Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.4.2005

Návrh programu riadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.04.2005

1.Otvorenie
2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
6.Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004.
7.Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
8.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2005.
9.Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
10.Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
11.Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
12.Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993
13.Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
14.Informatívna správa o stave plnenia zmluvných záväzkov Jozefom Jackuliakom a návrh na predĺženie termínu plnenia zmluvných záväzkov
15.Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ul č. 34, 36 v Lučenci – návrh
16.Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
17.Informatívna správa o činnosti príspevkovej organizácie mesta Lučenec - Správy mestských športovísk.
18.Správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
19.Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
20.Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
21.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 28.2.2005
22.Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
23.Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
24.Návrhy podnety a interpelácie poslancov
25.Rôzne
26.Diskusia
27.Záver

Návrh programu riadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.04.2005

1.Otvorenie
2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
6.Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004.
7.Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
8.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2005.
9.Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
10.Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
11.Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
12.Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993
13.Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
14.Informatívna správa o stave plnenia zmluvných záväzkov Jozefom Jackuliakom a návrh na predĺženie termínu plnenia zmluvných záväzkov
15.Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ul č. 34, 36 v Lučenci – návrh
16.Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
17.Informatívna správa o činnosti príspevkovej organizácie mesta Lučenec - Správy mestských športovísk.
18.Správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
19.Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
20.Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
21.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 28.2.2005
22.Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
23.Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
24.Návrhy podnety a interpelácie poslancov
25.Rôzne
26.Diskusia
27.Záver

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka