k týmto kontrolným zisteniam neboli akceptované. Mestu Lučenec bola v mesiaci december 2012 následne zaslaná Správa o zistenej nezrovnalosti a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.

Na základe tejto skutočnosti sa Mesto Lučenec  zúčastnilo viacerých rokovaní so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na Ministerstve hospodárstva SR vo veci vrátenia finančných prostriedkov, predľženia termínu vrátenia, prípadné vrátenie formou splátok ako aj  konzultovanie o možnosti doplnenia podkladov k vysvetleniu kontrolných zistení. Všetky vysvetlenia a doklady o vysvetlení boli predkladané písomne.  Po opakovaných stretnutiach   v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a Ministerstve hospodárstva SR, bolo stanovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry také, že nám bude z ich  strany vykonaná následná kontrola. V mesiacoch august – september 2012 bola zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Bratislava vykonaná následná kontrola. Výsledok kontroly vyhodnotil  tie isté dve nezrovnalosti., ale zo strany kontrolnej skupiny bolo akceptované  jedno nami predložené vysvetlenie. Neakceptovaná zostala nezrovnalosť – poplatok za uskladnenie zeminy, ale aj tu len tá časť, ktorá sa týkala zákonného poplatku za uloženie prebytočnej zeminy.  V konečnom dôsledku Mesto Lučenec túto nezrovnalosť bralo do úvahy aj keď sa  s výsledkami kontroly úplne nestotožňovalo.   Dňa 25.03.2015 Mesto Lučenec obdržalo Zaslanie záverečného stanoviska k výsledkom kontroly a novovytvorenú žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov vo výške  235 732,60 €. Dňa 27.04.2015 Mesto Lučenec požiadalo o pozastavenie plynutia lehoty splatnosti. Táto žiadosť bola Ministerstvom  hospodárstva Slovenskej republiky  odsúhlasená s posunutím splatnosti o 50 dní a umožnením splatenia na dve splátky (prvá  splátka   k 30.06.2015  a druhá splátka k   30.06.2016 ) za obdobie troch rokov s podmienkou uznania dlhu notárskou zápisnicou. Našim  cieľom bolo  rokovať, argumentovať  a  odložiť termín plnenia pre  otvorenie  ďalších  možností rokovania  na  vysvetlenie.  Aj  napriek  maximálnej  snahe   Mesta  tieto  argumentácie  neboli prijaté  a Mesto musí  po  schválení  v mestskom zastupiteľstve  zaplatiť  za chyby  predchádzajúceho  vedenia  a zaplatiť  túto sumu za  nezrovnalosť.  Dodala, že  Priemyselný park  Juh  je plne  funkčný. Mesto  intenzívne  rokuje  s investormi. Je  však potrebné povedať vo vzťahu k médiálnym  informáciám, ktoré  poškodili  záujmy  a dobré meno mesta,  že  vedenie  mesta  urobilo všetky  kroky  na získanie investorov. Predložená  správa bola predmetom rokovania  aj poslaneckého grémia.

Rozprava.

JUDr. Ilčik -    osobne  si myslí, že  nie  je  správne  tvrdiť len o chybách bývalého vedenia  v tejto  kauze.  Je hrdý na to, že  v tom období sa podarilo získať finančné prostriedky  na  výstavbu Priemyselného parku, ktoré  sa podarilo  realizovať.   V tom období  bolo   na území celej  Slovenskej  republiky  realizovaných   viac priemyselných parkov.  Štát  poskytol  samosprávam  finančnú podporu  na výstavbu  priemyselných parkov, kde  však  nebolo zrejmé, že  všetky priemyselné parky  budú  investormi  plne obsadené. Mnohí  investori, ktorí  navštívili  naše mesto, neprijali  ponúkané podmienky pre  nevytvorenú  infraštruktúru. Mnohé priemyselné  parky  sú prázdne, čo pokladá  za  chybu  tejto  filozofie.   Priemyselný  park  v Lučenci  bol ukončený   so všetkými  kontrolami  bez  zistenia  nezrovnalostí. Podľa jeho názoru  je  zvláštne, že  až po niekoľkých  rokoch  kontrolný  orgán prichádza  kontrolovať  tento  subjekt  a zistí   uvedené  nedostatky.  Zodpovednosť  by sa mala  vyvodiť  voči  kontrolnému orgánu, ktorý  vykonal  prvotnú kontrolu  pri odovzdaní  Priemysleného parku. 

Ing. Uličná -  opýtala sa  na povinnosť  Mesta  z pohľadu  naplnenia  počtu nových pracovných miest, aký je záväzný termín?  

Ing. Kolimárová  -  celý projekt je  predlžovaný šiestimi dodatkami   k zmluve.  Mesto  sa  bude zodpovedať  za plnenie indikátorov  k 31.12.2015. Tento  termín  je  daný  zo  strany  Európske únie  pre všetky  Priemyselné parky, ale  Slovenská  inovačná  a energetická  agentúra  naďalej  rokuje  v rámci  Európskej únie , aby sa tieto indikátory  naďalej  posunuli  až do  roku 2023.  Zatiaľ  náš  záväzok  trvá do  konca  roka  2015. 

 

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pani primátorka dala hlasovať za nasledovné uznesenie

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A .   s ú h l a s í   

A.1. s úhradou Mesta Lučenec na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Bratislava, číslo 2015/SŠF EU/4906, kód žiadosti N11100136/Z02 zo dňa 25.03.2015 vo výške 235 732,62 €

A.2. s vyhlásením o uznaní dlhu Mesta Lučenec uvedeného v písmene A.1 formou notárskej zápisnice a s uzavretím dohody o splátkach dlhu v maximálne dvoch splátkach za obdobie troch rokov

 

Výsledok hlasovania č.3: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník,  PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj  Pelč,  PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 2   (JUDr. Dušan Ilčík,  MUDr. Rudolf Slivka)

 

Primátorka -  v zmysle vyvodenia  zodpovednosti  za  nedostatky  Mesto bude  konať  a splní  si  všetky  povinnosti  v zmysle  Trestného zákona  ako aj Zákonníka práce.   

 

4. Interpelácie poslancov  

MUDr. Pelč -  interpeloval pani primátorku  vo  veci  petície občanov  zo  Svätoplukovej

ulice,  v ktorej občania poukazujú    na  dlhodobé porušovanie   zásad občianskeho 

spolunažívania.  Opýtal  sa, aké kroky  v tomto  Mesto  urobilo a ako sa to bude riešiť  ?

Primátorka  -  uvedený problém  Mesto  rieši,  komunikuje  s petičným  výborom a na

interpeláciu  bude  odpovedať ústne   pán prednosta

Prednosta -   problémy  na  Svätoplukovej ulici   Mesto  rieši  pravidelne každý  rok..Vlastník

budovy je   v súčasnosti  vo  výkone  trestu. Pozemky  pod  týmto objektom  sú vo vlastníctve

dvoch  subjektov. Na  základe  petície   od obyvateľov   Mesto opätovne  vyzvalo Regionálny

úrad verejného zdravotníctva  na  konanie  v tejto veci.  Zároveň bol  vykonaný  štátny

stavebný  dohľad. Bolo zvolané  pracovné  stretnutie   za účasti právnikov  a pripravené

podklady, aby na  tento  objekt  prebehla exekúcia.  Za účasti  mestskej polície   bolo

vykonané  sociálne  šetrenie  a zvýšený dohľad   na dochádzku detí a mládeže v záujme

zabezpečenia poriadku.


5.Návrhy a podnety poslancov  


6. Rôzne


7. Diskusia


8. Záver                                      

Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  zasadnutie  o 15,37 hod. 

 

 

 

     Ing. Igor Korniet                                                                         PhDr. Alexandra Pivková

       prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 Ing. arch. Anna  Václavíková

 

 Mgr. Slavomír Olšiak

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

V Lučenci, dňa   03.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                             

Materiál

Bod03 Priemyselny park.pdf(214.7 kB)Priemyselny park

Zvukový záznam

001_1..mp3(319.9 kB)1. Schválenie programu
004_4..mp3(595.3 kB)4. Interpelácie
006_6..mp3(5.5 kB)6. Diskusia
007_7..mp3(75.8 kB)7. Rôzne
008_8..mp3(9.6 kB)8. Záver
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka