Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2015

Zasadanie zo dňa 16.6.2015

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční  16.06.2015 (utorok)  o 15.00 hod. vo veľkej  sále v budove  okresného úradu na Námestí republiky č.26 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh INM –   /2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM – 05/2015 - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, členov – neposlancov  komisií mestského zastupiteľstva

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta,

Mgr. Alžbeta  Lukačovičová,  vedúca oddelenia  vnútornej  správy

5. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2015
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

6.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 

31.03.2015

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

7. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2016, 2017, 2018

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8. Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie prestavby synagógy  na multikultúrne  účely

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

Ing. Želmíra  Kolimárová,   ved.odd. stavebného poriadku, investícií  a stratégie

9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10. Návrh na riešenie prevádzky plavárne v meste Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Návrh na riešenie financovania rekonštrukcie budovy Okresného úradu

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

12. Správa o hospodárení a. s. SPOOL Lučenec za rok 2014,  schválenie plánu opráv a investičných akcií a. s. SPOOL Lučenec a. s. na rok 2015

Predkladateľ:  Ing. Móric Róbert, predseda predstavenstva a.s. SPOOL

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti 

13. Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2015-2016

Predkladateľ:  Ing. Móric Róbert, predseda predstavenstva a.s. SPOOL

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti

14.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2015

Predkladateľ : Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

Predkladateľ :  Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : Ing. Jozef Matuška,  hlavný kontrolór mesta

16.Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová,  zastupujúca vedúca  kancelárie   primátorky

17. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na II. polrok 2015

Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Mgr. Mária  Sárová, sekretárka primátorky

18. Interpelácie 

19. Návrhy a podnety poslancov
20 Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

 

 

 

                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                        primátorka mesta

Súpis uznesení z  5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 16.06.2015

 

UZNESENIE Č. 94/2015
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Ing.  Evu Balážovú PhD,  PaedDr. Vojtecha  Lauka

A.2. Za overovateľov zápisnice  Eriku  Lörinčíkovú,  PhDr. Martina Šebiana PhD. 

UZNESENIE Č. 95/2015
K bodu programu:  Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie  na vedomie

A.1.  Kontrolu plnenia uznesení

 

UZNESENIE Č. 96/2015
K bodu programu: INM – č....  /2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM – 05/2015 - Zásady

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, členov – neposlancov  komisií mestského  zastupiteľstva, schválené uznesením MsZ  č.  44/2015  dňa 03.02. 2015 – n á v r h 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1.     Interná norma mesta Lučenec  č.08/2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 05/2015 - Zásady  odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, členov – neposlancov  komisií mestského  zastupiteľstva, schválené uznesením mestského zastupiteľstva  č.  44/2015  zo dňa 03.02.2015  

 

UZNESENIE Č. 97/2015
K bodu programu:   Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.  schvaľuje

 

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci

        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

 

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcia MK z oddielu

          04.5.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 7 700 € na

          Podprogram 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 01.1.1 na položku 710

          Obstarávanie kapitálových aktív

 

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.1.2 Priemyselný park

          z oddielu 04.4.3 z položky 630 Tovary a služby vo výške 30 000 € na Podprogram

          13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby

 

A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Rezerva na normatívy

          z oddielu 09.2.1.1 z položky 630 Tovary a služby spolu vo výške 24 500 €

          na Podprogram 9.3.1 ZŠ Kubínyiho na položku 630 Tovary a služby vo výške 10 000

          € a na Podprogram 9.3.7 ZŠ Opatová na položku 610 Mzdy, platy vo výške 10 745 € 

          a na položku 620 Poistné vo výške 3 775 €  

         

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému

        rozpočtu v celkovej sume 327 731 € nasledovne:

 

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce o

          318 337 € a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.9 Rekonštrukcia budovy

          radnice na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 318 337 €

 

A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312012 Bežné transfery o 9 394 €

          a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.1 ZŠ Kubínyiho na položke 630

          Tovary a služby o 968 €, v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika na položke 630

          Tovary a služby o 2 255 €, v Podprograme 9.3.3 ZŠ Haličská 7 na položke 630 Tovary

           a služby o 1 793 €, v Podprograme 9.3.4 ZŠ Vajanského na položke 630 Tovary a

           služby o 2 002 €, v Podprograme 9.3.5 ZŠ Novomeského na položke 630 Tovary a

           služby o 1 683 €, v Podprograme 9.3.6 ZŠ Kármána na položke 630 Tovary a služby

           o 440 € a v Podprograme 9.3.7 ZŠ Opatová na položke 630 Tovary a služby o 253 € 

          

UZNESENIE Č. 98/2015
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.3.2015

 

UZNESENIE Č. 99/2015
K bodu programu:     Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky  2016, 2017, 2018

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 

       2016, 2017, 2018

 

 

UZNESENIE Č. 100/2015
K bodu programu: Návrh na prijatie prekleňovacieho  úveru na financovanie prestavby synagógy  na multikultúrne  priestory

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. prijatie prekleňovacieho úveru vo výške   2 364 000 € za účelom predfinancovania nenávratného finančného príspevku na financovanie investičných potrieb  projektu Prestavba synagógy na multikultúrne priestory od Slovenskej sporiteľne a.s.

 

A.2.  ručenie za prekleňovací úver formou biankozmenky Mesta Lučenec

 

A.3.  zriadenie záložného práva na:

 - budovu Okresného úradu, súpisné číslo 315, stojacej na parcele CKN č. 2664,

-  pozemok parc.č. CKN č. 2664, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 022 m2 , spoločne evidované na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, k.ú. Lučenec,

 

záložnou zmluvou, ktorá bude uzavretá v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Prestavba synagógy na multikultúrne priestory pre poskytovateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

B.  splnomocňuje primátorku mesta:

 

B. 1.   na prijímanie rozhodnutí na základe stanoviska zriadenej osobitnej komisie o ďalšom postupe pri realizácii diela v prípade vzniku nepredvídaných naviac prác oproti schválenej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby na investičnej akcii Prestavba synagógy na multikultúrne priestory, o čom na najbližšom zasadnutí informuje  mestské zastupiteľstvo.

 

 

UZNESENIE Č. 101/2015
K bodu programu: Návrh na riešenie financovania rekonštrukcie budovy OÚ

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. riešenie financovania rekonštrukcie budovy Okresného úradu ponúknutím odkúpenia  

60 %-ného podielu budovy MV SR za 1,- € s tým, aby sa MV SR podieľalo na nákladoch na rekonštrukciu budovy v rovnakom pomere v zmysle aktualizovanej projektovej dokumentácie

 

 

UZNESENIE Č. 102/2015
K bodu programu: Návrh na riešenie prevádzky plavárne v meste Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. investičný zámer mesta vybudovať novú krytú plaváreň v areáli letného kúpaliska s tým, že v roku 2015 bude vypracovaná štúdia novej krytej plavárne

 

UZNESENIE Č. 103/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1) Slovenská republika prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A     n e  s c h v a ľ u j e 

A.1. vykúpenie pozemku v lokalite Ulica M.Rázusa, konkrétne :

- stavbu súisné číslo 2406 stojacu na parcele CKN 1966, zapísaná na LV č. 9403, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 1966 o výmere 559 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 9403, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 25.900,– € spolu za citované nehnuteľnosti, 

od predávajúceho :

Slovenská republika prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          1

- proti      11

- zdržal sa     8

 

 

 

UZNESENIE Č. 104/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2)  Miroslav Rácz,  č.d. 65, 985 11 Ľuboreč

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

n e  s c h v a ľ u j e 

 

A.1. vykúpenie pozemku v lokalite Kolonáda, konkrétne :

- pozemok, parcelu CKN 1884/12 o výmere 312 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 10700, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 15.000,– € spolu za citovaný pozemok vrátane spevnených parkovacích plôch a parkovacieho automatu AGC2/AGCP2 vyrobeného spoločnosťou AUTOGARD spol. s r.o. ( Brno CR ) v r.2009, 

od predávajúceho :

Miroslav Rácz,  nar. 8.9.1965, č.d. 65, 985 11 Ľuboreč

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          2

- proti      13

- zdržal sa     5

 

 

 

UZNESENIE Č. 105/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3 ) PS – NOVOPS, a.s. Novomestského 5, 984 01  Lučenec, IČO 36 031 534

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

A.1.

- uzavretie 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na právoplatne skolaudované komunikácie a súvisiace pozemky vybudované stavebníkom PS – NOVOPS, a.s. v rámci projektu „Obytná zóna centrum Lučenec“, ktorá bude realizovaná pri Ulici Novomeského na pozemkoch bývalých Pozemných stavieb a na pozemku vo vlastníctve Mesta Lučenec, parcele CKN 5130/1 v k.ú. Lučenec, podľa priloženého grafického znázornenia a vybudovaného verejného osvetlenia,

- s podmienkou, že komunikácia bude verejnou a nebude uzavretá rampou, prípadne iným zariadením.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 106/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

Zmenu uznesenia č. 141/2014 z 26.8.2014 s tým, že vecným bremenom budú  zaťažené aj parcely EKN 3291/1 a 3292, dotknuté predmetnou stavbou. 

 

text uznesenia  bude nasledovný :

 

A.1. zriadenie  bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem ako vecného práva umiestnenia  zariadení  verejnej kanalizácie  vybudovanej v rámci stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“  na časti  pozemku v kat. území Lučenec vo vlastníctve Mesta Lučenec vedenej  na  LV číslo 5414  ako EKN parc.  číslo: 3292,  EKN č. 3293  a EKN č. 3291/1  v rozsahu vyznačenom   v na tento účel vyhotovenom  porealizačnom Geom. pláne,   úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu  Lučenec ako právo prístupu automobilmi a pešo  na uvedené  pozemky  za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení, 

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

 

A.2. bezodplatné poskytnutie  projektovej dokumentácie pre prípravu vodnej stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ obstaranej Mestom Lučenec,  podľa podmienok uvedených  v predloženom návrhu  zmluvy. 

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

 

A.3. súhlas s dočasným záberom pozemku parciel EKN č. 3292, 3291/1 a 3293 pri realizácii stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ .

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 107/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5)  Dušan Števko, bytom Ulica študentská 2803/26, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 5935/8 o výmere 444 m2, ostatná plocha, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok tvorí svojím umiestnením preluku medzi dvoma nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,

za kúpnu cenu 10,– € za 1 m2 pozemku,  čo pri výmere 444 m2   predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– € 

pre kupujúceho : Dušan Števko, rod. Števko, nar. 27.4.1947, bytom, Ulica študentská 2803/26, 984 01 Lučenec.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 108/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6)    Miroslav Léke, Ulica zámocká 50/1, 984  01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosti, ktoré budú zamieňané a odpredávané v zmysle časti A.2 a A.3 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer zameniť  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 439 m² ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN 6051/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6758 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za

pozemok z majetku vlastníka Miroslav Léke, rod. Léke, nar. 3.5.1981, bytom Ulica zámocká 50/1, 984 01  Lučenec, konkrétne :

- časť o výmere cca 439 m² ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN 6051/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je vyriešenie sporu o zamieňaný pozemok a upokojenie susedských vzťahov v danej lokalite,

bez finančného vyrovnania,

A.3.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

pozemok , ktorý Mesto Lučenec získa do majetku zámenou z majetku vlastníka Miroslav Léke, rod. Léke, nar. 3.5.1981, bytom Ulica zámocká 50/1, 984 01  Lučenec, konkrétne :

- časť o výmere cca 439 m² ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN 6051/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je vyriešenie sporu o zamieňaný pozemok a upokojenie susedských vzťahov v danej lokalite,

za kúpnu cenu 10,–€/1 m²,

pre kupujúceho : Mgr. Viliam Nociar, rod Nociar , nar. 9.10.1957, bytom Ulica mládežnícka 2579/15, 984 01  Lučenec.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 109/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7) Miloš Kelemen a manželka Renáta Kelemenová, Sládkovičova 1721/15, 984 01 Lučenec,

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ľadovo nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 7279/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/47, o výmere 17885 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 7279/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/47, o výmere 17885 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

- parcelu CKN č. 7279/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/1, o výmere 4775022 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

- parcelu CKN č. 7279/52, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/1, o výmere 4775022 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

- parcelu CKN č. 7279/53, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/1, o výmere 4775022 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok tvorí v prírode záhradu pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľa,

za kúpnu cenu 10,–za 1 m²,

pre kupujúcich, Miloš Kelemen rod. Kelemen, nar. 25.10.1969 a manželku Renáta Kelemenová rod. Sopóciová, nar. 18.7.1970, spoločne bytom Sládkovičova 1721/15, 984 01  Lučenec

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 110/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8) Súkromné gymnázium, sídlo Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45024065, zastúpené zriaďovateľom  Branislavom Becherom

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 604/185 o výmere  1169 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/401 o výmere  475 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/403 o výmere  256 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10897 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 1 a spevnených plôch, stojacich na odkupovaných pozemkoch,

za kúpnu cenu 10,– € za 1m², čo pri celkovej odpredávanej výmere 1900 m², predstavuje sumu 19.000,–€ za všetky odkupované nehnuteľnosti. 

pre kupujúceho : Súkromné gymnázium, sídlo Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45 024 065, zastúpené zriaďovateľom  Branislavom Becherom

 

A.3. zámer prenajať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 604/400 o výmere  2988 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/402 o výmere  1364 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/243 o výmere  997 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

za cenu nájmu – symbolické 1,- €/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2040, 

s podmienkou, že sa záviažu k údržbe a starostlivosti o celý súvisiaci školský areál počas nájmu na svoje náklady vrátane údržby a starostlivosti o parcelu CKN č.604/182, ktorá nie je predmetom nájmu, a v prípade zmeny využitia budovy  ( ak prestane slúžiť pre potreby školského zariadenia ) bude nájomné upravené,  alebo bude nájom predčasne ukončený,

pre kupujúceho : Súkromné gymnázium, sídlo Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45024065 , zastúpené zriaďovateľom  Branislavom Becherom

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 111/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9) manželia Kováčovci, manželia Scheirechovci a PaedDr. M. Čierniková, bytom ulica A. Jiráska 1974/3, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.   n e s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica A. Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časti, ktoré budú oddelené geometrickým plánom z parciel  CKN č. 5958/1 a č. 6050/2 , ktoré sú zapísané na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odpredajom predmetných pozemkov sa čiastočne vyrieši situácia s parkovaním pre vlastníkov bytov v danej lokalite, 

za kúpnu cenu 11,–za 1 m²,

pre kupujúcich, manželov Kováčovcov, manželov Scheirechovcov a PaedDr. M. Čiernikovú, všetci bytom ulica A. Jiráska 1974/3, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          0

- proti         5

- zdržal sa     13

 

 

UZNESENIE Č. 112/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10)  Pavol Práznovský , Ulica záhradná 176/17, 984 01  Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Jegorovova, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 32/10 o výmere 268 m², záhrady ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že sa v prírode sa jedná o zaburinený svah, kde je veľmi problematický prístup pre údržbu a zo strany Mesta Lučenec je tento pozemok nevyužiteľný a kupujúci je vlastníkom susedného pozemku,

za kúpnu cenu 10,–za 1 m²,

pre kupujúceho, Pavol Práznovský, rod. Práznovský, nar.20.2.1972, bytom   Ulica záhradná 176/17, 984 01  Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 113/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11)   Peter Kelemen, Ulica továrenská 316/13, 984 01  Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.  n e  s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 85 m² z parcely EKN č. 7058/1 o výmere 3899 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie údržby zelene na tomto zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–za 1 m²,

pre kupujúceho, Peter Kelemen, rod Kelemen, nar.6.10.1983, bytom   Ulica továrenská 316/3, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          2

- proti         6

- zdržal sa     10

 

 

 

UZNESENIE Č. 114/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12) AMIKUS, spol. s r.o.  sídlo Ulica partizánska 2, 984 01  Lučenec zastúpená Ing. Karolom Ladošom, konateľom, IČO : 36 025 267

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Ľ. Štúra, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- časť o výmere  cca 92 m2 ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN č. 3357 o výmere  2020 m2, ostatné plochy, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- časť o výmere  cca 92 m2 ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN č. 3354/2 o výmere  1077 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 5691 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 3009 „REŠTAURÁCIA HVIEZDA“ , nakoľko odkupované plochy tvoria v prírode k citovanej stavbe priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí so stavbou neoddeliteľný celok,

za kúpnu cenu 9,32 € za 1m²,

pre kupujúceho : AMIKUS, spol. s r.o. , zapísanú v Obchonom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 4917/S, sídlo Ulica partizánska 2, 984 01  Lučenec , IČO : 36 025 267, zastúpená Ing. Karolom Ladošom, konateľom

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 115/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13) CONSTRUCT TECH, s.r.o., Vajanského 864/80, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1.   uzavretie zmluvy o budúcej zmluve , ktorá je uvedená v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu , na kúpu skolaudovaných bytov za predpokladu, že Mesto Lučenec získa prostriedky z ŠFRB so spoločnosťou CONSTRUCT TECH, s.r.o., Vajanského 864/80, 984 01 Lučenec, IČO : 46 0716 581

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 116/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14) Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. predĺženie prenájmu pozemkov okolo školy na ulici Fándlyho konkrétne :

- parcely  CKN  č. 3829/3 ost.pl., vo výmere  652 m²,

- parcely  CKN č. 3829/4 ost.pl., vo výmere 465 m²,

- parcely  CKN  č. 3829/5 ost.pl., vo výmere  1194 m²,

- parcely  CKN č. 3829/12 zast.pl., vo výmere 1891 m²,

- parcely  CKN  č. 3841/1 ost.pl., vo výmere  2300 m²,

- parcely  CKN č. 3845 ost.pl., vo výmere  3317 m²,

- časť vo výmere 504 m² z parcely  CKN č. 3832/3 zast.pl.,

spoluvo výmere 10323 m²

a predĺžiť prenájmu pozemkov okolo školy na ulici M.Rázusa konkrétne :

- parcely  CKN č. 3628 záhrady, vo výmere 322 m²,

- parcely  CKN č. 3629 zast.pl., vo výmere 361 m²,

- parcely  CKN  č. 3630/1 zast.pl., vo výmere 147 m²,

- parcely  CKN č. 3632 záhrady, vo výmere 91 m²,

- parcely  CKN č. 3633 zast.pl., vo výmere 191 m²,

- parcely  CKN č. 3634 záhrady, vo výmere 194 m²,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

spolu 1068 m²,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

za cenu nájmu – symbolické 1,- €/rok,

na dobu nájmu – do 30.4.2016, 

pre Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec, IČO 37890221

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 117/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15) Boccia klub Lučenec, M.R.Štefánika 406, 984 01  Lučenec  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. prenájom pozemkov, nachádzajúcich sa na Čajkovského ulici v Lučenci, konkrétne :

- parcely CKN č. 346/117 ost.pl., vo výmere 378 m2

- parcely CKN č. 346/118 ost.pl., vo výmere 219 m2,

spolu vo výmere 597 m2,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  vybudovanie boccadromu, ktorý sa stal súčasťou športového využitia v meste,

za cenu nájmu – 0,033 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2022, 

pre Boccia klub Lučenec, M.R.Štefánika 406, 984 01  Lučenec, IČO 37896750 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 118/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

16) Ladislav Lajtos, Haličská cesta č. 21, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. prenájom pozemkov, časť z parc. CKN č. 2655/7 zast.pl., vo výmere 66 m2, nachádzajúceho sa na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, za účelom prevádzkovania letnej terasy, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky,

za cenu nájmu – 34,50 €/m2/rok (v zmysle „Zásad“) počas letnej turistickej sezóny a 1,- €/mesiac mimo sezóny,

na dobu nájmu – do 31.3.2017, 

pre Ladislava Lajtosa, Haličská cesta č. 21, 984 01 Lučenec, IČO 34682732 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 119/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

18) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2,

812 72  Bratislava         

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

 

A.1.  prenájom nebytových priestorov užívaných štátnou správou – Okresnými úradmi, spolu vo výmere 1.765,26 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, a to :

 

a) na 1. poschodí č. 140 (16,58 m2), 141 (16,45 m2), na 2.poschodí č. 203 (24,92 m2), 204 (8,10 m2), 205 (10,32 m2), 206 (23,40 m2), 207 (23,40 m2), 208 (16,05 m2), 209 (33,57 m2), 210 (16,50 m2), 211 (16,50 m2), 212 (16,50 m2), 213 (16,58 m2), 214 (15,37 m2), 215 (16,53 m2), 216 (16,08 m2), 217 (15,72 m2), 235 (33,57 m2), 236 (16,10 m2), 237 (16,58 m2), 238 (16,58 m2), 239 (16,45 m2), 245 (16,05 m2), 246 (16,78 m2), 247 (16,51 m2) a na 4.poschodí č. 411 (16,51 m2), 412 (16,51 m2), 413 (16,51 m2), 414 (15,58 m2), 415 (15,38 m2), 416 (14,54 m2), 417 (16,08 m2), 418 (15,72 m2), 419 (16,15 m2), 420 (16,51 m2), 421 (16,27 m2), 422 (16,15 m2), 423 (27,27 m2), 424 (10,04 m2), 432 (16,51 m2), 433 (16,51 m2), 434 (16,15 m2), 437 (16,51 m2), 441 (15,85 m2), spolu vo výmere 761,94 m2 (sekretariát prednostu, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového riadenia, CP a JP Lučenec)

b) na 3. poschodí č. 313 (16,58 m2), 314 (15,37 m2), 315 (14,54 m2), 316 (32,26 m2), 317 (16,51 m2), 336 (16,51 m2), 337 (16,51 m2), 338 (16,51 m2), 339 (16,10 m2), 340 (16,58 m2), 341 (16,45 m2),  spolu vo výmere 193,92 m2 (odbor starostlivosti o životné prostredie)

c) na  4.poschodí č. 405 (10,32 m2), 406 (23,40 m2), 407 (23,40 m2), 408 (16,51 m2), 409 (16,51 m2), 410 (16,51 m2), 448 (16,78 m2), spolu vo výmere 123,43 m2 (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)

d) na 5.poschodí č. 505 (10,32 m2), 506 (23,40 m2), 507 (23,40 m2), 546 (16,78 m2), 547 (16,51 m2) spolu vo výmere 90,41 m2 a  č. 510 (16,51 m2), 511 (16,15 m2), 513 (32,66 m2), 514 (33,55 m2), 515 (15,38 m2), 519 (16,58 m2), 520 (16,45 m2), 521 (15,85 m2), spolu vo výmere 163,13 m2 (pozemkový a lesný odbor)

Celková výmera vyššie uvedených prenajatých kancelárií predstavuje 1.332,83 m2,

e) WC, skladové priestory a garáže č. 06, 10, 12, 40 a 42, spolu vo výmere 432,43 m2,

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  investovanie finančných prostriedkov do nebytových priestorov,

 

za cenu nájmu :

a) 28,32 €/m2/rok za priestory uvedené v bode b), c) d) a časť e) vo výmere 638,81 m2,

b) 11,89 €/m2/rok za priestory uvedené v bode a) a časť d) vo výmere 761,94 m2,

c) 9,88 €/m2/rok za časť priestorov uvedených v bode e) vo výmere 364,51 m2,

 

na dobu nájmu –  do 30.6.2035, 

 

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72  Bratislava, IČO 00151866           

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

UZNESENIE Č. 120/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

19) Základná organizácia, Slovenský zväz telesne postihnutých,

      Nám.republiky č. 26, 984 01  Lučenec    

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. predĺženie prenájmu nebytových priestorov - kancelárie č. 135 vo výmere 13,41 m2 na prízemí budovy na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  poskytovanie služieb za účelom zlepšenia zdravotného stavu svojich členov,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – 30.4.2020, 

pre ZO, Slovenský zväz telesne postihnutých, Nám.republiky č. 26, 984 01  Lučenec, IČO 37820885

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 121/2015
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

20)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

 

A.1. uzavretie zmluvy o prevádzkovaní vodnej stavby „ Lučenec – časť Opatová, ulice Jegorovova, Borhyho – vodovod, kanalizácia“

na dobu neurčitú , 

s  prevádzkovateľom Stredoslovenskou vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, zapísaná v Obchodnom registeri vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č 840/S

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

UZNESENIE Č. 122/2015
K bodu programu: Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2014,

prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s.

SPOOL Lučenec na rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A . s c h v a ľ u j e

 

A.1 Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2014 vrátane riadnej účtovnej

uzávierky a výročnej správy za rok 2014 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku “

- bez pripomienok

 

B. b e r i e n a v e d o m i e

B. 1. Návrh Plánu opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2015.

 

 

UZNESENIE Č. 123/2015
K bodu programu: Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2015- 2016

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

 

A. schvaľuje:

 Podnájom riadnej ľadovej plochy a suchej  ľadovej plochy Zimného štadióna podľa Rozpisov ľadovej plochy HC Lučenec, verejnosť, sezóna 2015/2016, a nebytových priestorov pre HC Lučenec, občianske združenie na hokejovú sezónu 2015 - 2016 podľa vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 546,90 m2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie  podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 02/02/06/2015 za nasledovných podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:

 

Podnájom nebytových priestorov o výmere 546,90 m2 na dobu určitú od 1.7.2015 do 30.6.2016.

 

Začiatok užívania ľadovej plochy:

V čase od 1.7.2015 – 12.7.2015 na suchej ploche, od 17.08.2015 – 31.3.2016 na riadnej ľadovej ploche a v čase od 1.5.2016 – 30.6.2016 na suchej ploche.

Náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom sú  zahrnuté v symbolickom nájomnom dojednanom v bode (6) tejto podnájomnej zmluvy v sume 1 Eur (slovom: Jedno Euro) za celú dobu podnájmu.

 

 

UZNESENIE Č. 124/2015
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2015

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

 

Berie na vedomie

 

A.1.  Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  za obdobie apríl – máj 2015

 

 

UZNESENIE Č. 125/2015
K bodu programu: Plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  na II.polrok 2015

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

 

S c h v a ľ u j e

      A.1. Plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  na II.polrok 2015

 

 

 

UZNESENIE Č. 126/2015
K bodu programu: Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec za rok2014

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. Udeľuje

A.1. Čestného občianstva mesta Lučenec:

MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - za dlhoročnú a profesionálnu prácu v oblasti

zdravotníctva,za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

A.2 Cenu mesta:

Milanovi Barboriakovi st. - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie

dobrého mena mesta Lučenec v regióne a v zahraničí.

A.3 Cenu mesta:

lng. Eve Balážovej, PhD. - za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu

prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého

mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea

A.4 Cenu mesta:

Márii Adamovej - za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec

a novohradského regiónu, za celoživotný prínos v archívnictve, šírenie dobrého

mena mesta Lučenec

A.5 Cenu mesta:

Mariánovi Slukovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť a celoživotný prínos v

parašutizme, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri

príležitosti životného jubilea

A,6 Cenu mesta:

Ing. Emilovi Pápaimu - za dlhoročnú riadiacu a kontrolnú činnosť vo verejnej

správe, za verejnoprospešné činnosti a šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri

príležitosti životného jubilea

A.7 Cenu mesta:

Pavlovi Filčíkovi - za dlhoročnú činnosť  v ZPOZ  a za šírenie dobrého mena mesta

navonok, pri príležitosti životného jubilea

 

B. berie na vedomie

Udelenie Ceny primátorky:

B.1. Elene Majerčíkovej  „ln memoriam" - za zachovanie ľudových tradícií

Novohradského regiónu a reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí

B.2 Dušanovi Domskému - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť v leteckom

a parašutistickom športe, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri

príležitosti životného jubilea

B.3 Arnoldovi Kojnokovi - za prínos o autentické priblíženie osobnosti Jána

Mlynárika vo filme Lyrik v období totalitného systému

B.4 PhDr. Magdaléne Barányiovej - za vedecko-výskumnú činnosť, za šírenie

dobrého mena mesta Lučenec

B.5 Mgr. Petrovi Balkovi - za vynikajúce výsledky v oblasti publikačnej a filmovej

tvorby, kultúrnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec

 

Udelenie uznaní  mesta Lučenec:

 

B.6. Čestné uznanie Vojtechovi Lietavovi - za zachovanie ľudových tradícií, za

zdokumentovanie stavebného charakteru mesta a jeho premien v období rokov

1950 - 2005 prostredníctvom fotografií

B.7. Ďakovný list spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. - za rozvoj

zamestnanosti  v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste, pri príležitosti 10.

výročia pôsobenia spoločnosti v meste Lučenec

B.8. Športovec roka Lukášovi Figovi - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta

a regiónu doma v zahraničí v atletike.

B,9. Športový kolektív roka Mestskému kulturistickému oddielu - za úspešnú

reprezentáciu nášho mesta v kulturistike, pri príležitosti 50. výročia založenia

oddielu

B.10 Športový kolektív roka Lucii Láskovej, Martine Ľuptákovej-Gyurcsiovej, Kataríne

Hrickovej - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí v basketbale

B.11 Športový kolektív roka Reprezentácie SR žien v boccie za úspešnú

reprezentáciu nášho mesta v športe boccia na Majstrovstvách sveta družstiev žien

v Kahiuai (Číne) v roku 2014

B,12 Tréner roka Jánovi Törökovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť ' v športe boccia-raffa

a celoživotnú prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec

a regiónu.

 

C.odporúča

Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupitel'stva za účelom odovzdania ocenení mesta Lučenec v termíne 28.8.2015

 

 

UZNESENIE Č. 127/2015
K bodu programu: Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na 2. polrok 2015

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

 

A.  berie na  vedomie

A.1.  Časový plán a obsahové zameranie  orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2015

 

 

 

 

Overovatelia uznesení  :  Ing. Eva  Balážová PhD

                                             PaedDr. Vojtech Lauko

Zapísala Mgr. Mária Sárová ,  v Lučenci  dňa  17.6.2015

 

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(129.8 kB)Hlasovanie

Prezenčná  listina z 5 zasadnutia  Mestského  zastupiteľtsva  v Lučenci dňa  16.06.2015 .

 Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing. Pavol  Balážik,    Ing. Eva Balážová  PhD,       MUDr. Ondrej  Balco,  Ing.  Ján Danko,  Ing.  Kvetoslava Dedinská ,  Ing. Branislav  Hámorník   Mgr. Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko,    MUDr.   Zaher Mahmoud,     Ing.   Rút Olšiaková,     Mgr. Slavomír  Olšiak,    JUDr.  Jozef  Oravec,   MUDr.   Juraj  Pelč,      MUDr.   Rudolf Slivka,      PhDr.Martin Šebian, PhD   , Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná,   Erika  Lorinčíková

Ospravedlnený:   JUDr. Dušan Ilčík

 

   Ing. Mária  Móricová,  RNDr. Pavol  Cífer, JUDr. Eva  Szabóová,  Ing.  Jarmila  Fekiačova,  Ing. Michaela  Hrnčiarová,  Ing.  Zelmira  Kolimárová, Mgr. Alžbeta Lukačovičová, PhDr.  Magdaléna  Káčeríková, Ing. Roland  Vass,

Bc. Ján  Tuček,  Mgr.  Tomáš,  Belko,  Štefan  Melicher,  Ing.  Eva  Vasilová,  Ing.  Róbert  Móric

Zápisnica 2.časť

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7) Miloš Kelemen a manželka Renáta Kelemenová, Sládkovičova 1721/15, 984 01 Lučenec

Primátorka – žiadatelia žiadajú o odpredaj pozemkov v lokalite mestských lesov, spolu o výmere 651 m2.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ľadovo nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 7279/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/47, o výmere 17885 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu CKN č. 7279/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/47, o výmere 17885 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

- parcelu CKN č. 7279/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/1, o výmere 4775022 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

- parcelu CKN č. 7279/52, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/1, o výmere 4775022 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

- parcelu CKN č. 7279/53, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 46545077-68/12 z 18.10.2013, vypracovaným GEOMET, s.r.o., oddelením z parcely CKN 7279/1, o výmere 4775022 m², lesné pozemky, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok tvorí v prírode záhradu pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľa,

za kúpnu cenu 10,–za 1 m²,

pre kupujúcich, Miloš Kelemen rod. Kelemen, nar. 25.10.1969 a manželku Renáta Kelemenová rod. Sopóciová, nar. 18.7.1970, spoločne bytom Sládkovičova 1721/15, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.18: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8) Súkromné gymnázium, sídlo Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45024065, zastúpené zriaďovateľom  Branislavom Becherom

Primátorka – žiada Mesto Lučenec o odpredaj pozemkov pod budovou súkromného gymnázia v Opatovej a súvisiacich priľahlých pozemkov tvoriacich areál školy. Za tieto pozemky žiadateľ ponúka 10,-- € za 1 m² čo predstavuje cenu 19 000,– za všetky odpredávané parcely s tým, že celá suma 19 000,–€ bude uhradená v troch splátkach.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 604/185 o výmere  1169 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/401 o výmere  475 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/403 o výmere  256 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 10897 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 1 a spevnených plôch, stojacich na odkupovaných pozemkoch,

za kúpnu cenu 10,– € za 1m², čo pri celkovej odpredávanej výmere 1900 m², predstavuje sumu 19.000,–€ za všetky odkupované nehnuteľnosti. 

pre kupujúceho : Súkromné gymnázium, sídlo Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45 024 065, zastúpené zriaďovateľom  Branislavom Becherom

A.3. zámer prenajať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Gemerská cesta, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 604/400 o výmere  2988 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/402 o výmere  1364 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

- parcelu CKN č. 604/243 o výmere  997 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

za cenu nájmu – symbolické 1,- €/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2040, 

s podmienkou, že sa záviažu k údržbe a starostlivosti o celý súvisiaci školský areál počas nájmu na svoje náklady vrátane údržby a starostlivosti o parcelu CKN č.604/182, ktorá nie je predmetom nájmu, a v prípade zmeny využitia budovy  ( ak prestane slúžiť pre potreby školského zariadenia ) bude nájomné upravené,  alebo bude nájom predčasne ukončený,

pre kupujúceho : Súkromné gymnázium, sídlo Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45024065 , zastúpené zriaďovateľom  Branislavom Becherom

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

Výsledok hlasovania č.19: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9) manželia Kováčovci, manželia Scheirechovci a PaedDr. M. Čierniková, bytom ulica A. Jiráska 1974/3, 984 01  Lučenec

Primátorka - žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemkov v lokalite Ulica A. Jiráska, za účelom výstavby garáží o výmere cca 34 m².

Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.   n e s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica A. Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časti, ktoré budú oddelené geometrickým plánom z parciel  CKN č. 5958/1 a č. 6050/2 , ktoré sú zapísané na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odpredajom predmetných pozemkov sa čiastočne vyrieši situácia s parkovaním pre vlastníkov bytov v danej lokalite, 

za kúpnu cenu 11,–za 1 m²,

pre kupujúcich, manželov Kováčovcov, manželov Scheirechovcov a PaedDr. M. Čiernikovú, všetci bytom ulica A. Jiráska 1974/3, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          0

- proti         5

- zdržal sa     13

 

Výsledok hlasovania č.20: za:  0

proti: 5  (Ing. Roman Konečný, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

zdržali sa:  13 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.)

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10)  Pavol Práznovský , Ulica záhradná 176/17, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ požiadal Mesto Lučenec o odkúpenie pozemku v lokalite Opatová  o výmere 268 m².

Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Jegorovova, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- parcelu CKN č. 32/10 o výmere 268 m², záhrady ktorá je zapísaná na  LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že sa v prírode sa jedná o zaburinený svah, kde je veľmi problematický prístup pre údržbu a zo strany Mesta Lučenec je tento pozemok nevyužiteľný a kupujúci je vlastníkom susedného pozemku,

za kúpnu cenu 10,–za 1 m²,

pre kupujúceho, Pavol Práznovský, rod. Práznovský, nar.20.2.1972, bytom   Ulica záhradná 176/17, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.21: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11)   Peter Kelemen, Ulica továrenská 316/13, 984 01  Lučenec

Primátorka –žiadateľ  požiadal Mesto Lučenec o odkúpenie pozemku v lokalite Gagarinova ulica  o výmere 85 m².

Ing.  Dedinská  - komisia  financií, ekonomiky  a majetku Mesta  odporúča  odpredaj  verejnou  obchodnou  súťažou

Bez rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.  n e  s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Gagarinova, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 85 m² z parcely EKN č. 7058/1 o výmere 3899 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie údržby zelene na tomto zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–za 1 m²,

pre kupujúceho, Peter Kelemen, rod Kelemen, nar.6.10.1983, bytom   Ulica továrenská 316/3, 984 01  Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          2

- proti         6

- zdržal sa     10

 

Výsledok hlasovania č.22: za:  2 (Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka)

proti: 6  (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec,  PhDr. Martin Šebian PhD.)

zdržali sa:  10 (Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12) AMIKUS, spol. s r.o.  sídlo Ulica partizánska 2, 984 01  Lučenec zastúpená Ing. Karolom Ladošom, konateľom, IČO : 36 025 267

Primátorka –  žiadateľ požiadal Mesto Lučenec o odkúpenie časti mestských pozemkov v lokalite Ulica Ľ. Štúra.

MUDr. Pelč -    požiadal o vyjadrenie k sťažnostiam občanov  na hlučnosť prevádzky.

JUDr.Szabóova -  v tejto  veci  sa  konkrétne  nejedná  o riešenie hluku tejto  prevádzky, ale sa  o riešenie odpredaja pozemkov, ktoré  súvisia  s budovou.  Stav  týchto pozemkov  poškodzuje priamo  budovu vlastníkov. Je tam  vyvýšený terén dvora oproti stavbe  a tým, že nastali terénne zmeny a spevnenia  sú už  popraskané, voda z pozemku podmáča  budovu.

Z  pozemku mesta  sa   robí  škoda  vlastníkom  budovy.   

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica Ľ. Štúra, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- časť o výmere  cca 92 m2 ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN č. 3357 o výmere  2020 m2, ostatné plochy, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- časť o výmere  cca 92 m2 ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN č. 3354/2 o výmere  1077 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je podľa LV č. 5691 vlastníkom nehnuteľnosti, stavby súpisné č. 3009 „REŠTAURÁCIA HVIEZDA“ , nakoľko odkupované plochy tvoria v prírode k citovanej stavbe priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí so stavbou neoddeliteľný celok,

za kúpnu cenu 9,32 € za 1m²,

pre kupujúceho : AMIKUS, spol. s r.o. , zapísanú v Obchonom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 4917/S, sídlo Ulica partizánska 2, 984 01  Lučenec , IČO : 36 025 267, zastúpená Ing. Karolom Ladošom, konateľom

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.23: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13) CONSTRUCT TECH, s.r.o., Vajanského 864/80, 984 01 Lučenec

Primátorka – spoločnosť ponúkla Mestu Lučenec na odkúpenie 34 bytov v bytovom dome súp č. 584 na parcele CKN č. 3263, v dome súp. č. 2058 na parcele CKN č. 3262 a v dome

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1.   uzavretie zmluvy o budúcej zmluve , ktorá je uvedená v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu , na kúpu skolaudovaných bytov za predpokladu, že Mesto Lučenec získa prostriedky z ŠFRB so spoločnosťou CONSTRUCT TECH, s.r.o., Vajanského 864/80, 984 01 Lučenec, IČO : 46 0716 581

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

Výsledok hlasovania č.24: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14) Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na rok 2015 na prenájom pozemkov okolo školy na ulici Fándlyho. Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta. Žiadajú o symbolický prenájom pozemkov 1,- € na rok.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. predĺžiť prenájmu pozemkov okolo školy na ulici Fándlyho konkrétne :

- parcely  CKN  č. 3829/3 ost.pl., vo výmere  652 m²,

- parcely  CKN č. 3829/4 ost.pl., vo výmere 465 m²,

- parcely  CKN  č. 3829/5 ost.pl., vo výmere  1194 m²,

- parcely  CKN č. 3829/12 zast.pl., vo výmere 1891 m²,

- parcely  CKN  č. 3841/1 ost.pl., vo výmere  2300 m²,

- parcely  CKN č. 3845 ost.pl., vo výmere  3317 m²,

- časť vo výmere 504 m² z parcely  CKN č. 3832/3 zast.pl.,

spoluvo výmere 10323 m²

a predĺžiť prenájmu pozemkov okolo školy na ulici M.Rázusa konkrétne :

- parcely  CKN č. 3628 záhrady, vo výmere 322 m²,

- parcely  CKN č. 3629 zast.pl., vo výmere 361 m²,

- parcely  CKN  č. 3630/1 zast.pl., vo výmere 147 m²,

- parcely  CKN č. 3632 záhrady, vo výmere 91 m²,

- parcely  CKN č. 3633 zast.pl., vo výmere 191 m²,

- parcely  CKN č. 3634 záhrady, vo výmere 194 m²,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

spolu 1068 m²,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je, že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na športové súťaže v rámci mesta,

za cenu nájmu – symbolické 1,- €/rok,

na dobu nájmu – do 30.4.2016, 

pre Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec, IČO 37890221

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.25: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15) Boccia klub Lučenec, M.R.Štefánika 406, 984 01  Lučenec  

Primátorka – športový klub má uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku vo výmere 590 m2. Na prenajatej parcele je vybudovaný boccadrom, ktorý sa stal súčasťou športového vyžitia v meste. Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podali žiadosť na dotáciu. Nakoľko doterajší stav – časť prenajatej plochy nie je nikde vyznačený, dali vypracovať geometrický plán na oddelenie parciel. Na základe uvedeného vznikli nové pozemky spolu vo výmere 597 m2.  Na základe uvedeného sa zväčší aj výmera prenajatých pozemkov o 7 m2.

Bez rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemkov, nachádzajúcich sa na Čajkovského ulici v Lučenci, konkrétne :

- parcely CKN č. 346/117 ost.pl., vo výmere 378 m2

- parcely CKN č. 346/118 ost.pl., vo výmere 219 m2,

spolu vo výmere 597 m2,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  vybudovanie boccadromu, ktorý sa stal súčasťou športového využitia v meste,

za cenu nájmu – 0,033 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2022, 

pre Boccia klub Lučenec, M.R.Štefánika 406, 984 01  Lučenec, IČO 37896750 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.26: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

16) Ladislav Lajtos, Haličská cesta č. 21, 984 01 Lučenec

Primátorka – žiadateľ žiada o prenájom pozemku na Námestí republiky vo výmere 66 m2, na ktorom má umiestnenú letnú terasu. Prenájom požaduje na 2 roky a to letné obdobie za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a zimné obdobie za symbolické nájomné 1,- €/mesiac.

Bez  rozpravy.
 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom pozemkov, časť z parc. CKN č. 2655/7 zast.pl., vo výmere 66 m2, nachádzajúceho sa na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, za účelom prevádzkovania letnej terasy, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytnutie služieb pre mesto pri spoločenských a športových akciách usporiadaných na Námestí republiky,

za cenu nájmu – 34,50 €/m2/rok (v zmysle „Zásad“) počas letnej turistickej sezóny a 1,- €/mesiac mimo sezóny,

na dobu nájmu – do 31.3.2017, 

pre Ladislava Lajtosa, Haličská cesta č. 21, 984 01 Lučenec, IČO 34682732 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

Výsledok hlasovania č.27: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

 

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

18) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2,

812 72  Bratislava         

Primátorka -   vzhľadom k trvalému plneniu úloh štátnej správy, žiadateľ  žiada o predĺženie nájmu nebytových priestorov spolu vo výmere 1.765,26 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci o 20 rokov, t.j. do 30.6.2035.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.  prenájom nebytových priestorov užívaných štátnou správou – Okresnými úradmi, spolu vo výmere 1.765,26 m2, nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, a to :

a) na 1. poschodí č. 140 (16,58 m2), 141 (16,45 m2), na 2.poschodí č. 203 (24,92 m2), 204 (8,10 m2), 205 (10,32 m2), 206 (23,40 m2), 207 (23,40 m2), 208 (16,05 m2), 209 (33,57 m2), 210 (16,50 m2), 211 (16,50 m2), 212 (16,50 m2), 213 (16,58 m2), 214 (15,37 m2), 215 (16,53 m2), 216 (16,08 m2), 217 (15,72 m2), 235 (33,57 m2), 236 (16,10 m2), 237 (16,58 m2), 238 (16,58 m2), 239 (16,45 m2), 245 (16,05 m2), 246 (16,78 m2), 247 (16,51 m2) a na 4.poschodí č. 411 (16,51 m2), 412 (16,51 m2), 413 (16,51 m2), 414 (15,58 m2), 415 (15,38 m2), 416 (14,54 m2), 417 (16,08 m2), 418 (15,72 m2), 419 (16,15 m2), 420 (16,51 m2), 421 (16,27 m2), 422 (16,15 m2), 423 (27,27 m2), 424 (10,04 m2), 432 (16,51 m2), 433 (16,51 m2), 434 (16,15 m2), 437 (16,51 m2), 441 (15,85 m2), spolu vo výmere 761,94 m2 (sekretariát prednostu, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového riadenia, CP a JP Lučenec)

b) na 3. poschodí č. 313 (16,58 m2), 314 (15,37 m2), 315 (14,54 m2), 316 (32,26 m2), 317 (16,51 m2), 336 (16,51 m2), 337 (16,51 m2), 338 (16,51 m2), 339 (16,10 m2), 340 (16,58 m2), 341 (16,45 m2),  spolu vo výmere 193,92 m2 (odbor starostlivosti o životné prostredie)

c) na  4.poschodí č. 405 (10,32 m2), 406 (23,40 m2), 407 (23,40 m2), 408 (16,51 m2), 409 (16,51 m2), 410 (16,51 m2), 448 (16,78 m2), spolu vo výmere 123,43 m2 (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)

d) na 5.poschodí č. 505 (10,32 m2), 506 (23,40 m2), 507 (23,40 m2), 546 (16,78 m2), 547 (16,51 m2) spolu vo výmere 90,41 m2 a  č. 510 (16,51 m2), 511 (16,15 m2), 513 (32,66 m2), 514 (33,55 m2), 515 (15,38 m2), 519 (16,58 m2), 520 (16,45 m2), 521 (15,85 m2), spolu vo výmere 163,13 m2 (pozemkový a lesný odbor)

Celková výmera vyššie uvedených prenajatých kancelárií predstavuje 1.332,83 m2,

e) WC, skladové priestory a garáže č. 06, 10, 12, 40 a 42, spolu vo výmere 432,43 m2,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  investovanie finančných prostriedkov do nebytových priestorov,

za cenu nájmu :

a) 28,32 €/m2/rok za priestory uvedené v bode b), c) d) a časť e) vo výmere 638,81 m2,

b) 11,89 €/m2/rok za priestory uvedené v bode a) a časť d) vo výmere 761,94 m2,

c) 9,88 €/m2/rok za časť priestorov uvedených v bode e) vo výmere 364,51 m2,

na dobu nájmu –  do 30.6.2035, 

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72  Bratislava, IČO 00151866          

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.28: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

19) Základná organizácia, Slovenský zväz telesne postihnutých, Nám.republiky č. 26, 984 01  Lučenec    

Primátorka  -  žiadateľ žiada o predĺženie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Nám.republiky č. 26 v Lučenci, za rovnakých podmienok ako doteraz, t.j. za výšku nájmu 0,07 €/m2/rok. Prenájom požaduje na dobu do 30.4.2020.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenciň

A. schvaľuje

A.1. predĺženie prenájmu nebytových priestorov - kancelárie č. 135 vo výmere 13,41 m2 na prízemí budovy na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  poskytovanie služieb za účelom zlepšenia zdravotného stavu svojich členov,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – 30.4.2020, 

pre ZO, Slovenský zväz telesne postihnutých, Nám.republiky č. 26, 984 01  Lučenec, IČO 37820885

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania č.29: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

20)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Primátorka -  Mesto Lučenec  realizovalo   investičnú  akciu, výstavbu vodnej  stavby „Lučenec – časť Opatová, Ulica  Jegorovova, Borhyho – vodovod , kanalizácia“ . Pre umožnenie napojenia sa občanov   na tento  vodovod je nutné uzavrieť zmluvu.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. uzavretie zmluvy o prevádzkovaní vodnej stavby „ Lučenec – časť Opatová, ulice Jegorovova, Borhyho – vodovod, kanalizácia“

na dobu neurčitú , 

s  prevádzkovateľom Stredoslovenskou vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, zapísaná v Obchodnom registeri vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č 840/S

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.30: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

12. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2014, prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2015.

Primátorka – predložená  správa bola predmetom  rokovania komisí  ako  aj  poslaneckého  grémia. 

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A . s c h v a ľ u j e

A.1 Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2014 vrátane riadnej účtovnej

uzávierky a výročnej správy za rok 2014 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku “

- bez pripomienok

- s pripomienkami

B. b e r i e n a v e d o m i e

B. 1. Návrh Plánu opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2015.

 

Výsledok hlasovania č.31: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

13. Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2015- 2016

Primátorka – hokejový klub HC Lučenec požiadal o začiatok prevádzkovania ľadovej plochy od 17.8.2015 – 31.3.2016  na riadnej  ľadovej ploche. V čase od  01.07.2015 do 12.7.2015  a od 1.5.2016 do 30.6.2016 na suchej ľadovej ploche.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje:

Podnájom riadnej ľadovej plochy a suchej  ľadovej plochy Zimného štadióna podľa Rozpisov ľadovej plochy HC Lučenec, verejnosť, sezóna 2015/2016, a nebytových priestorov pre HC Lučenec, občianske združenie na hokejovú sezónu 2015 - 2016 podľa vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 546,90 m2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie  podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 02/02/06/2015 za nasledovných podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:

Podnájom nebytových priestorov o výmere 546,90 m2 na dobu určitú od 1.7.2015 do 30.6.2016.

Začiatok užívania ľadovej plochy:

V čase od 1.7.2015 – 12.7.2015 na suchej ploche, od 17.08.2015 – 31.3.2016 na riadnej ľadovej ploche a v čase od 1.5.2016 – 30.6.2016 na suchej ploche.

Náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom sú  zahrnuté v symbolickom nájomnom dojednanom v bode (6) tejto podnájomnej zmluvy v sume 1 Eur (slovom: Jedno Euro) za celú dobu podnájmu.

 

Výsledok hlasovania č.32: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2015

Primátorka – v priebehu kontrolovaného obdobia boli vykonané  štyri kontrolné akcie.

Ing. Matuška – informoval s novými výsledkami. Na Borhyho ulici investičná  akcia – vodovod  bola ukončená, vodovod má byť  skolaudovaný.  Taktiež  chodník od Malej  Vsi  je skolaudovaný.

Ing. Uličná  - požiadala o informáciu v akom štádiu je budovanie vodovodu v ľavej časti ulice

Ing. Matuška -  ľavá časť  ulice  - vodovod je ukončená, STVS  preberajú  vodovod do  svojej správy.

Ing. Uličná - opýtala sa, ako Mesto bude postupovať v ľavej časti Borhyho ulice, nedokončenej

Ing. Kolimárová -  pôvodný  návrh do  rozpočtu  mesta  bol predložený  s tým, že  by  sa  skúsilo  ukončenie  realizovania  cestného  telesa.  Vzhľadom k tomu, že  na to  finančné prostriedky  neboli  vyčlenené, preto na rok 2015  bola  naplánovaná  realizácia  kanalilzačnej prípojky   vodovodná  prípojka   a do  rozpočtu na  budú  rok  bude  zaradená povrchová  úprava  kanalizácie  ako na  druhej  strane ulice.     

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.Berie na vedomie

A.1.  Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  za obdobie apríl – máj 2015

 

Výsledok hlasovania č.33: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

15.  Plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  na II.polrok 2015

Primátorka -  plán kontrolnej  činnosti  na  2.polrok  2015  je zameraný predovšetkým na  problematiku  majetku Mesta – prevodov, nájmov   a nakldania  s majetkom , ako  aj čerpania  rozpočtu na vybraných položkách.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.s c h v a ľ u j e

A.1. Plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  na II.polrok 2015

 

Výsledok hlasovania č.34: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

16.  Návrh na udelenie ocenení Mesta Lučenec za rok 2014

Primátorka –  v zmysle  príslušného  Všeobecne  záväzného nariadenia  Mesta  Lučenec, Mesto  každoročne  udeľuje  ocenenia  významným osobnostiam.

Bez rozpravy

 

Mestské zastupitelstvo v Lučenci

A. Udeľuje

A1. Čestného občianstva mesta Lučenec:

MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - za dlhoročnú a profesionálnu prácu v oblasti

zdravotníctva,za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

A.2 Cenu mesta:

Milanovi Barboriakovi st. - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie

dobrého mena mesta Lučenec v regióne a v zahraničí.

A.3 Cenu mesta:

lng. Eve Balážovej, PhD. - za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu

prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého

mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea

A.4 Cenu mesta:

Márii Adamovej - za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec

a novohradského regiónu, za celoživotný prínos v archívnictve, šírenie dobrého

mena mesta Lučenec

A.5 Cenu mesta:

Mariánovi Slukovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť a celoživotný prínos v

parašutizme, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri

príležitosti životného jubilea

A,6 Cenu mesta:

Ing. Emilovi Pápaimu - za dlhoročnú riadiacu a kontrolnú činnosť vo verejnej

správe, za verejnoprospešné činnosti a šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri

príležitosti životného jubilea

A.7 Cenu mesta:

Pavlovi Filčíkovi - za dlhoročnú činnosť  v ZPOZ  a za šírenie dobrého mena mesta

navonok, pri príležitosti životného jubilea

 

B. berie na vedomie

Udelenie Ceny primátorky:

B.1. Elene Majerčíkovej  „ln memoriam" - za zachovanie ľudových tradícií

Novohradského regiónu a reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí

B.2 Dušanovi Domskému - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť v leteckom

a parašutistickom športe, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri

príležitosti životného jubilea

B.3 Arnoldovi Kojnokovi - za prínos o autentické priblíženie osobnosti Jána

Mlynárika vo filme Lyrik v období totalitného systému

B.4. PhDr. Magdaléne Barányiovej - za vedecko-výskumnú činnosť, za šírenie

dobrého mena mesta Lučenec

B.5. Mgr. Petrovi Balkovi - za vynikajúce výsledky v oblasti publikačnej a filmovej

tvorby, kultúrnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec

 

Udelenie uznaní  mesta Lučenec:

8.6 Čestné uznanie Vojtechovi Lietavovi - za zachovanie ľudových tradícií, za

zdokumentovanie stavebného charakteru mesta a jeho premien v období rokov

1950 - 2005 prostredníctvom fotografií

B.7 Ďakovný list spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. - za rozvoj

zamestnanosti  v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste, pri príležitosti 10.

výročia pôsobenia spoločnosti v meste Lučenec

B.8 Športovec roka Lukášovi Figovi - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta

a regiónu doma v zahraničí v atletike.

B,9 Športový kolektív roka Mestskému kulturistickému oddielu - za úspešnú

reprezentáciu nášho mesta v kulturistike, pri príležitosti 50. výročia založenia

oddielu

B.10 Športový kolektív roka Lucii Láskovej, Martine Ľuptákovej-Gyurcsiovej, Kataríne

Hrickovej - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí v basketbale

B.11 Športový kolektív roka Reprezentácie SR žien v boccie za úspešnú

reprezentáciu nášho mesta v športe boccia na Majstrovstvách sveta družstiev žien

v Kahiuai (Číne) v roku 2014

B,12 Tréner roka Jánovi Törökovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť ' v športe boccia-raffa

a celoživotnú prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec

a regiónu.

 

C.odporúča

Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupitel'stva za účelom odovzdania ocenení mesta Lučenec v termíne 28.8.201

 

Výsledok hlasovania č.35: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

17. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na 2. polrok 2015

Primátorka   -  časový  harmonogram  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  bol  spracovaný  na základe predložených  návrhov  z odborných útvarov, oddelení Mestského úradu v Lučenci a pripomienok  poslancov  mestského zastupiteľstva.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A.  berie na  vedomie

                       A.1.  Časový plán a obsahové zameranie  orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2015

 

Výsledok hlasovania č.36: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

18. Interpelácie poslancov  

MUDr. Slivka -  opýtal  sa na súčasný   stav v  Priemyselnom parku.  V prípade,   ak  sa 

nenaplní   Priemyselný park,  aká pokuta hrozí  Mestu ?

Primátorka  -  odpovedala na interpeláciu.  Rokovania  s investormi  neustále prebiehajú.

Poznamenala, že  pri  jednom investorovi  je  zámer už  schválený  a pri  druhom

investorovi,   ktorý prejavil záujem o ďalšie územie, bolo toto územie  vyšpecifikované. Na 

budúci  týždeň sa  uskutoční  ďalšie  rokovanie.  Sú reálne  predpoklady  na  schválenie

prenájmu pozemku pri  jednom investorovi a pri  druhom  zámer. Tretí investor, ktorý  nie  je

v Priemyselnom parku, ale je na pozemkoch iných  spoločností, taktiež  rozvíja svoju činnosť.

Ing. Kolimárová -  tak, ako bolo  schválené  na mestskom  zastupiteľstve  a odsúhlasené  

uznanie  dlhu  pred notárom, všetky dokumenty  boli predložené   Slovenskej  inovačnej 

a energetickej  agentúre v Bratislave, zároveň  aj na  Ministertsvo  hospodárstva  SR,  kde 

Mesto opäť požiadalo o možnosť  vrátenia  finančných  prostriedkov  formou  splátok.

Naše požiadavky  o splátkach boli  zohľadnené   a v súčasnosti  očakávame zaslanie  zmluvy 

o splátkach.  Ohľadne sledovanosti  naplnenia   indikátorov  Mestu Lučenec  zostáva  jeden 

indikátor a to  naplnenie pracovných miest v počte  252.  Informovala, že  termín  naplnenia 

indikátorov  v počte pracovných miest  sa v Priemyselných  parkoch  posúva do roku  2023.

Ing. Uličná -   požiadala  o odpoveď  pre občanov v súvislosti  s  odstránením   zastávky  na

železničnom priecestí   v Opatovej.  Občania  žiadajú  vrátenie  prístrešia, preto sa opýtala, či 

Mesto oslovilo  v tejto  veci  Železnice  Slovenskej  republiky

JUDr. Szabóová – odpovedala  Ing.  Uličnej.  V súvislosti  so železničným priecestím

Opatová ,  Železnice  SR  majú  spracovaný  projekt  na  komplexné  riešenie  priecestia.  Do

realizácie projektu    nebudú  riešiť   otázku  prístrešia. 

Ing. Uličná -  požiadala o písomnú  odpoveď Železníc  SR

Ing.  Olšiaková -  požiadala  o zakúpenie novej  detskej  zostavy do mestského parku   

Primátorka   - odpovedala  Ing. Olšiakovej, že v súčasnosti  prebieha  verejné obstarávanie 

na doplnenie prvkov  do  detských  zostáv

Ing.arch.Václavíková -  nakoľko  domček  pre  deti bol  z mestského parku odstránený   

vyslovila  požadavku rodičov  o jej vrátenie

Ing. Hámorník -  požiadal  vedenie mesta , aby  vstúpilo do  rokovania  so  štátnou  políciou

a v spolupráci s mestskou  políciou  bol  verejný poriadok na  Rúbanisku III. monitorovaný

a sledovaný

Primátorka  - odpovedala, že  uvedený návrh  akceptuje. Na  kamerový sytsému má Mesto 

schválené  finančné  prostriedky  a v súčassti očakávame  oficiálne  schválenie  dotácie.

Mgr. Hrdlička -   v súvislosti s odtránením lavičiek  na  Novohradskej ulici  sa opýtal, či 

mesto  plánuje  vrátiť lavičky, nakoľko v tejto  lokalite  bývajú starší  občania.

Primátorka -  odpovedala  na   otázku ohľadne  lavičiek  v meste.  Niektoré  lavičky boli

demontované, nakoľko ich  určtá skupina  občanov  nechcela.  Na  domových  schôdzach 

a v spoločenstvách  je potrebné  sa  dohodnúť, či  občania  v danej  lokalite požadujú   lavičky

a informovať  s požiadavkou  Mesto.

JUDr. Oravec -  opýtal sa, či bude vykonaná  v tomto roku  lokálna  vysprávka  cestnej  komunikácie   v úseku  od  ZŠ L.Novomeského  smerom k LIDL.

Primátorka -  odpovedala, že  je to  jeden  z najhorších úsekov  cestnej komunikácie v meste.   Je zadefinované  ďalšie obdobie vysprávok, kde bola zaradená vysprávka cestnej komunikácie  pred  blokom  „A“ blok „C“ s tým, že určite  bude lokálne vyspravená.


19.Návrhy a podnety poslancov  

Ing.Uličná -  požiadala  o operatívne  riešenie  situácie,  nakoľko v časti  mesta  Opatová, lokalita  Ortáš  je  veľmi  hustý  výskyt hlodavcov, potkanov, myší a občania žiadajú zabezpečiť  deratizáciu.

MUDr. Mahmoud -  aj  napriek  tomu, že mesto  je  pekne  vyčistené  tlmočil  podnet občanov bytového domu  I.volebného obvodu. Mesto má dostatok  aktivačných  pracovníkov, ale  sa  opýtal  na dôvod, prečo  aktivační pracovníci  nechodia  do  ulíc  medzi domami, sú tam  nevyčistené ulice,  nepokosená  tráva,  preto  požiadal o zabezpečenie  čistoty aj  na týchto  uliciach.

Primátorka -  požiadavka  občanov bude  akceptovaná.  Na  verejných  priestranstvách  mesta kosenie  prebieha.

Ing. Fekiačová -  v súčasnosti v meste prebieha  druhá kosba

MUDr.  Mahmoud  - požiadal  o čistotu  a kosenie  aj v tejto lokalite  mesta

Primátorka -    celý volebný  obvod  bude prekontrolovaný    


20. Rôzne

Mgr.  Baculík – nakoľko na dnešnom zasadnutí  sú  prítomní  zástupcovia Občianskeho združenia JUH,  v krátkosti  informoval  o priebehu  rokovaní.  Zároveň  požiadal  o možnosť  vystúpenia predsedu  Občianskeho  združenia   JUH  na  dnešnom rokovaní.

 

Výsledok hlasovania č.37: za:  15 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco,   Ing. Branislav Hámorník,  Ing. Roman Konečný,  PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lorinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj  Pelč,  PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

 

p. Spurný -  Mestu Lučenec boli predložené  doklady o pravdivosti  petície. Podľa jeho názoru, keby bol  skutočný záujem,   tak  mnohé  veci  by  dokázali  spoločne  realizovať.

Informoval   s výsledkami monitorovania uvedeného úseku. Dodal, že stovky  motorových vozidiel  prechádzajú  denne týmto úsekom a je namieste  položiť otázku,  či oprávnene  bojujú  občania za  svoje  požiadavky.  Nesúhlasí s návrhom  vypracovania projektu   na výstavbu mostu. Dodal, že na  poslednom zasadnutí   Občianskeho  združenia  bolo navrhuté, že od  septembra 2015  budú  v určité  dni blokovať  túto cestnú komunikáciu.

Prednosta -  bol  vykonaný  dopravný prieskum pre informovanosť  Mesta,  aby  bolo možné zistiť  reálne  frekvenciu  vozidiel a zároveň aj informáciu pre argumentáciu s dotknutými  organizáciami  v tejto  lokalite. Ďalší postup je, že budú vyzvaní  na rokovanie. Mesto  vidí     potenciál  riešenia v mostnom telese . Dodal, že  firma ktorá  je vlastníkom mostného telesa je zároveň firma, ktorá prenajíma  pozemky  spoločnosti  Johnson  Controls. Čo  sa týka prejazdu  cez  vnútrozávodovú  komunikáciu   v areáli  bývalej  ZŤS   je  otázka  rokovania.  K otázke vybudovania  mostného telesa  bez  účasti  štátu   dodal,  že  odhadnutá  cena predstavuje  sumu cca  3  mil  €  čo pokladá  za nereálne.  Mesto  hľadá  možnosti  na vyriešenie  tejto  situácie. 

Primátorka -   Mesto   sa  nadalej  bude zaoberať  otázkou  riešenia  tohto  problému. Je potrebné. aby občania  zvážili  takéto „nátlakové“ akcie, nakoľko  v uvedenej  zóne sú tri podnikateľské  subkjekty. Mesto  celkovo  rieši  dopravu   v celom  meste   aj vo  vzťahu k priemyselnej  zóne.   Štúdia je  pripravená  a Mesto  bude  žiadať  o dotáciu  v novom  programovacom  období. Mesto  pokračuje  v rokovaniach, aby cez   mostné  teleso riešilo  uvedenú  situáciu.

Ing.  arch.  Václavíková -   na rokovaniach  už  navrhovala,  aby  Mesto  vyzvalo  majiteľa  mostného telesa, aby  písomne  preukázal, že  mostné  teleso  patrí   jeho spoločnosti

JUDr. Szabóová  - Mesto požiadalo  písomne  uvedenú spoločnosť, avšak majiteľ spoločnosti  sa vyjadril ústne, že  je  majiteľom  mostného telesa.

p.Spurný - podľa jeho informácií Mesto žiadalo, aby  bola  sprístupnená  cestná komunikácia

Prednosta -  list  bol  koncipovaný v tom zmysle, aby  majiteľ mostného telsa, ktorý  ttvrdí, že je  jeho  majiteľom  dovolil na tom moste urobiť statický prieskum , či most  svojou  nosnosťou   dokáže zabezpečiť  tok nákladnej  dopravy.

Mgr. Baculík -  informoval  zo  stretnuitia  so zástupcami  Povodia horného Ipľa,  Dobrovoľným hasičským zborom  a  bezpečnostným  technikom  ohľadne  situácie  protipovodňovej  ochrany.

Primátorka -   v krátkotsi  informovala k dvom aktuálnym témam. Prvou témou  je  výstavba  rýchlostnej  cesty  R2. Na  stretnutí so  štátnym tajomníkom  Ministerstva  dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja  SR  Ing.  Viktorom  Stromčekom k projektovaniu a trasovaniu R2   dňa  8.6.2015 v Košiciach , boli  informovaní, že úsek   R2 Kriváň – Lovinobaň – Biele  Vody  je   najlepšie pripravený.   Na pracovnom stretnutí dotknutým primátorom  a starostom  bolo prisľúbené, že naďalej platí uznesenie  Vlády  SR  z roku  2007,   kde  je prioritou  R2 . Podobne ako naše mesto malo petíciu spred  4 rokov  aj  ďalšie  dotknuté  mestá podľa našich informácií  pripravujú  petíciu   za  pokračovanie   v ukončenie  rýchlostnej  cesty  R2.  Spomínaný úsek  v dlžke  22 km  je pripravený na  realizáciu   tak že  dokumentácia na stavebné povolenie  by  mala byť ukončneá   do konca tohto  roku    a majetkovo právne  vysporiadanie  by malo byť  realizované v roku  2016.   Je potrebné,  aby  Vláda SR  zaradila  do  rozpočtu  na rok  2016   jeho financovanie, aby  do  konca  roku  2016  bolo  ukončené  aj  majetkoprávne  vysporiadanie  a stavebné  povolenie v roku  2017  mohlo  byť  vydané.  Na  základe  spoločného  rokovanie  s dotknutými primátormi , ktoré  sa uskutoční  koncom  mesiaca,  bude  zaslaná  písomná požiadavka,  aby  sa  pokračovalo  v realizácii úseku  Kriváň - Lovinobaňa  - Biele vody. S rýchlostnou  cestnou  komunikáciou  R2  súvisí  aj  realizácia  I. etapy preložky I/75. V súčasnosti má Mesto vydané  stavebné  povolenie, právoplatné územné  rozhodnutie. Súčasťou stavby  je  aj vysporiadanie pozemkov pod stavbou, teda dokumentácia na majetkoprávne  vysporiadanie  na základe ktorého sa v tomto  roku  vysporadúvali pozemky a pripravovali  zmluvy. Je tam  problémová  štúdia  realizovateľnosti ,ktorá  sa spracováva  ako  podklad,  aby  sa preukázala efektívnosť  stavby.  V súčasnosti   Mesto má záujem  spracovať  generel  dopravy. 

 

21. Diskusia


22. Záver                                      

Pani primátorka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila  zasadnutie  o 19,08 hod. 

 

Ing. Igor Korniet                                                         PhDr. Alexandra Pivková

 prednosta MsÚ                                                              primátorka mesta

 

Overovatelia zápisnice: 

 Erika  Lörinčíková

 

 

PhDr.  Martin  Šebian  PhD.

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

V Lučenci, dňa  20.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                             

Zápisnica z 5 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci konaného dňa: 16.06.2015 - 1.časť

Číslo: 2865/2015

                                                    

1. Otvorenie

Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!

Prajem vám všetkým  príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam  na 5.  zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom č. 479/2010- Úplné znenie zákona SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Z dnešného rokovania sa ospravedlnil pán  poslanec JUDr. Dušan Ilčík.

V programe rokovania navrhujem  nasledovné  zmeny:  v bode  9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec  sťahujem  bod  č.17  a dopĺňam bod č. 20  a zíroveň zameňam body  programu  9  a 11.“ 

 

K predloženému programu rokovania  nemali poslanci mestkého zastupiteľstva pripomienky, preto pani primátorka dala hlasovať  za  nasledujúci program:

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh INM –   /2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM – 05/2015 - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, členov – neposlancov  komisií mestského zastupiteľstva

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta,

Mgr. Alžbeta  Lukačovičová,  vedúca oddelenia  vnútornej  správy

5. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2015
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

6.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 

31.03.2015

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku  Mesta

7. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2016, 2017, 2018

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

8. Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie prestavby synagógy  na multikultúrne  účely

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

Ing. Želmíra  Kolimárová,   ved.odd. stavebného poriadku, investícií  a stratégie

9. Návrh na riešenie financovania rekonštrukcie budovy Okresného úradu

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10. Návrh na riešenie prevádzky plavárne v meste Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

12. Správa o hospodárení a. s. SPOOL Lučenec za rok 2014,  schválenie plánu opráv a investičných akcií a. s. SPOOL Lučenec a. s. na rok 2015

Predkladateľ:  Ing. Móric Róbert, predseda predstavenstva a.s. SPOOL

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti 

13. Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2015-2016

Predkladateľ:  Ing. Móric Róbert, predseda predstavenstva a.s. SPOOL

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti

14.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2015

Predkladateľ : Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ :  Ing. Jozef  Matuška, hlavný kontrolór mesta

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

Predkladateľ :  Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ : Ing. Jozef Matuška,  hlavný kontrolór mesta

16.Návrh na udelenie  ocenení Mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Michaela Hrnčiarová,  zastupujúca vedúca  kancelárie   primátorky

17. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na II. polrok 2015

Predkladateľ:  PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Mgr. Mária  Sárová, sekretárka primátorky

18. Interpelácie 

19. Návrhy a podnety poslancov
20 Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

                 

Výsledok hlasovania č.1: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

 

 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Primátorka - na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia boli navrhnutí poslanci:  Ing. Eva Balážová PhD., PaedDr. Vojtech  Lauko.

Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov  poslaneckých klubov boli navrhnutí poslanci: Erika  Lörinčíková,  PhDr. Martin Šebian PhD.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1. Za zostavovateľov uznesenia  Ing.  Evu Balážovú PhD,  PaedDr. Vojtecha  Lauka

A.2. Za overovateľov zápisnice  Eriku  Lörinčíkovú,  PhDr. Martina Šebiana PhD. 

 

Výsledok hlasovania č.2: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

    

3. Kontrola plnenia uznesení

Poslanci  mestského  zastupiteľstva  nemali ku  kontrole  plnenia  uznesení  žiadne pripomienky  a pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie  na vedomie

A.1.  Kontrolu plnenia uznesení

 

Výsledok hlasovania č.3: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena  Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

 

4. Návrh INM –   /2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM – 05/2015 - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, členov – neposlancov  komisií mestského zastupiteľstva

Primátorka – navrhovanou zmenou dôjde k odstráneniu administratívnej náročnosti v oblasti spracovania miezd, odvodov a výkazníctva a odvody z poslaneckých odmien budú realizované ako pravidelný príjem.

Do  rozpravy  sa nikto  neprihlásil  a pani  primátorka  dala hlasovať  za uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1.     Interná norma mesta Lučenec  č.08/2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 05/2015 - Zásady  odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, členov – neposlancov  komisií mestského  zastupiteľstva, schválené uznesením mestského zastupiteľstva  č.  44/2015  zo dňa 03.02.2015  

 

Výsledok hlasovania č.4: za:  17 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD.,  MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 0  

 

5. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2015

Primátorka – predložený  materiál obsahuje  návrh  na presun ako aj  zvýšenie rozpočtových   prostriedkov.  V areáli Základnej školy s Materskou školou na Kubínyiho nám. je potrebné opraviť narušený podkladový asfalt v dvornej časti. Celkové náklady sú vo výške cca 22 000 €, pričom Mesto by poskytlo na opravu 10 000 € a zostatok vo výške 12 000 € bude hradiť škola z vlastných zdrojov. V prípade rozhodnutia o vybudovaní novej modernej krytej plavárne  je v roku 2015 potrebné vyhotovenie štúdie v hodnote cca 30 000 €.  Mestu Lučenec bolo ponúknuté  usporiadanie vlastníckych vzťahov voči parcele EKN 469/1, ktorá je z časti zastavaná materskou škôlkou na Partizánskej ul. a z časti tvorí jej dvor. Mesto Lučenec je vlastníkom budovy materskej  školy na predmetnej parcele. V zmysle uznesenia MsZ č. 60/2015 zo dňa  14.4.2015 bol uvedeným vlastníkom schválený odpredaj. Mesto Lučenec požiadalo o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy mestskej radnice na Ul. Dr. Herza. Predpokladané neoprávnené výdavky by mali byť vo výške 200 565 €. Nenávratný finančný príspevok bol Mestu Lučenec v roku 2015 schválený vo výške 2 237 659 €.   Na základe oznámenia Okresného školského úradu Banská Bystrica boli mestu Lučenec pridelené finančné prostriedky vo výške 9 394 € na nákup učebníc pre základné školy.

JUDr. Oravec -   zúčastnil na  pracovného strenutia  na  Základnej  škole  L.  Novomeského, kde  pani riaditeľka  oboznámila  s havarijným  stavom  malej  telocvične.  Náklady  na rekonštukciu palubovky  sú vo  výške  cca  9 000 až 10 000,-€.  V tejto  súvislosti  požiadal   o navýšenie  rozpočtu  mesta  v kapitole  9.3.5  pre Základnú škola  L.Novomeského  o finančnú  pomoc vo výške 10 000,-€ na rekonštrukciu  malej  telocvične.  

Primátorka -   zatiaľ  takúto požiadavku od  pani riaditeľky Mesto  neobdržalo.  V roku 2014  Mesto  riešilo  rekonštrukciu  veľkej  telocvične.  Na základe  požiadavky  riaditeľky  školy  bude prevedená  výmena  okien. 

Ing. Uličná  - požiadala o upresnenie údajov, ktoré  sa  vyskytujú v predloženom  materiály   v dvoch rôznych podobách.  V bode  A.1.2.   je  informácia  ohľadne  schválenia  štúdie  na  novú plaváreň  mesta  vo výške  30 000,-€.    V inom  bode  č. 10 , ktorý  hovorí  o možných  riešeniach  na rekonštrukciu plavárne  sa s touto položkou spája čiastka  25 000 €

Ing. Móricová -    aj suma 25 000,-€ aj  suma  30 000,-€  sú výdavky  na  novú  plaváreň  na  riešenie  štúdie.  V súčasnosti  nie je  možné  konštatovať presnú  sumu len  po  verejnej  súťaži.

Ing. Hámorník –   stotožňuje sa  s názorom, že  je  potrebné  riešiť  havarijné  situácie  na  základných  školách .  Bolo  by však koncepčné, aby  tieto požiadavky  prešli  príslušnými  komisiami,  aby  sa k problematike  mohla vyjadriť komisia.  Navrhuje  nájsť  mechanizmus  , aby  sa  mohlo  rovnako pomôcť  všetkým  základným  školám.  

MUDr. Balco -  opýtal sa,  či  skutočne  chce  mesto  stavať  novú  plaváreň ?

Primátorka -  tak je pripravený  návrh  pre  rozhodnutie  dnešného  mestského  zastupiteľstva

MUDr. Balco -   nakoľko  v meste prebieha  niekoľko  veľkých  investičných  akcií, ktoré  musia  byť  finančne  kryté,   či  mesto  zvládne  výstavbu novej  plavárne  vo výške  cca 2 mil. € .  Podotkol, že  v tesnej  blízkosti  mesta je  termálne kúpalisko Novolandia Rapovce, ktoré  sa  rozvíja,  či by nebolo efektívnejšie  riešiť  otázku plavárne  v tomto objekte ?

Primátorka -  na poslaneckom grémiu  sa  diskutovalo  o tejto  otázke.  V súčasnosti  mesto  chce  byť  pripravené  na to,  aby sa mohlo v budúcnosti  reagovať na výzvy  z  eurofondov

Dnes  hovoríme o schválení  zámeru ,  nie o realizácii  plavárne. 

MUDr. Pelč -   súhlasí  s návrhom, aby  požiadavky  na opravu škôl  boli  predložené  do komisií  na prerokovanie

Mgr. Baculík -  taktiež  sa prikláňa k názoru predloženia  požiadaviek  jednotlivých  škôl  do komisií , aby  podľa  náročnosti  sa prispelo  na ich  požiadavky   

 

Pani primátorka  dala  hlasovať  za poslanecký  návrh  pána poslanca  JUDr. Jozefa Oravca v znení :   Navýšiť  rozpočet  mesta na rekonštrukciu  palubovky   malej  telocvične  na  Základnej  škole  L.Novomeského  v sume  10 000,-€

 

Výsledok hlasovania č.5:

za:  6 (Ing. Roman Konečný, Erika Lrinčíková, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 2   (MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Slavomír Olšiak)

zdržali sa: 12   ((Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  PaedDr. Vojtech Lauko,  MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, , MUDr. Juraj  Pelč, Ing. Elena  Uličná)

Poslanecký  návrh  nebol  schválený.

 

Následne  pani primátorka dala hlasovať  za  uznesenie

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci

        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcia MK z oddielu

          04.5.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 7 700 € na

          Podprogram 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 01.1.1 na položku 710

          Obstarávanie kapitálových aktív

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.1.2 Priemyselný park

          z oddielu 04.4.3 z položky 630 Tovary a služby vo výške 30 000 € na Podprogram

          13.2.10 Posudky, projekty, investície na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby

A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Rezerva na normatívy

          z oddielu 09.2.1.1 z položky 630 Tovary a služby spolu vo výške 24 500 €

          na Podprogram 9.3.1 ZŠ Kubínyiho na položku 630 Tovary a služby vo výške 10 000

          € a na Podprogram 9.3.7 ZŠ Opatová na položku 610 Mzdy, platy vo výške 10 745 € 

          a na položku 620 Poistné vo výške 3 775 € 

         

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu oproti schválenému

        rozpočtu v celkovej sume 327 731 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce o

          318 337 € a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.9 Rekonštrukcia budovy

          radnice na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 318 337 €

A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312012 Bežné transfery o 9 394 €

          a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.1 ZŠ Kubínyiho na položke 630

          Tovary a služby o 968 €, v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika na položke 630

          Tovary a služby o 2 255 €, v Podprograme 9.3.3 ZŠ Haličská 7 na položke 630 Tovary

           a služby o 1 793 €, v Podprograme 9.3.4 ZŠ Vajanského na položke 630 Tovary a

           služby o 2 002 €, v Podprograme 9.3.5 ZŠ Novomeského na položke 630 Tovary a

           služby o 1 683 €, v Podprograme 9.3.6 ZŠ Kármána na položke 630 Tovary a služby

           o 440 € a v Podprograme 9.3.7 ZŠ Opatová na položke 630 Tovary a služby o 253 € 

          

Výsledok hlasovania č.6: za:  18 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD.,  Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa: 2     (Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco)

 

6. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.3.2015

Primátorka - stav všetkých pohľadávok evidovaných k 31.3.2015  bol vo výške 1 882 214,62 €. V zmysle platných účtovných postupov boli na ťažko vymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti vytvorené opravné položky vo výške 1 088 071,05 €, po zohľadnení ktorých činí zreálnená hodnota pohľadávok k 31.3.2015 sumu  794 143,57 €. Celkové pohľadávky sú v porovnaní  so stavom k 31.3.2014 nižšie o 69 035,89 €, hlavne u pohľadávok z prenájmov a nevymožiteľných pohľadávok dane z nehnuteľností.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.   berie na vedomie

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec

        k 31.3.2015

 

Výsledok hlasovania č.7: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

 

7. Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky  2016, 2017, 2018

Primátorka  -  Mesto  pripravuje  rozpočet  aj  ako programový, ktorý obsahuje  údaje

o zámeroch a cieľoch samosprávy.

Bez  rozpravy.

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky  2016, 2017, 2018

 

Výsledok hlasovania č.8: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr.  Martin Šebian  PhD., Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

8. Návrh na prijatie prekleňovacieho  úveru na financovanie prestavby synagógy  na multikultúrne  priestory

Primátorka - na základe uznesenia MsZ č. 167/2012 zo dňa 30.10.2012 Mesto Lučenec kúpnou zmluvou zo dňa 7.5.2013 kúpilo  pozemky a budovu synagógy od Kobra spol. s.r.o. za 1 €. V kúpnej zmluve Mesto Lučenec vyhlásilo, že sa bude uchádzať o štátnu podporu na financovanie rekonštrukcie budovy synagógy. Predávajúci sa zaviazal darovať mestu statický posudok a projektovú dokumentáciu v rozsahu realizácie stavby, ktoré budú použité ako príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Hodnota projektovej dokumentácie je 68 100,- €. Zároveň sa predávajúci  zaviazal, že v prípade získania nenávratného finančného príspevku poskytne mestu finančné prostriedky vo výške 5 % nákladov na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy, čo  z tejto  čiastky  2 364 007,40 €  predstavuje  sumu 124 421,44 €. V prípade, že do 31.12.2013 Mesto nezíska dotáciu na financovanie rekonštrukcie, má predávajúci právo spätnej kúpy za rovnakú cenu. Dodatkom č. 1 zo dňa 13.1.2014 k tejto zmluve schváleným uzn. MsZ č. 226/2013 zo dá 10.12.2013 bol termín na získanie dotácie predĺžený do 31.12.2014. V prípade získania dotácie a začatím rekonštrukcie si predávajúci uplatní právo spätnej kúpy po uplynutí 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby. Zároveň sa predávajúci zaviazal, v prípade vykonania rekonštrukcie, aj po uplatnení práva spätnej kúpy poskytnúť budovu synagógy Mestu Lučenec na usporiadanie  kultúrno-spoločenských podujatí bezodplatne najmenej 3-krát v priebehu jedného kalendárneho roka. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Prestavba synagógy na multikultúrne priestory“ bola podpísaná dňa 21.10.2014. Maximálna výška  celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavuje  2 488 428,84 €, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % činí 2 364 007,40 € a vlastné zdroje mesta vo výške 5 %  sú  124 421,44  €. Ukončenie realizácie aktivít projektu je stanovené do 31.10.2015. Všetky výdavky vo výške 2 488 428,44 € sú v rozpočte projektu uznané ako oprávnené, z toho 2 397 829,80 € sú kapitálové výdavky na realizáciu stavby a stavebný dozor a 90 599,04 € sú bežné výdavky na vybavenie priestorov. Financovanie projektu malo byť realizované formou predfinancovania a refundáciou.  Vzhľadom k tomu,  že  sa  skrátil  čas  realizácie  na dobu 5  mesiacov  je potrebné  riešiť  prefinancovanie  stavby. Vzhľadom k termínu ukončenia realizácie prestavby do konca októbra 2015 bude financovanie riešené dvomi platbami refundáciou. Čerpanie prekleňovacieho úveru predpokladáme v dvoch častiach, prvú vo výške cca 45 % a druhú vo výške cca 55 % výšky nenávratného príspevku z EÚ. Mesto Lučenec požiadalo banky o predloženie indikatívnych ponúk na poskytnutie úveru na financovanie Prestavby synagógy na multikultúrne priestory do doby refundácie oprávnených výdavkov z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  zo zdrojov EÚ. Vzhľadom k administratívnej  kontrole riadiaceho orgánu Mesto  predpokladalo, že  koncom apríla 2015 bude možné  začať  s realizáciou  stavby,.  avšak  nestalo  sa tak. Až  koncom  mája  bol na Mesto  Lučenec doručený prípis riadiaceho orgánu, že je možné  uzatvoriť  dohodu  s dodávateľom  a dňa 29.5.2015  sa  začala realizácia  stavby.  Z tohto  dôvodu sa  rieši  prefinancovanie  stavby  prekleňovacím úverom. Navrhované  riešenie  je potrebné  schváliť  z dôvodu, aby  nedošlo zo  strany  Mesta  k nezodpovednému  zdržiavaniu, resp.  nezaplateniu  faktúr, čo  by  predstavovalo  zavinenie plnenia zmluvy.  Všetci  si  uvedomujeme, že je to  závažná  stavba  vo vzťahu k termínom. Je to  národná kultúrna pamiatka  a je nutné  tejto  stavbe  venovať  náležitú pozornosť. Na minimalizovanie rizík  boli prijaté opatrenia  a bola  vytvorená kontrolná  skupina, ktorá zasadá každý  týždeň.  Dodala, že v  tomto roku  bude prebiehať aj  rekonštrukcia  ďalšej  kultúrnej pamiatky  „Radnice“, ktorá bude predmetom  rokovamia  najbližšieho  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva. 

Rozprava.

MUDr. Slivka  - vzhľadom  k termínu ukončenia  do 31.10.2015 sa opýtal, či  je reálny predpoklad ukončenia  týchto  prác ? V prípade  nedoržania  termínu  musí Mesto  vrátiť  poskytnuté finančné  prostriedky ?

Prednosta - sú tu dva  momenty.  Prvý  moment  hovorí o tom, že  v zmluve  uzavretej medzi  objednávateľom a dodávateľom stavby je článok, ktorý umožňuje objednávateľovi nariadením zabezpečiť stavebnú činnosť  aj v druhej  resp. tretej smene.  Táto možnosť  sa   využije od momentu, keď  sa zistí, že  stavba  sa  dostáva  do časového  sklzu.  Na stavbe  sa pracuje tak, že ten termín sa  musí  dodržať.  V prípade  nedodržania  termínu ukončenia  stavby  nastanú dve možnosti. Mesto  prestavia  určitú časť, na ktorú  bude mať  nárok    na refundáciu. Ak  sa   Mesto  rozhodne, že  nebude pokračovať  v dokončení projektu, lebo  nebude  mať na to  finančné  zdroje,  Mesto  poruší zmluvu  o poskytnutí  Nenávratného  finančného príspevku a celú  čiastku  je povinné  vrátiť.  Druhá  možnosť je, že  Mesto má  dostatok  financií  na  dokončenie  projektu  a prostredníctvom  úveru  môže  dokončiť  uvedený projekt.

Ing. Balážová PhD. -  rizík je nepochybne  veľa, ale  aj  napriek  týmto  rizikám si myslí, že  prijatím dotácie  sa Mesto  správne  rozhodlo. Ak v priehehu prác  nastanú   nepredvídané okolnosti, ktoré môžu vyvolať  ďalšie  práce, ktoré  neboli  plánované v schvaľovanom ani  vysúťaženom  rozpočte  je porrebné,  aby  opodstatnenosť  týchto  prác bole deklarovaná  a s odbornou  starostlivosťou  zadefinovaná.  Ďalej  sa  opýtala, či  bolo  vhodné  založiť   v prospech  Ministerstva  pôdohospodárstva  SR  práve objekt  okresného  úradu, keď s Ministerstvom  vnútra  SR prebiehajú  rokovania vo  vzťahu k pilotnému projektu

Prednosta - doplnil svoju odpoveď  ešte pre pána poslanca  MUDr. Slivku.  Mesto prijalo opatrenia na dodržanie časového  harmonogramu. Každý  týždeň  vo  štvrtok sa koná  kontrolný  deň, zároveň  sa  denne vykonáva  stavebný  dohľad  nad stavbou.

Odpovedal  Ing. Balážovej -  povinnosťou  Mesta  bolo  ručiť  za  poskytnutý nenávratný finančný príspevok.  Ako predmet  záložného práva  nebola iná  vhodná nehnuteľnosť. Predpokladá sa, že  rekonštrukcia  budovy okresného  úradu  sa začne v roku 2017.

MUDr. Pelč – k otázke synagógy  má  tri pripomienky. Všetci máme  záujem o rekonštrukciu  synagógy,  ktorá má  veľké  riziká. Na poslaneckom grémiu sa pýtal  na  sumu 500 000,- €, čo  predstavuje  zábezpeku. Opýtal sa, že  v prípade,  ak  firma Kolek  by odmietla  pracovať v tejto  časovej náročnosti, aby sa  dokončil  projekt, či je možné  uvedené  finančné prostriedky  použiť ako pokutu, keď zámerne spôsobí nedokončenie stavby.  Požiadal projektového manažéra o stručnú informáciu pre občanov,  čo  obsahuje  celá rekonštrukcia. Ďalej  navrhuje  rokovať  s budúcim majeiteľom  synagógy, aby sa  50  %  podielal  na tejto  sume.

Prednosta -   výkonová  zábezpeka  vo výške  500 000,-€ slúži na to, aby  si Mesto  mohlo uplatniť  vytvorením legitímnej pohľadávky nároky, ktoré vyplývajú   z nedodržania termínov  pri  stavbe.  K otázke  nepredvídaných  nákladov  odpovedal , že  takéto náklady  reálne  môžu vzniknúť. Pri vzniku nepredvídaných nákladov  je dodávateľ  stavby  povinný predložiť avízo o týchto nákladoch a kalkuláciu. Na základe  kalkulácie  po odsúhlasení stavebným  dozorom a pracovnou komisiou musí byť výška nákladov  schválená a vypracovaný dodatok.     Posúdenie oprávnenosti  vzniku nepredvídaných nákladov  je potrebné  posúdiť v reálnom čase.

Primátorka  - vo  vzťahu k rozsahu prác   bude odpovedať  Ing. Vass

Ing. Uličná -  reagovala na podnet  pána poslanca  MUDr. Pelča.   Na poslaneckom  grémiu  bola  do  pracovnej komisie doplnená  aj Ing. arch. Václavíková  a bol predložený návrh, nakoľko  stavba  synagógy je  veľmi špecifická v tom, že  po  10 rokoch   Mesto  nebude vlastníkom tejto  nehnuteľnosti.  Bolo  navrhuté, aby  do  tejto komisie  bol menovaný aj  zástupca  budúceho  vlastníka  synagógy a takťiež, aby  budúci vlastník na  neoprávnených  nákladoch  participoval.  Opýtala  sa,  či  bolo rokovanie s budúcim vlastníkom v tejto  veci a aký  je výsledok rokovania.

Prednosta -  rokovania  s firmou Kobra  s.r.o. prebehli ,  majú  záujem  prerokovať  otvorenie  zmluvy,  kde  súčasťou rokovania  bude aj otázka nepredvídaných  nákladov. Je potrebné  spoločne  vytvoriť  pracovnú komisiu.

Ing. Vass -  stavba  synagógy  sa  zrekonštruuje  tak, aby  bola  100 % funkčná.  Budova  synagógy  je  bez  prípojok,  bez  sietí, preto  v prvom rade je nutné  zrealizovať  všetky  prípojky ( prípojka vody, prípojka  kanalizácie, prípojka plynu, prípojka  elektriny).  Celý  rozpočet je zverejneý  na webovej  stránke mesta.  Upriamil  pozornosť  na  práve prebiehajúce  búracie práce a demontáže.  Zrealizuje  sa celý interiér  synagógy, prebehne kompletná  výmena  strešnej krytiny, nosných častí  strechy, strecha bude  zateplená,  prebehne výmena  všetkých okien,  dvier,  nová podlaha, kompletné hygienické  zariadenie,  bude zrealizovaná dvojpodlažná  kuchyňa,.  Taktiež prebehne  rekonštrukcia  všetkých krytín, odplechovania.  Bude zrealizované  kompletné  vykurovanie  v celej  budove,   všetky  zdravotno-technické inštalácie,   elektroinštalácie,  plynoinštalácie – vnútorné,   kompletná  vzduchotechnika s klimatizáciou,  slaboprúdové rozvody.  V synagóge  bude 13 kamier, ktoré  budú  sledovať  exteriér  aj interiér.  Bude  zrealizovaná  v okruhu  9 metrov   kompletná úprava areálu.  Časová  realizácia je 5  mesiacov, teda  do  31.10.2015.   Pri zmluve je zverejnený  aj časový harmonogram  realizácie.

Primátorka -  všetko je zverejnené   na internetovej stránke  mesta, prípadne k nahliadnutiu   na mestskom úrade

JUDr. Oravec  -  zhrnul  predložený návrh, podľa ktorého  sa neschvaľuje  otázka  či bude  resp. nebude zrekonštruovaná synagóga, ale odkiaľ budú na to finančné prostriedky. V súvislosti s prácami naviac  a neoprávnenými nákladmi sa opýtal, či Mesto  je vysporiadané  s tým, ako to bude financovať ?   V stanovisku  hlavného  kontrolóra sa uvádza,  že odporúča  schváliť tento prekleňovací úver , avšak je potrebné,  aby  bola  zo  strany  Mesta  finančne pripravená  alternatíva   pre prípad,  že  by  z akýchkoľvek  dôvodov  musela byť  dotácia resp. jej časť  vrátená donorovi. Opýtal  sa, ako je to vyriešené  a ako je riešené finančné krytie naviac prác,  resp.  neoprávnených nákladov. Opýtal sa, či predložený návrh na prekleňovací úver  bol predložeý  komisii  financií,  ekonomiky  a majetku  Mesta ?

Prednosta -  Mesto  neberie  úver  vo výške  2,4 mil.. €  na financovanie  synagógy.  Zdôraznil, že  Mesto  berie  prekleňovací úver na to, aby zabezpečilo  dosiahnutie termínu  ukončenia  realizácie  stavby dňa   31.10.2015 .  Mesto  posudzuje  stavbu  reálne   a sumu 2,4 mil.  € vyčerpá a použije  tak  ako ich má  použiť.   Vzhľadom na to, že Mesto   finančne  stojí tak, že  znížilo  svoju  úverovú  zadĺženosť z 38 %  na  cca 19 %,   do  úvahy by prišla  altteratíva na ktorú  sa pán poslanec pýtal,  Mesto  to finančne  dokáže zvládnuť pomocou  úveru.  Čo sa týka nepredvídaných nákladov, keď  sa  vyskytnú bude ich  Mesto  riešiť.

Ing. Matuška -  nevidí  problém byť členom tejto  komisie, ktorá  sa uvádza  v dôvodovej  správe . Uvedená komisia je ako  poradný orgán primázorky. Bude sa vyjadrovať  k uznaniu prípadných nákladov z rozpočtu mesta, ale posudzovať  nepredvídané náklady  a ich opodstatnenosť  prislúcha odborne  spôsobilým  pracovníkom

Ing. Móricová – pri výbere indikatívnych ponúk jednotlivých bánk   sa zúčastnila aj  prednsedkyňa   a ďalšia  členka  komisie  financií, ekonomiky  a majetku Mesta a nerozhodovalo  sa  bez  nich.    

Ing.arch. Václavíková -   v roku 2013  bolo povedané, že rekonštrukcia  synagógy   nebude  Mesto nič  stáť, avšak  nakoľko sa vyskytol  prekleňovací úver,  Mesto to bude stáť cca 7 000,-€.  Kvituje to, že už Mesto  s budúcim vlastníkom  rokovalo,  ale  podľa jej názoru je veľký  rozdiel  k čomu pristúpi uvedená  firma.  Mesto  zhodnocuje  jej  majetok   a je otázka  akou čiatkou sa bude na tom podieľať ? Dodala, že  sa  dnes schvaluje  v zmluve, že  Mesto  naviac  náklady  uhradí   z vlastných  zdrojov, ale  v súčasnosti  nevieme, ako  sa  k tomu  budúci vlastník  postaví.

Prednosta – nikto  z nás  nevedel  v roku 2013, že  Mesto  bude v takejto  časovej tiesni.  Už  hovoril, že rokovania  začali  a v zmluve  s firmou  Kobra  s.r.o. Lučenec   nie  je použitý imperatív, že  Mesto odpredá  späť  synagógu za 1 .€. Je tam použitá  definícia, že predávajúci   má právo  si uplatniť  predkupné právo a spätný odkup synagógy.  To je priestor na otvorenie rokovanía s uvedenoeu  firmou.

Ing. arch. Václavíková -  verí, že  uvedená firma sa zodpovedne postaví k tejto otázke, lebo  dnes  sa  schvaľujú  výdavky za nepredvídané  práce. Prípadne  navrhuje,  že po ukončení  stavby  treba rokovať s budúcim majiteľom  a stavbu  Mesto  nech nepredá  späť za  1,-€

Prednosta -  upresnil, že  vo svojej  odpovedi  povedal, že  v zmluve  nie je imperatív, že to  Mesto  musí  predať.  Bývalý  predávajúci má právo  uplatniť  si kúpu synagogy  naspäť.

Ing. arch. Václavíková -  opýtala  sa, či nie je možné  v uznesení  tretí  odstavec  riešiť  po rokovaní  s budúcim  vlastníkom  ?

Primátorka  -  v uznesení  schvaľujeme  prefinacovávanie  synagógy

Ing. Olšiaková – všetci poslanci  podporujú  rekonštruciu  synagógy, ktorú  chcú   podporiť  aj úverom   vo výške  2, 4 mil €. Vzhľadom k tomu, že sú  rozdielne  názory  týkajúce  sa  výšky neoprávnených  výdavkov a nie je jasný  systém  financovania, predložila poslanecký  návrh   stiahnúť  tento  bod  z rokovania  a rokovať  o ňom na  najbližšom  resp.  mimoriadnom zasadnutí  mestského  zastupiteľstva.

Primátorka –  vysvetlíme  systém  financovania.  

Prednosta - je potrebné  rozlišovať  neoprávnené  výdavky  a nepredvídané  náklady.  Neoprávnené  náklady  bude Mesto  vedieť  len  začiatkom  roka  2016. 

Primátorka -  ohrozí  sa  tým plynulosť  projektu.  Mesto  je viazané  zmluvou, že  zo  strany  Mesta  nedôjde  k časovému ani finančnému  sklzu.

Ing. Uličná -  vysvetlila   nárvh  Ing. Olšiakovej. Podľa jej názoru  sa nejedná o neschválenie úveru  a ohrozenie plynulosti projetu, ale  o to, že v uznesení   je  zakotvené, že  sa zriaďuje komisia  na posudzovanie  nepredvídaných  výdavkov a aby  sme sa vrátili k tejto  problematike  na  ďalšom zasadnutí  mestského  zastupiteľstva a až potom, keď  prebehne  rokovanie  s budúcim majiteľom a keď sa zadefinujú pomery, kto   a akou čiatkou  sa bude  na tom podieľať.

Ing. Matuška –  na dnešnom zasadnutí je potrebné  schváliť prekleňovací úver, ktorý sa bude používať na financovanie  schválených nákladov donorom financií . Pani primátorka  zriadila  komisiu, ktorá  zaujme  stanovisko k nepredvídaným nákladom, nakoľko  nie je možné  každý  týždeň  zvolávať  mestské  zastupiteľstvo   k nepredvídaným nákladom.

Ing.  Kolimárová -  nepredvídané  náklady  sú tie, ktoré  nesúvisia  so  schváleným projektom.  Ako prípad uviedla, že  pri  začatí  zemných prác sa  našiel kábel pod zemou  a bolo potrebné  ho  odstrániť, lebo  v prácach  nebolo možné pokračovať. Sú to nepredvídané  náklady, ktoré  sa  vopred  nemohli  vedieť, preto príslušná komisia zhodnotí opodstatnenosť  týchto nepredvídaných nákladov, ktoré budú následne prefinancované.   Upozornila  na  dôležitosť   schvaľovacieho procesu.

Ing. Olšiaková -   upresnila, že  na dnešnom zasadnutí  sa schvaľuje  2,4 mil. € úver , ako oprávnené výdavky  vo vzťahu  k eurofondom.  Nepredvídané náklady, ktoré  počas  stavby  vzniknú   budú  predmetom rokovania  s budúcim vlastníkom, aby  výdavky  Mesta   sa znížili  vo vzťahu k rekonštrukcii  synagógy.

Primátorka -   Ing. Kolimárová  vysvetlila, že  keď  bude potrebné  realizovať platby  nebude  možné oddeliť vo faktúre oprávnené a nepredvídané náklady.  Upozornila  na  túto  skutočnosť.

MUDr. Mahmoud – požiadal o prestávku

Po prestávke pokračovala rozprava.

Ing. Olšiaková -   po  dohode   s poslaneckým klubom  stiahla  svoj poslanecký  návrh

Pani primátorka dala hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1. prijatie prekleňovacieho úveru vo výške   2 364 000 € za účelom predfinancovania nenávratného finančného príspevku na financovanie investičných potrieb  projektu Prestavba synagógy na multikultúrne priestory od Slovenskej sporiteľne a.s.

A.2.  ručenie za prekleňovací úver formou biankozmenky Mesta Lučenec

A.3.  zriadenie záložného práva na:

 - budovu Okresného úradu, súpisné číslo 315, stojacej na parcele CKN č. 2664,

-  pozemok parc.č. CKN č. 2664, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 022 m2 , spoločne evidované na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, k.ú. Lučenec,

záložnou zmluvou, ktorá bude uzavretá v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Prestavba synagógy na multikultúrne priestory pre poskytovateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

B.  splnomocňuje primátorku mesta:

B. 1   na prijímanie rozhodnutí na základe stanoviska zriadenej osobitnej komisie o ďalšom postupe pri realizácii diela v prípade vzniku nepredvídaných naviac prác oproti schválenej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby na investičnej akcii Prestavba synagógy na multikultúrne priestory, o čom na najbližšom zasadnutí informuje  MsZ

 

Výsledok hlasovania č.9: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

9. Návrh na riešenie financovania rekonštrukcie budovy OÚ

Primátorka – v dôvodovej  správe  je  popísaný  nevyhovujúci technický  stav budovy, ktorý  od  roku 1971 nebol  komplexne  riešený. Je potrebné  vykonať  celkovú  rekonštruciu  budovy. Materiál obsahuje  niekoľko  návrhov  na riešenie.  Navrhuje  sa ponúknuť Ministerstvu  vnútra  SR odkúpenie 60 %-ného podielu budovy (užívané priestory kancelárií a spoločných priestorov)  za 1,- € s tým, aby sa podieľalo na nákladoch na rekonštrukciu budovy v rovnakom pomere a Mesto bude vlastniť 40 %-ný podiel na budove a zrekonštruuje svoju časť.  Využitím vlastných priestorov v budove na Námestí republiky pre Mestský úrad  by došlo k úspore výdavkov, ktoré sú vynakladané na budovu na Ulici novohradskej v plnej výške.  Vo  vzťahu  k finančným prostriedkom  na rekonštrukciu sa táto  otázka  bude  riešiť  na  ďalších  zasadnutiach  mestskho  zastupiteľstva.

JUDr. Oravec – na poslaneckom grémiu  predložil  návrh na  zmenu  bodov  v programe  rokovania  z dôvodu, že  v matreiáloch  sú dva  protichodné  dôvody.  Správa konštatuje, že  MV SR má záujem o zriadenie spoločného klientskeho centra štátnej správy a samosprávy, vrátane presťahovania správy katastra do tejto budovy a  navrhlo nasledovné možnosti spolufinancovania.  V pôvodnom bode č. 9,  bod 18 je uvedené, že  Ministertsvo  vnútra  SR  žiada o predĺženie  nájmu.  Opýtal sa o čo vlastne žiadateľ žiada o predĺženie  nájmu alebo  odkúpenie  časti  budovy  Okresného  úradu. 

Primátorka  - na poslaneckom  grémiu  zdôraznila, že  ide   o časovosť, teda  v jednom  bode   je riešenie  súčasnej  situácie tak, aby sa v zmluve upravilo  zadefinovanie  nájmu, resp.  to  bude predmetom ďalšieho rokovania

Prednosta -  genéza  rokovaní  s Ministerstvom  vnútra  SR  vyústilo  do  spoločných  cieľov,  rekonštrukcia  okresného úradu  a  vytvorenie  spoločnej  úradovne.  Podľa  jeho  názoru  je to ponuka  Ministerstva  vnútra  SR na  riešenie  rekonštrukcie  budovy  okresného úradu . 

Do  rozpravy  sa  nikto  ďalší  neprihlásil   a pani primátroka  dala  hlasovať  za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1. riešenie financovania rekonštrukcie budovy OÚ ponúknutím odkúpenia 60 %-ného podielu budovy MV SR za 1,- € s tým, aby sa MV SR podieľalo na nákladoch na rekonštrukciu budovy v rovnakom pomere v zmysle aktualizovanej projektovej dokumentáci

Výsledok hlasovania č.10: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

10. Návrh na riešenie prevádzky plavárne v meste Lučenec

Primátorka -   plaváreň Aquaspool  bola  dňa 23.2.2015 uzatvorená  z technických dôvodov  v dôsledku vypadnutia betónových kusov časti stropu na južnej strane plavárne. SPOOL a.s. zároveň zdôraznila, že plaváreň nemá vybudované vlastné prípojky elektrickej energie, vody, ani odvádzanie splaškovej vody. Je závislá od firmy TIMMA s.r.o., ktorá je vlastníkom objektu bývalého Kerka, prípojok a čističky odpadových vôd (ČOV), cez ktorú sa zabezpečuje odvod splaškovej vody z plavárne. Návrh Mesta  vo  vzťahu k riešeniu súčasného  stavu plavárne je ako najvhodnejšie riešenie v areáli letného kúpaliska  uvažovať s vybudovaním novej modernej krytej plavárne. Dnes sa  neschvaľuje  spôsob  financovania, ale  schvaľuje sa  zámer, že  Mesto má záujem  riešiť  otázku plavárne  týmto spôsobom. V návrhu  rozpočtu  mesta  sa  riešila  zmena vo výške  30 000,-€ , ktorá bude  použitá  na  vypracovanie  štúdie.  V roku  2012  pri  otváraní  Plavárne  Aquaspool  boli riešené otázky ohľadne  tepla, vody,  čistoty, kotolne,  ale  stavba vzhľadom na jej stav  nesplňa  podmienky prevádzky.  Je  nutná oprava strešnej krytiny.  Z tohto  dôvodu  sa  navrhuje  do  doby  troch  rokov  zrealizovať projekt plavárne v našom meste.  Na doriešenie prechodného obdobia do vybudovania novej krytej plavárne v areáli letného kúpaliska je možné využiť časť zariadenia plavárne Aquaspool ich premiestnením na letné kúpalisko, prípadne aj v kombinácii s prekrytím súčasného bazéna tak, aby sa predĺžila doba užívania letného kúpaliska. Na  mestskom  kúpalisku  sa zavádza  ranné kúpanie v čase od  7,00  hod. do 9,00  hod.  a od 19,30 hod.  do  21,00  hod. vyhradené len pre plavcov. Mesto môže ponúknuť pre zabezpečenie možnosti plávania pre občanov a pokračovanie plaveckých kurzov MŠ, ZŠ, mládeže v plavárni v Rimavskej Sobote alebo vo Veľkom Krtíši,  prípadne v Novolandii v Rapovciach a  prispieť na náklady z rozpočtu mesta.. Na termálnom kúpalisku  v Rapovciach  je  tiež  zavedené  ranné plávanie pre plavcov  od  6.00  hod. do 8,30 hod.

JUDr. Oravec – pani  primátorka  riešila  kompenzáciu  v troch  bodoch  nad rámec uznesenia, ktoré  je  navrhnuté  na  schválenie.  Opýtal  sa na zámer  s pôvodnou plavárňou, nakoľko predpokladaný náklad na rekonštrukciu strechy  predstavuje  sumu  80 000 €.. Pokiaľ  Mesto  plaváreň  nebude v budúcnosti využívať a prevádzkovať predložil  návrh, aby  poslancom  mestského  zastupiteľstva  bola predložená  zmluva medzi  SPOOL  a.s.  a poskytovateľom  úveru vo výške 550 000,-€ v súvislosti  s poskytovaním úveru.  Opýtal  sa, či  výška  investície  v sume  80 000,-€ je  nevyhnutná.   Predložil poslanecký  návrh,  aby  sa plaváreň  nevyužívala   a  položka  vo  sume  80 000,-€  bola použitá  na  iné  účely.

Prednosta -  predpokladané  náklady  na opravu  strechy  boli  vyčíslené  vo  výške  80  000,-€, aby nedošlo  k ďalšiemu  znehodnocovaniu  majetku.  Uverová  zmluva definuje,  že prijímateľ  úveru  sa zaväzuje, že  bude predchádzať  znehodnocovaniu predmetu  zálohy.   Je povinnosťou  SPOOL  a.s., aby  objekt  zabezpečil  proti  ďalšiemu  znenodnocovaniu.  Úverová  zmluva je platná , ale  bude  snahou  SPOOL  a.s.  , aby  za  súhlasu  Mesta  ako  aj poslaneckého zboru  riešilo  odpredaj  plavárne. 

JUDr. Oravec- pokiaľ  je  v úverovej zmluve špeciálna podmienka  napríklad  záložné právo, ktoré  zabezpečuje  uvedenú pohľadávku  banky,  navrhuje  , aby  sa  zbytočne  neinvestovali  finančné  prostriedky  do  opravy  strechy budovy , ktorá  sa  nebude  využívať v budúcnosti  a aby  sa  banke  navrhol iný  spôsob  zabezpečenia ich pohľadávky inou  nehmuteľnosťou  Mesta  a SPOOL  a.s.

Ing. Vasilová -  SPOOL  a.s. kupovala  plaváreň  prostredníctvom úverovej  zmluvy, kde predmetom  záložného práva je  plaváreň.  Pri obhliadke  plavárne  za účasti poslancov    poukázala na  havarijný  stav (zateká do  elektroinštalácie).   Z dôvodu  zatekania  došlo aj   k spadnutiu  časti  stropu. V úverovej z,mluve je uvedené, že  záložné právo nie je možné  znehodnocovať.  Informovala  , že  sa  vedie  súdny spor, kde  časť  sporu  SPOOL  a.s.  voči  zhotoviteľovi vyhrala, ale  ďalšia čiastka  vo výške  30 000,-€ , ktorá bola  v minulosti uhradená  bez  zmluvy je predmetom ďalšieho  súdneho  sporu.  Suma 80 000,- €  na opravu  strechy  je  predpokladaná  cena , avšak  musí  byť  predmetom  výberového konania. Ak  objekt  sa ponechá  bez  rekonštrukcie  strechy, bude  úplne  znehodnotený. 

JUDr. Oravec -  požiadal  vedenie  a.s.  SPOOL  , aby  rokovalo  s bankou  , aby  sa  zabezpečila  pohľadávka  na záložné právo na inú  nehnuteľnosť.

Ing. Vasilová -  prebehli  rokovania  s bankou , ktorú informovali, že plaváreň je  zatvorená  pre  havarijný  stav, nakoľko  zateká  strecha. Zároveň banku informovali  o možnosti  rekonštrukcie  strechy,  ktorá je však predmetom   rozhodovania  mestského  zastupiteľstva. 

MUDr. Pelč -  opýtal  sa ako  sú  využité  ubytovacie zariadenia  v budove plavárne.  Pokiaľ  táto  oblasť nie  je  zisková,  je podľa neho  nerozumné  investovať  80 000,-€ na  opravu  strechy.

Prednosta – v prípade  ak by došlo  k tomu, že  sa vyberie  predmet  zálohy   a ponúkne  sa  ako predmet  zákohy  niečo iné  tento objekt  sa  začne  rozpadať.  Pokiaľ  by  bol  vyhotovený  súdnoznalecký  posudok  na budovu ,   by bol oveľa  nižší   ako  je istina   s úrokmi, nakoľko  reálna hodnota  budovy  je  cca  200 000 € až  300 000.- €.  V krátkosti  vysvetlil    nesprávnosť  účtovnej   operácie,  aby sa  pohľadávka  na záložné  právo  dala na inú  nehnuteľnosť.

Ing. Vasilová -    plaváreň nebola  zisková, ale   bola  v strate  70 000,-€  a ptreto  hovoriť  o zisku  z ubytovania  nie je možné.  Ide  len o využitie  ubytovacích priestorov pre  športové kluby.  Dodala, že  v súčasnosti  SPOOL nemá  iný objekt, ktor  by    vyhovoval  podmienkam  banky. 

Ing.arch. Václavíková -   navrhuje  strechu opraviť  bez  zateplenia, nakoľko budova  po  rekonštrukcii  strechy  bude  nepredajná. 

Primátorka  - predložiť návrh  na  najbližie  zasadnutie  Predstavenstva  SPOOL  a.s.

Ing. Vasilová -   dodala, že  samotné zateplenie  predstavuje  cca 20 % z celkovej  ceny

Mgr. Baculík – pri tejto  téme   sa mu vynárajú spomienky  na  plavecké  kurzy pre materské

školy. plavecké  kurzy pre  stredné aj základné  školy.  Bol  vytvorený plavecký  oddiel, 

prebiehali  rôzne plavecké  krúžky  za účasti  rodičov   a  plaváreň využívali  aj občania  na

zlepšenie ich  zdravotného  stavu, teda plaváreň  bola  využívaná.   Nakoľko  pani primátorka

už oboznámila s harmonogramom  vybudovania  novej  plavárne , požiadal poslanecký zbor

o podporu  pri rozhodovaní o finančných zdrojoch  na  vybudovanie  plavárne.

Do  rozpravy sa nikto  ďalší neprihlásil  a pani primátorka  dala hlasovať za uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1. investičný zámer mesta vybudovať novú krytú plaváreň v areáli letného kúpaliska s tým, že v roku 2015 bude vypracovaná štúdia novej krytej plavárne

 

Výsledok hlasovania č.11: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

9.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1) Slovenská republika prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica

Primátorka -  Slovenská republika prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica

ponúkla Mestu Lučenec stavbu a súvisiaci pozemok na Ulici M. Rázusa spolu za 25.900,–€.

Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta neodporúča odkúpenie predmetnej stavby.

Bez  rozpravy .

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A     n e  s c h v a ľ u j e 

A.1. vykúpenie pozemku v lokalite Ulica M.Rázusa, konkrétne :

- stavbu súisné číslo 2406 stojacu na parcele CKN 1966, zapísaná na LV č. 9403, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- pozemok, parcelu CKN 1966 o výmere 559 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 9403, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 25.900,– € spolu za citované nehnuteľnosti, 

od predávajúceho :

Slovenská republika prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          1

- proti      11

- zdržal sa     8

 

Výsledok hlasovania č.12:   za:  1  (Mgr. Pavol Baculík)

proti: 11 (Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Roman Konečný,  Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

zdržali sa:  8 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, MUDr. Rudolf Slivka)

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2)  Miroslav Rácz,  č.d. 65, 985 11 Ľuboreč

Primátorka – žiadateľ  ponúkol Mestu Lučenec pozemok v lokalite pri Námestí artézskych prameňov pri komunikácii Kolonáda v Lučenci.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. n e  s c h v a ľ u j e 

A.1. vykúpenie pozemku v lokalite Kolonáda, konkrétne :

- pozemok, parcelu CKN 1884/12 o výmere 312 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 10700, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 15.000,– € spolu za citovaný pozemok vrátane spevnených parkovacích plôch a parkovacieho automatu AGC2/AGCP2 vyrobeného spoločnosťou AUTOGARD spol. s r.o. ( Brno CR ) v r.2009, 

od predávajúceho :

Miroslav Rácz,  nar. 8.9.1965, č.d. 65, 985 11 Ľuboreč

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          2

- proti      13

- zdržal sa     5

 

Výsledok hlasovania č.13: za:  2  (MUDr. Ondrej Balco , Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 13  (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,    Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná)

zdržali sa:  5 (Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, Ing. Branislav Hámorník, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka)

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3 ) PS – NOVOPS, a.s. Novomestského 5, 984 01  Lučenec, IČO 36 031 534

Primátorka - spoločnosť ponúkla Mestu Lučenec odpredaj za symbolické 1,– € komunikáciu,  VO a súvisiaci pozemok vybudovaný v rámci stavby „Obytná zóna centrum Lučenec“, ktorá bude realizovaná pri Ulici Novomeského na pozemkoch bývalých Pozemných stavieb.

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1.

- uzavretie 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na právoplatne skolaudované komunikácie a súvisiace pozemky vybudované stavebníkom PS – NOVOPS, a.s. v rámci projektu „Obytná zóna centrum Lučenec“, ktorá bude realizovaná pri Ulici Novomeského na pozemkoch bývalých Pozemných stavieb a na pozemku vo vlastníctve Mesta Lučenec, parcele CKN 5130/1 v k.ú. Lučenec, podľa priloženého grafického znázornenia a vybudovaného verejného osvetlenia,

- s podmienkou, že komunikácia bude verejnou a nebude uzavretá rampou, prípadne iným zariadením.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za          20

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.14: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4)  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská Bystrica

Primátorka – spoločnosť  požiadala v auguste roku 2014 o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta Lučenec v rámci zabezpečenia a súčinnosti pri  realizácii stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá - kanalizácia“, ktorú realizuje STVS a.s. ako svoju investičnú akciu  a zabezpečenia jej prevádzky po jej dokončení. Vzhľadom k zmene projektu spočívajúcej v uložení potrubí je potrebné schváliť zmenu resp. doplnenie  príslušného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 141/2014 z 26.8.2014 s tým, že vecným bremenom bude zaťažená okrem parciel EKN 3291/1 a 3292, aj parcela EKN 3293. 

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.    s c h v a ľ u j e 

Zmenu uznesenia č. 141/2014 z 26.8.2014 s tým, že vecným bremenom budú  zaťažené aj parcely EKN 3291/1 a 3292, dotknuté predmetnou stavbou. 

text uznesenia  bude nasledovný :

A.1. zriadenie  bezodplatného a časovo neobmedzeného  vecného bremena in rem ako vecného práva umiestnenia  zariadení  verejnej kanalizácie  vybudovanej v rámci stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“  na časti  pozemku v kat. území Lučenec vo vlastníctve Mesta Lučenec vedenej  na  LV číslo 5414  ako EKN parc.  číslo: 3292,  EKN č. 3293  a EKN č. 3291/1  v rozsahu vyznačenom   v na tento účel vyhotovenom  porealizačnom Geom. pláne,   úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu  Lučenec ako právo prístupu automobilmi a pešo  na uvedené  pozemky  za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení, 

v prospech oprávneného z vecného bremena:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

A.2. bezodplatné poskytnutie  projektovej dokumentácie pre prípravu vodnej stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ obstaranej Mestom Lučenec,  podľa podmienok uvedených  v predloženom návrhu  zmluvy. 

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

A.3. súhlas s dočasným záberom pozemku parciel EKN č. 3292, 3291/1 a 3293 pri realizácii stavby „LUČENEC – MALÁ VES, ul. Tichá – kanalizácia“ .

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 00

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.15: za:  20 (Mgr. Pavol Baculík ,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5)  Dušan Števko, bytom Ulica študentská 2803/26, 984 01 Lučenec

Primátorka -  žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku v lokalite Ulica skladištná v Lučenci o výmere 444 m2.  Pozemok požaduje odkúpiť, nakoľko je vlastníkom priľahlých pozemkov

Bez  rozpravy.

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná, nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 5935/8 o výmere 444 m2, ostatná plocha, zapísanú na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok tvorí svojím umiestnením preluku medzi dvoma nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,

za kúpnu cenu 10,– € za 1 m2 pozemku,  čo pri výmere 444 m2   predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,– € 

pre kupujúceho : Dušan Števko, rod. Števko, nar. 27.4.1947, bytom, Ulica študentská 2803/26, 984 01 Lučenec.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.16: za:  19 (,Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,   Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6)    Miroslav Léke, Ulica zámocká 50/1, 984  01 Lučenec

Primátorka - žiadateľ navrhuje Mestu Lučenec zámenu pozemkov v lokalite pod opatovským nadjazdom, časť o výmere 439 m² z parcely CKN 6051/25 v k.ú. Lučenec v jeho vlastníctve za časť parcely o výmere 439 m² z parcely CKN 6051/15 v k.ú. Lučenec vo vlastníctve Mesta Lučenec, bez finančného vyrovnania.

MUDr. Pelč - vyslovil spokojnosť nad spoločným konsenzusom medzi   žiadateľmi. Požiadal  poslanecký  zbor  o schválenie  predloženého  zámeru.

Bez rozpravy. 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosti, ktoré budú zamieňané a odpredávané v zmysle časti A.2 a A.3 tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  zámer zameniť  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 439 m² ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN 6051/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6758 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za

pozemok z majetku vlastníka Miroslav Léke, rod. Léke, nar. 3.5.1981, bytom Ulica zámocká 50/1, 984 01  Lučenec, konkrétne :

- časť o výmere cca 439 m² ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN 6051/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je vyriešenie sporu o zamieňaný pozemok a upokojenie susedských vzťahov v danej lokalite,

bez finančného vyrovnania,

A.3.  zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica skladištná nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne :

pozemok , ktorý Mesto Lučenec získa do majetku zámenou z majetku vlastníka Miroslav Léke, rod. Léke, nar. 3.5.1981, bytom Ulica zámocká 50/1, 984 01  Lučenec, konkrétne :

- časť o výmere cca 439 m² ktorá bude oddelená geometrickým plánom z parcely CKN 6051/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m², ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je vyriešenie sporu o zamieňaný pozemok a upokojenie susedských vzťahov v danej lokalite,

za kúpnu cenu 10,–€/1 m²,

pre kupujúceho : Mgr. Viliam Nociar, rod Nociar , nar. 9.10.1957, bytom Ulica mládežnícka 2579/15, 984 01  Lučenec.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 19 takto :

-za          19

- proti         0

- zdržal sa     0

 

Výsledok hlasovania č.17: za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, Ing. Ján Danko, Ing. Kvetoslava  Dedinská,  Ing. Branislav Hámorník, Mgr. Branislav Hrdlička,  Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lrinčíková, MUDr. Zaher Mahmoud,  Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef  Oravec, MUDr. Juraj  Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian PhD.,  Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 0  zdržali sa:  0

 

 

Materiály k MsZ

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(297.3 kB)Bod03 Kontrola plnenia uzneseni
Bod04 Navrh INM Zasady odmenovania.pdf(250.3 kB)Bod04 Navrh INM Zasady odmenovania
Bod06 IS a stave pohladavok.pdf(605.6 kB)Bod06 IS a stave pohladavok.
Bod09 Prevod a prenajom nehnutelnosti.pdf(2.3 MB)Bod09 Prevod a prenajom nehnutelnosti
Bod12 Sprava o hospodareni SPOOL as.pdf(2.6 MB)Bod12 Sprava o hospodareni SPOOL as

Audio záznam

036_18..mp3(1.4 MB)18. Interpelácie poslancov
037_19..mp3(456.6 kB)19. Návrhy a podnety poslancov
038_20..mp3(2.5 MB)21. Diskusia
001_1..mp3(343.3 kB)1. Otvorenie
003_3..mp3(130.5 kB)3. Kontrola plnenia uznesení
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka